ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ WEBOVÉ STRÁNKY

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Správcem osobních údajů osob využívajících webovou stránku whitepress.com a všechny její podstránky (dále jen: Webová stránka) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší Směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR) je: společnost „WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem v Bielsko-Biała at ul. Legionów 26/28, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Bielsko-Biała, 8. ekonomický odbor Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, a další společnosti skupiny WhitePress Group (dále společně jako: Správce).
    
  2. Správce je možné kontaktovat na následující e-mailové adrese: gdpr@whitepress.com.
    
  3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na každou osobu, která navštíví a používá Webovou stránku (dále jen: Uživatel).
    
  4. Správce informuje, že veškerý obsah dostupný na Webové stránce je chráněn zákonem, včetně autorských práv nebo práv na ochranu obchodních značek a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Správce žádným způsobem použit pod hrozbou neplatnosti, s výjimkou povoleného osobního použití díla ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem ze dne 4. února 1994.
    
  5. Jakékoli jednání nad rámec výše uvedeného povoleného použití není povoleno a může mít za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
    
  6. Správce se snaží chránit soukromí Uživatelů, zejména uplatňováním všech zákonných opatření na ochranu údajů Uživatelů před ztrátou, zničením, zpřístupněním, přístupem neoprávněných osob a zneužitím. Uživatelé mohou vhodnými opatřeními také přispět k bezpečnosti svých údajů, včetně osobních údajů na internetu (např. častou změnou přístupového hesla, používáním kombinací písmen a číslic).
    
  7. Je na každém Uživateli, aby se rozhodl, zda uplatní svá práva (viz část 5 níže) ke kontrole zpracování svých údajů. Uplatnění práv, která vedou k tomu, že Správce nemůže zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je potřebný k poskytování služby ze strany Správce, se rovná odhlášení se z předmětné služby.
  8. Správce neodpovídá za praktiky ochrany osobních údajů webových stránek, na které je Uživatel přesměrován kliknutím na odkazy na Webové stránce.
    
  9. Správce si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly aktuální.
    
  10. Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, prosím nepoužívejte tuto Službu.
 2.  Zpracování osobních údajů, účely zpracovávání údajů, právní základy zpracovávání údajů
   
  1. Správce získává osobní údaje Uživatelů navštěvujících Webovou stránku přímo od dotčených osob.
    
  2. Osobní údaje jsou získávány automatizovanými prostředky. Níže naleznete kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává:
    
   Dotčená osoba Typ osobních údajů Účely zpracování Právní základ zpracování
   Uživatel využívající Službu Informace o návštěvnosti internetu Plnění zákonných povinností Správce Článek 6(1)(c) GDPR
   Nezbytné soubory cookie Provozování Služby Článek 6(1)(f) GDPR
   Jiné soubory cookie Viz bod 7 níže Článek 6(1)(a) GDPR
   E-mailová adresa (uživatel se přihlásí k odběru informačního bulletinu) Zasílání informačních bulletinů, zasílání požadovaných obchodních informací, kontaktování za účelem přímého marketingu pomocí automatizovaných systémů volání Článek 6(1)(a) GDPR
    
  3. Osobní údaje Uživatelů přihlášených k odběru Informačního bulletinu dostupného pod záložkou Knowledge Base jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu Správce a subjektů, které mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb – zasílání komerčních informací souvisejících s Webovou stránkou, nového obsahu dostupného prostřednictvím Webové stránky a obchodních informací o konferencích a školeních souvisejících se záložkou Knowledge Base Uživatelem – základem pro zpracování je výslovný souhlas Uživatele. Pokud Uživatel neudělí souhlas, Správce nebude zpracovávat údaje Uživatele pro marketingové účely.
    
  4. Služba zasílání informačního bulletinu uvedená v bodě 2.3 se aktivuje prostřednictvím formuláře dostupného na Webové stránce a následně po kliknutí na odkaz zaslaný na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl při přihlášení se k odběru. Právním základem pro zpracování těchto údajů je souhlas Uživatele, přičemž Uživatel může kdykoli odvolat dříve udělený souhlas a s okamžitou platností odstoupit od této služby podáním příslušné žádosti Správci. V každé zprávě zaslané Správcem v rámci služby zasílání informačního bulletinu je odkaz umožňující ukončení služby takovýmto způsobem (možnost odstoupení/opt-out). Správce potvrzuje zahájení i ukončení zasílání informací příslušnými zprávami zaslanými na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl.
    
