36 maanden garantie - voorschriften voor adverteerders

 

 1. Algemene bepalingen
  1. Dit Reglement definieert de gebruiksvoorwaarden door de Adverteerder in de 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA aangeboden door WhitePress BV. met zetel in 1016 EA Amsterdam, Keizersgracht 241, Nederland ingeschreven onder nummer NL861473814B01.
    
  2. Tenzij in dit document anders vermeld, hebben de onderstaande termen met een hoofdletter de volgende betekenis:

   Werkdag – elke dag van de week van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen in de zin van de wet van 18 januari 1951 betreffende de arbeidsvrije dagen.

   Garantie – een service die bestaat uit het handhaven van de door de Adverteerder bestelde publicatie op het Uitgeversportaal voor een ononderbroken periode van 36 maanden vanaf de publicatiedatum, geïmplementeerd onder het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA, aangeboden door WhitePress via de juiste functionaliteiten van de Website.

   Portaal- een website of blog van de Uitgever, die de Uitgever als onderdeel van de Website ter beschikking stelt voor publicatie van de door de Adverteerders bestelde artikelen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Adverteerdersreglement.

   Publicatie – een gesponsord artikel of een deskundig gastartikel in de zin van het Adverteerdersreglement, dat onderwerp is van de bestelling van de Adverteerder op de Website.

   Reglement – dit Reglement specifieert de voorwaarden waaronder de Adverteerder gebruik mag maken van de Garantieservice onder het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA.

   Reglement voor Adverteerders – document dat de voorwaarden regelt voor het gebruik van de Website en het bestellen van diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden, beschikbaar via deze link.

   Uitgeversreglement– document dat de gebruiksvoorwaarden van de website en de levering of bestelling van diensten die door de uitgevers op de website worden geleverd regelt, beschikbaar  via deze link.

   Klacht – een procedure waarbij de Adverteerder een melding doet met betrekking tot het niet beschikbaar zijn van publicatie in overeenstemming met de Garantie.

   Adverteerder – een Websitegebruiker die een ondernemer is, wiens situatie wordt geregeld door het Adverteerdersreglement.

   Website – een website die eigendom is van en beschikbaar wordt gesteld door WhitePress op: whitepress.pl, whitepress.net en whitepress.com.

   Overeenkomst – een overeenkomst voor het verlenen van de Garantiedienst door WhitePress aan Adverteerder, gesloten tussen Adverteerder en WhitePress, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Reglement.

   Gebruiker – eindgebruiker van het Internet die de Website bezoekt.

   WhitePress – WhitePress BV. met zetel in 1016 EA Amsterdam, Keizersgracht 241, Nederland ingeschreven onder nummer NL861473814B01.

   Uitgever – Websitegebruiker die ondernemer is, wiens situatie wordt geregeld door het Uitgeverreglement.

   Vergoeding – vergoeding betaald door de Adverteerder aan WhitePress onder de Garantie.
  3. WhitePress levert elektronische diensten aan de Websitegebruikers op basis van overeenkomsten op afstand tussen de Gebruiker en WhitePress. Dit Reglement vormt het reglement voor het aanbieden van elektronische diensten, bedoeld in art. 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten.
    
  4. WhitePress levert diensten op het gebied van het sluiten van Overeenkomsten, het behandelen van Klachten met betrekking tot gesloten contracten voor het verlenen van de Garantiedienst en het uitbetalen van uitkeringen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten voor het verlenen van de Garantiedienst.
    
  5. De totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de door WhitePress geleverde Diensten, bedoeld in paragraaf 4 hierboven is mogelijk op voorwaarde dat een PC, Mac of vergelijkbare computer wordt gebruikt die met het Internet is verbonden, met een besturingssysteem (Windows, Mac OS, Linux of vergelijkbaar) en een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari ) is uitgerust, en ook toegang tot een e-mailaccount heeft.
    
  6. Voor zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Adverteerdersreglement van toepassing.
    
  7. De diensten die WhitePress op basis van het Reglement levert, zijn bedoeld voor mensen die deze Diensten gebruiken voor doeleinden die verband houden met hun eigen onderneming en zijn tegelijkertijd professionele diensten voor hen. Wanneer een Gebruiker die geen professionele consument of ondernemer is (de zogenaamde quasi-ondernemer), gebruik wil maken van de diensten van WhitePress, worden overeenkomsten voor elektronische diensten van WhitePress met hem gesloten op individueel overeengekomen voorwaarden, met dien verstande dat de bepalingen van het Reglement en documenten waarnaar het Reglement verwijst, van toepassing zijn op dergelijke Adverteerders in termen van prijzen en - afhankelijk van individuele afspraken - respectievelijk in het resterende bereik.
    
