Reglement voor Uitgevers op het WhitePress platform

 

 1. Algemene bepalingen
  1. Dit reglement bepaalt de regels voor de elektronische levering van diensten via de Website, die zich bevindt op www.whitepress.nl (hierna: "Website"), aan de eindgebruikers van het internetnetwerk, de bezoekers van de Website, die alle wettelijke en feitelijke handelingen zullen stellen waarin dit reglement voorziet (hierna: "Gebruikers").

  2. De dienst wordt geleverd door de firma WhitePress BV met hoofdkantoor in Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam, hierna de Dienstverlener genoemd.

  3. Dit reglement is het reglement bedoeld in artikel 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het verrichten van diensten langs elektronische weg (Staatsblad nr. 144, punt 1204).

  4. De dienst met betrekking tot de levering van de Website wordt verleend op het moment van het verkrijgen van toegang tot de Website of geselecteerde functionaliteiten.

  5. De totstandkoming van de overeenkomst voor het verlenen van de Dienst, bedoeld in artikel 1.4, vindt plaats op het moment van aanvaarding van het Reglement door de Gebruiker. De omvang en de wijze van gebruik van voornoemde Diensten wordt door de Dienstverlener bepaald in de inhoud van het Reglement en de documenten waarnaar het Reglement verwijst.

  6. De beschikbaarheid van de door de serviceprovider geselecteerde servicefuncties is betalend. De omvang van deze Diensten en de vergoeding wordt bepaald door de bepalingen van de documenten op de Website, die verwijzen naar een bepaalde, specifieke Dienst. Het sluiten van een overeenkomst voor de levering van betaalde diensten vindt plaats op het moment dat de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot een bepaalde dienst dit aangeven. De omvang en de wijze van gebruik van betalende Services wordt door de Dienstverlener gedefinieerd in de inhoud van het Reglement en de documenten waarnaar het Reglement verwijst.

  7. Voor het afsluiten van de overeenkomst binnen de functionaliteiten van de Dienst, zijn de Partijen verplicht de juistheid van de geplaatste bestelling en de verklaring van aanvaarding van de bestelling te bevestigen.

  8. Indien de Partij de ontvangst van het aanbod bevestigt alvorens de overeenkomst te sluiten, hetgeen ook automatisch kan geschieden door middel van de functionaliteiten van de Website, een dergelijke bevestiging leidt niet tot het sluiten van de overeenkomst, maar alleen tot het effect dat het bod de bieder bindt.

  9. De sluiting van de overeenkomst en de voorwaarden ervan zijn onderworpen aan consolidatie door middel van een e-mail die naar de partijen wordt gestuurd als onderdeel van de functionaliteit van de Website.

  10. De overeenkomst kan alleen worden gesloten in de volgende taal Nederlands.

  11. Geen van de in de verordeningen bedoelde overeenkomsten mag impliciet worden gesloten.

  12. De geleverde diensten bestaan met name uit:

   • het bemiddelen tussen Uitgevers en Adverteerders bij het publiceren van betaalde (gesponsorde) artikelen;

   • het optreden als tussenpersoon tussen Journalisten en Uitgevers bij de voorbereiding van de inhoud in opdracht van de Uitgever;

    De bemiddeling, in overeenstemming met de dienst in het Reglement dat van toepassing is, kan bestaan uit het handelen in naam en voor rekening van de Gebruiker van de Website of in de eigen naam van de Dienstverlener, maar ten behoeve van de Gebruiker.

  13. De Uitgever publiceert op de Website een lijst van zijn internetportalen of blogs (hierna "Portalen" genoemd), die vallen onder de in punt 1.12. bedoelde bemiddeling. Voor elke Portal geeft de Uitgever informatie over zijn adres, onderwerp, beschrijving, populariteit en andere gegevens die belangrijk zijn voor Adverteerders. Daarnaast dient een Uitgever, die geen actieve BTW-plichtige is, deze informatie aan te geven bij de beschrijving van de Portal of als onderdeel van het registratieproces, indien de registratieprocedure op de Website (punt 3.2) een dergelijke mogelijkheid biedt

  14. Voor werkdagen in de zin van het Reglement, elke andere dag dan zaterdag, zondag en een andere feestdag. Als in het reglement wordt gesproken over "dagen", moet dit worden opgevat als kalenderdagen.

  15. De bepalingen van andere documenten die beschikbaar zijn op de website van de Dienst, waarnaar in dit Reglement wordt verwezen, maken integraal deel uit van het Reglement. Indien de bepalingen van deze documenten in strijd zijn met de inhoud van het Reglement, is de Uitgever gebonden aan de bepalingen van het Reglement.

  16. Indien het de bedoeling is om (op basis van een verkoopovereenkomst of een andere overeenkomst) van eigenaar te veranderen met betrekking tot de Portal waarop, op grond van de bepalingen van het Reglement, een bepaald artikel is gepubliceerd, is de Uitgever verplicht om de koper te laten doorgaan met het gebruik van de beschikbare ruimte van de Portal gedurende een eerder overeengekomen periode, op straffe van aansprakelijkheid voor schade aan de Dienstverlener, met inbegrip van de schade die verband houdt met de vorderingen van de Adverteerder rechtstreeks op de Dienstverlener
    

 2. Dienstverlening en gebruik van de dienst, betalingen voor de uitvoering van de dienst
  1. De dienstverlening bestaat met name uit de bemiddeling tussen de Uitgever en de Adverteerders bij het ter beschikking stellen van het gebied van de Portalen en het publiceren van gesponsorde artikelen en deskundige gastartikelen daarover (hierna "de Dienst" genoemd). De Dienst omvat ook andere diensten die in het Reglement worden genoemd. 

  2. Als uitgever is de Gebruiker van het systeem die door de Service Provider in de database van de Uitgevers is geplaatst, die het gebied van zijn Portalen ter beschikking stelt voor de publicatie van de artikelen die in het kader van zijn zakelijke of professionele activiteit ter beschikking worden gesteld.

  3. Indien de Uitgever een consument is, wordt de overeenkomst met de Uitgever gesloten onder individueel vastgestelde voorwaarden, met dien verstande dat de bepalingen van het Reglement van toepassing zijn op de prijzen en in het resterende toepassingsgebied, die individueel met de Uitgever - consument zullen worden overeengekomen.

  4. De uitgever moet het volledige gebruiks- en beschikkingsrecht hebben over de Portalen, inclusief de inhoud ervan. Indien deze rechten van relatieve aard zijn, gebaseerd op overeenkomsten van verplichte (en niet materiële) aard, dan is de Uitgever verplicht de Dienstverlener hiervan op de hoogte te stellen en de relevante machtigingen van de eigenaar van de gegeven Portal te tonen, hetgeen geen afbreuk doet aan het recht van de eigenaar om als Uitgever rechtstreeks met de Dienstverlener samen te werken.

  5. Onder Adverteerder wordt verstaan een Gebruiker van de Website, die artikelen aanvult met andere soorten inhoud (bijv. infografieken, foto's) voor publicatie op het gebied van Portalen die door een Uitgever ter beschikking worden gesteld. 

  6. De dienstverlener kan aanvullende diensten en uitbreidingen invoeren.

  7. De dienst kan naar behoren worden gebruikt met een op het internet aangesloten PC, Mac of soortgelijke computer die is uitgerust met een besturingssysteem (Windows, Mac OS, Linux of soortgelijk) en een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Voor sommige diensten en hulpmiddelen is mogelijk toegang met een e-mailaccount vereist, het is ook mogelijk dat u Adobe Flash Player versie 9 of hoger nodig hebt en dat u JavaScript moet ondersteunen, tenzij anders vermeld.

  8. Tijdens het gebruik van de Dienst worden cookies geïnstalleerd in het computersysteem van de Gebruiker. De regels voor het gebruik van cookies zijn vastgelegd in het PRIVACY-BELEID.

