36měsíční záruka – Obchodní podmínky pro Inzerenty

 

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tyto Záruční podmínky definují podmínky, za kterých může Inzerent využívat službu 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA nabízenou společností: WhitePress, s. r. o., společnost s ručením omezeným se sídlem Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika. IČO: 082 80 461 zapsaná v Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 79005, Krajský soud v Ostravě.
    
  2. Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, výrazy uvedené níže mají následující význam:

   Pracovní den – každý den v týdnu od pondělí do pátku, kromě dnů pracovního klidu ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. m br />
   Záruka– služba spočívající v udržování Zveřejněného obsahu objednaného Inzerentem na Portálu Vydavatele během nepřerušené doby 36 měsíců ode dne zveřejnění, realizovaná v rámci služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA nabízeného společností WhitePress prostřednictvím příslušných funkcí Platformy.

   Portál - webový portál nebo blog, který patří Vydavateli, a jehož prostor nabízí Vydavatel na Platformě za účelem publikování Inzerentem objednaných článků v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek pro Inzerenta.

   Zveřejněný obsah– sponzorovaný článek nebo odborný hostitelský článek definovaný v Obchodních podmínkách pro Inzerenta, který je předmětem objednávky Inzerenta na Platformě.

   Záruční podmínky – tyto Záruční podmínky, které specifikují podmínky používání Záruční služby v rámci služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKY pro Inzerenty.

   Obchodní Podmínky pro Inzerenta – dokument, který upravuje podmínky používání Platformy a objednávání služeb zpřístupněných prostřednictvím Platformy Inzerenty, dostupný na tomto odkazu

   Obchodní Podmínky pro Vydavatele – dokument, který upravuje podmínky používání Platformy a poskytování nebo objednávání služeb zpřístupněných Vydavateli prostřednictvím Platformy, dostupný na  tomto odkazu

   Reklamace – postup, v jehož rámci Inzerent podává žádost týkající se nedostupnosti Zveřejněného obsahu v souladu se Zárukou.

   Inzerent – Uživatel Platformy, který je podnikatelem a jehož podmínky se řídí Obchodními podmínkami pro Inzerenta.

   Platforma – webová stránka, kterou vlastní a poskytuje společnost WhitePress na adrese: whitepress.com.

   Smlouva – smlouva o poskytování Záruční služby (dále jen: Záruky) společností WhitePress Inzerentovi, uzavřená mezi Inzerentem a společností WhitePress v souladu s těmito Záručními podmínkami.

   Uživatel – Uživatel Platformy, který je podnikatelem a jehož podmínky se řídí Obchodními Podmínkami pro Vydavatele.

   WhitePress – WhitePress, s. r. o., společnost s ručením omezeným se sídlem Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika. IČO: 082 80 461 zapsaná v Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 79005, Krajský soud v Ostravě

   Vydavatel Uživatel Platformy, který je podnikatelem a jehož podmínky se řídí Obchodními Podmínkami pro Vydavatele.

   Poplatekpoplatek, který zaplatí Inzerent společnosti WhitePress v rámci Záruky.
    
  3. WhitePress poskytuje elektronické služby Uživatelům Platformy na základě smluv na dálku uzavřených mezi Uživatelem a WhitePress. Tyto Záruční podmínky zahrnují pravidla pro poskytování elektronických služeb ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
    
  4. WhitePress poskytuje služby v rozsahu uzavírání Smluv, vyřizování Reklamací na základě uzavřených smluv o poskytování Záruky a uskutečňování plateb podle uzavřených smluv o poskytování Záruky
    
  5. Uzavření smlouvy v rozsahu využívání Služeb poskytovaných společností WhitePress uvedených v odst. 4 výše je možné za předpokladu, že Inzerent má PC, Mac nebo podobný počítač připojený k internetu, vybavený operačním systémem (Windows, Mac OS, Linux a podobně) a webovým prohlížečem (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), jakož i přístup k e-mailovému účtu.
    
  6. V rozsahu, na který se nevztahují tyto Záruční podmínky, se přiměřeně uplatňují ustanovení Obchodních podmínek pro Inzerenta.
    
