O nás

Obchodní podmínky pro inzerenty

Podmínky pro inzerenty na platformě WhitePress

 

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto podmínky ("Podmínky") určují podmínky poskytování služeb elektronicky pomocí internetového servisu lokalizovaného na adrese www.whitepress.cz, www.whitepress.sk, www.whitepress.pl (dále jen "Servis") ve prospěch koncových uživatelů internetové sítě využívajících služby, kteří doplňují právní a faktické činnosti uvedené v Podmínkách (dále jen "Uživatelé").
  2. Platforma spojuje databázi inzerentů, vydavatelů, influencerů a novinářů. Databáze je pravidelně kontrolována a její změna se nepovažuje za změnu pravidel.
    
  3. Inzerentům se rozumí uživatel služeb, který je podnikatelem, který dodává články doplněné o jiný typ obsahu (např., Infografiky, fotografie) pro publikování na webu, objednává vypracování obsahu u novinářů nebo realizuje kampaň s influencermi prostřednictvím služby, přičemž tento uživatel může být konečný příjemce služby, nebo osoba, která vystupuje jménem takového příjemce (např., mediální agentura) a který má odpovědnost vůči poskytovateli ve stejné míře, jakoby objednával služby vlastním jménem a ve vlastní prospěch.
    
  4. V případě, že spotřebitel chce objednat takové služby, které poskytovatel nabízí inzerentům na základě podmínek, smlouva se uzavírá za podmínek stanovených jednotlivě s tou podmínkou, že ustanovení Podmínek se vztahují k cenám a ve zbylém rozsahu, který bude sjednán individuálně se spotřebitelem.
    
  5. Vydavatelem se rozumí uživatel služeb poskytovaných poskytovatelem, jehož situaci upravují PODMÍNKY pro vydavatele a který publikuje články na svých internetových portálech nebo blozích.

  6. Influencerem se rozumí uživatel služeb poskytovaných poskytovatelem služeb v databázi influencerů, jehož situaci upravují PODMÍNKY PRO INFLUENCERY, a který má vlastní kanály (profily na sociálních sítích) umožňující reklamní zprávy, zejména blog, video blog a jiné kanály na sociálních sítích (dále jen: " profily ").

  7. Žurnalistou se rozumí uživatel služeb poskytovaných poskytovatelem služeb v databázi žurnalistů, který vytváří články, infografiky a jiný obsah objednaný inzerentem nebo poskytovatelem služeb.

  8. Pracovními dny ve smyslu podmínek se rozumí každý jiný den, kromě soboty, neděle a jiného volného dne definován jako státní svátek Pokud se podmínky odvolávají na "dny", je třeba to vnímat jako kalendářní dny.

  9. Služby jsou poskytovány v rámci WhitePress s.r.o. se sídlem  v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice 392, 735 72, Česká republika (dále jen: "Poskytovatel").

  10. Tyto podmínky jsou podmínkami uvedenými v Zákone č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

  11. Integrální částí podmínek jsou ustanovení jiných dokumentů dostupných na stránkách platformy, na které odkazují tyto podmínky. Pokud jsou ustanovení těchto dokumentů v rozporu s obsahem podmínek inzerent je vázán ustanoveními podmínek

 2. Služby a využívání služeb
  1. Poskytování služeb spočívá zejména v zpřístupnění webstránky a její funkcí (včetně: publikací článků na internetových stránkách vydavatelů, vytváření obsahu, vedení marketingových kampaní influencermi, propagaci obsahu), včetně komunikačních nástrojů a funkcí umožňujících objednání služeb (dále jen "Služby").
    
  2. Služba spojená s využíváním platformy bude poskytnuta v momentě přístupu k platformě nebo vybrané funkci.
    
  3. Přístup k platformě, jako ke službě, která je uvedena v bodě 2.2, je zúčtován v rámci plateb vybíraných za zpoplatněné služby. Uzavření smlouvy o poskytování takové služby následuje v okamžiku přijetí podmínek uživatelem. Rozsah a postup pro použití uvedených služeb určuje poskytovatel v obsahu podmínek a dokumentů, na které podmínky odkazují.
    
  4. Využívání poskytovatelem vybraných funkcí služeb je spoplatené. Rozsah těchto služeb a platba je definována ustanoveními dokumentů, které se zobrazují na stránkách, a které se vztahují k určité, konkrétní službě. K uzavření smlouvy o poskytování placených služeb dochází v okamžiku uvedeném ustanoveními podmínek k dané službě, přičemž je to smlouva ke které dochází s podmínkou vyplacení odměny inzerentům. Rozsah a postup pro použití placených služeb určuje poskytovatel v obsahu podmínek a dokumentů, na které podmínky odkazují.
    
  5. Před uzavřením smlouvy v rámci funkčnosti služeb jsou Strany povinné potvrdit správnost objednávky a prohlášení o přijetí objednávky.
    
  6. Pokud strana před uzavřením smlouvy potvrdí druhé straně obdržení nabídky, což může probíhat automaticky pomocí funkce služeb, toto potvrzení nemá za následek uzavření smlouvy, ale pouze znamená, že nabídka zavazuje její podávajícího.
    
  7. Uzavření smlouvy a její podmínky jsou předmětem záznamu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané stranou v rámci funkcí služeb.
    
  8. Smlouva může být obsažena pouze v českém jazyce.
    
  9. Žádná ze smluv stanovených současnými podmínkami nemůže být uzavřena implicitním způsobem.
    
  10. Poskytované placené služby spočívají v:
   • Zprostředkování spolupráce mezi vydavateli a inzerenty a v publikaci placených (sponzorovaných) a expertních hostujících článků na portálech;
   • Zprostředkování spolupráce mezi influencery a inzerenty a ve sdílení profilů a informací o reklamních kampaních;
   • Zprostředkování spolupráce mezi novináři a inzerenty při vypracování obsahu.
   • Zprostředkování spolupráce mezi operátorem sítě ContentStream a inzerenty v oblasti propagace obsahu.

    Zprostředkování, ve smyslu ustanovení podmínek o službách může spočívat v působení jménem a ve prospěch uživatele služeb nebo vlastním jménem poskytovatele ve prospěch uživatele.
  11. Vydavatel zveřejňuje na platformě své webové stránky, včetně blogů (dále jen: Portály), na které se vztahuje zprostředkování uvedené v bodě 2.10. Pro každý portál, vydavatel poskytuje informace o své adrese, tématice portálu, popisu, popularitě a další důležité údaje pro inzerenty. Informace poskytované vydavatelem podléhají pouze částečně kontrole poskytovatelem služeb. Pokud chce inzerent používat portál měl by se seznámit nejen s informacemi o vydavateli, ale i obsahem a způsobem fungování portálu.