  9. Indien de Uitgever, zoals overeengekomen met de Dienstverlener, de door de Dienstverlener ontwikkelde traceercode gebruikt, verklaart de Uitgever dat hij in het kader van elk Portaal dat deelneemt aan de Dienst, de wettelijk vereiste toestemming van de abonnees of eindgebruikers heeft om de codes te installeren, informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die reeds is opgeslagen in de telecommunicatie-eindapparatuur, alsmede om deze informatie te gebruiken in overeenstemming met de regels die zijn beschreven in het PRIVACY-BELEID.

  10. De gedetailleerde regels voor de afwikkeling van de Diensten, met inbegrip van de vergoedingstarieven van de Uitgever, worden gespecificeerd in afzonderlijke documenten die op de Website worden geplaatst, in gedeelten die voor een bepaalde Dienst van toepassing zijn.

  11. De Uitgevers van de geleverde Diensten zijn verplicht om op eigen kosten en voor eigen rekening af te rekenen met belastingverplichtingen (andere publiekrechtelijke verplichtingen) die verband houden met de levering van de Diensten en de inkomsten die op basis daarvan worden verdiend. 

  12. Indien de Dienstverlener als gevolg van de huidige interpretatie van de wet de betaler van inkomstenbelasting (overige publiekrechtelijke vorderingen) voor de door de Uitgever geleverde Diensten zal zijn, zal dit feit de aan de Uitgever verschuldigde vergoeding niet verhogen, hetgeen betekent dat de vergoeding die in de relevante onderdelen van de Website wordt vermeld, een brutovergoeding is, tenzij er BTW wordt geheven. Daarnaast is de Uitgever in een dergelijk geval verplicht om de Dienstverlener alle informatie te verstrekken die nodig is om de hoogte van de belasting te bepalen (belastingvoorschot).

  13. Betalingen aan de Uitgever en de Dienstverlener gebeuren door overschrijving op de bankrekening die de Uitgever en de Dienstverlener op de factuur hebben vermeld. De dag van betaling is de dag waarop de bankrekening van de Dienstverlener, respectievelijk de Uitgever, met het volledige vereffeningsbedrag wordt gedebiteerd.

  14. De prijzen van de aan de Uitgever geleverde Diensten worden door de Dienstverlener op de Website vastgesteld en kunnen periodiek worden gewijzigd, echter ten behoeve van verrekeningen (overeenkomsten) tussen de Uitgever en de Dienstverlener zijn de prijzen die gelden op het moment dat de Uitgever een bestelling voor de Dienst plaatst bindend.

  15. De Dienstverlener en de Uitgever geven elkaar toestemming om gebruik te maken van elektronische facturen. Indien de Uitgever niet verplicht is een BTW-factuur uit te reiken, zullen verrekeningen plaatsvinden op basis van rekeningen waarop de bepalingen van het BTW-factuurreglement van overeenkomstige toepassing zijn. 

  16. Indien de Dienstverlener optreedt als tussenpersoon bij de levering van Diensten, ook tussen een Adverteerder en een Uitgever, is de Dienstverlener uitsluitend gerechtigd om afrekeningen te maken voor de geleverde Diensten op basis van het Reglement, wat in het bijzonder betekent dat de Uitgever niet zelfstandig afrekeningen kan maken met een Adverteerder of een andere Gebruiker van de Website voor deze titels.

  17. De uitgever is verplicht tot betaling van alle betalingen die volgens de wet verschuldigd zijn aan de makers of organisaties die hen vertegenwoordigen, maar alleen als dit wettelijk verplicht is en deze betaling niet door de Adverteerder kan worden gedaan. 

  18. De in de Dienst vermelde prijzen zijn nettoprijzen en zijn onderhevig aan verhoging met BTW, indien deze voor een bepaalde Dienst verschuldigd is of van toepassing is op de Gebruiker die de Dienst verleent.

 3.  Registratie op de Website
  1. De Gebruiker van de Dienst kan de in punt 2.2 genoemde persoon die, na aanvaarding van de bepalingen van het Reglement, de procedure van registratie op de Website zal uitvoeren, wat zal resulteren in het effectief aanmaken van een account.

  2. De inschrijvingsprocedure bestaat uit het invullen, in overeenstemming met de instructies, van een elektronisch inschrijvingsformulier en de aanvaarding van het reglement, alsook het aankruisen van de goedkeuringen in het kader van de door de Dienstverlener aangeduide materie. Bij aanvaarding van dit reglement door de Uitgever wordt een contract gesloten tussen de Uitgever en de Dienstverlener met betrekking tot de regels voor het gebruik van de Website(de beschikbaarheid ervan).

  3. Als gevolg van de registratie krijgt de Uitgever een account toegewezen. Het is mogelijk dat de Uitgever slechts één account heeft op de Website. De uiteindelijke beslissing over de registratie wordt genomen door de Dienstverlener, die deze kan weigeren indien een Uitgever of zijn Portal niet voldoet aan de eisen die in het Reglement worden gesteld.

  4. Het account kan door de Dienstverlener zonder enige kennisgeving worden verwijderd of opgeschort indien de Dienstverlener bepaalt dat de Uitgever:

   • in strijd is met de bepalingen van het Reglement, met inbegrip van de wettelijke bepalingen waarnaar het Reglement verwijst;

   • zijn taken niet naar behoren vervult;

   • de door de Dienstverlener verstrekte gegevens zijn onjuist of onvolledig, met name wat betreft de informatie over de Portalen;

   • zich niet heeft ingelogd op de Service, zelfs niet één keer voor een periode van 12 maanden vanaf de laatste login; als de onderbreking langer dan 3 maanden duurt, kan het account worden geschorst.

  5. Het account kan ook worden verwijderd als de Portal (alle Portals van de Uitgever) niet voldoet aan de eisen van het Reglement.

  6. Het verstrekken van contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer als onderdeel van de registratie geeft de Dienstverlener het recht om de Gebruiker commerciële berichten te sturen.

  7. De toewijzing van een nieuw account aan de Uitgever waarop het account is afgesloten of, indien afgesloten, de deblokkering ervan, vereist de verwijdering van de in punt 3.4 bedoelde inbreuken en de toestemming van de Dienstverlener, die niet verplicht is deze te verlenen.

 4. Gedetailleerde voorwaarden van de dienst
  1. De Website verzamelt een database van Uitgevers, Adverteerders, Influencers en Journalisten. De database wordt voortdurend gecontroleerd en de wijziging ervan wordt niet beschouwd als een wijziging van de verordeningen.

  2. De Uitgever verklaart dat hij het recht heeft om het gedeelte van de Portalen beschikbaar te stellen voor publicatie van artikelen die aan de Website zijn toegevoegd, en dat de informatie die over zijn website wordt verstrekt, juist is. In het bijzonder verklaart de Uitgever dat het ter beschikking stellen van het gedeelte van de Portalen en het publiceren van de artikelen op de Portalen, evenals informatie over zijn websites, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat hij alle noodzakelijke toestemmingen heeft voor dergelijke publicaties, zoals die met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens of de installatie van cookies. Bovendien verklaart de Uitgever dat in geval van eventuele vorderingen in verband met het ter beschikking stellen van het gebied van de Portal met publicatie tegen de Dienstverlener, de Uitgever alle kosten en uitgaven in verband daarmee aan de Dienstverlener zal vergoeden.

  3. De Uitgever is verplicht zorg te dragen voor de juiste kwaliteit van de Portal, in het bijzonder wat betreft de technische aspecten van de werking, het uiterlijk en de inhoud. De basiskwaliteitseisen in dit verband worden gedefinieerd door de website Richtlijnen voor portals

  4. De Uitgever verbindt zich ertoe om, ter nakoming van de wettelijke verplichtingen, via zijn Portal de toestemming te innen:

   • installatie van de cookies van de dienstverlener in het uiteindelijke apparaat van de persoon die de portal bezoekt, met het oog op de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van verkeersanalyses en statistieken van websitebezoeken, die voortvloeien uit de GDPR;

   • installatie van de cookiebestanden van de serviceprovider, afkomstig van GDPR, in het apparaat van de eindgebruiker. 

