1. Algemene bepalingen
  1. Dit reglement bepaalt de regels voor de elektronische levering van diensten via de Website, die zich bevindt op www.whitepress.pl (hierna: "Website"), aan de eindgebruikers van het internetnetwerk, de bezoekers van de Website, die alle wettelijke en feitelijke handelingen zullen stellen waarin dit reglement voorziet (hierna: "Gebruikers") en tegelijkertijd zijn ze adverteerders.

  2. De Website verzamelt een database van adverteerders en uitgevers. De databank wordt voortdurend gecontroleerd en de wijziging ervan wordt niet beschouwd als een wijziging van het reglement.

  3. Een Adverteerder betekent een Gebruiker van de Website, die een ondernemer is, die artikelen aanvult met andere soorten inhoud (bijv. infografieken, foto's) voor publicatie op de website van een Uitgever, de opstelling van inhoud bestelt bij Journalisten via de Website, maar deze Gebruiker kan een eindbegunstigde van de Dienst zijn of een entiteit die optreedt namens een dergelijke begunstigde (bijv. een mediahuis), die verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de Dienstverlener alsof hij in eigen naam en voor eigen rekening Diensten heeft besteld.

  4. Indien een consument Diensten wil bestellen zoals die welke door de Dienstverlener aan de Adverteerder worden aangeboden onder de Algemene Voorwaarden, dan wordt het contract gesloten op individueel vastgestelde voorwaarden, met dien verstande dat de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de prijzen en de rest, die individueel met de consument zullen worden overeengekomen.

  5. Onder Uitgever wordt verstaan de Gebruiker van de Dienst die door de Dienstverlener is geplaatst in de database van Uitgevers, wiens situatie wordt gereguleerd door het REGLEMENT VAN DE UITGEVER, en die artikelen publiceert op zijn internetportalen of blogs.

  6. Onder " influencer" wordt verstaan een Gebruiker van de Dienst die door de Dienstverlener in de database van influencer's is geplaatst, wiens situatie door de INFLUENCER's REGLEMENTEN wordt geregeld en die een persoon is die zijn eigen kanalen (sociale-mediaprofielen) heeft die reclameboodschappen mogelijk maken, in het bijzonder een blog, videoblog, sociale-mediakanalen (hierna: "Profielen").

  7. Onder een Journalist wordt verstaan een Gebruiker van de Website, die door de Dienstverlener in de database van Journalisten is geplaatst, en die artikelen, infografieken en andere door een Adverteerder of Dienstverlener bestelde inhoud voorbereidt.

  8. Voor werkdagen in de zin van het Reglement wordt elke andere dag dan zaterdag, zondag en elke andere vrije dag volgens de plaatselijke wetgeving als werkdag beschouwd. Indien in het reglement sprake is van "dagen" wordt daaronder verstaan kalenderdagen.

  9. De dienst wordt geleverd door de firma WhitePress BV met hoofdkantoor in Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, hierna de Dienstverlener genoemd.

  10. Deze regels en voorschriften zijn die waarnaar wordt verwezen in de BBPR

  11. De bepalingen van andere documenten die beschikbaar zijn op de Website, waarnaar in dit Reglement wordt verwezen, maken integraal deel uit van het Reglement. Indien bepalingen van deze documenten in strijd zijn met de inhoud van dit Reglement, is een Adverteerder gebonden aan de bepalingen van het Reglement.

 2. Service en gebruik van de diensten
  1. De verleende dienst bestaat met name uit het verlenen van toegang tot de Website en haar functionaliteiten (waaronder: publicatie van artikelen op de websites van Uitgevers, ontwikkeling van inhoud, het voeren van marketingbeïnvloedingscampagnes, promotie van inhoud), met inbegrip van communicatiemiddelen en -functionaliteiten die het bestellen van diensten mogelijk maken (hierna: "Dienst").

  2. De Dienst met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Website wordt verleend op het moment van het verkrijgen van toegang tot de Website of geselecteerde functionaliteiten.

  3. De toegang tot de Website, als een Dienst waarnaar wordt verwezen in punt 2.2, wordt verantwoord als onderdeel van de betalingen die in rekening worden gebracht voor Betaalde Diensten. Het sluiten van een overeenkomst voor het verlenen van een dergelijke Dienst vindt plaats op het moment van acceptatie van het Reglement door de Gebruiker. De omvang en de wijze van gebruik van voornoemde Diensten wordt door de Dienstverlener bepaald in de inhoud van het Reglement en de documenten waarnaar het Reglement verwijst.

  4. De beschikbaarheid van de door de serviceprovider geselecteerde servicefuncties is betalend. De omvang van deze Diensten en de vergoeding wordt bepaald door de bepalingen van de documenten op de Website, die verwijzen naar een bepaalde, specifieke Dienst. Het sluiten van een overeenkomst over het leveren van betaalde Diensten vindt plaats op het moment dat de bepalingen van het Reglement die verwijzen naar een bepaalde Dienst dit aangeven, het is echter een overeenkomst die wordt gesloten onder de voorwaarde dat de betaling van de vergoeding door een Adverteerder wordt opgeschort. De omvang en de wijze van gebruik van betaalde Diensten wordt door de Dienstverlener gedefinieerd in de inhoud van het Reglement en de documenten waarnaar het Reglement verwijst.

  5. Alvorens een overeenkomst binnen de functionaliteit van de Website te sluiten, zijn Partijen verplicht de juistheid van de verstrekte opdracht en de verklaring van aanvaarding van de opdracht te bevestigen.

  6. Indien een Partij, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, aan de andere Partij de ontvangst van een aanbod bevestigt, dat ook automatisch kan plaatsvinden via de functionaliteiten van de Website, leidt deze bevestiging niet tot het sluiten van een overeenkomst, maar slechts tot het effect dat het aanbod bindend is voor degene die het aanbod heeft gedaan.

  7. Het sluiten van de overeenkomst en de voorwaarden ervan zijn onderworpen aan consolidatie door middel van een e-mail aan de partijen binnen de functionaliteiten van de Website.

  8. Een contract kan alleen in het Nederlands worden gesloten.

  9. Geen van de in de voorwaarden genoemde overeenkomsten mag impliciet worden gesloten.

  10. Betaalde diensten bestaan uit:

   • Bemiddeling tussen uitgevers en adverteerders bij het beschikbaar stellen van de Portalen en publicaties van betaalde (gesponsorde) en deskundige gastartikelen;

   • Bemiddeling tussen Influencer’s en Adverteerders bij het verschaffen van toegang tot Profielen en informatie of Reclamecampagnes;

   • Bemiddeling tussen journalisten en adverteerders bij de ontwikkeling van de inhoud.


    Bemiddeling kan, op grond van het bepaalde in het Reglement dat van toepassing is op de Dienst, bestaan uit het handelen in naam en voor rekening van een Gebruiker van de Dienst of in de eigen naam van de Dienstverlener, maar dan wel voor rekening van de Gebruiker.

  11. Een Uitgever publiceert op de Website een lijst van zijn websites, met inbegrip van blogs (hierna: Portalen), die vallen onder de bemiddeling als bedoeld in punt

  12. Voor elke Portal geeft de Uitgever informatie over zijn adres, onderwerp, beschrijving, populariteit en andere gegevens die van belang zijn voor Adverteerders. De door de Uitgevers verstrekte informatie wordt slechts gedeeltelijk door de Dienstverlener geverifieerd. Indien een Adverteerder gebruik wil maken van de Portal, dient de Adverteerder zich niet alleen vertrouwd te maken met de informatie van Uitgevers, maar ook met de inhoud en het functioneren van de Portal.

  13. De Dienstverlener stelt de Adverteerder indicatoren ter beschikking met betrekking tot Portalen en sociale-mediaprofielen. Deze gegevens zijn afkomstig van Uitgevers of Influencer’s of worden verzameld van externe websites op het moment dat een bepaald Portaal of Profiel aan de Website wordt toegevoegd. De Dienstverlener spant zich in om deze periodiek met verschillende tussenpozen te controleren, maar garandeert niet de juistheid of tijdigheid ervan voor een bepaalde dag.

