Algemene voorwaarden voor adverteerders op het platform van WhitePress

 1. Algemene bepalingen
  1. Deze Algemene Voorwaarden ("Reglement") bevat de voorschriften voor het op elektronische wijze leveren van de dienst door middel van het Internet Platform, te vinden op whitepress.com (hierna: "Platform"), ten behoeve van eindgebruikers op het internet die het Platform bezoeken en die alle juridische en feitelijke handelingen verrichten zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden (hierna: "Gebruikers") en die tegelijkertijd Adverteerders zijn in de zin van paragraaf 1.5 van het Reglement hieronder.
    
  2. Het Platform brengt een database van Adverteerders, Uitgevers, Influencers en Journalisten samen. De database waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, wordt gecontroleerd en geüpdatet door de Dienstverlener en niet elke wijziging ervan wordt beschouwd als een wijziging van de Algemene Voorwaarden.
    
  3. De Diensten worden verleend door WhitePress BV een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met haar statutaire zetel in Nederland, Keizersgracht 241, 1016 EE Amsterdam, Nederland, geregistreerd onder het inschrijvingsnummer: KVK78622506, fiscaal nummer: 861473814B01, hierna te noemen de "Dienstverlener".
    
  4. [verwijderd]
    
  5. Onder "Adverteerder" wordt een Gebruiker van het Platform verstaan die ondernemer is en op wiens situatie als zodanig deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en die binnen het Platform:
    
   • een bestelling plaatst voor de dienst van het beschikbaar stellen van de ruimte van de portals in de portaaldatabase van het Platform voor de publicatie van gesponsorde artikelen of gastartikelen, conform de relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
   • bestellingen plaatst voor de dienst van het beschikbaar stellen van de ruimte van de portals in de portaaldatabase van het Platform, om de links te publiceren die door de Adverteerder zijn aangeleverd, conform de relevante bepalingen van dit Reglement;
   • opdracht geeft voor de ontwikkeling van content, waaronder in de vorm van gesponsorde artikelen, gastartikelen of andere soorten content of de ontwikkeling van infographics, conform de relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
   • opdracht geeft tot de uitvoering van influencer marketingcampagnes conform de relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
   • gebruik maakt van de andere diensten en functionaliteiten die via het Platform worden aangeboden, conform de relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de op het Platform gepubliceerde documenten.
     
  6. Onder een "Uitgever" wordt een Gebruiker van het Platform verstaan die door de Dienstverlener in de Uitgeversdatabase is geplaatst en als zodanig valt onder het REGLEMENT VOOR UITGEVERS.
    
  7. Onder "Journalist" wordt een Gebruiker van het Platform verstaan die door de Dienstverlener is opgenomen in de Journalistendatabase en als zodanig valt onder het REGLEMENT VOOR JOURNALISTEN.
    
  8. Onder "Influencer" wordt een Gebruiker van het Platform verstaan die door de Dienstverlener in de Influencer-database is geplaatst en als zodanig valt onder het REGLEMENT VOOR INFLUENCERS.
    
  9. Onder werkdagen, zoals bedoeld in het Reglement, zijn alle dagen behalve zaterdag, zondag en alle andere officiële feestdagen. Waar in het Reglement wordt gesproken over "dagen" worden kalenderdagen bedoeld.
    
  10. De bepalingen van andere documenten die beschikbaar zijn op de website van het Platform en waarnaar in dit Reglement wordt verwezen, maken integraal deel uit van het Reglement. Indien de bepalingen van deze documenten in tegenspraak zijn met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, is de Adverteerder gebonden aan de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, tenzij de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar de Gebruiksvoorwaarden verwijzen, uitdrukkelijk anders aangeven.
    
  11. Alle Diensten die worden geleverd op basis van het Reglement en die verband houden met het functioneren van het Platform zijn bedoeld voor personen die deze Diensten gebruiken voor doeleinden die verband houden met hun eigen bedrijfsactiviteit en die tegelijkertijd van professionele aard voor hen zijn. Wanneer de Diensten waarop het Reglement van toepassing is en die verband houden met het functioneren van het Platform gebruikt wensen te worden door een consument of ondernemer voor wie de Diensten waarop het Reglement van toepassing is niet van professionele aard zijn, dan zullen met deze consument of ondernemer overeenkomsten voor de levering van de aangeboden Diensten worden gesloten op individueel overeengekomen algemene voorwaarden en zal dit Reglement niet rechtstreeks van toepassing zijn op deze consument of ondernemer, behoudens bepaling 2.9 van dit Reglement.
    
  12. De adverteerder die het Platform gebruikt, is verplicht om:
    
   • het Platform te gebruiken op een manier die de functionaliteit ervan niet verstoort;
   • het Platform te gebruiken op een manier die niet storend is voor andere Gebruikers en de Dienstverlener, en zich te onthouden van handelingen die schade kunnen toebrengen aan andere Gebruikers van het Platform of de Dienstverlener;
   • geen onwettige inhoud te verstrekken of over te brengen op het Platform;
   • geen ongevraagde commerciële informatie te versturen of te plaatsen op het Platform;
   • te voldoen aan het verbod op gegevensextractie van het internet (scrapen) en het uitvoeren van scripts, bots of soortgelijke tools binnen het Platform, de website van de Dienstverlener en al haar subsites.
 2. Diensten
  1. De diensten die worden geleverd door de Dienstverlener op basis van deze Voorwaarden en(hierna te noemen de Dienst of gezamenlijk de Diensten), bestaan met name uit het beschikbaar stellen van het Platform en de functionaliteiten daarvan, waaronder de mogelijkheid om een account aan te maken, het beschikbaar stellen van communicatiemiddelen en bemiddeling
    
   • tussen Adverteerders en Uitgevers met betrekking tot geplaatste bestellingen voor het ter beschikking stellen van portaalruimte voor de publicatie van betaalde (gesponsorde) artikelen en gastartikelen, de publicatie van links of andere soorten content;
   • tussen Adverteerders en Journalisten met betrekking tot geplaatste bestellingen voor de ontwikkeling van content in de vorm van gesponsorde artikelen, gastartikelen en andere soorten content;
   • tussen Adverteerders en Influencers met betrekking tot geplaatste bestellingen voor de uitvoering van influencer marketing campagnes.
     
  2. De tussenkomst van de Dienstverlener, onder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende Dienst, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, kan bestaan uit het handelen voor en namens de Platformgebruiker of uit naam van de Dienstverlener zelf maar namens de Platformgebruiker.
    
  3. De sluiting van de overeenkomst voor de levering van Diensten tussen de Adverteerder en de Dienstverlener vindt plaats op het moment dat het Reglement door de Adverteerder wordt geaccepteerd. De omvang en wijze van gebruik van de Diensten worden door de Dienstverlener gespecificeerd in de inhoud van het Reglement en de documenten waarnaar het Reglement verwijst.
    
  4. De dienst met betrekking tot de verstrekking van het Platform wordt geleverd wanneer toegang wordt verkregen tot het Platform of de geselecteerde functionaliteiten ervan.
    
  5. De beschikbaarheid van door de Dienstverlener geselecteerde functies van het Platform is tegen betaling. De omvang en kosten worden bepaald volgens de bepalingen in de documenten op het Platform die betrekking hebben op de Dienst in kwestie. Het sluiten van de overeenkomst voor de levering van betaalde Diensten vindt plaats op het moment dat wordt aangegeven door de bepalingen van het Reglement met betrekking tot de betreffende Dienst.
    
  6. De Dienstverlener kan aanvullende diensten en uitbreidingen introduceren op het Platform, inclusief diensten of uitbreidingen die tegen betaling beschikbaar worden gesteld. Wijzigingen aan het Platform, bestaande uit het toevoegen, verwijderen of wijzigen van de functionaliteit, vereisen geen wijziging van de Algemene Voorwaarden.
    
  7. Correct gebruik van het Platform is mogelijk middels een pc, Mac of vergelijkbare computer met internetverbinding, uitgerust met een besturingssysteem (Windows, Mac OS, Linux of vergelijkbaar) en een webbrowser (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Mogelijk is voor sommige diensten en tools toegang tot een e-mailaccount vereist en voor het gebruik van bepaalde diensten is JavaScript vereist, tenzij anders aangegeven.
    
  8. Bij gebruik van het Platform worden cookies geïnstalleerd op het computersysteem van de Gebruiker. De regels voor het gebruik van cookies worden uiteengezet in het PRIVACYBELEID.
    
  9. Indien de Adverteerder een consument of een ondernemer is voor wie het gebruik van de Diensten niet van professionele aard is (hierna: Adverteerder-consument), wordt de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Adverteerder-consument gesloten op afzonderlijk bepaalde algemene voorwaarden, met dien verstande dat de bepalingen van het Reglement en de documenten waarnaar het Reglement verwijst van toepassing zijn op de Adverteerder-consument met betrekking tot prijzen en - afhankelijk van individuele afspraken - dienovereenkomstig in de resterende reikwijdte.
 3. Accountregistratie op het Platform
  1. Een Geregistreerde Gebruiker van het Platform is een Gebruiker die, na het accepteren van de Algemene Voorwaarden, de registratieprocedure op het Platform voltooit en eindigt met het succesvol aanmaken van een account.
    
  2. De registratieprocedure bestaat uit het invullen van een elektronisch registratieformulier, het accepteren van het Reglement en het akkoord gaan met de door de Dienstverlener aangegeven reikwijdte en het lezen van het PRIVACYBELEID. Het accepteren van het Reglement is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de Adverteerder om een account aan te maken en de Diensten te gebruiken. Met het accepteren van dit Reglement door de Adverteerder, komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en de Dienstverlener met betrekking tot de Diensten die worden geleverd door de Dienstverlener, de gebruiksprincipes van het Platform en de functionaliteit ervan (de toegankelijkheid).
    
  3. Als gevolg van de registratie op het Platform krijgt de Adverteerder een account toegewezen. Voor het account van de Adverteerder kunnen aanvullende sub-accounts worden aangemaakt, in welk geval de verantwoordelijkheid van de Adverteerder voor het gebruik van het Platform op het niveau van de individuele sub-accounts dezelfde is als voor de hoofdaccount.
    
  4. De Adverteerder verklaart dat, met betrekking tot het materiaal (met inbegrip van gesponsorde artikelen, gastartikelen, afbeeldingen die binnen de voornoemde artikelen worden gebruikt en enige andere content) dat door de Adverteerder wordt verstrekt als onderdeel van of ten behoeve van de publicaties die door de Adverteerder met behulp van de functionaliteit van het Platform worden besteld:
    
   • bezit, voor zover nodig, de auteursrechten en gerelateerde rechten of licenties op deze materialen;
   • het gebruik van dergelijk materiaal voor de uitvoering van de overeenkomst maakt geen inbreuk op de persoonlijke rechten of eigendomsrechten van derden;
   • hebben alle nodige toestemmingen om de afbeelding van de personen die in deze materialen worden vermeld, te verspreiden;
   • het gebruik van dergelijk materiaal geen inbreuk zal maken op de industriële eigendomsrechten van een derde partij en in het bijzonder geen inbreuk zal maken op merkrechten of gerenommeerde handelsmerken, geen daad van oneerlijke concurrentie, een geval van verboden reclame of enige andere inbreuk op het merk, de reputatie of de belangen van een andere ondernemer zal vormen en geen schending van de wet, de goede zeden, principes van sociale samenleving of de legitieme belangen van derden zal vormen.
     
  5. Het is een Adverteerder verboden om te handelen ten nadele van andere Gebruikers van het Platform, of om acties te ondernemen die mogelijk kunnen leiden tot schade aan andere Gebruikers van het Platform. Het verbod waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, omvat in het bijzonder acties zoals: het plaatsen van onnatuurlijke links naar gepubliceerde artikelen (of andere berichten op sociale media), het aanwakkeren van onnatuurlijke reacties onder gepubliceerde artikelen, het leiden van onnatuurlijk verkeer naar gepubliceerde artikelen; ongeacht het doel dat de Adverteerder met dit soort acties wil bereiken.
    
  6. Het account van de Adverteerder op het Platform kan door de Dienstverlener zonder enige vorm van schade worden verwijderd of opgeschort indien de Dienstverlener vaststelt dat:
    
   • de Adverteerder handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de wettelijke bepalingen waarnaar in de Algemene Voorwaarden wordt verwezen;
   • de Adverteerder zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt, in het bijzonder als de Adverteerder meer dan 14 dagen te laat is met de betaling van de bestelde Dienst;
   • de door de adverteerder verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn;
   • de Adverteerder gedurende een cumulatieve periode van 12 maanden sinds de laatste login niet op het Platform heeft ingelogd; als de onderbreking langer dan 3 maanden duurt, kan het account worden opgeschort.
     
  7. Het account van de Adverteerder kan tijdelijk worden opgeschort, waardoor de Adverteerder de Diensten niet kan gebruiken, indien de Adverteerder meer dan 7 dagen te laat is met de betaling van de bestelde Dienst.
    
