36měsíční záruka – Obchodní podmínky pro Vydavatele

 

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Tyto Záruční podmínky stanovují podmínky účasti Vydavatelů ve službě 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA nabízené společností: WhitePress, s. r. o., společnost s ručením omezeným se sídlem Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika. IČO: 082 80 461 zapsaná v Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 79005, Krajský soud v Ostravě.
    
  2. Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, výrazy uvedené níže mají následující význam:

   Pracovní den – každý den v týdnu od pondělí do pátku, kromě dnů pracovního klidu ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

   Záruka – služba spočívající v udržování Zveřejněného obsahu objednaného Inzerentem na Portálu Vydavatele během nepřerušené doby 36 měsíců ode dne zveřejnění, realizovaná v rámci služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA nabízeného společností WhitePress prostřednictvím příslušných funkcí Platformy.

   Portál – webový portál nebo blog, který patří Vydavateli, a jehož prostor nabízí Vydavatel na Platformě za účelem publikování Inzerentem objednaných článků v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek pro Inzerenta.

   Zveřejněný obsah – sponzorovaný článek nebo odborný hostitelský článek definovaný v Obchodních podmínkách pro Inzerenta, který je předmětem objednávky Inzerenta na Platformě.

   Záruční podmínky – tyto Záruční podmínky, které specifikují podmínky používání Záruční služby v rámci služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKY pro Inzerenty.

   Obchodní Podmínky pro Inzerenta – dokument, který upravuje podmínky používání Platformy a objednávání služeb zpřístupněných prostřednictvím Platformy Inzerenty, dostupný na tomto odkazu.

   Obchodní Podmínky pro Vydavatele – dokument, který upravuje podmínky používání Platformy a poskytování nebo objednávání služeb zpřístupněných Vydavateli prostřednictvím Platformy, dostupný na tomto odkazu.

   Reklamace – postup, v jehož rámci Inzerent podává žádost týkající se nedostupnosti Zveřejněného obsahu v souladu se Zárukou.

   Inzerent – Uživatel Platformy, který je podnikatelem a jehož podmínky se řídí Obchodními podmínkami pro Inzerenta.

   Platforma – webová stránka, kterou vlastní a poskytuje společnost WhitePress na adrese: whitepress.com

   Smlouva – smlouva o poskytování Záruční služby, (dále jen: Záruky) společností WhitePress Inzerentovi, uzavřená mezi Inzerentem a společností WhitePress v souladu s těmito Záručními podmínkami.

   Uživatel – koncový uživatel internetové sítě, který navštěvuje Platformu.

   WhitePress - WhitePress, s. r. o., společnost s ručením omezeným se sídlem Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, Česká republika. IČO: 082 80 461 zapsaná v Zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 79005, Krajský soud v Ostravě.

   Vydavatel – Uživatel Platformy, který je podnikatelem a jehož podmínky se řídí Obchodními Podmínkami pro Vydavatele.

   Odměna – odměna Vydavatele za poskytnutí služby Záruka, kterou Vydavateli vyplácí WhitePress.
    
  3. WhitePress poskytuje elektronické služby Uživatelům Platformy na základě smluv na dálku uzavřených mezi Uživatelem a WhitePress. Tyto Záruční podmínky zahrnují pravidla pro poskytování elektronických služeb ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
    
  4. WhitePress poskytuje služby v rozsahu uzavírání Smluv, vyřizování Reklamací na základě uzavřených smluv o poskytování Záruky a uskutečňování plateb podle uzavřených smluv o poskytování Záruky.
    
  5. Uzavření smlouvy v rozsahu využívání Služeb poskytovaných společností WhitePress uvedených v odst. 4 výše je možné za předpokladu, že Vydavatel má PC, Mac nebo podobný počítač připojený k internetu, vybavený operačním systémem (Windows, Mac OS, Linux a podobně) a webovým prohlížečem (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), jakož i přístup k e-mailovému účtu.
    
  6. V rozsahu, na který se nevztahují tyto Záruční podmínky, se přiměřeně uplatňují ustanovení Obchodních podmínek pro Vydavatele.
    
  7. 1.7 Služby poskytované společností WhitePress v rámci Záručních podmínek jsou určeny osobám, které tyto Služby využívají pro účely související s vlastní podnikatelskou činností a zároveň jsou tyto služby profesionálního charakteru ve vztahu k jejich podnikání. V případě, že Uživatel, který je spotřebitelem nebo podnikatelem, pro jehož využívání služeb poskytovaných společností WhitePress nemá profesionální charakter (tzv. kvazi podnikatel), chce využívat služeb poskytovaných společností WhitePress, na které se vztahují Záruční podmínky, budou s tímto Uživatelem uzavřeny smlouvy v rozsahu služeb poskytovaných společností WhitePress elektronickými prostředky za podmínek dohodnutých individuálně s tím, že na takového Inzerenta se budou vztahovat ustanovení Záručních podmínek a dokumentů, na které Záruční podmínky odkazují, pokud jde o ceny a v závislosti na individuálních dohodách i v ostatním rozsahu.
    