  12. Poskytovatel služeb poskytuje inzerentům metriky týkající se portálů a profilů na sociálních sítích. Tyto údaje pocházejí od vydavatelů nebo influencerů nebo jsou shromažďovány z vnějších služeb v okamžiku přidání daného portálu nebo profilu na platformu. Poskytovatel vynakládá maximální úsilí za účelem jejich pravidelné kontroly v různých časových intervalech, ale nezaručuje jejich správnost a aktuálnost v daný den.

  13. Služba je k dispozici pro inzerenty jako koncové uživatele internetové sítě.

  14. Poskytovatel služeb může přidat další služby a rozšíření včetně zpoplatněných.

  15. Služba je poskytována za podmínek uvedených v ustanoveních těchto podmínek.

  16. Správné využívání platformy je možné pomocí počítače třídy PC, Mac nebo podobného, který je připojen k internetové síti a je vybaven operačním systémem (Windows, Mac OS, Linux nebo pod.) A internetovým prohlížečem (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari ). Některé služby a nástroje mohou vyžadovat přístup k e-mailovému účtu, a využití vybavení služeb může vyžadovat přítomnost Adobe Flash Player verze 9 nebo novější, a budete muset povolit JavaScript, pokud není uvedeno jinak.

  17. V průběhu používání služeb v informačním systému uživatele jsou instalovány soubory cookies. Podmínky využívání souborů cookies určují Zásady ochrany osobních údajů.

  18. V případě, že společně se službou poskytovatel služeb předá inzerentovi obrázek související s tématikou služby, takový obrázek bude chráněn autorskými právy náležejícími takovým subjektům, jakými jsou fotobanky. V takovém případě inzerent:
   • nezískává žádná práva mimo práva na jeho využití pro vlastní potřeby tedy potřeby, pro které využívá služby,
   • se zavazuje k seznámení se s obsahem licence poskytnuté fotobankou a postupem v souladu s jejími pokyny.
  19. Pokud při předávání obrázku poskytovatel služby nestanoví jinak, znamená to, že obrázek pochází ze služeb působících na adrese https://www.freepik.com/ a poskytnutá licence má charakter standardní licence. Inzerent je před využitím obrázku zavázán seznámit se s obsahem licence a dalšími právními požadavky uvedenými na stránce https://www.freepik.com/ (nebo jiné uvedené poskytovatelem služeb) a k dodržování těchto požadavků pod hrozbou odpovědnosti.
 3. Registrace na platformě
  1. Ve smyslu těchto podmínek může být uživatelem služeb platformy inzerent, který po přijetí ustanovení podmínek provede registraci na platformě, která bude dokončena úspěšným založením účtu.
    
  2. Status vydavatele a influencera jako uživatelů platformy určují příslušné podmínky, tj. PODMÍNKY pro vydavatele, PODMÍNKY PRO INFLUENCERY. Služby spojené s vedením virtuálních tiskových kanceláří pomocí servisu určují PODMÍNKY MODULU E-PR.
    
  3. Postup registrace spočívá ve vyplnění elektronického registračního formuláře v souladu s návodem a přijetí příslušných podmínek, ale také označení souhlasů (zaškrtávací políčka) v oblastech uvedených poskytovatelem. Společně s přijetím těchto podmínek inzerentům následuje uzavření smlouvy s poskytovatelem služeb ve věci podmínek využívání služeb platformy (její dostupnosti).
    
  4. Po registraci na webstránce bude inzerentovi přidělen účet na platformě.
    
  5. Účet může být odstraněn poskytovatelem služby bez jakýchkoliv předchozích upozorněni, pokud poskytovatel služeb tvrdí, že:
   • Inzerent porušuje ustanovení podmínek, včetně právních předpisů, ke kterým se odvolávají podmínky;
   • přes přijetí nabídky na službu má inzerent zpoždění více než 14 dní;
   • údaje uvedené inzerentem jsou nesprávné nebo neúplné.
     
  6. Účet může být dočasně pozastaven, což znemožní využívání služeb, v případě, že inzerent přes přijetí nabídky na službu bude mít zpoždění s úhradou více než 7 dní.
    
  7. Nové připsání účtu inzerentovi, který byl zrušen, vyžaduje odstranění porušení uvedených v bodě 3.5 a souhlas poskytovatele, který není povinen k jeho udělení.

  8. Odblokování pozastaveného účtu vyžaduje provedení opožděné platby společně se zákonnými úroky z prodlení v obchodních transakcích a souhlasu poskytovatele služeb, který není povinen k jeho udělení. Chybějící oprávnění k odemknutí znamená odstranění uživatelského účtu.

 4. Platba za vykonaní služby
  1. Podrobná pravidla fakturace za služby, včetně mzdových sazeb, definuje poskytovatel služeb v části odpovídající této službě.

  2. Ceny uvedené na platformě se mohou změnit v průběhu času, přičemž pro účely zúčtování (smlouvy) závazné jsou ty, které působí v době podání objednávky na službu Inzerentem

  3. Inzerent zmocňuje poskytovatele služeb k používání faktur v elektronické formě.

  4. Poskytovatel služeb je výhradně oprávněn na vybírání odměny, což konkrétně znamená, že inzerent nesmí provádět žádné platby za služby přímo ve prospěch vydavatele, žurnalisty nebo influencera.

  5. Inzerent je zavázán k úhradě všech plateb, které v souladu s právními předpisy patří tvůrcům nebo organizacím, které je zastupují.

  6. Ceny uvedené na platformě jsou čisté ceny podléhají navýšení o DPH.

 5. Publikace placených článků vydavatelem
  1. Závazky vydavatele spojené s poskytováním prostoru portálu a publikací placených článků, určují PODMÍNKY VYDAVATELŮ.

  2. Sponzorované články (dále jen "Placené články") jsou texty (spolu s připojenými médii) propagující výrobek, firmu nebo službu inzerenta, případně jiné texty s informačním charakterem.

  3. V případě, že inzerent chce připravit placený článek, podmínky zprostředkování poskytovatelem služeb při této službě určuje bod 9 podmínek. V rámci služeb lze také připravit placený článek vydavatelem. V takovém případě stanoví podmínky přípravy takového materiálu těchto podmínek a nabídku vydavatele (přičemž v případě nesouladu podmínek s nabídkou se aplikují ustanovení nabídky), naopak podmínky poskytnutí prostoru portálu a publikací určují tyto podmínky a PODMÍNKY VYDAVETELŮ. Inzerent bere v úvahu, že publikace placeného článku připraveného vydavatelem nezpůsobuje získání jakýchkoliv práv inzerenta k obsahu nebo formě placeného článku.

  4. Inzerent musí počítat s tím, že daný vydavatel může označit placený článek jako sponzorovaný nebo jiným podobným způsobem.

  5. Inzerent předáním placeného článku k publikaci určuje, zda se jedná o unikátní obsah, tj. Předtím nepublikovaný v internetové síti, nebo se jedná o již publikovaný obsah. Označení tohoto typu musí být jednoznačné a viditelné na platformě jak pro poskytovatele služeb, tak pro potenciální vydavatele.