  8. Voor het herstellen van een opgeschort Adverteerdersaccount of het deblokkeren van een door de Dienstverlener geblokkeerd Adverteerdersaccount vereist de rechtzetting van de overtredingen waar naar wordt verwezen in bepaling 3.6 of par. 3.7 van de bovenstaande Verordeningen en de toestemming van de Dienstverlener, die niet verplicht is deze te verlenen. Als de reden voor de liquidatie of opschorting van het account van de Adverteerder een vertraging in de betaling voor de bestelde Diensten betreft, dan is de voorwaarde voor het herstel van het account van de Adverteerder de betaling van de vertraagde betaling inclusief de wettelijke rente voor de vertraging met betrekking tot commerciële transacties.
 4. Bestellingen plaatsen en overeenkomsten sluiten
  1. Het Platform staat Gebruikers die als Adverteerders geregistreerd staan toe om overeenkomsten te sluiten met de Dienstverlener over het onderwerp:
    
   • het bestellen van de ontwikkeling van gesponsorde artikelen, gastartikelen of andere content door Gebruikers die op het Platform zijn geregistreerd als Journalisten - de gedetailleerde voorwaarden voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst zijn uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden en in het REGLEMENT VOOR JOURNALISTEN;
   • het bestellen van de ontwikkeling van gesponsorde artikelen of gastartikelen door Gebruikers die op het Platform zijn geregistreerd als Uitgevers - de gedetailleerde voorwaarden voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst zijn uiteengezet in het Reglement en in de offerte van de Uitgever, met dien verstande dat als de offerte van de Uitgever voorwaarden bevat die afwijken van de voorwaarden in het Reglement, de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor de uitvoering van de aangeboden voorwaarden door de Uitgever;
   • opdracht geven tot het ter beschikking stellen van de portaalruimte van een Uitgever die is geregistreerd in de Uitgeversdatabase van het Platform om gesponsorde artikelen of gastartikelen te publiceren - de gedetailleerde algemene voorwaarden voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst zijn vastgelegd in dit Reglement en in het REGLEMENT VOOR UITGEVERS;
   • het bestellen van de dienst van het verlenen van toegang tot het portaalgedeelte van een Uitgever die is geregistreerd in de Uitgeversdatabase van het Platform om links te publiceren - gedetailleerde voorwaarden voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst zijn vastgelegd in dit Reglement en in het REGLEMENT VOOR UITGEVERS;
   • het bestellen van de dienst voor het wijzigen van gepubliceerde artikelen - gedetailleerde voorwaarden voor het afsluiten en uitvoeren van de overeenkomst staan in deze Algemene Voorwaarden en in het REGLEMENT VOOR UITGEVERS;
   • het bestellen van publicatiestatistieken;
   • opdracht geven voor het uitvoeren van influencer marketingcampagnes - gedetailleerde voorwaarden voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst staan in deze Algemene voorwaarden en het REGLEMENT VOOR INFLUENCERS;
   • andere diensten die via het Platform door de Dienstverlener worden aangeboden, welke hierboven niet zijn vermeld.
     
  2. In het geval dat een Adverteerder content aanlevert voor publicatie (in het bijzonder: gesponsorde artikelen, gastartikelen, links, afbeeldingen en andere), zorgt de Adverteerder ervoor dat dergelijke voor publicatie aangeleverde content voldoet aan de wettelijke bepalingen, in het bijzonder in de zin van de content en in de zin van toelaatbaarheid van publicatie, en dat de Adverteerder over de relevante rechten beschikt om de content in kwestie te gebruiken, te verkopen en te verspreiden, en, als deze rechten aan derden toebehoren, de relevante wettelijk vereiste toestemmingen heeft verkregen voor het gebruik en de verkoop, met inbegrip van verspreiding van de content in kwestie. De Dienstverlener is niet verplicht om te controleren of de geleverde content geen inbreuk maakt op rechten en of de Adverteerder de relevante rechten heeft om dergelijke content te gebruiken. De Adverteerder is volledig verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van het publiceren van content die in strijd is met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van het publiceren van content die in strijd is met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden.
    
  3. In het geval dat de Adverteerder bepaalde richtlijnen geeft voor de publicatie of creatie van Content (in het bijzonder: gesponsorde artikelen, gastartikelen, links), zal de Adverteerder ervoor zorgen dat deze richtlijnen in overeenstemming zijn met de wet, in het bijzonder met betrekking tot de inhoud en de toelaatbaarheid van de publicatie, en dat, als gevolg van het uitvoeren van de publicatie in overeenstemming met de richtlijnen van de Adverteerder, er geen schending van de wet of persoonlijke rechten van personen of derden plaatsvindt, in het bijzonder met betrekking tot verboden reclame of daden van oneerlijke concurrentie. De Dienstverlener is niet verplicht om de door de Adverteerder verstrekte richtlijnen te controleren. De Adverteerder is volledig verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van een publicatie die tot stand is gekomen op basis van de verstrekte richtlijnen, indien de onwettigheid van de publicatie het gevolg is van door de Adverteerder verstrekte richtlijnen die in strijd zijn met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden.
    
  4. In het geval de Adverteerder opdracht geeft tot het opstellen van de Content (in het bijzonder: een gesponsord artikel, een gastartikel, een infographic), is de Adverteerder, nadat hij de Content die door een Journalist is voorbereid ter acceptatie heeft voorgelegd, verplicht om de Content te controleren op de naleving van de bindende wettelijke bepalingen, met inbegrip van voorschriften betreffende oneerlijke concurrentie, evenals goede manieren. Aanvaarding van deze Content door de Adverteerder staat gelijk aan de bevestiging dat de controle waarnaar in de voorgaande zin wordt verwezen, door de Adverteerder is uitgevoerd. Een Adverteerder die de Content aanvaardt, aanvaardt de verantwoordelijkheid voor mogelijke schendingen van de wet, evenals schendingen van goederen of belangen van personen of derden, die voortvloeien uit de publicatie van de Content die door een Adverteerder is aanvaard.
    
  5. In het geval dat claims worden ingediend tegen de Dienstverlener of juridische of bestuurlijke procedures worden gestart tegen de Dienstverlener in verband met een van de Diensten die in opdracht van de Adverteerder zijn uitgevoerd met behulp van de content of richtlijnen die door de Adverteerder zijn verstrekt, zal de Adverteerder verplicht zijn om de claims tegen de Dienstverlener aan te nemen, deel te nemen aan de lopende procedures en/of alle kosten te vergoeden die door de Dienstverlener worden gemaakt in verband met dergelijke claims of procedures en de eventuele schade die wordt aangericht ten opzichte van de Dienstverlener te vergoeden.
    
  6. Alvorens de overeenkomst te sluiten in het kader van de functionaliteiten van het Platform, hetgeen plaatsvindt op het moment zoals aangegeven in de relevante bepalingen van het Reglement, is de Adverteerder verplicht de juistheid van de geplaatste bestelling te bevestigen.
    
  7. [verwijderd]
    
  8. De sluiting van de overeenkomst en de algemene voorwaarden daarin worden geregistreerd door middel van een e-mail die aan de Partijen wordt verzonden, als onderdeel van de functionaliteit van het Platform.
    
  9. Geen van de in het Reglement voorziene overeenkomsten, gesloten tussen de Adverteerder en de Dienstverlener door het gebruik van de functionaliteit van het Platform, mag stilzwijgend worden gesloten.
    
  10. De Dienstverlener voorziet de Adverteerder van metrics met betrekking tot de portalen van Uitgevers en de social media profielen van Influencers. Deze gegevens zijn afkomstig van Uitgevers of Influencers of worden gedownload vanuit externe diensten wanneer het betreffende portaal van de Uitgever of het profiel van de Influencer wordt toegevoegd aan het Platform. De Dienstverlener streeft ernaar om deze data regelmatig en met wisselende tussenpozen te verifiëren, maar garandeert of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of actualiteit ervan op een bepaalde dag.
 5. Gesponsorde artikelen (betaald)
  1. Gesponsorde artikelen (hierna "gesponsorde artikelen" of "betaalde artikelen" genoemd) zijn teksten (inclusief andere bijlagen) waarin reclame wordt gemaakt voor het product, het bedrijf of de dienst van de Adverteerder of andere teksten van informatieve aard.
    
  2. Bij het indienen van een gesponsord artikel voor publicatie dient de Adverteerder aan te geven of het unieke content betreft, d.w.z. content die nog niet eerder op het internet is gepubliceerd, of dat het content betreft die eerder op het internet is gepubliceerd. Deze aanduiding moet ondubbelzinnig zijn en zal op het Platform zichtbaar zijn voor zowel de Dienstverlener als potentiële Uitgevers.
    
  3. Als een Adverteerder een betaald artikel bij de Dienstverlener indient om een bestelling voor zijn publicaties uit te voeren, heeft de Dienstverlener het recht, maar niet de verplichting, om te controleren of het betaalde artikel voldoet aan de voorwaarde van uniciteit. Deze controle kan met name worden uitgevoerd middels de CopyScape-tool of andere tools. In het geval dat een betaald artikel niet wordt gekenmerkt door uniciteit en de Adverteerder tegelijkertijd het gebrek aan uniciteit niet heeft aangegeven op het formulier bij toevoeging van het betaalde artikel, mag de Dienstverlener de opdracht tot publicatie van een dergelijk artikel weigeren.
    
  4. Een betaald artikel mag actieve links naar de websites van de Adverteerder bevatten. Het aantal en het type links dat is toegestaan is afhankelijk van het aanbod van de Uitgever en de informatie hierover is voor de Adverteerder zichtbaar op het Platform, in het betreffende tabblad waarin een selectie van actieve aanbiedingen van Uitgevers staat vermeld.
    
  5. De verplichtingen van de uitgever met betrekking tot het beschikbaar stellen van portaalruimte en het publiceren van betaalde artikelen staan vermeld in het REGLEMENT VOOR UITGEVERS.
    
  6. Het is de verantwoordelijkheid van de Adverteerder om zich op de hoogte te stellen van de informatie die door Uitgevers wordt verstrekt met betrekking tot het Reglement, aangaande de terbeschikkingstelling van portaalruimte en de publicatie van betaalde artikelen. Deze informatie, zichtbaar op de pagina's van het Platform, kan met name het volgende specificeren:
   • technische en inhoudelijke vereisten voor gepubliceerde betaalde artikelen;
   • voorbeelden van redenen waarom een uitgever een aanbod om een betaald artikel te publiceren kan afwijzen.
     
  7. Het plaatsen van een bestelling door een Adverteerder betekent acceptatie van de algemene voorwaarden voor het beschikbaar stellen van de portaalruimte voor de publicatie van een betaald artikel dat voortvloeit uit het aanbod van de Uitgever, dit Reglement en het REGLEMENT VOOR UITGEVERS. In het bijzonder aanvaardt de Adverteerder dat het gepubliceerde artikel door de Uitgever als gesponsorde content of op een andere gelijkwaardige manier gemarkeerd zal worden. De Dienstverlener is niet aansprakelijk jegens de Adverteerder indien de claim van de Adverteerder voortvloeit uit het feit dat de Adverteerder niet bekend is met de algemene voorwaarden van het aanbod van de Uitgever.
    
  8. Het plaatsen van een bestelling door een Adverteerder vormt de basis voor de Dienstverlener om een vergoeding te innen en machtigt de Uitgever om een betaald artikel op een geselecteerd portaal te publiceren teneinde de overeenkomst na te komen die in dit verband tussen de Adverteerder en de Dienstverlener is gesloten.
    
  9. De Adverteerder dient ervoor te zorgen dat het betaalde artikel dat ter publicatie wordt aangeboden in overeenstemming is met de wet, zowel wat betreft de inhoud als de toelaatbaarheid tot publicatie, en dat de Adverteerder recht heeft op de rechten op de content en andere vormen van media die in het kader van een dergelijk artikel worden gebruikt (in het bijzonder: foto's, afbeeldingen, infographics, etc.).
    
  10. De Dienstverlener is niet verplicht om te controleren of de geleverde gesponsorde artikelen, met inbegrip van de mogelijke juridische gevolgen van hun publicatie, niet in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, zowel wat betreft de inhoud, toelaatbaarheid van publicatie, eigendom van rechten op de content en andere vormen van media die door de Adverteerder of in opdracht van de Adverteerder binnen het gepubliceerde gesponsorde artikel worden gebruikt (zoals foto's, afbeeldingen, infographics, etc.). De Adverteerder zal aansprakelijk worden gehouden voor eventuele wetsovertredingen die worden veroorzaakt door de publicatie van het gesponsorde artikel. In het geval dat er claims worden ingediend tegen de Dienstverlener of er enige juridische of bestuurlijke procedures worden gestart tegen de Dienstverlener in verband met de publicatie van een gesponsord artikel dat is uitgevoerd namens de Adverteerder, is de Adverteerder verplicht om de claims die tegen de Dienstverlener zijn ingediend over te nemen, deel te nemen aan de lopende procedures en/of alle kosten te vergoeden die de Dienstverlener heeft gemaakt in verband met dergelijke claims of procedures en voor de veroorzaakte schade aan de Dienstverlener te vergoeden. De in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheid van de Dienstverlener omvat in het bijzonder aansprakelijkheid voor schending door de content, het onderwerp of links in een gepubliceerd gesponsord artikel van toepasselijke regelgeving met betrekking tot de producten of diensten waarvoor een reclameverbod geldt.
    
