1. Obecná ustanovení
  1. Servis www.whitepress.com/cz je vedený společností WhitePress s.r.o., se sídlem ve městě Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, IČO 08280461 (dále pouze Správce), která je správcem osobních údajů uživatelů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a ve věci volného průtoku těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/WE (dále jen GDPR). Spojte se se správcem, pošlete e-mail na adresu czechia@whitepress.com.
    
  2. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na servisy www.whitepress.com/cz, www.whitepress.pl (dále "Servis") a vztahuje se na každého uživatele ("Uživatel"), který využívá servis, včetně registrovaných novinářů, influencerů, inzerentů a vydavatelů.
    
  3. Servis informuje, že veškerý obsah v servisu je chráněn zákonem, autorským zákonem nebo zákonem vyplývajícím z registrace ochranných známek a nemůže být žádným způsobem využíván bez souhlasu oprávněného vyjádřeného písemně pod sankcí neplatnosti s výhradou povoleného osobního používání tvorby ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech.
    
  4. Jakékoli činnosti sahající mimo výše uvedené povolené využití jsou nepovolené a mohou mít za následek s převzetím občanskoprávní a trestní odpovědnosti.
    
  5. Správce vynakládá veškerou péči o to, aby chránil soukromí uživatelů. Správce využívá všechny právem vyžadované bezpečnostní prostředky, aby veškeré údaje, včetně osobních údajů předávaných uživateli, byly chráněny vůči ztrátě, zničení, zveřejnění, přístupu nepovolaných osob, nesprávnému využití a zneužití. Uživatelé vhodnými činnosti mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti svých údajů, včetně osobních údajů v internetu (mj. prostřednictvím časté změny přístupového hesla, využívání kombinace písmen a číslic). Dodatečně každý uživatel samostatně rozhoduje, zda využít práv, která mu patří (viz bod 4) v souvislosti s kontrolou nad zpracováváním svých údajů. Využití práv, které vedou ke znemožnění zpracovávání osobních údajů správcem v rozsahu, v němž jsou nezbytné pro poskytování správcových služeb, znamená odstoupení od dané služby.
    
  6. Správce nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů www stránek, na které bude vstupovat uživatel prostřednictvím odkazů umístěných na stránkách servisu.
    
  7. O veškerých změnách ohledně postupu v rámci zásad ochrany osobních údajů způsobených v souvislosti s obohacením katalogu služeb nabízených v rámci servisu, modernizaci servisu, změnami v právním systému v oblasti soukromí, budou uživatelé upozorněni elektronickou cestou.
    
  8. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, prosím, nepoužívejte náš servis.
    
 2. Zpracování osobních údajů
  1. Osobní údaje uživatelů při registraci v záložce "Registrovat se" jsou zpracovávány pro účely:
   • správcova poskytování služby vybrané uživatelem prostřednictvím zapsáním se do jednoho z dostupných modulů (Inzerent, Vydavatel, Influencer, e-PR) a přijetím vybraných podmínek – právní základ zpracovávání je zde vyhotovení smlouvy, jejíž stranou je uživatel, tj. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

   • správcova přímého marketingu a přímého marketingu subjektů zaujatých marketingem vlastních výrobků nebo služeb - zasílání uživatelům obchodních informací spojených s fungováním servisu, s novým obsahem dostupným prostřednictvím servisu a obchodních informací o konferencích a školeních spojených se zapsáním se do zpracovávání vybraného modulu. Základem pro zpracovávání je zde právně opodstatněný zájem správce a třetích osob tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

    
  2. Osobní  daje uživatelů registrovaných do newsletteru dostupného v záložce Znalostní databáze jsou zpracovány pro účely:
   • správcova přímého marketingu a přímého marketingu subjektů zaujatých marketingem vlastních výrobků nebo služeb - zasílání uživatelům obchodních informací spojených s fungováním servisu, s novým obsahem dostupným prostřednictvím servisu a obchodních informací o tématice spojené se záložkou Znalostní databáze. Základem pro zpracovávání je zde právně opodstatněný zájem správce a třetích osob tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
    
  3. Služba newsletter uvedená v bodě 2. je spouštěna prostřednictvím formuláře dostupného v servisu a následně po kliknutí na odkaz zaslaný na uživatelem uvedenou adresu během uskutečnění zapisování adresy elektronické pošty. Uživatel může v každém okamžiku odstoupit od této služby a s okamžitou platností prostřednictvím podání vhodné žádosti správci. Každá ze zpráv odeslaných správcem v rámci poskytování služby newsletteru obsahuje odkaz umožňující ukončení služby takovým způsobem (možnost odkaz k odstoupení). Správce prostřednictvím vhodných zpráv zaslaných na uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty potvrzuje jak zahájení, tak ukončení poskytování služby newsletter.
    