  5. De uitgever verbindt zich ertoe de goedkeuringen te archiveren op een wijze die het mogelijk maakt de persoon die de goedkeuring heeft gegeven te identificeren en deze op elk verzoek van de dienstverlener af te leveren. 

  6. De uitgever verplicht zich bij het verzamelen van bovengenoemde toestemmingen de Dienstverlener in staat te stellen zijn verplichtingen uit hoofde van de GDPR-regelgeving na te komen door het plaatsen van een hyperlink naar het privacybeleid van WhitePress.  

  7.  De uitgever erkent en aanvaardt dat:

   • de in punt 4.3 beschreven eisen zijn van fundamentele aard en vormen daarom geen gesloten lijst van voorwaarden die aan de portal worden gesteld;

   •  het is de Dienstverlener die zelf beslist of het Uitgevers Portal aan de eisen voldoet, en hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de Adverteerders als de uiteindelijke opdrachtgevers en begunstigden van de Dienst. 

  8. De Uitgever verklaart dat met betrekking tot de inhoud die zelfstandig op het verstrekte gedeelte van de Portalen wordt gepubliceerd, niet bij de uitvoering van de door de Uitgever met de Dienstverlener gesloten overeenkomst:

   • bezit, voor zover nodig, auteursrechten en aanverwante rechten of licenties op deze materialen;

   • het gebruik ervan voor de doeleinden van de overeenkomst is niet in strijd met de persoonlijke auteursrechten;

   • beschikken over alle rechten om het imago van de in dit materiaal vermelde personen te verspreiden;

   • het gebruik ervan mag geen inbreuk maken op industriële eigendomsrechten van derden en mag in het bijzonder geen inbreuk maken op de rechten inzake de bescherming van handelsmerken of bekende merken;

   • de publicatie ervan vormt geen daad van oneerlijke concurrentie;

   • de publicatie ervan is niet in strijd met de wet, de moraal, de beginselen van het maatschappelijk samenleven of de legitieme belangen van derden. 

  9. De Dienstverlener heeft het recht een bepaalde Uitgevers Portal van de Website te verwijderen indien de Uitgever, in het kader van informatie over deze Website of de inhoud daarvan, de bepalingen van het Reglement schendt, in het bijzonder in punt 4.3 genoemde situaties.

 5. Gedetailleerde voorwaarden van de dienst 
  1. Gesponsorde artikelen (hierna te noemen "gesponsorde artikelen" of "betaalde artikelen") zijn teksten (inclusief de bijgevoegde media) waarin reclame wordt gemaakt voor het product, het bedrijf of de dienst van de Adverteerder of andere teksten met een informatief karakter. Een Adverteerder die een Betaald artikel indient voor publicatie bepaalt of het een unieke inhoud betreft, dat het niet eerder op het internet is gepubliceerd. Een dergelijke markering dient door de Adverteerder op een eenduidige manier te worden geplaatst en zal zichtbaar zijn op de Website voor zowel de Dienstverlener als de Uitgever.

  2. Binnen de Dienst is het ook mogelijk om een artikel voor te bereiden dat door de Uitgever moet worden betaald. In een dergelijk geval worden de regels voor het opstellen van dergelijk materiaal bepaald door afspraken tussen de Uitgever en de Dienstverlener, maar de Adverteerder verwerft geen rechten op de inhoud of de vorm van het Betaalde Artikel dat door de Uitgever is opgesteld, terwijl de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van het gebied van de Portal en de publicatie worden bepaald door de Regels. Een door de Uitgever opgesteld artikel of de publicatie ervan kan niet in strijd zijn met de wet, met inbegrip van auteursrechten van derden, industriële eigendomsrechten, goede zeden, regels van sociale co-existentie, legitieme belangen van derden of een daad van oneerlijke concurrentie vormen.

  3. De Uitgever door middel van de Website specificeert:

   • technische vereisten voor gepubliceerde gesponsorde artikelen op haar pagina's;

   • het bedrag van de netto vergoeding die de Uitgever van de Dienstverlener zal ontvangen voor de publicatie van elk artikel;

   • of de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van aanvullende parameters die door de Uitgever zijn opgegeven (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie op Facebook);

   • voorbeelden van redenen waarom hij het aanbod om het gesponsorde artikel te publiceren kan afwijzen. 

  4. De Dienstverlener, door middel van de Website, is op zoek naar Adverteerders die geïnteresseerd zijn in het beschikbaar stellen van het gebied van Portalen en het publiceren van gesponsorde artikelen op hen, op de websites van de Uitgever, maar de Dienstverlener maakt geen enkele belofte in dit verband, zowel in termen van het verkrijgen van een Adverteerder en de omzet die wordt gegenereerd op een dergelijke dienst. 

  5. De Dienstverlener bestelt, door middel van de Website, namens een Adverteerder, het beschikbaar stellen van het gebied van een Uitgevers Portal om artikelen te publiceren, echter aan de volgende voorwaarden moet vooraf worden voldaan:

   • de inhoud van het artikel is klaar en beschikbaar op de Website voor de toegang van een uitgever (samen met bijlagen, structuur, linkopmaak);

   • de inhoud van het artikel moet door een Adverteerder worden gemarkeerd om te bepalen of het uniek is of niet.  

  6. De Dienstverlener verklaart dat in overeenstemming met de bepalingen van het REGLEMENT VAN DE ADVERTEERDER, het de Adverteerder is die ervoor zorgt dat het betaalde artikel dat ter publicatie wordt ingediend in overeenstemming is met de bepalingen van de wet, zowel wat betreft de inhoud ervan als wat betreft de toelaatbaarheid van de publicatie en dat met betrekking tot dit artikel de rechten op de inhoud en andere gebruikte vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.) zullen gelden. De Dienstverlener is niet verplicht om te controleren of de geleverde betaalde artikelen (en de gevolgen van hun latere publicatie) niet in strijd zijn met de wet, zowel wat betreft hun inhoud, de toelaatbaarheid van de publicatie als het bezit van rechten op de inhoud en andere gebruikte vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.). De Dienstverlener is ook niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op de wet door Betaalde artikelen. 

  7. De Uitgever ontvangt uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van deze informatie door de Dienstverlener van de Adverteerder per e-mail informatie over de bestelling. Het sluiten van een overeenkomst over het ter beschikking stellen van het gebied van de Portalen voor de publicatie van een Betaald Artikel vindt plaats op het moment van aanvaarding van de opdracht van de Adverteerder door de Uitgever, op het moment van het downloaden van de inhoud van het artikel en het markeren van de publicatie door de Uitgever (punt 5.9). In een dergelijk geval verbindt de Uitgever zich ertoe het artikel in de vorm en de inhoud die door de Website ter beschikking wordt gesteld binnen 3 werkdagen na de datum van aanvaarding van de informatie te publiceren. In bijzondere gevallen kan deze termijn afwijken, op voorwaarde dat dit duidelijk wordt aangegeven op de Website naast de Portal en het aanbod van de Uitgever. 

  8. In geval van atypische richtlijnen met betrekking tot het moment van terbeschikkingstelling en publicatie van de Portal, redenen voor afwijzing van het artikel door de Uitgever, of andere atypische wensen van de Adverteerder, heeft de Uitgever het recht om het gesponsorde artikel niet te publiceren. 

  9. In verband met het ter beschikking stellen van het gedeelte van de Portal en het publiceren van een Betaald artikel, betekent de Uitgever uiterlijk binnen 24 uur in het systeem van de Website dat het gedeelte van de Portal ter beschikking is gesteld en de overeengekomen publicatie is gedaan. Onder de "markering" in bovenstaande betekenis wordt verstaan het feit dat de Uitgever het internetadres van de verstrekte portal opgeeft. De markering heeft tot gevolg dat de adverteerder automatisch - via e-mail - op de hoogte wordt gebracht van de publicatie van een betaald item. 

