O nás

Obchodní podmínky pro vydavatele

Podmínky pro vydavatele na platformě WhitePress

 

 1. Obecná ustanovenía
  1. Tyto podmínky určují podmínky poskytování služby elektronickou cestou pomocí internetového servisu lokalizovaného na adrese www.whitepress.cz a www.whitepress.pl (dále jen "Servis") ve prospěch koncových uživatelů internetové sítě navštěvujících servis, kteří doplňují právní a faktické činnosti uvedené v Podmínkách (dále jen "Uživatelé").

  2. Služba je poskytována společností WhitePress s.r.o., se sídlem ve městě 735 72 Petrovice u Karviné,
   Dolní Marklovice 392, IČO 08280461, dále jen Poskytovatel.

  3. Tyto podmínky jsou podmínkami uvedenými v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Úř. Věst. č. 144, pol. 1204).

  4. Služba spojená s poskytováním služby bude provedena při přístupu k servisu nebo vybrané funkčnosti.

  5. Uzavření smlouvy o poskytování služby uvedené v bodě 1.4 dochází od okamžiku, kdy uživatel přijme podmínky. Rozsah a postup pro použití výše uvedených služeb určuje poskytovatel v obsahu podmínek a dokumentů, na něž podmínky odkazují.

  6. Dostupnost poskytovatelem vybraných funkcí servisu je placená. Rozsah těchto služeb a platba je definována ustanoveními dokumentů, které se zobrazují na stránkách, jenž se vztahují k určité, konkrétní službě. K uzavření smlouvy o poskytování placených služeb dochází v okamžiku uvedeného stanovami podmínek, které se vztahují na danou službu. Rozsah a postup pro použití placených služeb určuje poskytovatel v obsahu podmínek a dokumentů, na něž podmínky odkazují.

  7. Před uzavřením smlouvy v rámci funkčnosti servisu jsou Strany povinny potvrdit správnost objednávky a prohlášení o přijetí objednávky.

  8. Pokud strana před uzavřením smlouvy potvrdí druhé straně obdržení nabídky, což může probíhat automaticky pomocí funkce servisu, toto potvrzení nemá za následek uzavření smlouvy, ale pouze působí, že nabídka zavazuje jejího podávajícího.

  9. Uzavření smlouvy a její podmínky jsou předmětem záznamu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané stranou v rámci funkcí servisu.

  10. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce..

  11. Žádná ze smluv stanovených současnými podmínkami nemůže být uzavřena implicitním způsobem.

  12. Poskytované služby spočívají zejména v:

   • zprostředkování mezi vydavateli a inzerenty v publikaci placených (sponzorované) článků a odborných hostovních článků;

   • zprostředkování mezi novináři a vydavateli při vývoji vlastního obsahu vydavatele;

    Zprostředkování, v souladu s ustanoveními podmínek příslušnými pro službu, může spočívat v jednání ve jménu uživatele servisu nebo vlastním jménem poskytovatele, ale ve prospěch uživatele.

  13. Vydavatel zveřejňuje na webu seznam svých internetových portálů nebo blogů (dále jen "Portály"), které se týkají zprostředkování, které je uvedeno v bodě 1.12. Pro každý portál, vydavatel poskytuje informace o jeho adrese, tématice, popise, popularitě a další důležité údaje pro inzerenty. Kromě toho vydavatel, který není aktivní plátcem DPH nebo není registrován v Centrální evidenci a informaci o hospodářské činnosti (CEIDG), je povinen tyto okolnosti zmínit při popisu portálu, nebo v rámci procesu registrace, v případě, že postup registrace v servisu (§ 3.2) bude nabízet takové možnosti.

  14. Jako pracovní dny jsou ve smyslu podmínek považovány všechny dny kromě soboty, neděle a jiného dne pracovního klidu ve smyslu zákona ze dne 18. ledna 1951 o dnech pracovního klidu. Pokud se podmínky odvolávají na "dny", je třeba to vnímat jako kalendářní dny.

  15. Integrální částí podmínek jsou ustanovení jiných dokumentů dostupných na stránkách servisu, na něž odkazují tyto podmínky. Pokud jsou ustanovení těchto dokumentů v rozporu s obsahem podmínek, vydavatel je vázán ustanoveními podmínek.

  16. V případě záměru provedení majetnické změny (na základě prodejní nebo jiné smlouvy) ohledně portálu, na němž byl v souladu s ustanoveními podmínek uveřejněn daný článek, vydavatel se zavazuje učinit, aby nabyvatel pokračoval ve využívání poskytnutého prostoru portálu po dříve ujednanou dobu pod podmínkou odpovědnosti vůči poskytovateli, včetně té spojené s nároky inzerenta cílenými vůči poskytovateli.
    