  6. V případě, že inzerent odevzdá poskytovateli služeb placený článek, má právo, nikoli však povinnost ověřit, že je takový placený článek unikátní. Ověření může být provedeno především pomocí funkce Copyscape. V případě, že se placený článek nevyznačuje unikátností a zároveň inzerent ve formuláři během přidávání placeného článku neoznačil neunikátnosť, poskytovatel služeb nemusí propustit placený článek vydavateli.

  7. Inzerent zajišťuje, že placený článek předán na publikaci bude v souladu s právními předpisy a v rozsahu svého obsahu, přípustnosti publikace a tím, že bude vlastnit práva na obsah článku a jiné formy komunikace (fotografie, obrázky atd.).

  8. Poskytovatel služeb nemá povinnost ověřovat, zda dodané placené články (a následky jejich pozdější publikace) nenarušují práva, tak jak v oblasti svého obsahu, přípustnosti publikace a ověřovat práva k obsahu a jiným formám komunikace (fotografie, obrázky atd.). Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné porušení zákona způsobené placenými články.

  9. Placený článek může obsahovat aktivní odkazy na stránky inzerenta. Počet a druh odkazů povolených k publikaci závisí na nabídky vydavatele a taková informace je viditelná na platformě při nabídkách vydavatelů.

  10. Inzerent se zavazuje seznámit se s informacemi uváděnými vydavateli, které se vztahují na podmínky poskytování prostoru portálu a publikaci placených článků. Tyto informace viditelné na stránkách platformy mohou určovat zejména:

   • Technické a materiální požadavky na zveřejněné placené články zveřejněné na stránkách vydavatele;
   • Příkladové důvody, pro které může odmítnout nabídku publikace placeného článku.
     
  11. Objednání inzerentem znamená přijetí podmínek poskytnutí prostoru portálu a publikace placených článků, které jsou nabízeny vydavatelům a vyžadované podmínkami uvedenými v PODMÍNKÁCH VYDAVATELE, jsou také základem k vybírání odměny poskytovatelem služeb.V Podání objednávky označuje také, že inzerent opravňuje vydavatele k publikaci placeného článku na jeho portálu za účelem realizace služby.

  12. Odměna z titulu služby poskytování prostoru portálu a publikace placených článků určuje část platformy odpovídající této službě. Odměna je hrazena ve prospěch poskytovatele na základě faktury vystavené poskytovatelem služeb, nejpozději v době podání objednávky inzerentům.

  13. Po vybrání platby od inzerenta poskytovatel služeb pomocí funkce platformy objednává ve prospěch inzerentů poskytnutí prostoru na portálu za účelem publikace placených článků vydavatelem, pokud jsou splněny následující podmínky:

   • Obsah placeného článku je připraven a sdílený na platformě k náhledu vydavateli společně s přílohami, strukturou, složením odkazů - (nevztahuje se to na případ, kdy vydavatel připravuje obsah placeného článku);
   • Obsah placeného článku je unikátní, pokud to nebylo označené jinak;
   • Placený článek splňuje vybrané technické podmínky uvedené vydavatelem;
   • Placený článek splňuje požadavky podmínek včetně těch uvedených v bodě 5.7;
   • Inzerent doplnil všechny požadavky podmínek, které jsou spojeny s touto službou.
  14. Poskytovatel služeb předává vydavateli informace o objednávce nejpozději během 1 pracovního dne od doručení objednávky inzerenta
   .
  15. Inzerent bere na vědomí, že poskytnutí prostoru portálu a publikace placených článků vyžaduje předchozí souhlas vydavatele a vydavatel má právo odmítnout poskytnutí prostoru portálu a publikaci sponzorovaného článku bez uvedení důvodu. Pro vyhnutí se pochybnostem, jakákoli prohlášení poskytovatele služeb v oblasti publikace placeného článku se vztahují pouze na kontrolu poskytovatelem služeb jako zprostředkovatelem (bod 2.10 Podmínek) potenciální možnosti publikace, tj. v oblasti souladu působení a souladu placeného článku s podmínkami, avšak tyto nepředstavují žádnou záruku pro vydavatele, nejsou také zárukou publikace placeného článku vydavatelem.

  16. Uzatvorenie zmluvy v oblasti poskytovania priestoru portálu a publikácie plateného článku dochádza v okamihu prijatia objednávky inzerenta vydavateľom, v súlade s bodom 5.15, tj. v okamihu stiahnutia časti článku a označenia publikácie vydavateľom.

  17. V souvislosti se sdílením prostoru portálu a publikace placeného článku poskytovatel prostřednictvím automatizovaných funkcí platformy se obrací na vydavatele, aby označil v systému platformy, že došlo k poskytnutí prostoru portálu a k publikaci. Za "označení" ve výše uvedeném významu se rozumí skutečnost uvedení internetové adresy poskytnuté vydavatelem portálu. Označení má za následek, že způsobuje automatické upozornění - e-mailovou cestou - inzerenta o publikaci placeného článku. Vydavatel má povinnost publikovat článek ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (bod 5.15). Ve zvláštních případech tento termín může být jiný, ale musí t být výrazně označeny na platformě při portálu a nabídce vydavatele.

  18. Po publikaci placeného článku a označení této skutečnosti na platformě inzerent ověřuje skutečnost poskytnutí prostoru portálu a správnost publikace, avšak poskytovatel služeb má takové právo také, ne však povinnost; ověření spočívá v kontrole souladu poskytnutí prostoru portálu a publikace placeného článku se smlouvou uzavřenou v této oblasti. K ověření inzerentem musí dojít nejpozději do 2 pracovních dnů od označení skutečnosti publikace vydavatelem na platformě. V případě, že v souladu s nabídkou vydavatele přijatou inzerentem vydavatel připraví placený článek, inzerent přijme obsah tohoto článku v průběhu 2 pracovních dnů od předání placeného článku vydavatelem - včetně rozsahu ustanovení bodu 9.12 podmínek, které se uplatňují odpovídajícím způsobem.

  19. V případě neověření publikace článku inzerentem ve lhůtě 2 pracovních dnů od označení skutečnosti poskytnutí prostoru portálu a publikace vydavatelem se předpokládá, že placený článek byl publikován správně. Jakékoliv pozdější změny publikace uvedené inzerentem mohou být považovány za formu změny smlouvy o poskytování prostoru portálu a publikaci placeného článku, která se koná podle bodu 7 podmínek (ÚPRAVA publikovaných článků), což konkrétně znamená, že to může být spojeno s dodatečnými náklady pro inzerenta.