  10. Na publicatie van een artikel en het markeren van dit feit op de Website, verifieert de Adverteerder het feit van het ter beschikking stellen van de Website en de juistheid van de publicatie, maar de Dienstverlener heeft ook dit recht, maar niet de verplichting. De controle bestaat uit het controleren van de conformiteit van de terbeschikkingstelling van de Portal en de publicatie van het Betaalde Artikel met de in dit verband gesloten overeenkomst. De verificatie moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na de aanwijzing van de publicatie door de aanbieder plaatsvinden. Indien volgens het aanbod van de Uitgever dat door de Adverteerder wordt aanvaard, het de Uitgever is die het Betaalde Artikel voorbereidt, zal de Adverteerder de inhoud ervan binnen 2 werkdagen na de overdracht van het Betaalde Artikel door de Uitgever aanvaarden - in dit verband is de bepaling van punt 7.12 van het Reglement van overeenkomstige toepassing.
   Indien de Adverteerder de publicatie van het artikel niet binnen 2 werkdagen na de aanwijzing van de Uitgever van het feit van publicatie verifieert, wordt het Betaalde artikel geacht correct te zijn gepubliceerd. 

  11. Indien het gedeelte van de Portal en de publicatie van het artikel ten laste van de Uitgever niet beschikbaar wordt gesteld op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst, of indien er een vertraging optreedt bij het beschikbaar stellen van het gedeelte van de Portal en de publicatie, zal de Dienstverlener samen met de Adverteerder beslissen of dit wel of niet het geval is:

   • De Uitgever verbetert de inhoud van de publicatie - in dit geval geven de Dienstverlener en de Adverteerder de datum en de omvang van de wijzigingen aan;

   • De Adverteerder trekt zich geheel of gedeeltelijk terug uit het contract (burgerlijk wetboek). 

  12. Indien de Portal op correcte wijze beschikbaar wordt gesteld en gepubliceerd, geeft de Uitgever een BTW-factuur uit aan de Dienstverlener voor het eerder door de Uitgever in de Dienst gespecificeerde bedrag, in overeenstemming met het bepaalde in punt 12. 5.3 b) en c). De Uitgever kan ook, naar eigen keuze, een verzamelfactuur uitgeven die alle beschikbare gebieden van het Portaal en publicaties in de geselecteerde periode dekt. 

  13. De dienstverlener verbindt zich ertoe de BTW-factuur uiterlijk te betalen op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van een correct uitgereikte factuur. 

  14. De uitgever verbindt zich ertoe de publicatie van het artikel gedurende ten minste één jaar na de datum van publicatie in ongewijzigde vorm te handhaven, tenzij bij de bepaling van het type Dienst anders is bepaald. 

  15. De Dienstverlener kan de Uitgever verzoeken een artikel in elektronische vorm zonder opgave van redenen van de zijde van de Uitgever te verwijderen. In een dergelijk geval verbindt de Uitgever zich ertoe het artikel binnen 3 werkdagen na ontvangst van de informatie te verwijderen. 

  16. Indien een artikel binnen een jaar na publicatie wordt verwijderd of de inhoud ervan zonder overeenkomst wordt gewijzigd, is de uitgever aansprakelijk. Dit geldt in het bijzonder:

   • het opzettelijk verwijderen van het artikel door de uitgever of het wijzigen van de inhoud ervan (verwijdering van links);

   • permanent gebrek aan toegang tot de website van de Uitgever door zijn fout;

   • verkoop van rechten op de portal en het niet verder publiceren door de koper (punt 1.16). 

  17. De periode van terbeschikkingstelling van de Portal en de publicatie van een Betaald artikel kan worden verkort, zonder dat de Uitgever aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie, indien van toepassing:

   • de publicatie werd verwijderd omdat deze in strijd was met de wet of omdat er een redelijk vermoeden bestond dat deze in strijd was met de wet;

   • de publicatie werd geschrapt omdat zij inbreuk maakte op de rechten van derden of omdat er een redelijk vermoeden bestond dat zij inbreuk maakte op de rechten van derden;

   • de publicatie is op verzoek van de Adverteerder verwijderd;

   • de Adverteerder handelt opzettelijk ten nadele van de Uitgever, bijvoorbeeld door een artikel onnatuurlijk te koppelen;

   • de Adverteerder heeft de bepalingen van het Reglement, die verwijzen naar zijn verplichtingen na de datum van publicatie, overtreden;

   • het is een gevolg van overmacht;

   • de Uitgever heeft de werking van de Portal beëindigd en zet deze activiteit niet voort op een andere Portal. 

  18. In het geval van overtreding van de regels voor het verlenen van toegang tot de Portal en publicatie, met inbegrip van het geval waarnaar wordt verwezen in punt 5.11 of 5.16 , als de Adverteerder zijn aanspraken op de Dienstverlener richt, kan de Dienstverlener (of de Adverteerder - als de Diensverlener zijn regresvorderingen op de Uitgever overdraagt aan de Adverteerder, waarmee de Uitgever instemt) passende aanspraken op de Uitgever richten, die echter niet hoger mogen zijn dan het bedrag van de vergoeding die is overeengekomen voor de gegeven levering van de Portalruimte en publicatie, behalve in gevallen van opzettelijke fout. 

  19. Indien er gronden zijn voor vergoeding door de Uitgever van de vergoeding, ook als gevolg van de intrekking als bedoeld in 5.11, en de Dienstverlener niet binnen 14 dagen een vergoeding van de Uitgever verkrijgt, heeft de Adverteerder het recht om de vergoeding van de kosten voor het beschikbaar stellen van de Portalruimte en de publicatie van het artikel rechtstreeks van de Uitgever te eisen en zal de Dienstverlener hem hiervoor het adres en de contactgegevens van de Uitgever verstrekken, waarmee de Uitgever instemt, met inbegrip van de overdracht van de rechten van de Dienstverlener aan de Adverteerder. 

  20. De Uitgever heeft het recht om de URL van het voorziene gedeelte van de Portal te wijzigen met het Betaalde Artikel gedurende de publicatieperiode bedoeld in 5.14. In het geval van een adreswijziging of een wijziging van het domein, dient dit te gebeuren met de 301 redirect. Een dergelijke wijziging wordt niet beschouwd als een overtreding van de regels voor het verlenen van toegang tot de Portal en het publiceren van het Betaalde Artikel. 

  21. Indien de Uitgever het manuele filter "Onnatuurlijke links van uw website" of gelijkaardig (van Google) heeft ontvangen voor de portal waar de publicatie plaatsvond, kan de Uitgever het linkattribuut in het artikel wijzigen in nofollow. Een dergelijke actie zal niet worden beschouwd als een inbreuk op de voor publicatie gesloten overeenkomst. 

  22. De Uitgever verbindt zich ertoe geen contact op te nemen met de Adverteerder zonder de Dienstverlener met betrekking tot het ter beschikking stellen van het gedeelte van de Portal en het publiceren van Betaalde Artikelen die via de Website worden of zijn gepubliceerd. Dit geldt niet voor gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan door het Reglement.

 6. Gastartikelen
  1. Niet van toepassing voor de NL markt.

 7. Artikelontwikkeling en infographics
  1. De uitgever kan via de Dienstverlener de voorbereiding van betaalde artikelen of deskundige artikelen voor eigen gebruik bestellen. De Uitgever kan ook bestellen om via de Dienstverlener een artikel of infographics voor te bereiden voor andere doeleinden dan publicatie.

  2. In het geval van het bestellen van de ontwikkeling van een artikel of infographics (hierna "Inhoud") door de Uitgever:

   • de Uitgever specificeert de aard van de bestelde Inhoud en verstrekt eventuele aanvullende informatie en opmerkingen;

   • de Uitgever draagt de kosten van de vergoeding voor het opstellen van de Inhoud volgens de actuele prijslijst die beschikbaar is in de Dienst binnen deze dienst.