 2.  Garantievoorwaarden
  1. Door de Garantieservice te verlenen, verbindt WhitePress zich ertoe om voor een periode van 36 maanden vanaf de publicatiedatum te zorgen voor een ononderbroken beschikbaarheid die door de Adverteerder is besteld via de Publicatieservice op de Uitgever Portaal.
    
  2. Onder voorbehoud van paragraaf 2.3 hieronder betekent de beschikbaarheid van de Publicatie op het Portaal dat de Publicatie tijdens de Garantieperiode zichtbaar is op het Uitgever Portaal en dat de links in de Publicatie actief blijven en dezelfde parameters hebben.
    
  3. Periodes van onderbreking in de beschikbaarheid van de door de Garantie gedekte Publicatie op het Uitgeversportaal mogen niet langer zijn dan 9 (negen) opeenvolgende dagen per keer. Voor alle duidelijkheid: een onbeschikbaarheid van de Publicatie voor een periode van niet meer dan 9 (negen) opeenvolgende dagen per keer vormt geen schending van de voorwaarden van de gesloten Overeenkomst en geeft Adverteerder niet het recht om een Klacht in te dienen.
    
  4. WhitePress waakt over de beschikbaarheid van de Publicaties die onder de Overeenkomst vallen op het Uitgevers Portaal gedurende de Garantieperiode. Informatie over het niet beschikbaar zijn van de Publicatie, inclusief informatie over het aantal dagen dat de Publicatie niet beschikbaar zal zijn op het Uitgevers Portaal, is voor Adverteerders zichtbaar op de Website.
    
  5. De beschikbaarheid van de Publicaties wordt gecontroleerd in de door WhitePress gespecificeerde tijdsintervallen, in het geval van problemen met de beschikbaarheid van Publicaties die optreden nadat WhitePress de Publicaties heeft gecontroleerd, zal dit op de Website worden vermeldt op de eerst volgende dag.
    
  6. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de Uitgever het recht om de URL van de onder de Overeenkomst vallende Publicatie te wijzigen, met dien verstande dat de Uitgever de 301-redirect moet gebruiken om een dergelijke wijziging door te voeren. Een dergelijke wijziging wordt niet beschouwd als een schending van de Overeenkomst.
    
  7. Als de uitgever een handmatige filter "Onnatuurlijke links van uw site" of een soortgelijk filter van Google ontvangt voor het Portaal waarop de publicatie waarop de overeenkomst betrekking heeft, is gepubliceerd, kan de uitgever het linkkenmerk in de publicatie wijzigen van "dofollow" in " niet volgen". Een dergelijke actie vormt geen schending van de voorwaarden van de Overeenkomst.
    
 3. Overeenkomst
  1. WhitePress maakt bekend op de Website welke van de Uitgever Portalen deelnemen aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA. Informatie over de mogelijkheid tot afname van de Garantiedienst is voor Adverteerders zichtbaar als onderdeel van de relevante functionaliteiten van de Website.
    
  2. De beslissing met betrekking tot de kwalificatie van een bepaalde Uitgever of een bepaalde Uitgever Portaal voor het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA wordt willekeurig genomen door WhitePress, op basis van de evaluatie van de Uitgever Portalen en de algemeen begrepen interesse van Adverteerders.
    
  3. De melding bedoeld in het eerste lid. 3.1 hierboven, vormt een aanbod tot het sluiten van de Overeenkomst gericht aan Adverteerder.
    
  4. De Adverteerder koopt de Garantieservice in het stadium van het plaatsen van een bestelling voor het ter beschikking stellen van het gebied van het Uitgevers Portaal via de juiste functionaliteiten van de Website, of als onderdeel van andere functionaliteiten die door de Website beschikbaar worden gesteld.
    
  5. De garantieservice wordt alleen verleend voor de publicatie waarvoor deze is aangeschaft.
    
  6. Bij afname van de Garantiedienst door Adverteerder komt er een Overeenkomst tot stand tussen Adverteerder en WhitePress onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Reglement.
    
  7. WhitePress heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de Uitgevers en Portalen die deelnemen aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA. Wijzigingen in de beschikbaarheid van de Garantieservice voor individuele Portalen zijn geen wijziging van dit Reglement.
    