  14. De Dienst is beschikbaar voor Adverteerders als eindgebruikers van het internet.

  15. De Dienstverlener kan aanvullende diensten en uitbreidingen invoeren, waaronder betaalde diensten.

  16. De Dienst wordt verleend onder de voorwaarden van de bepalingen van het Reglement.

  17. Een correct gebruik van de Dienst is mogelijk met behulp van een PC, Mac of soortgelijke computer die is aangesloten op het internet, uitgerust met een besturingssysteem (Windows, Mac OS, Linux of soortgelijk) en een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Voor sommige Services en hulpmiddelen is mogelijk toegang tot een e-mailaccount vereist en voor het gebruik van de Services die u plaatst, kan Adobe Flash Player versie 9 of later nodig zijn en moet JavaScript worden ondersteund, tenzij anders vermeld.

  18. Cookies worden op uw computersysteem geïnstalleerd wanneer u de Diensten gebruikt. De regels voor het gebruik van cookies zijn vastgelegd in het PRIVACY-beleid.

  19. Indien de Dienstverlener samen met de Dienst aan de Adverteerder een afbeelding verstrekt die verwijst naar het onderwerp van de Dienst, dan valt die afbeelding onder het auteursrecht dat toebehoort aan entiteiten zoals fotobanken. In dit geval, de Adverteerder:

   1. verwerft geen enkel recht op de foto, behalve het recht om deze te gebruiken voor zijn eigen doeleinden, voor de doeleinden waarvoor de Dienst werd besteld,

   2. is verplicht de inhoud van de door de bank van foto's verleende vergunning te lezen en de instructies ervan op te volgen.

  20. Tenzij de dienstverlener bij het indienen van een afbeelding anders aangeeft, betekent dit dat de afbeelding afkomstig is van de website die opereert op https://freepik.com en dat de verleende vergunning een standaardlicentie is. Alvorens het beeld te gebruiken, is de Adverteerder verplicht om de inhoud van de licentie en andere wettelijke vereisten aangegeven op https://pl.fotolia.com (of andere vereisten aangegeven door de Dienstverlener) te lezen, alsook om deze vereisten in acht te nemen, op straffe van aansprakelijkheid voor schade.

 3. Registratie op de Website
  1. Met inachtneming van dit Reglement kan een Gebruiker van de Website een Adverteerder zijn, die na aanvaarding van de bepalingen van het Reglement de procedure van registratie op de Website zal uitvoeren, die wordt afgerond met het effectief aanmaken van een account.

  2. De status van een Uitgever en een Influencer als Gebruikers van de Dienst wordt gedefinieerd door de toepasselijke regelgeving, d.w.z. het Reglement van de Uitgever, het REGLEMENT VAN DE INFLUENCER.

  3. De inschrijvingsprocedure bestaat uit het invullen, in overeenstemming met de instructies, van een elektronisch inschrijvingsformulier en de aanvaarding van het reglement, alsook het aankruisen van de goedkeuringen in het kader van de door de Dienstverlener aangeduide materie. Bij aanvaarding van dit reglement door de Uitgever wordt een contract gesloten tussen de Uitgever en de Dienstverlener met betrekking tot de regels voor het gebruik van de Website(de beschikbaarheid ervan).

  4. Als gevolg van de registratie op de Website krijgt een Adverteerder zijn/haar account toegewezen.

  5. Het account kan door de Dienstverlener zonder enig vooroordeel worden verwijderd indien de Dienstverlener aangeeft dat:
   • Een Adverteerder overtreedt de bepalingen van het Reglement, met inbegrip van de wettelijke voorschriften, waarnaar het Reglement verwijst;

   • ondanks het accepteren van het aanbod voor de Dienst, de Adverteerder meer dan 14 dagen te laat is met de betaling;

   • de door de Adverteerder verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn.

  6. Een account kan tijdelijk worden geschorst, waardoor het gebruik van de Diensten onmogelijk wordt, indien de Adverteerder, ondanks de aanvaarding van het aanbod voor de Dienst, de betaling meer dan 7 dagen vertraagt.

  7. Het toewijzen van een Adverteerder aan een nieuwe rekening, waarop de rekening is geliquideerd, vereist de verwijdering van de in punt 3.5. genoemde inbreuken en de toestemming van de Dienstverlener, die niet verplicht is deze te geven.

  8. Voor het deblokkeren van een geschorste rekening is een vertraagde betaling met wettelijke rente voor vertraging bij handelstransacties vereist en de toestemming van de dienstverlener, die niet verplicht is deze te geven. Het ontbreken van toestemming voor het deblokkeren betekent het verwijderen van de account van de gebruiker.

 4. Betalingen voor de uitvoering van de dienst
  1. 4.1 Gedetailleerde regels voor de afrekening van de Diensten, met inbegrip van de vergoedingstarieven, worden door de Dienstverlener binnen de Dienst bepaald, in gedeelten die passend zijn voor een bepaalde Dienst.

  2. De op de Website aangegeven prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd, echter voor de behoeften van afrekeningen (overeenkomsten) zijn de prijzen die gelden op het moment van het plaatsen van een bestelling voor de Dienst door een Adverteerder bindend.

  3. De Adverteerder geeft de Dienstverlener toestemming om elektronische facturen te gebruiken.

  4. De Dienstverlener heeft uitsluitend recht op een vergoeding, wat met name betekent dat de Adverteerder geen betalingen voor de Diensten rechtstreeks aan de Uitgever, Journalist of Influencer mag doen.

  5. De Adverteerder is verplicht om alle betalingen te betalen die, in overeenstemming met de wet, verschuldigd zijn aan auteurs of organisaties die hen vertegenwoordigen.

  6. De in de Dienst vermelde prijzen zijn nettoprijzen en zijn onderhevig aan verhoging van de BTW.

 5. Publicatie van artikelen ten laste van de uitgevers 
  1. De verplichtingen van de Uitgever met betrekking tot het ter beschikking stellen van portaalruimte en de publicatie van betaalde artikelen worden gedefinieerd in het Reglement van de Uitgevende instelling.

  2. Gesponsorde artikelen (hierna ook "Betaalde artikelen" genoemd) zijn teksten (inclusief de bijgevoegde media) waarin reclame wordt gemaakt voor het product, het bedrijf of de dienst van de Adverteerder of andere teksten met een informatief karakter.

  3. Indien de Adverteerder opdracht wenst te geven tot de voorbereiding van een Betaald Artikel, dan zijn de regels voor de bemiddeling door de Dienstverlener voor deze Dienst vastgelegd in punt 9 van de Algemene Voorwaarden. Het is ook mogelijk om een betaald artikel voor te bereiden door de aanbieder. In een dergelijk geval worden de regels voor het opstellen van dergelijk materiaal bepaald door de bepalingen van dit reglement en het aanbod van de Uitgever (indien het reglement echter niet in overeenstemming is met het aanbod, zijn de bepalingen van het aanbod van toepassing), terwijl de voorwaarden voor het verlenen van toegang tot de portaalruimte en de publicaties worden bepaald door dit reglement van de Uitgever. De Adverteerder erkent dat de publicatie van een door de Uitgever opgesteld Betaald Artikel niet tot gevolg heeft dat de Adverteerder rechten verwerft op de inhoud of de vorm van het Betaald Artikel.

  4.  De Adverteerder dient er rekening mee te houden dat een bepaalde Uitgever een Betaald artikel kan aanwijzen als gesponsord artikel of op een andere gelijkwaardige manier. 

  5. Bij het indienen van een artikel voor publicatie bepaalt de Adverteerder of het een unieke inhoud betreft, d.w.z. niet eerder op het internet gepubliceerd, of dat het eerder op het internet is gepubliceerd. Een dergelijke aanwijzing moet ondubbelzinnig zijn en zal zichtbaar zijn op de Website voor zowel de Dienstverlener als potentiële Uitgevers.

