1. Общи разпоредби
 1. Настоящите Общи условия определят принципите за предоставяне на електронни услуги чрез Уебсайта, намиращ се на www.whitepress.bg (наричан по-долу „Уебсайт“), за крайни потребители на интернет мрежата, посещаващи Уебсайта, които ще извършат всички правни и фактически действия, предвидени в Общите условия (по-долу "Потребители").
 2. Услугата се предоставя от и се управлява от Уеб Рисърч ЕООД, със седалище бул. Ситняково 23 ет.6, ЕИК 201636341, наричан по-долу доставчик на услуги.
 3. Услугата, свързана със споделянето на Уебсайта, се предоставя при достъп до Уебсайта или избраните от него функции.
 4. Сключването на договора за предоставяне на Услугите, посочен в точка 1.4, става след приемането от страна на Потребителя на Общите условия. Обхватът и начинът на използване на горепосочените Услуги са посочени от Доставчика на услуги в Общите условия и документите, посочени в Общите условия.
 5. Наличието на функциолности на Уебсайта се заплаща. Обхватът на тези Услуги и възнаграждението се определят от условията в документите на Уебсайта, които се отнасят за дадена конкретна Услуга. Сключването на договор за предоставяне на платени услуги се извършва във времето, посочено в разпоредбите на Общите условия, свързани с дадена Услуга. Обхватът и начинът на използване на платените услуги са посочени от Доставчика на услуги в Общите условия и документите, посочени в Общите условия.
 6. Преди сключването на договора като част от функционалността на Уебсайта, страните са задължени да потвърдят правилността на поръчката и изявлението за приемане на поръчката.
 7. Ако Страната преди сключване на договора потвърди получаването на офертата от другата страна, което също може да се извърши автоматично чрез функционалността на Уебсайта, такова потвърждение не води до сключване на договора, офертата само обвързва кандидата.
 8. Сключването на договора и неговите условия се записва чрез електронна поща, изпратена до страните като част от функционалността на Уебсайта.
 9. Нито един от договорите, предвидени в Общите условия, не може да бъде сключен посредством конклудентни действия.
 10. Предоставените услуги се състоят по-специално в:
  1. посредничество между издатели и рекламодатели при публикуването на платени (спонсорирани) статии и експертни статии на гост-автори;
  2. посредничество между журналисти и издатели при разработването на съдържание по искане на издателя;
  3. посредничество между мрежовия оператор на ContentStream и издателя при популяризирането на съдържание, което издателят поставя на Порталите.
 11. Посредничеството, в съответствие с разпоредбите на Общите условия, приложими към Услугите, може да се състои в действие от името и в полза на Уебсайта или от името на Доставчика на услуги, но в полза на Потребителя.
 12. Издателят публикува на Уебсайта списък на своите уеб портали или блогове (наричани по-долу "Портали"), за които се прилага медиацията, посочена в точка 1. За всеки Портал Издателят предоставя информация за своя адрес, тема, описание, популярност и други важни за рекламодателя данни.
 13. Работните дни по смисъла на Общите условия се считат за всеки ден, различен от събота, неделя и официален празник на територията на Република България, обявен за неработен ден. Ако Общите условия се отнасят до "дни", това трябва да се разбира като календарни дни.
 14. Неразделна част от Общите условия са разпоредбите на други документи, достъпни на уебсайта, към които се отнасят настоящите Общи условия. Ако разпоредбите на тези документи противоречат на съдържанието на Общите условия, Издателят е обвързан от разпоредбите на Общите условия.

 

 1. Обслужване и използване на услугата, плащане за предоставянето на Услугата
 1. По-специално предоставената услуга се състои в посредничеството между Издателя и Рекламодателите при осигуряване на достъп до Порталите и публикуване на спонсорирани статии и статии на експертни гости на тях (наричани по-долу „Услуга“). Услугата е и други услуги, за които се прилагат Общите условия.
 2. Издател означава Потребителят на системата, поставена от Доставчика на услуги в базата данни на издателите, която осигурява пространството на неговите Портали с цел публикуване на споделените статии като част от бизнес или професионална дейност.
 3. В случай, че Издателят е потребител, тогава договорът с Издателя се сключва при условия, определени индивидуално, с уговорката, че разпоредбите на Общите условия се прилагат в ценовия диапазон и останалата част от обхвата, който ще се договарят индивидуално с Издателя - потребител.
 4. Издателят трябва да има пълни права за разпореждане и администриране на портала, включително тяхното съдържание. Ако тези права са от относително естество, т.е. въз основа на договори със задължителен  характер, тогава Издателят е длъжен да уведоми Доставчика на услуги и да предостави подходящи разрешения от собственика на Портала, което не накърнява правото на собственика да участва в пряко сътрудничество с Доставчика на услуги като издател.
 5. Рекламодател означава Потребителят на уебсайта, който изпраща статии, допълнени с други видове съдържание (например графики с информация, снимки) за публикуване в пространството на портала, предоставено от издателя.
 6. Доставчикът на услуги може да предоставя допълнителни услуги и разширения.
 7. Правилното използване на услугата е възможно с използване на компютър, Mac или подобен свързан към Интернет, оборудван с операционна система (Windows, Mac OS, Linux или подобен) и уеб браузър (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari ). Някои услуги и инструменти може да изискват достъп до имейл акаунт, а използването на публикувани услуги може да изисква Adobe Flash Player версия 9 или по-нова и трябва да поддържа JavaScript, освен ако не е посочено друго.
 8. Докато използвате Услугите, бисквитките се инсталират в компютърната система на Потребителя. Правилата за използване на бисквитките са изложени в ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
 9. Ако, както е договорено с Доставчика на услуги, Издателят използва проследяващ код, разработен от Доставчика на услуги, Издателят декларира, че по отношение на всеки Портал, който участва в Услугата, има съгласието на абонатите или крайните потребители, изисквани от закона за инсталирайте кодове, съхранявайте информация или информация за достъп, която вече е съхранявана в телекомуникационното терминално оборудване, както и използването на тази информация в съответствие с правилата, описани в ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
 10. Подробните правила за разплащания за Услугите, включително възнагражденията на издателя, се определят от отделни документи или договори, поставени в уебсайта, в раздели, свързани с дадената Услуга.
 11. Ако в резултат на тълкуването на закона Доставчикът на услуги е платец на данък върху доходите (други публични вземания) поради услугите, предоставени от Издателя, този факт няма да увеличи възнаграждението, дължимо на Издателя, който означава, че възнаграждението, определено в съответните части на уебсайта, е брутно възнаграждение, освен ако не се прилага данък върху ДДС. Освен това в такъв случай Издателят ще бъде задължен да предостави на Доставчика на услуги цялата информация, необходима за определяне на размера на данъка (авансов данък).
 12. Плащанията към издателя и доставчика на услуги се извършват по банков път по банковата сметка, посочена от издателя и доставчика на услуги във фактурата. Денят на плащане е денят на дебитиране на банковата сметка, съответно на Доставчика на услуги или Издателя, с пълната сума на споразумението.
 13. Цените на услугите, предоставяни на издателя, се определят от доставчика на услуги на уебсайта и могат периодично да се променят, за целите на фактуриране (договор) между издателя и доставчика на услуги, цени от момента, в който издателят направи поръчка за Услугата е обвързваща.
 14. Доставчикът на услуги и издателят се упълномощават взаимно да използват фактури в електронна форма, съгласно Закона за счетоводство и ЗДДС.
 15. Ако Доставчикът на услуги действа като посредник при предоставянето на Услуги, включително между Рекламодателя и Издателя, Доставчикът на услуги има право да извършва разплащания само за Услуги, предоставени въз основа на Общите условия, което по-специално означава, че издателят не може самостоятелно да извършва разплащания с Рекламодателя или друг потребител на уебсайт от тези заглавия.
 16. Издателят е длъжен да заплати всички плащания, които според закона се дължат на създателите или организациите, които ги представляват, но само ако това се изисква от закона и това плащане не може да бъде извършено от Рекламодателя.
 17. Цените, посочени на Уебсайта, са нетни и се увеличават с ДДС, ако се дължи за дадена Услуга или се прилагат за Потребителя, предоставящ Услугата.

