Podmínky pro Žurnalisty na platformě WhitePress®

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Podmínky definují pravidla poskytování elektronických služeb prostřednictvím Webstránky dostupné na internetové adrese www.whitepress.cz a www.whitepress.net (dále jen „Webstránka“) pro koncové uživatele internetu, kteří navštíví Webstránku, rozhodnou se spolupracovat s Poskytovatelem služby (dále jen „Uživatelé“) a zároveň mají postavení Žurnalisty ve smyslu těchto Podmínek.
    
  2. Webstránka shromažďuje databázi Inzerentů, Vydavatelů, Influencerů a Žurnalistů. Databáze se průběžně ověřuje a jakékoliv její změny se nepovažují za změnu Podmínek.
    
  3. Služby poskytuje společnost WhitePress s.r.o. se sídlem na adrese Dolní Marklovice 392, 735 72, Petrovice u Karviné, IČO: 082 80 461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn.: C 79005 (dále jen „Poskytovatel služby“).
    
  4. „Inzerentem“ se rozumí Uživatel Webstránky, který je podnikatelem a na něhož se uplatní PODMÍNKY PRO INZERENTY.
    
  5. „Vydavatel“ je Uživatel Webstránky, který je Poskytovatelem služby zařazený do databáze Vydavatelů a na něhož se uplatní PODMÍNKY PRO VYDAVATELE. Vydavatel publikuje články na svých webových portálech nebo blozích.
    
  6. „Influencer“ je Uživatel Webstránky, který je Poskytovatelem služby zařazený do databáze Influencerů a na něhož se uplatní PODMÍNKY PRO INFLUENCERY.
    
  7. „Žurnalista“ je uživatel Webstránky, který si na Webstránce zaregistroval účet a je Poskytovatelem služby zařazený do databáze Žurnalistů. Žurnalista produkuje články a jiný obsah objednaný Inzerentem nebo Poskytovatelem služby a jeho práva a povinnosti jsou upraveny těmito Podmínky.
    
  8. „Profil“ jsou informace o konkrétní osobě (např. copywriterovi nebo Žurnalistovi), která vytváří obsah na účtu Žurnalisty. Žurnalista může zastupovat více osob (copywriterů / Žurnalistů) pouze za předpokladu, že jsou tyto osoby s Žurnalistou v pracovněprávním vztahu anebo jiném obdobném vztahu, který umožňuje žurnalistovi vykonávat majetková autorská práva k jimi vytvořeným dílům ve smyslu Autorského zákona, jakož i práva a povinnosti stanovené v těchto Podmínkách. V takové situaci je lze přidat pod jeden účet a každý z nich má samostatný Profil.
    
  9. „Autorský zákon“ je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském. v platném znění. 
    
  10. „Pracovními dny“ se ve smyslu Podmínek rozumí každý den kromě soboty nebo neděle a dnů pracovního klidu. Pokud Podmínky odkazují na „dny“, rozumí se jimi kalendářní dny.
    
  11. Nedílnou součástí Podmínek jsou i další dokumenty dostupné na Webstránce, na které tyto Podmínky odkazují. Pokud si ustanovení těchto dokumentů a Podmínek odporují, je Žurnalista vázán ustanoveními Podmínek.
    
  12. Tyto Podmínky se vztahují na osoby, které využívají Služby pro účely spojené s jejich podnikatelskou činností. V případě, že o využívání Služeb projeví zájem spotřebitel nebo podnikatel, pro kterého by Služby podle těchto Podmínek nesouvisely s jeho podnikatelskou činností, Poskytovatel služby s nimi uzavře smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
    
 2. SLUŽBY
   
  1. Služby poskytované Poskytovatelem služby spočívají zejména v zpřístupnění Webstránky a jejích funkcí, včetně možnosti vytvoření účtu, zpřístupnění komunikačních nástrojů, možnosti přidávání reklam a zprostředkování mezi Inzerenty, kteří mají zájem získat originální texty, infografiky a další práce na různá témata a Žurnalisty, kteří poskytují služby vytvoření takového obsahu na objednávku („Služby“).
    
  2. K uzavření smlouvy o poskytování Služeb dochází po přijetí Podmínek Uživatelem. Rozsah a způsob používání Služeb jsou specifikovány Poskytovatelem služby v obsahu Podmínek a v dokumentech, na které Podmínky odkazují.
    
