Общи условия за Рекламодателите на платформата WhitePress

 

 1. Общи положения
  1. Настоящите Общи условия (наричани “Условията”) определят принципите за предоставяне на електронни услуги чрез уебсайта, който се намира на адрес www.whitepress.bg (“Услугата”), в полза на крайните ползватели на интернет мрежата, посетители на Услугата, които изпълняват всички правни и фактически действия, предвидени в Условията (“Ползватели”), и едновременно с това са Рекламодатели.

  2. Услугата се предоставя от „Уеб Рисърч“ ЕООД с ЕИК 201636341, със седалище и адрес на управление: бул. „Ситняково“ №23, ет.6, наричан по-долу Доставчик на услуги.

  3. Уебсайтът събира база данни от Рекламодатели, Издатели, Инфлуенсъри и Журналисти. Тази база от данни се променя периодично, а внесени в нея изменения не се считат за изменение в Условията.

  4. За Рекламодател се счита Ползвател на услугата, който е предприемач и предоставя статии, допълнени с друг вид съдържание (напр. инфографики, снимки) за публикуване на уебсайта на Издателя, поръчва съдържание от Журналисти или провежда кампании с Инфлуенсъри чрез Уебсайта, като този Ползвател може да е както крайният бенефициент на Услугата, така и юридическо лице, което действа от името на такъв бенефициент (напр. медийна агенция) и носи отговорност към Доставчика на услугата както ако лицето е поръчало Услуги от свое име и за собствена сметка.

  5. В случай че Потребител желае да поръча Услуги като онези, които Доставчикът на услугата предоставя на Рекламодателя съгласно Условията, договорът се сключва при индивидуално договорени условия, с уговорката, че разпоредбите на Условията се прилагат към цените и по отношение на останалия обхват, който ще бъде индивидуално договорен с потребителя.

  6. За Издател се счита Ползвател на услугата, който е включен от Доставчика на услугата в база данни на Издателите, чието положение се урежда от Общите условия за Издателите, и който публикува статии на своите уебсайтове или блогове.

  7. За Инфлуенсър се счита Ползвател на услугата, който е включен от Доставчика на услугата в база данни на Инфлуенсърите и чието положение се урежда от Общите условия за Инфлуенсърите; това е лице със собствени канали (профили в социални медии), позволяващи публикуване на рекламни съобщения, по-конкретно блогове, видео блогове, канали в социални медии (наричани оттук нататък: “Профили”).

  8. За Журналист се счита Ползвател на услугата, който е включен от Доставчика на услугата в база данни на Журналистите и който съставя статии, инфографики и друго съдържание, поръчвано от Рекламодателя или Доставчика на услугата.

  9. За работен ден по смисъла на Условията се счита всеки ден, различен от събота, неделя и друг почивен ден по смисъла на българското законодателство. Ако в Условията се упоменават “дни”, това следва да се разбира като календарни дни.

  10. Разпоредбите на останалите документи, налични на Уебсайта и упоменати в настоящитe Условия, са неразделна част от тях. Ако разпоредбите на тези документи са в противоречие със съдържащото се в настоящите Условия Условията, обвързващи за Рекламодателя са разпоредбите на Условията.

 2. Обслужване и използване на услугата
  1. Предоставяната услуга се състои конкретно в осигуряване на достъп до Уебсайта и неговите функционалности (в това число: публикуване на статии на уебсайтовете на Издателите, изготвяне на съдържание, провеждане на маркетингови кампании с инфлуенсъри, промотиране на съдържание), включително средства за комуникация и функционалност, позволяваща поръчване на услуги (наричано оттук нататък “Обслужване”).

    

  2. Обслужването, свързано с предоставяне на Услугата, започва в момента на получаване на достъп до Услугата или избраните функционалности.

    

  3. Достъпът до Услугата, предоставена под формата на упоменатото в т. 2.2. Обслужване, се урежда като част от рамката на плащанията, начислявани за Платени услуги. Сключването на Договор за предоставяне на такова Обслужване следва да бъде извършено след приемане на настоящите Условия от страна на Ползвателя. Обхватът и начинът, по който се използват гореспоменатите Услуги се определят от Доставчика на услугата съгласно настоящите Условия и на документите, упоменати в тях.

    

  4. Достъпът до избрани от Доставчика функции на Услугата е платен. Обхватът на тези Услуги, както и таксата, са определени в разпоредбите на документите, достъпни на Уебсайта и отнасящи се до точно определена Услуга. Договор за предоставяне на платени услуги се сключва в момента, посочен в разпоредбите на Условията в частта, отнасяща се до определена Услуга, като той  се счита за сключен и влязъл в сила след заплащане на съответното възнаграждение от страна на Рекламодателя. Обхватът и начинът на употреба на платените услуги се определят от Доставчика на услугата съгласно настоящите Условия и на документите, упоменати в тях

    

  5. Преди сключване на Договора по смисъла чл.2.4 в обхвата на предоставената от Уебсайта функционалност, Страните се задължават да потвърдят коректността на поръчката и заявлението за приемане на поръчката.

    

  6. Сключването на Договор по смисъла на чл.2.4 и неговите условия следва да бъде отбелязано в имейл съобщение, което се изпраща до Страните като част от обхвата на предоставената от Уебсайта функционалност.

    

  7. Договорът по смисъла на чл.2.4  може да бъде сключено само на български език.

    

  8. Договорете предвидени в Условията за използване не могат да бъдат сключвани чрез конклудентни действия.

    

  9. Предоставяните Платени услуги се състоят от:

   • Посредничество между Издатели и Рекламодатели, чрез предоставяне на достъп до Порталите и публикуване на платени (спонсорирани) статии и статии от гост експерти.

   • Посредничество между Инфлуенсъри и Рекламодатели, чрез предоставяне на достъп до Профилите и информацията или до рекламни кампании;

   • Посредничество между Журналисти и Рекламодатели при създаването на съдържание.

   • Посредничество между мрежовия оператор ContentStream и Рекламодателите в сферата на промотиране на съдържание.

     

  10. Издателят публикува на Уебсайта списък със своите уебсайтове, в това число и блогове (наричани оттук нататък: Портали), които се покриват от посредничеството, посочено в т. 2.9. За всеки Портал, Издателят предоставя информация за своя адрес, за темата, прилага описание, информация за популярността и други данни, които са от значение за Рекламодателите. Ако Рекламодател желае да използва Портала, той следва да се запознае сам както с информацията от Издателя, така и със съдържанието и функционалностите на Портала.