 

 1. Регистрация на Уебсайта
 1. Потребителят на уебсайта може да бъде лицето, посочено в точка 2.2, което след като приеме разпоредбите на Общите условия, ще завърши процедурата за регистрация на Уебсайта, приключена с ефективно създаване на акаунт.
 2. Процедурата за регистрация се състои в попълване, в съответствие с инструкциите, електронната форма за регистрация и приемане на Общите условия, както и проверка на съгласията във въпроса, посочен от Доставчика на услуги. С приемането на настоящите Общи условия от Издателя, последният се съгласява с Доставчика на услуги относно условията за използване на Уебсайта (неговата наличност).
 3. В резултат на регистрацията акаунтът е причислен към издателя. Издателят може да има само един акаунт на Уебсайта. Окончателното решение за регистрация се взема от Доставчика на услуги, който може да го откаже, когато Издателят или неговият Портал не отговарят на изискванията, посочени в Общите условия.
 4. Профилът може да бъде премахнат или спрян от Доставчика на услуги без предупреждение, ако Доставчикът на услуги реши, че издателят:
  1. нарушава разпоредбите на Общите условия, включително правните разпоредби, посочени в Общите условия;
  2. не изпълнява правилно задълженията си;
  3. предоставените от него данни са неверни или непълни, включително информация относно Порталите;
  4. не е влизал в Уебсайта за период от 12 месеца от последното влизане; ако паузата продължава повече от 3 месеца, сметката може да бъде спряна.
 5. Един акаунт може също да бъде изтрит, ако Порталът (всички портали на Издателя) не отговаря на изискванията, посочени в Общите условия.
 6. Предоставянето на данни за контакт, като имейл адрес или телефонен номер, като част от регистрацията, дава право на Доставчика на услуги да изпраща търговски съобщения до Потребителя и потребителят се съгласява да получава подобни съобщения.
 7. Създаването на нов акаунт на издателя, чийто акаунт е анулиран или, в случай на блокиране, неговото деблокиране, изисква отстраняване на нарушенията, посочени в точка 3.4. и съгласието на Доставчика на услуги, който не е задължен да го предоставя.

 

 1. Подробни условия за предоставяне на Услугата
 1. Уебсайтът събира база данни на издатели, рекламодатели, инфлуенсъри и журналисти. Базата данни се проверява непрекъснато и нейната промяна не се счита за промяна в Общите условия.
 2. Издателят декларира, че има право да осигури достъп до Порталите за публикуване на статии, добавени на уебсайта, и че предоставената информация за неговите уебсайтове е вярна. По-специално, Издателят декларира, че предоставянето на пространство на Порталите и публикуването на статии на Портала, както и информация за неговите уебсайтове не нарушава правата на трети страни, че има всички разрешения и съгласия, необходими за такива публикации, като тези, свързани с обработката на лични данни или инсталирането на бисквитки. Издателят декларира също, че в случай на претенции, свързани с предоставянето на портала с публикация на Доставчика на услуги, Издателят ще възстанови на Доставчика на услуги за всички разходи, свързани с него.
 3. Издателят е длъжен да се грижи за правилното качество на Портала, по-специално по отношение на техническите му аспекти, външния вид и съдържанието. Основните изисквания за качество в това отношение са определени от Уебсайта (потребности).
 4. За да изпълни задълженията, предвидени в закона, Издателят се задължава да събере чрез своя Портал съгласието за:
  1. инсталиране на устройството на посетителя на бисквитките на Доставчика на услуги за целите на обработката на лични данни, включително анализ на трафика и статистически посещения на уебсайтове, произтичащи от чл. 6 ал. 1 буква а от GDPR.
  2. инсталация на устройството на посетителя на бисквитките на Доставчика на услуги.
 5. Издателят се задължава да архивира съгласията по начин, който дава възможност за идентифициране на лицето, което е дало съгласието и ги е предоставило при всяко искане на Доставчика на услуги.
 6. При събиране на горепосочените съгласия Издателят се задължава да даде възможност на Доставчика на услуги да изпълнява задълженията, произтичащи от регламентацията на чл. 13 и 14 GDPR, чрез поставяне на хипервръзка към политиката за поверителност на WhitePress.
 7. Издателят признава и приема, че:
  1. изискванията, описани в точка 4.3. по-горе са от основен характер, следователно не е изчерпателен списък от условия, наложени на Портала;
  2. Доставчикът на услуги е този, който има право на избор независимо дали Порталът на издателя отговаря на изискванията и в това отношение се ръководи от добре разбрания интерес на Рекламодателите като окончателни принципи и бенефициенти на Услугата.
 8. Издателят декларира, че в обхвата на съдържанието, независимо публикувано в споделеното пространство на Портала, т.е. не при изпълнение на договора, сключен от Издателя с Доставчика на услуги:
  1. притежава всички авторски права върху материалите и му е неизвестно, трети лица, да имат авторски права върху тях.
  2. използването им за целите на договора няма да нарушава личните права на автора;
  3. ще има всички разрешения за разпространение на снимки на хората, посочени в тези материали;
  4. използването им няма да наруши правата върху индустриалната собственост на трета страна и по-специално няма да наруши нормите на Закона за авторските права и сродните му права;
  5. публикуването им няма да представлява акт на нелоялна конкуренция;
  6. публикуването им не нарушава закона, добрите нрави, морала, правилата за социално съвместно съществуване или законните интереси на трети страни.
 9. Доставчикът на услуги има право да премахне даден Портал на издателя от Уебсайта, в случай, че Издателят, като част от информацията за Портала или в обхвата на съдържанието му, нарушава разпоредбите на Общите условия, по-специално в ситуации, посочени в точка. 4.3.
   