  7. Služby poskytované společností WhitePress v rámci Záručních podmínek jsou určeny osobám, které tyto Služby využívají pro účely související s vlastní podnikatelskou činností a zároveň jsou tyto služby profesionálního charakteru ve vztahu k jejich podnikání. V případě, že Uživatel, který je spotřebitelem nebo podnikatelem, pro jehož využívání služeb poskytovaných společností WhitePress nemá profesionální charakter (tzv. kvazi podnikatel), chce využívat služeb poskytovaných společností WhitePress, na které se vztahují Záruční podmínky, budou s tímto Uživatelem uzavřeny smlouvy v rozsahu služeb poskytovaných společností WhitePress elektronickými prostředky za podmínek dohodnutých individuálně s tím, že na takového Inzerenta se budou vztahovat ustanovení Záručních podmínek a dokumentů, na které Záruční podmínky odkazují, pokud jde o ceny a v závislosti na individuálních dohodách i v ostatním rozsahu.
    
 2.  Záruční podmínky
  1. Vydavatel se při poskytování Záruky zavazuje zajistit nepřetržitou dostupnost Zveřejněného obsahu objednaného Inzerentem prostřednictvím Platformy na Portálu Vydavatele a to po dobu 36 měsíců ode dne zveřejnění.
    
  2. V souladu s odst. 1 písm. 2.5 níže dostupnost Zveřejněného obsahu na Portálu znamená, že během Záruční doby je Zveřejněný obsah viditelný na Portálu Vydavatele a odkazy ve Zveřejněném obsahu zůstávají aktivní a mají neměnné parametry.
    
  3. Období přerušení dostupnosti Zveřejněného obsahu, na který se vztahuje Záruka, na Portálu Vydavatele nesmí přesáhnout 9 (devět) po sobě následujících dnů. Pro vyloučení pochybností platí, že případy, kdy je Zveřejněný obsah nedostupný po dobu nepřesahující 9 (devět) po sobě následujících dnů, nejsou porušením podmínek uzavřené Smlouvy a neopravňují Inzerenta k podání Reklamace.
    
  4. Společnost WhitePress bude po dobu trvání Záruky monitorovat dostupnost Zveřejněného obsahu, na který se vztahuje Smlouva, na Portálu Vydavatele. Informace týkající se nedostupnosti Zveřejněného obsahu, včetně informací o počtu dní, během kterých Zveřejněný obsah není dostupný na Portálu Vydavatele, budou pro Inzerenty viditelné na Platformě.
    
  5. Monitorování dostupnosti Zveřejněného obsahu bude probíhat v časových intervalech určených společností WhitePress, proto v případě problémů s dostupností Zveřejněného obsahu, které nastanou poté, co společnost WhitePress v daný den provedla monitorování Zveřejněného obsahu, bude tato skutečnost zaznamenána na Platformě následující den.
    
  6. Během trvání Smlouvy má Vydavatel právo změnit URL adresu Zveřejněného obsahu, na který se Smlouva vztahuje, s tím, že Vydavatel musí k provedení takové změny použít přesměrování 301. Taková změna nebude považována za porušení Smlouvy.
    
  7. Pokud Google udělí portálu Vydavatele penalizaci typu „Manual action“ (v anglickém originálu), tedy např. „Nepřirozené odkazy z vaší stránky“ nebo podobnou penalizaci v souvislosti s Portálem, na kterém byl publikován Zveřejněný obsah, na který se vztahuje Smlouva, Vydavatel může změnit atribut odkazu ve Zveřejněném obsahu z „dofollow“ na „nofollow“. Takové jednání nepředstavuje porušení podmínek Smlouvy.
    
 3. 3. Dohoda
  1. WhitePress na Platformě uvádí, které z Portálů Vydavatelů se účastní služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKY. Informace o možnosti zakoupení služby Záruka jsou Inzerentem viditelné v rámci příslušných funkcí Platformy.
    
  2. Rozhodnutí o oprávněnosti daného Vydavatele nebo daného Portálu Vydavatele pro službu 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA přijímá WhitePress svévolně na základě posouzení Portálu Vydavatele a širokého zájmu Inzerentů.
    
  3. Označení uvedené v odst. 3.1 výše, představuje nabídku na uzavření Smlouvy adresovanou Inzerentovi.
    
  4. Inzerent nakupuje službu Záruka ve fázi zadávání objednávky na poskytnutí prostoru Portálu Vydavatele prostřednictvím příslušných funkcí Platformy, případně v rámci jiných funkcí zpřístupněných Platformou.
    