    

  11. Доставчикът на услугата предоставя на Рекламодателя индикатори във връзка с Порталите и профилите в социални медии. Това са данни, взети от Издателите и Инфлуенсърите, или събрани от външни източници в момента на добавяне на даден Портал или Профил на Уебсайта. Доставчикът на услугата се старае да ги проверява периодично, през различни периоди от време, но не гарантира тяхната коректност или актуалност към определена дата.

    

  12. Услугата е налична за Рекламодателите като крайни потребители на интернет.

    

  13. Доставчикът на услугата може да въведе допълнителни услуги и разширения, включително и платени такива.

    

  14. Услугата се предоставя в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия.

    

  15. Правилното използване на Услугата е възможно с PC, Mac или друг подобен компютър, свързан с интернет и с качени операционна система (Windows, Mac OS, Linux или друга подобна) и уеб браузър (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). За някои Услуги и инструменти е възможно да се изисква достъп до електронна поща, за да бъдат използвани, Услугите е възможно да изискват Adobe Flash Player версия 9 или по-висока; необходимо е и поддържане на JavaScript, освен ако не е посочено друго.

    

  16. Когато използвате Услугата, на Вашата компютърна система се инсталират бисквитки. Правилата за използване на бисквитки са изложени в Политиката за поверителност.

    

  17. Ако заедно с Услугата, Доставчикът предостави на Рекламодателя снимка, отнасяща се до предмета на Услугата, тази снимка ще е обект на авторски права, принадлежащи на други лица. В този случай, Рекламодателят не придобива каквито и да е права върху снимката, освен правото да я използва за своите собствени цели, за които е била поръчана Услугата.
    


    

 3. Регистрация в Услугата
  1. По смисъла на настоящите Условия, Ползвател на Уебсайта може да бъде Рекламодател, който, след като е приел разпоредбите на Условията, ще изпълни процедурата по регистрация на Уебсайта, завършваща с успешното създаване на профил.

    

  2. Статутът на Издателя и на Инфлуенсъра, в качеството им на Ползватели на Уебсайта, се определя от съответните правила, а именно: Общи условия за Издателите на и Общи условия за Инфлуенсърите. Услугите, свързани с управление на виртуални пресцентрове посредством Услугата, са дефинирани в Правилата за модул E-PR.

    

  3. Процедурата по регистрация включва попълване, в съответствие с инструкциите, на електронен формуляр за регистрация, и приемане на съответните Условия, както и отбелязване на съгласията (в полето за отметка) по посочените от Доставчика на услугата въпроси. В допълнение към приемането на настоящите Условия от страна на Рекламодателя, се сключва и Договор между Рекламодателя и Доставчика на услугата, което засяга правилата за използване на Уебсайта (неговата достъпност). 

    

  4. След направена регистрация на Уебсайта, се създава профил на Рекламодател.

    

  5. Профилът може да бъде премахнат от Доставчика на услугата, без засягане на права, ако той установи, че:
   а. Рекламодателят нарушава разпоредбите на Условията, както и действащата нормативна уредба;
   б. въпреки че е приел офертата за Услугата, Рекламодателят закъснява с плащането повече от 14 дни;
   в. данните, предоставени от Рекламодателя, са неверни или непълни.

    

  6. Профилът може да бъде временно спрян, което ще възпрепятства използване на Услугите, ако Рекламодателят, въпреки че е приел офертата за Услугите, закъснява с плащането повече от 7 дни.

    

  7. За създаване на нов профил за Рекламодател, чийто профил е бил закрит, се изисква изчистване на нарушенията, посочени в т. 3.5. и съгласието на Доставчика на услугата, което той не е задължен да предостави.

    

  8. За отключване на спрян профил се изисква заплащане на закъснялото плащане, заедно със законната лихва за забава при търговски сделки, както и съгласието на Доставчика на услугата, което той не е задължен да предостави. Липсата на съгласие за отблокиране означава премахване на профила на Ползвателя.

 4. Заплащане за изпълнението на Услугата
  1. Подробните правила за уреждане на плащания за Услуги, включително стойността на възнаграждението, следва да бъдат определени от Доставчика на услугата като част от Обслужването, в съответните раздели за предоставяната Услуга.
    

  2. Възможно е посочените на Уебсайта цени да бъдат променяни периодично; за целите на уреждане на плащанията, обвързваща сила имат онези цени, които са актуални в момента на подаване на поръчката за Услуга от страна на Рекламодателя.
    

  3. Рекламодателят дава право на Доставчика на услугата да използва електронни фактури.
    

  4. Доставчикът на услугата разполага с ексклузивното право да получава възнаграждения, което в частност означава, че Рекламодателят не може да извършва каквито и да е плащания за Услуги директно към Издател, Журналист или Инфлуенсър.
    

  5. Рекламодателят е задължен да извършва всички плащания, които по законен ред са дължими към автори или към представляващи ги организации.
    

  6. Посочените в Услугата цени са нетни и подлежат на повишаване с добавяне на ДДС.

    

    

 5. Публикуване на Платени статии 
  1. Задълженията на Издателя, свързани с достъпността на пространството в Портала и публикуването на платени статии, са определени в Общите условия за Издателите.
    

  2. Спонсорираните статии (наричани оттук нататък “Платени статии”) представляват текстове (заедно с приложените към тях медийни материали), които рекламират продукт, компания или услуга заявени от Рекламодателя, или друг вид текстове с информативен характер.
    

  3. В случай че Рекламодател желае да поръча изготвянето на Платена статия, правилата за посредничество от страна на Доставчика във връзка с тази Услуга са определени в точка 8 от Условията. Част от Услугите може да бъде и изготвянето на Платена статия от Издателя. В подобен случай, правилата за изготвяне на такъв материал са изложени в Общите условия за Издателя и в офертата на Издателя (в случай на несъответствие между Условията и разпоредбите и офертата, се прилагат условията на офертата), а условията за осигуряване на достъп до пространството на Портала и за публикуване са изложени в Общите условия за Издателя. Рекламодателят се съгласява, че публикуването на Платена статия, изготвена от Издателя, не предоставя на Рекламодателя каквито и да е права по отношение на съдържанието или формата на Платената статия.

    

  4. Рекламодателят трябва да има предвид, че даден Издател може да обозначи Платена статия като спонсорирана такава или по друг подобен начин.