  3. de Uitgever kan opdracht geven tot het opstellen van inhoud die bestaat uit artikelen binnen een van de in de Dienst beschreven pakketten. De termijn voor een dergelijke dienst wordt, afhankelijk van het bestelde pakket, bepaald door de Dienst.

  4. De uitgever kan ook de ontwikkeling van inhoud die infographics zijn op basis van door hem verstrekte gegevens bevelen of de ontwikkeling van gegevens en infographics, die betrekking hebben op deze gegevens, binnen een van de in de Dienst beschreven pakketten bestellen. De termijn voor een dergelijke dienst wordt, afhankelijk van het bestelde pakket, bepaald door de Website.

  5. De uitgever zorgt ervoor dat de gegevens en andere elementen die in het kader van de bestelling worden verstrekt, in overeenstemming zijn met de wet, zowel wat betreft de inhoud als de toelaatbaarheid van de publicatie, en dat hij rechten heeft op de inhoud en andere gebruikte communicatievormen (foto's, grafieken, enz.).

  6. De dienstverlener is niet verplicht na te gaan of de door de uitgever verstrekte gegevens of andere elementen niet in strijd zijn met de wet, zowel wat betreft de inhoud ervan, de toelaatbaarheid van de publicatie als het eigendom van de rechten erop.

  7. Nadat de bestelling door de Uitgever is geplaatst, plaatst de Dienstverlener de bestelling uiterlijk binnen 1 werkdag bij de Journalist.

  8. De prijs van de dienst die bestaat uit de voorbereiding van de inhoud wordt bepaald door het betreffende onderdeel van de Dienst. De Dienst kan bovendien aanvullende diensten specificeren die door de Dienstverlener worden geleverd zonder afzonderlijke vergoeding, die periodiek aan een bepaalde opdracht kan worden gekoppeld, wat met name van toepassing is op elementen zoals stockfoto's.

  9. Het plaatsen van een bestelling door de Uitgever betekent de aanvaarding van de voorwaarden voor het opstellen van de inhoud, die zijn voorzien in het Reglement, is ook de basis voor de vergoeding van de Dienstverlener.

  10. Het contract voor het opstellen van de inhoud wordt geacht te zijn gesloten op het moment van het verkrijgen van de goedkeuring van de opdracht van de Uitgever door de Journalist, waarvan de Uitgever via de functionaliteiten van de Dienst op de hoogte wordt gesteld. De journalist is niet verplicht de bestelling te accepteren.

  11. De journalist bereidt de inhoud voor binnen de in de Dienst gestelde termijn. In het geval van een moeilijk onderwerp of een groot aantal orders kan de termijn van de Dienst worden verlengd, waarvan de Service de Uitgever onmiddellijk op de hoogte stelt, met vermelding van de termijn van verlenging, die echter niet langer dan 3 werkdagen mag zijn.

  12. Nadat de inhoud is voorbereid, stelt de Dienst deze ter beschikking aan de Uitgever en heeft de Uitgever het recht om opmerkingen te maken of deze te accepteren. Indien de inhoud niet binnen 3 werkdagen na ontvangst door de Uitgever wordt geverifieerd, wordt de inhoud geacht volgens de opdracht te zijn opgesteld. Eventuele latere wijzigingen die door de Uitgever worden gevraagd, kunnen worden behandeld als een vorm van wijziging van de overeenkomst tot voorbereiding van de inhoud en moeten worden aanvaard, hetgeen met name betekent dat dit voor de Uitgever extra kosten met zich mee kan brengen.

  13. In geval van het al dan niet tijdig opstellen van de Inhoud op een wijze die niet in overeenstemming is met de overeenkomst en die is aangemeld overeenkomstig punt 7.12 van het Reglement, en met uitzondering van het geval bedoeld in de laatste zin van punt 7.12, beslist de Dienstverlener samen met de Uitgever of hij dit al dan niet doet:

   • de journalist corrigeert de inhoud - de Dienstverlener en de Uitgever vermelden in dat geval de termijn, maar niet minder dan 2 werkdagen, en de omvang van de wijzigingen. Indien de journalist weigert rekening te houden met de wijzigingen waarop hij recht heeft, is het onder b) bedoelde herroepingsrecht van toepassing;

   • de uitgever trekt zich geheel of gedeeltelijk terug uit het contract (Burgerlijk Wetboek) - dan wordt de door de uitgever betaalde vergoeding vergoed overeenkomstig de omvang van de terugtrekking.

  14. De Uitgever heeft niet het recht om richtlijnen op te leggen over de lengte en het type van de inhoud die op het moment van bestelling voor een bepaald type van inhoud in het Dienstenaanbod standaard waren gespecificeerd. Deze omstandigheden kunnen ook geen grond vormen voor de klacht als bedoeld in punt 7.13 van het Reglement.

  15. Indien als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst door de Dienst een van de in paragraaf 7.13 van het Reglement genoemde omstandigheden zich voordoet, mogen de vorderingen niet hoger zijn dan het bedrag van de voor het opstellen van de inhoud overeengekomen vergoeding.

  16. In bijzondere situaties behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor niet-standaard activiteiten, zelfs als deze niet zijn voorzien in de Dienst of in het contract voor de voorbereiding van de Inhoud, indien deze zijn veroorzaakt door de fout van de Uitgever of zijn uitgevoerd op verzoek van de Uitgever.

  17. Bij aanvaarding van de Inhoud verleent de Dienstverlener, binnen de vergoeding die voor de voorbereiding ervan in rekening wordt gebracht, aan de Uitgever een licentie voor onbepaalde tijd en territorium voor de Inhoud in de volgende exploitatiegebieden:

   • opname en vermenigvuldiging door middel van elke techniek, met inbegrip van druk, reprografie, digitaal en op magnetische, optische en elektronische dragers, inclusief opname en vastlegging in de vorm van een elektronisch boek (e-boek) en een gesproken boek (audioboek), in een onbeperkt aantal exemplaren, edities en afdrukken, zowel alleen als in combinatie met andere werken of materialen die niet aan de kenmerken van het werk voldoen;

   • het op de markt brengen en distribueren van kopieën of andere media in alle beschikbare distributiekanalen, zonder kwantitatieve, thematische of territoriale beperkingen, of per publiek, met name via de detailhandel, kiosk, postorderbedrijven, winkelketens, boekenclubs, cross-selling, direct marketing, postorder, huis-aan-huisverkoop, persbijlagen, via het internet en business to business verkoop (levering op verzoek), en via gratis distributie;

   • uitlenen, huren of leasen van kopieën;

   • het invoeren en opslaan in het computergeheugen; het beschikbaar stellen aan het publiek via informatie- en communicatienetwerken, met name in de vorm van een elektronisch boek en een gesproken boek, en wel zodanig dat iedereen er op een door hem/haar gekozen plaats en tijdstip toegang tot heeft,

   • uitzenden en opnieuw uitzenden via draad- of draadloos zicht of satelliet;

   • openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning en reproductie;

   • gebruik in alle vormen van reclame;

  18. Bij het verlenen van de licentie stemt de Dienstverlener ermee in de in punt 7.17 van het Reglement vermelde inhoudsstudies te gebruiken en te verwijderen op de in punt 7.17 van het Reglement vermelde exploitatiegebieden.

  19. De Dienstverlener verklaart verder dat hij van de maker van de Inhoud de verzekering heeft gekregen dat de maker van de Inhoud zijn persoonlijke rechten ten tijde van de overdracht van het auteursrecht niet zal uitoefenen, in het bijzonder dat de maker het gebruik van de Inhoud heeft toegestaan zonder enige aanwijzing van auteurschap.

  20. In geval van inbreuk op het aan de Uitgever verleende auteursrecht is de Dienstverlener aansprakelijk tot een maximumbedrag dat gelijk is aan de vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het opstellen van de inhoud.