  20. V případě neposkytnutí prostoru portálu na publikaci placeného článku vydavatelem, pokud je článek zveřejněn způsobem, který není v souladu se smlouvou nebo zpoždění v publikaci, které bylo oznámeno v souladu s bodem 5.18 podmínek s výjimkou případu uvedeném v bodě 5.19, poskytovatel společně s inzerentem rozhoduje, zda:
   • Vydavatel poskytuje prostor portálu v souladu se smlouvou;
   • Vydavatel zlepšuje obsah publikace - zatímco poskytovatel služeb a inzerent určují termíny a rozsah změn;
   • Inzerent odstupuje od smlouvy zcela nebo z části (Občanský zákoník) - zatímco odměna uhrazena inzerentem je předmětem refundace adekvátně vůči rozsahu odstoupení
    .
  21. V případě, že v důsledku nesouladu služby se smlouvou dojde k potřebě uvedené v bodě 5.20, případné nároky z tohoto titulu inzerent směřuje vůči vydavateli. Tyto nároky však nemohou překračovat částku odměny určené za danou publikaci.

  22. V rámci odměny ustálené smlouvou vydavatel musí poskytnout prostor portálu a ponechat publikaci placeného článku alespoň po dobu jednoho roku v nezměněném obsahu, ledaže v nabídce vydavatele bylo určeno jinak nebo také dojde k okolnostem uvedeným v bodě 5.23 Podmínek. Ustanovení bodu 5.21 se využívají adekvátní za podmínky, že poskytnutí prostoru portálu a ponechání publikace po dobu delší, než je uvedeno, není považováno za porušení smlouvy. Jakékoli prohlášení nebo osvědčení vydavatele o ponechání publikace po dobu delší než 1 (jeden) rok budou chápány jako neplatné a budou tvořit základ pro jakékoli nároky vůči poskytovateli.

  23. Doba poskytování prostoru portálu a publikace placeného článku může být zkrácena, bez práva na podání nároků vůči poskytovateli služeb nebo vydavateli, včetně z titulu vrácení odměny nebo odškodnění, v případě, že:

   • Vydavatel pozastavil nebo ukončil působení portálu;

   • publikace byla odstraněna, protože porušuje ustanovení zákona nebo existuje oprávněné podezření, že porušuje zákon;

   • publikace byla odstraněna, protože porušuje práva třetích osob nebo existuje oprávněné podezření, že porušuje práva třetích osob;

   • publikace byla odstraněna na žádost Inzerenta v souladu s obsahem bodu 5.24;

   • Inzerent úmyslně koná v neprospěch vydavatele, např. prostřednictvím nepřirozeného odkazování článku;

   • Inzerent porušil ustanovení podmínek, které se vztahují na jeho povinnosti po dni publikace;

   • se jedná o následek působení vyšší moci.

  24. Poskytovatel se na žádost inzerenta může obrátit na vydavatele s žádostí o dřívější odstranění placeného článku. V případě podání takové žádosti poskytovatel služeb, při dodržení náležité odborné péče, je povinen podniknout úsilí, aby vydavatel odstranil placený článek do 3 pracovních dnů od obdržení těchto informací. Pokud bude odstranění placeného článku vykonené tímto způsobem, pak Inzerent nemá právo požadovat vrácení jakékoli části odměny.

  25. Vydavatel má právo měnit adresy URL poskytnutého prostoru portálu s placeným článkem v průběhu období publikace uvedené bodem 5.22. V případě změny adresy nebo domény musí dojít k uložení přesměrování 301. Taková změna nebude považována za porušení podmínek poskytování prostoru portálu a publikace placeného článku.

  26. V případě, že vydavatel obdržel manuální filtr "Nepřirozené odkazy z Vaší webstránky" nebo podobné (od Google) ohledně portálu, na kterém měla být zveřejněna publikace, vydavatel může měnit atributy odkazů v článku na nofollow. Takové jednání nebude považováno za porušení smlouvy uvedené v oblasti publikace.

  27. V případě, kdy v souladu s podmínkami existuje základ k vrácení odměny ve prospěch inzerenta (zcela nebo částečně) a poskytovatel nezíská adekvátní vrácení / úhradu od vydavatele ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne uhrazení základu k vrácení (zcela nebo částečně adekvátně vůči situaci), poskytovatel pozastavuje vrácení odměny v této části ve prospěch inzerenta a inzerent má právo na nárok na vrácení nákladů na poskytování prostoru portálu a publikaci článku, ale pouze přímo od vydavatele v této části, která stanovila odměnu vydavatele. Za tímto účelem je poskytovatel služby povinen přijme všechna opatření k uplatnění tohoto práva inzerentům, včetně následování všech práv z tohoto titulu a poskytnutí adresních údajů a kontaktů vydavatele.

  28. Inzerent se zavazuje nekontaktovat vydavatele, ale pouze poskytovatele služeb ve věci poskytování prostoru portálu a publikace placených článků, které mají být nebo byly publikovány prostřednictvím platformy. Nevztahuje se to na případy výslovně připuštěny podmínkami, včetně na základě bodu 5.27.

  29. Ve zvláštních situacích si poskytovatel vyhrazuje právo na dodatečné poplatky z titulu nestandardního chování, ačkoli by nebyly uvedeny na platformě nebo smlouvě týkající se poskytování prostoru portálu a publikace, pokud jsou zaviněné inzerentem nebo byly realizovány na žádost inzerenta.

 6. Odborné hostující články
  1. vymazáno
    
 7. Úprava publikovaných článků
  1. Inzerent má možnost prostřednictvím platformy pro podání změn k publikaci článků na platformě, tj. placených článků a odborných hostujících článků.

  2. Změny pro publikované články jsou zavedeny vydavateli, ale s přihlédnutím na dohodu s inzerentem.

  3. Komunikace se vztahuje především na publikované články a dochází k ní především prostřednictvím platformy. Inzerent se zavazuje nekontaktovat přímo vydavatele ve věci článků publikovaných prostřednictvím platformy.

  4. Služba změny obsahu publikovaných článků (placených i odborných) je zpoplatněna, náklady na tuto službu závisí na druhu změn a nákladu uvedeného vydavatelem. V rámci příslušných ustanovení pro tuto službu mají uvedené částky pouze orientační charakter, vztahují se na typické, prosté činnosti, takže závazné ustálení částky odměny v této fázi není možné vzhledem k různorodosti změn, které mohou být zavedeny. Z tohoto důvodu také ustanovení služby z této části nejsou nabídkou ve smyslu předpisů Občanského zákoníku a uzavření smlouvy o zavádění změn, včetně ustálení odměny, s přihlédnutím k bodu 7.5 v režimu oz.

  5. V souladu s obsahem bodu 7.4 v rámci ustálení odměny, v první řadě bude referenčním bodem velikost odměny uvedená v službě. Platforma však v rámci svých funkcí může měnit náklady zavádění změn do publikovaného článku v závislosti na druhu inzerentům nabízených změn a očekávání vydavatele.

   Inzerent v rámci funkčnosti služby, ve lhůtě 2 pracovních dnů od určení své ceny má povinnost potvrdit nebo odmítnout nabídku. Žádné potvrzení v tomto termínu znamená odmítnutí nabídky a nepřípustnost smlouvy na plnění.