 1. Спонсорирани (платени) статии
 1. Спонсорираните статии (наричани по-долу „Спонсорирани статии“ или „Платени статии“) са текстове (включително прикачени медии), които рекламират продукта, компанията или услугата на Рекламодатели или други информационни текстове. Като изпраща платена статия за публикуване, Рекламодателят уточнява дали това е уникално съдържание, т.е. не е публикувано по-рано в Интернет, или това е съдържание, публикувано преди това в Интернет. Този тип означения трябва да бъдат поставени недвусмислено и ще бъдат видими на Уебсайта както за Доставчика на услуги, така и за Издателя.
 2. Като част от Услугата е възможно да се подготви и Платена статия от издателя. В този случай правилата за подготовка на такъв материал се определят от договореностите между Издателя и Доставчика на услуги, обаче Рекламодателят не придобива никакви права върху съдържанието или формата на Платена статия, подготвена от издателя, докато условията на осигуряване на портала и публикацията на портала са изложени в Общите условия. Статията, подготвена от Издателя или неговото публикуване, не трябва да нарушава закона, включително имуществените права на трети лица, правата върху индустриалната собственост, не може да нарушава добрите нрави, правилата за социално съвместно съществуване, законните интереси на трети лица и не може да представлява акт на нелоялна конкуренция.
 3. Издателят, използващ Уебсайта, определя:
 4. технически изисквания за публикувани спонсорирани статии на нейните уебсайтове;
 5. размера на нетното възнаграждение, което издателят получава от Доставчика на услуги за публикуване на всяка статия;
 6. дали размерът на възнаграждението зависи от допълнителни параметри, определени от издателя (напр. предоставяне на информация във Facebook профила);
 7. примери за причини, поради, които той може да откаже публикуването на спонсорираната статия.
 8. Доставчикът на услуги, използвайки Уебсайта, търси Рекламодатели, заинтересовани да предоставят достъп до пространството на Порталите и публикуване на спонсорирани статии в тях, на уебсайта на Издателя, при което Доставчикът на услуги не дава никакви обещания в това отношение по отношение на Рекламодателя и оборот, генериран от такава Услуга.
 9. Използвайки Уебсайта, Доставчикът на услуги нарежда от името на Рекламодателя достъп до пространството на Портала на издателя с цел публикуване на статии, като първо трябва да бъдат изпълнени следните условия:
  1. съдържанието на статията е готово и достъпно на уебсайта за преглед от издателя (включително прикачени файлове, структура, оформление на връзки);
  2. съдържанието на статията трябва да бъде маркирано от Рекламодателя при определяне дали е уникално съдържание или не.
 10. Доставчикът на услуги декларира, че съгласно разпоредбите на общите условия на Рекламодателя, последният гарантира, че платената статия, доставена за публикуване, е в съответствие със закона, по отношение на съдържанието, допустимостта на публикуването и че статията ще има правата към използваното съдържание и други форми на комуникация (снимки, графики и т.н.). Доставчикът на услуги не е длъжен да проверява дали платените статии (и резултатите от тяхното последващо публикуване) не нарушават закона по отношение на съдържанието му, допустимостта на публикуване и притежаването на права върху съдържание и други форми на комуникация (снимки , графика и др.). Доставчикът на услуги не носи отговорност за нарушаване на права, причинени от Платени статии. Доставчикът си запазва правото да провери достоверността на всяка една публикация и при основателни съмнения да откаже публикуването й.
 11. Издателят получава информация за поръчката по имейл не по-късно от един работен ден след като Доставчикът на услуги получи тази информация от Рекламодателя. Сключване на споразумението относно предоставянето на Портално пространство за публикуване на платена статия се извършва в момента, в който поръчката на Рекламодателя е приета от издателя, т.е. в момента на изтегляне на съдържанието на статията и маркиране на публикацията от издателя ( точка 5.9). В такъв случай Издателят се задължава да публикува статията във формата и съдържанието, предоставени на уебсайта до 3 работни дни от датата на приемане., но все пак отговаряйки на минималните стандартни за визуализация на текстовете, съгласно политиките на Издателя.В конкретни случаи този термин може да бъде различен, ако е ясно обозначен на Уебсайта и офертата на издателя.
 12. В случай на нетипични указания относно момента на достъп до пространството и публикацията на Портала, възникване на причини за отхвърлянето на статията от издателя или други необичайни желания от страна на Рекламодателя, Издателят има право да не публикува спонсорирана статия.
 13. Във връзка с предоставянето на пространството на Портала и публикуването на Платената статия, Издателят не по-късно от 24 часа посочва в Сервизната система, че пространството на Портала е предоставено и посочената публикация е извършена , Под „индикация“ в горния смисъл се разбира като фактът, че издателят предостави интернет адреса на портала, предоставен на разположение. Индикацията води до това, че предизвиква автоматично уведомяване на рекламодателя по електронна поща за публикуване на платената статия.
 14. След като публикува статията и посочи този факт на Уебсайта, Рекламодателят проверява факта на предоставяне на Портала на разположение и правилността на публикацията, а Доставчикът на услуги също има такова право, но не и задължение. Проверката се състои в проверка на съответствието на достъпа до Портала и публикуване на платената статия с договора, сключен в това отношение. Проверката трябва да се извърши не по-късно от 2 работни дни от указанието на издателя за публикуване. Ако в съответствие с предложението на издателя, прието от рекламодателя, издателят подготви платена статия, рекламодателят ще приеме съдържанието му в рамките на 2 работни дни от представянето на платената статия от издателя - в това отношение разпоредбите на клауза 7.12 от Условията и Условията се прилагат съответно. Ако Рекламодателят не потвърди публикуването на статията в рамките на 2 работни дни от посочването на факта на публикуване от издателя, се счита, че платената статия е публикувана правилно.
 15. При липса на достъп до пространството на портала, публикуване на платена статия от издателя по начин, несъвместим с договора или забавяне в предоставянето на портала и публикацията на Портала, доставчикът на услуги заедно с рекламодателя решава дали:
  1. Издателят коригира съдържанието на публикацията - тогава Доставчикът на услуги и Рекламодателят определят датата и обхвата на промените;
  2. Рекламодателят се отказва от договора изцяло или частично.
 16. В случай на правилно предоставяне на достъп до пространството и публикацията на Портала, Издателят издава на Доставчика на услуги фактура за сумата, посочена по-рано на Уебсайта от издателя, в съответствие с разпоредбите на точка 5.3 б) и в) , Издателят може по своя преценка да издаде и консолидирана фактура, покриваща всички налични пространства и публикации на Порталите за избрания период.
 17. Доставчикът на услуги се задължава да плати фактурата най-късно на следващия работен ден след получаване на правилно издадената фактура.
 18. Издателят се задължава да запази публикацията на статията най-малко една година от датата на публикуването в непроменено съдържание, освен ако не е посочено друго при определяне на вида Услуга.
 19. Доставчикът на услуги може да поиска в електронен вид да премахне статия от уебсайта на издателя, без да посочва причина. В този случай Издателят се задължава да изтрие статията до 3 работни дни след получаване на информацията.
 20. В случай на неоторизирано изтриване на дадена статия или промяна на нейното съдържание в рамките на една година от датата на публикуване, Издателят носи отговорност. Това се отнася по-специално за:
  1. умишлено премахване на статията от издателя или промяна на съдържанието му (премахване на връзки);
  2. постоянна липса на достъп до сайта на издателя в резултат на неговата вина;
  3. продажба на права върху Портала и преустановяване на по-нататъшното публикуване от купувача (точка 1.16)
 21. Периодът на предоставяне на достъп до портала и публикуване на платената статия може да бъде съкратен, без право да се отчитат никакви искове до издателя, включително възстановяване на суми или обезщетение, ако:
  1. публикацията е премахната, защото е нарушила закона или е имало основателно подозрение, че нарушава закона;
  2. публикацията е премахната, защото е нарушила правата на трети страни или е имало основателно подозрение, че нарушава правата на трети страни;
  3. публикацията е премахната по искане на Рекламодателя;
  4. Рекламодателят действа съзнателно в ущърб на Издателя, напр. чрез неправилно линкване на статията;
  5. Рекламодателят е нарушил разпоредбите на Общите условия, свързани с неговите задължения след датата на публикуване;
  6. тя е следствие от непреодолима сила;
  7. Издателят е завършил работата на Портала и не продължава тази дейност на друг Портал.
 22. В случай на нарушаване на правилата за достъп до Портала и публикациите, включително в случая, посочен в точка 5.11 или 5.16, ако Рекламодателят насочва своите претенции към Доставчика на услуги, Доставчика на услуги (или Рекламодателя - когато Доставчикът на услугата прехвърля на Рекламодателя своите претенции за прибягване до издателя, с което издателят се съгласява) може да предяви срещу издателя подходящи искове, които обаче не могат да надвишават размера на възнаграждението, определен за дадения достъп до пространството на портала и публикацията, освен в случаи на умишлена вина.
 23. В случай, че има основания за възстановяване на възнаграждението от издателя, включително оттеглянето, посочено в точка 5.11, и доставчикът на услуги не получи възстановяване от издателя в рамките на 14 дни, рекламодателят ще има право да поиска възстановяване на Пространството и публикацията на Портала директно от Издателя, Доставчикът на услуги ще му предостави адрес и данни за контакт на Издателя, с които Издателят се съгласява, включително възлагането на правата на Доставчика на услуги на Рекламодателя.
 24. Издателят има право да променя URL адреса на споделеното пространство на Портала с платената статия през периода на публикуване, посочен в точка 5.14. В случай на промяна на адрес или домейн, трябва да се направи с пренасочване 301. Такава промяна няма да се счита за нарушение на достъпа до портала и публикуването на платена статия.
 25. Ако издателят е получил ръчен филтър „Неестествени връзки от вашия сайт“ или подобен (от Google), отнасящ се до портала, на който се е състояла публикацията, издателят може да промени атрибута на връзката в статията на nofollow. Такова действие няма да се счита за нарушение на договора, съдържащ се в обхвата на публикуването.
 26. Издателят се задължава да не се свързва с Рекламодателя, с изключение на Доставчика на услуги относно достъпа до Портала и публикуването на Платени статии, които трябва да бъдат публикувани или публикувани чрез Уебсайта. Това не се отнася за случаите, изрично разрешени от Общите условия.
   