  6. Indien de Adverteerder een Betaald Artikel aan de Dienstverlener ter beschikking stelt, heeft de Dienstverlener het recht, maar niet de verplichting, om te controleren of dit Betaald Artikel uniek is. Deze controle kan met name worden uitgevoerd op basis van het CopyScape-gereedschap. Indien het Betaalde Artikel niet uniek is en de Adverteerder bij het toevoegen van het Betaalde Artikel niet heeft aangegeven dat het niet uniek is, kan de Dienstverlener de overdracht van het Betaalde Artikel aan de Uitgever verhinderen.

  7. De Adverteerder verzekert dat een artikel, dat betaald wordt voor publicatie, in overeenstemming is met de wet, zowel wat betreft de inhoud als de toelaatbaarheid van de publicatie, en dat hij dus rechten zal hebben op de inhoud en andere gebruikte vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.).

  8. De Dienstverlener is niet verplicht na te gaan of de geleverde Betaalde Prestaties (en de gevolgen van hun latere publicatie) niet in strijd zijn met de wet, zowel wat betreft hun inhoud, de toelaatbaarheid van de publicatie als de eigendom van de rechten op de inhoud en andere gebruikte vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.). De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op de wet door Betaalde artikelen.

  9. Het betaalde artikel kan actieve links bevatten naar de pagina's van de Adverteerder. Het aantal en het type links dat voor publicatie is toegestaan is afhankelijk van het aanbod van een Uitgever en dergelijke informatie is zichtbaar op de Website naast het aanbod van Uitgevers.

  10. De Adverteerder is verplicht zich vertrouwd te maken met de door de Uitgevers verstrekte informatie die verwijst naar de regels voor het ter beschikking stellen van het gebied van de Portalen en het publiceren van Betaalde Artikelen. Dergelijke informatie, die zichtbaar is op de pagina's van de Website, kan met name worden vermeld:

   • Technische en inhoudelijke eisen voor gepubliceerde Betaalde artikelen

    gepubliceerd op zijn pagina's;

   • Voorbeelden van redenen waarom hij een aanbod om een betaald artikel te publiceren kan afwijzen.

  11. Het plaatsen van een opdracht door de Adverteerder betekent acceptatie van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van het gedeelte van de Portal en het publiceren van Betaalde Artikelen, die door de Uitgever worden aangeboden en door het Reglement, de voorwaarden zoals aangegeven in het Reglement van de Uitgevers, worden vereist, is tevens de basis voor de vergoeding van de Dienstverlener. Het plaatsen van een opdracht betekent ook dat de Adverteerder de Uitgever toestemming geeft om het Betaalde Artikel op zijn Portal te publiceren om de Dienst uit te voeren.

  12. De vergoeding voor de Dienst voor het verlenen van toegang tot de portaalruimte en het publiceren van betaalde items wordt bepaald door het desbetreffende deel van de Dienst. De vergoeding is betaalbaar aan de Aanbieder, op basis van een factuur van de Aanbieder, ten laatste op het moment van het plaatsen van een bestelling door de Adverteerder. 

  13. Na inning van de betaling van een Adverteerder geeft de Dienstverlener, met behulp van de functionaliteit van de Website, opdracht om het gedeelte van de Portalen beschikbaar te stellen aan Adverteerders voor publicatie van de door de Uitgever betaalde artikelen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • De inhoud van een Betaald Item is klaar en beschikbaar op de Website voor een Uitgevers view, samen met bijlagen, structuur, link lay-out - (dit geldt niet voor het geval dat een Uitgever de inhoud van een Betaald Item voorbereidt);

   • De inhoud van het Betaalde Artikel is uniek, tenzij anders vermeld;

   • Het betaalde artikel voldoet aan geselecteerde technische voorwaarden die door de Uitgever zijn opgegeven;

   • Het betaalde artikel voldoet aan andere eisen van deze voorwaarden, waaronder die welke zijn beschreven in 5.7;

   • De Adverteerder heeft voldaan aan alle eisen van de Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op deze Dienst.

  14. De Aanbieder verstrekt de Uitgever uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling van de Adverteerder informatie over de bestelling.

  15. De Adverteerder erkent dat het verlenen van toegang tot de Portal ruimte en publicatie van Betaalde artikelen de voorafgaande goedkeuring van de Uitgever vereist, en de Uitgever heeft het recht om de toegang tot de Portal ruimte en publicatie van een gesponsord artikel te weigeren zonder opgaaf van reden. Voor alle duidelijkheid, alle verklaringen van de Dienstverlener met betrekking tot de publicatie van het Betaalde Artikel hebben alleen betrekking op de verificatie door de Dienstverlener als tussenpersoon (punt 2.10 van de Algemene Voorwaarden) van de mogelijke mogelijkheid tot publicatie, d.w.z. met betrekking tot de overeenstemming van de activiteiten en het Betaalde Artikel met de Algemene Voorwaarden, maar vormen geen garantie namens de Uitgever, noch garanderen zij de publicatie van het Betaalde Artikel door de Uitgever.

  16. Het sluiten van een overeenkomst tot beschikbaarstelling van de Portal-ruimte en de publicatie van een Betaald artikel vindt plaats op het moment van acceptatie van de opdracht van de Adverteerder door de Uitgever, overeenkomstig 5.15, d.w.z. op het moment van het downloaden van de inhoud van het artikel en het markeren van de publicatie door de Uitgever.

  17. In verband met het beschikbaar stellen van het gedeelte van de Portal en de publicatie van een Betaald artikel verzoekt de Dienstverlener de Uitgever in het systeem van de Website aan te geven dat het gedeelte van de Portal beschikbaar is gesteld en de overeengekomen publicatie heeft plaatsgevonden. Onder "markering" in de bovenstaande betekenis wordt verstaan het feit dat de Uitgever het internetadres van het voorziene gedeelte van het Portaal ter beschikking stelt. De markering heeft tot gevolg dat de adverteerder automatisch - via e-mail - op de hoogte wordt gesteld van de publicatie van een betaald artikel. De Uitgever is verplicht het artikel binnen 3 werkdagen na de datum van aanvaarding van de bestelling te publiceren (punt 5.152). In bijzondere gevallen kan deze termijn anders zijn, maar dan staat deze duidelijk aangegeven op de website naast het portaal en het aanbod van de Uitgever.

  18. Na publicatie van een Betaald artikel en het markeren van dit feit op de Website, verifieert de Adverteerder het feit van het ter beschikking stellen van het gedeelte van het Portaal en de juistheid van de publicatie, terwijl de Dienstverlener dit recht heeft, maar niet verplicht is; deze verificatie bestaat uit het controleren van de overeenstemming van het ter beschikking stellen van het gedeelte van het Portaal en de publicatie van het Betaald artikel met de overeenkomst die in dit verband is gesloten. Verificatie door de Adverteerder moet plaatsvinden uiterlijk binnen 2 werkdagen na markering op de Website van het feit van publicatie door de Uitgever. Indien volgens het aanbod van de Uitgever dat door de Adverteerder is aanvaard, het de Uitgever is die het Betaalde Artikel voorbereidt, zal de Adverteerder de inhoud ervan binnen 2 werkdagen na de overdracht van het Betaalde Artikel door de Publisher aanvaarden - in dit verband is de bepaling van punt 9.12 van het Reglement van overeenkomstige toepassing.

  19. Indien de Adverteerder de publicatie van het artikel niet binnen 2 werkdagen na de aanwijzing van de Portal-ruimte en de publicatie door de Uitgever verifieert, wordt het Betaalde artikel geacht correct te zijn gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen in de publicatie door de Adverteerder kunnen worden behandeld als een vorm van wijziging van de overeenkomst over het ter beschikking stellen van het gebied van het Portaal en de publicatie van het Betaalde Artikel, die plaatsvindt in overeenstemming met punt 7 van het Reglement (MODIFICATIE VAN OPUBLICHTINGEN), wat in het bijzonder betekent dat dit gepaard kan gaan met extra kosten voor de Adverteerder.