  11. De Adverteerder erkent dat de publicatie van een betaald artikel dat door de Uitgever is opgesteld, niet tot gevolg heeft dat de Adverteerder de economische rechten van de auteur op het bestelde artikel verwerft.
    
  12. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van portaalruimte voor de publicatie van een gesponsord artikel staat op het Platform vermeld, naast het bijbehorende aanbod van de Uitgever. In de regel is de vergoeding aan de Dienstverlener te voldoen op basis van een door de Dienstverlener opgestelde btw-factuur, uiterlijk op het moment van de plaatsing van een bestelling door de Adverteerder, waarbij de betaling van de vergoeding plaatsvindt door het incasseren van geld van het Adverteerdersaccount op het Platform, met behulp van de relevante functionaliteit van het Platform. De bepalingen van hfst. 12 van het Reglement zijn van toepassing.
    
  13. Zodra de betaling van de Adverteerder is geïnd, geeft de Dienstverlener, via de functionaliteit van het Platform, opdracht tot het beschikbaar stellen van portaalruimte aan de Adverteerder voor de publicatie van een gesponsord artikel door de Uitgever, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
    
   • de content van het gesponsorde artikel is klaar en beschikbaar op het Platform ter beoordeling door de Uitgever, inclusief bijlagen, structuur, lay-out van links (behalve in het geval dat de bestelling van de Adverteerder de creatie van een gesponsord artikel door de Uitgever betreft);
   • de content van een gesponsord artikel dat ter publicatie wordt aangeboden is uniek, tenzij anders vermeld;
   • het gesponsorde artikel voldoet aan de geselecteerde technische voorwaarden zoals aangegeven door de uitgever;
   • het gesponsorde artikel voldoet aan de eisen zoals uiteengezet in dit Reglement;
   • de Adverteerder heeft voldaan aan alle vereisten van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de dienst van het beschikbaar stellen van portaalruimte voor de publicatie van een gesponsord artikel.
     
  14. De Dienstverlener zal de bestelling uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling van de Adverteerder aan de Uitgever doorgeven.
    
  15. De Adverteerder erkent dat het ter beschikking stellen van portaalruimte aan de Uitgever voor de publicatie van een gesponsord artikel onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Uitgever en dat de Uitgever het recht heeft om zonder opgaaf van reden te weigeren portaalruimte ter beschikking te stellen. Ter vermijding van twijfel: alle verklaringen van de Dienstverlener met betrekking tot de publicatie van een betaald artikel hebben alleen betrekking op de verificatie door de Dienstverlener, in het kader van de Diensten die door de Dienstverlener worden verleend zoals bedoeld in par. 2.1 van deze Algemene Voorwaarden, betreffende de potentiële mogelijkheid van publicatie, en vormen geen enkele vorm van belofte tot publicatie namens de Uitgever, noch vormen zij enige garantie van de Dienstverlener met betrekking tot de publicatie van een betaald artikel door de Uitgever.
    
  16. Het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen van portaalruimte en de publicatie van een betaald artikel vindt plaats op het moment van het plaatsen van een bestelling door de Adverteerder, onder voorbehoud van par. 5.18 van het Reglement hieronder.
    
  17. Een Adverteerder is uitsluitend gerechtigd om rechtstreeks met een Publisher te communiceren via de functionaliteiten van het Platform en uitsluitend voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de gegeven bestelling. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om in te grijpen in de communicatie tussen de Adverteerder en de Uitgever om een efficiënt verloop van de bestelling en de naleving van het Reglement te waarborgen.
    
  18. De dienstverlener verstrekt de overeenkomst van de Adverteerder voor de publicatie van het artikel aan de Uitgever wiens portaal door de Adverteerder in de geplaatste opdracht is vermeld. De Uitgever is in de regel verplicht het artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling te publiceren, tenzij in de offerte van de Uitgever of in de bestelling van de Adverteerder een andere publicatietermijn is vermeld. Als de bestelling niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn door de Uitgever wordt uitgevoerd, wordt de overeenkomst tussen de Adverteerder en de Dienstverlener beëindigd en zal de Dienstverlener binnen 7 werkdagen vanaf de besteldatum de gelden die van het account van de Adverteerder zijn afgeschreven, aan de Adverteerder terugbetalen, in overeenstemming met par. 5.12 van het Reglement.
    
  19. In verband met het beschikbaar stellen van ruimte op het Portaal aan de Uitgever en de publicatie van een betaald artikel, verzoekt de Dienstverlener, via de geautomatiseerde functies van het Platform, de Uitgever om op het Platform aan te geven dat de ruimte op het Portaal beschikbaar is gesteld en dat de aangevraagde publicatie is uitgevoerd. "Markeren" in de bovengenoemde zin betekent dat de Uitgever het internetadres vermeldt van de subpagina van het Portaal, waarop het artikel is gepubliceerd. Het markeren heeft tot gevolg dat de Adverteerder automatisch via het Platform op de hoogte wordt gesteld of per e-mail wordt geïnformeerd over de afhandeling van de bestelling betreffende de publicatie van het betaalde artikel.
    
  20. Zodra een betaald artikel is gepubliceerd en op het Platform is gemarkeerd, verifieert de Adverteerder of er werkelijk portaalruimte beschikbaar is gesteld en of de publicatie correct is uitgevoerd, terwijl de Dienstverlener het recht maar niet de plicht heeft om dit te doen. Verificatie van publicatie bestaat uit het controleren of de beschikbaarstelling van portaalruimte aan de uitgever en de publicatie van het gesponsorde artikel in overeenstemming zijn met de overeenkomst die in dit verband is gesloten. Verificatie door de Adverteerder dient uiterlijk 2 werkdagen na de datum waarop het feit van publicatie door de Uitgever op het Platform is gemarkeerd, plaats te vinden. Verzuim van goedkeuring van de publicatie door een Adverteerder binnen de gestelde termijn geeft de Dienstverlener het recht om de publicatie namens een Adverteerder goed te keuren, wat met zich meebrengt dat de Adverteerder het recht verliest om opmerkingen en correcties op de uitgevoerde publicatie aan te brengen.
    
  21. Als een Adverteerder de publicatie van een artikel niet binnen 2 werkdagen vanaf de vaststelling van het feit van de terbeschikkingstelling van de portaalruimte en de publicatie door de Uitgever verifieert, wordt aangenomen dat het Betaalde Artikel correct is gepubliceerd en bijgevolg kunnen alle daaropvolgende wijzigingen van de publicatie die door een Adverteerder worden aangebracht, worden behandeld als een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het gepubliceerde artikel, in overeenstemming met de bepalingen van hfst. 9 van het Reglement, waaraan extra kosten voor de Adverteerder verbonden kunnen zijn.
    
  22. Indien, in overeenstemming met het door de Adverteerder aanvaarde aanbod van de Uitgever, het de Uitgever is die een gesponsord artikel heeft opgesteld, zal de Adverteerder verplicht zijn het opgestelde artikel te aanvaarden of binnen 2 werkdagen na de datum van aanlevering van het gesponsorde artikel door de Uitgever opmerkingen of wijzigingen in te dienen - in dit verband zijn de bepalingen van paragrafen 5.19, 5.20, 5.21 en 8.12 van het Reglement van overeenkomstige toepassing.
    
  23. In het geval van: (i) het niet beschikbaar stellen van portaalruimte, (ii) publicatie van een betaald artikel door de Uitgever op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst, of (iii) vertraging in het beschikbaar stellen van portaalruimte en het uitvoeren van de publicatie, zal de Dienstverlener, samen met de Adverteerder, beslissen of:
    
   • de Uitgever in het onder (i) of (iii) genoemde geval de portaalruimte conform de overeenkomst beschikbaar stelt;
   • de Uitgever de content van de publicatie zal wijzigen - in dat geval zullen de Dienstverlener en de Adverteerder de datum en omvang van de wijziging bepalen - in het geval als bedoeld in (ii) hierboven;
   • de Dienstverlener trekt zich terug uit de overeenkomst met de Contractant als gevolg van het feit dat de Adverteerder zich geheel of gedeeltelijk terugtrekt uit de met de Dienstverlener gesloten overeenkomst; in een dergelijk geval zal de door de Adverteerder betaalde publicatieprijs naar rato van de omvang van de terugtrekking - die mogelijk is in elk van de hierboven bij (i) - (iii) genoemde gevallen - op passende wijze worden gerestitueerd.
     
  24. Indien, als gevolg van non-conformiteit van de Dienst met de overeenkomst, één van de omstandigheden waarnaar wordt verwezen in par. 5.23 van de Algemene Voorwaarden hierboven, zal de Adverteerder eventuele claims op dit account tegen de Uitgever indienen. Hiertoe is de Dienstverlener verplicht alle stappen te ondernemen om de Adverteerder in staat te stellen claims tegen de Uitgever in te dienen, inclusief het overdragen van alle rechten op dit account en het verstrekken van de adres- en contactgegevens van de Uitgever. Deze claims mogen echter niet hoger zijn dan het bedrag van de vergoeding die voor de betreffende publicatie is overeengekomen.
    
  25. In het kader van de in de overeenkomst voorziene vergoeding zal de Uitgever de portaalruimte ter beschikking stellen en de publicatie van het betaalde artikel gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden met ongewijzigde content behouden, tenzij:
    
   • het aanbod van de uitgever dat door de adverteerder is geaccepteerd uitdrukkelijk een andere periode voor het in stand houden van de publicatie op het portaal vermeldt;
   • één van de omstandigheden aangegeven in par. 5.25 van het Reglement;
   • de Adverteerder de 36 MAANDEN GARANTIE -dienst van de Uitgever voor de publicatie afneemt.

    Tegelijkertijd vormt het ter beschikking stellen van portaalruimte door de uitgever en het in stand houden van de publicatie van een gesponsord artikel voor een langere periode dan de contractuele periode geen contractbreuk.
     
  26. De periode waarbinnen de portaalruimte beschikbaar is gesteld voor de publicatie van een betaald artikel kan worden verkort, zonder dat het recht bestaat enige claim in te dienen tegen de Dienstverlener of de Uitgever, inclusief de terugbetaling van de vergoeding of de claim voor schadevergoeding, in het geval dat:
    
   • de publicatie is verwijderd op grond van het feit dat de inhoud of vorm ervan in strijd is met de wet of dat er een redelijk vermoeden bestond van een inbreuk op de wet;
   • de publicatie werd verwijderd, omdat deze inbreuk maakte op de rechten van derden of omdat er een redelijk vermoeden bestond dat de publicatie inbreuk maakte op de rechten van derden;
   • de publicatie is verwijderd op verzoek van de Adverteerder of de Dienstverlener, in overeenstemming met par. 5.27 van het Reglement;
   • de Adverteerder bewust in het nadeel van de uitgever handelde, bijvoorbeeld door het artikel op onnatuurlijke wijze door te linken;
   • de Adverteerder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geschonden heeft die betrekking hebben op zijn verplichtingen na de publicatiedatum;
   • de verwijdering van het artikel een gevolg is van overmacht;
   • de Uitgever het portaal waarvan de ruimte onderwerp van de overeenkomst was heeft opgeheven en niet verder gaat met een ander portaal.
     
  27. Op verzoek van de Adverteerder kan de Dienstverlener de Uitgever verzoeken om een betaald artikel bij voorbaat te verwijderen. In het geval van een dergelijk verzoek is de Dienstverlener, met inachtneming van de professionele zorgvuldigheid, verplicht de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Uitgever het betaalde artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek van de Adverteerder van het portaal verwijdert, waarbij de ruimte van het Portaal het onderwerp is van de gesloten overeenkomst, waarbij de aangegeven deadline een instructieve deadline is en overschrijding ervan niet leidt tot aansprakelijkheid van de Dienstverlener.
    
  28. De uitgever heeft het recht om het internetadres van het aangeboden portaalgebied met het betaalde artikel te wijzigen gedurende de publicatieperiode waarnaar wordt verwezen in par. 5.25 van de Algemene Voorwaarden. In het geval van een adres- of domeinwijziging dient dit te geschieden middels een "301 redirect". Een dergelijke wijziging zal niet worden beschouwd als een overtreding van het Reglement voor het ter beschikking stellen van portaalruimte en de publicatie van het betaalde artikel.
    
  29. In het geval dat de Uitgever een handmatig filter "Onnatuurlijke links van uw site" of een analoog filter (van Google) heeft ontvangen met betrekking tot het portaal waarop de bestelde publicatie van het gesponsorde artikel heeft plaatsgevonden, mag de Uitgever het linkkenmerk van het artikel wijzigen in nofollow. Een dergelijke actie zal niet worden beschouwd als een schending van de overeenkomst die is gesloten met betrekking tot het beschikbaar stellen van portaalruimte en de publicatie van het betaalde artikel, op voorwaarde dat de Uitgever dit aantoont door de Dienstverlener een relevant document te sturen waarin de ontvangst van een dergelijk filter wordt bevestigd.
    