 2. Služby a využívání služeb, platby z titulu provedení služby
   
  1. Poskytovaná služba spočívá zejména ve zprostředkování mezi vydavatelem a inzerenty ve sdílení prostorů portálů a publikací a na jejich sponzorovaných článcích a odborných hostovních článků (dále jen "Služba"). Službami jsou také jiné služby, na které se vztahují podmínky.
  2. Vydavatelem se rozumí uživatel systému umístěného poskytovatelem služeb v databázi vydavatelů, kteří poskytují prostor ve svých portálech pro účely publikace sdílených článků v rámci hospodářské nebo profesní činnosti.
  3. V případě, že je vydavatel spotřebitelem, smlouva s vydavatelem je tedy uzavírána za podmínek stanovených individuálně za podmínky, že ustanovení podmínek se aplikuje v oblasti cen a v ostatních oblastech, které budou odsouhlaseny vydavatelem, budou stanoveny spotřebitelem.
  4. Vydavatel musí vlastnit úplná práva k disponování a spravování portálů, včetně v oblasti jejich obsahu. Pokud tato práva mají relativní charakter, tzn. zakládají se na smlouvách obligátní povahy (nikoli věcné), vydavatel je povinen informovat o této skutečnosti poskytovatele služeb a ukázat mu vhodné oprávnění od majitele daného portálu, což není v rozporu s oprávněním majitele k přijetí přímé spolupráce s poskytovatelem v charakteru vydavatele.
  5.  Inzerentem se rozumí uživatel servisu, který odevzdává články doplněné jiným druhem obsahu (např. informační grafika, snímky) k publikaci v prostoru portálu poskytnutého vydavatelem.
  6. Poskytovatel může uvést doplňkové služby a rozšíření.
  7. Správné využívání služby je možné pomocí počítače třídy PC, Mac nebo podobného, který je připojen do int. sítě a je vybaven operačním systémem (Windows, Mac OS, Linux nebo podobným) a int. prohlížečem (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Některé služby a nástroje mohou vyžadovat přístup k e-mailovému účtu, využívání umístěných služeb může vyžadovat vlastnění programu Adobe Flash Player ve verzi 9 nebo novější a musí umožňovat obsluhu JavaScript, není-li označeno jinak
  8. V průběhu využívání služby v informatickém systému uživatele budou instalovány soubory cookies. Podmínky využívání souborů cookies určují ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
  9. V případě, že v souladu s dohodami s poskytovatelem vydavatel využije sledovací kód vyhotovený poskytovatelem, vydavatel prohlašuje, že v rozsahu každého portálu, který se podílí na realizaci služby, má zákonem požadovaný souhlas odběratelů nebo koncových uživatelů umožňující instalaci kódů, uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím v koncovém telekomunikačním zařízení, ale i využití těchto informací v souladu s podmínkami uvedenými v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
  10. Podrobné podmínky zúčtování z titulu služeb, včetně sazby odměny vydavatele určují jednotlivé dokumenty umístěné v rámci servisu v sekcích vhodných pro danou službu.
  11. Vydavatelé z titulu poskytovaných služeb jsou povinni sami a na vlastní náklady provést zúčtování z titulu daňových závazků (ostatních veřejnoprávních závazků) spojených s realizací služeb a příjmů dosažených na jejich základě.
  12. Pokud v důsledku současného výkladu zákona bude poskytovatel služeb plátcem daně z příjmu z titulu vydavatelem realizovaných služeb (ostatních veřejnoprávních pohledávek), tato skutečnost nezpůsobí zvýšení odměny patřící vydavateli. Znamená to, že odměna uvedená v rámci příslušných částí servisu je hrubou odměnou, ledaže bude aplikováno DPH. V takovém případě je vydavatel povinen předat poskytovateli veškeré informace potřebné k určení výše daně (daňové zálohy).
  13. Platby vydavateli a poskytovateli služeb se provádí bankovním převodem na bankovní účet uvedený vydavatelem a poskytovatelem služeb na faktuře. Za den úhrady se považuje den zatížení bankovního účtu poskytovatele, respektive vydavatele, plnou zúčtovanou částkou.
  14. Ceny Služeb poskytovaných Vydavatelem jsou definovány poskytovatelem Služeb na webové Stránce, a mohou se čas od času měnit, přičemž pro účely zúčtování (smlouvy) mezi Vydavatelem a Poskytovatelem služeb závazné jsou ty, které platí v době přijetí objednávky dodavatelem Služby.
  15. Poskytovatel služeb a vydavatel si navzájem umožňují používat faktury elektronicky. V případě, že Vydavatel není povinen vydat fakturu s DPH zúčtování probíhá na základě účtů, na něž se vztahují podmínky o fakturách s DPH.
  16. V případě, že poskytovatel služeb je prostředníkem mezi inzerentem a vydavatelem, je tento výhradně oprávněn k provádění zúčtování služeb realizovaných v souladu s podmínkami, což zejména znamená, že vydavatel nesmí samostatně provádět žádné zúčtování s inzerentem nebo jiným uživatelem servisu z těchto titulů.
  17. Vydavatel se zavazuje k regulaci všech plateb, které jsou v souladu s předpisy práva nezávislé ve prospěch tvůrců nebo organizací, které je zastupují, ale pouze tehdy, když jo to vyžadováno zákonem a tato platba nebude moci být realizována inzerentem.
  18. Ceny uvedené v servisu jsou čisté ceny a nejsou předmětem jejich navýšení o DPH, pokud náleží z titulu dané služby nebo je aplikovatelný vůči uživateli poskytujícího službu.
    
 3. Registrace v servisu
  1. Uživatelem servisu smí být osoba uvedená v bodě 2.2, která po přijetí ustanovení podmínek realizuje registrační postup v servisu ukončený úspěšným založením účtu.
  2. Postup spočívá ve vyplnění, v souladu s instrukcemi, elektrického registračního formuláře a přijetí podmínek spolu s označením souhlasů (zaškrtávací políčko) v rozsahu věci uvedených poskytovatelem. Společně s přijetím těchto podmínek vydavatelem dochází k uzavření smlouvy vydavatele s poskytovatelem ve věci podmínek využívání servisu (jeho dostupnosti).
  3. V důsledku registrace vydavatele bude přiřazen jeho účet. Vydavatel může mít v servisu pouze jeden účet. Konečné rozhodnutí o registraci přijímá Poskytovatel služeb, který jí může odmítnout, pokud vydavatel nebo jeho portál neplní požadavky výše uvedených podmínek.
  4. Účet může být odstraněn nebo pozastaven poskytovatelem bez jakýchkoli upozornění, pokud poskytovatel zjistí, že vydavatel:
   • porušuje ustanovení stanov, včetně zákonů, na které se vztahuje nařízení;
   • neplní své povinnosti řádným způsobem;
   • uvedené údaje jsou nepravdivé nebo neúplné, včetně, a zvláště v rozsahu informací o portálu;
   • nepřihlásil se do servisu po dobu 12 měsíců od posledního přihlášení, pokud přestávka trvá déle, než 3 měsíce, účet může být zablokován.
   • Konto může být odstraněno, pokud portál (všechny portály vydavatele) neplní požadavky stanovené podmínkami.
  5. Uvedení takových kontaktních údajů v rámci registrace, jako je e-mailová adresa nebo telefonní číslo, opravňuje poskytovatele k zasílání uživatelovi obchodních informací.
  6. Nové přidělení účtu vydavateli, jemuž byl účet zlikvidován nebo odblokování v případě jeho předchozího zablokování, vyžaduje odstranění porušení uvedených v bodě 3.4. a souhlas poskytovatele, který není zavázán k jeho udělení.
    
 4. Podrobné podmínky poskytování služby
  1. Servis spojuje základnu vydavatelů, inzerentů, influencerů a novinářů. Databáze je pravidelně kontrolována a její změna se považuje za změnu podmínek.

  2. Vydavatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování prostoru portálů k publikaci článků přidaných v servisu a také že uvedení informací o jeho int. stránkách je pravdivé. Zejména vydavatel prohlašuje, že poskytování prostoru portálu a publikace článků na portálech s informací o jeho stránkách neporušuje žádná práva třetích osob, má veškerá povolení a souhlasy pro tyto publikace, jako např. spojené se zpracováváním osobních údajů nebo instalací souborů cookies. Vydavatel kromě toho také prohlašuje, že v případě řízení jakýchkoli nároků spojených s poskytováním prostoru portálu vůči poskytovateli vydavatel vrátí poskytovateli veškeré náklady a výdaje s tímto spojené

  3. Vydavatel je povinen pečovat o kvalitu portálu, zejména v rozsahu technických aspektů jeho fungování, vzhledu a obsahu. Základní kvalitativní požadavky v tomto rozsahu určuje servis POŽADAVKY NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

  4. Vydavatel se pro účely splnění povinností předpokládaných právem zavazuje, že prostřednictvím svého portálu shromáždí souhlas s:

   • instalací souborů cookie poskytovatele v koncovém zařízení navštěvující portál pro potřeby zpracovávání osobních údajů, včetně analýzy pohybu a vedení statistik návštěvnosti strany, vyplývající z čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR., 

   • s instalací souborů cookies poskytovatele v koncovém zařízení osoby navštěvující portál, vyplývající z čl. 173 odst. 4 Zákona ze dne 16. července 2004 o telekomunikacích (Úř. Věst. č. 171, pol. 1800)

  5. Vydavatel se zavazuje k archivaci souhlasů způsobem umožňujícím identifikaci osoby, která tento souhlas poskytnula a k doručení těchto na každé požádání poskytovatele.