  4. Osobní údaje uživatelů registrovaných do newsletteru pro novináře dostupného v rámci servisu http://www.biuroprasowe.pl/newsletter-dziennikarze jsou zpracovávané pro účely:
   • zasílání informací na uživatelem uvedenou adresu o nových tiskových zprávách dodávaných uživateli platformy WhitePress - základem pro zpracovávání je zde souhlas uživatele poskytnutý pro výše uvedené účely vyjádřený označením příslušené značky (checkbox) tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
     
  5. Uvedení údajů uživatelem v rámci registrace uvedené v bodě 2.1 je nutnou podmínkou k poskytování služby.
    
  6. Uvedení údajů (e-mailová adresa) uživatelem v rámci registrace uvedené v bodě 2.2. a 2.3. je nezbytnou podmínkou k obdržení informací, které jsou zasílány na e-mail, elektronickou cestou.
    
  7. Příjemcem osobních údajů uživatelů registrovaných v servisu (bod 2.1) jsou v souvislosti s poskytováním služeb v souladu s příslušnými podmínkami umístěnými v servisu na základě zpracovávání údajů:
   • ostatní subjekty, které jsou zapojené do poskytování služeb, včetně novinářů, influencerů, inzerentů, vydavatelů a společnosti Netspirnt sp. z o.o. jako oprávněná společnost systému ContentStream;

   • ostatní subjekty, ve vztahu k nimž dochází ke zpracovávání osobních údajů také pro účely umožnění obsluhy objednávky, vystavení faktury a realizace smlouvy po dobu nezbytnou k realizaci tohoto účelu, včetně zejména: účetní kanceláře, systémy obsluhující platební transakce, hostingové společnosti, společnosti obsluhující účetní softwary.

  8. Příjemcem údajů všech uživatelů, kteří uvedli své osobní údaje v rámci registrace, o kterých je zmínka v bodě 2.1., 2.2., 2.3, jsou na základě pověření zpracování údajů operátoři mailingových systémů využívaných správcem pro účely odesílání mailových zpráv pouze v oblasti a pro účely uvedené v bodech 2.1., 2.2., 2.3.
    
  9. V případě, že v souvislosti s poskytováním služeb uživatel předá správci osobní údaje, které se vztahují na osoby mimo své struktury, které spravuje - typu klient, uživatelé internetu, správce je bude moci zpracovávat v rámci pověření zpracovávání údajů, k čemuž bude vyžadováno uzavření smlouvy o pověření zpracovávání údajů.
    
  10. Uživatel může v souladu se svými rozhodnutími a prohlášeními (souhlasy) podávanými ve fázi registrace nebo využívání servisu vyjádřit kromě toho souhlas s:
   • zasíláním obchodních informací ohledně přímého marketingu služeb nebo zboží nabízeného správcem nebo jeho obchodními partnery, včetně newsletterů cílených na vybraného příjemce pomocí prostředků elektronické komunikace, zejména elektronické pošty s využitím údajů získaných správcem v procesu registrace nebo využívání Servisu (souhlas vyjádřený na základě čl. 10 Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002),

   • využíváním automatických vyvolávacích systémů pro výše uvedené účely (souhlas vyjádřený v souladu s čl. 172 Telekomunikačním zákonem ze dne 16. července 2004).

  11. Nevyjádření výše uvedených souhlasů znemožní správci zasílání obchodních informací cílených elektronickou cestou, včetně služby newsletteru.
    
  12. Osobní údaje uživatelů budou uchovávány do okamžiku uživatelova využití práv vedoucích k pozastavení zpracovávání jeho osobních údajů (viz bod 4), odvolání uživatelova souhlasu na jejich zpracovávání, odhlášení se ze služby newsletter nebo odstranění účtu uživatele ze servisu.
    
 3. Odmítnutí odpovědnosti
  1. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na servisy a společnosti, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny v servisu.
    