  6. V každé fázi jednání může vydavatel odmítnout zavedení změn do publikovaného článku. V takovém případě může inzerent využít oprávnění uvedené v bodě 5.24 (vůči placeným článkům) a bod 6.23 (vůči odborným článkům).

  7. Rozsah uvedených změn k článku se nesmí vztahovat k jeho tématu, ani změnám větším, než 50% objemu jeho obsahu (počítáno ve znacích). Pokud dojde ke změnám, které nesplňují tyto požadavky nabídka inzerenta bude označena jako nový placený článek nebo nový odborný nebo hostující článek.

  8. V případě nabytí platnosti smlouvy se vydavatel zavazuje vůči inzerentovi k publikaci změn v oblasti článku během 3 pracovních dnů.

  9. V souvislosti s publikací článku se poskytovatel služeb prostřednictvím automatizovaných funkcí platformy obrací na vydavatele, aby v průběhu 24 hodin od změn v publikaci označil v systému platformy, že došlo k takové změně v publikaci. Označení má za následek, že způsobuje automatické upozornění - e-mailovou cestou - inzerenta o publikační změně.

  10. Po zavedení změn do článku a označení této skutečnosti ve službě inzerent prověřuje správnost uvedených změn publikace, avšak poskytovatel služeb má také toto právo, ale ne povinnost, ověření spočívá v skotrolovaní souladu provedené změny se smlouvou uzavřenou v této oblasti. K ověření inzerentem musí dojít nejpozději do 2 pracovních dnů od označení skutečnosti zavedení změn vydavatelem.

  11. V případě neověření změn inzerentem pro publikaci článku ve lhůtě 2 pracovních dnů od jeho publikace se bere na vědomí, že změny článku byly publikovány správně. Jakékoliv pozdější změny zavedené inzerentem označují nutnost provádění nové procedury úpravy podle bodu 7.

  12. Zavádění změn do publikovaného článku netvoří závazek vydavatele vůči jeho udržení ve službě po dobu delší, než bylo původně určeno, leda že v daném případě bylo určeno jinak. Aby byla taková změna doby publikace možná, nabídka inzerenta by se v takovém případě měla nacházet v pokynech ke změně článku připravované inzerentem a bude to element vyjednávání uvedeného podle bodu 7.4 Podmínek.

  13. V případech, na které se nevztahuje tento bod, se podle potřeby použijí ustanovení bodů 5 a 6, pokud nejsou v rozporu s bodem 7.4 Podmínek

 8. Statistiky generované vydavateli
  1. Vybraní vydavatelé a jejich portály umožňují generovat statistiky pomocí sledovacího kódu vypracovaného poskytovatelem služeb. Přístup k těmto statistikám je zdarma.

  2. Inzerenti při využití služby mohou také objednávat statistiky vztahující se na popularitu publikovaných článků generovaných samotnými vydavateli, tj. bez úlohy sledovacího kódu vypracovaného poskytovatelem služeb. Další ustanovení bodu 8 se využívají pro statistiky, o kterých je zmínka v tomto bodě 8.2.

  3. Vybraní vydavatelé mohou označit, že zcela zamezily statistiky. Inzerenti nemají možnost objednávání statistik (ani za poplatek). V takovém případě se na tyto vydavatele nevztahují podmínky týkající se statistik.

  4. Informace o vydavateli, který aktuálně poskytuje statistiky a rozsah statistik se nachází mezi informacemi uvedenými v bodě 2.11 podmínek. Přístup k statistikám nezávisí na poskytovateli služeb, takže poskytovatel nemůže zaručit stálost přístupu, v důsledku čehož ztráta tohoto přístupu není základem pro jakékoliv nároky.

  5. Statistiky by měly obsahovat přinejmenším informace o počtu zobrazení článku nebo počtu unikátních uživatelů, kteří navštívili podstránku s článkem.

  6. Uzavření smlouvy v oblasti statistik, které vydavatel dodával na základě bodu 8.2., Následuje v době podání objednávky inzerentem, jehož přípustnost, rozsah a úhradu určují ustanovení tohoto bodu podmínek.

  7. Podle ustanovení PODMÍNEK VYDAVATELŮ, pokud vydavatel označí, že nemůže umístit sledovací kódy poskytovatelů služeb podle bodu 8.1 nebo jejich při daném článku umístí chybně, inzerent může objednat u vydavatele jeden bezplatný přístup ke statistikám (jednou pro daný článek), pokud jsou statistiky vůbec dostupné u vydavatele (bod 8.3).

  8. Ustanovení bodu 8.7. se nepoužijí, pokud v souladu s vydavatele prohlášením inzerent mohl umístit v článku sledovací kód vypracovaný poskytovatelem služeb (bod 8.1), ale inzerent tuto možnost nevyužil. V takovém případě inzerent při každém podání objednávky musí uhradit jednorázovou odměnu za statistiky získané od vydavatele, pokud vydavatel poskytne statistiky (bod 8.3).

  9. Přístup ke statistikám jednoho článku generovaných vydavatelem, kromě případů výslovně uvedených v podmínkách, je zpoplatněn a účtován v souladu s aktuálními sazbami uvedenými v části platformy příslušné podle této služby. Tyto ceny mohou být předmětem časových změn v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 4 Podmínek.

  10. V souladu s ustanoveními PODMÍNEK VYDAVATELŮ a za podmínky bodu 8.3 by měl vydavatel poskytnout inzerentovi statistiky do 2 pracovních dnů od okamžiku jejich objednání inzerentem, pokud byla objednávka podána v souladu s ustanoveními podmínek.8.11.     Poskytnutí souboru se statistikami

  11. Poskytnutí souboru se statistikami vydavatelem je realizováno prostřednictvím platformy (příslušné tlačítko je dostupné na seznamu publikovaných článků). Inzerent je dostává také mailem.

  12. V souladu s ustanoveními PODMÍNEK VYDAVATELE statistiky poskytnuty vydavatelem musí být dodávány včas, ve formátu souboru PDF nebo grafického souboru (JPG), měly by být zřetelné, vztahovat se na daný článek a pokud je to možné, zohlednit speciální požadavky inzerentů. V případě porušení tohoto ustanovení se vydavatel odpovídá přímo inzerentovi.

  13. Vydavatel nemá povinnost splňovat speciální požadavky inzerentů, tj. jiné než vyplývající přímo z ustanovení podmínek.

  14. Inzerenti se zavazují nekontaktovat přímo (mimo platformy) vydavatele ve věcech týkajících se statistik.

 9. Vypracování článků a infografik
  1. V rámci služby spočívající v publikaci článků (placených nebo odborných) inzerent může předat články, kterými disponuje, nebo objednat jejich přípravu prostřednictvím poskytovatele služeb, který následně připraví je publikace v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 5 nebo 6 podmínek. Inzerent může také objednat prostřednictvím inzerenta přípravu článku nebo infografiky pro jiné účely než je publikace.
    