  8. Als onderdeel van de functionaliteit van de Website kan de Adverteerder de Publicaties waarvoor de Garantieservice is aangeschaft, vooraf bekijken en filteren.
    
 4.  Vergoedingsbedrag
  1. De garantieservice is aan betalingen onderworpen.
    
  2. De hoogte van de Vergoeding wordt bepaald door WhitePress en is afhankelijk van de waarde van de Publicatie waarop de Garantieservice van toepassing is.
    
  3. Het bedrag van de Vergoeding is voor de Adverteerder zichtbaar op de Website in de bestelfase.
    
  4. Voor zover niet geregeld in dit Reglement, zijn de bepalingen van het Adverteerdersreglement naar analogie van toepassing op de Vergoeding, ook met betrekking tot de regels voor het bepalen van de Vergoeding door Adverteerder.
    
 5. Klachten en betaling van Klachten
  1. In het geval dat de Publicatie die onder de Overeenkomst valt, gedurende de periode van de verleende Garantie, niet beschikbaar zal zijn op het Uitgevers Portaal in de zin van punt 2.2 van het Reglement heeft de Adverteerder gedurende een periode van meer dan 9 (negen) aaneengesloten dagen het recht om een Klacht in te dienen via de daarvoor bestemde functionaliteit van de Website.
    
  2. Het indienen van een Klacht gebeurt door het indienen van een verzoek "Een Klacht indienen" dat beschikbaar is voor Adverteerder via de functionaliteit van de Website. Het in de vorige zin bedoelde verzoek wordt op de Website aan Adverteerder ter beschikking gesteld wanneer de periode van onbeschikbaarheid van de Publicatie op het Portaal nog eens 9 (negen) dagen overschrijdt.
    
  3. Het indienen van een klacht is alleen mogelijk tijdens de garantieperiode. Na het verstrijken van de Garantieperiode vervallen de aanspraken van Adverteerder op de Garantie.
    
  4. Klachten worden door WhitePress binnen 5 werkdagen na de datum van melding in behandeling genomen.
    
  5. Als de Klacht wordt geaccepteerd, zal WhitePress 100% van de waarde van de Publicatie aan de Adverteerder terugbetalen, exclusief de kosten van de door de Adverteerder gemaakte vergoeding, die niet kan worden gerestitueerd.
    
  6. De terugbetaling vindt plaats binnen 2 werkdagen vanaf de datum van positieve behandeling van de Klacht door WhitePress, door automatisch de rekening van de Adverteerder op de Website te crediteren met het bedrag dat onder de Garantie aan de Adverteerder verschuldigd is.
    
  7. De Adverteerder kan geen geld opnemen dat is teruggestort op zijn rekening op de Website als onderdeel van een positief overwogen Klacht. Dergelijke gelden kunnen door de Adverteerder worden gebruikt voor vervolgbestellingen die via de Website worden geplaatst in overeenstemming met de bepalingen van het Adverteerdersreglement.
    
 6. Uitsluitingen van betaling van Klachten
  1. De Adverteerder heeft geen recht op restitutie als bedoeld in punt 5.5 van de bovenstaande voorschriften in een situatie waarin:
    
   1. De publicatie is op verzoek van de Adverteerder vóór het verstrijken van de Garantieperiode van de Portaal verwijderd;
   2. De Uitgave is verwijderd toen de inhoud van de Uitgave in strijd was met de wet en de Uitgever verplicht was deze te verwijderen op grond van een definitieve rechterlijke uitspraak of een definitieve beschikking van een bestuursorgaan;
   3. De Uitgave is verwijderd toen de inhoud van de Uitgave in strijd was met de wet en de Uitgever verplicht was deze te verwijderen op grond van een definitieve rechterlijke uitspraak of een definitieve beschikking van een bestuursorgaan;
   4. De publicatie is onbeschikbaar geworden door een opzettelijk handelen van de Adverteerder ten nadele van de Uitgever, bijvoorbeeld door onnatuurlijke koppeling van de Publicatie;
   5. De publicatie is onbeschikbaar geworden door het opzettelijk handelen van de Adverteerder of personen die handelen in het belang van de Adverteerder, hetgeen een poging is om teruggave van de waarde van de Publicatie onder de Garantie af te dwingen;
   6. De Adverteerder is eigenaar geworden van het Portaal waarop de onder de Overeenkomst vallende Publicatie is gepubliceerd;
   7. Links in de Publicatie zijn niet meer actief doordat de in de Publicatie gelinkte website ophoudt te bestaan of wanneer de in de Publicatie opgenomen link illegaal is en daarom door de Uitgever wordt verwijderd.
  2. De adverteerder heeft geen recht op teruggave zoals bepaalt in punt 5.5 van het bovenstaande Reglement, wanneer de periode van onbeschikbaarheid van de Uitgave waarop de Overeenkomst op het Uitgevers Portaal betrekking heeft, niet langer is dan 9 aaneengesloten (negen) dagen.
    