6. Експертни статии за гости 

 1. Статии за експертни гости (наричани по-долу „статии на експертни гости“ или „експертни статии“) се предоставят от уникалните текстове на рекламодателя (включително прикачени файлове), т.е. все още не публикувани в Интернет, характеризиращи се с професионализъм, съобщението за което не е с пряк рекламен характер. Освен това експертна статия, която е обхваната от поне един договор, сключен с който и да е Издател, не може да бъде предоставена от Рекламодателя за публикуване на други Издатели. Като предоставя експертна статия за гости, Рекламодателят потвърждава, че това е уникално съдържание.
 2. Доставчикът на услуги декларира, че съгласно разпоредбите на Общите условия на Рекламодателя, Рекламодателят гарантира, че статията за гост на експерт, изпратена за публикуване, е в съответствие със закона, морала и обичайните стандарти в тази сфера, по отношение на съдържанието, допустимостта на публикуването и че статията ще има правата върху използваното съдържание и други форми на комуникация (снимки, графики и др.). Доставчикът на услуги не е длъжен да проверява дали предоставените експертни статии за гости (и последиците от тяхното последващо публикуване) не нарушават закона, по отношение на съдържанието, свързването, публикуването или свързването, както и правото на съдържание и други форми на комуникация (снимки, графика и др.). Доставчикът на услуги не носи отговорност за нарушения на закона, причинени от експертни статии.
 3. Подписът под статията на експерта за гости включва:
  1. Име и фамилия на лицето, което е посочено от Рекламодателя като автор;
  2. Името на фирмата;
  3. Връзка към уебсайта на компанията или автор на текст (dofollow).
 4. Уебсайтът предоставя база данни от експертни статии за гости.
 5. Издателят има достъп до част от съдържанието на статията преди публикуването.
 6. Във връзка с публикуването на експертна гост-статия Рекламодателят може да наложи своите изисквания на издателите. В такъв случай той / тя трябва, поради заплаха от неефективност, да го постави на уебсайта с гореспоменатата статия. Тези изисквания могат да се прилагат за:
  1. популярност, тема, технически параметри на уебсайта / страниците на издателя, които могат да публикуват статията;
  2. изключване на сайтове, посочени от Рекламодателя, включително поради тяхното съдържание, мнения за сайта или неприемане на условията за публикуване, предлагани от такъв Издател;
  3. други условия за публикуване;
  4. разходите за събиране на артикула в размер на таксата за обработка, дължима на Доставчика на услуги, посочена в точка 6.8. Тези разходи могат да възлизат на "БГН 0", ако Рекламодателят ги е направил. Ако има разходи, Издателят плаща посочената сума преди да изтегли статията в съответствие с разпоредбите на Общите условия.
 7. Издателят няма право на възнаграждение за предоставяне на достъп до пространството на Портала и публикуване на експертна статия.
 8. Стойността на таксата за обработка, освен ако не е посочено друго в уебсайта, е 5,50 БГН нето.
 9. Сключването на споразумението относно предоставянето на порталното пространство и публикуването на експертна статия става в момента, в който издателят изтегли статията от уебсайта, за да я публикува. Съгласно това споразумение Издателят има право да публикува експертна статия на един сайт на издателя или на сайта, посочен в точка 6.18. Изтеглянето на статията не означава придобиване на собствени авторски права.
 10. Издателят, решил да изтегли статията (след това получава пълното й съдържание и прикачени файлове), се задължава да я публикува в споделеното пространство на Портала по същество в непроменено съдържание (допускат се само незначителни промени, ако те не променят същественото съобщение на такава статия ) в рамките на 3 работни дни от момента на изтеглянето му, при условията, произтичащи от Общите условия.
 11. Като част от функционалността на уебсайта, издателят посочва, че е имало такава публикация. Под „индикация“ в горния смисъл се разбира като фактът, че Издателят предостави интернет адреса на споделеното пространство на Портала с експертна статия. Индикацията води до това, че предизвиква автоматично уведомяване на Рекламодателя по електронна поща за публикуването на експертна статия.
 12. В рамките на 2 работни дни от посочване на факта на публикуване от издателя, Рекламодателят проверява правилността на публикацията, а Доставчикът на услуги също има такова право, но не и задължение. Проверката се състои в проверка на съответствието на достъпа до пространството на Портала и публикуване на експертната статия с договора, сключен в това отношение. Ако Рекламодателят не потвърди публикуването на статията в рамките на 2 работни дни след публикуването, се счита, че статията е публикувана правилно.
 13. В случай че пространството на Портала и публикуването на експертна статия от Издателя се предоставят по начин, несъвместим с договора или в случай на забавяне на публикуването, Доставчикът на услуги заедно с Рекламодателя решава дали:
  1. Издателят коригира съдържанието на публикацията в съответствие с указанията относно времето на прилагане на промените и техния обхват,
  2. Рекламодателят се отказва от договора.
 14. В случай, че поради неспазване на Услугата с договора, настъпи едно от обстоятелствата, посочени в т. 6.13, Рекламодателят има право да насочи претенцията си към Издателя. За тази цел Доставчикът на услуги е длъжен да предприеме всички действия за упражняване на това право от Рекламодателя, включително да възложи всички права в това отношение и да предостави данни за контакт и данни за контакт на Издателя, с които издателят е съгласен. Издателят е длъжен да поддържа публикуването на експертната статия най-малко една година, освен ако не настъпи някое от обстоятелствата, посочени в точка 6.16.
 15. Периодът на предоставяне на достъп до уебсайта и публикуване на експертна статия може да бъде съкратен, ако:
  1. публикацията е премахната, защото е нарушила закона или е имало основателно подозрение, че нарушава закона;
  2. публикацията е премахната, защото е нарушила правата на трети страни или е имало основателно подозрение, че нарушава правата на трети страни;
  3. публикацията е премахната по искане на Рекламодателя;
  4. Рекламодателят действа съзнателно в ущърб на Издателя, напр. чрез неестествено линкване на статията;
  5. Рекламодателят е нарушил разпоредбите на Общите условия, свързани с неговите задължения след датата на публикуване;
  6. тя е следствие от непреодолима сила;
  7. Издателят е завършил работата на Портала и не продължава тази дейност на друг Портал.
 16. Доставчикът на услуги, по искане на Рекламодател, може да поиска от издателя да премахне експертна статия. В този случай Издателят ще бъде задължен да премахне експертната статия в рамките на 3 работни дни от получаване на такава информация.
 17. Издателят има право да променя URL адреса на споделеното пространство на Портала с публикуваната статия, но след това трябва да използва пренасочването 301. Такава промяна няма да се счита за нарушение на достъпа до пространството на Портала и публикуването на експертна статия.
 18. Ако издателят е получил ръчен филтър „Неестествени връзки от вашия сайт“ или подобен (от Google), отнасящ се до портала, на който се е състояла публикацията, издателят може да промени атрибута на връзката в статията на nofollow. Такова действие няма да се счита за нарушение на договора, съдържащ се в обхвата на публикуването.
 19. Издателят има възможност да обяви търсенето на експертни статии за гости. Тази информация се разпространява от Уебсайта сред рекламодателите. В случай че Рекламодателят подготви статия в съответствие с търсенето, Издателят е информиран за нея.
 20. Издателят се задължава да не се свързва с Рекламодателя, с изключение на Доставчика на услуги, относно предоставянето на Порталното пространство за поставяне на експертни статии, които ще бъдат публикувани или публикувани чрез Уебсайта. Това не се отнася за случаите, изрично разрешени от Общите условия.
   