  3. Služba spojená se zpřístupněním Webstránky se provádí v okamžiku získání přístupu na Webstránku nebo k jejím vybraným funkcím.
    
  4. Dostupnost vybraných Služeb a funkcí Webstránky je Poskytovatelem služeb zpoplatněna. Jejich rozsah a zpoplatnění je uvedeno v dokumentech dostupných na Webstránce, které odkazují na danou Službu. K uzavření smlouvy o placených Službách dochází v souladu s ustanoveními Podmínek týkajících se dané Služby.
    
  5. Před uzavřením smlouvy v rámci funkcí Webstránky jsou smluvní strany (Inzerent a Žurnalista) povinny potvrdit správnost zadané objednávky a potvrdit přijetí objednávky.
    
  6. Pokud smluvní strana před uzavřením smlouvy potvrdí přijetí nabídky / objednávky druhé straně, kterou lze provést také automaticky pomocí funkcí Webstránky, výsledkem tohoto potvrzení není uzavření smlouvy, ale pouze to, že nabídka zavazuje stranu předkládající nabídku / objednávku.
    
  7. Uzavření smlouvy a jejích podmínek je možné zaznamenat e-mailem zaslaným Stranám v rámci funkcí Webstránky.
    
  8. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
    
  9. Správné využití služby je možné na PC, Mac nebo podobném počítači připojeném na internet a vybaveném operačním systémem (Windows, Mac OS, Linux apod.) a webovým prohlížečem (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Některé služby a nástroje mohou vyžadovat přístup k e-mailovému účtu a použití zveřejněných služeb může vyžadovat aplikaci Adobe Flash Player verze 9 nebo novější a musí podporovat JavaScript, pokud není uvedeno jinak.
    
  10. Soubory cookies se instalují do počítačového systému Uživatele po dobu používání Služby. Pravidla používání souboru cookies jsou stanovené v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
    

   
 3. REGISTRACE NA WEBSTRÁNCE
  1. Registrovaný Uživatel systému je Uživatel, který po přijetí ustanovení Podmínek dokončí registrační postup na Webstránce a úspěšně si založí účet.
    
  2. Registrační postup spočívá ve vyplnění elektronického registračního formuláře, přijetí Podmínek a vyjádření souhlasu v rozsahu uvedeném Poskytovatelem služeb a přečtení si ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Po přijetí těchto Podmínek Žurnalistou následuje uzavření dohody mezi Žurnalistou a Poskytovatelem služeb o podmínkách použití Webstránky a jejích funkcí (a dostupnosti).
    
  3. Žurnalista je povinný obeznámit se s rozsahem jím poskytovaných služeb, které jsou dostupné v jeho panelu při vytváření Profilu.
    
  4. Během procesu registrace účtu na Webstránce by měl Žurnalista vyplnit informace o copywriterskych službách, které poskytuje, pro každý Profil, který vytvoří, včetně předmětu / tematiky článků, které píše a jiného obsahu, který vytváří, jakož i dalších informací uvedených Poskytovatelem služby jako jsou vzdělání, zkušenosti, portfolio, popis služeb, jakož i navrhované cenové podmínky pro jednotlivé jím poskytované služby.
    
  5. Pokud je pod daným účtem několik profilů, výše uvedené informace by měly být vyplněny pro každý Profil.
    
  6. Žurnalista se zavazuje, že údaje poskytnuté při registraci účtu bude průběžně aktualizovat. Veškerá komunikace ze strany Poskytovatele služby se bude uskutečňovat na základě kontaktních údajů, které jsou aktuálně poskytnuté na Webstránce. Za chybné či neaktuální údaje a všechny důsledky s tím spojené odpovídá Žurnalista.
    
  7. Žurnalista, který není aktivním plátcem DPH nebo není zaregistrován v obchodním rejstříku, uvede tyto skutečnosti ve svém účtu.
    
  8. V případě pochybností o informacích poskytnutých Žurnalistou (vztahuje se na informace o každém profilu pod jeho účtem) je Poskytovatel služby oprávněn požadovat, aby Žurnalista:
   - doplnil, opravil, aktualizoval informace;
   - poskytl další údaje, dokumenty potvrzující správnost poskytnutých údajů, v podobě a čase určeném Poskytovateli služby pod podmínkou pozastavení anebo vymazání účtu nebo Profilu Žurnalisty.
    