  2. V případě objednávky vypracování článku nebo infografiky (dále jen "Obsahu") inzerentem:
   • Inzerent určuje druh objednávaného obsahu a uvádí dodatečné informace a poznámky.
   • Inzerent nese náklady na odměny za přípravu obsahu v souladu s aktuálním ceníkem dostupným v rámci této služby.
     
  3. Inzerent může objednat vypracování obsahu těchto článků v rámci jednoho z balíků uvedených na platformě. Termín realizace takové služby závisí na objednaném balíku, které určuje služba.

  4. Inzerent může také objednat vypracování obsahu v podobě infografiky na základě sebou doručených údajů nebo také objednat vypracování údajů a infografiky, které se vztahují na tyto údaje v rámci jednoho z balíků uvedených na platformě. Termín realizace takové služby závisí na objednaném balíku a je stanoven platformou.

  5. Inzerent zajišťuje, že údaje a jiné elementy předávané v rámci objednávky budou v souladu s právy, tak v oblasti svého obsahu, přípustnosti publikace a toho, že bude vlastnit práva na obsah a jiné formy komunikace (fotografie, obrázky, atd.).

  6. Poskytovatel služeb nemá povinnost ověřování, zda inzerentem dodávány údaje nebo jiné prvky neporušují práva, včetně oblasti svého obsahu, přípustnosti k publikaci i vlastnických práv k nim.

  7. Po podání objednávky inzerentem poskytovatel služeb podá objednávku u vydavatele, nejpozději však ve lhůtě 1 pracovního dne.

  8. Cenu služby spočívající na přípravě obsahu určuje sekce platformy vhodná na ten účel. Platforma může dodatečně určovat další poskytované služby poskytovatelem služeb bez určení dalšího zvláštního poplatku, které mohou být občas spojovány s další objednávkou, co se vztahuje zejména k takovým elementům, jako jsou fotografie z fotobank.

  9. Podání objednávky inzerentem znamená přijetí podmínek přípravy obsahu, které jsou součástí podmínek a jsou také základem odměny, která bude vybrána poskytovatelem služeb.

  10. Smlouva v oblasti přípravy obsahu bude uznána za uzavřenou v okamžiku získání souhlasu s objednávkou inzerenta vydavatelem, o kterém je inzerent upozorněn prostřednictvím funkcí platformy. Vydavatel nemá povinnost přijetí objednávky.

  11. Vydavatel připravuje obsah ve lhůtě stanovené na platformě (bod 9.3, 9.4). V případě obtížné témata nebo velkého počtu objednávek termín realizace služeb může být předmětem prodloužení, o čemž platforma upozorňuje okamžitě inzerenta, poukázáním zároveň na lhůtu prodloužení, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny.

  12. Po přípravě je obsah platformou zpřístupněn inzerentovi a ten má právo přidat do něj poznámky nebo jej přijmout. V případě žádného ověření obsahu inzerentem ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení se předpokládá, že obsah byl připraven v souladu s objednávkou. Jakékoliv pozdější změny vyžadované inzerentem mohou být považovány za formu změny smlouvy o přípravě obsahu a vyžadují přijetí, což konkrétně znamená, že mohou být spojeny s dodatečnými náklady.

  13. V případě přípravy obsahu způsobem, který není v souladu se smlouvou nebo ne ve lhůtě, což bylo oznámeno v souladu s bodem 9.12 podmínek a kromě případu uvedeného ve větě bodu 9.12, poskytovatel služeb společně s inzerentem přijímají rozhodnutí, zda:
   • Vydavatel zlepšuje obsah - zatímco poskytovatel a inzerent určují lhůtu (ne však kratší, než 2 pracovní dny) a rozsah zavádění změn. Pokud inzerent odmítne přihlédnout k opravám, k čemu má právo, bude aplikovatelné právo k odstoupení, uvedené pod písm.b) níže;

   • Inzerent odstupuje od smlouvy zcela nebo z části (oz) - zatímco odměna zaplacená inzerentem je předmětem refundace adekvátní vůči rozsahu odstoupení.

  14. Inzerent nemá právo nutit pokyny ohledně délky nebo druhu obsahu nad ty, které byly standardně určeny při daném druhu obsahu v nabídce v okamžiku objednání. Tyto okolnosti mohou také být základem pro reklamaci uvedenou v bodě 9.13.

  15. V případě, že v důsledku nesouladu služby se smlouvou dojde k potřebě uvedené v bodě 9.13, nároky z tohoto titulu nemohou překračovat částku odměny sjednané za přípravu obsahu.

  16. Ve zvláštních situacích si poskytovatel vyhrazuje právo na dodatečné poplatky z titulu nestandardního chování, ačkoli by nebyly uvedeny ve službě nebo smlouvě týkající se přípravy obsahu, pokud jsou zaviněné inzerentem nebo byly realizovány na žádost inzerenta.

  17. V době přijetí obsahu, a to prostřednictvím platby za přípravu obsahu poskytovatel služby uděluje inzerentovi časově a místní neomezenou licenci na obsah v oblasti následujícího využití:
   • nahrávání a množení jakoukoliv technikou, včetně tisku, reprografikou, digitální nebo na magnetických, optických a elektromagnetických nosičích, včetně nahrávání a ukládání ve formě elektronické knihy (e-book) a mluvené knihy (audiobook) v neomezeném počtu kopií, vydání a dotisku, samostatně nebo v kombinaci s ostatní tvorbou nebo materiály, které nesplňují vlastnosti díla;

   • uvádění do oběhu a šíření kopií nebo dalších nosičů ve všech distribučních kanálech bez kvantitativního, subjektivního a místního omezení, ani s ohledem na okruh příjemců, ve všech dostupných distribučních kanálech, zejména prostřednictvím maloobchodního prodeje, trafikového, zásilkového, internetového, knižního, corss -selling , přímý marketing, door to door, přílohy k novinám, prostřednictvím internetu a business to business prodeje (doručení na objednávku společností), ale i prostřednictvím bezplatného rozdávání;

   • půjčování, leasing nebo pronájem kopií

   • ukládání do paměti počítače a uchovávání v paměti počítače; veřejné sdílení prostřednictvím informatických a teleinformatických sítí, zejména formou elektronické knihy mluvené knihy a takovým způsobem, aby mohl mít každý přístup na sebou vybraném místě a čase;

   • vysílání nebo opětované vysílání přes kabelové nebo bezdrátové vysílání nebo satelit;

   • veřejné předvádění, vystavení, zobrazení nebo přehrání;

   • využívání všech forem reklamy;

  18. Po udělení licence poskytovatel služeb poskytne souhlas s využitím vypracovaného obsahu v oblastech provozování uvedených v článku. 9.17.

  19. Poskytovatel služeb navíc prohlašuje, že získal zajištění od tvůrců obsahu, že v okamžiku přenesení autorských práv tvůrce nebude uplatňoval své osobní práva, a hlavně, že tvůrce povolil využívání obsahu bez prokazování autorství.