7. Изработване на статии и инфографика

 1. Издателят може да поръча чрез Доставчика на услуги подготовка на платени статии или експертни статии за собствените си нужди. Издателят може също така да поръча чрез Доставчика на услуги да подготви статия или инфографика за други цели освен публикуването.
 2. В случай, че поръчате статия или инфографика (наричана по-долу „Съдържание“) от издателя:
  1. Издателят посочва типа Съдържание, което трябва да бъде поръчано, и предоставя всякаква допълнителна информация и коментари;
  2. Издателят поема разходите за възнаграждение за подготовка на Съдържанието в съответствие с текущата ценова листа, налична на Уебсайта като част от тази услуга.
 3. Издателят може да поръча изработването на съдържание като статии под един от пакетите, описани на Уебсайта. Крайният срок за изпълнение на такава услуга, в зависимост от поръчания пакет, се определя от Уебсайта в отделен договор или оферта предоставена от Уебсайта.
 4. Издателят може също така да поръча изработването на съдържание, което се представя като инфографика въз основа на предоставените от тях данни, или да поръча изработването на данни и инфографика, свързана с тези данни, в рамките на един от пакетите, описани на уебсайта. Крайният срок за изпълнение на такава услуга, в зависимост от поръчания пакет, се определя от Уебсайта.
 5. Издателят уверява, че предоставените по поръчката данни и други елементи ще бъдат в съответствие със закона, по отношение на съдържанието му, допустимостта на публикуването и че той или тя ще имат правата върху съдържанието и другите форми на комуникация, използвани ( снимки, графики и т.н.).
 6. Доставчикът на услуги не е длъжен да проверява дали предоставените от Издателя данни или други елементи не нарушават закона по отношение на неговото съдържание, допустимостта на публикуване и притежаването на права върху тях.
 7. След като направи поръчката от издателя, Доставчикът на услуги поставя поръчка с Журналиста не по-късно от 1 работен ден.
 8. Цената на услугата, която се състои в подготовката на съдържанието, се определя от секцията Сервиз, подходяща за тази услуга. Уебсайтът може допълнително да посочва допълнителни услуги, предоставяни от Доставчика на услуги, без отделно възнаграждение, което може да бъде свързано с поръчката периодично, което се отнася по-специално за елементи като стокови снимки.
 9. Пускането на поръчка от Издателя означава приемане на условията за подготовка на съдържанието, които са предвидени в Общите условия, също е основа за събиране на плащането на възнаграждение от Доставчика на услуги.
 10. Договорът за подготовка на съдържание се счита за сключен в момента на получаване на Поръчката на издателя от Журналиста, за което Издателят се уведомява чрез функционалността на Уебсайта. Журналистът не е длъжен да приеме поръчката.
 11. Журналистът подготвя Съдържанието в рамките на времето, посочено на Уебсайта. В случай на труден предмет или голям брой поръчки, срокът на услугата може да бъде удължен, за което Услугата незабавно уведомява издателя, посочвайки датата на удължаване, която не може да бъде по-дълга от следващите 3 работни дни.
 12. След подготовката на съдържанието, Уебсайтът ги предоставя на Издателя и той или тя има право да им изпраща коментари или да ги приема. При липса на проверка от издателя в рамките на 3 работни дни от получаването им, се счита, че Съдържанието е подготвено в съответствие с поръчката. Всички последващи промени, поискани от издателя, могат да бъдат третирани като форма на изменение на договора за подготовка на съдържание и изискване за приемане, което по-специално означава, че може да е свързано с допълнителните разходи на издателя.
 13. В случай на подготовка на Съдържанието по начин, несъвместим с договора или не навреме, който е уведомен в режим на точка 7.12 от Общите условия и изключва случая, посочен в последното изречение на точка 7.12, Доставчикът на услуги заедно с издателя решава дали:
  1. Журналистът коригира съдържанието - тогава Доставчикът на услуги и Издателят посочват датата, но не по-кратка от 2 работни дни и обхвата на промените. Ако Журналистът откаже да приеме измененията, на които има право, тогава ще се прилага правото на отказ, посочено в буква б) по-долу;
  2. издателят се оттегля от договора изцяло или частично - тогава възнаграждението, изплатено от издателя, подлежи на възстановяване, адекватно на обхвата на оттеглянето.
 14. Издателят няма право да налага насоки по отношение на дължината и вида на съдържанието извън тези, които са били стандартизирани според вида на съдържанието в услугата към момента на поръчката. Тези обстоятелства не могат да представляват основание за оплаквания, посочени в точка 7.13 от Общите условия.
 15. В специални ситуации Доставчикът на услуги си запазва правото на допълнителни такси за нестандартни дейности, дори ако те не са предвидени в Уебсайта или договора за подготовка на съдържанието, ако са по вина на Издателя или са извършени в искане на издателя.
 16. При приемане на Съдържанието като част от възнаграждението за неговото приготвяне, Доставчикът на услуги предоставя на Издателя неограничен във времето и територията лиценз за съдържание в следните области на използване:
  1. запис и възпроизвеждане с помощта на всякаква техника, включително печат, репрография на цифрови, магнитни, оптични и електронни носители, включително запис под формата на електронна книга (електронна книга) и говорима книга (аудиокнига), в неограничен брой копия, издания и препечатки, самостоятелно и в комбинация с други произведения или материали, които не отговарят на характеристиките на произведението;
  2. публикуване и разпространение на копия или други носители във всякакви канали за разпространение без каквито и да било количествени, материални и териториални ограничения или поради публично разпространение във всички налични канали за разпространение, по-специално чрез продажби на дребно, павилиони, пощенски поръчки, вериги магазини, клубове, книги -продажба, директен маркетинг, поръчка по пощата, от врата до врата, вложки с пресата, чрез интернет и продажби на бизнес за бизнес (доставка на фирми по поръчка), както и чрез безплатно разпространение;
  3. заем, лизинг или отдаване под наем на копия;
  4. вмъкване в паметта на компютъра и съхраняване в паметта на компютъра; обществено споделяне чрез ИТ и телеинформационни мрежи, по-специално под формата на електронна книга и говорима книга, и по такъв начин, че всеки да има достъп до нея на място и време, избрани от тях,
  5. излъчвате и обратно приемате чрез жично или безжично виждане или сателит;
  6. публично изпълнение, показване, показване и възпроизвеждане;
  7. използване във всички форми на реклама;
 17. След предоставяне на лиценза Доставчикът на услуги се съгласява да използва Съдържанието и неговата администрация по отношение на полетата на експлоатация, посочени в точка 7.17 от Общите условия.
 18. Доставчикът на услуги също декларира, че е получил уверението на създателя на Съдържанието, че при прехвърлянето на авторските права създателят няма да упражнява личните си права, по-специално авторът е разрешил използването на съдържанието, без да посочва авторството.
 19. В случай на нарушаване на авторските права, предоставени на издателя, Доставчикът на услуги ще бъде отговорен в пред носителят на авторските права.