  6. Vydavatel se při shromažďování výše uvedených souhlasů zavazuje k umožnění poskytovateli realizace závazků vyplývajících z nařízení čl. 13 a 14 GDPR prostřednictvím umístění hyperodkazu do zásad o ochraně osobních údajů společnosti WhitePress.

  7. Vydavatel přejímá odpovědnost a souhlasí, že:

   • požadavky popsané v bodě 4.3. výše uvedené mají základní charakter, proto to není uzavřený seznam podmínek stanovených portálu;

   • poskytovatel sám rozhodne, zda portál vydavatele splňuje požadavky a v tomto rozsahu se řídí nejlepším zájmem inzerentů, jako koncových zákazníků a příjemců služby.

  8. Vydavatel prohlašuje, že v rozsahu samostatně publikovaného obsahu na poskytovaném prostoru portálu, tj. nikoli v plnění smlouvy uzavřené mezi vydavatelem a poskytovatelem:

   • bude mít v nezbytném rozsahu majetková autorská práva a související práva nebo licence pro tyto materiály;

   • jejich využití pro potřeby plnění smlouvy nenaruší autorská osobní práva;

   •  bude mít všechna oprávnění k šíření podoby osob uvedených v těchto materiálech;

   • jejich použití nezpůsobí porušení žádných práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob a zejména neporušuje žádná ochranná práva na ochranné známky nebo ochranné známky s dobrým jménem;

   • jejich zveřejnění nebude činem nekalé soutěže;

   • jejich zveřejnění neporušuje práva dobrých mravů, společenské normy a odůvodněné zájmy třetích stran.

  9. Poskytovatel služeb bude oprávněn k odstranění daného portálu vydavatele ze servisu v případě, že vydavatel v rámci informací o tomto portálu nebo v rozsahu jeho obsahu porušuje ustanovení podmínek, zejména v situacích uvedených v bodě 4.3.

 5. Sponzorované články (placené)
  1. Sponzorované články (dále jen "sponzorované články" nebo "placené články") jsou texty (spolu s připojenými médii) reklamující výrobek, společnost nebo službu inzerenta nebo jiné texty s informačním charakterem. Inzerent předává placený článek k publikace a určuje, zda je to jedinečný text, tj. dříve nepublikovaný na internetu nebo zda je to text dříve publikovaný v internetu.
    Označení tohoto typu inzerent musí umístit jednoznačným způsobem a bude viditelné v servisu jak pro poskytovatele, tak pro vydavatele.

  2. V rámci služby je možná také příprava placeného článku vydavatelem. V takovém případě podmínky přípravy takového materiálu určují ujednání mezi vydavatelem a poskytovatelem, přičemž inzerent nezíská žádná práva k obsahu nebo formě placeného článku vyhotoveného vydavatelem, avšak podmínky sdílení prostoru portálu a publikace stanoví podmínky. Článek připravený vydavatelem nebo jeho publikace nesmí porušovat práva, včetně autorských práv třetích osoby, vlastnických průmyslových práv, nesmí porušovat dobré zvyklosti, pravidla veřejného pořádku, opodstatněné zájmy třetích osoby a nesmí být aktem nekalé hospodářské soutěže.

  3. Vydavatel pomocí servisu definuje:

   • technické požadavky na publikované sponzorované články na jeho stránkách;

   • částku odměny netto, kterou obdrží vydavatel od poskytovatele za publikaci každého článku;

   • zda částka odměny závisí na dodatečných parametrech uvedených vydavatelem (např. sdílení informací na Facebookovém profilu);

   • příkladové důvody, pro něž může odmítnout nabídku k publikaci sponzorovaného článku.

  4. Poskytovatel služeb pomocí servisu hledá inzerenty se zájmem o sdílení prostoru portálů a o publikaci sponzorovaných článků na tomto portálu, na internetových stránkách vydavatele, přičemž poskytovatel přitom nepodává v této oblasti žádné sliby, ale i v oblasti získávání inzerentů a obratů generovaných pomocí takové služby.

  5. Poskytovatel služby pomocí servisu objednává jménem inzerenta poskytnutí prostoru portálu vydavatele pro účely publikace článků, přičemž musí dříve být splněny následující podmínky:

   • obsah článku je připraven a dostupný v servisu k nahlédnutí vydavatele (společně s přílohami, strukturou, systémem odkazů);

   • obsah článku musí být označen inzerentem v oblasti určení, zda se jedná o unikátní text nebo ne.

  6. Poskytovatel prohlašuje, že s ustanoveními PODMÍNEK INZERENTA právě tento zajistí, že placený článek předaný k publikaci je v souladu s právními předpisy a v oblasti svého obsahu, přípustnosti publikace i toho, že vůči tomuto článku bude mít práva k obsahu a jiným použitým formám přenosu (snímky, obrázky atd.). Poskytovatel služeb nemá povinnost ověřovat, zda doručené placené články (a následky jejich pozdější publikace) neporušuje práva jak v oblasti svého obsahu, přípustnosti publikace, tak i vlastnění práv k obsahu a jiných použitých forem přenosu (snímky, obrázky atd.). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná práva způsobená placenými články.

  7. Vydavatel obdrží informace o objednávce e-mailem nejpozději v průběhu 1 pracovního dne od poskytovatelova obdržení této informace inzerentem. K uzavření smlouvy v rozsahu sdílení povrchu portálů pro účely publikace placeného článku dochází v okamžiku přijetí objednávky inzerenta vydavatelem, tj. v okamžiku stažení obsahu článku a označení publikace vydavatelem (bod 5.9.). V takovém případě se vydavatel zavazuje k publikaci článku ve formě a obsahu poskytnutého servisem do 3 pracovních dní od přijetí informace. Ve zvláštních případech může být teto termín jiný, pokud je to výslovně označeno v servisu při portálu a nabídce vydavatele.

  8. V případě neobvyklých pokynů ohledně okamžiku poskytnutí prostoru portálu a publikace, vzniku důvodu k odmítnutí článku vydavatelem nebo jiných neobvyklých žádostí ze strany inzerenta vydavatel má právo nepublikovat sponzorovaný článek.