  20. Indien het gedeelte van de Portal niet beschikbaar wordt gesteld, het artikel door de Uitgever wordt gepubliceerd op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst of de publicatie wordt vertraagd, hetgeen overeenkomstig artikel 5.18 van het Reglement is medegedeeld en met uitzondering van het in artikel 5.19 bedoelde geval, zal de Dienstverlener samen met de Adverteerder beslissen of dit al dan niet het geval is:

   • De Uitgever stelt het gebied van het portaal ter beschikking in overeenstemming met de overeenkomst;

   • De Uitgever verbetert de inhoud van de publicatie - vervolgens bepalen de Dienstverlener en de Adverteerder de datum en de omvang van de wijzigingen;

   • De Adverteerder trekt zich geheel of gedeeltelijk terug uit het contract - dan wordt de door de Adverteerder betaalde vergoeding terugbetaald in overeenstemming met de omvang van de terugtrekking.

  21. Indien als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst door een Dienst een van de in artikel 5.20 genoemde omstandigheden zich voordoet, maakt de Adverteerder enige aanspraak op deze rekening tegenover de Uitgever. Deze vorderingen mogen echter niet hoger zijn dan het bedrag van de voor een bepaalde publicatie overeengekomen vergoeding.

  22. Als onderdeel van de in de overeenkomst voorziene vergoeding dient de Uitgever toegang te verlenen tot het Portal en de publicatie van het artikel gedurende ten minste één jaar in ongewijzigde vorm te handhaven, tenzij anders vermeld in het aanbod van de Uitgever of een van de in punt 5.23 van het Reglement genoemde omstandigheden. Het bepaalde in artikel 5.21 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het verlenen van toegang tot het portaal en het handhaven van de publicatie voor een langere periode dan gespecificeerd niet als een schending van de overeenkomst wordt beschouwd. Elke verklaring van de Uitgever over de handhaving van de publicatie voor een periode van meer dan 1 (één) jaar wordt als niet-bindend beschouwd en vormt geen grond voor vorderingen tegen de Dienstverlener.

  23. De termijn voor het ter beschikking stellen van de Portalruimte en de publicatie van het Betaalde Artikel kan worden verkort, zonder het recht om enige aanspraak te maken op de Dienstverlener of de Uitgever, met inbegrip van een eventuele terugbetaling van de vergoeding of compensatie:

   • de Uitgever heeft de werking van de Portal opgeschort of beëindigd;

   • de publicatie is verwijderd omdat deze in strijd was met de wet of omdat er een redelijk vermoeden bestond dat deze in strijd was met de wet;

   • de publicatie werd verwijderd omdat zij inbreuk maakte op de rechten van derden of omdat er een redelijk vermoeden bestond dat zij inbreuk maakte op de rechten van derden;

   • de publicatie is op verzoek van de Adverteerder overeenkomstig punt 5.24 verwijderd;

   • De Adverteerder handelt opzettelijk ten nadele van de Uitgever, bijvoorbeeld door een artikel onnatuurlijk te koppelen;

   • De Adverteerder heeft de bepalingen van het Reglement, die verwijzen naar zijn verplichtingen na de datum van publicatie, overtreden;

   • het is een gevolg van overmacht. 

  24. Op verzoek van de Adverteerder kan de Dienstverlener de Uitgever verzoeken het Betaalde Artikel vroegtijdig te verwijderen. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is de Service Provider verplicht zich met de nodige zorgvuldigheid in te spannen om de Uitgever in staat te stellen het Betaalde Artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst van dergelijke informatie te verwijderen. Indien de verwijdering van het Betaalde Artikel op deze manier gebeurt, kan de Adverteerder geen enkel deel van de vergoeding opeisen.

  25. De Uitgever heeft het recht de URL van het voorziene gedeelte van de Portal te wijzigen met het Betaalde Artikel gedurende de publicatieperiode bedoeld in 5.22. In geval van een adreswijziging of een wijziging van het domein, dient dit te gebeuren met de 301 redirection. Een dergelijke wijziging wordt niet beschouwd als een overtreding van de regels voor het verlenen van toegang tot de Portal en het publiceren van het Betaalde Artikel.

  26. Indien de uitgever het handmatige filter "Onnatuurlijke links van uw website" of een soortgelijke filter (van Google) voor het portaal waar de publicatie plaatsvond, heeft ontvangen, kan de uitgever het attribuut van de links in het artikel wijzigen in nofollow. Een dergelijke actie zal niet worden beschouwd als een inbreuk op de voor publicatie gesloten overeenkomst.

  27. Indien er volgens het Reglement een basis is voor terugbetaling van de vergoeding aan de Adverteerder (geheel of gedeeltelijk) en de Dienstverlener niet binnen 10 werkdagen na de datum van de basis voor terugbetaling (geheel of gedeeltelijk - passend bij de situatie) een adequate terugbetaling van de aan de Uitgever betaalde vergoeding verkrijgt, ziet de Dienstverlener af van terugbetaling van de vergoeding in dit deel aan de Adverteerder, en heeft de Adverteerder het recht om terugbetaling te eisen van de kosten voor het beschikbaar stellen van de Portalruimte en het publiceren van het artikel, maar alleen rechtstreeks van de Uitgever in het deel dat de vergoeding aan de Uitgever vormde. Voor dit doel is de Dienstverlener verplicht om alle acties te ondernemen om dit recht van de Adverteerder uit te oefenen, inclusief het overdragen van alle rechten in dit verband en het ter beschikking stellen van het adres en de contactgegevens van de Uitgever.

  28. De Adverteerder verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de Uitgever zonder de Dienstverlener met betrekking tot het ter beschikking stellen van het gedeelte van de Portal en de Betaalde Artikelen dat via de Website wordt of is gepubliceerd. Dit geldt niet voor gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Algemene Voorwaarden, ook niet op basis van punt 5.28. 5.27.

  29. In bijzondere situaties behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor niet-standaard handelingen, zelfs als deze niet zijn voorzien op de Website of in de overeenkomst betreffende het ter beschikking stellen van het gedeelte van het Portaal en publicaties, indien deze het gevolg zijn van een fout van een Adverteerder of op verzoek van de Adverteerder zijn gerealiseerd.

 6. Deskundige gastvrijheidsartikelen
  1. Niet van toepassing.

 7. Wijziging van gepubliceerde artikelen
  1. De Adverteerder heeft via de Dienst de mogelijkheid om wijzigingen te bestellen in de door de Dienst gepubliceerde artikelen, betaalde artikelen en deskundige gastartikelen.

  2. Wijzigingen in gepubliceerde artikelen worden door de Uitgevers aangebracht, maar met inachtneming van de afspraken die met de Adverteerder zijn gemaakt.

  3. De communicatie over wijzigingen in gepubliceerde artikelen verloopt uitsluitend via de Dienst. Een Uitgever verbindt zich ertoe om niet rechtstreeks contact op te nemen met een Adverteerder met betrekking tot artikelen die via de Website worden gepubliceerd.