  5. Uživatel může podle svých preferencí udělit výslovný souhlas i se zasíláním obchodních informací pro přímý marketing služeb nebo zboží nabízených Správcem prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailem, a být kontaktován pro účely přímého marketingu prostřednictvím automatizovaných systémů volání.
 3.  Přenos osobních údajů a příjemci
  1. Při výkonu svých oprávněných zájmů Správce oznámí následující kategorie údajů následujícím příjemcům pro účely uvedené níže:
    
   Dotčená osoba Příjemci údajů Kategorie údajů Účel přenosu
   Uživatel využívající Službu Poskytovatelé internetových služeb, datová centra Informace o návštěvnosti internetu Server hosting, zálohování údajů
   Poskytovatelé služeb elektronické pošty (e-mailu) E-mailová adresa (uživatel se přihlásí k odběru informačního bulletinu) Zasílání informačních bulletinů, zasílání požadovaných obchodních informací
   Správní orgány, obecné soudy, státní orgány Informace a údaje, které je Správce povinen zveřejnit ze zákona Plnění zákonných povinností Správce
 4. Uchovávání osobních údajů
  1. Osobní údaje Uživatelů budou uchovávány do doby, než Uživatel neuplatní svá práva vedoucí k ukončení zpracování jeho/jejích osobních údajů (viz bod 5 níže), neodvolá svůj souhlas se zpracováním (je-li zpracování založeno výlučně na souhlasu) nebo neodhlásí službu zasílání informačního bulletinu pomocí možnosti odhlášení.
    
  2. V případě existujícího nebo potenciálního právního sporu mezi Uživatelem a Správcem, jakož i v případě existence oprávněné povinnosti Správce, může Správce nadále uchovávat takové osobní údaje, které nezbytně potřebuje k ochraně a/nebo výkonu svých práv nebo plnění svých povinností.
 5.  Práva Uživatelů služby
  1. Uživatel má právo získat od Správce potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho/jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo na přístup k nim i k následujícím informacím:
    
   • účel zpracování;
     
   • kategorie dotčených osobních údajů;
     
   • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména o příjemcích ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
     
   • pokud je to možné, plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, a pokud to není možné, kritéria pro určení této doby;
     
   • informace o právu požadovat od provozovatele opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se dotyčné osoby a namítat proti zpracování;
     
   • informace o právu podat stížnost dozorčímu úřadu;
     
   • informace o automatizovaném rozhodování včetně profilování jak je uvedeno v článcích 22(1) a (4) GDPR a příslušné informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předvídatelných důsledcích takového zpracování pro dotčenou osobu – v současnosti Provozovatel neprovádí a neplánuje provádět tento typ činnosti.
     
  2. Uživatel má právo požádat Správce, aby neprodleně opravil osobní údaje, které se ho/jí týkají a které jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má dotyčná osoba právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
    
  3. Máte právo požadovat od Správce okamžité vymazání osobních údajů, které se Vás týkají (dále jen „právo být zapomenut“), přičemž Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, nastane-li některá z následujících okolností:
    
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
     
   • dotčená osoba odvolala souhlas, na kterém je zpracování založeno v souladu s článkem 6(1)(a) a neexistuje jiný právní základ pro zpracování;
     
   • dotčená osoba namítá proti zpracování podle článku 21(1) GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody ke zpracování, nebo dotčená osoba namítá proti zpracování podle článku 21(2) GDPR;
     
   • osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
     
   • osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva Členského státu, kterému Správce podléhá;
     
   • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti, jak je uvedeno v článku 8(1) GDPR.
     
   Správce si vyhrazuje právo odmítnout vymazání údajů Uživatele, je-li jejich uchovávání nezbytné pro účely vyřízení reklamací nebo vyžadují-li to platné právní předpisy.
    
  4. Dotčená osoba má právo požádat Provozovatele o omezení zpracování v těchto případech:
    
   • Uživatel zpochybňuje správnost osobních údajů – na dobu umožňující Správci zkontrolovat správnost údajů;
     
   • Zpracování je nezákonné a Uživatel namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
     
   • Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je Uživatel pro potvrzení, uplatnění nebo obhajobu nároku;
     
   • Uživatel vznesl námitku vůči zpracování podle článku 21(1) GDPR – do doby, než se zjistí, zda oprávněné důvody na straně Provozovatele převažují nad důvody v souvislosti s námitkou dotčené osoby.
     