 8. Dienst voor artikelpromotie via het ContentStream-netwerk
  Niet van toepassing voor de NL markt.
   
 9. Wijziging van gepubliceerde artikelen
  1. De Adverteerder heeft via de Dienst de mogelijkheid om wijzigingen te bestellen in de door de Dienst gepubliceerde artikelen, betaalde artikelen en deskundige gastartikelen.

  2. Wijzigingen in de gepubliceerde artikelen worden ingevoerd door de Uitgever, maar met inachtneming van de richtlijnen van de Adverteerder.

  3. De communicatie over wijzigingen in gepubliceerde artikelen verloopt uitsluitend via de Dienst. Een Uitgever verbindt zich ertoe om niet rechtstreeks contact op te nemen met een Adverteerder met betrekking tot artikelen die via de Website worden gepubliceerd.

  4. De dienst van het wijzigen van de inhoud van gepubliceerde artikelen (betaald en deskundige) wordt betaald, de kosten van deze dienst zijn afhankelijk van de omvang van de wijzigingen en de kosten gegeven door de Uitgever.

  5. De standaardwaarde van de vergoeding voor de Uitgever voor het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud wordt automatisch in de Dienst bepaald en berekend op basis van de vergoeding die de Uitgever ontvangt voor het publiceren van het artikel.

  6. De Uitgever kan echter, binnen zijn functionaliteiten, de kosten voor het aanbrengen van wijzigingen in het gepubliceerde artikel wijzigen, afhankelijk van het soort wijzigingen dat door de Adverteerder wordt voorgesteld.

  7. De Adverteerder, binnen de functionaliteit van de Website, binnen 2 werkdagen na het bepalen van een nieuwe prijs is verplicht het aanbod goed te keuren of af te wijzen. Het niet goedkeuren van de prijs binnen deze termijn betekent het afwijzen van de offerte en het niet afsluiten van de overeenkomst. De goedkeuring van de prijs wordt beschouwd als een moment van het sluiten van een overeenkomst.

  8. De Uitgever kan in elk stadium van de onderhandelingen weigeren wijzigingen in het gepubliceerde artikel aan te brengen.

  9. Indien de overeenkomst in werking treedt, is de uitgever verplicht om wijzigingen in de inhoud van het artikel binnen 3 werkdagen te publiceren.

  10. In verband met de publicatie van een artikel vraagt de Dienstverlener, via de geautomatiseerde functies van de Dienst, de Uitgever om binnen 24 uur na wijzigingen in de publicatie van de wijzigingen in het systeem van de Dienst aan te geven dat een dergelijke wijziging in de publicatie heeft plaatsgevonden. De markering heeft tot gevolg dat de adverteerder automatisch via e-mail op de hoogte wordt gesteld van de publicatie van de wijzigingen.

  11. Na het aanbrengen van wijzigingen in het artikel en het markeren van dit feit op de Website, verifieert de Adverteerder de juistheid van het aanbrengen van wijzigingen in de publicatie, terwijl de Dienstverlener een dergelijk recht heeft, maar geen verplichting; de verificatie bestaat uit het controleren van de overeenstemming van de wijziging met de in dit verband gesloten overeenkomst. De controle door een Adverteerder moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na het aanbrengen van de wijzigingen door een Uitgever plaatsvinden.

  12. Indien de Adverteerder de wijzigingen in de publicatie van het artikel niet binnen 2 werkdagen na de publicatie verifieert, worden de wijzigingen in het artikel geacht correct te zijn gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen door de Adverteerder betekenen dat een nieuwe wijzigingsprocedure noodzakelijk is.

  13. De invoering van wijzigingen in een gepubliceerd artikel houdt niet automatisch in dat de verplichting van de Uitgever om de dienst voor een langere periode dan oorspronkelijk in het kader van het artikel was overeengekomen, wordt verlengd, tenzij in een bepaald geval anders is overeengekomen. Om een dergelijke wijziging in de publicatieperiode mogelijk te maken, moet het voorstel van een Adverteerder in dit verband worden opgenomen in de door de Adverteerder opgestelde richtlijnen voor wijzigingen van het artikel en zal het een onderdeel zijn van de onderhandelingen die worden gevoerd om een overeenkomst in dit verband te sluiten.

  14. In gevallen die niet onder dit lid vallen, zijn de bepalingen van de leden 5 en 6 afhankelijk van de omstandigheden van toepassing, tenzij ze in strijd zijn met lid 9.

  15. In geval van correcte publicatie zal de Uitgever een BTW-factuur uitreiken aan de Dienstverlener voor het bedrag dat eerder door de Uitgever in de Dienst is gespecificeerd.

  16. de dienstverlener verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag op de btw-factuur uiterlijk te betalen op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van een correct uitgereikte factuur.

 10. Statistieken gegenereerd door Uitgevers
  1. De Uitgever bepaalt welke van zijn Portalen het mogelijk maken statistieken te genereren met behulp van de door de Dienstverlener ontwikkelde traceercode. De toegang tot deze statistieken is gratis voor uitgevers en adverteerders.

  2. Adverteerders die gebruik maken van de Website kunnen ook statistieken bestellen over de populariteit van gepubliceerde artikelen die door Uitgevers zijn gegenereerd, zonder deelname van de door de Diensverlener ontwikkelde traceercode. Verdere bepalingen van punt 10 zijn van toepassing op de in dit punt 10.2 bedoelde statistieken.

  3. De uitgever kan aangeven dat hij helemaal geen statistieken verstrekt. Dan hebben Adverteerders geen mogelijkheid om statistieken bij hem te bestellen (zelfs niet tegen betaling). In dat geval zijn de bepalingen van het Reglement inzake de statistiek (punt 10) niet van toepassing op deze uitgevers.

  4. Informatie over de Uitgever die momenteel statistieken verstrekt, de omvang van de statistieken, behoort tot de informatie die beschikbaar is voor Adverteerders. 

  5. De door de Uitgever verstrekte statistieken moeten ten minste informatie bevatten over het aantal bekeken pagina's van het artikel of het aantal unieke gebruikers die toegang hebben gehad tot een subpagina van het artikel.

  6. Het sluiten van een overeenkomst op het gebied van statistiek, die de Uitgever op basis van punt 10.2. ter beschikking stelt, vindt plaats op het moment van het plaatsen van een bestelling door de Adverteerder, waarvan de ontvankelijkheid, de omvang en de betaling worden bepaald door de bepalingen van dit punt van het Reglement en het Reglement van de Adverteerders. 

  7. Indien de Uitgever aangeeft dat hij de in punt 10.1 genoemde traceercodes van de Dienstverlener niet kan plaatsen of deze met betrekking tot een bepaald artikel verkeerd plaatst, dan kan de Adverteerder bij de Uitgever één enkele gratis toegang tot de statistieken bestellen (eenmalig voor een bepaald artikel), indien de statistieken überhaupt bij de Uitgever beschikbaar zijn (punt 10.3). 

  8. De bepaling van punt 10.7 is niet van toepassing indien de Adverteerder volgens de verklaring van de Uitgever de door de Dienstverlener ontwikkelde traceercode (punt 10.1) in het artikel had kunnen plaatsen, maar de Adverteerder geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. In een dergelijk geval moet de Adverteerder, telkens wanneer hij een bestelling plaatst, een vergoeding betalen voor de statistieken die hij van de Uitgever ontvangt, op voorwaarde dat de Uitgever de statistieken verstrekt (punt 10.3). 

  9. De Uitgever ontvangt een vergoeding voor het verstrekken van statistieken over één artikel dat door de Uitgevers wordt gegenereerd, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk in dit reglement zijn voorzien. De standaard vergoeding is 15 PLN netto (plus BTW, indien van toepassing) voor de Uitgever, maar de Uitgever kan het bedrag van de vergoeding in de Dienst wijzigen (tabblad -> Bewerking van het portaal, is van toepassing op toekomstige verzoeken voor het opstellen van statistieken). 