  4. De dienst van het wijzigen van de inhoud van gepubliceerde artikelen (betaald en deskundige) wordt betaald, de kosten van deze dienst is afhankelijk van de omvang van de wijzigingen en de kosten gegeven door de Uitgever. In het kader van de relevante bepalingen van de dienst zijn de gegeven bedragen slechts bij benadering, zij hebben betrekking op typische, eenvoudige activiteiten, zodat een bindende vaststelling van het bedrag van de vergoeding in dit stadium niet mogelijk is vanwege de verscheidenheid aan wijzigingen die kunnen worden ingevoerd. Daarom vormen de bepalingen van de Dienst in dit deel geen aanbod in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en volgt de sluiting van een overeenkomst over de invoering van wijzigingen, met inbegrip van de vaststelling van de bezoldiging, rekening houdend met punt 7

  5. Overeenkomstig met artikel 7.4 is het eerste referentiepunt bij het bepalen van de vergoeding het bedrag van de in de Dienst vermelde vergoeding. De Website kan echter binnen zijn functionaliteiten de kosten voor het aanbrengen van wijzigingen in een gepubliceerd artikel wijzigen, afhankelijk van het soort wijzigingen dat door een Adverteerder wordt voorgesteld en de verwachtingen van een Uitgever. Een Adverteerder is binnen de functionaliteit van de Website, binnen 2 werkdagen na het bepalen van een nieuwe prijs, verplicht het aanbod goed te keuren of af te wijzen. Het niet goedkeuren van de prijs binnen deze termijn betekent afwijzing van het aanbod en het niet afsluiten van een contract.

  6. De uitgever kan in elk stadium van de onderhandelingen weigeren wijzigingen in het gepubliceerde artikel aan te brengen. In een dergelijk geval kan de Adverteerder gebruik maken van de rechten vermeld in punt 5.24 (voor Betaalde artikelen) en punt 6.23 (voor deskundige artikelen).

  7. De reikwijdte van de in het artikel aangebrachte wijzigingen mag geen betrekking hebben op het onderwerp, noch op wijzigingen die meer dan 50% van de inhoud (in karakters) betreffen. Wijzigingen die niet aan deze eisen voldoen, betekenen het aanbod van de Adverteerder voor een nieuw Betaald Artikel of een nieuw deskundig gastartikel.

  8. Indien de overeenkomst in werking treedt, is de Uitgever verplicht aan de Adverteerder om wijzigingen in de inhoud van het artikel binnen 3 werkdagen te publiceren.

  9. In verband met de publicatie van een artikel vraagt de Dienstverlener, via de geautomatiseerde functies van de Dienst, de Uitgever om binnen 24 uur na wijzigingen in de publicatie van de wijzigingen in het Systeem van de Dienst aan te geven dat een dergelijke wijziging in de publicatie heeft plaatsgevonden. De markering heeft tot gevolg dat een adverteerder automatisch - via e-mail - op de hoogte wordt gebracht van de publicatie van wijzigingen.

  10. Na het aanbrengen van wijzigingen in het artikel en het markeren van dit feit op de Website, verifieert de Adverteerder de juistheid van het aanbrengen van wijzigingen in de publicatie, terwijl de Dienstverlener een dergelijk recht, maar geen verplichting heeft; de verificatie bestaat uit het controleren van de overeenstemming van de wijziging met de in dit verband gesloten overeenkomst. De controle door een Adverteerder moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na het aanbrengen van de wijzigingen door een Uitgever plaatsvinden.

  11. Indien de Adverteerder de wijzigingen in de publicatie van het artikel niet binnen 2 werkdagen na de publicatie verifieert, worden de wijzigingen in het artikel geacht correct te zijn gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen door de Adverteerder betekenen dat een nieuwe wijzigingsprocedure moet worden uitgevoerd in overeenstemming met punt 7.

  12. De invoering van wijzigingen in een gepubliceerd artikel geeft geen aanleiding tot een verplichting van de Uitgever om het artikel gedurende een langere periode dan oorspronkelijk overeengekomen in de Dienst te handhaven, tenzij in een bepaald geval anders is overeengekomen. Om een dergelijke wijziging in de publicatieperiode mogelijk te maken, moet het voorstel van een Adverteerder in dit verband worden opgenomen in de door de Adverteerder opgestelde richtlijnen voor wijzigingen van het artikel, en dit zal een onderdeel zijn van de onderhandelingen die worden gevoerd in overeenstemming met punt 7.4 van het Reglement.

  13. In zaken die niet onder dit artikel vallen, zijn de bepalingen van de artikelen 5 en 6 mutatis mutandis en naar gelang van de omstandigheden van toepassing, tenzij zij in strijd zijn met artikel 5 en 6.10. 

 8. Statistieken gegenereerd door Uitgevers
  1. De geselecteerde Uitgevers en hun Portalen maken het mogelijk statistieken te genereren met behulp van de door de Dienstverlener ontwikkelde traceercode. De toegang tot deze statistieken is gratis.

  2. Adverteerders die gebruik maken van de Website kunnen ook statistieken bestellen over de populariteit van gepubliceerde artikelen die door Uitgevers zelf zijn gegenereerd, d.w.z. zonder deelname van de door de Dienstverlener ontwikkelde tracking code. 8.3. Verdere bepalingen van punt 8 zijn van toepassing op de in dit punt 8.2 bedoelde statistieken.

  3. De geselecteerde uitgevers kunnen aangeven dat zij helemaal geen statistieken verstrekken. Dan hebben Adverteerders geen mogelijkheid om statistieken bij hen te bestellen (zelfs niet tegen betaling). In een dergelijk geval zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot statistieken niet van toepassing op deze Uitgevers.

  4. Informatie over de Uitgever die de statistieken momenteel beschikbaar stelt, de reikwijdte van de statistieken, is opgenomen onder de informatie als bedoeld in punt 2.11 van de verordeningen. De toegang tot de statistieken is niet afhankelijk van de Dienstverlener, zodat de Dienstverlener het permanente karakter van deze toegang niet kan garanderen, zodat het verlies van deze toegang geen reden is voor klachten.

  5. De statistieken moeten ten minste informatie bevatten over het aantal bekeken pagina's van het artikel of het aantal unieke gebruikers die een pagina met het artikel hebben bezocht.

  6. Het sluiten van een overeenkomst betreffende de door de Uitgever ingevolge punt 8.2. ter beschikking gestelde statistieken vindt plaats op het moment van het plaatsen van een bestelling door de Adverteerder, waarvan de ontvankelijkheid, de omvang en de betaling in dit punt van het Reglement worden gespecificeerd.

  7. In overeenstemming met de bepalingen van het Reglement van de Uitgever kan de Adverteerder, indien de Uitgever aangeeft dat hij de in artikel 8.1 vermelde traceercodes van de Dienstverlener niet of ten onrechte met betrekking tot een bepaald artikel kan plaatsen, bij de Uitgever één enkele gratis toegang tot de statistieken bestellen (eenmalig voor een bepaald artikel), indien de statistieken überhaupt bij de Uitgever beschikbaar zijn (artikel 8.3).

  8. De bepaling van artikel 8.7 is niet van toepassing indien de Adverteerder, in overeenstemming met de verklaring van de Uitgever, de door de Dienstverlener ontwikkelde traceercode (artikel 8.1) in het artikel had kunnen opnemen, maar de Adverteerder geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. In een dergelijk geval moet de Adverteerder, telkens wanneer hij een bestelling plaatst, een vergoeding betalen voor de statistieken die hij van de Uitgever ontvangt, op voorwaarde dat de Uitgever de statistieken verstrekt (punt 8.3).

  9. De toegang tot de statistieken van één artikel die door de Uitgevers worden gegenereerd, met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk worden vermeld in de Servicevoorwaarden, wordt betaald en verrekend tegen de huidige tarieven die in het desbetreffende deel van de Dienst worden vermeld. Deze tarieven kunnen tijdelijk worden gewijzigd volgens de in punt 4 van het reglement beschreven regels.

  10. Overeenkomstig de bepalingen van het Reglement van de Emittent en onder voorbehoud van artikel 8.3, dient de Uitgever de statistieken binnen 2 werkdagen na de bestelling door de Adverteerder aan de Adverteerder ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat de bestelling in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement is geplaatst.

  11. De Uitgever stelt een bestand met statistieken beschikbaar via de Dienst (een geschikte knop is beschikbaar op de lijst van gepubliceerde artikelen). Een Adverteerder ontvangt ze ook per e-mail.

