1. Общи разпоредби

  1. Уебсайтът www.whitepress.com/bg ( наричан по-надолу за кратко „уебсайт“), се управлява от Уеб Рисърч ЕООД, със седалище в бул Ситняково 23 ет.6, ЕИК 201636341 (наричан по-долу като администратор), който е администратор на личните данни на потребителите по смисъла на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-нататък и GDPR). За да се свържете с администратора, изпратете имейл на bulgaria@whitepress.com.
  2. Настоящата Политика за поверителност се отнася за уебсайтът www.whitepress.com/bg (наричана по-долу „Уебсайт“) и се отнася до всеки потребител („Потребител“), който използва Уебсайта, включително и за регистрирани журналисти, инфлуенсъри, рекламодатели и издатели.
  3. Цялото съдържание на Уебсайта е защитено от закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Никаква част от съдържанието на горепосочения уебсайт и не може да се използва по без предварително писмено разрешение дадено от собственика на уебсайта, с изключение на личното използване на произведения по смисъла на ЗАПСП.
  4. Всякакви дейности, които надхвърлят горепосочената разрешена употреба, не са позволени и могат да доведат до гражданска и административна отговорност.
  5. Администраторът ще полага всички усилия, за да защити поверителността и личните дани на потребителите на уебсайта. Администраторът прилага всички законови мерки, изисквани от закона, така че всички данни, включително личните данни, предоставени от Потребителите, да бъдат защитени от загуба, унищожаване, разкриване, неоторизиран достъп инеправилна употреба. Потребителите могат също така да повишат сигурността на своите данни, включително лични данни в Интернет (например, като често променят паролата за достъп, използвайки комбинация от букви и цифри). Освен това всеки Потребител самостоятелно решава дали да използва правата си (виж точка 4), свързани с контрола върху обработката на своите данни. Използването на права, които възпрепятстват обработването на лични данни от Администратора, доколкото те са необходими за предоставянето на услуги от Администратора, е еквивалентно на отказ от предоставяната услуга от страна на уебсайта.
  6. Администраторът не носи отговорност за правилата за поверителност на лични данни на други уебсайтове, освен за наастоящия, които Потребителятможе да посети. б.
  7. За всякакви настъпили промени в на настоящите Политики за поверителност, , потребителя ще бъде уведомяван по електронен път.
  8. Ако не сте съгласни с нашата Политика за поверителност, моля не използвайте услугите на Уебсайта.
 2. Обработка на лични данни

  1. Личните данни на Потребителите, които са регистрирани на уебсайта, се обработват за целите на:
   • предоставяне на услугата от избрания от Потребителя Администратор чрез абонамент за един от наличните модули (Рекламодател, Издател, , e-PR) и приемане на избраните разпоредби - правното основание за обработка е изпълнението на договора, по който потребителят е страна, т.е. чл. 6 ал. 1 буква. Б от GDPR;
   • директен маркетинг на Администратора и субектите, които се интересуват от маркетинг на свои стоки или услуги - изпращане на Потребители търговска информация, свързана с Уебсайта, с ново съдържание, достъпно чрез Уебсайта, и търговска информация за конференции и обучения, свързани с абониране за избрания модул - основа за обработването е легитимен интерес на администратора и трети страни, съгласно чл. 6 ал. 1 буква. „е“от GDPR.
  2. Личните данни на потребители, регистриращи се за бюлетина, налични в раздела База знания, се обработват за целите на:
   • директен маркетинг на Администратора и субектите, които се интересуват от маркетинг на собствените си стоки или услуги - изпращане на Потребителите търговска информация, свързана с Уебсайта, с ново съдържание, достъпно чрез Уебсайта, и търговска информация за конференции и обучение, свързани с раздела База знания - основа за обработването е легитимен интерес на администратора и трети страни, според. чл. 6 ал. 1 буква.“ Е“ съгласноGDPR.