8. Услуга за популяризиране на съдържанието чрез мрежата на ContentStream

Предстои да се добавя.

9. Модификация на публикувани статии

 1. Чрез Уебсайта Рекламодателят има възможност да поиска промени в статиите, публикувани от Уебсайта, т.е. Платени статии и Експертни статии за гости.
 2. Промените в публикуваните статии се въвеждат от издателя, но като се вземат предвид указанията на рекламодателя.
 3. Комуникацията относно промените в публикуваните статии се осъществява изключително чрез Уебсайта. Издателят се задължава да не се свързва директно с Рекламодателя по отношение на статии, публикувани чрез Уебсайта.
 4. Услугата за промяна на съдържанието в публикуваните статии (платена и експертна) е платима, цената на тази услуга зависи от обхвата на промените и разходите, посочени от издателя.
 5. Стойността по подразбиране на възнаграждението на издателя за извършване на промени в съдържанието се определя автоматично на уебсайта и се изчислява въз основа на възнаграждението, получено от издателя за публикуване на статията.
 6. Въпреки това, като част от своята функционалност, Издателят може да промени цената на внедряването на промените в публикуваната статия в зависимост от типа промени, предложени от Рекламодателя.
 7. Рекламодателят, в рамките на функционалността на Уебсайта, е длъжен да одобри или отхвърли офертата в рамките на 2 работни дни от уточняване на нова цена. Ако цената не бъде одобрена в този срок, офертата ще бъде отхвърлена и договорът няма да бъде изпълнен. След това одобрението на цената ще се счита за момента на сключване на договора.
 8. На всеки етап от преговорите Издателят може да откаже да въведе промени в публикуваната статия, по своя преценка, без да дължи допълните обяснения.
 9. В случай на влизане в сила на договора, Издателят е длъжен да публикува промени в съдържанието на статията в рамките на 3 работни дни.
 10. Във връзка с публикуването на статията Доставчикът на услуги чрез автоматизираните функции на Уебсайта моли Издателя в рамките на 24 часа от внедряването на промените в публикацията да посочи в Сервизната система, че такава промяна е настъпила в изданието. Индикацията има ефект, че автоматично предупреждава Рекламодателя за публикуването на промяната по имейл.
 11. След като внесе промени в статията и посочи този факт на уебсайта, Рекламодателят проверява правилността на въведените промени в публикацията, докато Доставчикът на услуги има такова право, но не и задължение; проверката се състои в проверка на съответствието на промяната с договора, сключен в това отношение. Потвърждаването от Рекламодателя трябва да се извърши не по-късно от 2 работни дни от датата, на която издателят посочи промените.
 12. При липса на проверка от страна на Рекламодателя за промени в публикуването на статията в рамките на 2 работни дни след публикуването й, се счита, че промените в статията са публикувани правилно. Всички последващи промени, внесени от Рекламодателя, означават, че трябва да се извърши нова процедура за промяна.
 13. Изпълнението на промените в публикуваната статия не разширява автоматично ангажимента на издателя за поддържането му на сайта за по-дълъг период от първоначално посочения в обхвата на статията, освен ако не е уговорено друго. За да бъде възможна такава промяна в периода на публикуване, предложението на Рекламодателя в това отношение трябва да бъде включено в насоките за промени в статията, подготвена от Рекламодателя и това ще бъде част от преговорите, проведени за сключване на договор в този уважение.
 14. По въпроси, които не са обхванати от тази точка, разпоредбите на точки 5 и 6 се прилагат съответно и адекватно спрямо обстоятелствата, при условие че не противоречат на параграф 9.
 15. В случай на правилна публикация, Издателят издава на Доставчика на услуги фактура за сумата, посочена по-рано на Уебсайта от издателя.
 16. Доставчикът на услуги се задължава да плати дължимата сума от фактурата най-късно на следващия работен ден след получаване на правилно издадената фактура.