  5. Záruka je poskytována pouze v rozsahu Zveřejněného obsahu, pro který byla zakoupena.
    
  6. Koupí Záruky Inzerentem uzavírá Inzerent a WhitePress Smlouvu v souladu s těmito Záručními podmínkami.
    
  7. WhitePress si vyhrazuje právo na změny týkající se Vydavatelů a Portálů, které se účastní služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKY. Změny v dostupnosti Záruky pro jednotlivé Portály nepředstavují změny těchto Záručních podmínek.
    
  8. Inzerent má v rámci funkcí Platformy možnost náhledu a filtrování Publikací, pro které byla zakoupena Záruka.
    
 4.  Výška poplatku
  1. Záruka je zpoplatněna.
    
  2. Výšku Poplatku určuje WhitePress a závisí na hodnotě Zveřejněného obsahu, na který se Záruka vztahuje.
    
  3. Výška Poplatku je pro Inzerenta viditelná na Platformě ve fázi zadávání objednávky.
    
  4. V rozsahu, na který se nevztahují tyto Záruční podmínky, se na Poplatek vztahují ustanovení Obchodních podmínek pro Inzerenta, a to i ve vztahu k pravidlům placení Poplatku Inzerentem.
    
 5. Reklamace a platby vyplývající z Reklamací
  1. V případě, že během Záruční doby nebude Zveřejněný obsah, na který se vztahuje Smlouva, dostupný na Portálu Vydavatele ve smyslu bodu 2.4 Obchodních podmínek po dobu delší než 9 (devět) po sobě následujících dní, má Inzerent možnost právo podat Reklamaci prostřednictvím příslušné funkce Platformy.
    
  2. Podání Reklamace se uskutečňuje podáním žádosti „Podat Reklamaci“ dostupné Inzerentovi prostřednictvím funkce Platformy. Žádost uvedená v předchozí větě je Inzerentovi zpřístupněna na Platformě, kdy doba nedostupnosti Zveřejněného obsahu na Portálu přesáhne 9 (devět) po sobě následujících dnů.
    
  3. Reklamaci lze uplatnit pouze během Záruční doby. Po uplynutí Záruční doby nároky Inzerenta ze Záruky zanikají.
    
  4. Stížnosti vyřizuje WhitePress do 5 pracovních dnů ode dne podání.
    
  5. V případě kladného posouzení Reklamace WhitePress vrátí Inzerentovi 100 % hodnoty daného Zveřejněného obsahu, kromě nákladů na Poplatek, které Inzerentovi vznikly a které jsou nevratné.
    
  6. Úhrada se uskuteční do 2 pracovních dnů ode dne kladného posouzení Reklamace společností WhitePress, a to automatickým připsáním částky k náhradě, která náleží Inzerentovi v rámci Záruky, na účet Inzerenta na Platformě.
    
  7. Inzerent nemůže v rámci úspěšně zpracované Reklamace vybrat prostředky vrácené na jeho účet na Platformě. Inzerent může tyto prostředky použít na další objednávky zadané prostřednictvím Platformy v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek pro Inzerenta.
    
 6. Výluky týkající se plateb vyplývajících z Reklamací
  1. Inzerent nemá právo požadovat vrácení peněz podle bodu 5.4 výše uvedených Záručních podmínek, pokud:
    
   1. Zveřejněný obsah byl na žádost Inzerenta z Portálu odstraněn před uplynutím Záruční doby;
   2. Zveřejněný obsah byl vymazán z důvodu, že porušoval ustanovení zákona a Vydavatel byl povinen jej vymazat na základě pravomocného usnesení soudu nebo pravomocného rozhodnutí správního orgánu;
   3. Zveřejněný obsah byl odstraněn v důsledku vědomého jednání Inzerenta v neprospěch Vydavatele, např. nepřirozeným odkazováním Zveřejněného obsahu;
   4. Zveřejněný obsah se stal nedostupný v důsledku vědomého jednání Inzerenta nebo osob jednajících v zájmu Inzerenta, čímž došlo k pokusu vymáhat vrácení hodnoty Zveřejněného obsahu v rámci Záruky;
   5. Inzerent se stal vlastníkem Portálu, na kterém byl publikován Zveřejněný obsah, na který se vztahuje Smlouva;
   6. Odkazy ve Zveřejněném obsahu přestanou být aktivní z důvodu, že webová stránka, na kterou odkazuje Zveřejněný obsah, již neexistuje, nebo jsou-li odkazy použité ve Zveřejněném obsahu nezákonné, a proto je Vydavatel odstraní.