  9. V souvislosti s poskytnutím prostoru portálu a publikací placeného článku vydavatel nejpozději v průběhu 24 hodin znamená v systému servisu, že došlo k poskytnutí prostoru portálu a vykonání sjednané publikace. "Označením" ve výše uvedeném významu se rozumí uvedení internetové adresy poskytnutého portálu vydavatelem. Označení má za následek, že způsobuje automatické upozornění e-mailovou cestou inzerentovi o publikaci placeného článku.

  10. Po publikaci článku a označení této skutečnosti v servisu inzerent ověřuje toto poskytnutí portálu a správnost publikace, přičemž poskytovatel má takové právo, nikoli však povinnost. Ověřování spočívá v kontrole shodnosti poskytování portálu a publikace placeného článku se smlouvou, jenž byla uzavřena v tomto ohledu. K ověření musí dojít nejpozději do 2 pracovních dní od označení publikace vydavatelem. V případě, že v souladu s nabídkou vydavatele přijatou inzerentem vydavatel připraví placený článek, inzerent přijme jeho obsah v průběhu 2 pracovních dní od jeho předání placeného článku – v této oblasti se adekvátně aplikuje ustanovení bodu 7.12 podmínek.
   V případě absence ověření publikace článku inzerentem ve lhůtě 2 pracovních dnů od označení skutečnosti publikace vydavatelem se uznává, že placený článek byl správně publikován.

  11. V případě absence poskytnutí prostoru portálu, publikace placeného článku vydavatelem způsobem, který byl odsouhlasený ve smlouvě nebo poskytnutí prostoru portálu a publikace rozhodne poskytovatel spolu s inzerentem, zda:

   • Vydavatel opravuje obsah publikace, zatímco poskytovatel a inzerent definují lhůtu a rozsah zavedení změn;

   • Inzerent odstupuje od smlouvy zcela nebo částečně (čl. 491 § 2 o.z.).

  12. V případě správného poskytnutí prostoru portálu a publikace vydavatel vystavuje ve prospěch poskytovatele fakturu s DPH na částku uvedenou dříve v servisu vydavatelem v souladu s ustanovením bod 5.3 b) i c). Vydavatel může dle vlastního uvážení také vystavit souhrnnou fakturu zahrnující veškeré poskytnuté prostory na portálu a publikace ve vybraném období.

  13. Poskytovatel se zavazuje k uhrazení faktury s DPH nejpozději v dalším pracovním dni od obdržení správně vystavené faktury.

  14. Vydavatel se zavazuje k udržení publikace článku alespoň po dobu jednoho roku ode dne publikace v nezměněném obsahu, ledaže to bylo jinak definováno při jednání o druhu služby.

  15. Poskytovatel se může elektronickou cestou obrátit na vydavatele o odstranění článku z jeho strany bez uvedení příčiny. V takovém případě se vydavatel zavazuje odstranit článek do 3 pracovních dní od obdržení informace.

  16. V případě neodsouhlaseného odstranění článku nebo změny jeho obsahu před uplynutím roku od data publikace nese odpovědnost vydavatel. Vztahuje se to zejména na:

   • vědomé odstranění článku vydavatelem nebo změny jeho obsahu (odstranění odkazů);

   • neustálý nedostatek přístupu na stránku vydavatele vyplývající z jeho viny;

   • odcizení práv k portálu a nabyvatelovo selhání v další publikaci (bod 1.16).

  17. Období poskytnutí prostoru portálu a publikace placeného článku může být zkráceno bez práva k ohlášení jakýchkoli nároků vůči vydavateli, včetně z titulu vrácení odměny nebo odškodnění v případě, že:

   • publikace byla odstraněna, jelikož porušovala právní předpisy nebo existovalo podezření, že porušuje právní předpisy;

   • publikace byla odstraněna, jelikož porušovala práva třetích osob nebo existovalo opodstatněné podezření, že porušuje práva třetích osob;

   • publikace byla odstraněna na žádost inzerenta;

   • Inzerent jedná vědomě v neprospěch vydavatele, např. prostřednictvím nepřirozeného odkazování v článku;

   • Inzerent porušil ustanovení podmínek, které se vztahuje na jeho povinnosti po dni publikace;

   • jedná se o působení vyšší moci;

   • Vydavatel ukončil působení portálu a nepokračuje v tomto podnikání na jiném portálu.

  18. V případě porušení podmínek poskytování portálu a publikace, včetně v případě uvedeném v bodě 5:11 nebo 5.16, pokud inzerent zaměřuje své nároky vůči poskytovateli, tento (nebo inzerent, pokud poskytovatel přenese na inzerenta své regresní nároky na vydavatele, s čímž vydavatel souhlasí) může směřovat vůči vydavateli příslušné nároky, které však nesmí překročit částky odměny sjednané za dané poskytnutí prostoru portálu a publikaci, kromě případů úmyslného zavinění.

  19. V situaci, kdy vzniknout předpoklady k vrácení odměny vydavatelem, včetně v důsledku odstoupení uvedeného v bodě 5.11. a poskytovatel nezíská refundaci odměny od vydavatele ve lhůtě 14 dní, inzerent bude mít právo k požadování vrácení nákladů na poskytnutí prostoru portálu a publikace článku přímo od vydavatele a poskytovatel mu sdílí v tomto účelu adresní a kontaktní údaje vydavatele, s čímž vydavatel souhlasí, včetně převodu práv poskytovatele na inzerenta.

  20. Vydavatel má právo změnit adresu URL poskytnutého prostoru portálu s placeným článkem v průběhu období publikace uvedené v bodě 5.14. V případě změny adresy nebo domény musí dojít se zachováním přesměrování 301. Taková změna nebude považována za porušení podmínek poskytování prostoru portálu a publikace placeného článku.

  21. V případě, že vydavatel obdržel ruční filtr "Neobvyklé odkazy z Vaší stránky" nebo z analogického filtru (od Google) ohledně portálu, na němž se uskutečnila publikace, vydavatel může změnit atribut odkazů v článku na nofollow. Takové jednání nebude považováno za porušení smlouvy uzavřené v období publikace.

  22. Vydavatel se zavazuje nekontaktovat inzerenta s pominutím poskytovatele ohledně poskytování prostoru portálu a publikace placených článků, které mají být nebo byly publikovány prostřednictvím servisu. Nevztahuje se to na případy výslovně připuštěné podmínkami.

 6. Odborné články
  1. vymazáno
    
 7. Vyhotovení článků a informační grafiky
  1. Vydavatel může objednat prostřednictvím poskytovatele přípravu placených nebo odborných článků pro vlastní potřeby. Vydavatel také může prostřednictvím poskytovatele objednat přípravu článku nebo informační grafiky pro jiné účely než publikaci.

  2. V případě objednávky vypracování článku nebo informační grafiky (dále jen "Obsah") vydavatelem:

   • Vydavatel určuje druh objednávaného obsahu a uvádí případné dodatečné informace nebo poznámky;

   • Vydavatel nese náklady na odměnu za přípravu obsahu v souladu s aktuálním ceníkem dostupným v servisu v rámci této služby.