  20. V případě porušení autorských práv udělených inzerentovi, poskytovatel služeb ručí do maximální částky rovnající se poplatku účtovaného za přípravu obsahu.

 10. Služba propagace článků prostřednictvím sítě ContentStream
  1. .... odstraněno
 11. Služba propagace prostřednictvím modulu Influencer Marketing
  1. .... odstraněno
 12. Osobní údaje, obchodní informace
  1. Inzerent vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím poskytovatele služeb uvedených v procesu registrace nebo využívání platformy.

  2. Správce osobních údajů je poskytovatel služeb, který provádí zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, včetně a zejména v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

  3. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v oblasti potřebné pro vytvoření a formování obsahu smlouvy, změn, řešení a správné realizace služeb poskytovaných elektronicky.

  4. Každý uživatel, pokud je fyzickou osobou, má právo k náhledu do svých údajů, ale také právo k jejich úpravě a požádána o jejich odstranění. Za tímto účelem se obraťte s požadavkem na poskytovatele služeb - poštou na jeho korespondenční adresu s přípisem "osobní údaje" nebo mailem na adresu office@whitepress.cz.

  5. Osobní údaje Uživatele mohou být předávány osobám, které mají právo na jejich získání, včetně soudních orgánů, v souladu s platnými právními předpisy, jakož i třetím osobám, které vykonávají ve prospěch poskytovatele služeb aktivity, v rámci poskytování služeb podle těchto pravidel.

  6. V souvislosti s poskytováním Služeb popsaných podmínkami, poskytovatel předá za podmínek pověření zpracování dat osobní údaje uvedené uživatelem dalším subjektům, které jsou angažované do poskytování služeb, včetně vydavatelů, novinářů, influencerů a společnosti netsprint sp. z o.o. jako autorizovaného uživatele systému ContentStream;

  7. Kromě toho má poskytovatel služeb právo poskytovat osobní údaje svým partnerům pro účely uvedené v odstavci 12.9 tohoto nařízení.

  8. K pověření zpracování osobních údajů poskytovatelům služeb dochází za účelem umožnit zpracování objednávek, vystavování faktur, plnění smluv atd. po dobu nezbytnou k realizaci tohoto účelu.

  9. Poskytovatel služeb je oprávněn na zpracování osobních údajů pro vyplnění dalších právně odůvodněných cílů realizovaných poskytovatelem služeb a partnerům poskytovatele, včetně potřeb přímého marketingu vlastních produktů nebo služeb či přímého marketingu produktů nebo služeb partnerů poskytovatele služeb.

  10. Za účelem kontroly správnosti zpracování osobních údajů inzerentem, je poskytovatel oprávněn provádět ověření správnosti zpracovávání těchto osobních údajů kdykoliv. V souvislosti s výkonem práva zmíněného výše je poskytovatel oprávněn požadovat, aby příslušná opatření byla přijata způsobem uvedeným ním. Inzerent je povinen přijmout opatření uvedená v požadavku v ní uvedené lhůtě a v případě neuvedení lhůty v žádosti, ve lhůtě maximálně 3 dny ode dne ohlášení žádosti.

  11. V případě, že v souvislosti s poskytováním služeb inzerent odevzdá poskytovateli služeb osobní údaje, které se vztahují na osoby mimo své struktury, které spravuje - typu klient, uživatelé internetu - poskytovatel je bude moci zpracovávat v rámci pověření zpracování údajů uvedeném o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679).

  12. Inzerent vyjadřuje mimoto souhlas s:

   • zasíláním obchodních informací ohledně přímého marketingu služeb nebo zboží nabízených poskytovatelem služeb nebo jeho obchodními partnery, včetně newsletterů cílených na vybraného příjemce pomocí prostředků elektronické komunikace, zejména elektronické pošty s využitím údajů získaných poskytovatelem služeb v procesu registrace nebo využívání služeb
   • využívání automatických vyvolávacích systémů pro výše uvedené účely.
     
  13. Podrobné podmínky související se zpracováním osobních údajů, využíváním souborů cookies, zasíláním obchodních informací, určují podmínky OCHRANY SOUKROMÍ
    
 13. Zodpovědnost
  1. Poskytovatel odpovídá vůči inzerentovi za nedostatek patřičné péče spojené s realizací služeb v charakteru zprostředkovatele, nezávisle na tom, zda poskytovatel působí jako přímý zástupce nebo nepřímý.

  2. Kromě případů, kdy je výlučně uvedeno, že poskytovatel služeb odpovídá přímo inzerentovi, nese odpovědnost za efekt jednotlivých služeb vydavatel, novinář a influencer. Pokud bude taková skutečnost vyžadovat přenesení jakýchkoli nároků inzerenta na vydavatele, novináře nebo influencera, poskytovatel je povinen neprodleně podstoupit svá práva.

  3. Poskytovatel služeb vyvíjí patřičnou snahu pro zajištění stálé a plné dostupnosti poskytovaných služeb, nezaručuje však a neodpovídá za její plnou dostupnost as respektem vůči právům získaným v rámci uzavření smluv za služby si vyhrazuje právo na změnu, odvolání, pozastavení nebo přerušení libovolné funkce nebo vlastnosti služby v libovolném období nebo rozsahu. Poskytovatel služeb informuje, že změna, odvolání, pozastavení nebo přerušení libovolné funkce nebo vlastnosti služby nevyžaduje předchozí ohlášení.

  4. Výše uvedené ustanovení je aplikovatelné vůči změnám cen určených platformou.

  5. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným využíváním služby, zejména způsobené využíváním uživatele nebo jiné uživatele služby v rozporu s ustanoveními těchto podmínek.

  6. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nevyhotovení nebo nepatřičné uzavření smlouvy v oblasti služeb nebo problémy ve využívání služby či služeb, pokud k nim nedošlo v následku událostí, kterým poskytovatel služeb při zajištění patřičné péče nebyl schopen předejít, ale také v důsledku náhodných událostí ("vyšší moc ").

  7. V žádném případě nezahrnuje odpovědnost poskytovatele služeb odpovědnost z titulu ušlého zisku inzerenta, ale také nesmí přesáhnout částku uvedenou v příslušných částech podmínek a pokud v rámci dané služby tento cenový práh překročí, odpovědnost poskytovatele služeb je omezena do výše 17.700 CZK.

  8. Omezení uvedené v bodě 13.7 se nevyužívají v případě, že škoda bude způsobena poskytovatelem úmyslně.

  9. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah, věcnou hodnotu a soulad se skutečností článků připravených inzerentem.

  10. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za účinek služeb, což konkrétně znamená, že poskytovatel nijak nezaručuje efekty služby v podobě zvýšení příjmů inzerenta.