  12. Overeenkomstig de bepalingen van het Reglement van de Uitgever moeten de statistieken die door de Uitgevers ter beschikking worden gesteld, tijdig worden verstrekt, in de vorm van een PDF of grafisch bestand (JPG), betrouwbaar zijn, betrekking hebben op het aangegeven artikel en, indien mogelijk, rekening houden met speciale verzoeken van de Adverteerders. In geval van overtreding van deze bepaling is de Uitgever rechtstreeks aansprakelijk jegens de Adverteerder.

  13. De Uitgever is niet verplicht om te voldoen aan speciale verzoeken van Adverteerders, d.w.z. andere dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de bepalingen van het Reglement.

  14. Adverteerders verbinden zich ertoe om niet rechtstreeks (buiten de Website om) contact op te nemen met uitgevers op het gebied van statistieken.

 9. Artikel- en infografiekontwikkeling
  1. In het kader van de Dienst bestaande uit de publicatie van (betaalde of deskundige) artikelen, kan de Adverteerder de artikelen waarover hij beschikt, overhandigen of via de Dienstverlener laten opstellen, die dan de publicatie ervan verzorgt volgens de regels beschreven in punt 5. Of 6 van het reglement. De Adverteerder kan ook via de Dienstverlener de voorbereiding van een artikel of infographics bestellen voor andere doeleinden dan publicatie.

  2. In geval van bestelling van de ontwikkeling van een artikel of infographics (hierna "Inhoud") door de Adverteerder:

   • De Adverteerder dient het type bestelde Inhoud te specificeren en eventuele aanvullende informatie en opmerkingen te verstrekken.

   • Een Adverteerder draagt de kosten van de vergoeding voor het opstellen van de Inhoud volgens de actuele prijslijst die beschikbaar is op de Website binnen deze Dienst.

  3. Een Adverteerder kan de voorbereiding van Content, zijnde artikelen binnen één van de op de Website beschreven pakketten, bestellen. De datum van realisatie van een dergelijke Service wordt, afhankelijk van het bestelde pakket, bepaald door de Service.

  4. De Adverteerder kan ook de ontwikkeling van Content als infographics bestellen op basis van door hem/haar verstrekte gegevens of de ontwikkeling van gegevens en infographics, die betrekking hebben op deze gegevens, binnen een van de in de Dienst beschreven pakketten. De datum van realisatie van een dergelijke Service wordt, afhankelijk van het bestelde pakket, bepaald door de Service.

  5. De Adverteerder zorgt ervoor dat de gegevens en andere elementen die in het kader van de opdracht worden verstrekt in overeenstemming zijn met de wet, zowel wat betreft de inhoud als de toelaatbaarheid van de publicatie, en dat hij rechten heeft op de inhoud en andere gebruikte vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.).

  6. De Dienstverlener is niet verplicht na te gaan of de door de Adverteerder verstrekte gegevens of andere elementen niet in strijd zijn met de wet, zowel wat betreft de inhoud ervan, de toelaatbaarheid van de publicatie als de eigendom van de rechten erop.

  7. Na het plaatsen van een bestelling door de Adverteerder zal de Dienstverlener uiterlijk binnen 1 werkdag een bestelling plaatsen bij de Journalist.

  8. De prijs van de Dienst bestaande uit de voorbereiding van de Inhoud wordt bepaald door het betreffende onderdeel van de Dienst. De Dienst kan bovendien aanvullende diensten specificeren die door de Dienstverlener worden geleverd zonder afzonderlijke vergoeding, die periodiek kan worden geassocieerd met een bepaalde opdracht, die in het bijzonder verwijst naar elementen zoals stockfoto's.

  9. Het plaatsen van een bestelling door de Adverteerder betekent de aanvaarding van de voorwaarden voor het opstellen van de Inhoud, die zijn voorzien in het Reglement, is tevens de basis voor de vergoeding van de Dienstverlener.

  10. Een overeenkomst in het kader van de voorbereiding van Content wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van het verkrijgen van de acceptatie van de bestelling van een Adverteerder door een Journalist, waarover een Adverteerder via functionaliteiten van de Website wordt geïnformeerd. De journalist is niet verplicht een bestelling te accepteren.

  11. De journalist bereidt de inhoud voor binnen de in de Dienst gestelde termijn (art. 9.3, 9.4) . In het geval van een moeilijk onderwerp of een groot aantal orders kan de uitvoeringstermijn van de Dienst worden verlengd, waarover de Dienst de Adverteerder onmiddellijk informeert, met vermelding van de verlengingstermijn, die echter niet langer kan zijn dan de volgende 3 werkdagen.

  12. Na het opstellen van de Content stelt de Website deze ter beschikking van de Adverteerder en heeft deze het recht om commentaar te geven of te accepteren. Indien een Adverteerder de Content niet binnen 3 werkdagen na ontvangst verifieert, wordt aangenomen dat de Content volgens de opdracht is opgesteld. Eventuele latere wijzigingen die door de Adverteerder worden gevraagd, kunnen worden behandeld als een vorm van wijziging van de overeenkomst voor het opstellen van de Inhoud en vereisen acceptatie, wat in het bijzonder betekent dat dit gepaard kan gaan met extra kosten voor de Adverteerder.

  13. In geval van het al dan niet tijdig gereedmaken van de Content op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst, die conform artikel 9.12 van het Reglement is aangemeld, en met uitzondering van het geval als bedoeld in de laatste zin van artikel 9.12, zal de Dienstverlener samen met de Adverteerder beslissen of dit wel of niet het geval is:

   • De journalist corrigeert de Content - dan geven de Service Provider en de Adverteerder de deadline, maar niet minder dan 2 werkdagen, en de omvang van de wijzigingen aan. Indien de journalist weigert rekening te houden met de wijzigingen waarop hij recht heeft, is het onder b) bedoelde herroepingsrecht van toepassing;

   • De Adverteerder trekt zich geheel of gedeeltelijk terug uit de overeenkomst - dan wordt de door de Adverteerder betaalde vergoeding in overeenstemming met de omvang van de terugtrekking terugbetaald.

  14. Een Adverteerder heeft niet het recht om richtlijnen op te leggen met betrekking tot de lengte en het type van de inhoud boven die welke op het moment van de bestelling voor een bepaald type van inhoud in het aanbod van de Website standaard zijn gedefinieerd. Deze omstandigheden kunnen ook niet de basis vormen voor de in 9.13 bedoelde klacht.

  15. Indien als gevolg van het niet nakomen van de Overeenkomst door de Dienst een van de in artikel 9.13 genoemde omstandigheden zich voordoet, mogen de vorderingen op deze rekening niet hoger zijn dan het bedrag van de vergoeding die is overeengekomen voor het opstellen van de Content.

  16. In bijzondere situaties behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen op grond van niet-standaard handelingen, zelfs als deze niet op de Website of in de overeenkomst betreffende de voorbereiding van de Inhoud zijn vermeld, indien deze het gevolg zijn van een fout van een Adverteerder of op verzoek van een Adverteerder zijn gerealiseerd.

  17. Bij aanvaarding van de Content verleent de Dienstverlener, binnen de vergoeding die voor het maken van de Content in rekening wordt gebracht, aan de Adverteerder een licentie voor onbepaalde tijd en territorium voor de Content in de volgende exploitatiegebieden:

   • opname en vermenigvuldiging door middel van elke techniek, met inbegrip van drukken, reprografische, digitale en magnetische, optische en elektronische media, met inbegrip van het opnemen en vastleggen in de vorm van een elektronisch boek (e-boek) en een gesproken boek (audioboek), in een onbeperkt aantal exemplaren, edities en afdrukken, zowel alleen als in combinatie met andere werken of materialen die niet aan de kenmerken van het werk voldoen;

   • het op de markt brengen en distribueren van kopieën of andere media in alle beschikbare distributiekanalen, zonder kwantitatieve, thematische of territoriale beperkingen, of per publiek, met name via de detailhandel, kiosk, postorderbedrijven, winkelketens, boekenclubs, cross-selling, direct marketing, postorder, huis-aan-huisverkoop, persbijlagen, via het internet en business to business verkoop (levering op verzoek), en via gratis distributie;

   • uitlenen, huren of leasen van kopieën;

   • het invoeren en opslaan in het computergeheugen; het beschikbaar stellen aan het publiek via informatie- en communicatienetwerken, met name in de vorm van een elektronisch boek en een gesproken boek, en wel zodanig dat iedereen er op een door hem/haar gekozen plaats en tijdstip toegang toe heeft;

   • Uitzenden en opnieuw uitzenden via draad- of draadloos zicht of via satelliet;

   • Openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning en reproductie;

   • Gebruik in alle vormen van reclame;

  18. Op het moment van het verlenen van de licentie stemt de Dienstverlener ermee in om de Contentstudies te gebruiken en af te stoten binnen de in 9.17 genoemde exploitatiegebieden.