    

  5. Когато Рекламодател предаде Платена статия за публикуване, той трябва да посочи дали съдържанието е уникално, т.е. съдържание, което досега не е публикувано в интернет пространството, или е съдържание, което вече е публикувано в интернет пространството. Това трябва да е недвусмислено обозначено и ще бъде видимо на Уебсайта както за Доставчика на услугата, така и за потенциалните Издатели.
    

  6. Когато Рекламодател извършва прехвърляне на Платена статия към Доставчика на услугата, Доставчикът има правото, но не и задължението, да провери дали тази Платена статия е уникална. Тази верификация може да бъде извършена въз основа на инструмента CopyScape. Когато Платената статия не е уникална и Рекламодателят не е посочил това във формуляра при добавянето ѝ, Доставчикът на услугата може да спре прехвърлянето на Платената статия към Издателя.
    

  7. Рекламодателят гарантира, че Платената Статия, предадена за публикуване, отговаря на законовите изисквания по отношение на съдържанието и допустимостта си, и че в резултат, Статията следва да разполага с права върху използваното съдържание и други форми на комуникация (снимки, графики, и др.)
    

  8. Доставчикът на услугата няма задължение да проверява дали доставените Платени статии (и последствията от тяхното публикуване) не нарушават закона, както по отношение на своето съдържание и допустимостта си за публикуване, така и що се отнася до притежанието на права върху използваното съдържание и други форми на комуникация (снимки, графики, и др.). Доставчикът на услугата не носи отговорност за каквито и да е възможни законови нарушения, извършени чрез Платени статии.
    

  9. Платените статии може да съдържат активни линкове към уебсайтовете на Рекламодателя. Броят и видът на допустимите за публикуване линкове зависи от офертата на Издателя; тази информация е видима на Уебсайта при офертите на Издателите.
    

  10. Рекламодателят се задължава да е запознат с правилата за предоставяне на достъп до пространството на Порталите и публикуването на платени статии. Тази информация, която е видима на страниците на Уебсайта, може по-конкретно да обозначава:

   • Технически и съществени изисквания за Платените статии, публикувани на уебстраниците му;

   • Примерни причини защо той би могъл да откаже оферта за публикуване на Платена статия.

     

  11. Подаване на поръчка от страна на Рекламодател означава, че той приема условията за предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване на Платени статии, които са предложени от Издателя, приема условията, посочени в Общите условия за Издателите, както и основанието за събиране на възнаграждение от страна на Доставчика на услугата. Подаването на поръчка означава също така, че Рекламодателят упълномощава Издателя да публикува Платимата статия на своя Портал и така да се осигури предоставяне на Услугата.
    

  12. Възнаграждението за Услугата по предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване на платени Статии следва да бъде определено в онази част от Уебсайта, която отговаря за съответната Услуга. Основание за изплащане на възнаграждението към Доставчика на услугата е фактура, която Доставчикът на услугата издава не по-късно от момента, в който Рекламодателят е подал поръчката.

    

  13. След получаване на плащане от Рекламодателя, Доставчикът на услугата, с помощта на функционалността на Уебсайта, поръчва на Рекламодателите да осигурят достъп до пространството на Порталите, за да бъдат публикувани Платими статии от Издателя, при условие, че е изпълнено следното:

   • Съдържанието на Платената статия е готово и е достъпно на Уебсайта за преглед от Издателя, заедно с приложенията, структурата, разположението на линковете. Това не е приложимо ако съдържанието на Платената статия се подготвя от Издателя;

   • Съдържанието на Платената статия е уникално, освен ако не е заявено друго;

   • Платената статия покрива избрани технически условия, определени от Издателя;

   • Платената статия покрива останалите изисквания на настоящите Условия, включително описаните в Раздел 5.7;

   • Рекламодателят е изпълнил всички изисквания на Условията, които са свързани с тази Услуга.

     

  14. Доставчикът на услугата следва да уведоми Издателя за поръчката не по-късно от 1 работен ден след получаване на поръчката от Рекламодателя.
    

  15. Рекламодателят се съгласява, че за достъп до пространството на Портала и публикация на платени статии се изисква предварително одобрение от страна на Издателя, като Издателят има правото да откаже достъп до пространството на Порталите и публикуване на спонсорирана статия, без да посочва причина за това. За избягване на съмнение, всякакви заявления от страна на Доставчика на услугата по отношение на публикуването на Платена статия засягат единствено потвърждението от Доставчика на услугата като посредник (точка 2.10 от Условията) на потенциалната възможност за публикуване, т.е. по отношение на съответствието на действията и на Платената статия с Условията, без да представляват обещание от страна на Издателя, нито гаранция за публикуване на Платена статия от Издателя.
    

  16. Договорът относно предоставяне на пространство на Портала и публикуване на Платена статия следва да се счита за сключен в момента, в който Издателят приеме поръчката на Рекламодателя, в съответствие с клауза 5.15, т.е. в момента на изтегляне на статията и отбелязване на публикацията от страна на Издателя.
    

  17. Във връзка с предоставяне на пространство на Портала и публикуване на Платена статия посредством автоматичните функции на Уебсайта, Доставчикът на услугата изисква от Издателя да отбележи в системата на Уебсайта, че достъпът до пространството на Портала е осигурен и договорената публикация е направена. “Обозначението” в посочения по-горе смисъл следва да се разбира като предоставяне от страна на Издателя на интернет адреса на пространството, до което е осигурен достъп на Портала. В резултат на отбелязването, Рекламодателят автоматично бива уведомен по имейл за публикуването на Платената Статия. Издателят е задължен да публикува статията в рамките на 3 работни дни от датата на приемане на поръчката). В определени случаи, този срок може да бъде различен, като това е ясно отбелязано на Уебсайта до порталите и офертата на издателя.
    

  18. След като Платена статия е публикувана и отбелязана на Уебсайта, Рекламодателят следва да провери, че пространството е достъпно на Уебсайта и публикацията е коректна, а Доставчикът на услугата има правото, но не и задължението също да направи това;  проверката е относно съответствието на достъпното на Уебсайта пространство и публикацията на Платената статия със сключения в тази връзка Договор. Рекламодателят трябва да потвърди извършването на публикацията от страна на Издателя в рамките на 2 работни дни от момента, в който на Уебсайта е посочено, че Издателят е извършил публикацията. Ако, в съответствие с офертата на Издател, която Рекламодателят е приел, изготвянето на Платена статия се извършва от Издателя, Рекламодателят следва да одобри съдържанието ѝ в рамките на 2 работни дни от прехвърлянето на Платената статия от Издателя - в това отношение се прилага съответно разпоредбата на точка 8.12 от настоящите Условия.
    

