ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V WHITEPRESS GROUP®

Toto oznámení se týká pravidel pro shromažďování a zpracování osobních údajů společností WhitePress Group, která je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen "GDPR").

I. Obecné informace

Správce - společně WhitePress Sp. z o.o. se sídlem v Bielsko - Biała (43-300), ul. Legionów 26/28, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku - Bialé, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000651339, IČO: 9372667797, DIČ: 243400145, a další společnosti WhitePress Group.

WhitePress Group - ovládající společnost a jí ovládané společnosti, které zahrnují: z o.o. (Polsko), WHITEPRESS S.R.L. (Rumunsko), WhitePress Kft. (Maďarsko), WhitePress s.r.o. (Slovensko), WhitePress s.r.o. (Česká republika), WhitePress BV (Nizozemsko), WhitePress Publishing LTD (Spojené království), WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Turecko).

GDPR nebo Nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vaše osobní údaje za účelem:

 • nezbytným pro předsmluvní jednání a pro plnění smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
   
 • plnění právních povinností, včetně zejména daňových zákonů a zákona o účetnictví, na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
   
 • k uplatnění nebo obraně proti případným nárokům a v rámci oprávněného zájmu správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
   
 • váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Správce může zpracovávat následující kategorie vašich osobních údajů - jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo TAX, osobní číslo a další údaje poskytnuté správci.

III. Příjemci dat

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším subjektům oprávněným ze zákona nebo na základě smluv uzavřených se Správcem, včetně obchodních a komerčních partnerů Správce - např. inzerentům, telekomunikačním společnostem, poštovním operátorům, dopravcům, společnostem tisknoucím korespondenci nebo zpracovávajícím přijatou korespondenci, společnostem archivujícím dokumenty, partnerům poskytujícím technické služby (např. vývoj a údržba IT systémů a webových stránek), technickým dodavatelům, subjektům poskytujícím právní nebo účetní služby.

IV. Informace o předávání údajů do třetích zemí

Vaše údaje mohou být předány společnostem skupiny WhitePress se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor. V souladu s článkem 47 GDPR používá WhitePress Group jednotná, schválená a závazná interní pravidla ochrany osobních údajů, kterými se řídí zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých společností skupiny. V souladu s nařízením umožňuje uplatňování jednotných interních zásad a postupů ochrany údajů předávání údajů mezi členy, i když se společnost nachází mimo EHP.

V. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány (včetně uchovávány) do doby, než pomine právní základ pro jejich zpracování (resp.: plnění smlouvy, plnění povinností podle zvláštních právních předpisů nebo odvolání souhlasu se zpracováním údajů) nebo uplynutí doby uchovávání údajů vyplývající z platných právních předpisů, nejméně však do doby,
než do doby zániku nároků, na které máte vy nebo správce nárok v souvislosti s právním vztahem, na jehož základě jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

VI. Vaše práva

Rádi bychom vás informovali, že podle GDPR máte právo:

 1. přístup ke svým údajům a obdržet kopii svých údajů;
 2. opravu (změnu) vašich údajů;
 3. požádat správce o vymazání údajů;
 4. požádat správce o omezení zpracování údajů;
 5. vznést námitku proti zpracování údajů;
 6. podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za bezpečnost osobních údajů - Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie;
 7. odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na činnosti zpracování prováděné správcem před odvoláním souhlasu.

VII. Kontakt se správcem

Kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů WhitePress Group, včetně uplatnění vašich práv, je možné prostřednictvím e-mailu, a to zasláním e-mailu na adresu: .

VIII. Informace o profilování a automatizovaném rozhodování

Správce nebude vaše osobní údaje zpracovávat automatizovanými prostředky, včetně profilování, a nebude provádět žádné automatizované rozhodování ve vztahu k vašim údajům.