  5. Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli bez překážek ze strany Provozovatele, pokud:
    
   • se zpracování provádí na základě souhlasu podle článku 6 (1)(a) GDPR nebo na základě smlouvy podle článku 6(1)(b) GDPR; a
     
   • se zpracování provádí automatizovanými prostředky.
     
  6. Máte právo požadovat, aby Správce zaslal osobní údaje přímo jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.
    
  7. Máte právo kdykoli namítat vůči zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu Správce včetně profilování v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
    
  8. Uživatel má právo podat stížnost dozorčímu orgánu – předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193, Varšava.
    
  9. Pokud se osobní údaje Uživatele zpracovávají na základě souhlasu, souhlas Uživatele může být kdykoliv odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
    
  10. Kontakt se Správcem ve věcech souvisejících s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a ochranou osobních údajů včetně výkonu práv Uživatele je možný prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

   - e-mailová adresa:

   - poštovní adresa: „WhitePress" sp. z o.o. ul. Legionów 26/28, budova G, 43-300 Bielsko - Biała..
    
 6.  Použité analytické nástroje a reklama
  1. Nástroj Google Analytics

   Webová stránka používá Google Analytics, nástroj poskytovaný společností Google LLC (dále jen: Google). Google Analytics používá své vlastní soubory cookie ke sledování interakcí Uživatelů s jinými webovými stránkami nebo aplikacemi. Data shromážděná službou Google Analytics se v zásadě shromažďují anonymně a neumožňují identifikaci Uživatelů. Data shromážděná službou Google Analytics mohou zahrnovat například: přibližnou geolokaci, demografické údaje, informace o použitém zařízení, systému, prohlížeči, rozlišení obrazovky, jazykovém nastavení, ISP, typu internetového připojení, jakož i o chování Uživatele na webové stránce.

   Podrobné informace o datech shromážděných službou Google Analytics jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics, které jsou k dispozici na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
    
  2. Nástroj Google Ads

   Webová stránka používá nástroj Google Ads, což je reklamní systém, který umožňuje, aby se k vám reklamní zprávy dostaly prostřednictvím kanálů vlastněných společností Google. Google Ads shromažďuje například následující typy údajů: poptávky vyhledávání zadané do internetového vyhledávače, sledování údajů o aktivitě Uživatelů na jiných webových stránkách. Obecně platí, že data shromážděná službou Google Ads vás neidentifikují jednoznačně.

   Podrobné informace o nástroji Google Ads jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na: https://policies.google.com/privacy.

   Uživatel se může nezávisle odhlásit ze sledování prostřednictvím nástroje Google Ads pomocí příslušných nastavení svého prohlížeče. Podrobné informace o tom, jak se odhlásit ze sledování prostřednictvím nástroje Google Ads, naleznete po kliknutí na tento odkaz: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.
    
  3. Remarketing

   Webová stránka využívá funkci remarketingu nabízenou nástrojem Google Analytics v kombinaci s nástrojem Google Ads poskytovaným společností Google.

   Remarketing je způsob provádění reklamních aktivit na internetu. Reklamní aktivity jsou zaměřeny na lidi, kteří navštívili Webovou stránku. Pomocí mechanismů založených na souborech cookie se zjišťuje zájem Uživatele o daný produkt nebo službu, na základě čehož je k Uživateli směrována konkrétní marketingová zpráva. Marketingové zprávy se Uživateli zobrazují, když používá vyhledávač Google, prohlíží webové stránky nebo jako součást přítomnosti na sociálních sítích.

   Uživatelé mohou nezávisle deaktivovat možnost remarketingu na používaných zařízeních prostřednictvím možnosti deaktivace dostupné pod odkazem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
    
  4. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

   Podrobné informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů zpracovávaných společností Google jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou dostupné na následujícím odkazu: https://policies.google.com/privacy.
    
  5. Facebook Pixel

   Webová stránka používá funkci Facebook Pixel poskytovanou společností Meta Platforms Inc. Facebook Pixel je krátký kód umístěný na vaší webové stránce pro měření účinnosti vašich reklam na základě analýzy vašich činností. Facebook Pixel se používá k zacílení reklam na správné publikum, automatickou konfiguraci marketingových zpráv a měření výkonnosti akcidenčních reklam.

   Podrobné informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů zpracovávaných společností Meta Platforms Inc. jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, které jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policy.php.
    