  19. Ако Рекламодателят не провери публикацията на статията в рамките на 2 работни дни от обозначаването на факта, че пространството на портала е достъпно и Издателят е публикувал статията, се счита, че Платената статия е публикувана коректно. Всякакви последващи промени, извършени от Рекламодателя върху публикацията, е възможно да бъдат считани за форма на промяна в договора за предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване на платени статии, което се случва по силата на точка 6 от Условията (Изменение на публикувани статии) и по-конкретно означава, че може да доведе до допълнителни разходи за Рекламодателя.

    

  20. Ако не е предоставен достъп до пространството на Портала, ако Платената статия, е публикувана по начин, който не съответства на Договора или има забавяне в публикацията, за което е съобщено в съответствие с точка 5.18 от Условията, с изключение на случая, упоменат в точка 5.19, Доставчикът на услугата, заедно с Рекламодателя, следва да вземе решение дали:

   • Изпълнителят следва да предостави достъп до пространството на Портала в съответствие с договора;

   • Издателят да подобри съдържанието на публикацията - в такъв случай Доставчикът на услугата и Рекламодателят определят датата и обхвата на промените;

   • Да развали изцяло или частично договора с Издателя.

     

  21. В случай че, в резултат от несъответствието на Услугата със Договора, възникне някое от обстоятелствата, посочени в клауза 5.20, всякакви претенции в тази връзка следва да бъдат насочвани от Рекламодателя към Издателя. Такива претенции обаче не се допуска да надвишават сумата на възнаграждението, договорено за дадена публикация.
    

  22. В рамките на уговореното в Договора възнаграждение, Издателят следва да предостави достъп до пространството на Портала и да запази публикацията на Платената статия с непроменено съдържание най-малко в рамките на една година, освен ако в офертата на Издателя не е посочено друго или не възникне някое от обстоятелствата, посочени в точка 5.23 от Условията. Ще бъдат приложени съответно и разпоредбите на клауза 5.21, с условието, че предоставяне на достъп до Портала и запазване на публикацията за период, надвишаващ договорения, няма да бъде считано за нарушение на договора. Всяка декларация или волеизявление на Издателя относно запазването на публикацията за период, надвишаващ 1 (една) година, се считат за необвързващи и не са основание за каквито и да е претенции срещу Доставчика на услугата.
    

  23. Периодът за предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване на Платената статия може да бъде съкратен, без право на повдигане на претенции срещу Доставчика на услугата или Издателя, в това число и претенции за възстановяване на възнаграждение или заплащане, при наличие на някое от следните обстоятелства:

   • Издателят временно е спрял или е прекратил достъпа до Портала;

   • публикацията е била премахната, тъй като е представлявала нарушение на законови разпоредби или е съществувало основателно съмнение, че нарушава законови разпоредби;

   • публикацията е била премахната, тъй като е нарушавала права на трети лица или е съществувало основателно съмнение, че нарушава права на трети лица;

   • публикацията е била премахната по искане на Рекламодателя съгласно клауза 5.24;

   • Рекламодателят действа в ущърб на Издателя, напр. чрез създаване на неестествени линкове в статия;

   • Рекламодателят е нарушил разпоредбите на Условията, отнасящи се до неговите задължения след датата на публикацията;

   • случай на следствие от форсмажорни обстоятелства.

     

  24. По молба на Рекламодателя, Доставчикът на услугата може да поиска от Издателя да премахне Платената Статия по-рано. При отправяне на подобно искане, Доставчикът на услугата, с надлежната професионална грижа, е задължен да положи усилия и да гарантира, че Издателят ще премахне платимата Статия в рамките на 3 работни дни от получаването на подобна информация. Ако Платена статия бъде премахната по реда на тази точка, Рекламодателят няма право да претендира за каквато и да е част от възнаграждението.
    

  25. Издателят има правото да промени URL адреса на предоставеното за достъп пространство на Портала и Платената статия по време на периода на публикация, посочен в клауза 5.22. Промяната в адреса на домейна трябва да бъде извършена с пренасочване 301. Такава промяна няма да бъде считана за нарушение на правилата за предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване на Платената Статия.
    

  26. В случай че Издателят е получил ръчен филтър “Неестествени линкове от Вашия уебсайт” или аналогичен филтър (от Гугъл) във връзка с уебсайта, на който се появява публикацията, той може да промени атрибута на линковете в статията на “не следвай”. Такова действие няма да бъде считано за нарушение на договора, сключен по отношение на публикацията.
    

  27. Рекламодателят се задължава да не осъществява контакт с Издателя без участие на Доставчика на услугата във връзка с предоставянето на достъп до пространството на Портала и Платените статии, които трябва да бъдат или вече са публикувани на Уебсайта. Това не е приложимо към случаи, за които Условията изрично го разрешават, включително онези, които се основават на точки. 5.26.
    

  28. В специални случаи, Доставчикът на услугата си запазва правото на допълнителни такси за дейности извън стандартните, дори ако те не са предвидени на Уебсайта или в Договора за предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване, ако тези дейности са резултат от виновно поведение на Рекламодател или се изпълняват по искане на Рекламодател.

 6. Изменения в публикувани статии
  1. Рекламодателят може, посредством Уебсайта, да поръчва промени в публикувани от Уебсайта статии, като напр. платени статии.
    

  2. Промени в публикуваните статии се извършват от Издателите, като се взима предвид договореното с Рекламодателя.
    

  3. Комуникацията във връзка с промените в публикуваните статии следва да се извършва изключително чрез Уебсайта. Рекламодателят се задължава да не осъществява пряк контакт с Издателя във връзка със статии, публикувани на Уебсайта.
    