  2. Veškeré inzeráty, reklamy nebo jiný podobný obsah umístěný v servisu má výhradně informační charakter, není nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a nemůže stanovit základ pro jakékoli nároky vůči WhitePress
    
  3. Servis byl vytvořen proto, aby pomáhal dosáhnout úspěchu v efektivní propagaci společností. Doporučujeme nevyužívat bezpodmínečně dokumenty, které sdílíme. Vždy mějte na paměti, abyste si daný dokument důkladně přečetli a podrobně jej analyzovali, jelikož nemusí být vhodný pro Vaši situaci, případně jej porovnejte s jinými podobnými publikacemi nebo kontaktujte správu servisu. Servis nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah umístěný na fóru, v komentářích nebo jiný obsah.
    
 4. Práva uživatelů servisu spojené se zpracováváním jejich osobních údajů.
  1. Uživatel má právo k získání potvrzení od správce, zda se na něj vztahují zpracovávané údaje a pokud je tomu tak, má právo k získání přístupu k těmto údajům a k následujícím informacím:
   • účelu zpracovávání;

   • kategorii příslušných osobních údajů

   • informacím o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména o příjemcích v třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

   • v rámci možností o plánovaném období uchovávání osobních údajů, a pokud to není možné, alespoň kritérií stanovení tohoto období;

   • informace o právě k požádání správce o opravu, odstranění nebo omezení zpracovávání osobních údajů týkajících se osoby, na niž se vztahují a k podání námitky vůči takovému zpracovávání;

   • informace o právu k podání stížnosti dozorčímu orgánu;

   • informace o automatizovaném rozhodování, včetně o profilování uvedeném v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a vážné informace o podmínkách jejich přijímání, ale také o významu a předvídaných následcích takového zpracování pro osoby, které se údaje týkají. Aktuálně správce nepodnikne a neplánuje podnikání činností tohoto typu.

    
  2. Uživatel má právo žádat od správce bezodkladné opravení osobních údajů, které se na něj vztahují a nejsou správné. S ohledem na účely zpracovávání má uživatel, jehož se údajů tykají, právo požadovat doplnění nekompletních osobních údajů, včetně prostřednictvím dodatečného prohlášení.
    
  3. Uživatel má právo požadovat od správce včasné odstranění osobních údajů o něm, a správce je povinen bez zbytečného odkladu odstranit osobní údaje, pokud nastane jedna z následujících podmínek, "Právo být zapomenut"):
   • osobní údaje nejsou nezbytné pro účely, ve kterých byly shromažďovány nebo jinak zpracovány;

   • osoba, na kterou se údaje vztahují, odvolala souhlas, na kterém je zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) neexistuje jiný právní základ zpracovávání;

   • osoba, na kterou se údaje vztahují, vznáší námitky v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR vůči zpracovávání a neexistují právně nadřazené opodstatněné základy zpracovávání nebo osoba, na kterou se údaje vztahují, podává námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR vůči zpracovávání;

   • osobní údaje jsou zpracovávány nelegálně;

   • osobní údaje musejí být odstraněny pro účely splnění povinnosti uvedené v zákoně Evropské unie nebo zákoně členského státu, kterému podléhá správce;

   • údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, o kterých se mluví v čl. 8 odst. 1 GDPR.

    
  4. Uživatel, kterému patří údaje, má právo požadovat od správce omezení zpracovávání v následujících případech:
   • Uživatel zpochybňuje správnost osobních údajů - na dobu umožňující správci ověřit správnost těchto údajů;

   • zpracovávání je nezákonné, uživatel se brání odstranění těchto osobních údajů a požaduje za to omezení jejich využívání;

   • správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracovávání, ale jsou mu potřebné k ustálení, vyšetřování nebo obhajobě nároků;

   • uživatel podal námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR vůči zpracovávání – až do doby potvrzení, zda právně opodstatněný základ na straně správce je nadřízený vůči základu námitky osoby, na níž se vztahují.

    
  5. Uživatel, na kterého se vztahují, má právo obdržet v strukturalizovaném, všeobecně užívaném formátu, který je perfektně strojově čitelný, jeho osobní údaje, které dodal správci a má právo odeslat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, pokud:
   • zpracovávání se provádí na základě povolení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a

   • zpracovávání se odehrává automatizovaným způsobem.


   Uživatel má právo požadovat, aby osobní údaje byly odeslány správcem přímo jinému správci, pokud je to technicky možné.
    
  6. Uživatelovi přísluší právo k podání námitky kdykoli vůči zpracovávání svých osobních údajů pro potřeby správcem vedeného přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, ve kterém je zpracovávání spojeno s tímto přímým marketingem.
    