  3. Vydavatel může objednat vyhotovení obsahu v podobě článků v rámci jednoho z balíku popsaných v servisu. Lhůta pro realizaci této služby závisí na objednaném balíčku, definuje servis.

  4. Vydavatel může také objednat vypracování obsahu v podobě informačních grafik na základě sebou doručených údajů nebo také objednat vypracování údajů nebo informační grafiky, která se vztahuje na tyto údaje v rámci jednoho z balíčků uvedených v servisu. Lhůta pro realizaci této služby závisí na objednaném balíčku, definuje servis.

  5. Vydavatel zajišťuje, že údaje a jiné elementy předané v rámci objednávky budou v souladu s právními předpisy i v rozsahu svého obsahu, přípustnosti publikace, a že na ně bude mít právo k obsahu i jiných použitých forem přenosu (snímky, obrázky atd.).

  6. Poskytovatel služeb nemá povinnost ověřovat, zda vydavatelem doručené údaje nebo jiné elementy neporušují práva jak v oblasti svého obsahu, přípustnosti, tak i ohledně vlastnických práv.

  7. Po odeslání vydavatelovy objednávky poskytovatel podává objednávku u novináře nejpozději ve lhůtě 1 pracovního dne.

  8. Cenu služby spočívající v přípravě obsahu určuje sekce servisu příslušící této službě. Servis může dodatečně definovat další služby poskytované poskytovatelem bez nutnosti další odměny, které mohou být pravidelně vázány s danou objednávkou, což se vztahuje zejména na takové prvky, jako jsou snímky zboží.

  9. Podání objednávky vydavatelem znamená přijetí přípravy obsahu, který je předpokládán podmínkami, je také základem k vybírání odměny poskytovatelem.

  10. Smlouva v oblasti přípravy obsahu bude považována za uzavřenou v okamžiku získání přijetí objednávky vydavatelem novinářem, o čemž je vydavatel upozorněn funkcemi servisu. Novinář nemá povinnost přijmout objednávku.

  11. Novinář připravuje obsah ve lhůtě uvedené v servisu. V případě obtížné tématiky nebo velkého počtu zakázán může být lhůta služby prodloužena, o čemž servis upozorňuje vydavatele okamžitě uvedením lhůty prodloužení, která však nesmí být delší, než další 3 pracovní dny.

  12. Po přípravě obsahu je servis sdílí vydavateli a ten má právo do něj vnést poznámky nebo jej přijmout. V případě absence ověření obsahu vydavatelem ve lhůtě 3 pracovních dní od jejich obdržení se uznává, že obsah byl připraven v souladu s objednávkou. Jakékoli níže uvedené změny požadované vydavatelem mohou být chápány jako forma změny smlouvy s ohledem na přípravu obsahu a požadavek akceptace, což zejména znamená, že to může být spojeno s dodatečnými náklady vydavatele.

  13. V případě přípravy obsahu způsobem, který není v souladu se smlouvou nebo po lhůtě, což bylo zaznamenáno v režimu z bodu 7.12 Podmínek a s výhradou případu uvedeného v poslední větě bodu poskytovatel společně s vydavatelem přijímají rozhodnutí, zda:

   • Novinář opravuje obsah – poskytovatel a vydavatel stanoví lhůtu, alespoň 2 pracovní dny, a rozsah provádění změn. Pokud novinář odmítne přihlédnout k opravám, k čemuž má právo, bude mít také právo k odstoupení uvedenému pod písm. b) níže;

   • Vydavatel odstupuje od smlouvy zcela nebo částečně (čl. 491 § 2 o.z.) - odměna uhrazená vydavatelem je předmětem vrácení dle rozsahu odstoupení.

  14. Vydavatel nemá právo porušovat pokyny týkající se délky a druhu obsahu kromě těch, které byly standardně určeny při tomto druhu obsahu v nabídce servisu v okamžiku zadání. Tyto okolnosti mohou také být základem pro reklamaci uvedenou v bodě 7.13 podmínek.

  15. V případě, že v důsledku nesouladu služby se smlouvou dojde k jedné z okolností uvedených v bodě 7.13 podmínek, nároky tohoto typu nesmí překročit sjednanou odměnu za přípravu obsahu.

  16. Ve zvláštních situacích si poskytovatel vyhrazuje právo na dodatečné poplatky z titulu nestandardních činností, přestože by nebyly předvídány v servisu nebo ve smlouvy o přípravě obsahu, pokud by vyplývaly z viny vydavatele nebo by byly realizovány na žádost vydavatele.

  17. V okamžiku přijetí obsahu v rámci odměny vybírané za jeho přípravu poskytovatel uděluje vydavateli časově neomezenou licenci a prostor na obsah v rozsahu následujících polí provozu:

   • uložení a množení jakoukoli technikou, včetně tiskařské, reprografické a digitální techniky a na magnetických, optických i elektronických nosičích, včetně nahrávání a ukládání ve formě elektronických knížek (e-book) a mluveného slova (audio kniha) v neomezeném počtu exemplářů, vydání a dotisků jak samostatně, tak v sadě s jinými výtvory nebo materiály nesplňujícími vlastnosti tvorby;

   • zavádění do obratu a šíření exemplářů nebo jiných nosič ve všech distribučních kanálech bez množstevních, předmětových a územních omezení, ani s ohledem na okruh příjemců, ve všech dostupných distribučních kanálech, zejména prostřednictvím maloobchodního, stánkového, doručovacího obchodu, obchodními sítěmi, knižními kluby, cross-selling, přímým marketingem, mail order, door to door, inzeráty v tisku, prostřednictvím internetu a prodejem business to business (doručení na objednávku společností), ale také prostřednictvím volné distribuce;

   • půjčování, pronájem nebo nájem exemplářů;

   • uložení do paměti počítače a uchovávání v jeho paměti; k veřejnému sdílení prostřednictvím informatických a teleinformatických sítí, zejména formou elektronických knížek a mluveného slova, včetně takového způsobu, aby každý mohl mít přístup kdekoli a kdykoli bude chtít,

   • vysílání a opětovné vysílání prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového přenosu či satelitu;

   • veřejného provedení, vystavení, zobrazení nebo přehrávání;

   • využití ve všech formách reklamy;

  18. S okamžikem udělení licence poskytovatel vyjadřuje souhlas s využitím vypracování obsahu a na jeho nařízení v oblasti forem využití uvedených v bodě 7.17 podmínek.

  19. Poskytovatel kromě toho prohlašuje, že získal ujištění tvůrce obsahu, že v okamžiku přenesení autorských práv nebude vykonávat svá osobní práva, zejména tvůrce udělil povolení na využití obsahu bez uvedení autorství.