  30. Als er, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, een grondslag is voor een terugbetaling aan de Adverteerder (geheel of gedeeltelijk) en de Dienstverlener geen adequate terugbetaling van de aan de Uitgever betaalde vergoeding ontvangt binnen 10 werkdagen vanaf de datum waarop de grondslag voor de terugbetaling zich voordeed (geheel of gedeeltelijk, al naar gelang het geval), zal de Dienstverlener een terugbetaling van dat deel van de vergoeding aan de Adverteerder inhouden en zal de Adverteerder het recht hebben om de vergoeding van de kosten voor het ter beschikking stellen van de portaalruimte en het publiceren van het artikel alleen rechtstreeks van de Uitgever te vorderen voor het gedeelte dat de vergoeding van de Uitgever uitmaakte. Hiertoe is de Dienstverlener verplicht om alle stappen te ondernemen om de Adverteerder in staat te stellen dit recht uit te oefenen, in het bijzonder om alle rechten in dit verband over te dragen en om het adres en de contactgegevens van de Uitgever beschikbaar te stellen.
    
  31. De Adverteerder verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de Uitgever, buiten de Dienstverlener om, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van portaalruimte en de publicatie van betaalde artikelen die via het Platform worden of zijn gepubliceerd, evenals met betrekking tot andere diensten die via het gebruik van het Platform worden verleend, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk door het Reglement zijn toegestaan.
    
  32. In speciale situaties behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor niet-standaard activiteiten, zelfs als deze niet voorzien zijn in het Platform of de overeenkomst voor de levering van portaalruimte voor de publicatie van een gesponsord artikel, als deze de schuld zijn van de Adverteerder of uitgevoerd zijn op verzoek van de Adverteerder.
 6. Gastartikelen
  1. Gastartikelen zijn unieke teksten (en hun bijlagen) die door een handelaar worden aangeleverd, die nog niet op het internet zijn gepubliceerd, van professionele aard zijn, niet rechtstreeks commercieel van aard zijn en een merklink of een URL in de vorm van een footer onderaan de content bevatten. Gastartikelen waarvoor eerder een publicatieovereenkomst is gesloten, mogen niet worden onderworpen aan een volgende overeenkomst voor portaalruimte en publicatie. Door een gastartikel in te dienen, verklaart en bevestigt de Adverteerder dat het om unieke en niet eerder gepubliceerde content gaat.
    
  2. De verplichtingen van de uitgever met betrekking tot het beschikbaar stellen van portaalruimte voor de publicatie van gastartikelen staan beschreven in het REGLEMENT VOOR UITGEVERS.
    
  3. Door een gastartikel in te dienen voor publicatie, bevestigt de Adverteerder dat het om unieke content gaat. Deze aanduidingen moeten ondubbelzinnig zijn en zullen op het Platform zichtbaar zijn voor zowel de Dienstverlener als potentiële Uitgevers. In het geval dat de Adverteerder een opdracht wil geven voor het opstellen van een gastartikel, dan is het Reglement voor tussenkomst door de Dienstverlener voor deze Dienst gedefinieerd in par. 9 van het Reglement.
    
  4. De Dienstverlener heeft het recht om de bewering van de Adverteerder over de aard van het gastartikel te verifiëren. In het geval dat de Dienstverlener het niet eens is met deze kwalificatie, kan hij het beschouwen als een betaald artikel waarop de bepalingen van par. 5 van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of dit materiaal in het geheel niet accepteren op het Platform, in het bijzonder als de Dienstverlener het niet eens is met de herclassificatie van een dergelijk artikel.
    
  5. Als een Adverteerder een gastartikel bij de Dienstverlener indient, heeft de Dienstverlener het recht, maar niet de verplichting, om te verifiëren of een dergelijk artikel uniek is. Deze verificatie kan met name worden uitgevoerd middels de CopyScape-tool of andere tools. In het geval dat een gastartikel niet wordt gekenmerkt door uniciteit, mag de Dienstverlener niet toestaan dat het artikel bij de Uitgever wordt ingediend.
    
  6. De adverteerder garandeert dat: (a) het gastartikel en de daarin opgenomen links voldoen aan de wet, zowel wat betreft hun inhoud, toelaatbaarheid van publicatie of doorlinken, en dat: (b) hij eigenaar zal zijn van de rechten op de content en andere gebruikte vormen van media (foto's, afbeeldingen, etc.) met betrekking tot dit artikel.
    
  7. De Dienstverlener is niet verplicht om te controleren of de ingediende gastartikelen (en de gevolgen van hun latere publicatie) niet in strijd zijn met de wet, zowel wat betreft hun inhoud, doorlinken, de toelaatbaarheid van publicatie of doorlinken, als het eigendom van de rechten op de content en andere vormen van media die door de Adverteerder worden gebruikt (foto's, afbeeldingen, etc.). De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor mogelijke wetsovertredingen veroorzaakt door gastartikelen die door de Adverteerder ter publicatie zijn aangeboden.
    
  8. Een link in een gastartikel die voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in 6.7 mag alleen verschijnen in de voettekst van de auteur, waarvan de content niet de kenmerken van reclame mag dragen en uitsluitend bedoeld is om informatie te verstrekken over de aanbieder van de content. De link moet voldoen aan de wet, mag in het bijzonder geen inbreuk maken op het auteursrecht van de auteur/andere derde partij die het auteursrecht op de content bezit waarnaar de link verwijst, mag alleen in de vorm van een URL of bedrijfsnaam worden weergegeven en mag geen extra trefwoordlink bevatten. Aanvullend doorlinken met het nofollow-kenmerk naar informatie van openbare instellingen (zoals officiële brieven en juridische documenten) en wetenschappelijke publicaties (woordenboeken, wetenschappelijke studies) is toegestaan. Gastartikelen, zelfs van deskundige aard, worden niet beschouwd als wetenschappelijke publicaties.
    
  9. Het platform biedt uitgevers een database met gastartikelen. De Uitgever heeft toegang tot een deel van de content van het artikel voordat deze gepubliceerd wordt. De adverteerder gaat ermee akkoord dat de uitgever de content van het artikel voorafgaand aan publicatie kan beoordelen.
    
  10. Het is de verantwoordelijkheid van de Adverteerder om zich op de hoogte te stellen van de informatie die door de Uitgevers wordt verstrekt met betrekking tot het Reglement ten opzichte van de publicatie van gastartikelen en die te zien is op de pagina's van het Platform.
    
  11. Indien de Adverteerder in verband met de terbeschikkingstelling van portaalruimte en de publicatie van een gastartikel zijn publicatie-eisen aan de Uitgever wenst op te leggen, dient hij deze op straffe van ongeldigheid gedetailleerd te beschrijven op het Platform naast het gastartikel waarop zij betrekking hebben. Deze vereisten kunnen betrekking hebben op:
    
   • populariteit, onderwerp, technische parameters van het portaal van de uitgever om het artikel te publiceren;
   • uitsluiting van portalen die door de Adverteerder zijn aangegeven, onder andere vanwege hun content, meningen over de website of het niet accepteren van de publicatievoorwaarden die op een dergelijk portaal door de Uitgever worden aangeboden;
   • andere voorwaarden voor publicatie;
   • de kosten van het ophalen van het artikel ten bedrage van de aan de Dienstverlener verschuldigde afhandelingskosten als bedoeld in paragraaf 6.13 van het Reglement hieronder. Deze kosten kunnen "EUR 0" zijn als ze door de Adverteerder zijn gemaakt. Indien de afhandelingskosten niet door de Adverteerder zijn gedragen, dient de Uitgever het aangegeven bedrag te betalen in overeenstemming met de bepalingen van het REGLEMENT VOOR UITGEVERS alvorens het gastartikel te downloaden.
     
  12. Het artikel voldoet aan de vereisten voor gastartikelen volgens par. 6.1 van het Regelement, dan is de Adverteerder op grond van het ter beschikking stellen van portaalruimte en het publiceren van het gastartikel niet verplicht enige vergoeding in verband met deze publicatie aan de Uitgever te betalen, anders dan de betaling van een verwerkingsvergoeding aan de Dienstverlener, tenzij een dergelijke vergoeding op grond van Regel 6.12(d) hierboven in rekening moet worden gebracht aan de Uitgever die een dergelijk artikel publiceert.
    
  13. De overeenkomst betreffende de levering van portaalruimte en de publicatie van het gastartikel komt tot stand op het moment dat de Uitgever het artikel van de pagina's van het Platform downloadt teneinde het te publiceren. Krachtens deze overeenkomst heeft de uitgever het recht om het gastartikel op één uitgeversportaal te publiceren. Het downloaden van het gastartikel houdt niet in dat de Uitgever enig auteursrecht op het betreffende artikel verwerft, noch enige licentie om het artikel te gebruiken behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de publicatieovereenkomst.
    
  14. Krachtens de bepalingen van deze Statuten en het REGLEMENT VOOR UITGEVERS is de Uitgever, wanneer deze besluit om een gastartikel te downloaden en te publiceren (in welk geval hij/zij de volledige content en bijlagen ontvangt), verplicht om het te publiceren op het beschikbaar gestelde gedeelte van het portaal in een in wezen ongewijzigde inhoud (alleen kleine wijzigingen zijn toegestaan als deze de inhoudelijke boodschap van een dergelijk artikel niet veranderen, zoals stilistische of grammaticale veranderingen of correctie van spelfouten) binnen 3 werkdagen vanaf het moment van downloaden, onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de vereisten van de Adverteerder waarnaar wordt verwezen in par. 6.12 van de Gebruiksvoorwaarden en onder de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden en het REGLEMENT VOOR ADVERTEERDERS.
    
  15. In verband met de terbeschikkingstelling van portaalruimte en de publicatie van een gastartikel verzoekt de Dienstverlener via de geautomatiseerde functies van het Platform de Uitgever in het Platformsysteem aan te geven dat de terbeschikkingstelling van portaalruimte en de uitvoering van de overeengekomen publicatie heeft plaatsgevonden. Onder "Aanduiding" in voornoemde zin wordt verstaan dat de Uitgever het internetadres van de subpagina van het Portaal opgeeft waar het artikel op is gepubliceerd. Het markeren heeft tot gevolg dat de Adverteerder automatisch via het Platform of per e-mail op de hoogte wordt gesteld van de voltooiing van de opdracht voor de publicatie van het gastartikel.
    
  16. Zodra een gastartikel op het Platform is gepubliceerd en gemarkeerd, controleert de Adverteerder het feit dat portaalruimte beschikbaar is gesteld en controleert hij de juistheid van de publicatie, terwijl de Dienstverlener het recht heeft, maar niet de verplichting, om dit te doen. Verificatie van de publicatie bestaat uit het verifiëren van de overeenstemming van de beschikbaarstelling van portaalruimte aan de Uitgever en de publicatie van het gastartikel, met de overeenkomst die in dit verband is gesloten. Verificatie door de Adverteerder dient uiterlijk 2 werkdagen na de datum waarop het feit van publicatie door de Uitgever op het Platform is gemarkeerd, plaats te vinden. Indien een Adverteerder de publicatie niet binnen de gestelde termijn goedkeurt, heeft de Dienstverlener het recht om de publicatie namens de Adverteerder goed te keuren, wat neerkomt op het verlies van het recht van de Adverteerder om opmerkingen en correcties aan te brengen op de uitgevoerde publicatie.
    
  17. In het geval dat de Adverteerder de publicatie van het artikel niet verifieert binnen 2 werkdagen na de melding van het feit dat de portaalruimte beschikbaar is gesteld en na de publicatie door de Uitgever, wordt aangenomen dat het Gastartikel correct is gepubliceerd.
    
  18. In het geval van: (i) het niet beschikbaar stellen van portaalruimte, (ii) publicatie van een gastartikel door de Uitgever op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst, of (iii) vertraging in het beschikbaar stellen van portaalruimte en het uitvoeren van de publicatie, zal de Dienstverlener, samen met de Adverteerder, beslissen of:
    
   • de Uitgever in het onder (i) of (iii) genoemde geval de portaalruimte conform de overeenkomst beschikbaar stelt;
   • de Uitgever de content van de publicatie zal wijzigen - in dat geval zullen de Dienstverlener en de Adverteerder de datum en omvang van de wijziging bepalen - in het geval als bedoeld in (ii) hierboven;
   • de Dienstverlener zich zal terugtrekken uit de overeenkomst met de Uitgever als gevolg van het feit dat de Adverteerder zich geheel of gedeeltelijk terugtrekt uit de overeenkomst met de Dienstverlener; in een dergelijk geval zullen de door de Adverteerder betaalde afhandelingskosten naar behoren worden terugbetaald in de mate van de terugtrekking - wat mogelijk is in elk van de gevallen die hierboven zijn uiteengezet in (i) - (iii).
     
  19. Indien, als gevolg van non-conformiteit van de Dienst met de overeenkomst, één van de omstandigheden waarnaar wordt verwezen in par. 6.19 van de Algemene Voorwaarden hierboven, zal de Adverteerder eventuele claims op dit account tegen de Uitgever indienen. Hiertoe is de Dienstverlener verplicht alle maatregelen te nemen om de Adverteerder in staat te stellen claims tegen de Uitgever in te dienen, met inbegrip van het overdragen van alle rechten op dit account en het verstrekken van het adres en de contactgegevens van de Uitgever.
    