  19. De Dienstverlener verklaart voorts dat hij van de maker van de Content de verzekering heeft gekregen dat de maker ten tijde van de overdracht van het auteursrecht zijn persoonlijke rechten niet zal uitoefenen, in het bijzonder dat de maker het gebruik van de Content heeft toegestaan zonder enige aanwijzing van auteurschap.

  20. In geval van inbreuk op het aan de Adverteerder verleende auteursrecht is de Service Provider aansprakelijk tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die voor de voorbereiding van de Content in rekening wordt gebracht.

    

 10. Productpromotiedienst via het ContentStream-netwerk
  1. verwijderd

 11. Promotiedienst via de module Influencer Marketing
  1. verwijderd
    
 12. Persoonsgegevens, commerciële informatie
  1. Adverteerder gaat akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens door de Dienstverlener, gegeven in het proces van registratie of gebruik van de Website.

  2. De beheerder van de persoonsgegevens is de Dienstverlener, die de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wet, met inbegrip van met name de GDPR-regelgeving.

  3. De Dienstverlener verwerkt persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de inhoud van de overeenkomst vast te stellen, vorm te geven, te wijzigen, te beëindigen en de dienstverlening langs elektronische weg naar behoren uit te voeren.

  4. Iedere Gebruiker heeft, indien hij of zij een natuurlijk persoon is, het recht om zijn of haar gegevens in te zien, alsmede het recht om deze te corrigeren en de verwijdering ervan te eisen. Neem hiervoor contact op met de Dienstverlener met het juiste verzoek - per post naar zijn correspondentieadres met de notitie "Persoonsgegevens" of per e-mail naar office@whitepress.nl.

  5. De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen worden doorgegeven aan entiteiten die bevoegd zijn om ze te ontvangen, met inbegrip van de bevoegde gerechtelijke instanties, onder de toepasselijke wetgeving, alsook aan derden die activiteiten uitvoeren voor rekening van de Dienstverlener in het kader van de levering van de Diensten die onder dit Reglement vallen.

  6. In verband met het verlenen van de in het Reglement beschreven Diensten draagt de Dienstverlener, op basis van het toevertrouwen van gegevensverwerking, de door Gebruiker verstrekte persoonsgegevens over aan andere entiteiten die betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten, waaronder Uitgevers, Journalisten, Influencer’s.

  7. Daarnaast heeft de Dienstverlener het recht om persoonsgegevens door te geven aan zijn handelspartners voor de doeleinden genoemd in punt 12.9 van het Reglement.

  8. De Dienstverlener vertrouwt de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de verwerking van een bestelling, de uitreiking van een factuur, de uitvoering van een contract, enz. toe gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

  9. De dienstverlener heeft ook het recht om persoonsgegevens te verwerken voor de vervulling van andere legitieme doeleinden door de dienstverlener en de partners van de dienstverlener, met inbegrip van direct marketing van de eigen producten of diensten van de dienstverlener of direct marketing van de producten of diensten van de partners van de dienstverlener.

  10. Om de juistheid van de verwerking van persoonsgegevens door de Adverteerder te controleren, heeft de Dienstverlener het recht om de juistheid van de verwerking van deze persoonsgegevens te allen tijde te controleren. In verband met de uitoefening van bovengenoemd recht heeft de Dienstverlener het recht om passende maatregelen te eisen op de door hem/haar aangegeven wijze. De Adverteerder is verplicht om de in het verzoek beschreven handelingen te verrichten binnen de daarin gestelde termijn, en indien er geen termijn in het verzoek is gesteld, binnen maximaal 3 dagen na de datum van het verzoek.

  11. Indien de Adverteerder in verband met de levering van Diensten aan de Dienstverlener persoonsgegevens verstrekt over personen van buiten zijn structuur, waarvan hij de beheerder is, zoals klanten, internetgebruikers, dan zal de Dienstverlener deze kunnen verwerken in het kader van het toevertrouwen van gegevensverwerking zoals bedoeld in de GDPR.

  12. De adverteerder gaat ook akkoord met:

   • het verzenden van commerciële informatie met betrekking tot direct marketing van diensten of goederen die worden aangeboden door de Service Provider of zijn zakenpartners, met inbegrip van nieuwsbrieven, gericht aan een gemarkeerde ontvanger door middel van elektronische communicatie, in het bijzonder elektronische post met behulp van gegevens die door de Service Provider zijn verkregen in het proces van registratie of gebruik van de Website,

   • Het gebruik van automatische oproepsystemen voor bovenstaande doeleinden

  13. Gedetailleerde regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het gebruik van cookies en het verzenden van commerciële informatie worden gespecificeerd in het PRIVACY-BELEID.

    

 13. Aansprakelijkheid
  1. De Dienstverlener is jegens de Uitgever aansprakelijk voor het gebrek aan zorgvuldigheid in verband met de uitvoering van de Diensten als tussenpersoon, ongeacht of de Dienstverlener als een indirecte of directe vervanger optreedt.

  2. Behalve in gevallen waarin duidelijk wordt aangegeven dat de Aanbieder rechtstreeks aansprakelijk is jegens de Adverteerder, wordt de verantwoordelijkheid voor het effect van individuele Diensten gedragen door de Uitgever, Journalist, Influencer. Indien een dergelijk effect vereist dat vorderingen op de Adverteerder worden overgedragen aan de Uitgever, Journalist of Influencer, is de Dienstverlener verplicht om zijn rechten onmiddellijk over te dragen aan de Adverteerder.

  3. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Dienst te allen tijde en volledig beschikbaar is, maar garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de volledige beschikbaarheid ervan en behoudt zich, met inachtneming van de rechten die zijn verworven onder de gesloten contracten voor de Diensten, het recht voor om elke functie of elk eigendom van de Dienst op elk moment en in elke mate te wijzigen, in te trekken, op te schorten of te beëindigen. De Dienstverlener informeert dat de wijziging, intrekking, opschorting of stopzetting van een functie of eigendom van de Dienst geen voorafgaande kennisgeving vereist.

  4. Bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op de door de Dienstverlening vastgestelde prijswijzigingen die door de Dienstverlener worden aangeboden.

  5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Dienst, in het bijzonder veroorzaakt door het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of andere Gebruikers in strijd met de bepalingen van dit Reglement.

  6. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet of slecht uitvoeren van het contract dat in het kader van de Dienst is gesloten of voor problemen bij het gebruik van de Website of de Dienst, indien deze het gevolg zijn van gebeurtenissen die de Dienstverlener met de nodige zorgvuldigheid niet heeft kunnen voorspellen of die hij niet heeft kunnen voorkomen, alsmede door toevallige gebeurtenissen ("overmacht").

  7. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Dienstverlener de aansprakelijkheid voor winstderving door de Uitgever dekken, noch mag deze het in de relevante delen van de Algemene Voorwaarden vermelde bedrag overschrijden, en indien een dergelijk bedrag niet is gespecificeerd binnen een bepaalde dienst, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het maximumbedrag van €800.