  9. Informace o Žurnalistovi a jednotlivých Profilech v rámci účtu Žurnalisty jsou zpřístupněny Inzerentům prostřednictvím Webstránky. Informace o každém Profilu Žurnalisty mohou být zpřístupněny na internetu jako součást webové stránky věnované danému Profilu Žurnalisty („Vizitka Žurnalisty“).
    
  10. Žurnalistovi je po provedení registrace přidělen jeho účet. Žurnalista může mít na Webstránce pouze jeden účet. Konečné rozhodnutí o registraci učiní Poskytovatel služby, který ho může odmítnout, pokud Žurnalista nesplňuje požadavky stanovené Poskytovatelem služby.
    
  11. Žurnalista bere na vědomí a souhlasí, že je zcela na uvážení Poskytovatele služby, zda Žurnalista splňuje požadavky pro registraci účtu. Poskytovatel služby při rozhodování zohledňuje zájmy Inzerentů jako konečných objednatelů a zároveň příjemců Služeb.
    
  12. Poskytovatel služby může vymazat nebo pozastavit účet nebo kterýkoli Profil Žurnalisty bez jakéhokoliv oznámení, pokud Poskytovatel služby rozhodne, že Žurnalista:
   1. porušuje ustanovení Podmínek nebo platných právních předpisů;
   2. řádně neplní své povinnosti, zejména povinnosti Žurnalisty v rámci poskytování jeho služeb, včasné komunikace s Poskytovatelem služby a včasné komunikace s inzerentem;
   3. poskytuje údaje, které jsou nepravdivé nebo neúplné;
   4. poskytuje údaje, které jsou vyplněny nedbale (např. obsahují gramatické nebo stylistické chyby);
   5. z uvedených údajů vyplývá, že Žurnalista (nebo jakákoli osoba uvedená v Profilu Žurnalisty) není profesionálním dodavatelem služeb pro vytváření obsahu. Takové rozhodnutí závisí zcela na uvážení Poskytovatele služeb;
   6. v ostatních případech uvedených v Podmínkách.
     
  13. Založenie alebo pridelenie nového účtu Žurnalistovi, ktorého účet bol zrušený, je podmienené odstránením porušení, pre ktoré bol účet zrušený a súhlasom Poskytovateľa služby, ktorý nie je povinný ho udeliť.
    
 4. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ A REALIZACE COPYWRITERSKÝCH SLUŽEB
   
  1. Inzerent si může prostřednictvím funkcí Webstránky objednat realizaci specifických copywriterských služeb poskytovaných Žurnalistou, které zahrnují vytvoření, úpravu, opravu obsahu / textu a další služby uvedené v Ceníku.
    
  2. Služby Žurnalisty jsou objednávány tak, že:
    
   1. Inzerent si přímo vybere Žurnalistu, u kterého si chce objednat vybranou Službu, z dostupného seznamu Žurnalistů nebo;
   2. Inzerent si přímo vybere Žurnalistu, u kterého si chce objednat vybranou Službu, z dostupného seznamu Žurnalistů nebo;
    následně je Žurnalista informován o přidělení objednávky (dále jen "Objednávka") a jejího obsahu prostřednictvím funkcí Webstránky.
     
  3. Objednávka zadaná Inzerentem specifikuje copywriterské služby, které chce Inzerent využít, a další podrobnosti takové Objednávky, tj. předmět / téma a pokyny týkající se obsahu a jeho požadovaném standardu, termínu realizace služby a navrhované odměně.
    
  4. Žurnalista je oprávněn vyjednávat podmínky zadané Objednávky a odmítnout plnění Objednávky, přičemž takové odmítnutí by mělo být odůvodněno. Pokud neoznámí, resp. nepotvrdí přijetí Objednávky do 24 hodin od přijetí oznámení o Objednávce, uvedené v článku 4.2, znamená to odmítnutí Objednávky.
    
  5. Žurnalista je oprávněn přímo kontaktovat Inzerenta pouze prostřednictvím funkcí Webstránky a pouze pro účely spojené s realizací přidělené Objednávky. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo zasahovat do komunikace mezi Žurnalistou a Inzerentem s cílem zajistit hladký průběh Objednávky a soulad Služeb s Podmínkami.
    