10. Статистически данни, генерирани от издателите

 1. Издателят определя кои от неговите портали позволяват генериране на статистика, използвайки проследяващия код, разработен от доставчика на услуги. Достъпът до тази статистика е безплатен за издателите и рекламодателите.
 2. Рекламодателите, използващи Уебсайта, могат също така да поръчват статистика за популярността на публикуваните статии, генерирани от издателите, т.е. без използването на проследяващ код, разработен от Доставчика на услуги. Допълнителните разпоредби на точка 10 се прилагат към статистическите данни, посочени в тази точка 10.
 3. Издателят може да посочи, че изобщо не предоставя статистика. Тогава Рекламодателите не са в състояние да поръчат статистика от него (дори срещу заплащане). В този случай разпоредбите на Общите условия, свързани със статистиката (точка 10), не се прилагат за такива издатели.
 4. Информация за издателя, която понастоящем предоставя статистика, набор от статистически данни е сред информацията, достъпна за рекламодателите.
 5. Статистическите данни, предоставени от издателя, трябва да съдържат най-малко информация за броя на изгледите на статии или броя на уникалните потребители, които са влезли в подпомагането на статията.
 6. Сключването на споразумението в областта на статистиката, което Издателят предоставя на разположение въз основа на точка 10.2., Се извършва след представяне от Рекламодателя на поръчка, чиято допустимост, обхват и плащане се определят от разпоредбите на настоящата точка и условия и НА РЕКЛАМА.
 7. Ако Издателят посочи, че не може да постави проследяващия код на Доставчика на услуги, посочен в точка 10.1, или ако той или тя постави кода неправилно в статията, тогава Рекламодателят може да поръча еднократен безплатен достъп до статистика (веднъж за дадена статия), ако статистическите данни са общо достъпни при издателя (точка 10.3).
 8. Разпоредбата на параграф 10.7. не се прилага, ако според изявлението на издателя Рекламодателят е могъл да включи проследяващия код, разработен от Доставчика на услуги в статията (точка 10.1), но Рекламодателят не е използвал тази опция. В този случай Рекламодателят трябва винаги да плаща възнаграждение за статистиката, получена от издателя при извършване на поръчката, ако издателят предоставя статистически данни (точка 10.3).
 9. За предоставяне на статистически данни за една статия, генерирана от издателите, с изключение на случаите, изрично посочени в Общите условия, Издателят получава възнаграждение.
 10. Издателят следва да предостави на Рекламодателя статистически данни до 2 работни дни от момента на поръчката им от Рекламодателя, стига поръчката да е направена в съответствие с разпоредбите на Общите условия.
 11. Публикуването на файл със статистика от издателя се осъществява чрез Уебсайта (подходящият бутон е наличен в списъка на публикуваните статии). Рекламодателят ги получава и по имейл.
 12. Статистическите данни, предоставени от издателите, трябва да се предоставят своевременно, под формата на PDF или графичен (JPG) файл, трябва да бъдат надеждни, да се позовават на посочената статия и, ако е възможно, да се вземат предвид специалните искания на рекламодателите. , В случай на нарушение на тази разпоредба, Издателят носи пряка отговорност пред Рекламодателя.
 13. Издателят не е длъжен да изпълнява специалните искания на Рекламодателите, т.е. различни от тези, произтичащи пряко от разпоредбите на Общите условия.
 14. Издателят се задължава да не контактува директно (освен Уебсайта) с Рекламодателите по въпроси, свързани със статистиката.

 

11. Лични данни, търговска информация

 1. След приемане на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработката на лични данни от Доставчика на услуги, предоставени в процеса на регистрация или използване на Уебсайта.
 2. Администраторът на лични данни е Доставчикът на услуги, който обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на лични данни.
 3. Доставчикът на услуги обработва лични данни до степента, необходима за установяване, оформяне на съдържанието на договора, промяна, решаване и правилно прилагане на услуги, предоставяни по електронен път.
 4. Всеки Потребител, ако е физическо лице, има право да проверява техните данни, както и правото да ги коригира и да поиска тяхното премахване. За целта доставчикът на услуги трябва да се свърже с писмо - до неговия пощенски адрес с бележката „Лични данни“ или по електронна поща на адреса office@whitepress.bg.
 5. Личните данни на потребителите могат да бъдат прехвърляни на субекти, упълномощени да ги получават, включително компетентни съдебни органи съгласно приложимото законодателство, както и трети страни, действащи от името на Доставчика на услуги, за извършване на услуги съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия.
 6. Във връзка с предоставянето на услуги, описани в Общите условия, Доставчикът на услуги прехвърля, въз основа на възлагане на обработка на данни, лични данни, предоставени от Потребителя на други субекти, които участват в предоставянето на Услугите.
 7. Освен това Доставчикът на услуги има право да прехвърля лични данни на своите бизнес партньори за целите, посочени в точка 11.8 от Общите условия.
 8. Доставчикът на услуги също има право да обработва лични данни, за да изпълни други правно обосновани цели, реализирани от Доставчика на услуги и партньорите на Доставчика на услуги, включително за целите на директния маркетинг на собствени продукти или услуги или директно предлагане на продукти или услуги на Доставчика на услуги партньори.
 9. Възлагането на обработката на лични данни от Доставчика на услуги се извършва с цел да се даде възможност на Потребителите да обслужват поръчката, да издадат фактура, да изпълнят договора и т.н., за времето, необходимо за постигане на тази цел. Потребителят е длъжен да обработва лични данни на други Потребители само за целите, описани в Общите условия и при спазване на изискванията, предвидени в закона, включително разпоредбите на Закона за защита на личните данни и изпълнителните разпоредби.
 10. За да контролира верността на обработката на лични данни от Потребителя, Доставчикът на услуги има право да провери верността на обработката на такива лични данни по всяко време. Във връзка с упражняването на посоченото по-горе право, Доставчикът на услуги има право да поиска предприемането на подходящи действия по начин, посочен от него. Потребителят е длъжен да предприеме действия, описани в заявката, в срока, посочен в заявката, а при липса на посочване на датата в заявката, в рамките на не повече от 3 дни от датата на заявката.
 11. Ако във връзка с предоставянето на услугите издателят предоставя на Доставчика на услуги лични данни, които се отнасят за лица извън структурата, която той администрира, като например тип клиент, потребители на Интернет, тогава Доставчикът на услуги ще може да ги обработва като част от обработката на данни.
 12. Издателят се съгласява също така:
  1. изпращане на търговска информация относно директен маркетинг на услуги или стоки, предлагани от Доставчика на услуги или неговите бизнес партньори, включително бюлетини, адресирани до определен получател чрез електронни средства за комуникация, по-специално електронна поща, използвайки данни, получени от Доставчика на услуги при регистрацията или използването на уебсайтът.
  2. използване на автоматични системи за повикване за горните цели.
 13. Подробни правила, свързани с обработката на лични данни, използването на бисквитки и предаването на търговска информация, са изложени в ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛОСТ.

 