  3. Услугата с бюлетини, посочена в точка 2., тя се стартира чрез формуляр, достъпен на уебсайта, и след това след кликване на връзката, изпратена до електронния адрес, предоставен от Потребителя при извършване на абонамента. Потребителят може по всяко време да се откаже от тази услуга, като изпрати подходящо искане до Администратора. Всяко от съобщенията, изпратени от Администратора като част от услугата за бюлетин, предоставя връзка за прекратяване на услугата по такъв начин (опцията за отказване на връзка). Администраторът чрез подходящи съобщения, изпратени на предоставения от Потребителя имейл адрес, потвърждава както началото, така и края на услугата за бюлетин.
  4. Личните данни на потребителите, регистриращи се за бюлетин за журналисти, се обработват за целите на:
   • изпращане на имейл адреса, предоставен от Потребителя информация за нови прессъобщения, добавени от потребителите на платформата WhitePress - основата за обработка тук е съгласието на Потребителя, предоставено в гореспоменатата цел, изразено чрез избиране на съответното квадратче (член 6, ал. 1) GDPR.
  5. Предоставяне на данни от Потребителя като част от регистрацията, посочена в точка 2.1. Предпоставка за предоставяне на услуга.
  6. Предоставяне на данни (имейл адрес) от Потребителя като част от регистрацията, посочена в точка 2.2. и 2.3. е предпоставка за получаване на електронна информация, изпратена по електронна поща на посочени адрес от потребителя.
  7. Получателят на лични данни на Потребители, регистрирани на Уебсайта (точка 2.1), във връзка с предоставянето на услуги въз основа на съответните наредби, публикувани на Уебсайта, са на принципа на поверително обработване на данни:
   • други организации, които участват в предоставянето на услуги, включително журналисти, инфлуенсъри, рекламодатели.
   • Други субекти, във връзка, с които също е поверено обработването на лични данни, за да се даде възможност за обработка на поръчки, издаване на фактури и изпълнение на договора, за времето, необходимо за постигане на тази цел, включително по-специално: счетоводни бюра, платежни системи, хостинг компании, услуга софтуер за счетоводство на фирми.
  8. Получателят на данни на всички Потребители, предоставили личните си данни като част от регистрацията, посочена в точка. 2.1, 2.2, 2.3 са на принципа за възлагане на обработка на данни операторите на пощенски системи, използвани от Администратора за целите на изпращане на имейли - само до степента и за целите, посочени в точка. 2.1., 2.2., 2.3 и съгаслно Закона за защита на лични данни..
  9. Ако във връзка с предоставянето на услуги, Потребителят предоставя лични данни относно лицата, които не са администратори - клиенти, потребители на Интернет, Администраторът ще може да ги обработва като част от обработката на данните, за които договорът ще трябва да се повери обработката на данни.
  10. Потребителят, в съответствие с решенията и изявленията (съгласията), представени на етапа на регистрация или използване на Уебсайта, може също да изрази съгласие за:
   • изпращане на търговска информация относно директен маркетинг на услуги или стоки, предлагани от Администратора или неговите бизнес партньори, включително бюлетини, адресирани до определен получател чрез електронни средства за комуникация, по-специално електронна поща, използвайки данни, получени от Администратора при регистрацията или използването на Уебсайт (потребителите дават изрично съгласието си затова съгласно Закона за електроната търговия)
   • използване на автоматични системи за повикване за горепосочените цели
  11. Никакво изразяване на горните съгласии не пречи на Администратора да изпраща търговска информация по електронен път, включително услуги за бюлетин.
  12. Личните данни на потребителите ще се съхраняват, докато Потребителят не използва правата, водещи до прекратяване на обработването на личните му данни (виж точка 4), анулиране от съгласието на потребителя за тяхното обработване, отписване от услугата за бюлетин или изтриване на акаунта на Потребителя от Уебсайта. Потребителят има право да бъде забравен, съгласно GDPR.
 3. Опровержение

  1. Декларацията за поверителност не се отнася за уебсайтове и компании, чиито данни за контакт са предоставени на уебсайта.