  10. De Uitgever dient de statistieken binnen 2 werkdagen na bestelling door de Adverteerder aan de Adverteerder ter beschikking te stellen, mits de bestelling in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement is geplaatst. 

  11. De Uitgever stelt een bestand met statistieken beschikbaar via de Website (een geschikte knop is beschikbaar op de lijst met gepubliceerde artikelen). Een Adverteerder ontvangt ze ook per e-mail. 

  12. De door de Uitgevers verstrekte statistieken dienen tijdig te worden aangeleverd, in de vorm van een PDF of grafisch bestand (JPG), betrouwbaar te zijn, betrekking te hebben op het aangegeven artikel en, indien mogelijk, rekening te houden met speciale verzoeken van de Adverteerders. In geval van overtreding van deze bepaling is de Uitgever rechtstreeks aansprakelijk jegens de Adverteerder. 

  13. De Uitgever is niet verplicht om te voldoen aan speciale verzoeken van Adverteerders, andere dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de bepalingen van het Reglement.

  14. De Uitgever is verplicht om zich niet rechtstreeks (buiten de Website om) contact op te nemen met Adverteerders in zaken die betrekking hebben op statistieken

 11. Persoonlijke gegevens, commerciële informatie
  1. Op het moment van aanvaarding van dit Reglement gaat Gebruiker akkoord met de verwerking van persoonsgegevens door de Dienstverlener, gegeven in het proces van registratie of gebruik van de Dienst.

  2. De beheerder van de persoonsgegevens is de Dienstverlener, die de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de wet, met inbegrip van met name GDPR en aanverwante regelgeving.

  3. De dienstverlener verwerkt persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het vaststellen, vormgeven van de inhoud van het contract, het wijzigen, beëindigen en het correct uitvoeren van de elektronisch geleverde diensten.

  4. De Gebruiker heeft, indien hij een fysieke persoon is, het recht om zijn gegevens in te zien, alsmede het recht om deze te corrigeren en de verwijdering ervan te eisen. Neem hiervoor contact op met de Dienstverlener met het juiste verzoek - per post naar zijn correspondentieadres met de notitie "Persoonsgegevens" of per e-mail naar office@whitepress.nl.

  5. De persoonsgegevens van de Gebruikers kunnen worden overgedragen aan entiteiten die bevoegd zijn om ze te ontvangen, met inbegrip van de bevoegde gerechtelijke instanties, onder de toepasselijke wetgeving, alsook aan derden die activiteiten uitvoeren voor rekening van de Dienstverlener in het kader van de levering van diensten die onder dit reglement vallen.

  6. In verband met de in het Reglement beschreven dienstverlening draagt de Dienstverlener, op basis van het toevertrouwen van gegevensverwerking, door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens over aan andere entiteiten die betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

  7. Bovendien heeft de Dienstverlener het recht om persoonsgegevens door te geven aan zijn handelspartners voor de doeleinden genoemd in punt 11.8 van het Reglement.

  8. De Dienstverlener heeft ook het recht om persoonsgegevens te verwerken voor andere legitieme doeleinden door de Dienstverlener en de partners van de Dienstverlener, met inbegrip van direct marketing van de eigen producten of diensten van de Dienstverlener of direct marketing van de producten of diensten van de partners van de Dienstverlener.

  9. De Dienstverlener vertrouwt de verwerking van persoonsgegevens toe om de Gebruikers in staat te stellen de bestelling te verwerken, een factuur uit te schrijven, het contract uit te voeren, etc., gedurende de tijd die nodig is om dit doel te bereiken. De Gebruiker is verplicht de persoonsgegevens van andere Gebruikers alleen te verwerken voor het in het Reglement beschreven doel en met inachtneming van de eisen van de wet, waaronder de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de uitvoeringsvoorschriften van voornoemde Wet.

  10. Om de juistheid van de verwerking van persoonsgegevens door Gebruiker te controleren, heeft de Dienstverlener het recht om de juistheid van de verwerking van deze persoonsgegevens te allen tijde te controleren. In verband met de uitoefening van bovengenoemd recht heeft de Dienstverlener het recht te eisen dat passende maatregelen worden genomen op de door hem aangegeven wijze. De Gebruiker is verplicht de in het verzoek beschreven handelingen te verrichten binnen de daarin gestelde termijn, en indien in het verzoek geen termijn is gesteld, binnen 3 dagen na de datum van het verzoek.

  11. Indien de Dienstverlener in verband met de levering van de Diensten aan de Dienstverlener persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op personen buiten zijn structuur, waarvan hij de beheerder, het type klant, de internetgebruikers is, dan zal de Dienstverlener deze kunnen verwerken in het kader van het toevertrouwen van gegevensverwerking als bedoeld in de GDPR.

  12. De uitgever is het er ook mee eens dat:

   • het verzenden van commerciële informatie betreffende direct marketing van diensten of goederen die worden aangeboden door de dienstverlener of zijn handelspartners, met inbegrip van nieuwsbrieven, gericht aan een aangewezen ontvanger door middel van elektronische communicatie, met name elektronische post, met gebruikmaking van gegevens die door de dienstverlener zijn verkregen in het kader van het proces van registratie of gebruik van de dienst,

   • Het gebruik van automatische oproepsystemen voor bovenstaande doeleinden.

  13. Gedetailleerde regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het gebruik van cookies en het verzenden van commerciële informatie zijn opgenomen in het PRIVACY-BELEID.
    

 12. Aansprakelijkheid
  1. De Dienstverlener is jegens de Uitgever aansprakelijk voor het gebrek aan zorgvuldigheid in verband met de uitvoering van de Diensten als tussenpersoon, ongeacht of de Dienstverlener als een indirecte of directe vervanger optreedt.

  2. Behalve in gevallen waarin duidelijk wordt aangegeven dat de Dienstverlener rechtstreeks aansprakelijk is jegens de Uitgever, wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het contract voor de Diensten gedragen door de Adverteerder of de Journalist. Indien een dergelijk effect vereist dat vorderingen op de Adverteerder of de Journalist aan de Uitgever worden overgedragen, is de Dienstverlener verplicht om zijn rechten onmiddellijk over te dragen aan de Adverteerder of de Journalist.

  3. De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Dienst te allen tijde en volledig beschikbaar is, maar garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de volledige beschikbaarheid ervan en behoudt zich, met inachtneming van de rechten die zijn verworven onder de gesloten contracten voor de Diensten, het recht voor om elke functie of elk eigendom van de Dienst op elk moment en in elke mate te wijzigen, in te trekken, op te schorten of te beëindigen. De Dienstverlener informeert dat de wijziging, intrekking, opschorting of stopzetting van een functie of eigendom van de Dienst geen voorafgaande kennisgeving vereist.

  4. Bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op de door de Dienstverlening vastgestelde prijswijzigingen die door de Dienstverlener worden aangeboden.

  5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Dienst, in het bijzonder veroorzaakt door het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of andere Gebruikers in strijd met de bepalingen van dit Reglement.

  6. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het niet of slecht uitvoeren van het contract dat in het kader van de Dienst is gesloten of voor problemen bij het gebruik van de Website of de Dienst, indien deze het gevolg zijn van gebeurtenissen die de Dienstverlener met de nodige zorgvuldigheid niet heeft kunnen voorspellen of die hij niet heeft kunnen voorkomen, alsmede door toevallige gebeurtenissen ("overmacht").

  7. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Dienstverlener de aansprakelijkheid voor winstderving door de Uitgever dekken, noch mag deze het in de relevante delen van de Algemene Voorwaarden vermelde bedrag overschrijden, en indien een dergelijk bedrag niet is gespecificeerd binnen een bepaalde dienst, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het maximumbedrag van 800 EUR.

  8. De in punt 12.7 genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade opzettelijk door de Dienstverlener is veroorzaakt.

  9. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de inhoud, de verdienste en de realiteit van de door de Adverteerders opgestelde artikelen.