  20. Als onderdeel van de overeengekomen dienstverlening zal de Uitgever de portaalruimte beschikbaar stellen en de publicatie van het gastartikel voor een periode van ten minste 12 (twaalf) maanden met ongewijzigde inhoud onderhouden.
    
  21. De periode van toegang tot het portaalgebied en de publicatie van het gastartikel kan worden verkort zonder het recht om enige claim tegen de Dienstverlener of de Uitgever in te dienen, in het geval dat:
    
   • de publicatie is verwijderd op grond van het feit dat de inhoud of vorm ervan in strijd is met de wet of er een redelijk vermoeden bestaat dat de publicatie in strijd is met de wet;
   • de publicatie werd verwijderd omdat deze inbreuk maakte op de rechten van derden of omdat er een redelijk vermoeden bestond dat de publicatie inbreuk maakte op de rechten van derden;
   • de publicatie is verwijderd op verzoek van de Adverteerder of de Dienstverlener, in overeenstemming met par. 5.27 van het Reglement;
   • de Adverteerder bewust in het nadeel van de uitgever handelde, bijvoorbeeld door het artikel op onnatuurlijke wijze door te linken;
   • de Adverteerder de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geschonden heeft die betrekking hebben op zijn verplichtingen na de publicatiedatum;
   • de verwijdering van het artikel een gevolg is van overmacht;
   • de Uitgever het portaal waarvan de ruimte onderwerp van de overeenkomst was heeft opgeheven en niet verder gaat met een ander portaal.
     
  22. Indien een gastartikel is gedownload door een bepaalde Uitgever wiens portaal niet is uitgesloten op grond van de regelgeving beschreven in artikel 6.12(b) van het Reglement en voldoet aan de overige vereisten genoemd in par. 6.12 van het Reglement, dan zal de Adverteerder, voor het verstrijken van de termijn die is genoemd in par. 6.21 van de regelgeving en het Reglement, niet verzoeken om verwijdering van de publicatie van het portaal van de Uitgever.
    
  23. Op verzoek van de Adverteerder kan de Dienstverlener de Uitgever verzoeken om het gastartikel te verwijderen. Als een dergelijk verzoek wordt gedaan, zal de dienstverlener met de nodige professionele toewijding de noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de uitgever het gastartikel binnen 3 werkdagen na ontvangst van dergelijke informatie verwijdert. Indien de verwijdering van het gastartikel op deze wijze plaatsvindt (waartoe de Uitgever gerechtigd maar niet verplicht is), dan heeft de Adverteerder geen recht op restitutie van (een deel van) de daarvoor betaalde vergoeding.
    
  24. De uitgever heeft het recht om het internetadres van de gedeelde ruimte op het portaal waar het gepubliceerde artikel zich bevindt te wijzigen, maar dient een "301 redirect" te gebruiken. Een dergelijke wijziging zal niet worden beschouwd als een schending van het Reglement voor het delen van ruimte op het portaal en het publiceren van het gastartikel.
    
  25. In het geval dat de Uitgever een handmatig filter "Onnatuurlijke links van uw site" of een analoog filter (van Google) heeft ontvangen met betrekking tot het portaal waarop de opdracht tot publicatie van het gastartikel plaatsvond, kan de Uitgever het kenmerk van de links in het artikel wijzigen in nofollow. Een dergelijke actie wordt niet beschouwd als een schending van de overeenkomst die is gesloten voor de beschikbaarstelling van portaalruimte en de publicatie van het gastartikel, mits de uitgever dit aantoont door de Dienstverlener een passend document te sturen waarin de ontvangst van een dergelijk filter wordt bevestigd.
    
  26. De uitgever heeft de mogelijkheid om gastartikelen aan te vragen. Dergelijke informatie wordt via het Platform verspreid onder de Adverteerders. Als de Adverteerder in overeenstemming met het verzoek een gastartikel voorbereidt, wordt de Uitgever hiervan op de hoogte gesteld via de relevante functionaliteiten van het Platform. De Uitgever beslist uiteindelijk of hij het door de Adverteerder aangeleverde artikel publiceert, wat betekent dat hij ook mag weigeren het te publiceren, zonder dat hij daarvoor een reden hoeft op te geven.
    
  27. De adverteerder verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de uitgever buiten de dienstverlener om, met betrekking tot het ter beschikking stellen van portaalruimte en het publiceren van gastartikelen, evenals met betrekking tot andere diensten die worden uitgevoerd door middel van het gebruik van het Platform, die moeten worden gepubliceerd of zijn gepubliceerd via het Platform, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Algemene Voorwaarden.
    
  28. Het is mogelijk dat de bestelservice voor gastartikelen niet voor alle markten op het Platform beschikbaar is, wat betekent dat het voor een bepaald land of een bepaalde publicatietaal niet mogelijk is om een bestelling te plaatsen voor de publicatie van een gastartikel. De beschikbaarheid van de dienst op individuele markten is ter beoordeling van de Dienstverlener.
 7. Publicatie van links in het portaal
  1. Het platform stelt Gebruikers die als adverteerder zijn geregistreerd in staat om overeenkomsten te sluiten met de Dienstverlener over de beschikbaarstelling van ruimte op de portalen van Uitgevers voor de publicatie van links (hierna ook: dienst voor publicatie van links).
    
  2. Als onderdeel van de functionaliteit van het Platform genereert de uitgever een publicatieaanbod van een link (hierna ook: linkaanbod), dat ten minste de volgende informatie bevat:
    
   • link type;
   • tijdstip van publicatie;
   • linkparameter;
   • de methode van doorlinken - naar keuze:
    • de aangegeven zin in de content doorlinken;
    • korte content met een link toevoegen;
    • het toevoegen van een verwijzing aan het einde van het artikel, zoals"In samenwerking met [...]")
   • de aanbiedingsprijs;
   • opmerkingen over het aanbod.
     
  3. De dienstverlener geeft via het Platform namens de adverteerder opdracht tot het ter beschikking stellen van portaalruimte aan de uitgever voor de publicatie van een link, waarbij de opdracht tot publicatie van een link, conform het aanbod van de uitgever, betrekking kan hebben op:
    
   • het publiceren van een link in eerder gepubliceerde redactionele artikelen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de link in de context van het onderwerp van de publicatie wordt geplaatst;
   • publicatie van de link in speciale gedeelten van het portaal van de uitgever (categoriepagina's, startpagina, speciale subpagina's),
   • publicatie van een sitebrede link (op alle pagina's van het portaal van de uitgever).
     
  4. De Adverteerder dient via het Platform de link in die gepubliceerd moet worden op het portaal van de Uitgever. De Adverteerder moet ervoor zorgen dat de link die voor publicatie wordt ingediend, voldoet aan de wet, en de Dienstverlener is niet verplicht om te controleren of de publicatie van de link van de Adverteerder rechtmatig is. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van het publiceren van een link in strijd met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van het publiceren van een link in strijd met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.
    
  5. Voor het sluiten van de overeenkomst binnen de functionaliteit van het Platform, die plaatsvindt op het moment aangegeven in par. 7.7 van het Reglement hieronder, zijn de Uitgever en de Adverteerder verplicht om de juistheid van de door de Adverteerder geplaatste bestelling voor de publicatie van een link op het portaal en de verklaring van de Uitgever van acceptatie van de bestelling te bevestigen, met inbegrip van de richtlijnen over doorlinken die zijn aangegeven door de Adverteerder op het moment dat de bestelling werd geplaatst.
    
  6. Indien een Adverteerder of Uitgever, alvorens een overeenkomst met de Dienstverlener te sluiten, aan de Uitgever respectievelijk Adverteerder de ontvangst van het aanbod bevestigt, hetgeen ook automatisch kan plaatsvinden door de functionaliteit van het Platform, resulteert deze bevestiging niet in de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Adverteerder en de Uitgever, maar heeft deze slechts tot gevolg dat het aanbod de persoon die het aanbod doet bindt.
    
  7. De totstandkoming van de overeenkomst tussen een Adverteerder en een Dienstverlener met betrekking tot het beschikbaar stellen van portaalruimte voor de publicatie van een door een Adverteerder bestelde link vindt plaats op het moment dat de bestelling van de Adverteerder door een Uitgever wordt geaccepteerd, d.w.z. op het moment van publicatie van de link door een Uitgever, met inachtneming van par. 7.10 van het Reglement hieronder.
    
  8. De sluiting van de overeenkomst en de algemene voorwaarden daarin worden geregistreerd door middel van een e-mail die aan de Partijen wordt verzonden, als onderdeel van de functionaliteit van het Platform.
    
  9. De adverteerder verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de uitgever, buiten de dienstverlener om, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van portaalruimte en de publicatie van de link, evenals met betrekking tot andere diensten die via het gebruik van het Platform worden geleverd, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door het Reglement.
    
  10. De aangesloten partij moet de link publiceren binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling voor het publiceren van de link op het Platform. Indien de link niet wordt gepubliceerd en de Uitgever tegelijkertijd de Dienstverlener niet binnen 3 werkdagen na de datum van het downloaden van de link in kennis stelt van zijn weigering om de link te publiceren, wordt de Uitgever geacht de opdracht te hebben aanvaard, hetgeen resulteert in de totstandkoming van de overeenkomst in overeenstemming met par. 7.7 van de Algemene Voorwaarden hierboven en de mogelijke aansprakelijkheid van de Uitgever jegens de Dienstverlener in verband met de onbehoorlijke nakoming van de overeenkomst.
    
  11. Als onderdeel van de functionaliteit van het Platform dient de uitgever uiterlijk 24 uur nadat de uitgever de link heeft gepubliceerd op het Platform aan te geven dat de portaalruimte beschikbaar is gesteld en dat de overeengekomen publicatie beschikbaar is gesteld. De term "aanduiding" in de bovengenoemde zin verwijst naar het feit dat de uitgever het internetadres vermeldt van de subpagina van het portaal waarop de link is gepubliceerd. Het markeren heeft tot gevolg dat de Adverteerder automatisch via het Platform op de hoogte wordt gesteld of dat de Adverteerder per e-mail wordt geïnformeerd over de uitvoering van de bestelling in de vorm van het publiceren van de link.
    
  12. Zodra de link is gepubliceerd en gemarkeerd op het Platform, verifieert de Adverteerder het feit dat het portaal beschikbaar is gesteld en verifieert hij de juistheid van de publicatie, waarbij de Dienstverlener ook het recht heeft, maar niet de verplichting, om de verificatie uit te voeren. De verificatie bestaat uit het controleren van de overeenstemming van het aanbod van het portaal en de publicatie van de link met de geplaatste bestelling en de overeenkomst die in dit verband is gesloten.
    
  13. De verificatie waarnaar wordt verwezen in par. 7.12 van het Reglement hierboven, dient uiterlijk 2 werkdagen na de datum van markering van de publicatie van de link door de Uitgever worden uitgevoerd. Als de Adverteerder de publicatie van de link niet binnen 2 werkdagen na de datum van markering van de publicatie door de Uitgever verifieert, wordt aangenomen dat de publicatie correct is uitgevoerd en is de Dienstverlener gemachtigd om de publicatie door de Uitgever namens de Adverteerder te accepteren, wat erop neerkomt dat de Adverteerder het recht verliest om opmerkingen en correcties op de gemaakte publicatie aan te brengen.
    
  14. Voor zover niet gedekt door de bepalingen van hfst. 7 van de Algemene Voorwaarden, met inbegrip van wat betreft de uitvoering van betalingen voor bestellingen voor de publicatie van links en gevallen van niet-nakoming of onbehoorlijke nakoming van de overeenkomst, de bepalingen van par. 5 van de Algemene voorwaarden.
 8. Ontwikkeling van artikelen en infographics
  1. In het kader van de Dienst bestaande uit de publicatie van artikelen (gesponsorde artikelen of gastartikelen), kan de Adverteerder artikelen ter beschikking stellen of laten opstellen door de Dienstverlener, die vervolgens de publicatie ervan verzorgt ten behoeve van de Adverteerder, in overeenstemming met de Regels beschreven in hfst. 5 of hfst. 6 van het Reglement. De Adverteerder kan via de Dienstverlener ook opdracht geven tot het opstellen van een artikel of infographic (hierna: "Content") voor andere doeleinden dan publicatie.
    
  2. Wanneer door de Adverteerder Content wordt besteld:
    
   • de Adverteerder specificeert het type en de richtlijnen voor de te bestellen Content en verstrekt eventuele aanvullende informatie en opmerkingen;
   • de Adverteerder draagt de kosten van de vergoeding voor de voorbereiding van de Content in overeenstemming met de huidige prijslijst die beschikbaar is op het Platform.
     
  3. De Adverteerder kan ook opdracht geven voor de ontwikkeling van Content die artikelen betreft binnen één van de artikelpakketten die door de Dienstverlener worden aangeboden. De deadline voor de pakketservice, evenals de kosten daarvan, zijn afhankelijk van het pakkettype dat door de Adverteerder is besteld en wordt elke keer op het Platform gespecificeerd, naast de beschrijving van het betreffende pakket.
    