 2. Záruční podmínky
  1. Vydavatel se při poskytování Záruky zavazuje zajistit nepřetržitou dostupnost Zveřejněného obsahu objednaného Inzerentem prostřednictvím Platformy na Portálu Vydavatele, a to po dobu 36 měsíců ode dne zveřejnění.
    
  2. Účast Vydavatele ve službě 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA je dobrovolná. Vydavatel může deklarovat ochotu účastnit se služby prostřednictvím příslušné funkce Platformy.
    
  3. WhitePress má právo odmítnout účast Vydavatele ve službě 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA. Rozhodnutí o způsobilosti Vydavatele, daného Portálu Vydavatele nebo konkrétní nabídky na Portálu Vydavatele ve službě 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA učiní WhitePress svévolným způsobem a při rozhodnutí způsobilosti Vydavatele se WhitePress řídí širokými zájmy. Inzerentů jako konečných příjemců záruky.
    
  4. V souladu s odst. 2.5 níže dostupnost Zveřejněného obsahu na Portálu znamená, že během Záruční doby je Zveřejněný obsah viditelný na Portálu Vydavatele a odkazy ve Zveřejněném obsahu zůstávají aktivní a mají neměnné parametry.
    
  5. Období přerušení dostupnosti Zveřejněného obsahu, na který se vztahuje Záruka, na Portálu Vydavatele nesmí přesáhnout 9 (devět) po sobě následujících dnů. Pro vyloučení pochybností platí, že případy, kdy je Zveřejněný obsah nedostupný po dobu nepřesahující 9 (devět) po sobě následujících dnů, nejsou porušením podmínek uzavřené Smlouvy a neopravňují Inzerenta k podání Reklamace.
    
  6. Pokud WhitePress zjistí nedostupnost Zveřejněného obsahu, na který se vztahuje Smlouva, na Portálu Vydavatele, bude o tom Vydavatel informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Vydavatele uvedenou v rámci účtu Vydavatele na Platformě. Vydavatel je výhradně zodpovědný za neaktualizování vlastních údajů na Platformě. Informaci o nedostupnosti daného Zveřejněného obsahu vidí i Vydavatel v rámci příslušné funkce Platformy.
    
  7. Ihned po obdržení oznámení uvedeného v odst. 1 písm. 6 výše, by měl Vydavatel podniknout kroky k nápravě důvodu nedostupnosti Zveřejněného obsahu na svém Portálu.
    
  8. Během trvání Smlouvy má Vydavatel právo změnit URL adresu Zveřejněného obsahu, na který se Smlouva vztahuje, s tím, že Vydavatel musí k provedení takové změny použít přesměrování 301. Taková změna nebude považována za porušení Smlouvy.
    
 3. Dohoda
  1. Vydavatel prostřednictvím příslušné funkce Platformy prohlašuje, zda se chce zúčastnit služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA ve vztahu ke všem nebo jen některým svým Portálům nebo vybraným nabídkám.
    
  2. Jakmile Vydavatel vyjádří zájem, resp. souhlas zapojit se do služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA, Inzerenti uvidí informaci o možnosti zakoupení Záruky vedle daného Portálu Vydavatele v Platformě.
    
  3. Prohlášení Vydavatele uvedené v odst. 3.1 výše se rovná předložení nabídky Vydavatele na uzavření Smlouvy o poskytnutí Záruky.

    
  4. Inzerent si zvolí možnost zakoupení Záruky ve fázi zadávání objednávky na Zveřejněný obsah prostřednictvím příslušných funkcí Platformy. Koupí Záruky Inzerentem uzavírá Vydavatel a WhitePress Smlouvu v souladu s těmito Záručními podmínkami.
    
  5. WhitePress má právo vyloučit Vydavatele nebo konkrétní Portál Vydavatele ze služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA v případě, že během Záruční doby byla uplatněna a kladně vyřízena alespoň jedna Reklamace ve vztahu k danému Portálu Vydavatele.
    
  6. Odstranění účtu na Platformě Vydavatelem, jakož i podání pokynu, resp. žádosti Vydavatele na vymazání účtu na Platformě, nemá vliv na trvání povinnosti, kterou na sebe Vydavatel převzal v souvislosti s uzavřením Smlouvy uvedené v bodě 3.4 výše.
    