  20. V případě porušení autorských práv udělených vydavateli poskytovatel bude nést odpovědnost do maximální částky rovné odměně přijaté z titulu přípravy obsahu

 8. Propagační služba článků prostřednictvím ContentStream
  1. vymazán

 9. Úprava publikovaných článků
   
  1. Inzerent prostřednictvím servisu má možnost zadání změn servisem publikovaných článků, tj. Placených článků a odborných hostovaných článků.
  2. Změny publikovaných článků jsou nanášeny vydavatelem s přihlédnutím k pokynům inzerenta.
  3. Komunikace ohledně změn v publikovaných článcích se odehrává výhradně prostřednictvím servisu. Vydavatel se zavazuje nekontaktovat přímo inzerenta ve věci článků publikovaných prostřednictvím servisu.
  4. Služba změny obsahu v publikovaných článcích (placených i odborných) je placená, náklad na tuto službu závisí na rozsahu změn a nákladu uvedeného vydavatelem.
  5. Výchozí hodnota pro vydavatele za provádění změn v obsahu se automaticky určí v servisu a je stanovena na základě odměny získané vydavatelem za publikaci článku.
  6. Vydavatel v rámci svých funkcí může měnit náklady na zavedení změn do publikovaného článku v závislosti na druhu inzerentem navržených změn.
  7. Inzerent v rámci funkcí servisu ve lhůtě 2 pracovních dní od určení nové ceny má povinnost potvrdit nebo odmítnout nabídku. Nepotvrzení ceny v této lhůtě znamená odmítnutí nabídky a neuskutečnění účinků smlouvy. Potvrzení ceny bude považováno za okamžik uzavření smlouvy.
  8. V každé fázi jednání může vydavatel odmítnout zavést změny do publikovaného článku.
  9. V případě, že smlouva vstoupí v platnost, vydavatel je povinen publikovat změny v obsahu článku v průběhu 3 pracovních dní.
  10. V souvislosti s publikací článku poskytovatel prostřednictvím automatizovaných funkcí servisu kontaktuje vydavatele, aby v průběhu 24 hodin od publikace změn označil v systému servisu, že došlo k této publikaci. Označení má za následek, že způsobuje automatické upozornění e-mailovou cestou inzerentovi o publikaci změny.
  11. Po nanesení změn do článku a označení této skutečnosti v servisu inzerent ověřuje správné nanesení změn publikace, poskytovatel má však takové právo, nikoli povinnost; ověření spočívá v kontrole souladu změn se smlouvou uzavřenou v souvislosti s tím. K ověření inzerentem musí dojít nejpozději do 2 pracovních dní od označení skutečnosti zavedení změn vydavatelem.
  12. V případě absence ověření změn publikace článku inzerentem ve lhůtě 2 pracovních dnů od označení této skutečnosti publikace se uznává, že změny článku byly správně publikovány. Jakékoli následné změny provedené inzerentem naznačují potřebu nového postupu úpravy.
  13. Zavedení změn do publikovaného článku neprodlužuje automaticky povinnost vydavatele k jeho udržování v servisu po dobu delší, než bylo původně sjednáno v obsahu článku, ledaže v daném případě bylo stanoveno jinak. Aby byla takováto změna publikace možná, návrh inzerenta musí být v tomto ohledu umístěn v pokynech k článku připravených inzerentem a bude to prvek jednání, jenž povede k uzavření smlouvy v této oblasti.
  14. Ve věcech neupravených tímto bodem se aplikují dle okolností ustanovení bodu 5 a 6, pokud nejsou v rozporu s bodem 9.
  15. V případě opravené publikace vydavatel vystavuje poskytovateli fakturu s DPH na částku určenou dříve v servisu vydavatelem.
  16. Poskytovatel se zavazuje k uhrazení pohledávky vyplývající z faktury s DPH nejpozději v dalším pracovním dni od obdržení správně vystavené faktury.
    
 10. Statistiky generované vydavateli
  1. Vydavatel určuje, které z jeho portálů umožňují generování statistik pomocí sledovacího kódu vypracovaného poskytovatelem. Přístup k těmto statistikám je zdarma pro vydavatele a inzerenty.
     
  2. Inzerenti při využívání servisu mohou také objednávat statistiky popularity publikovaných článků generované vydavateli, tj. bez podílu sledovacího kódu vypracovaného poskytovatelem. Další ustanovení bodu 10 má využití vůči statistikám uvedeným v tomto bodu 10.
  3. Vydavatel může zaznačit, že zcela neposkytuje statistiky. Inzerenti poté nemají možnost objednávat si u něj statistiky (ani za poplatek). V takovém případě nemají pravidla vztahující se na statistiky (bod 10) využití vůči těchto vydavatelů.
  4. Informace o vydavateli, který aktuálně sdílí statistiky, rozsah statistik, se nachází mezi informacemi dostupnými pro inzerenty.
  5. Statistiky sdílené vydavatelem by měly obsahovat přinejmenším informace o počtu zobrazení článku nebo počtu unikátních uživatelů, kteří vstoupili na podstránku s článkem.
  6. K uzavření smlouvy v oblasti statistik, které vydavatel poskytuje na základě bodu 10.2. dochází v okamžiku inzerentova podání objednávky, jehož přípustnost, rozsah a výše protiplnění definují ustanovení těchto podmínek a PODMÍNEK INZERENTŮ.
  7.  Pokud vydavatel označí, že nemůže umisťovat sledovací kódy poskytovateli, jenž jsou uvedené v bodě 10.1 nebo je u daného článku umístí chybně, inzerent může u vydavatele objednat jeden bezplatný přístup ke statistikám (jednou pro každý článek), pokud jsou statistiky u daného vydavatele dostupné (bod 10.3).
  8. Ustanovení bod 10.7. neplatí, pokud mohl inzerent v souladu s prohlášením vydavatele umístit v článku sledovací kód vypracovaný poskytovatelem (bod 10.1), ale inzerent této možnosti nevyužil. V takovém případě inzerent při každém podání objednávky musí uhradit odměnu za statistiky získané od vydavatele, pokud vydavatel poskytuje statistiky (bod 10.3).
  9. Za poskytnutí statistik jednoho článku generovaných vydavatelem, kromě případů výslovně uvedených v podmínkách, obdrží vydavatel odměnu. Výchozí odměna činí 90 Kc čistého (plus DPH, pokud ji odvádí) pro vydavatele, včetně toho, že vydavatel může měnit částku odměny v servisu (záložka -> Edice portálu, vztahuje se na budoucí žádosti o přípravu statistik).
  10. Vydavatel musí poskytnout inzerentovi statistiky do 2 pracovních dnů od okamžiku jejich objednání inzerentem, pokud objednávka byla podána v souladu s ustanoveními podmínek.
  11. Poskytnutí souboru se statistikami vydavatelem je realizováno prostřednictvím servisu (příslušné tlačítko je dostupné na seznamu publikovaných článků). Inzerent je také obdrží e-mailem.
  12. Statistiky poskytnuté vydavatelem by měly být dodány včas ve formátu souboru PDF nebo grafického souboru (JPG), musí být pravdivé, vztahovat se na uvedený článek a je-li to možné, musí také brát v úvahu speciální žádosti inzerentů. V případě porušení ustanovení vydavatel odpovídá přímo inzerentovi.
  13. Vydavatel nemá povinnost plnit speciální prosby inzerentů, tj. jiných než vyplývajících přímo z ustanovení podmínek.
  14. Vydavatel se zavazuje kontaktovat přímo (mimo servis) inzerenta ve věci vztahující se na statistiky.
    