  4. De Adverteerder verzekert dat de gegevens en andere elementen die in het kader van de bestelling worden aangeleverd, in overeenstemming zullen zijn met de wet, zowel wat hun inhoud als hun toelaatbaarheid voor publicatie betreft, en dat hij in het geval van het aanleveren van werk als onderdeel van de bestelling (foto's, grafieken, enz.), over de relevante gebruiksrechten ervan zal beschikken, met inbegrip van het recht om het te wijzigen, aan te passen en te verspreiden.
    
  5. De Dienstverlener is niet verplicht om te controleren of de materialen of ander werk dat door de Adverteerder worden aangeleverd voor het opstellen van de bestelde Content niet in strijd zijn met de wet, zowel met betrekking tot hun inhoud, de toelaatbaarheid van hun publicatie en het bezit door de Adverteerder van de relevante rechten of toestemmingen voor het gebruik ervan. De Adverteerder zal aansprakelijk zijn voor alle inbreuken op de wet die veroorzaakt worden door de richtlijnen of het voltooide werk of delen daarvan die door de Adverteerder aangeleverd worden als onderdeel van de opdracht ter voorbereiding van de Content. In het geval dat er claims tegen de Dienstverlener worden ingediend of gerechtelijke of bestuurlijke procedures tegen de Dienstverlener worden gestart in verband met enige vorm van gebruik van de Content die in opdracht van de Adverteerder is gecreëerd, is de Adverteerder verplicht om de claims tegen de Dienstverlener aan te nemen, zich aan te sluiten bij de lopende procedures en/of alle kosten te vergoeden die door de Dienstverlener in verband met dergelijke claims of procedures zijn gemaakt en de Dienstverlener te vergoeden voor eventuele schade die aan de Dienstverlener is toegebracht. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, omvat in het bijzonder aansprakelijkheid voor schending door de bestelde Content van toepasselijke regelgeving met betrekking tot de producten of diensten waarvoor een reclameverbod geldt.
    
  6. De prijs van de dienst die bestaat uit de voorbereiding van de Content wordt bepaald door het betreffende gedeelte van het Platform voor deze dienst. Het Platform kan aanvullende voordelen vermelden die door de Dienstverlener worden verstrekt zonder een afzonderlijke vergoeding in rekening te brengen, waaronder aanvullende diensten die periodiek of voor geselecteerde adverteerdersgroepen worden aangeboden.
    
  7. Het plaatsen van een bestelling ter voorbereiding van Content door een Adverteerder houdt aanvaarding in van de algemene voorwaarden voor het verlenen van Diensten ter voorbereiding van Content zoals hierin voorzien en vormt de grondslag voor de Dienstverlener om een vergoeding te innen ter hoogte van het bedrag dat bij elke bestelling wordt gespecificeerd.
    
  8. Zodra de bestelling voor de voorbereiding van de Content door de Adverteerder is geplaatst, voert de Dienstverlener de overeenkomstige bestelling uit voor de voorbereiding van de bestelde Content. De overeenkomst voor de voorbereiding van de Content tussen de Dienstverlener en de Adverteerder komt tot stand zodra de Dienstverlener de acceptatie heeft verkregen van de bestelling voor de voorbereiding van de Content ten behoeve van de Adverteerder door de Journalist, waarvan de Adverteerder op de hoogte wordt gesteld via de betreffende functionaliteit van het Platform of door het sturen van een e-mail naar de Adverteerder.
    
  9. De Adverteerder heeft het recht om rechtstreeks met de Journalist te communiceren, uitsluitend via de functionaliteit van het Platform en uitsluitend met het oog op de uitvoering van de toegekende Bestelling voor de voorbereiding van de Content. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om in de communicatie tussen de Journalist en de Adverteerder tussenbeide te komen, om een vlot verloop van de Bestelling en naleving van het Reglement te verzekeren.
    
  10. De bestelling van de voorbereiding van de Content wordt uitgevoerd binnen het tijdsbestek dat in het Platform voor de betreffende bestelling is gespecificeerd. In het geval van ingewikkelde onderwerpen of een groot aantal opdrachten, kan de deadline voor het voltooien van de Dienst worden verlengd, waarvan de Adverteerder onmiddellijk op de hoogte zal worden gesteld, inclusief informatie over de verlengde deadline. De in de vorige zin bedoelde verlenging van de deadline voor de voltooiing van de bestelling mag niet meer dan 3 werkdagen bedragen, tenzij anders overeengekomen.
    
  11. De voorbereide Content wordt aan de Adverteerder beschikbaar gesteld via de betreffende functionaliteiten van het Platform. De Adverteerder is verplicht om binnen 7 werkdagen de beschikbaar gestelde Content te accepteren - wat gelijk staat aan de aanvaarding ervan - of opmerkingen te maken over de Content. Indien de Adverteerder nalaat de Content binnen 7 werkdagen na de datum waarop de Content aan de Adverteerder ter beschikking is gesteld, te verifiëren, wordt aangenomen dat de Content in overeenstemming met de verstrekte bestelling is opgesteld en dat de desbetreffende overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Adverteerder naar behoren is uitgevoerd. Latere wijzigingen aan de opgestelde Content die door de Adverteerder worden aangevraagd, zullen worden behandeld als een afzonderlijke opdracht tot wijziging van de Content, waarvoor de goedkeuring van de Dienstverlener is vereist en die gepaard kan gaan met extra kosten voor de Adverteerder.
    
  12. In het geval dat de Content is voorbereid op een manier die niet in overeenstemming is met de overeenkomst of niet is voorbereid binnen de termijn die is aangegeven in de bestelling - die door de Adverteerder is meegedeeld in overeenstemming met de bepalingen van par. 8.11 van het Reglement en met uitzondering van het geval genoemd in par. 8.11 laatste zin van het Reglement, zal de Dienstverlener samen met de Adverteerder beslissen of:
    
   • de Journalist de Content voorbereidt of corrigeert - in welk geval de Dienstverlener en de Adverteerder de termijn voor het aanbrengen van de wijzigingen, die niet korter dan 2 werkdagen mag zijn, en de omvang van de vereiste wijzigingen van de Content zullen specificeren. Indien de Journalist weigert de wijzigingen over te nemen, waartoe hij gerechtigd is, dan geldt het terugtrekkingsrecht zoals bedoeld in punt ii) hieronder;
   • de Adverteerder zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terugtrekt - in een dergelijk geval zal de door de Adverteerder betaalde vergoeding worden terugbetaald overeenkomstig de omvang van de terugtrekking.
     
  13. Eventuele richtlijnen van de Adverteerder met betrekking tot de bestelde Content moeten door de Adverteerder bij het plaatsen van de bestelling worden gespecificeerd. Eventuele latere wijzigingen die door de Adverteerder worden aangebracht kunnen leiden tot de afwijzing van de bestelling voor de voorbereiding van de Content of tot een wijziging van de prijs die is vastgesteld voor de uitvoering van de bestelling, waarbij de Dienstverlener als enige het recht heeft om hierover te beslissen. De Adverteerder kan geen richtlijnen geven over de lengte en het type van de Content afgezien van de richtlijnen die gestandaardiseerd zijn in het betreffende aanbod op het Platform. Dergelijke richtlijnen van de Adverteerder kunnen ook geen grondslag vormen voor een klacht zoals bedoeld in par. 8.12 van het Reglement.
    
  14. Indien, als gevolg van de onverenigbaarheid van de opgestelde Content met de hierover gesloten overeenkomst, één van de omstandigheden genoemd in par. 8.13 van het Reglement zich voordoet, mogen de door de Adverteerder ingediende claims op grond hiervan niet hoger zijn dan de waarde van de vergoeding die is overeengekomen voor het opmaken van de Content waarop de ingediende claim betrekking heeft.
    
  15. In bijzondere situaties behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor niet-standaard activiteiten, inclusief wanneer informatie over dergelijke kosten tijdens de bestelfase op het Platform niet beschikbaar was of als onderdeel van de overeenkomst voor de voorbereiding van de Content, indien deze de schuld zijn van de Adverteerder of op verzoek van de Adverteerder werden uitgevoerd.
    
  16. Vanaf het moment dat de Content door de Adverteerder is ontvangen, d.w.z. vanaf het moment dat de Content door de Adverteerder is geaccepteerd via de betreffende functionaliteit van het Platform, verleent de Dienstverlener de Adverteerder een niet-exclusieve licentie om de Content te gebruiken.
    
  17. Het verlenen van de in par. 8.17 bedoelde licentie vindt plaats als onderdeel van de vergoeding van de Dienstverlener voor het opstellen van de bestelde Content. De licentie wordt verleend voor de hieronder aangegeven gebruiksgebieden:
    
   • het vastleggen en reproduceren door middel van elke techniek, inclusief printen, reprografie, digitale technologie en op magnetische, optische en elektronische media, inclusief het vastleggen en bewaren in de vorm van een elektronisch boek (e-book) en audioboek, in een onbeperkt aantal exemplaren, edities en herdrukken, zowel onafhankelijk als in combinatie met ander werk of materialen die niet aan de kenmerken van een werk voldoen;
   • het op de markt brengen en verspreiden van exemplaren of andere vormen van media in alle distributiekanalen zonder kwantitatieve, materiële of territoriale beperking of restricties wat betreft het publiek, in alle beschikbare distributiekanalen, in het bijzonder via de detailhandel, kiosken, per post, winkelketens, boekenclubs, cross-selling, direct marketing, postorderbedrijven, huis-aan-huisverkoop, advertenties in de pers, via het internet en verkoop tussen bedrijven (levering op verzoek aan bedrijven), alsmede door middel van gratis weggevertjes;
   • het uitlenen, leasen of verhuren van exemplaren;
   • het invoeren in een computergeheugen en het opslaan in een computergeheugen; het ter beschikking stellen aan het publiek door middel van informatie- en communicatietechnologienetwerken, met name in de vorm van een e-boek en een gesproken boek, op zodanige wijze dat deze voor particulieren toegankelijk zijn vanaf een door hen gekozen plaats en op een door hen gekozen tijdstip;
   • het uitzenden en heruitzenden over de kabel, draadloos of per satelliet;
   • openbare uitvoering, tentoonstelling, uitstalling en reproductie;
   • gebruik in alle vormen van reclame.
     
  18. De licentie waarnaar wordt verwezen in par. 8.17 van de Algemene Voorwaarden wordt verleend voor onbepaalde tijd en zonder territoriale beperkingen.
    
  19. Met het verlenen van de licentie stemt de Dienstverlener ermee in dat de Adverteerder de ontwikkelingen van de Content mag gebruiken en verkopen binnen het bereik van de gebruiksgebieden waarnaar wordt verwezen in hfst. 8.17 van het Reglement.
    
  20. De Dienstverlener verklaart verder dat hij van de maker van de Content de toezegging heeft gekregen dat bij de overdracht van de auteursrechten op de Content aan de Dienstverlener, de maker de morele auteursrechten op de Content niet zal uitoefenen, in het bijzonder heeft de maker toestemming gegeven voor het gebruik van de Content zonder vermelding van zijn auteurschap.
    
  21. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener met betrekking tot de verleende licentie en toestemmingen voor het gebruik van de Content door de Adverteerder, inclusief in het geval van claims wegens inbreuk op het auteursrecht op de Content die door derden tegen de Adverteerder worden ingediend, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de vergoeding van de Dienstverlener voor de overeenkomst die is gesloten voor het opstellen van de bestelde Content.
 9. Wijziging van gepubliceerde artikelen
  1. Via het Platform heeft de Adverteerder de mogelijkheid om veranderingen aan gesponsorde artikelen te bestellen, waarvan de publicatie eerder via het Platform is besteld. Wijzigingen aan gepubliceerde artikelen worden door de Uitgever gemaakt, rekening houdend met de richtlijnen van de Adverteerder.
    
  2. Voor de dienst van het wijzigen van de content in gepubliceerde gesponsorde artikelen moet worden betaald, en de kosten van deze dienst zijn afhankelijk van de omvang van de wijzigingen en het bedrag van de vergoeding dat door de Uitgever wordt aangegeven, waarbij de standaardwaarde van de vergoeding voor de Uitgever voor het aanbrengen van wijzigingen in het artikel automatisch in het Platform wordt bepaald en wordt berekend op basis van de vergoeding die de Uitgever ontvangt voor de publicatie van het artikel waarop de wijzigingen betrekking hebben. De Uitgever kan, binnen de functionaliteit van het Platform, het bedrag van de vergoeding voor het aanbrengen van wijzigingen in een gepubliceerd artikel aanpassen, afhankelijk van het soort wijzigingen dat door de Adverteerder is aangegeven. De vergoedingsbedragen die op het Platform worden aangegeven voor de wijzigingsdienst voor content, voorafgaand aan hun goedkeuring of wijziging door de Uitgever voor een specifieke opdracht, zijn schattingen en vormen geen aanbod in de zin van de Wet.
    
  3. In elk stadium van de onderhandelingen kan de Uitgever weigeren om wijzigingen in het gepubliceerde artikel aan te brengen. In een dergelijk geval mag de Adverteerder de rechten uitoefenen waarnaar wordt verwezen in par. 5.27 van het Reglement.
    