  6. Pokud se Žurnalista rozhodne zrealizovat Objednávku, která mu byla přidělena, je povinen ji provést v souladu se specifikacemi určenými Inzerentem a s maximální péčí. Poskytovatel služby není v žádném případě zodpovědný za kvalitu copywriterskych služeb.
    
  7. Díla vytvořená v rámci provedení Objednávky (dále jen "Díla") by měly být Žurnalistou zaslána ke schválení Inzerentovi prostřednictvím funkcí Webstránky, o čemž je Inzerent okamžitě informován.
    
  8. Inzerent je v termínu, který je dohodnut v obsahu každé Objednávky (v tomto bodě dále jen „Termín“), oprávněn schválit Díla zaslané Žurnalistou a vyjádřit se k nim. Pokud Inzerent vyjádří připomínky po Termínu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po Termínu, je oprávněn k Dílům vyjádřit pouze jeden komentář / připomínku. Pokud nebudou do 2 pracovních dnů po Termínu nahlášeny žádné připomínky, má se za to, že Objednávka byla provedena řádně a bez vad.
    
  9. V případě nahlášení připomínek k Dílům v procesu ověřování / schvalování je Žurnalista povinen Díla upravit podle pokynů Inzerenta do 2 pracovních dnů od přijetí oznámení o připomínkách.
    
  10. Žurnalista může během procesu opravy Díla považovat tyto opravy za neopodstatněné. V takovém případě může odstoupit od realizace Díla nebo využít Arbitráž (popis uvedený níže). V případě odstoupení / zrušení se Objednávka považuje za nesplněnou a smlouva týkající se Objednávky uzavřené mezi Poskytovatelem služby a Žurnalistou zaniká a Žurnalistovi nevzniká nárok na odměnu.
    
  11. Inzerent může v procesu zadávání a ověřování oprav Díla rozhodnout, že neodpovídají jeho očekáváním. Pak může použít Arbitráž (popis níže).
    
  12. Arbitráž provádí Poskytovatel služby, který může:

   a) zrušit Objednávku (Objednávka se potom považuje za neuskutečněnou, smlouva o dané Objednávce uzavřená mezi Poskytovatelem služby a Žurnalistou zaniká a Žurnalistovi nevzniká nárok na odměnu);

   b) schválit Objednávku (potom má Žurnalista nárok na odměnu za poskytované služby podle pravidel stanovených v Podmínkách);

   c) schválit Objednávku, ale s částečnou odměnou pro Žurnalistu (v takovém případě nese náklady na odměnu Žurnalisty s provizí pro Poskytovatele služby Inzerent);

   d)  zrušit Objednávku, ale uznat částečnou odměnu pro Žurnalistu za vykonanou práci (v takovém případě nese náklady na odměnu Žurnalisty s provizí pro Poskytovatele služby Inzerent; Inzerent však není oprávněn Dílo použít.),

   přičemž rozhodnutí Poskytovatele služby v arbitrážním řízení je konečné a nepodléhá reklamačnímu procesu.
    
  13. Při rozhodování v arbitrážním řízení se Poskytovatel služby řídí:

   a) obsahem vypracovaného Díla se změnami a doplněními dle obsahu Objednávky (kvalita obsahu, správnost, výše odměny);

   b) pokyny pro Objednávku, a to zda jsou jasné, důkladné a přesné;

   c) procesem komunikace a provádění opravy Žurnalistou;

   d) připomínkami k Dílu zaslanými Inzerentem (jejich jednoznačnost a úplnost).
    
  14. V případě nedodržení termínu na zhotovení Díla nebo nedodržení termínu k provedení oprav Díla Žurnalistou je Inzerent oprávněn Dílo odmítnout. Objednávka se pak považuje za neprovedenou, smlouva o dané Objednávce uzavřená mezi Poskytovatelem služby a Žurnalistou zaniká a Žurnalista nemá v této souvislosti nárok na odměnu a Inzerent není oprávněn Dílo využít.
    
  15. Pokud je Objednávka provedena správně, má Žurnalista nárok na odměnu za poskytnuté Služby splatnou dle Podmínek.
    
  16. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo pro Inzerenty, kteří využívají služby daného Žurnalisty, hodnotit kvalitu copywriterskych služeb podle stanovených kritérií. Hodnocení získaná Žurnalistou jsou zpřístupněny Inzerentům.
    