  4. Услугата по промяна на съдържанието на публикувани статии се заплаща, като стойността ѝ зависи от обхвата на промените и определената от Издателя цена. В рамките на предвиденото в Услугата, посочените суми са само ориентировъчни, отнасят се за типични, несложни действия, а обвързващо определяне на сумата на възнаграждението на този етап не е възможно поради разнообразните промени, които могат да бъдат внесени. Поради това, предвиденото в тази част на Услугата не представлява предложение (оферта) по смисъла на разпоредбите на ЗЗД. Договор за извършване на промени определя дължимото възнаграждение, като се вземе предвид точка 6.5

    

  5. В съответствие със съдържанието на клауза 6.4, в рамките на определяне на възнаграждението, отправна точка е на първо място посочената в Услугата сума за него. Уебсайтът, в рамките на своите функционалности обаче, може да променя цената за внасяне на промени в публикуваната статия в зависимост от вида на промените, предложени от Рекламодателя, и очакванията на Издателя. Като част от функционалността на Уебсайта, Рекламодателят, в рамките на 2 работни дни от определяне на новата цена, е задължен да одобри или да отхвърли офертата. Ако цената не бъде одобрена в рамките на този период, това означава отхвърляне на офертата и отказ от сключване на договора.
    

  6. На всеки етап от процеса на договаряне, Издателят може да откаже да внесе промени в публикуваната статия. В такъв случай, Рекламодателят може да се възползва от правата, упоменати в клаузи 5.24 (за Платени статии)
    

  7. Обхватът на промените не трябва да засяга нейната тема или промени в над 50% от нейното съдържание (по брой символи). Промени, които не отговарят на тези изисквания, означават оферта за нова Статия към Рекламодателя. 
    

  8. Ако Договора по настоящата точка влезе в сила, Издателят е задължен да публикува промените в съдържанието на статията в рамките на 3 работни дни.
    

  9. Във връзка с публикуването на статия, Доставчикът на услугата изисква от Издателя да посочи на Рекламодателя, в рамките на 24 часа от внасяне на промените в публикацията, чрез системата на Уебсайта, настъпването на подобна промяна в публикацията. В резултат на това обозначение, Рекламодателят автоматично бива уведомен по имейл за публикуването на промяната.

    

  10. След внасяне на промените в статията и означаването на този факт на Уебсайта, Рекламодателят проверява коректността на внесените в публикацията промени, а Доставчикът на услугата има правото, но не и задължението, да го направи; проверката се състои в проверка на съответствието на внесената промяна със сключения в тази връзка договор.  Проверката от страна на Рекламодателя трябва да бъде направено най-късно до 2 работни дни от датата, на която е означено наличието на внесените промени от Издателя.

  11. Ако Рекламодателят не потвърди промените в публикуваната статия в рамките на 2 работни дни от публикацията, промените се считат за коректно публикувани. Всякакви промени, внесени от Рекламодателя на по-късен етап означават, че трябва да бъде предприета нова процедура по изменение съгласно точка 6.7.
    

  12. Внасянето на промени в публикувана статия не поражда задължение за Издателя да я запази на уебсайта за период, по-дълъг от първоначално уговорения, освен ако не е договорено друго в конкретния случай. За да стане възможна такава промяна в периода на публикуване, е необходимо предложение в тази връзка от страна на Рекламодателя, което да бъде включено в насоките за промени в статията, изготвени от Рекламодателя, и което ще е елемент на договаряне в съответствие с точка 7.4 от Условията.
    

  13. За въпроси, които не са уредени в настоящата точка, се прилагат съответно и съобразно разпоредбите на точка 5, освен ако те не са в противоречие с точка 6.4 от Условията.

 7. Статистически данни, генерирани от Издателите
  1. Избрани Издатели и техните Портали позволяват генериране на статистически данни посредством кода за проследяване, разработен от Доставчика на услугата. Достъпът до тези данни е безплатен.
    

  2. Рекламодателите, които използват Уебсайта, също могат да заявяват статистически данни за популярността на публикуваните статии, генерирани от самите Издатели, т.е. без участие на разработения от Доставчика на услугата код за проследяване. Допълнителните разпоредби на точка 7 се отнасят до статистическите данни, упоменати в настоящата точка 7.2.
    

  3. Избрани Издатели е възможно да посочат, че не предоставят никакъв достъп до статистическите данни. В този случай Рекламодателите нямат възможност да заявят статистически данни от тях (дори срещу заплащане). В такъв случай, разпоредбите на Условията във връзка със статистическите данни не се прилагат за тези Издатели.
    

  4. Информация за Издателя, който към настоящия момент предоставя статистически данни, както и за обхвата на тези данни, присъства в точка 2.11 на Условията. Достъпът до статистически данни не зависи от Доставчика на услугата, следователно Доставчикът на услугата не може да гарантира, че този достъп ще е постоянен и загубата му не поражда основание за каквито и да е претенции.
    

  5. Статистическите данни следва да съдържат поне информация за броя посещения на дадена статия или за броя на уникалните потребители, които са посетили подстраница с публикувана статия.
    

  6. Сключването на Договор във връзка със статистическите данни, предоставени от страна на Издателя на основание на точка 7.2, се осъществява в момента на подаване на поръчка от страна на Рекламодателя, чиито допустимост, обхват и заплащане са определени в разпоредбите на настоящата точка от Условията.
    

  7. Съгласно изложеното в Общите условия за Издатели, ако Издателят посочи, че не е в състояние да пусне кодовете за проследяване, предоставени от Доставчика на услугата и упоменати в точка 7.1, или ако ги пусне неправилно до дадена статия, Рекламодателят може да заяви от Издателя еднократен безплатен достъп до статистическите данни (по веднъж за статия), при условие че Издателят изобщо предоставя статистически данни (точка 7.3).
    

  8. Разпоредбата на параграф 7.7 не се прилага, в случай че в съответствие с декларираното от Издателя, Рекламодателят е можел да включи в статията кодът за проследяване, разработен от Доставчика на услугата (параграф 7.1), но той не се е възползвал от тази възможност. В такъв случай, при всяка потвърдена поръчка, Рекламодателят трябва да заплати възнаграждение за статистическите данни, получени от Издателя, при условие че Издателят изобщо предоставя достъп до статистически данни.

    

  9. Достъпът до генерираните от Издателите статистически данни за една статия, освен за случаите изрично посочени в Условията, е платен и се отчита съгласно актуалните ставки, посочени в съответната част на Уебсайта. Тези ставки могат да бъдат обект на временни промени в съответствие с принципите, описани в точка 4 от Условията.
    

  10. Съгласно Общите условия за Издатели и по силата на точка 7.3, Издателят следва да предостави достъп на Рекламодателя до статистическите данни в рамките на 2 работни дни от момента на поръчката от страна на Рекламодателя, при условие, че поръчката е била подадена в съответствие с предвиденото в Условията.
    