  2. Всички реклами, реклами или друго подобно съдържание, публикувано на уебсайта, са само с информационна цел.Уебсайтът е създаден с цел да помогне за постигане на успех в ефективната промоция на компаниите. Препоръчваме ви да не използвате безусловно от предоставените от нас документи. Винаги не забравяйте внимателно да прочетете и анализирате документа подробно, тъй като той може да не е подходящ за вашата ситуация или евентуално да се сблъскате с други подобни публикации или да се свържете с администраторите на услуги. Уебсайтът не носи отговорност за съдържание, публикувано във форума, в коментари или в друго.
 4. Правата на потребителите на уебсайтове, свързани с обработката на личните им данни.

  1. Потребителят има право да получи от Администратора потвърждение дали личните данни, отнасящи се до него, се обработват и ако е така, той има право на достъп до тях и следната информация:
   • целта на обработката;
   • категория на съответните лични данни
   • информация за получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално за получателите в трети страни или международни организации;
   • ако е възможно, планирания период на съхранение на личните данни и ако това не е възможно, критерии за определяне на този период;
   • информация за правото да поиска от администратора да коригира, изтрие или ограничи обработването на лични данни, свързани с субекта на данните, и да възрази срещу такова обработване;
   • информация за правото на подаване на жалба до надзорния орган;
  2. Потребителят има право да поиска от Администратора незабавно да коригира личните му данни, които са свързани с него, които са неверни. Като взема предвид целите на обработката, потребителят на данни има право да поиска допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.
  3. Потребителят има право да поиска от Администратора незабавно да изтрие лични данни, които се отнасят до него, и Администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, ако възникне някое от следните обстоятелства: „Право да забравите“:
   • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
   • субектът на данни е оттеглил съгласието, на което се основава обработването в съответствие с член 6, ал. 1 буква а от GDPR и няма друго правно основание за обработка;
   • субектът на данни подава възражение по чл. 21, ал. 1 GDPR срещу обработване и няма преимуществени законни основания за обработка или субектът на данните има възражение по чл. 21 ал. 2 GDPR срещу преработка;
   • личните данни са обработени незаконно;
   • личните данни трябва да бъдат премахнати, за да се спази правното задължение съгласно правото на Европейския съюз или правото на държавата-членка, в която попада администраторът;
   • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, както е посочено в чл. 8 сек. 1 GDPR.
  4. Субектът на данни има право да поиска от Администратора да ограничи обработката в следните случаи:
   • Потребителят поставя под въпрос коректността на личните данни - за период, който позволява на Администратора да проверява правилността на тези данни;
   • обработването е незаконно и потребителят се противопоставя на премахването на личните данни, като иска вместо това да ограничи използването им;
   • Администраторът вече не се нуждае от лични данни за обработка, но те са необходими на потребителя за установяване, отстояване или защита на рекламации;
   • потребителят е депозирал възражение съгласно чл. 21 ал. 1 GDPR по отношение на обработването - докато не се установи дали законните основания от страна на Администратора отменят основанията за възражението на субекта на данните.
  5. Субектът на данни има право да получава в структуриран, често използван, машинно четим формат, лични данни, предоставени му от Администратора, и той има право да изпраща такива лични данни на друг администратор, без пречки от Администратора, ако :
   • обработването се извършва въз основа на съгласието съгласно чл. 6 ал. 1 буква а от GDPR или на договорно основание съгласно чл. 6 ал. 1 буква б; и
   • обработката се извършва по автоматизиран начин.
    Потребителят има право да поиска личните данни да бъдат изпращани от Администратора директно на друг администратор, ако това е технически възможно.
  6. Потребителят има право да възрази по всяко време на обработването на личните му данни за нуждите на Администратора на директния маркетинг, включително профилирането, до степента, до която обработването е свързано с такъв директен маркетинг.
  7. Потребителят има право да подаде жалба до надзорния орган - председателя на Комисия за защита на личните данни.