  17. Žurnalista se zavazuje, že po dobu 6 měsíců od data zahájení poskytování copywriterskych služeb danému Inzerentovi nebude komunikovat s Inzerentem mimo Webstránky a nebude mimo Webstránky poskytovat Inzerentům copywriterské služby, které jsou svou podstatou totožné.
    
  18. Pro vyloučení pochybností Žurnalista i Inzerent prohlašují, že Inzerent zadává Objednávky prostřednictvím Poskytovatele služby a jím provozované Webstránky a všechny smlouvy týkající se provádění těchto Objednávek na copywriterské služby se uzavírají mezi Žurnalistou, jako dodavatelem a Poskytovatelem služby, jako objednatelem.
    
  19. Poskytovateli služby za to, že poskytuje své služby uvedené v Podmínkách a zabezpečuje funkčnost Webstránky, náleží provize z odměny splatné Žurnalistovi za poskytování copywriterských služeb ve výši uvedené v Ceníku.  
    
 5. AUTORSKÁ PRÁVA
  1. Žurnalista v rámci copywriterských služeb může podle svého výběru: .
   1. udělit Poskytovateli služby nevýhradní licenci na užití Díla;
   2. udělit Poskytovateli služby výhradní licenci na užití Díla; Poskytovatel služby si vyhrazuje právo propagovat profily Žurnalistů, kteří se rozhodnou mu udělit výhradní licenci.
  2. Výběr druhu licence (výhradní nebo nevýhradní licence) provede Žurnalista pomocí příslušné funkce na Webstránce, a pokud se Žurnalista rozhodne udělit výhradní licenci, pak je dále povinen uzavřít s Poskytovatelem služby písemnou smlouvu s uvedením podmínek udělení výhradní licence podle FORMULÁŘE připojeného k těmto Podmínkám. Žurnalista je pak povinen vyplnit smlouvu se svými údaji a poslat dvě podepsané kopie Poskytovateli služby.
    
  3. Poskytovatel služby při podpisu licenční smlouvy o udělení výhradní licence označí na Webstránce příslušný stav Žurnalisty a výhradní licence na všechna Díla vytvořené v rámci poskytování copywriterských Služeb budou uděleny Poskytovateli služby pokaždé po dobu platnosti dané smlouvy.
    
  4. Udělení licence na Díla Poskytovateli služeb se uskuteční po zveřejnění na Webstránce.
    
  5. Licence se uděluje zejména v následujících oblastech použití:
    
   1. záznam a rozmnožování jakoukoliv technikou včetně tisku, reprografie, digitální techniky a na magnetických, optických a elektronických nosičích včetně záznamu a uchovávání ve formě elektronické knihy (e-book) a audio knihy v neomezeném počtu kopií, vydání a dotisku, a to samostatně i v kombinaci s jinými díly nebo materiály, které nesplňují vlastnosti díla;
   2. marketing a distribuce kopií nebo jiných médií ve všech distribučních kanálech bez omezení množství, obsahu a území nebo veřejnosti/publika, ve všech dostupných distribučních kanálech, zejména prostřednictvím maloobchodního prodeje, kiosků, zásilkového prodeje, obchodních řetězců, knižních klubů, cross-sellingu , přímého marketingu (direct marketing), zásilkového prodeje, door to door prodeje, přiložených letáků nebo vzorků v tisku, přes internet a B2B, tedy business to business prodeje (dodání na požádání společnosti), jakož i prostřednictvím bezplatných dárků;
   3. půjčování, leasing nebo pronájem kopií;
   4. nahrávání do paměti počítače a ukládání do paměti počítače; zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí, zejména ve formě elektronické knihy a audioknihy, a to tak, aby k nim měl přístup každý v místě a čase dle vlastního výběru;
   5. vysílání a opakované vysílání prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového (wireless) vysílání nebo přes satelit;
   6. veřejné představení, výstava, výklad/vystavování a reprodukce;
   7. použití v jakékoliv formě reklamy;
   8. výběr odměny za užití Díla třetími stranami na základě zákonné licence.
     