  4. Conform par. 9.2 van het Reglement hierboven, in het kader van de vaststelling van de vergoeding, is de Adverteerder verplicht het ontvangen aanbod binnen 2 werkdagen nadat de Uitgever een aanbod tot gewijzigde vergoeding heeft verzonden, deze goed te keuren dan wel af te wijzen. Als het aanbod niet binnen de genoemde termijn wordt goedgekeurd, betekent dit dat het aanbod wordt verworpen, waardoor er geen overeenkomst tot stand komt.
    
  5. Aanvaarding van het aanbod van de uitgever door de adverteerder betekent dat er een overeenkomst wordt gesloten tussen de adverteerder en de dienstverlener om wijzigingen aan te brengen in het gepubliceerde artikel conform de geplaatste bestelling door de adverteerder.
    
  6. De wijzigingen aan het artikel mogen geen betrekking hebben op het onderwerp en mogen niet meer dan 50% van de content (gerekend in tekens) betreffen. Wijzigingen die niet aan deze vereisten voldoen, vormen een aanbod van de Adverteerder om een nieuw gesponsord artikel op te stellen en te publiceren.
    
  7. Binnen 3 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst om wijzigingen aan te brengen in het gepubliceerde artikel, hetgeen geschiedt op het moment zoals aangegeven in par. 9.5 van de Algemene Voorwaarden hierboven, is de Uitgever verplicht om de gevraagde wijzigingen in de content van het artikel aan te brengen en te publiceren.
    
  8. In verband met de wijziging en de publicatie van het gewijzigde artikel door de Uitgever, verzoekt de Dienstverlener, via de geautomatiseerde functies van het Platform, de Uitgever om binnen 24 uur na de wijziging van de publicatie in het systeem van het Platform aan te geven dat de publicatie is gewijzigd. De Adverteerder wordt door de Uitgever van de wijziging op de hoogte gesteld via het Platform of door aan de Adverteerder de betreffende informatie per e-mail toe te zenden.
    
  9. Na publicatie van de bestelde wijzigingen aan een artikel en markering van dit feit op het Platform, verifieert de Adverteerder het feit dat de inhoud van het gepubliceerde artikel is gewijzigd, terwijl de Dienstverlener het recht, maar niet de verplichting heeft om dit te doen. Verificatie van de publicatie bestaat uit het controleren of de aangebrachte wijzigingen in overeenstemming zijn met de overeenkomst die in dit verband is gesloten. Verificatie door de Adverteerder dient uiterlijk 2 werkdagen na de datum waarop het feit van publicatie van de gewijzigde inhoud van het artikel door de Uitgever op het Platform is gemarkeerd plaats te vinden. Als de Adverteerder de wijziging van de publicatie niet binnen de gestelde termijn goedkeurt, heeft de Dienstverlener het recht om de publicatie namens de Adverteerder goed te keuren, wat neerkomt op het verlies van het recht van de Adverteerder om opmerkingen en correcties op de uitgevoerde dienst aan te brengen.
    
  10. Het aanbrengen van wijzigingen in een gepubliceerd artikel schept geen verplichting voor de Uitgever om het artikel langer op het portaal te laten staan dan oorspronkelijk overeengekomen, tenzij in een bepaald geval anders is overeengekomen. Om een dergelijke wijziging van de publicatieperiode mogelijk te maken, moet het voorstel van de Adverteerder in dit verband worden opgenomen in de richtlijnen voor wijzigingen van een artikel die door de Adverteerder zijn opgesteld en moet het telkens deel uitmaken van de onderhandelingen die conform Regel 9.2 worden gevoerd.
    
  11. Communicatie over wijzigingen in de gepubliceerde artikelen vindt uitsluitend plaats via het Platform. De Adverteerder verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de Uitgever buiten de Dienstverlener om.
    
  12. Voor zaken die niet onder deze bepaling vallen, gelden de bepalingen in de hoofdstukken 5 en 6 van het Reglement, voor zover deze niet in strijd met hfst. 9 van het Reglement.
 10. Statistieken die door de uitgevers zijn gegenereerd
  1. Voor bepaalde Uitgevers en hun portalen is het mogelijk om statistieken te genereren door middel van een trackingcode die door de Dienstverlener is ontwikkeld. Toegang tot deze statistieken is gratis.
    
  2. Adverteerders die het Platform gebruiken, kunnen ook statistieken bestellen over de populariteit van gepubliceerde artikelen die door de Uitgevers zelf zijn gegenereerd, d.w.z. zonder tussenkomst van de trackingcode die door de Dienstverlener is ontwikkeld. De verdere bepalingen van hfst. 10 van het Reglement zijn van toepassing op de statistieken die worden genoemd in par. 10.2 van de Algemene Voorwaarden.
    
  3. Uitgevers kunnen aangeven dat ze geen statistiekenservice leveren. In dat geval kunnen Adverteerders geen statistieken bij hen bestellen (ook niet tegen betaling). Ten aanzien van Uitgevers die de in de vorige zin genoemde aanduiding maken, zijn de nadere bepalingen van hfst. 10 van het Reglement niet van toepassing.
    
  4. Als onderdeel van de functionaliteit van het Platform hebben Adverteerders toegang tot informatie over Uitgevers die statistieken aanbieden en over het aanbod van statistieken.
    
  5. Toegang tot de statistieken van Uitgevers is niet van de Dienstverlener afhankelijk en daarom geeft de Dienstverlener geen garanties met betrekking tot de duurzaamheid van deze toegang en het mogelijke verlies van toegang tot de statistieken door de Adverteerder vormt geen grond voor enige claims tegen de Dienstverlener.
    
  6. De statistieken die de uitgever verstrekt, moeten ten minste het volgende bevatten:
    
   • informatie over het aantal keren dat het artikel is bekeken, of
   • informatie over het aantal unieke gebruikers die de subpagina van het portaal hebben bezocht waarop het artikel is gepubliceerd;
   • een duidelijke vermelding van het artikel waarop de statistieken betrekking hebben;
   • informatie over de periode waarop de statistieken betrekking hebben.
     
  7. Zodra een Adverteerder een opdracht plaatst voor de levering van statistieken en op voorwaarde dat deze opdracht in overeenstemming is met de relevante bepalingen van dit Reglement en het REGLEMENT VOOR UITGEVERS voor wat betreft toelaatbaarheid, reikwijdte en betaling, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en de Dienstverlener over de levering van statistieken voor het gepubliceerde artikel.
    
  8. Op grond van de bepalingen van het REGLEMENT VOOR UITGEVERS kan een Uitgever die verklaart dat het niet mogelijk is om de door de Dienstverlener ontwikkelde trackingcode op zijn portaal te plaatsen, zoals bedoeld in par. 10.1 van de Algemene Voorwaarden hierboven, of een dergelijke trackingcode van een gepubliceerd artikel op gebrekkige wijze plaatst, heeft de Adverteerder het recht om eenmalig kosteloos de publieksstatistieken van het betreffende artikel bij deze Uitgever te bestellen, tenzij sprake is van een geval als bedoeld in par. 10.3 van het Reglement hierboven.
    
  9. De bepaling van par. 10.7 van het Reglement hierboven is niet van toepassing indien de Adverteerder, volgens de verklaring van de Uitgever, de door de Dienstverlener ontwikkelde trackingcode had kunnen gebruiken als bedoeld in par. 10.1 van het Reglement, maar de Adverteerder geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. In dit geval moet de Adverteerder, telkens wanneer hij een bestelling plaatst, de vergoeding betalen voor de statistieken die hij van de Uitgever heeft gekregen, tenzij het geval waarnaar wordt verwezen in par. 10.3 van het Reglement hierboven.
    
  10. Toegang tot statistieken over een enkel artikel dat door de Uitgevers is gegenereerd, tenzij uitdrukkelijk aangegeven in de Reglementen, wordt betaald en gefactureerd volgens de geldende tarieven aangegeven in het gedeelte van het Platform dat betrekking heeft op deze dienst door Uitgevers. Deze tarieven kunnen tijdelijk veranderen volgens de Verordeningen beschreven in hfst. 12 van het Reglement.
    
  11. Op grond van de bepalingen van het REGLEMENT VOOR UITGEVERS zal de Uitgever de statistieken aan de Adverteerder ter beschikking stellen binnen 2 werkdagen nadat deze door de Adverteerder zijn besteld, op voorwaarde dat de bestelling is gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement.
    
  12. De aanlevering van het statistiekenbestand door de Uitgever vindt plaats via de relevante functionaliteit van het Platform, waarbij de statistieken ook automatisch per e-mail naar de Adverteerder worden gestuurd.
    
  13. Statistieken die door Uitgevers worden aangeleverd, dienen tijdig te worden aangeleverd in de vorm van een PDF- of grafisch bestand (JPG, PNG). De uitgever is verplicht statistieken te verstrekken over een specifiek, opgegeven artikel, dat betrouwbaar is en, indien mogelijk, rekening houdt met speciale verzoeken van Adverteerders. In geval van schending van par. 10.13 van de Algemene Voorwaarden, kan de Uitgever rechtstreeks aansprakelijk zijn jegens de Adverteerder.
    
  14. De uitgever is niet verplicht te voldoen aan speciale eisen van adverteerders met betrekking tot de verstrekte statistieken, d.w.z. andere dan de eisen die uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.
    
  15. Communicatie met betrekking tot het verstrekken van statistieken vindt uitsluitend plaats via het Platform. De Adverteerder verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de Uitgever buiten de Dienstverlener om.
    
 11. Influencer marketing
   
  1. [niet van toepassing]
    
  2. [niet van toepassing]
    
  3. [niet van toepassing]
    
  4. [niet van toepassing]
    
  5. [niet van toepassing]
 12. Clearing en betalingen
  1. De gedetailleerde factureringsregels betreffende de Diensten die door de Dienstverlener worden geleverd, evenals de tarieven van de Uitgever voor de vergoeding voor de levering van portaalruimte en de publicatie van artikelen en de andere diensten van de Uitgever waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, worden uiteengezet in de afzonderlijke documenten die op het Platform zijn geplaatst, in de gedeelten die relevant zijn voor de desbetreffende Dienst, met inachtneming van par. 12.2 van het Reglement hieronder.
    
  2. De prijs van de influencer marketingdienst wordt apart door de Dienstverlener bepaald, overeenkomstig de voorschriften in hfst. 11 van het Reglement.
    
  3. De prijzen van de Diensten die door de Dienstverlener worden geleverd, worden door de Dienstverlener op het Platform vastgesteld en kunnen van tijd tot tijd veranderen, echter, ten behoeve van verrekeningen tussen Adverteerder en de Dienstverlener, worden de tarieven die gelden op het moment dat de Adverteerder een bestelling voor een bepaalde Dienst plaatst, als bindend beschouwd.
    
  4. De vergoeding voor de uitvoering van de Diensten die beschikbaar zijn via de relevante functionaliteiten van het Platform is verschuldigd aan de Dienstverlener op basis van een door de Dienstverlener opgestelde btw-factuur.
    
  5. De Adverteerder dient voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling voldoende geld op zijn/haar account op het Platform te hebben staan om de bestelling te betalen. Betalingen voor diensten worden gedaan door middel van contante transacties op de fondsen van de Adverteerder, met behulp van de relevante functionaliteit van het Platform.
    
  6. De prijzen op het Platform zijn nettoprijzen en kunnen worden verhoogd met btw.
    
  7. De adverteerder machtigt de Dienstverlener om facturen elektronisch op te stellen en te verzenden.
    
  8. De Dienstverlener heeft uitsluitend recht op vergoeding, wat in het bijzonder betekent dat de Adverteerder geen betalingen voor de Diensten rechtstreeks aan de Uitgever, Journalist of Influencer mag overmaken.
    
  9. De adverteerder is verplicht om alle betalingen te voldoen die, volgens de wet, verschuldigd zijn aan de makers of de organisaties die hen vertegenwoordigen.
    
  10. De Dienstverlener heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren, periodieke promotiecampagnes toe te passen en extra kortingen aan te bieden voor de geleverde Diensten.
 13. Verantwoordelijkheid
  1. De Dienstverlener is jegens de Adverteerder aansprakelijk voor elk gebrek aan zorgvuldigheid in verband met de uitvoering van de Diensten.
    
  2. De Dienstverlener zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de geleverde Dienst te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar is, maar garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de volledige beschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om een kenmerk of functie van de Dienst te wijzigen, in te trekken, op te schorten of te beëindigen, in welke mate en op welk moment dan ook. De Dienstverlener informeert u dat de wijziging, intrekking, opschorting of onderbreking van een functie of kenmerk van de Dienst geen voorafgaande aankondiging vereist.
    
  3. De bovenstaande bepaling van par. 13.2 van de Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen in de prijzen van de door de Dienstverlener aangeboden Diensten, zoals bepaald door het Platform.
    
  4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Diensten, in het bijzonder veroorzaakt door het gebruik door de Gebruiker of andere Gebruikers van het Platform of de Diensten op een wijze die niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit Reglement.
    