  3. Contact met betrekking tot de Garantieservice is alleen mogelijk via de Website. De Adverteerder heeft geen recht om contact op te nemen met de Uitgever met betrekking tot de beschikbaarheid van de Publicatie op het Uitgevers Portaal, met uitzondering van WhitePress, tenzij anders bepaald in het Reglement, het Uitgevers Reglement en / of het Adverteerdersreglement.
    
 7. Aansprakelijkheid
  1. Adverteerder is aansprakelijk voor eventuele overtredingen van het Reglement en de voorwaarden van de Overeenkomsten gesloten op basis van het Reglement, alsmede voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de Overeenkomst gesloten op basis van het Reglement.
    
  2. WhitePress stelt alles in het werk om de continue en volledige beschikbaarheid van de aangeboden diensten te garanderen, maar garandeert niet en is niet aansprakelijk voor hun volledige beschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om een functie of eigenschappen van de geleverde dienst te wijzigen, in te trekken, op te schorten of stop te zetten op elk moment en voor elke duurtijd. Er is geen voorafgaande aankondiging vereist om een functie of kenmerk van de geleverde diensten te wijzigen, in te trekken, op te schorten of stop te zetten.
    
  3. WhitePress is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de diensten, in het bijzonder veroorzaakt door de Adverteerder of andere Websitegebruikers die de diensten van WhitePress gebruiken in strijd met de bepalingen van dit Reglement.
    
  4. WhitePress is niet aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de gesloten Overeenkomst, indien dit het gevolg is van gebeurtenissen die WhitePress met de nodige zorgvuldigheid niet had kunnen voorzien of die niet konden worden voorkomen, alsmede als gevolg van willekeurige gebeurtenissen en overmacht.
    
  5. WhitePress is niet aansprakelijk voor de effecten van het gebruik van de door WhitePress aangeboden diensten door de Adverteerder, wat in het bijzonder betekent dat WhitePress op geen enkele manier de effecten van het verhogen van de inkomsten van de Adverteerder garandeert, noch enige garantie biedt voor het behalen van een bepaald omzetniveau onder de Overeenkomsten gesloten.
    
  6. In geen geval zal de aansprakelijkheid van WhitePress enige aansprakelijkheid dekken voor de gederfde winst van de Adverteerder.
    
 8. Klachtenprocedure over het verlenen van elektronische diensten
  1. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten door WhitePress onder dit Reglement moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres: netherlands@whitepress.com.
    
  2. De klacht bevat in ieder geval: de datum en het tijdstip van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, het e-mailadres van de klager en een korte omschrijving van de geuite bezwaren.
    
  3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen, in volgorde van datum van ontvangst.
    
  4. Indien het niet mogelijk is om bovengenoemde termijn te halen, stelt Dienstverlener de indiener van de klacht hiervan op de hoogte, onder vermelding van de reden voor de verlenging van de termijn en de verwachte reactietijd.
    
  5. De indiener van de klacht wordt per e-mail, op het in de klacht vermelde e-mailadres, geïnformeerd over de wijze van behandeling van de klacht.
    
 9. Slotbepalingen
  1. Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Uitgeversreglement en de bepalingen van de Poolse wet overeenkomstig van toepassing.
    
  2. Alle geschillen tussen de Adverteerder en WhitePress zullen in der minne worden beslecht, en in geval van onenigheid zullen ze worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de zetel van WhitePress.
    
  3. WhitePress heeft het recht dit Reglement om gewichtige redenen te wijzigen. De Adverteerder wordt minimaal 7 dagen van tevoren geïnformeerd over wijzigingen in het Reglement door informatie over de wijziging te sturen naar het e-mailadres dat is opgegeven in het account van de Adverteerder op de Website.
    
  4. Door deel te nemen aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA verklaart de Adverteerder dat hij dit Reglement heeft gelezen en de inhoud ervan accepteert.
    
  5. Het Reglement treedt in werking op 04/07/2022.