  6. Licence se uděluje na neomezenou dobu a bez územního omezení.
    
  7. Poskytnutá licence zahrnuje také právo Poskytovatele služby udělit Inzerentům další podlicence, které jim umožní výhradní a výlučné použití Díla vytvořeného Žurnalistou.
    
  8. Žurnalista se zavazuje, že nebude používat text, na který má Poskytovatel služeb licenci, jakýmkoliv jiným způsobem, pod hrozbou smluvní pokuty rovnající se 100-násobku dohodnuté hodnoty Objednávky.
    
  9. Žurnalista souhlasí s tím, že Poskytovatel služby může provést jakékoliv změny v obsahu Díla, na které byla udělena licence, jakož i s použitím a likvidací studií o těchto Dílech v oblastech použití uvedených v bodě 5.5 výše, jakož i s udělením obdobného souhlasu ze strany Poskytovatele služby jakýmkoliv jiným subjektům.

    
  10. Žurnalista prohlašuje, že všechna jeho Díla (texty, infografiky a další), které zpřístupní v rámci poskytování svých služeb, jsou jeho autorským dílem, že disponuje úplným a neomezeným autorským právem a že je výlučně oprávněn rozhodovat o způsobu uplatnění odvozených a osobních práv k těmto Dílům a v tomto ohledu je Poskytovatel služby oprávněn jménem Žurnalisty učinit všechna prohlášení a záruky za takovýto obsah vůči třetím osobám, včetně Inzerentů.

    
  11. Žurnalista dává souhlas ke zveřejnění svých Děl na jakémkoliv místě a v jakémkoliv médiu.

    
  12. Žurnalista souhlasí s tím, že v případě publikace Děl nebude uvedený jako jejich autor, a že tyto Díla budou publikovány pod označením Inzerenta, kterému Poskytovatel Služeb udělí podlicenci k užívání Díla.

    
 6. PRAVIDLA ZÚČTOVÁNÍ
  1. Žurnalista dostane za poskytované copywriterské služby včetně udělení licencí odměnu splatnou podle pravidel uvedených v Podmínkách.
    
  2. Pokud je Objednávka provedena správně, Poskytovatel služby připíše na účet Žurnalisty (dále jen "Účet Žurnalisty") částku odpovídající odměně uvedené v přijaté Objednávce.
    
  3. Žurnalista má kdykoli přístup k informacím na Účtu Žurnalisty na Webstránce a k aktuálnímu zůstatku finančních prostředků na něm nashromážděných prostřednictvím funkcí Webstránky.
    
  4. Žurnalista může prostřednictvím funkcí Webstránky, s výjimkou situací popsaných v Podmínkách, požadovat vyplacení odměny, která mu přísluší, pokud hodnota odměny vedené na Účtu žurnalisty za copywriterské služby, které poskytl, je nejméně 60 CZK (hodnota převodu).
    
  5. Odměna, snížená o případné platby za veřejnoprávní závazky a provizi Poskytovatele služby, bude splatná převodem na bankovní účet Žurnalisty, který uvedl při registraci účtu. Za den platby se považuje den, kdy je z bankovního účtu Poskytovatele služby odepsána celá částka vyrovnání.
    
  6. Žurnalisté zcela nezávisle odpovídají za úhradu daní a veškerých dalších veřejnoprávních poplatků souvisejících s vyplacenou odměnou za copywriterské služby, pokud zákon nestanoví, že plátcem je Poskytovatel služby.
    
  7. Bez ohledu na bod 6.6 výše, pokud je Poskytovatel služby v rámci odměny splatné Žurnalistům povinen uhradit srážkovou daň (popřípadě splnit jiné veřejnoprávní povinnosti podle platných právních předpisů), potom tato skutečnost nezvyšuje odměnu splatnou Žurnalistovi, což znamená, že odměna je brutto (hrubá odměna), pokud Žurnalista nebude plátcem DPH. V takovém případě je Žurnalista povinen poskytnout Poskytovateli služby veškeré informace potřebné pro výpočet výšky a platbu veřejnoprávních závazků.
    
  8. Poskytovatel služby a Žurnalista souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Pokud Žurnalista není povinen vystavovat faktury s DPH, pak se zúčtování uskutečňuje na základě faktur vystavených Poskytovatelem služby jménem Inzerenta a generovaných prostřednictvím funkcí Webstránky.
    