  11. Издателят изготвя файл с наличните статистически данни чрез Уебсайта (в списъка с публикуваните статии присъства съответния бутон). Рекламодателят ги получава също така и по имейл.
    

  12. Съгласно разпоредбите на Общите условия за Издатели, статистическите данни, предоставени от Издателя, следва да са предадени навреме, във формат PDF или графичен файл (JPG), да са достоверни, да се отнасят към съответната посочена статия и, ако това е възможно, да вземат предвид специални изисквания на Рекламодателите. В случай че наруши настоящата разпоредба, Издателят отговаря директно пред Рекламодателя.
    

  13. Издателят не е задължен да изпълни специалните изисквания на Рекламодателите, т.е. изисквания, различни от онези, които произтичат директно от разпоредбите на Условията.
    

  14. Рекламодателите се съгласяват да не осъществяват директен контакт (извън Уебсайта) с Издателите по въпроси, отнасящи се до статистическите данни.

 8. Изготвяне на статии и инфографики
  1. Съобразно Услугата, която се състои от публикуване на статии, Рекламодател може да прехвърли статиите, с които разполага или да поръча тяхното изготвяне с посредничеството на Доставчика на услугата, който впоследствие ще осигури тяхното публикуване в съответствие с условията, изложени в точка 5 от Условията. Рекламодател може също така да поръча чрез Доставчика на услугата изготвянето на статия или инфографики за цели, различни от публикуване.
    

  2. В случай на поръчка за изготвяне на статия или инфографики (наричани оттук нататък “Съдържание”) от страна на Рекламодателя:

   • Рекламодателят следва да определи вида на поръчаното Съдържание и да предостави всякакъв вид допълнителна информация и коментари.

   • Рекламодателят поема заплащането на възнаграждението за изготвяне на Съдържание в съответствие с актуалната ценова листа, налична на Уебсайта като част от тази Услуга.

     

  3. Рекламодателят може да поръча изготвяне на съдържание под формата на статии в рамките на някой от пакетите, описани на Уебсайта. Срокът за предоставяне на такава Услуга, в зависимост от поръчания пакет, се определя от Уебсайта.
    

  4. Рекламодател може също така да поръча разработване на Съдържание под формата на инфографики, въз основа на предоставени от него данни, или да поръча разработване на данни и инфографики, свързани с тях, в рамките на един от пакетите, описани на Уебсайта. Срокът за предоставяне на такава Услуга, в зависимост от поръчания пакет, се определя от Услугата.
    

  5. Рекламодателят гарантира, че данните и останалите елементи, предоставени като част от поръчката, ще отговарят на законовите разпоредби по отношение на съдържанието и допустимостта си за публикуване, както и че ще разполагат с права върху използваното съдържание и други форми на комуникация (снимки, графики, и др.)
    

  6. Доставчикът на услугата няма задължение да проверява дали доставените от Рекламодателя данни или други елементи не нарушават закона, както по отношение на своето съдържание и допустимостта си за публикуване, така и що се отнася до притежанието на права на интелектуалната собственост върху тях.

    

  7. След подаване на поръчка от страна на Рекламодателя, Доставчикът на услугата следва да подаде заявка към Журналиста не по-късно от 1 работен ден. 
    

  8. Цената на Услугата, съставляваща изготвяне на Съдържание, следва да бъде определена от раздела на Уебсайта, който е свързан с тази Услуга. Към услугата могат допълнително да бъдат определени други услуги, предоставяни от Доставчика на услугата без допълнително възнаграждение, отнасящи се периодично към дадена поръчка и свързани по-конкретно с елементи като сток фотографии.
    

  9. Подаването на поръчка от страна на Рекламодател означава, че той приема условията за изготвяне на Съдържание, залегнали в настоящите Условия и служи за основа на заплащането, което да бъде начислено от Доставчика на услугата.
    

  10. Договорът за изготвяне на Съдържание се счита за сключен в момента на приемане на поръчката на Рекламодателя от страна на Журналиста, за което Рекламодателят бива уведомен чрез функционалностите на Уебсайта. Журналистът не е задължен да приеме поръчката.
    

  11. Журналистът следва да изготви Съдържанието в рамките на срока, определен в Уебсайта (точки 8.3, 8.4). В случай на тема от сложно естество или голям брой поръчки, срокът за извършване на Услугата може да бъде удължен, за което Уебсайтът следва незабавно да уведоми Рекламодателя, като в същото време посочи периода на удължаването, който обаче не може да е по-дълъг от следващите 3 работни дни.

    

  12. След изготвяне на Съдържанието, Уебсайтът го предоставя на Рекламодателя и той има правото да внесе коментари или да ги приеме. Ако Рекламодателят не провери Съдържанието в рамките на 3 работни дни от получаването му, се счита, че Съдържанието е било изготвено в съответствие с поръчката. Всякакви последващи промени, изисквани от Рекламодателя, е възможно да бъдат считани за форма на изменение в Договора за изготвяне на Съдържание и да изискват потвърждение, което, по-конкретно, означава, че е възможно да бъдат свързани с допълнителни разходи за Рекламодателя.
    

  13. В случай че Съдържанието е изготвено по начин, който не е в съответствие с Договора или не е предадено навреме, за което е получено уведомление съгласно точка 8.12 от Условията, и с изключение на случая, цитиран в последното изречение на точка 8.12, Доставчикът на услугата, заедно с Рекламодателя следва да вземе решение дали:

   • Журналистът следва да коригира Съдържанието. В такъв случай Доставчикът на услугата и Рекламодателят определят срок, не по-кратък от 2 работни дни, както и обхвата на промените, които да се внесат. Ако Журналистът откаже да вземе предвид поправките, което има право да направи, се прилага правото за оттегляне, упоменато в точка б) по-долу:

   • Рекламодателят да  развали изцяло или частично Договора.

     

  14. Рекламодателят няма право да налага правила за дължината и вида на съдържанието над стандартно определените за определен вид Съдържание в офертата на Уебсайта към момента на поръчката. Тези обстоятелства не могат също така да представляват основание за оплакване, както е упоменато в точка 8.13.
    

  15. В случай че в резултат от несъответствие на Услугата със Договора, възникне някое от обстоятелствата, посочени в клауза 8.13, претенциите в тази връзка не могат да надвишават сумата на възнаграждението, договорена за изготвяне на Съдържанието.
    