  8. След като влезе в Уебсайта, Потребителят може да промени личните си данни, събрани по време на регистрацията и използвани за влизане в Уебсайта. Потребителят може също да се откаже да получи бюлетина сам или да изтрие акаунта си от Уебсайта напълно, като се свърже с Службата за обслужване на клиенти на имейл адреса. Всяко от съобщенията, изпратени от Администратора като част от услугата за бюлетин, предоставя връзка за прекратяване на услугата по такъв начин (опцията за отказване на връзка).
  9. В случай, че вашите лични данни се обработват въз основа на съгласието (. съгласно член 6, параграф 1, буква ”а”) от GDPR, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработването, което е извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето му.
  10. Контактът на потребителя с Администратора, включително използването на правата на потребителя, се осъществява чрез следните комуникационни канали:
   • електронна поща: bulgaria@whitepress.com
   • пощенски адрес: бул. Ситняково 23 ет.6 пк 1000.
 5. Информация за бисквитките

  1. Уебсайтът използва бисквитки, които представляват информационни файлове, съхранявани локално на компютъра на Потребителя, преглеждайки съдържанието на Уебсайта и използвайки предлаганите услуги.
  2. Субектите, които поставят бисквитки на крайното устройство на Потребителя на уебсайта, са Администраторът и:
   • Google Inc. със седалище в Mountain View, Калифорния, САЩ. За да научите повече за политиката за поверителност на администратора, кликнете тук: https://policies.google.com/privacy;
   • Facebook Inc. със седалище в Менло Парк, Калифорния, САЩ. За да научите повече за политиката за поверителност на администратора, кликнете тук: https://www.facebook.com/policy.php;
   • Twitter, In, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. За да научите повече за политиката за поверителност на администратора, кликнете тук: https://twitter.com/bg/privacy
  3. Субектите, изброени в точка 5.2, са администраторът на лични данни, съдържащи се във файлове с бисквитки по смисъла на GDPR.
  4. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето им за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
  5. Информацията, съдържаща се в бисквитките, съхранявани в устройствата на Потребителите, се използва за следните цели:
   • анализ на поведението на Потребителите на Уебсайта, което дава възможност на Уебсайта да адаптира предоставяните услуги и представеното съдържание спрямо индивидуалните интереси, изисквания и нужди на даден Потребител - основа за обработка тук е съгласието на Потребителя, предоставено в гореспоменатата цел, изразена като поставите отметка в подходящото квадратче
   • бисквитките се използват и за статистически цели, за да илюстрират използването на Уебсайта от Потребителите, да адаптират и оптимизират Уебсайта към нуждите на Потребителите и други потребители на Уебсайта, да създадат статистически данни за подсайтовете на уебсайта на Уебсайта,
   • осигуряване на безопасността и надеждността на уебсайта.
  6. Данните, съхранявани в бисквитки, използвани за целите, посочени в точка 5.5, се обработват въз основа на законно оправдания интерес на Администратора.
  7. Уебсайтът използва бисквитки за сесия, които се изтриват след използване на Уебсайта и затваряне на прозореца на браузъра, както и постоянни бисквитки, съхранявани в устройства, чрез които Потребителят използва Уебсайта за определен период или докато не бъдат изтрити.
  8. Данните от бисквитките ще се съхраняват в зависимост от вида на файловете: за продължителността на използването на Уебсайта (файлове на сесията), докато Потребителят не използва правата, водещи до прекратяване на обработката на личните му данни (виж точка 4), или до анулиране от Потребителя съгласие за обработката им.
  9. Точка 4 от записи се прилага съответно към личните данни, съдържащи се във файлове с бисквитки.
  10. Потребителят може независимо и по всяко време да променя настройките за бисквитките, като посочва условията за тяхното съхранение и достъп от файловете с бисквитки до устройството на Потребителя. Промени в настройките, посочени в предходното изречение, Потребителят може да направи, използвайки настройките на уеб браузъра или като използва конфигурацията на услугата. Тези настройки могат да бъдат променени по-специално по такъв начин, че да блокират автоматичното обработване на бисквитките в настройките на уеб браузъра или да ги информират за всяко поставяне на бисквитки на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и начините за работа с бисквитките е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра).
  11. Можете да управлявате настройките си за бисквитки тук