 7.  ODPOVĚDNOST
  1. Poskytovatel služby odpovídá Žurnalistovi za nedostatek náležité péče v souvislosti s poskytováním služeb jako zprostředkovatel.
    
  2. Poskytovatel služby vynakládá přiměřené úsilí k zajištění toho, aby poskytovaná Služba, resp. Webstránka byla k dispozici nepřetržitě a v plném rozsahu, ale nezaručuje a neodpovídá za úplnou dostupnost Webstránky a vyhrazuje si právo na změnu, stažení, pozastavení nebo přerušení jakékoli funkce nebo vlastnosti Webstránky v jakémkoliv rozsahu a kdykoliv. Poskytovatel služby informuje, že změna, stažení, pozastavení nebo přerušení jakékoli funkce nebo vlastnosti Webstránky nevyžaduje žádné předchozí oznámení.
    
  3. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním Webstránky, zejména způsobené Uživatelem nebo Uživateli, kteří používají Webstránku v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek.
    
  4. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění uzavřené smlouvy týkající se Služby nebo za problémy s používáním Webstránky nebo Služby, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které Poskytovatel služby při vynaložení náležité péče nemohl předvídat nebo jim nemohl zabránit, jakož i v důsledku náhodných událostí (dále jen „vyšší moc").
    
  5. Odpovědnost Poskytovatele služby se v žádném případě nevztahuje na odpovědnost za ušlý zisk Žurnalisty.
    
  6. Poskytovatel služby neodpovídá za obsah a podmínky Objednávky zadané Inzerentem.
    
  7. Poskytovatel služby neodpovídá za použití Díla Inzerentem.
    
  8. Žurnalista je odpovědný za jakékoli porušení Podmínek a smluv uzavřených podle Podmínek.

    
  9. V případě, že v důsledku nepravdivých nebo neúplných prohlášení nebo v souvislosti s porušením příslušných právních předpisů ze strany Žurnalisty, jakákoliv třetí osoba, včetně zaměstnanců a/nebo subdodavatelů Žurnalisty uplatní jakýkoliv nárok vůči Poskytovateli služby, nebo jakékoliv třetí osobě, které Poskytovatel služby udělil podlicenci, nebo postoupil práva související s Dílem, zavazuje se Žurnalista:
    
   1. bez zbytečného odkladu obstarat na své vlastní náklady od této třetí osoby souhlas s užíváním Díla nebo jeho části v rozsahu v jakém Žurnalista udělil Poskytovateli služby licenci;
   2. poskytnout Poskytovateli služby, nebo jakékoliv třetí osobě, které Poskytovatel služby udělil podlicenci, nebo postoupila práva související s Dílem v maximální možné míře veškerou možnou pomoc a zároveň náhradu veškerých nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním s uplatněním výše uvedeného nároku třetí stranou;
   3. nahradit Poskytovateli služby nebo jakékoliv třetí osobě, které Poskytovateli služby udělil podlicenci, nebo postoupil práva související s Dílem veškerou škodu, která vznikne Poskytovateli služby nebo takové třetí osobě v důsledku uplatnění výše uvedeného nároku třetí stranou, a to v plné výši a bez jakéhokoliv omezení.
  10. Žurnalista nesmí jednat na úkor ostatních uživatelů Webstránky, včetně použití funkcí Webstránky na poskytování nedovoleného obsahu.
    
  11. Žurnalista tímto uděluje souhlas s převodem práv nebo povinností vyplývajících z Podmínek nebo smlouvy uzavřené při provádění Podmínek ze strany Poskytovatele služby na třetí osobu.

   
 8. VYMAZÁNÍ ÚČTU ŽURNALISTY
  1. Poskytovatel služby má právo smazat účet Žurnalisty na Webstránce a ukončit smlouvu o poskytování služeb vedení účtu na Webstránce, na kterou se vztahují Podmínky v souladu s jejich příslušnými ustanoveními.
    
  2. Poskytovatel služby má právo smazat účet Žurnalisty a adresu stránky a vypovědět smlouvu uvedenou v bodě 8.1 výše, pokud je daný účet na Webstránce neaktivní. Účet se Webstránce považuje za neaktivní, pokud v průběhu 3 let nedošlo k významné aktivitě ze strany Žurnalisty, t.j. nedošlo k žádné spolupráci ze strany Žurnalisty spočívající v zaslání textu za účelem splnění Objednávky.
    