    
  2. Inzerent nemá nárok na náhradu podle bodu 5.5 Záručních podmínek výše ani v situaci, kdy doba nedostupnosti Zveřejněného obsahu, na který se vztahuje Smlouva, na Portálu Vydavatele nepřesáhne 9 (devět) po sobě následujících dnů.
    
  3. Kontakt týkající se Záruky je možný pouze prostřednictvím Platformy. Inzerent nemá právo kontaktovat Vydavatele v souvislosti s dostupností Zveřejněného obsahu na Portálu Vydavatele obejitím společnosti Whitepress, pokud není v ustanoveních Záručních podmínek, Obchodních podmínek pro Vydavatele a/nebo Obchodních podmínek pro Inzerenta stanoveno jinak.
    
 7. Odpovědnost
  1. Inzerent odpovídá za porušení Záručních podmínek nebo podmínek vyplývajících ze Smluv uzavřených na základě Záručních podmínek, jakož i za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy uzavřené na základě Záručních podmínek.
    
  2. Společnost WhitePress vynakládá náležité úsilí, aby zajistila, že služby, které poskytuje, budou vždy nepřetržitě a plně dostupné, ale nezaručuje ani neodpovídá za jejich plnou dostupnost a vyhrazuje si právo změnit, zrušit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli funkci nebo část poskytovaných služeb kdykoli a v jakémkoli rozsahu. Úprava, zrušení, pozastavení nebo zrušení jakékoli funkce nebo části poskytovaných služeb nevyžaduje předchozí oznámení.
    
  3. Společnost WhitePress neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním služeb, zejména za škody způsobené tím, že Inzerent nebo jiní Uživatelé Platformy používali služby poskytované společností WhitePress v rozporu s ustanoveními těchto Záručních podmínek.
    
  4. Společnost WhitePress neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění uzavřené Smlouvy, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které společnost WhitePress s náležitou péčí nemohla předvídat nebo jim zabránit, jakož i v důsledku náhodných událostí a vyšší moci.
    
  5. WhitePress neodpovídá za následky využívání služeb nabízených společností WhitePress Inzerentem, což znamená zejména, že WhitePress žádným způsobem negarantuje efekty v podobě zvýšených výnosů pro Inzerenta, ani neposkytuje žádnou záruku dosažení určité úrovně obratu dle uzavřených smluv.
    
  6. Odpovědnost společnosti WhitePress se v žádném případě nevztahuje na odpovědnost za ušlý zisk Inzerenta.
    
 8. Reklamační řád ve věci poskytování elektronických služeb
  1. Jakékoliv reklamace týkající se poskytování elektronických služeb společností WhitePress dle těchto Záručních podmínek je třeba zaslat e-mailem na následující adresu: office@whitepress.sk.
    
  2. Reklamace by měla obsahovat minimálně: datum a čas události, která je předmětem Reklamace, e-mailovou adresu osoby, která Reklamaci podává, a stručný popis vznesených námitek.
    
  3. Reklamace budou posouzeny do 14 dnů od přijetí, v pořadí podle data přijetí.
    
  4. Pokud výše uvedenou lhůtu nelze dodržet, Poskytovatel služeb o této skutečnosti informuje osobu, která Reklamaci podává, s uvedením důvodu prodloužení lhůty, jakož i předpokládaného času odpovědi.
    
  5. O způsobu vyřízení Reklamace bude osoba podávající Reklamaci informována e-mailem, přičemž informace bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v Reklamaci.
    
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Ve věcech, na které se nevztahují tyto Záruční podmínky, se přiměřeně použijí ustanovení Obchodních podmínek pro Inzerenta a ustanovení slovenského práva.
    
  2. Jakékoliv spory mezi Inzerentem a společností WhitePress budou řešeny smírem a v případě, že nedojde k dohodě, budou tyto spory postoupeny soudu příslušnému podle sídla společnosti. WhitePress.
    
  3. WhitePress si vyhrazuje právo změnit tyto Záruční podmínky z důležitých důvodů. O jakýchkoli změnách Záručních podmínek bude Inzerent informován minimálně 7 dní předem zasláním informace o změnách na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci účtu Inzerenta na Platformě.
    
  4. Zapojením se do služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA Inzerent prohlašuje, že si přečetl tyto Záruční podmínky a akceptuje jejich obsah.
    
  5. Záruční podmínky vstupují v platnost dne 01.08.2022.