  16. В специални случаи, Доставчикът на услугата си запазва правото на допълнителни такси за дейности извън стандартните, дори ако те не са предвидени на Уебсайта или в Договора за изготвяне на Съдържание, ако тези дейности са резултат от виновно поведение на Рекламодателя или се изпълняват по искане на Рекламодателя.
    

  17. При потвърждение на Съдържанието, като част от договореното възнаграждение за изготвянето му, Доставчикът на услугата предоставя на Рекламодателя неограничен лиценз за период и територия на Съдържанието, при следните области на употреба:

   • запис и разпространение с всякакъв вид техника, включително печатни, репрографски, дигитални, магнитни, оптични и електронни носители, в това число и запис и възпроизвеждане под формата на електронни книги (е-книги) и книги за слушане (аудиокниги), в неограничен тираж, издания и препечатвания, както самостоятелно, така и заедно с други творби или материали, които не отговарят на характеристиките за произведение.

   • пускане на пазара и разпространение чрез копия или други носители, по всички канали за разпространение без количествени, субективни и териториални ограничения, чрез публиката, по всички достъпни канали за разпространение, и по-конкретно при търговци на дребно, чрез павилиони, с поръчка по пощата, от врата до врата, публикации в пресата, по интернет, междуфирмени продажби (доставка при поискване), както и посредством свободно разпространение;

   • заемане или отдаване под наем на копия;

   • съхранение в компютърна памет, предоставяне за достъп до публиката чрез информационни и комуникационни мрежи, по-конкретно под формата на електронни книги и книги за слушане, по начин, който да позволява достъп за всички, на място и във време, избрани от тях;

   • предаване и препредаване чрез жичен или безжичен екран или сателит;

   • публично изпълнение, изложба, изложение или репродукция;

   • използване във всякакъв вид реклама;

     

  18. При предоставяне на лиценза, Доставчикът на услугата се съгласява производни версии на Съдържанието да бъдат използвани и реализирани в обхвата на сферата на употреба, упомената в клауза 8.17. 
    

  19. Доставчикът на услугата също така заявява, че е получил гаранции от Автора на съдържанието, че към момента на прехвърляне на авторските права, Авторът няма да упражни своите лични права, и по-конкретно, че Авторът е предоставил разрешение за използване на Съдържанието без да се посочва авторство.
    

  20. В случай на нарушение на авторски права, предоставени на Рекламодател, Доставчикът на услугата поема отговорност до максимална сума, равняваща се на възнаграждението за изготвяне на Съдържанието.

 9. Лични данни, търговска информация
  1. При приемане на настоящите Условия,  Рекламодателят заявява, че е наясно с обработката на лични данни от Доставчика на услуги, предоставени в процеса на регистрация или използването на Уебсайта.
    

  2. Администраторът на лични данни е Доставчикът на услуги, който обработва лични данни в съответствие със GDPR и Закона за защита на личните данни.
    

  3. Доставчикът на услугата обработва личните данни до степента, необходима за утвърждаване, оформяне съдържанието на договора, промяна, прекратяване и правилно изпълнение на електронно осигуряваните услуги.
    

  4. Всеки Ползвател, представляващ физическо лице, разполага с правото да провери своите лични данни, както и с правото да ги коригира и да изиска тяхното премахване. За тази цел следва да се изпрати искане до Доставчика на услугата - по пощата, на адреса на Доставчика, със забележка “Лични данни” или по имейл на адрес office@whitepress.bg.  
    

  5. Личните данни на Ползвателите е възможно да бъдат предадени на други лица, които разполагат с правото да ги получат, включително на компетентните съдебни власти, в съответствие с приложимото законодателство, както и на трети лица, които извършват дейности от името на Доставчика на услугата, като част от предоставянето на Услуги, засегнато в настоящите правила.
    

  6. Във връзка с предоставянето на Услугите, описани в настоящите Условия, Доставчикът на услугата предава, въз основа на акт за възлагане на обработка на данни, предоставените от Ползвателя лични данни на други лица, които са част от предоставянето на Услугите, включително на Издатели, Журналисти, Инфлуенсъри и други.
    

  7. С възлагане обработката на лични данни от страна на Доставчика на услугата се способстват дейностите по обработка на поръчки, издаване на фактури, изпълнение на договори, и т.н., за времето, необходимо да се постигне това.
    

  8. Доставчикът на услугата има правото да обработва лични данни и за други правно обосновани цели, изпълнявани от Доставчика на услугата и неговите партньори, включително за целите на директния маркетинг за своите собствени продукти или за продуктите и услугите на своите партньори, ако е получил  съответното съгласие от субектите на лични данни за това.
    

  9. За да бъде контролирана коректността на обработваните лични данни от Рекламодателя, Доставчикът на услугата има правото да потвърждава коректността на тази обработка по всяко време. Във връзка с упражняването на горепосоченото право, Доставчикът на услугата разполага с права да изиска предприемането на подходящи действия по начин, определен от него. Рекламодателят е задължен да предприеме описаните в искането действия в рамките на посочения на същото място срок, а в случай че в искането не е посочен срок, най-късно в рамките на 3 дни от датата на подаване на искането.
    

  10. Рекламодателят може да даде изричното си съгласие за така:

   • да получава търговска информация във връзка с директния маркетинг на услуги и стоки, предлагани от Доставчика на услугата или неговите бизнес партньори, включително бюлетини, адресирани до конкретен получател чрез средства за електронна комуникация, и по-конкретно имейл с използване на данните, получени от Доставчика на услугата в процеса на регистрация или използване на Уебсайта;

   • да използва автоматизирани повикващи системи за горепосочените цели.

     

  11. Подробните правила във връзка с обработването на лични данни, употребата на бисквитки и прехвърлянето на търговска информация са изложени в Политиката за поверителност.

 10. Отговорност
  1. Доставчикът на услугата носи отговорност пред Рекламодателя, в случай че не прояви дължимата грижа във връзка с изпълнението на Услугите.
    

  2. Освен в случаите, където е изрично посочено, че Доставчикът на услугата носи пряка отговорност пред Рекламодателя, отговорността за резултата от индивидуалните Услуги се носи от Издателя, Журналиста и Инфлуенсъра. Ако този резултат изисква прехвърляне на претенции срещу Издателя, Журналиста или Инфлуенсъра към Рекламодателя, Доставчикът на услугата е задължен незабавно да предостави правата си.
    