  7. Uživatel má právo k podání stížnosti dozorčímu orgánu – Předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů.
    
  8. Po přihlášení se do servisu může uživatel změnit své osobní údaje shromažďované během registrace a používané po přihlášení do servisu. Uživatel může také odstoupit od zasílání newsletteru samostatně nebo zcela odstranit svůj účet ze servisu kontaktováním zákaznické podpory na mailové adrese czechia@whitepress.com. Každá ze zpráv odeslaných správcem v rámci poskytování služby newsletteru obsahuje odkaz umožňující ukončení služby takovým způsobem (možnost odkaz k odstoupení).
  9. W případě, ve kterém Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě souhlasu (tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) můžete kdykoli odvolat vyjádřený souhlas. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na soulad se zákonem o zpracovávání, který byl proveden na základě souhlasu před jeho odvoláním.
    
  10. Ke kontaktu uživatele se správcem, včetně využití uživatelovi náležících oprávnění, dochází pomocí následujících komunikačních kanálů: 

   e-mail: czechia@whitepress.com
   poštovní adresa: Dolní Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné

    

 5. Informace o souborech Cookies
  1. Servis využívá cookies, které jsou soubory s informacemi uchovávanými lokálně na počítači uživatele prohlížejícího servis a využívajícího v jeho rámci nabízených služeb.
    
  2. Subjekty umisťujícími na koncovém zařízení uživatele servisu soubory cookies jsou správce a:
   • Google Inc. se sídlem v Mountain View, Kalifornie, U.S.A. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy;

   • Google Inc. se sídlem v Menlo Park, Kalifornie, U.S.A., Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://www.facebook.com/policy.php;

   • Twitter, In 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://twitter.com/en/privacy

    
  3. Subjekt uvedené v bodě 5.2 jsou správci osobních údajů obsažených v souborech cookies ve smyslu GDPR.
    
  4. Cookies obvykle obsahují název internetové strany, ze které pocházejí, dobu uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
    
  5. Informace uvedené v souborech cookies uchovávaných v zařízeních uživatelů jsou využívány pro následující účely:
   • pro analýzu chování uživatelů v servisu, což umožňuje servisu přizpůsobení poskytovaných služeb a představovaného obsahu individuálním zájmům, požadavkům a potřebám daného uživatele - základem pro zpracovávání údajů je zde souhlas uživatele udělený ve výše uvedeném účely vyjádřený označením příslušené značky (checkbox) tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.;

   • cookies jsou využívány také pro statistické účely, které mají vyobrazit způsob využívání servisu uživateli, přizpůsobení a optimalizace servisu potřebám uživatelů a jiných osob využívajících servisu, tvorby statistik návštěvnosti podstran servisu,

   • zajištění bezpečnosti a spolehlivosti fungování servisu.

   • Údaje uložené v souborech cookies slouží k účelům uvedeným v bodě 5.5 jsou zpracovávány na základě právně opodstatněného zájmu správce, založeného na čl. 172 odst. 3 bod 2) Zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004.

  6. V servisu jsou využívány relační cookies, které jsou mazány po ukončení využívání servisu a uzavření okna int. prohlížeče i cookies trvalé, ukládané v zařízeních prostřednictvím nichž uživatel využívá servis po stanovenou dobu nebo do okamžiku jejich odstranění.
    
  7. Údaje pocházející ze souborů cookies budou uchovávány v závislosti na druhu souborů: po dobu využívání servisu (relační soubory), do momentu uživatelova využívání práv vedoucích k zastavení zpracovávání jeho osobních údajů (viz bod 4) nebo uživatelovým odvoláním souhlasu s jejich zpracováváním.
    
  8. Záznamy bod 4 se využívají adekvátně dle osobních údajů uzavřených v souborech cookies.
    
  9. Uživatel smí samostatně kdykoli měnit nastavení ohledně souborů cookies určením podmínek jejich skladování a získávání přístupu prostřednictvím souborů cookies do zařízení uživatele. Změna nastavení uvedených v předchozí větě, uživatel smí provést pomocí nastavení int. prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněna zejména takovým způsobem, aby blokovala automatickou obsluhu souborů cookies v nastavení int. prohlížeče nebo informovala o každém jejich umístění na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy souborů cookies jsou dostupné v nastavení softwaru (int. prohlížeče).

Můžete spravovat svůj souhlas se zpracováváním cookies kliknutím zde.