 4. Odměna vydavatele
  1. Záruka je zpoplatněna.
    
  2. Odměna Vydavatele za poskytnutí služby Záruka se rovná 15 % z hodnoty Zveřejněného obsahu, na který se Záruka vztahuje. Přesná výše Odměny bude určena v každém případě na Platformě v souvislosti s daným Zveřejněným obsahem.
    
  3. K odměně Vydavatele za poskytnutí prostoru Portálu pro účely Zveřejnění obsahu uvedeného v Obchodních podmínkách pro Vydavatele se automaticky připočte výše Odměny za poskytnutí služby Záruka.
    
  4. Ve věcech, na které se nevztahují tyto Záruční podmínky, se na Odměnu přiměřeně použijí ustanovení Obchodních podmínek pro Vydavatele, včetně pravidel pro vyplacení Odměny a vystavení faktury nebo vyúčtování DPH Vydavatelem.
    
 5. Reklamace a platby vyplývající z Reklamací
  1. V případě, že během Záruční doby nebude Zveřejněný obsah, na který se vztahuje Smlouva, dostupný na Portálu Vydavatele ve smyslu bodu 2.4 těchto Záručních podmínek po dobu delší než 9 (devět) po sobě následujících dnů, má Inzerent právo podat Reklamaci prostřednictvím příslušné funkce Platformy.
    
  2. Reklamace zpracovává WhitePress.
    
  3. V případě kladného posouzení Reklamace je Vydavatel povinen vrátit 100 % Odměny za poskytnutí prostoru Portálu pro účely Zveřejnění obsahu.
    
  4. V případě uvedeném v odst. 1 písm. 5.4 výše je Odměna Vydavatele za poskytnutí služby Záruka nevratná.
    
  5. Po kladném posouzení Reklamace bude z účtu Vydavatele na Platformě automaticky odepsána částka náhrady uvedená v odst. 5.4 výše (dále jen: částka srážky). V případě, že se na účtu Vydavatele na Platformě nahromadí nevyplacené finanční prostředky, výše srážky se sníží o částku finančních prostředků na účtu Vydavatele. Pokud na účtu Vydavatele nejsou žádné finanční prostředky nebo je-li výše srážky vyšší než částka finančních prostředků naakumulovaných na účtu Vydavatele na Platformě, účet Vydavatele se zatíží částkou dluhu, tj. zobrazí se na něm záporná hodnota (dále jen: debetní částka).
    
  6. Vydavatel tímto souhlasí s tím, aby WhitePress srážel částky srážky vyplývající z Reklamací spolu s odměnou za poskytování služeb uvedených v Obchodních podmínkách pro Vydavatele způsobem uvedeným v odst. 5.6 výše.
    
  7. Pokud byl účet Vydavatele na Platformě zatížen v důsledku náhrady vyplývající z Reklamace, WhitePress vyzve Vydavatele k zaplacení částky debetu. Vydavatel je povinen uhradit výši debetu prostřednictvím příslušné funkce Platformy do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k platbě. V případě, že Vydavatel nesplní povinnost podle předchozí věty, je WhitePress oprávněn provést další srážky z budoucí Odměny Vydavatele za poskytování služeb uvedených v Obchodních podmínkách pro Vydavatele.
    
 6. Výluky týkající se plateb vyplývajících z Reklamací
  1. Vydavatel není povinen zaplatit náhradu uvedenou v bodě 5.4 výše těchto Záručních podmínek, pokud:
    
   1. Zveřejněný obsah byl na žádost Inzerenta z Portálu odstraněn před uplynutím Záruční doby, přičemž Vydavatel vymaže publikaci pouze tehdy, obdrží-li odpovídající pokyn od společnosti WhitePress;
   2. Zveřejněný obsah byl vymazán z důvodu, že porušoval ustanovení zákona a Vydavatel byl povinen jej vymazat na základě pravomocného usnesení soudu nebo pravomocného rozhodnutí správního orgánu;
   3. Zveřejněný obsah byl odstraněn v důsledku vědomého jednání Inzerenta v neprospěch Vydavatele, např. nepřirozeným odkazováním Zveřejněného obsahu;
   4. Zveřejněný obsah se stal nedostupný v důsledku vědomého jednání Inzerenta nebo osob jednajících v zájmu Inzerenta, čímž došlo k pokusu vymoci vrácení hodnoty Zveřejněného obsahu v rámci Záruky;
   5. Inzerent se stal vlastníkem Portálu, na kterém byl publikován Zveřejněný obsah, na který se vztahuje Smlouva;
   6. Odkazy ve Zveřejněném obsahu přestanou být aktivní z důvodu, že webová stránka, na kterou odkazuje Zveřejněný obsah již neexistuje nebo jsou-li odkazy použité ve Zveřejněném obsahu nezákonné, a proto je Vydavatel odstraní.