  3. Доставчикът на услугата се стреми да гарантира, че предоставяната Услуга е налична винаги и по всяко време, но не гарантира и не носи отговорност за пълната ѝ наличност и, зачитайки правата, произтичащи от сключените споразумения за Услуги, си запазва правото да променя, оттегля, спира или прекратява предоставянето на функция или характеристика на Услугата по всяко време и в каквато и да е степен. Доставчикът на услугата информира, че нито една промяна, оттегляне, спиране или прекратяване на функция или характеристика на Услугата, не подлежи на предварително уведомление.
    

  4. Горното условие се прилага по подразбиране към промени в определените от Услугата цени.
    

  5. Доставчикът на Услугата не носи отговорност за вреди, причинени от неправилно използване на Услугата, от Ползвателя в частност или от други потребители, които използват Услугата в противоречие с настоящите Условия.
    

  6. Доставчикът на услугата не носи отговорност при неизпълнение или неточно изпълнение на сключения Договор в рамките на обхвата на Услугата или за проблеми при използването на Услугата или Обслужването, възникнали в резултат на събития, които Доставчикът на услугата не е могъл да предвиди в изпълнение на дължимата грижа, които не е могъл да предотврати или които са резултат от случайни събития (“форсмажорни обстоятелства”). 
    

  7. Във всеки случай, отговорността на Доставчика на услугата не включва отговорност за пропуснати ползи от страна на Рекламодателя и не може да надвишава сумата, посочена в съответните части на Условията.
    

  8. Ограниченията в отговорността, посочени в клауза 10.7, няма да се прилагат в случай на умишлено причинена вреда от страна на Доставчика на услугата.
    

  9. Доставчикът на услугата не носи отговорност за съдържанието, художествената стойност и съответствието с реалността на статиите, изготвени от Рекламодателите.
    

  10. Доставчикът на услугата не носи отговорност за ефективността на Услугите, което на практика означава, че Доставчикът на услугата по никакъв начин не гарантира резултати от Услугите под формата на увеличени доходи за Рекламодателя.
    

  11. В случай че Доставчикът на услугата публикува указания, съвети или мнения (база от знания) в рамките на функционалността на Услугата, то:

   • Рекламодателят не е задължен да се съобрази с тези съобщения;

   • ако Рекламодателят се съобрази с тези съобщения, той прави това на собствена отговорност, така че Доставчикът на услугата не носи отговорност за последствията от прилагането им.

     

  12. Рекламодателят носи отговорност за всякакъв вид нарушения на Условията и на споразумения, сключени въз основа на Условията.

    

  13. В случай че за изпълнение на даден договор се изисква предаване от страна на Рекламодателя на информация, съдържание или други форми на комуникация (снимки, графики, и др.), Рекламодателят гарантира, че в обхвата на горепосоченото:

   • ще притежава авторски и свързани с тях права или лицензи за тези материали, доколкото това е необходимо;

   • използването им за целите на изпълнение на договора няма да наруши авторските права на което и да е лице;

   • той притежава всички разрешения за разпространение на изображението от посочените в материалите лица;

   • използването им не нарушава права върху индустриална собственост на трето лице, и в частност права върху търговски марки;

   • публикуването им няма да представлява акт на нелоялна конкуренция;

   • публикуването им не нарушава закона, добрия тон, правилата за съвместно социално съжителство или обосновани интереси на трети страни.

     

  14. При поръчка на някоя от Услугите, Рекламодателят е задължен да гарантира, че тези дейности не нарушават закона поради причини, различни от горепосочените. Това в частност означава да се гарантира съответствие на реклама или промоция със законовите изисквания, включително и при реклама (публична или не) на фармацевтични, тютюневи или алкохолни продукти, както и на услуги от вида на хазартните.

    

  15. Уебсайтът може да съдържа препратки към съдържание, публикувано на други уебсайтове. Това не означава, че Доставчикът на услугата или авторите на съдържанието, качено на Уебсайта, вземат отношение по съдържанието на тези уебсайтове или носят отговорност за тях.
    

  16. Рекламодател няма право да действа в ущърб на Издател или Инфлуенсър, включително като поставя неестествени линкове в публикувани статии (или други материали в социалните медии), пише неестествени коментари под статии, или насочва към статии с неестествено действие. Ако бъдат установени подобни действия, Рекламодателят дава правомощия на Доставчика на услугата да накара Издателя или Инфлуенсъра да изтрият публикуваната статия или материал в социалните медии, без Рекламодателят да има право да предявява претенции, включително и за заплатеното възнаграждение.
    

  17. Рекламодателят се съгласява Доставчикът на услугата да прехвърля права или задължения по силата на Условията или на договор сключен в изпълнение на Условията.

 11. Жалби
  1. Разпоредбите на настоящата точка се прилагат като се вземат предвид предходните разпоредби от Условията, което по-точно означава, че ако в Условията е посочена конкретна дата за подаване на жалба от Рекламодател, то тази дата е обвързваща за Рекламодателя, а не датата, посочена в следващите точки.
    

  2. Жалби във връзка с Услугата се подават по имейл на адрес: office@whitepress.bg.
    

  3. Жалбата следва да съдържа поне: датата и часа на събитието, за което се отнася, имейл адреса на оплакването и кратко описание на направените възражения.
    

  4. Жалбите ще бъдат разглеждани в рамките на 14 работни дни от получаването им, по реда на получаване. Ако горепосоченият срок не може да бъде спазен, Доставчикът на услугата ще информира за това лицето, подало оплакването, като посочи причината за удължаването на срока, както и очакваното време за отговор.
    

  5. Лицето, подало жалбата, ще бъде информирано за начина, по който то се обработва по имейл, на посочения в оплакването адрес.

 12. Окончателни решения
  1. За нерегламентирани въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
    

  2. Споровете между Рекламодателя и Доставчика на услугата ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че съгласие не може да бъде постигнато, те ще бъдат отнесени към Компетентния български съд.

    

  3. Възможно е Условията да бъдат периодично изменяни, за което Рекламодателят ще бъде информиран. Ако Рекламодател, който има профил на Уебсайта, не приеме внесените промени, той има право, до датата на влизане в сила на промените, да заяви заличаване на профила си и прекратяване на сътрудничеството, което се изисква да стане в писмен вид или чрез имейл до следните адреси за контакт: office@whitepress.bg.
    

  4. Рекламодателят заявява, че е прочел настоящите Условия, приложенията към тях, включително Общите условия, на които са извършени позовавания, както и Политиката за поверителност на Доставчика на услугата.
    

  5. Условията влизат в сила на 01.09.2019г.