  3. Před odstraněním účtu a ukončením smlouvy Poskytovatel služby upozorní Žurnalistu na nedostatek aktivity na účtu a úmysl jej odstranit a ukončit smlouvu, což Žurnalistovi umožní předložit vyjádření týkající se dalšího používání účtu do 7 dnů od data odeslání příslušných informací na e-mailovou adresu Žurnalisty.
    
  4. Pokud na daném Účtu Žurnalisty, který je neaktivní, jsou nějaké prostředky získané z poskytování copywriterskych služeb, Poskytovatel služby dodatečně uvede Žurnalistovi hodnotu těchto prostředků v oznámení dle bodu 8.3. a vyzve Žurnalistu, aby předložil jakékoli pokyny pro jejich vyplacení, v souladu s nařízeními stanovenými v Podmínkách, v takovém případě se bod 6.4 nepoužije.
    
  5. Pokud Žurnalista v časovém limitu uvedeném v odstavci 8.3 předloží prohlášení, že nemá v úmyslu pokračovat v používání služeb, na které se vztahují Podmínky, a používat účet, nebo lhůta uplynula a Žurnalista neposkytl žádné prohlášení, pak bude účet tohoto Žurnalisty automaticky vymazán a současně se s ním s okamžitým účinkem ukončí platnost smlouvy s ním uzavřené, aniž by bylo třeba vydávat samostatné prohlášení. V případě uvedeném v předchozí větě, pokud jde o finanční prostředky shromážděné na účtu Žurnalisty, se má za to, že Žurnalista finanční prostředky Poskytovateli služby daroval.
    
  6. Žurnalista má právo kdykoliv požádat o odstranění účtu z Webstránky zasláním žádosti na emailovou adresu office@whitepress.cz. Zaslání pokynu / žádosti na smazání účtu nemá vliv na Objednávky zadané v rámci poskytování copywriterských Služeb, které probíhají a které je Žurnalista povinen splnit. V takovém případě bude Účet Žurnalisty vymazán až po dokončení všech Objednávek aktivních ke dni zaslání žádosti Žurnalistou.
    
  7. V případě, že Žurnalista předložil pokyn na vymazání účtu a na účtu Žurnalisty jsou finanční prostředky získané z předchozího poskytování copywriterských služeb, budou vyplaceny podle ustanovení Podmínek uvedených v bodě 6, ustanovení bodu 6.4 se nepoužijí.  
    
 9. STÍŽNOSTI A REKLAMACE
  1. Stížnosti týkající se Služby by měly být podávány e-mailem na adresu: office@whitepress.cz.
    
  2. Stížnost by měla obsahovat minimálně: datum a čas události, která je předmětem stížnosti, emailovou adresu stěžovatele a stručný popis nahlášených námitek.
    
  3. Stížnosti budou posouzeny do 14 dnů od přijetí, v pořadí od data přijetí. Pokud není možné dodržet výše uvedený termín, Poskytovatel služby informuje osobu, která podává stížnost, s uvedením důvodu prodloužení lhůty, jakož i předpokládaného času odpovědi.
    
  4. Osoba, která podává stížnost, bude informována e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v stížnosti o způsobu šetření stížnosti.
    
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Na záležitosti neupravené těmito Podmínkami se použijí ustanovení příslušných právních předpisů České republiky.
    
  2. Veškeré spory mezi Žurnalistou a Poskytovatelem služby budou vyřešeny smírem a v případě neshody budou předloženy soudu příslušnému podle sídla Poskytovatele služby.
    
  3. Podmínky mohou být změněny, o čemž bude Žurnalista informován.
    
  4. Pokud Žurnalista, který má účet na Webstránce, změny neakceptuje, má právo požadovat zrušení tohoto účtu a ukončení spolupráce do data účinnosti těchto změn. Ustanovení bodu 8.7 se použijí odpovídajícím způsobem.
    
  5. Prohlášení uvedené v bodě 10.4 by mělo zasílat na tuto adresu: office@whitepress.cz
    
  6. Žurnalista prohlašuje, že si přečetl tyto Podmínky, jejich přílohy a Zásady ochrany osobních údajů.
    
  7. Tyto Podmínky nabývají platnost dne 08.09.2020.