  8. De in punt 12.7 genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade opzettelijk door de Dienstverlener is veroorzaakt.

  9. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de inhoud, de verdienste en de realiteit van de door de Adverteerders opgestelde artikelen.

  10. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van de Diensten, wat met name betekent dat de Dienstverlener op geen enkele wijze garant staat voor de effecten van de Diensten in de vorm van hogere inkomsten voor Uitgevers.

  11. In het geval dat de Dienst bepaalde aanwijzingen, adviezen, opinies (Knowledge Base) bevat binnen de functionaliteit van de Dienst, dan is dat het geval:

   • de Uitgever is niet verplicht zich aan dergelijke berichten te houden;

   • indien de Uitgever aan dergelijke berichten voldoet, doet de Uitgever dit op eigen risico, zodat de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor de gevolgen van dergelijke toepassingen.

     

  12. De Uitgever is aansprakelijk voor elke inbreuk op het Reglement en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten.

  13. Indien de uitvoering van een bepaalde overeenkomst vereist dat de Uitgever informatie, inhoud, andere vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.) ter beschikking stelt, zal de Uitgever er in dit verband voor zorgen:

   • hij bezit, voor zover nodig, economische auteursrechten en aanverwante rechten of licenties op deze materialen;

   • het gebruik ervan voor de doeleinden van het contract is niet in strijd met de persoonlijke auteursrechten van een persoon;

   • hij zal alle rechten hebben om het beeld van de in dit materiaal vermelde personen te verspreiden;

   • het gebruik ervan zal geen inbreuk maken op de industriële eigendomsrechten van derden en zal met name geen inbreuk maken op de rechten inzake de bescherming van handelsmerken of op gerenommeerde handelsmerken;

   • de publicatie ervan vormt geen daad van oneerlijke concurrentie;

   • de publicatie ervan is niet in strijd met de wet, de moraal, de beginselen van het maatschappelijk samenleven of de legitieme belangen van derden.

     

  14. de Uitgever die een van de Diensten bestelt, met inbegrip van met name de ontwikkeling van artikelen, is verplicht ervoor te zorgen dat deze activiteiten niet in strijd zijn met de wet om andere dan de hierboven genoemde redenen. Het gaat er met name om ervoor te zorgen dat reclame of promotie in overeenstemming is met de wet, met inbegrip van (openbare en niet-openbare) reclame voor producten zoals geneesmiddelen, tabak, alcohol en diensten zoals gokken.

  15. Indien in verband met de uitvoering van de verplichtingen van de Dienstverlener uit hoofde van de gesloten contracten, als gevolg van valse of onvolledige verklaringen van de Uitgever of in verband met een schending van de wet door de Uitgever, enige civiele, handhavings-, strafrechtelijke of administratieve procedure tegen de Dienstverlener wordt aangespannen, of enige vorderingen uit dien hoofde tegen de Dienstverlener worden ingesteld, verplicht de Uitgever zich ertoe de Dienstverlener, op zijn kosten en voor zover mogelijk, de nodige bijstand te verlenen om vorderingen of aanklachten tegen de Dienstverlener af te wijzen. Bovendien verbindt Uitgever zich er in bovenstaand geval toe de schade te herstellen die de Dienstverlener heeft geleden in verband met de tegen de Dienstverlener ingestelde procedure of in verband met vorderingen of aanklachten tegen de Dienstverlener, om te voldoen aan gerechtvaardigde vorderingen van derden (mits deze door een bevoegde rechtbank met een definitieve en bindende uitspraak zijn berecht), om het equivalent van eventuele daadwerkelijk door de Dienstverlener betaalde boetes of geldboetes, aan de Dienstverlener opgelegde gedocumenteerde boetes of geldboetes te vergoeden en om de kosten van de noodzakelijke, daadwerkelijk bestede rechtsbijstand van de Dienstverlener te dekken.

  16. De Dienstverlener is niet de auteur van de artikelen of de Inhoud die de Dienst zijn en daarom kan de Dienstverlener ervoor zorgen dat hij er rechten op heeft verworven uit hoofde van rechtshandelingen door te goeder trouw te aanvaarden dat de verklaringen van de entiteiten waarvan hij rechten heeft verworven in dit verband in overeenstemming zijn met de werkelijke stand van zaken. Indien dergelijke verklaringen of toezeggingen van de partij bij de met de Dienstverlener gesloten overeenkomst echter niet in overeenstemming zijn met de feitelijke gang van zaken, waardoor de Uitgever de rechten waarin het Reglement voorziet niet zal verwerven, dan kan de Dienstverlener, als tussenpersoon bij de uitvoering van bepaalde in het Reglement voorziene activiteiten, hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor de schade van de Uitgever, indien hij alle activiteiten onderneemt waarbij de Uitgever eventuele aanspraken van de Dienstverlener op personen die voor deze gang van zaken verantwoordelijk zijn, overneemt.

  17. De website kan verwijzingen bevatten naar de inhoud van andere websites. Dit betekent niet dat de Dienstverlener of de auteurs van de inhoud van de Website een standpunt innemen over de inhoud van dergelijke websites of daarvoor verantwoordelijk zijn.

  18. De Uitgever mag niet handelen ten nadele van andere Gebruikers van de Dienst, met inbegrip van het plaatsen van onnatuurlijke links naar gepubliceerde artikelen (of andere vermeldingen in sociale media), het mengen onder artikelen van onnatuurlijk commentaar, het sturen naar artikelen van onnatuurlijke beweging.

  19. De Uitgever geeft hierbij toestemming voor de overdracht door de Dienstverlener van rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het Reglement of een overeenkomst die ter uitvoering van het Reglement is gesloten.

 14. Klachten
  1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing met inachtneming van de eerdere bepalingen van het Reglement, hetgeen met name inhoudt dat indien het Reglement een specifieke termijn voor de indiening van een aanvraag door de Uitgever vermeldt, de Uitgever gebonden is aan deze termijn, en niet aan de termijn die in de onderstaande afdelingen wordt beschreven.
   Klachten over de Dienst dienen per e-mail te worden ingediend bij: office@whitepress.nl

  2. De klacht dient ten minste te bevatten: datum en tijdstip van het moment waarop de klacht betrekking heeft, het e-mailadres van de indiener en een beknopte beschrijving van de aangevoerde bezwaren.

  3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld, in de volgorde van ontvangst. Indien het niet mogelijk is de bovenstaande termijn te respecteren, zal de Dienstverlener de indiener van de klacht hiervan op de hoogte brengen, met vermelding van de reden voor de verlenging van de termijn en de verwachte antwoordtermijn.

  4. De indiener van de klacht wordt per e-mail op het in de klacht vermelde e-mailadres geïnformeerd over de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

    

 15. Slotbepalingen
  1. Op het eerste punt zijn de bepalingen van het gemene recht van toepassing.

  2. In aangelegenheden die niet zijn geregeld, zijn de bepalingen van het gemene recht van toepassing.

  3. Eventuele geschillen tussen de Uitgever en de Dienstverlener zullen in der minne worden geschikt en, in geval van onenigheid, onderworpen zijn aan de beslissing van de lokale rechtbank die bevoegd is voor de Dienstverlener.

  4. Het Reglement kan periodiek worden gewijzigd, hetgeen aan de Uitgever zal worden medegedeeld. Indien de Uitgever, die een account heeft in de Dienst, de ingevoerde wijzigingen niet accepteert, heeft hij tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden het recht om een verklaring af te leggen over de vereffening van het account en beëindiging van de samenwerking, waarvoor het schriftelijke formulier of de e-mail naar de volgende contactadressen moet worden bewaard: redakcja@whitepress.pl.

  5. de Uitgever verklaart kennis te hebben genomen van dit Reglement, de bijlagen bij het Reglement, inclusief het Reglement waarnaar wordt verwezen, alsmede het Privacybeleid van de Dienstverlener.

  6. Het reglement treedt in werking op 01.01.2018.