    
  2. Vydavatel není povinen uhradit náhradu uvedenou v bodě 5.4 výše těchto Záručních podmínek ani v situaci, kdy doba nedostupnosti Zveřejněného obsahu, na kterou se vztahuje Smlouva, na Portálu Vydavatele nepřesáhne 9 (devět) po sobě následujících dnů.
    
  3. Kontakt mezi Vydavatelem a Inzerentem ohledně Záruky je možný pouze prostřednictvím Platformy. Vydavatel nemá právo kontaktovat Inzerenta obejitím společnosti WhitePress, pokud není v Záručních podmínkách, Obchodních podmínkách pro Vydavatele a/nebo Obchodních podmínkách pro Inzerenta stanoveno jinak.
    
 7. Odpovědnost
  1. Vydavatel odpovídá za porušení Záručních podmínek nebo podmínek vyplývajících ze Smluv uzavřených na základě Záručních podmínek, jakož i za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy uzavřené na základě Záručních podmínek.
    
  2. Společnost WhitePress vynakládá náležité úsilí, aby zajistila, že služby, které poskytuje, budou vždy nepřetržitě a plně dostupné, ale nezaručuje ani neodpovídá za jejich plnou dostupnost a vyhrazuje si právo změnit, zrušit, pozastavit nebo ukončit jakoukoli funkci nebo část poskytovaných služeb kdykoli a v jakémkoli rozsahu. Úprava, zrušení, pozastavení nebo zrušení jakékoli funkce nebo části poskytovaných služeb nevyžaduje předchozí oznámení.
    
  3. Společnost WhitePress neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním služeb, zejména za škody způsobené tím, že Vydavatel nebo jiní Uživatelé Platformy používali služby poskytované společností WhitePress v rozporu s ustanoveními těchto Záručních podmínek.
    
  4. Společnost WhitePress neodpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění uzavřené Smlouvy, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které společnost WhitePress s náležitou péčí nemohla předvídat nebo jim zabránit, jakož i v důsledku náhodných událostí a vyšší moci.
    
  5. Společnost WhitePress neodpovídá za následky využívání služeb nabízených společností WhitePress Vydavatelem, což znamená zejména, že WhitePress žádným způsobem negarantuje efekty v podobě zvýšených výnosů pro Vydavatele, ani neposkytuje žádnou záruku dosažení určité úrovně obratu dle uzavřených smluv.
    
  6. Odpovědnost společnosti WhitePress se v žádném případě nevztahuje na odpovědnost za ušlý zisk Vydavatele.
    
 8. Reklamační řád ve věci poskytování elektronických služeb
  1. Jakékoliv reklamace týkající se poskytování elektronických služeb společností WhitePress dle těchto Záručních podmínek je třeba zaslat e-mailem na následující adresu: office@whitepress.sk.
    
  2. Reklamace by měla obsahovat minimálně: datum a čas události, která je předmětem Reklamace, e-mailovou adresu osoby, která Reklamaci podává, a stručný popis vznesených námitek.
    
  3. Reklamace budou posouzeny do 14 dnů od přijetí, v pořadí podle data přijetí.
    
  4. Pokud výše uvedenou lhůtu nelze dodržet, Poskytovatel služeb o této skutečnosti informuje osobu, která Reklamaci podává, s uvedením důvodu prodloužení lhůty, jakož i předpokládaného času odpovědi.
    
  5. O způsobu vyřízení Reklamace bude osoba podávající Reklamaci informována e-mailem, přičemž informace bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v Reklamaci.
    
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Ve věcech, na které se nevztahují tyto Záruční podmínky, se přiměřeně použijí ustanovení Obchodních podmínek pro Vydavatele a ustanovení slovenského práva.
  2. Jakékoliv spory mezi Vydavatelem a společností WhitePress budou řešeny smírem a v případě, že nedojde k dohodě, budou tyto spory postoupeny soudu příslušnému podle sídla společnosti WhitePress.
  3. WhitePress si vyhrazuje právo změnit tyto Záruční podmínky ze závažných důvodů. O jakýchkoli změnách Záručních podmínek bude Vydavatel informován minimálně 7 dní předem zasláním informace o změnách na jeho e-mailovou adresu uvedenou v rámci účtu Vydavatele na Platformě.
    
  4. Zapojením se do služby 36MĚSÍČNÍ ZÁRUKA Vydavatel prohlašuje, že si přečetl tyto Záruční podmínky a akceptuje jejich obsah.
    
  5. Záruční podmínky vstupují v platnost dne 01.08.2022.