  10. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de effectiviteit van de Diensten, wat met name betekent dat de Dienstverlener op geen enkele wijze garant staat voor de effecten van de Diensten in de vorm van hogere inkomsten voor Uitgevers.

  11. In het geval dat de Dienst bepaalde aanwijzingen, adviezen, opinies (Knowledge Base) bevat binnen de functionaliteit van de Dienst, dan is dat het geval:

   • de Uitgever is niet verplicht zich aan dergelijke berichten te houden;

   • indien de Uitgever aan dergelijke berichten voldoet, doet de Uitgever dit op eigen risico, zodat de Dienstverlener niet aansprakelijk is voor de gevolgen van dergelijke toepassingen.

  12. De Uitgever is aansprakelijk voor elke inbreuk op het Reglement en de op basis daarvan gesloten overeenkomsten.

  13. Indien de uitvoering van een bepaalde overeenkomst vereist dat de Uitgever informatie, inhoud, andere vormen van communicatie (foto's, grafieken, enz.) ter beschikking stelt, zal de Uitgever er in dit verband voor zorgen:

   • hij bezit, voor zover nodig, economische auteursrechten en aanverwante rechten of licenties op deze materialen;

   • het gebruik ervan voor de doeleinden van het contract is niet in strijd met de persoonlijke auteursrechten van een persoon;

   • hij zal alle rechten hebben om het beeld van de in dit materiaal vermelde personen te verspreiden;

   • het gebruik ervan zal geen inbreuk maken op de industriële eigendomsrechten van derden en zal met name geen inbreuk maken op de rechten inzake de bescherming van handelsmerken of op gerenommeerde handelsmerken;

   • de publicatie ervan vormt geen daad van oneerlijke concurrentie;

   • de publicatie ervan is niet in strijd met de wet, de moraal, de beginselen van het maatschappelijk samenleven of de legitieme belangen van derden.

  14. de Uitgever die een van de Diensten bestelt, met inbegrip van met name de ontwikkeling van artikelen, is verplicht ervoor te zorgen dat deze activiteiten niet in strijd zijn met de wet om andere dan de hierboven genoemde redenen. Het gaat er met name om ervoor te zorgen dat reclame of promotie in overeenstemming is met de wet, met inbegrip van (openbare en niet-openbare) reclame voor producten zoals geneesmiddelen, tabak, alcohol en diensten zoals gokken.

  15. Indien in verband met de uitvoering van de verplichtingen van de Dienstverlener uit hoofde van de gesloten contracten, als gevolg van valse of onvolledige verklaringen van de Uitgever of in verband met een schending van de wet door de Uitgever, enige civiele, handhavings-, strafrechtelijke of administratieve procedure tegen de Dienstverlener wordt aangespannen, of enige vorderingen uit dien hoofde tegen de Dienstverlener worden ingesteld, verplicht de Uitgever zich ertoe de Dienstverlener, op zijn kosten en voor zover mogelijk, de nodige bijstand te verlenen om vorderingen of aanklachten tegen de Dienstverlener af te wijzen. Bovendien verbindt Uitgever zich er in bovenstaand geval toe de schade te herstellen die de Dienstverlener heeft geleden in verband met de tegen de Dienstverlener ingestelde procedure of in verband met vorderingen of aanklachten tegen de Dienstverlener, om te voldoen aan gerechtvaardigde vorderingen van derden (mits deze door een bevoegde rechtbank met een definitieve en bindende uitspraak zijn berecht), om het equivalent van eventuele daadwerkelijk door de Dienstverlener betaalde boetes of geldboetes, aan de Dienstverlener opgelegde gedocumenteerde boetes of geldboetes te vergoeden en om de kosten van de noodzakelijke, daadwerkelijk bestede rechtsbijstand van de Dienstverlener te dekken.

  16. De Dienstverlener is niet de auteur van de artikelen of de Inhoud die de Dienst zijn en daarom kan de Dienstverlener ervoor zorgen dat hij er rechten op heeft verworven uit hoofde van rechtshandelingen door te goeder trouw te aanvaarden dat de verklaringen van de entiteiten waarvan hij rechten heeft verworven in dit verband in overeenstemming zijn met de werkelijke stand van zaken. Indien dergelijke verklaringen of toezeggingen van de partij bij de met de Dienstverlener gesloten overeenkomst echter niet in overeenstemming zijn met de feitelijke gang van zaken, waardoor de Uitgever de rechten waarin het Reglement voorziet niet zal verwerven, dan kan de Dienstverlener, als tussenpersoon bij de uitvoering van bepaalde in het Reglement voorziene activiteiten, hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor de schade van de Uitgever, indien hij alle activiteiten onderneemt waarbij de Uitgever eventuele aanspraken van de Dienstverlener op personen die voor deze gang van zaken verantwoordelijk zijn, overneemt.

  17. De website kan verwijzingen bevatten naar de inhoud van andere websites. Dit betekent niet dat de Dienstverlener of de auteurs van de inhoud van de Website een standpunt innemen over de inhoud van dergelijke websites of daarvoor verantwoordelijk zijn.

  18. De Uitgever mag niet handelen ten nadele van andere Gebruikers van de Dienst, met inbegrip van het plaatsen van onnatuurlijke links naar gepubliceerde artikelen (of andere vermeldingen in sociale media), het mengen onder artikelen van onnatuurlijk commentaar, het sturen naar artikelen van onnatuurlijke beweging.

  19. De Uitgever geeft hierbij toestemming voor de overdracht door de Dienstverlener van rechten of verplichtingen die voortvloeien uit het Reglement of een overeenkomst die ter uitvoering van het Reglement is gesloten.
    

 13. Klachten
  1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing met inachtneming van de eerdere bepalingen van het Reglement, hetgeen met name inhoudt dat indien het Reglement een specifieke termijn voor de indiening van een aanvraag door de Uitgever vermeldt, de Uitgever gebonden is aan deze termijn, en niet aan de termijn die in de onderstaande afdelingen wordt beschreven.
   Klachten over de Dienst dienen per e-mail te worden ingediend bij: office@whitepress.nl.

  2. De klacht dient ten minste te bevatten: datum en tijdstip van het moment waarop de klacht betrekking heeft, het e-mailadres van de indiener en een beknopte beschrijving van de aangevoerde bezwaren.

  3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld, in de volgorde van ontvangst. Indien het niet mogelijk is de bovenstaande termijn te respecteren, zal de Dienstverlener de indiener van de klacht hiervan op de hoogte brengen, met vermelding van de reden voor de verlenging van de termijn en de verwachte antwoordtermijn.

  4. De indiener van de klacht wordt per e-mail op het in de klacht vermelde e-mailadres geïnformeerd over de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

 14. Slotbepalingen
  1. Op het eerste punt zijn de bepalingen van het algemene recht van toepassing.

  2. In aangelegenheden die niet zijn geregeld, zijn de bepalingen van het algemene recht van toepassing.

  3. Eventuele geschillen tussen de Uitgever en de Dienstverlener zullen in der minne worden geschikt en, in geval van onenigheid, onderworpen zijn aan de beslissing van de lokale rechtbank die bevoegd is voor de Dienstverlener.

  4. Het Reglement kan periodiek worden gewijzigd, hetgeen aan de Uitgever zal worden medegedeeld. Indien de Uitgever, die een account heeft in de Dienst, de ingevoerde wijzigingen niet accepteert, heeft hij tot de datum waarop de wijzigingen van kracht worden het recht om een verklaring af te leggen over de vereffening van het account en beëindiging van de samenwerking, waarvoor het schriftelijke formulier of de e-mail naar de volgende contactadressen moet worden bewaard: office@whitepress.nl.

  5. de Uitgever verklaart kennis te hebben genomen van dit Reglement, de bijlagen bij het Reglement, inclusief het Reglement waarnaar wordt verwezen, alsmede het Privacybeleid van de Dienstverlener.

  6. Het reglement treedt in werking op 01.01.2018.