 11. Osobní údaje, obchodní informace
  1. V okamžiku přijetí těchto podmínek souhlasí uživatel se zpracováním poskytovatelem osobních údajů, které byly uvedeny při registraci nebo používání servisu.

  2. Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb, který provádí zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména s ustanoveními zákona z 29. srpna 1997 roku o ochraně osobních údajů (tj. Sb. z roku 2002, č. 101, pol. 926 ve znění pozdějších předpisů) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytovaní služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů).

  3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro stanovení obsahu smlouvy, změny, ukončení a správné provádění služeb poskytovaných v elektronickou cestou.

  4. Každý uživatel, pokud je fyzická osoba, má právo nahlédnout do svých osobních údajů, opravit je a požadovat jejich odstranění. Za tímto účelem je nutné žádat poskytovatele zasláním dopisu na jeho adresu s poznámkou „Osobní údaje” nebo e-mailu na adresu office@whitepress.cz.

  5. Osobní údaje Uživatelů mohou být předávány osobám, které mají právo na jejich získání, včetně soudních orgánů, v souladu s platnými právními předpisy, jakož i třetí osoby, které provádí činnosti ve prospěch poskytovatele služeb v rámci poskytování služeb podle těchto pravidel.

  6. V souvislosti s poskytováním služeb popsaných těmito pravidly předá poskytovatel, jako svěření zpracování údajů, osobní údaje uvedené uživatelem třetím stranám, které se podílejí na poskytování služeb.

  7. Kromě toho má poskytovatel právo předávat osobní údaje svým partnerům pro účely uvedené v odstavci 11.8 těchto pravidel.

  8. Poskytovatel je také oprávněn zpracovávat osobní údaje pro splnění dalších právně odůvodněných cílů realizovaných poskytovatelem a jeho partnery, včetně pro účely přímého marketingu svých vlastních výrobků nebo služeb nebo přímého marketingu výrobků nebo služeb partnerů poskytovatele služeb.

  9. Cílem svěření poskytovatelem zpracování osobních údajů je umožnění uživatelům zadání objednávky, vystavení faktury, realizace smlouvy atd., na čas potřebný pro realizaci tohoto cíle. Uživatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje jiných uživatelů výhradně pro účely popsané v podmínkách a s dodržováním požadavků stanovených právními předpisy, včetně ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a prováděcích opatření k výše uvedenému zákonu.

  10. Pro kontrolu správnosti zpracování osobních údajů uživatelem má poskytovatel služeb právo kdykoliv provádět kontrolu správnosti zpracování těchto osobních údajů. V souvislosti s realizací výše uvedených ustanovení má poskytovatel právo požadovat příslušná opatření jím uvedeným způsobem. Uživatel je povinen podniknout opatření popsaná v žádosti ve lhůtě v ni uvedené, a v případě neurčení terminu v žádosti, ve lhůtě nepřesahující 3 dny ode dne podání žádosti.

  11. V případě, že v souvislosti s poskytováním služeb vydavatel předá poskytovateli osobní údaje, které se vztahují k osobám mimo jeho strukturu a jejichž je správcem, typy klientů, uživatelé internetu, pak dodavatel služeb bude schopen jejich zpracování v rámci zakázky zpracování dat uvedené v článku. 31 zákona ze dne 29.srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. 2016.922, tj. ze dne 28.06.2016).

  12. Vydavatel souhlasí s:

   • zasíláním obchodních informací ohledně přímého marketingu služeb nebo zboží nabízeného poskytovatelem nebo jeho obchodními partnery, včetně newsletterů cílených na vybraného příjemce pomocí prostředků elektronické komunikace, zejména elektronické pošty s využitím údajů získaných poskytovatelem v procesu registrace nebo využívání Servisu,

   • použitím pro tyto účely automatických systémů volání.

  13. Podrobná pravidla týkající se zpracování osobních údajů, využití souborů cookies, předávání obchodních informací popisují ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.


    
 12. Odpovědnost
  1. Poskytovatel služeb odpovídá vůči vydavateli za nedodržení náležité pozornosti spojené s realizací služeb jako zprostředkovatel, a to bez ohledu na to, zda poskytovatel služeb působí jako zástupce nepřímý nebo přímý.

  2. Kromě případů, ve kterých je jasně uvedeno, že poskytovatel služeb odpovídá přímo před vydavatelem, odpovědnost za plnění smlouvy tykající se služeb, spočívá na inzerentovi nebo novináři. Bude-li tento účinek vyžadovat přenesení na vydavatele, jakékoliv nároky vůči inzerentovi nebo novináři, je dodavatel povinen okamžitě převést svá práva.

  3. Poskytovatel služeb vyvíjí patřičnou péči pro účely zajištění trvalé a úplné dostupnosti poskytované služby, nezaručuje však a nenese odpovědnost za její úplnou dostupnost a s úctou k právům získaných v rámci uzavřených smluv na služby si vyhrazuje právo ke změně, odvolání, pozastavení nebo přerušení libovolné funkce nebo vlastnosti služby v libovolném rozsahu a čase. Poskytovatel informuje, že změna, stažení, pozastavení nebo ukončení jakékoli funkce nebo vlastnosti služeb nevyžaduje žádné předchozí oznámení.

  4. Tato podmínka se vztahuje odpovídajícím způsobem na změnu cen uvedených servisem, které poskytuje poskytovatel služeb.

  5. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním služby, zejména za ty způsobené uživatelem nebo jinými uživateli, za porušení těchto podmínek.

  6. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za plnění nebo nepatřičné plnění smlouvy v rozsahu služby nebo problémy ve využívání servisu nebo služby, pokud k těmto došlo v důsledku událostí, které poskytovatel nebyl při zajištění patřičné pečlivosti předvídat nebo kterým nemohl předejít, ale také v důsledku náhodných událostí ("vyšší moc").

  7. V žádném případě odpovědnost poskytovatele nezahrnuje odpovědnost z titulu ušlého zisku vydavatele ani nesmí překročit částku uvedenou v příslušných částech podmínek. Pokud v rámci dané služby takový práh nebyl určen, odpovědnost poskytovatele je omezena na max. částku 18.000 Kc.

  8. Omezení odpovědnosti uvedené v odstavci 12.7 se nevztahuje v případě, kdy je škoda úmyslně způsobena poskytovatelem služeb.

  9. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za obsah, podstatnou hodnotu a soulad s realitou článků připravených inzerenty.