  5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst die is afgesloten voor een bepaalde Dienst of voor problemen bij het gebruik van het Platform of de Diensten als deze zich voordoen als gevolg van gebeurtenissen die de Dienstverlener bij het betrachten van gepaste zorgvuldigheid niet had kunnen voorzien of voorkomen, of als gevolg van toevallige gebeurtenissen of overmacht.
    
  6. In geen geval omvat de aansprakelijkheid van de Dienstverlener aansprakelijkheid voor de gederfde winst van de Adverteerder.
    
  7. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor de levering van Diensten is beperkt tot de waarde van de Dienst in kwestie, in overeenstemming met het aanbod op het Platform, met dien verstande dat het maximale bedrag van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener per gebeurtenis de waarde van EUR 3.000,00 niet zal overschrijden.
    
  8. De beperkingen van de aansprakelijkheid van de Dienstverlener waarnaar wordt verwezen in par. 13.7 van de Algemene Voorwaarden hierboven is niet van toepassing als de schade opzettelijk door de Dienstverlener is veroorzaakt.
    
  9. Afgezien van gevallen waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de Dienstverlener direct aansprakelijk is jegens de Adverteerder, wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot een specifieke Dienst die wordt uitgevoerd namens de Dienstverlener, maar ten behoeve van de Adverteerder, door andere Gebruikers van het Platform, gedragen door respectievelijk de Uitgever, Journalist of Influencer die een dergelijke dienst levert. Indien een dergelijk gevolg de overdracht van claims tegen een Uitgever, Journalist of Influencer vereist, heeft de Dienstverlener het recht om de claim en zijn rechten tegen deze Gebruikers met betrekking tot de ingediende claim op passende wijze aan de Adverteerder over te dragen, als gevolg waarvan de Adverteerder de claim rechtstreeks tegen deze Gebruikers kan indienen.
    
  10. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de content, feitelijke waarde, wettigheid en overeenstemming met de werkelijkheid (feiten) van artikelen die door Adverteerders ter publicatie worden aangeboden.
    
  11. Het is de Adverteerder niet toegestaan om via het Platform opdracht te geven tot de publicatie van gesponsorde artikelen, gastartikelen, de creatie van Content, de publicatie van links of de implementatie van influencer marketing campagnes om reclame te maken voor producten of diensten waarvoor een reclameverbod geldt vanuit de algemeen van toepassing zijnde wetgeving of waarop een beperking geldt vanuit de van toepassing zijnde wetgeving, wat resulteert in de onwettigheid van de bestelde publicatie. Het in de vorige zin genoemde voorbehoud sluit het gebruik door de Uitgever van het Platform en de door de Dienstverlener aangeboden Diensten uit om content te publiceren die producten en diensten promoot waarvoor reclame en promotie onwettig is, zoals, maar niet beperkt tot: gokken, alcoholische dranken en tabaksproducten, psychoactieve stoffen, verdovende middelen, geneesmiddelen en andere farmaceutica, diensten voor de verkoop, verwerving van of bemiddeling bij transacties voor de verkoop of aankoop van cellen, weefsels en organen, medische diensten, diensten van advocaten, notarissen en andere beroepsgroepen die onder het reclameverbod vallen. In het geval van een inbreuk door de Adverteerder op de bepalingen van par. 13.11 van het Reglement, zijn de bepalingen van par. 13.18 en par. 13.19 van het Reglement van toepassing.
    
  12. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik door de Adverteerder van de Diensten die door de Dienstverlener worden aangeboden, wat in het bijzonder betekent dat de Dienstverlener op geen enkele wijze de resultaten in de vorm van een toename van de inkomsten van de Adverteerder of het bereiken van enig omzetniveau met betrekking tot het gebruik van de Diensten door de Adverteerder garandeert.
    
  13. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle inbreuken op het Reglement en de algemene voorwaarden van de op basis van het Reglement gesloten overeenkomsten, alsmede voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de op basis van het Reglement en de Voorwaarden gesloten overeenkomst.
    
  14. In het geval dat de uitvoering van de overeenkomst die door de Adverteerder is gesloten op basis van de Verordeningen en in het kader van de functionaliteit van het Platform de levering van enige inhoud door de Adverteerder vereist, in het bijzonder foto's, afbeeldingen, verbale of verbaal-grafische werken, die werken vormen in de zin van het auteursrecht en aanverwante rechten (hierna: "werken"), zal de Adverteerder ervoor zorgen dat, binnen de bovengenoemde reikwijdte:
    
   • hij over de economische auteursrechten en gerelateerde rechten of passende licenties op dergelijke werken beschikt;
   • het gebruik van de werken met het oog op de uitvoering van de gesloten overeenkomst geen inbreuk vormt op de morele rechten van derden;
   • beschikt over alle nodige toestemmingen voor de verspreiding van afbeeldingen van derden die in de werken zijn opgenomen;
   • het gebruik van de werken voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst geen inbreuk zal maken op industriële eigendomsrechten van een derde partij, en in het bijzonder geen inbreuk zal maken op merkrechten of gerenommeerde handelsmerken;
   • publicatie van de werken geen oneerlijke concurrentie vormt;
   • de publicatie van de werken geen inbreuk maakt op de wet, de goede zeden, de regels van het sociale verkeer of de rechtmatige belangen van derden.
     
  15. De Adverteerder is, bij het indienen van een gesponsord artikel of gastartikel voor publicatie of bij het bestellen van Content in overeenstemming met hfst. 8 van de Algemene Voorwaarden, verplicht om ervoor te zorgen dat het ingediende artikel of de bestelde Content en de activiteiten met betrekking tot de bestelling en publicatie van het artikel of de specifieke Content geen schending van de wet vormen, wat er in het bijzonder op neerkomt dat het artikel of de bestelde Content in overeenstemming is met de relevante reclame- of promotieregelgeving, rekening houdend met de relevante beperkingen op reclame of promotie voor specifieke soorten goederen en diensten.
    
  16. Als de Dienstverlener, als onderdeel van de levering van de Diensten, de Adverteerder - als een onderdeel van de bestelde Content - voorziet van een foto of een afbeelding, dan valt deze foto of afbeelding onder het auteursrecht dat toebehoort aan de houders van de economische rechten van de auteur van deze werken (in het bijzonder sites die optreden als beeldbanken). In een dergelijk geval geldt dat de Adverteerder:
    
   • geen eigendomsrechten op een dergelijke foto of afbeelding zal verwerven, anders dan het recht om deze voor eigen doeleinden te gebruiken in het kader van het gebruik van de bestelde Content, voor het doel waarvoor deze werd besteld;
   • verplicht is zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de licentie die door de houder van de economische auteursrechten op het werk is verleend, zoals aangegeven door de Dienstverlener, en zich aan de voorwaarden ervan te houden.
     
  17. Als de Dienstverlener bij het overdragen van de foto niet anders aangeeft, betekent dit dat de foto of afbeelding waarnaar wordt verwezen in par. 13.16 van de Algemene voorwaarden afkomstig is van Fotolia by Adobe of een andere stockfoto-service die door de Dienstverlener wordt gebruikt, en de verleende licentie is een standaard licentie. De Adverteerder is verplicht om, alvorens de foto te gebruiken, de inhoud van de licentie en andere wettelijke vereisten te lezen die op de website https://stock.adobe.com/ (of een andere door de Dienstverlener aangegeven website) worden vermeld, en aan deze vereisten te voldoen op straffe van aansprakelijkheid voor schade.
    
  18. In het geval dat er een civiele, handhavings-, strafrechtelijke of bestuursrechterlijke procedure wordt ingesteld in verband met de nakoming door de Dienstverlener van zijn verplichtingen uit hoofde van afgesloten overeenkomsten, als gevolg van valse of onvolledige verklaringen in verband met de overtreding van de wet door de Adverteerder, of als er uit dien hoofde claims tegen de Dienstverlener worden ingediend, verbindt de Adverteerder zich ertoe om de Dienstverlener op zijn kosten de nodige bijstand te verlenen om de claims of beschuldigingen af te wijzen. Bovendien verbindt de Adverteerder zich ertoe om de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle schade die de Dienstverlener lijdt in verband met procedures die tegen de Dienstverlener zijn aangespannen of in verband met claims of beschuldigingen tegen de Dienstverlener, d.w.z. om rechtmatige vorderingen van derden te schikken (onder voorbehoud van hun toewijzing door een rechtbank van bevoegde jurisdictie middels een definitief vonnis), om de tegenwaarde van alle sancties of boetes die daadwerkelijk door de Dienstverlener zijn betaald, gedocumenteerde sancties of boetes die aan de Dienstverlener zijn opgelegd, terug te betalen en om de kosten van juridische bijstand die door de Dienstverlener zijn gemaakt, te dekken.
    
  19. In de zaak waarnaar wordt verwezen in par. 13.18 hierboven is de Adverteerder verplicht om zich bij de eerste oproep van de Dienstverlener bij de zaak aan te sluiten en daarbij tevens de correspondentie over te nemen met de entiteit of derde die de vordering tegen de Dienstverlener heeft ingesteld. De Adverteerder is verplicht om gedurende het gehele verloop van de zaak samen te werken met de Dienstverlener in het geval dat het voor de Adverteerder niet mogelijk is om de claim volledig over te nemen en om de Dienstverlener op de hoogte te houden van alle fasen van de zaak en de uitkomst ervan.
    
  20. De Dienstverlener is niet de auteur van de artikelen of Content die de Adverteerder bestelt of publiceert in de uitvoering van de overeenkomst die is gesloten uit hoofde van dit Reglement en daarom verzekert de Dienstverlener dat hij de betreffende rechten of licenties heeft verworven op basis van rechtshandelingen die zijn verricht in de veronderstelling dat de verklaringen van de partijen van wie hij dergelijke rechten heeft verworven overeenstemmen met de werkelijke stand van zaken. In het geval dat dergelijke verklaringen van een partij bij een met de Dienstverlener gesloten overeenkomst niet in overeenstemming blijken te zijn met de werkelijke stand van zaken, als gevolg waarvan de Adverteerder niet de rechten of licenties verwerft die in het Reglement zijn voorzien, zal de Dienstverlener, als tussenpersoon bij de uitvoering van afzonderlijke handelingen die in het Reglement zijn voorzien, niet aansprakelijk zijn voor de schade die de Adverteerder lijdt, op voorwaarde dat hij/zij alle stappen onderneemt om alle mogelijke claims aan te nemen waarop de Dienstverlener uit dien hoofde aanspraak kan maken jegens personen of entiteiten wiens handelingen, met inbegrip van het verstrekken van onrechtmatige verklaringen aan de Dienstverlener, hebben geleid tot schade aan de Adverteerder.
    
  21. In het geval dat het Platform verwijzingen bevat naar content op andere websites, dient dergelijke content niet te worden beschouwd als een uitdrukking van het standpunt van de Dienstverlener met betrekking tot de zaken waaraan dergelijke content refereert. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor dergelijke content of voor de content van websites waarnaar het Platform linkt.
    
  22. De Adverteerder stemt er hierbij mee in dat de Dienstverlener de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst die is gesloten ter uitvoering van de Algemene Voorwaarden, overdraagt aan derden.
 14. Klachten
  1. Klachten over de Dienst dienen per e-mail te worden ingediend bij:  of door contact op te nemen met de betreffende accountmanager van de Adverteerder op het Platform.
  2. De klacht dient ten minste te bevatten: de datum en tijd van de gebeurtenis waar de klacht over gaat, het e-mailadres van de indiener en een korte beschrijving van de bezwaren.
    
  3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld, op volgorde van binnenkomst. Als het niet mogelijk is om de bovengenoemde termijn in acht te nemen, zal de Dienstverlener de indiener van de klacht hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de reden voor de verlenging van de termijn en de verwachte tijd die nodig is om te reageren.
    
  4. De persoon die de klacht indient, wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de afhandeling van de klacht, op het e-mailadres dat bij de klacht is opgegeven.
 15. Slotbepalingen
  1. In zaken waarvoor geen regels gelden, zijn de betreffende wettelijke bepalingen van toepassing.
    
  2. Alle geschillen tussen de Adverteerder en de Dienstverlener zullen in der minne worden geschikt en zullen, bij het ontbreken van een overeenkomst, worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van de Dienstverlener.
    
  3. De Dienstverlener heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden om geldige redenen te wijzigen zal ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden door middel van informatie over de wijziging die gestuurd wordt naar zijn/haar e-mailadres dat is opgegeven in het account van de Adverteerder. Informatie over wijzigingen in de Verordeningen zal ook beschikbaar zijn op het account van de Adverteerder op het Platform.
    
  4. Als de Adverteerder die een account heeft op het Platform de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet accepteert, dan heeft de Adverteerder tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden het recht om te verzoeken tot de beëindiging van dit account en de beëindiging van de samenwerking.
    
  5. De verklaring waarnaar wordt verwezen in par. 15.4 van het bovenstaande Reglement dient te worden gestuurd naar: .
    
  6. De Adverteerder verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden, de bijlagen bij de Algemene Voorwaarden en het PRIVACYBELEID.
    
  7. Het reglement treedt in werking op 29.09.2023.