 7. Informace o souborech cookie
  1. Cookie je textový soubor, který se souhlasem Uživatelů ukládá server webové stránky do počítače nebo mobilního zařízení Uživatele. Získání nebo načtení obsahu takového souboru cookie je možné pouze z úrovně příslušného webového serveru. Každý soubor cookie je jedinečný pro webový prohlížeč Uživatele a obsahuje anonymní informace, jako je jedinečný identifikátor a název webové stránky.
    
  2. Soubory cookie mohou představovat i osobní údaje, na které se vztahují příslušná ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů.
    
  3. Správce používá soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro provoz Webové stránky. Zbývající soubory cookie používá Správce na základě souhlasu Uživatelů. Níže jsou uvedeny informace o souborech cookie používaných na naší Webové stránce:
    
   Poskytovatel souborů cookie Účel používání souborů cookie Typ souborů cookie
   WhitePress Zajistit bezpečnost a integritu Stránky Nezbytné (povinné)
   WhitePress Statistické účely, zobrazování používání Webové stránky Uživateli, přizpůsobení a optimalizace Webové stránky pro potřeby Uživatelů, vytváření statistik o prohlížení podstránek Webové stránky Nezbytné (povinné)
   WhitePress Analýza chování Uživatele na Webové stránce s cílem přizpůsobit poskytované služby a obsah individuálním zájmům, požadavkům a potřebám dotčeného Uživatele Volitelné
   Google LLC Analýza chování Uživatele na Webové stránce, reklamní služby, služby související s remarketingem a měřeními, analytické služby Volitelné
   Meta Platforms Inc. Reklamní služby, služby související s remarketingem a měřeními, analytické služby Volitelné
   HotJar Ltd. Analýza chování Uživatele na Webové stránce Volitelné
   HubSpot Inc. analýza chování uživatelů na platformě, analytické a měřicí služby, marketing, podpora prodejních procesů Volitelné
   LinkedIn Corporation reklamní služby, re-marketing, měření a analýzy Volitelné
    
  4. Subjekty, které mohou instalovat a používat soubory cookie v rámci Služby na základě souhlasu Uživatele, jsou Správce a:
    
   • Společnost Google LLC, se sídlem v Mountain View, Kalifornie, Spojené státy. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy;
     
   • Facebook Inc., se sídlem v Menlo Park, Kalifornie, Spojené státy. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://www.facebook.com/policy.php;
     
   • HotJar Ltd, soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná podle maltského práva. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
     
   • HubSpot Inc. se sídlem v Cambridge, Massachusetts, Spojené státy. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce naleznete zde: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
     
   • LinkedIn Corporation se sídlem v Mountain View v Kalifornii, Spojené státy. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů tohoto správce, klikněte zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
     
  5. Webová stránka používá krátkodobé soubory cookie (session cookies), které se vymažou, když přestanete používat Webovou stránku a zavřete okno webového prohlížeče, jakož i trvalé soubory cookie (persistent cookies), které se uloží na zařízeních, jejichž prostřednictvím Webovou stránku používáte během určitého období nebo dokud nebudou vymazány.
    
  6. Údaje pocházející ze souborů cookie budou uloženy v závislosti na typu souborů cookie: (i) během používání Webové stránky (krátkodobé soubory), (ii) dokud Uživatel neuplatní svá práva vedoucí k zastavení zpracování jeho osobních údajů (viz část 5 výše) nebo (iii) dokud Uživatel neodvolá svůj souhlas s jejich zpracováním.
    
  7. Uživatel může nezávisle a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookie, specifikovat podmínky ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení Uživatele. Uživatel může změnit nastavení uvedená v předchozí větě prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby se v nastaveních webového prohlížeče zablokovala automatická manipulace se soubory cookie nebo aby Uživatel pokaždé dostal informace o jejich umístění na svém zařízení. Podrobné informace o možnosti a způsobech používání souborů cookie jsou dostupné v nastaveních vašeho softwaru (webového prohlížeče).
    
  8. Svůj souhlas se zpracováním souborů cookie můžete kdykoli spravovat kliknutím zde.
    
 8. Vyloučení odpovědnosti
  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na služby a společnosti, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na Webové stránce.
    
  2.  Jakékoliv oznámení, inzeráty nebo jiný podobný obsah umístěný na Webové stránce má čistě informativní charakter, nepředstavuje nabídku ve smyslu Občanského zákoníku a nezakládá žádné nároky vůči Správci.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů webové stránky jsou účinné od 04.09.2023.