  11.  V případě, že v rámci funkcí platformy poskytovatel služeb zveřejní určité indikace, rady, názory (Knowledge Base):

   • inzerent nemá povinnost se k těmto informacím vyjadřovat;
   • v případě, že se inzerent k takovým informacím vyjádří, činí tak na vlastní odpovědnost, takže poskytovatel služeb nemá odpovědnost za následky těchto vyjádření.
     
  12. Inzerent nese odpovědnost za všechna porušení podmínek a smluv uzavřených na základě podmínek.
    
  13. V případě, kdy realizace dané služby vyžaduje dodání jakýchkoli informací, obsahu, jiných forem komunikace (fotografie, snímky atd.) Inzerentům, inzerent zajišťuje, že ve výše uvedeném rozsahu:
   • bude v nezbytném rozsahu vlastnit autorská majetková práva a související práva nebo licence pro tyto materiály;

   • jejich využití pro potřeby realizace smlouvy neporuší autorská osobní práva žádné osoby;

   • bude vlastnit všechna povolení k šíření zobrazených osob použitých v těchto materiálech;

   • jejich využití nenaruší žádné průmyslové majetková práva třetí osoby, zejména nenaruší žádné ochranné práva na ochranné známky ani renomované ochranné známky;

   • jejich publikace nebude činem nekalé soutěže;

   • jejich zveřejnění neporušuje práva, morálku, pravidla společenského chování a legitimní zájmy třetích stran.

  14. Objednáním jakékoliv služby je inzerent povinen zajistit, aby tyto aktivity neporušovaly práva z důvodů jiných, než jsou uvedeny výše. Vztahuje se to zejména na zajištění souladu reklamy nebo nabídky s právními předpisy, včetně v oblasti reklamy (veřejné a neveřejné) takových výrobků jako léky, tabák, alkohol a také službami, jakými jsou hazardní hry.

  15. V případě, že v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z uzavřených smluv, v důsledku nepravdivých nebo neúplných prohlášení inzerenta nebo v souvislosti s porušením právních předpisů inzerentem, bude vůči poskytovateli zahájeno jakékoliv civilní, exekuční, trestní nebo správní řízení, případně budou vůči poskytovateli služeb z tohoto titulu nahlášené jakékoliv nároky, inzerent se zavazuje poskytnout poskytovateli služeb na své náklady av rámci možností pomoc potřebnou k odstranění nároků směrovaných vůči poskytovateli. Kromě toho ve výše uvedeném případě se inzerent zavazuje opravit škody vynaložené poskytovatelem postupem vůči poskytovateli nebo v souvislosti s nároky nebo námitkami namířenými vůči poskytovateli služeb, tj. uspokojit opodstatněné nároky hlášeny třetími osobami (za předpokladu, že jsou vydány příslušným soudem s konečným a závazným rozsudkem), uhradit ekvivalent sankcí nebo jakýchkoli pokut zaplacených poskytovatelem služeb, skutečných, zdokumentovaných poplatků nebo sankcí uložených poskytovateli a pokrýt skutečné a potřebné náklady na právní pomoc.

  16. Poskytovatel služeb není autorem článků nebo obsahu, které jsou službou, a proto může poskytovatel potvrdit, že k nim získal práva na základě právních činností přijímaje soulad prohlášení subjektů v dobré víře, od kterých získal práva v této oblasti ve skutečném stavu. V případě, že však prohlášení nebo ujištění strany uvedené poskytovatelem služeb nebude v souladu se skutečným stavem věcí, v důsledku čehož inzerent nezíská práva uvedená v podmínkách, poskytovatel služeb jako zprostředkovatel při provádění jednotlivých činností uvedených v podmínkách, nesmí z tohoto titulu nést odpovědnost, ani za škody způsobené inzerentovi, pokud přijme všechna opatření na základě kterých inzerent přijímá možné nároky poskytovatele služeb na osoby odpovědné za takový stav věcí.

  17. Služba může obsahovat odkaz na materiály zveřejněné na jiných stránkách. Neznamená to však, že poskytovatel služeb nebo autoři obsahu umístěného na platformě přijímají stanovisko ohledně umístění na takových stránkách nebo za ně přijímají odpovědnost.

  18. Inzerent nemůže působit škodlivě vůči vydavateli nebo influenceři, nemůže umisťovat nepřirozené odkazy do publikovaných článků (nebo jiné vstupy do sociálních médií), umisťovat pod články nepřirozené komentářů přesměrovat do článků s nepřirozeným pohybem. V případě potvrzení takového řízení inzerent opravňuje poskytovatele služeb, aby zařídil, že vydavatel nebo influencer odstraní publikovaný článek nebo vstup ze sociálních médií, bez práva na vymáhání jakýchkoli nároků inzerentem, včetně titulu uhrazené odměny.

  19. Inzerent vyjadřuje souhlas k převodu povinností poskytovatelem služeb vyplývajících z podmínek nebo smlouvy uzavřené na plnění podmínek.

 14. Reklamace
  1. Předpisy tohoto bodu se využívají vzhledem k dřívější ustanovení podmínek, což konkrétně znamená, že pokud podmínky uvádějí určitý termín učinit oznámení inzerentem, je tento vázán tímto termínem, ne termínem popsaným v níže uvedených bodech.

  2. Reklamace služby by měly být hlášeny prostřednictvím elektronické pošty, na adrese: office@whitepress.cz.

  3. Reklamace by měla obsahovat alespoň: datum a čas události, která je předmětem, e-mailovou adresu podavatele reklamace a stručný popis hlášených událostí.

  4. Reklamace budou řešeny v průběhu 14 pracovních dnů po jejich obdržení, podle pořadí data přijetí. V případě nemožnosti dodržení výše uvedeného termínu poskytovatel služeb informuje o této skutečnosti osobu podávající reklamaci uvedením příčiny prodloužení termínu, ale také předpokládanou dobu poskytování odpovědí.

  5. O způsobu řešení reklamace bude osoba podávající reklamaci informována elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty uvedenou v reklamaci.

 15. Koncové ustanovení
  1. V záležitostech, které nejsou upraveny, je aplikována legislativa obecně platného zákona.

  2. Případné spory mezi inzerentem a poskytovatelem služeb budou řešeny smírem a v případě nesouhlasu budou řešeny soudem, který je místně příslušný poskytovateli služeb.

  3. Podmínky mohou být předmětem pravidelných změn, o kterých inzerent nebude informován. Pokud inzerent, který má na platformě účet, nepřijímá zavedené změny, do dne nabytí účinnosti změn má právo podat prohlášení o likvidaci tohoto účtu a ukončení spolupráce, což vyžaduje zabezpečení písemné formy nebo e-mailové zprávy odeslané na následující kontaktní adresu: office@whitepress.cz.

  4. Inzerent potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, přílohami podmínkám, včetně podmínek, ke kterým bylo podáno odvolání, ale také Zásadami se zpracováním osobních údajů.

  5. Podmínky vstupují v platnost dne 01.01.2018