12. Отговорност

 1. Доставчикът на услуги носи отговорност пред издателя за липса на надлежна проверка, свързана с предоставянето на услугите като посредник, независимо дали доставчикът на услуги действа като косвен или директен пълномощник.
 2. С изключение на случаите, когато ясно е посочено, че Доставчикът на услуги е пряко отговорен на Издателя, Рекламодателят или Журналистът носят отговорност за изпълнението на договора, свързан с Услугите. Ако такъв ефект изисква прехвърлянето на Издателя на претенции към Рекламодателя или Журналиста, Доставчикът на услуги е длъжен да възложи правата си незабавно.
 3. Доставчикът на услугата полага всички усилия да гарантира всеки път, непрекъсната и пълна наличност на предоставената Услуга, не гарантира и не носи отговорност за нейната пълна наличност и спазвайки правата, придобити по договорите за Услуги, си запазва правото да променя, оттегля , спрете или преустановите всяка функция или свойства на Услугата във всеки обхват и по всяко време. Доставчикът на услуги информира, че промяната, оттеглянето, спирането или прекъсването на някоя функция или собственост на Услугата не изисква предварително уведомяване.
 4. Горната разпоредба се прилага съответно за промените в цените, определени от Уебсайта, които се предлагат от Доставчика на услуги.
 5. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди, причинени от неправилно използване на Услугата, по-специално причинени от Потребителя или други Потребители, използващи Услугата в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия.
 6. Доставчикът на услуги не носи отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на сключения договор в обхвата на Услугата или проблеми при използването на Уебсайта или Услугата, ако са възникнали в резултат на събития, които Доставчикът на услуги не е бил в състояние да предвиждат или не биха могли да предотвратят в резултат на надлежна проверка случайни събития („непреодолима сила“).
 7. В никакъв случай отговорността на Доставчика на услуги не покрива отговорността за пропуснати ползи от Издателя и не може да надвишава сумата, посочена в съответните части на Общите условия, и ако такъв праг не е посочен в услугата, отговорността на Доставчика на услуги е ограничен до максимум 100 (сто) лева .
 8. Ограниченията на отговорността, посочени в точка 12.7, не се прилагат, ако вредата е причинена умишлено от Доставчика на услуги.
 9. Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието, съществената стойност и съответствието с реалността на статиите, подготвени от Рекламодатели.
 10. Доставчикът на услуги не носи отговорност за ефективността на Услугите, което по-специално означава, че Доставчикът по никакъв начин не гарантира ефектите от Услугите под формата на увеличаване на приходите на Издателите.
 11. Ако като част от функционалността на уебсайта той предоставя определени насоки, съвети и мнения (база знания), тогава:
  1. Издателят не е длъжен да се съобрази с такава комуникация;
  2. ако Издателят се отнася за такава комуникация, издателят прави това на своя отговорност, следователно Доставчикът на услуги не носи отговорност за последствията от такива приложения.
 12. Издателят е отговорен за всички нарушения на Общите условия и договорите, сключени въз основа на Общите условия.
 13. Ако изпълнението на даден договор изисква издателят да предостави всякаква информация, съдържание, други форми на комуникация (снимки, графики и т.н.), издателят гарантира, че в горния обхват:
  1. ще имат, доколкото е необходимо, собствени авторски права и свързани права или лицензи на такива материали;
  2. използването им за целите на договора няма да наруши личните авторски права на никое лице;
  3. ще има всички разрешителни за възпроизвеждане на физическото подобие на хората, посочени в тези материали;
  4. използването им няма да нарушава правата на индустриална собственост на трета страна и по-специално няма да наруши правата за защита на авторски и търговски права.
  5. публикуването им няма да представлява акт на нелоялна конкуренция;
  6. публикуването им не нарушава закона, добрите нрави, принципите на социалното съвместно съществуване или законните интереси на трети страни.
 14. Издателят при поръчка на някоя от Услугите, по-специално в областта на разработването на артикули, е длъжен да гарантира, че тези дейности не нарушават закона по причини, различни от посочените по-горе. По-специално това се отнася до съответствието на рекламата или промоцията със законовите разпоредби, включително рекламата (публична и непублична) на такива продукти като лекарства, тютюн, алкохол, както и услуги като хазарт.
 15. В случай, че във връзка с изпълнението на задълженията на доставчика на услуги, произтичащи от сключените договори, всяко гражданско, изпълнително, наказателно или административно производство срещу доставчика на услуги се образува в резултат на неверни или непълни изявления на издателя или във връзка с нарушаване на закона от издателя, издателят се задължава да предостави на своя сметка Доставчика на услуги и, доколкото е възможно, съдействието, необходимо за отхвърляне на претенции или твърдения срещу Доставчика на услуги. Освен това, в горния случай Издателят се задължава да поправи щетите, нанесени от Доставчика на услуги във връзка с процедурите, започнати срещу Доставчика на услуги или във връзка с искове или твърдения срещу Доставчика на услуги, т.е. удовлетворява легитимни искове, докладвани от трети страни ( при условие че те са разпоредени от компетентния съд с окончателно решение), върнете еквивалента на действително платените от Доставчика на услуги, документирани санкции или глоби, наложени на Доставчика на услугата, , понесена от Доставчик на услуги.
 16. Доставчикът на услуги не е автор на статии или Съдържание, което е Услуга, следователно Доставчикът на услуги може да гарантира, че е придобил права, основани на правни действия, като приема добросъвестно изявленията на субектите, от които е получил права в това. спазване на действителното състояние на нещата. Ако обаче такива декларации или гаранции на страните по договора, сключен с Доставчика на услуги, не съответстват на действителното състояние на нещата, в резултат на което Издателят не придобива правата, предвидени в Общите условия, тогава Услугата Доставчикът, като посредник при извършване на конкретни дейности, предвидени в Общите условия, не може да бъде отговорен, също и за щети на Издателя, ако предприеме всички действия, при които Издателят ще предприеме всякакви искове от Доставчика на услуги към лица, отговорни за това състояние на нещата.
 17. Уебсайтът може да съдържа препратки към съдържание, публикувано на други уебсайтове. Това не означава, че Доставчикът на услуги или авторите на съдържанието, публикувано на Уебсайта, заемат позиция по отношение на съдържанието, публикувано на такива сайтове, или носят отговорност за тях.
 18. Издателят не може да действа в ущърб на други потребители на уебсайтове, включително да не публикува неестествени връзки към публикувани статии (или други записи в социалните медии), да публикува неестествени коментари под статии, насочва неестествен трафик към статии.

13. Жалби

 1. Разпоредбите на тази позиция се прилагат в съответствие с предходните разпоредби на Общите условия, което по-специално означава, че ако Общите условия посочват конкретен краен срок за подаване на заявление от издателя, издателят е обвързан с такъв срок, не е терминът, описан в следващите параграфи.
 2. Оплакванията за Услугата трябва да се подават чрез имейл на следния адрес: office@whitepress.bg.
 3. Жалбата трябва да съдържа най-малко: датата и часа на събитието, предмет на жалбата, имейл адреса на жалбоподателя и кратко описание на докладваните възражения.
 4. Оплакванията ще бъдат разгледани до 14 дни след получаването им, в реда на датата на получаване. Ако не е възможно да се запази горепосочената дата, Доставчикът на услуги уведомява лицето, подало жалбата за нея, като посочва причината за удължаване на срока, както и очакваното време за отговор.
 5. Лицето, което подава жалбата, ще бъде информирано за начина на обработка на жалбата по електронна поща на посочения в жалбата имейл адрес.

 

14. Заключителни разпоредби

 1. По въпроси, които не са регулирани, се прилагат общоприложимите разпоредби на закона.
 2. Всички спорове между Издателя и Доставчика на услуги ще бъдат уредени по приятелски начин, а в случай на несъгласие, ще бъдат изпратени на съда, местно компетентен за Доставчика на услуги.
 3. Общите условия могат да бъдат подложени на периодични промени, за които издателят ще бъде информиран. Ако Издателят, който има акаунт на Уебсайта, не приеме въведените промени, тогава към деня на влизане в сила на промените той има право да подаде изявление за изтриване на този акаунт и прекратяване на сътрудничеството, което изисква писмената форма или имейл, изпратени на следния адрес за контакт: office@whitepress.bg.
 4. Издателят декларира, че е прочел Общите условия, приложенията към Общите условия, включително условията и реда, към които се отправят обжалванията, както и Декларацията за поверителност на Доставчика на услуги.
 5. Общите условия влизат в сила от 01.09.2019 г.