  10. Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za výkonnost služeb, což zejména znamená, že poskytovatel služeb v žádném případě nezaručuje účinky služeb v podobě zvýšení příjmů vydavatelů.

  11. V případě, že v rámci funkčnosti servisu bude zveřejňovat určité poznámky, rady, doporučení (znalostní báze), tehdy:

   • Vydavatel není povinen dodržovat tyto formy přenosu;

   • v případě, že vydavatel použije takové formy přenosu děla to na vlastní odpovědnost, takže poskytovatel služeb není zodpovědný za důsledky jejích použití.

  12. Vydavatel je zodpovědný za jakékoli porušení podmínek a smluv uzavřených na základě podmínek.

  13. V případě, že plnění smlouvy vyžaduje poskytnutí vydavatelem jakýchkoliv informací, obsahů, jiných forem přenosu (snímky, grafiky atd.), vydavatel zaručuje, že ve výše uvedeném rozsahu:

   •  bude mít v nezbytném rozsahu majetková autorská práva a související práva nebo licence pro tyto materiály;

   • jejich použití pro účely plnění smlouvy neporušuje osobní autorská práva jakékoli osoby;

   •  bude mít všechna oprávnění k šíření podoby osob uvedených v těchto materiálech;

   •  jejich použití neporušuje žádná práva k vlastnictví průmyslovému třetích osob a zejména neporušuje žádná ochranná práva na ochranné známky nebo ochranné známky s dobrým jménem;

   •  jejich zveřejnění nebude činem nekalé soutěže;

   •  jejich zveřejnění neporušuje práva dobrých mravů, společenské normy a odůvodněné zájmy třetích stran.

  14. Vydavatel při objednání jakékoliv služby, zejména v oblasti zpracování článků, je povinen zajistit, aby tyto činností neporušovaly práva z jiných důvodů, než jsou výše uvedený. Zejména se to týká zajištění souladu reklamy nebo akce s právními předpisy, včetně reklamy (veřejné a soukromé) výrobků, jako jsou léčiva, tabák, alkohol, ale také služby, jako jsou hazardní hry.

  15. V případě, že v souvislosti se poskytovatelovým splněním povinností vyplývajících z uzavřených smluv v důsledku nepravdivých nebo neúplných prohlášení vydavatele nebo v souvislosti s porušení právních předpisů vydavatelem bude vůči poskytovateli zahájené jakékoli občanskoprávní, exekuční, správní či trestní řízení nebo bude vůči poskytovateli z tohoto titulu nahlášeny jakékoli nároky, vydavatel se zavazuje poskytnout poskytovateli na své náklady a v rámci možností mu pomoct k zamítnutí nároků, případně obvinění směřovaných proti poskytovateli. Kromě toho ve výše uvedeném případě se vydavatel zavazuje opravit škody vynaložené poskytovatelem v souvislosti s řízením zahájeným vůči poskytovateli nebo v souvislosti s nároky nebo obviněními namířenými vůči poskytovateli, tj. uspokojit opodstatněné nároky ohlašované třetími osobami (za podmínky jejich opodstatnění pravomocného rozsudku příslušného soudu), vrátit ekvivalent veškerých skutečně poskytovatelem uhrazených, zdokumentovaných pokut nebo penále uložených poskytovateli a pokrýt náklady vynaložené poskytovatelem nezbytné, skutečně vynaložené právní pomoci.

  16. Poskytovatel služeb není autorem článků nebo obsahu, které jsou službou, v souvislosti s čímž poskytovatel může zajistit, že na ně získal práva k základě právních činností, když v dobré víře přijal soulad prohlášení subjektů, od nichž získal práva v tomto rozsahu ve skutečném stavu věci. V případě, kdy však takové prohlášení nebo ujištění smluvní strany smlouvy uzavřené s poskytovatelem nebude v souladu s faktickým stavem věci, v důsledku toho vydavatel nezíská práva stanovená podmínkami a poskytovatel, jako prostředník při provádění jednotlivých činností uvedených v podmínkách, nesmí z tohoto titulu nést odpovědnost, včetně škody vydavatele, pokud podnikne veškeré činnosti, v rámci nichž vydavatel převezme případné nároky poskytovatele vůči osobám odpovědným za tento stav věcí.

  17. Servis může obsahovat odkazy na materiály zveřejněné na jiných webových stránkách. Neznamená to však, že poskytovatel služeb nebo autoři materiálů umístěných v servisu přijímají stanovisko ohledně materiálů umístěných na těchto stranách nebo za ně nesou odpovědnost.

  18. Vydavatel nesmí působit škodu jiným uživatelům servisu, včetně toho, že nesmí umisťovat neobvyklé odkazy do publikovaných článků (nebo jiných zápisů v sociálních médiích), umisťovat pod články neobvyklé komentáře a směřovat články nepřirozeného pohybu.

  19. Vydavatel vyjadřuje svůj souhlas k převodu práv nebo závazků na uživatele, vyplývajících z podmínek nebo smlouvy uzavřené na plnění pravidel.

 13. Stížnosti
  1. Předpisy tohoto bodu se aplikují s ohledem na dřívější ustanovení podmínek, což zejména znamená, že pokud podmínky uvádějí určitou lhůtu na provedení hlášení vydavatelem, je vydavatel vázán touto lhůtou, a ne lhůtou uvedenou v níže uvedených bodech.

   Stížnosti na služby by měly být oznámené zasláním e-mailu na adresu: office@whitepress.cz.

  2. Stížnost by měla obsahovat alespoň: datum a čas události, která je předmětem stížnosti, e-mailovou adresu zadavatele stížnosti a stručný popis výhrad.

  3. Stížnosti budou vyřizovány do 14 dnů po jejich obdržení v pořadí podle data přijetí. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty informuje Poskytovatel služeb o tom faktu osobu, která podá

  4. O způsobu vyřízení stížnosti bude osoba, která podá stížnost informována e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve stížnosti.

 14. Závěrečná ustanovení
  1. V záležitostech, které nejsou vyřešeny, jsou platné obecné právní předpisy.

  2. V záležitostech, které nejsou vyřešeny, jsou platné obecné právní předpisy.

  3. Případné spory mezi vydavatelem a poskytovatelem služeb budou řešeny smírně, a v případě neshody budou podléhat vypořádání místního soudu příslušného pro poskytovatele služeb.

  4. Podmínky mohou projít pravidelnými změnami, které budou vydavateli oznámeny. Pokud vydavatel, který vlastní v servisu účet, nepřijímá zavedené změny, má právo do dne aplikování změn podat prohlášení o likvidaci tohoto účtu a ukončení spolupráce, což vyžaduje zachování písemné formy nebo e-mailové zprávy odeslané na následující kontaktní adresu: office@whitepress.cz.

  5. Vydavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami, přílohami k podmínkám, včetně podmínek, které obsahují odvolání, jakož i Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele služeb.

  6. Podmínky vstoupí v platnost dne 01.01.2019