VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN DE WHITEPRESS GROUP®

Deze kennisgeving heeft betrekking op de regels voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door de WhitePress Group, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens volgens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verrichten van diensten en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook GDPR genoemd).

I. Algemene informatie

Verwerkingsverantwoordelijke - gezamenlijk WhitePress Sp. z o.o. met statutaire zetel in Bielsko - Biała (43-300), ul. Legionów 26/28, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale Rechtbank Register bewaard door de Arrondissementsrechtbank in Bielsko - Biała, 8e Commerciële Afdeling van de Nationale Rechtbank Register, onder KRS nummer 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, en andere bedrijven van de WhitePress Group.

WhitePress   Group - de verwerkingsverantwoordelijke vennootschap en de vennootschappen die door deze worden beheerst, bestaande uit: WhitePress Sp. z o.o. (Polen), WHITEPRESS S.R.L. (Roemenië), WhitePress Kft. (Hongarije), WhitePress s.r.o. (Slowakije), WhitePress s.r.o. (Tsjechië), WhitePress BV (Nederland), WhitePress Publishing LTD (Verenigd Koninkrijk), WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Turkije).

GDPR of Verordening - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verrichten van diensten en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

II. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor:

 • noodzakelijk voor precontractuele handeling en voor de uitvoering van het contract, indien er een contract is gesloten, op basis van artikel 6(1)(b) van de GDPR;
   
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder met name belastingwetgeving en de boekhoudwet, op basis van artikel 6(1)(c) van de GDPR;
   
 • het doen gelden of verdedigen tegen mogelijke claims, en als onderdeel van het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, op basis van artikel 6(1)(f) van de GDPR;
   
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, op basis van artikel 6(1)(a) GDPR.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende categorieën van uw persoonsgegevens verwerken - naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, TAX-nummer, persoonsnummer en andere gegevens die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt.

III. Ontvangers van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere entiteiten die hiertoe wettelijk zijn gemachtigd of door contracten die met de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gesloten, waaronder de zakelijke en commerciële partners van de Verwerkingsverantwoordelijke - zoals adverteerders, telecommunicatie-bedrijven, postbedrijven, vervoerders, bedrijven die correspondentie drukken of de ontvangen correspondentie verwerken, bedrijven die documenten archiveren, partners die technische diensten verlenen (bijv. ontwikkeling en onderhoud van IT-systemen en websites), technische aannemers, entiteiten die juridische of boekhoudkundige diensten verlenen.

IV. Informatie over doorgifte van gegevens aan derde landen

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven van de WhitePress Group die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. In overeenstemming met artikel 47 van de GDPR gebruikt de WhitePress Group uniforme, goedgekeurde, bindende interne regels voor gegevensbescherming als leidraad voor de verwerking van persoonlijke gegevens binnen elk bedrijf van de Group. In overeenstemming met de Verordening maakt de toepassing van uniforme interne regels en procedures voor gegevensbescherming de overdracht van gegevens tussen leden mogelijk, zelfs wanneer het bedrijf buiten de EER is gevestigd.

V. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt (inclusief opgeslagen) totdat de rechtsgrondslag voor de verwerking ervan vervalt (respectievelijk: de uitvoering van een contract, de nakoming van verplichtingen op grond van specifieke wetgeving of de intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking) of het verstrijken van de bewaartermijn voor gegevens die voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving, maar niet voordat de aanspraken zijn vervallen waarop u of de verwerkingsverantwoordelijke recht heeft in verband met de rechtsverhouding op grond waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt.

VI. Uw rechten

We willen u erop wijzen dat u volgens de GDPR het recht heeft om:

 1.     toegang tot hun gegevens en een kopie van hun gegevens te ontvangen;
 2. rectificatie (wijziging) van uw gegevens;
 3. te verzoeken om verwijdering van gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke;
 4. te verzoeken om beperking van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking;
 5. bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
 6. een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de beveiliging van persoonsgegevens - Gegevensbeschermingsautoriteit of bij de toezichthoudende autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 7. de toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, waarbij de intrekking van de toestemming geen gevolgen heeft voor de verwerkingsactiviteiten die de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de intrekking van de toestemming heeft uitgevoerd.

VII. Contact met de verwekingsverantwoordelijke

Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de WhitePress Group, ook om uw rechten uit te oefenen, is mogelijk via e-mail, door een e-mail te sturen naar: .

VIII. Informatie over profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Uw persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke niet verwerkt op geautomatiseerde wijze, met inbegrip van profilering, en de verwerkingsverantwoordelijke voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit met betrekking tot uw gegevens.