Privacybeleid

 

 1. Algemene bepalingen
  1. De website www.whitepress.com/nl wordt beheerd door WhitePress B.V., gevestigd in Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam  is de beheerder van persoonlijke gegevens van gebruikers in de zin van de AVG. hierna de serviceprovider genoemd (hierna de serviceprovider genoemd), de Beheerder van de persoonsgegevens van Gebruikers in de zin van Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna ook de AVG). Om contact op te nemen met de beheerder kunt u een e-mail sturen naar netherlands@whitepress.com.

  2. Dit Privacybeleid is van toepassing op de website www.whitepress.com/nl en verwijst naar elke gebruiker ("Gebruiker") die gebruik maakt van de website, inclusief geregistreerde Journalisten, Beïnvloeders, Adverteerders en Uitgevers.

  3. De Website informeert dat alle inhoud van de Website beschermd is door de wet, het auteursrecht of de beschermende rechten die voortvloeien uit de registratie van merken en op geen enkele manier kan worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op straffe van nietigheid, behalve voor toegestaan persoonlijk gebruik van werken in de zin van de Wet op het Auteursrecht en aanverwante rechten.

  4. Elke handeling die verder gaat dan het hierboven vermelde toegestane gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

  5. De Beheerder stelt alles in het werk om de privacy van de Gebruikers te beschermen. De Beheerder neemt alle wettelijk vereiste voorzorgsmaatregelen om alle gegevens, met inbegrip van de door de Gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens, te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, toegang door onbevoegden, oneigenlijk gebruik. De gebruikers kunnen ook passende maatregelen nemen om de veiligheid van hun gegevens, waaronder persoonsgegevens op het internet, te verhogen (bijvoorbeeld door hun toegangswachtwoord regelmatig te wijzigen, met behulp van een combinatie van letters en cijfers). Bovendien beslist elke Gebruiker zelf of hij zijn of haar rechten (zie punt 4) wil uitoefenen om de verwerking van zijn of haar gegevens te controleren. Het uitoefenen van de rechten die ertoe leiden dat de persoonsgegevens van de beheerder niet kunnen worden verwerkt, voor zover dit voor de uitvoering van de website noodzakelijk is, komt neer op ontslag uit een bepaalde dienst.

  6. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de privacyregels van websites, die door de Gebruiker via links op de Service pagina's worden benaderd.

  7. De Gebruikers zullen elektronisch op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen in de bepalingen van het Privacybeleid, met name als gevolg van de verrijking van de dienstencatalogus die op de Website wordt aangeboden, de modernisering van de Website, wijzigingen in het rechtssysteem voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  8. Indien u niet akkoord gaat met ons Privacybeleid, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website. 

 2. Verwerking van persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens van de gebruikers die zich in het tabblad "Registratie" registreren, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

   • levering door de beheerder van de door de gebruiker geselecteerde dienst door zich te abonneren op een van de beschikbare modules (Adverteerder, Uitgever) en aanvaarding van de geselecteerde regelgeving - de wettelijke basis voor de verwerking is hier de uitvoering van de overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, GDPR;

   • direct marketing van de Beheerder en entiteiten die geïnteresseerd zijn in het op de markt brengen van hun eigen goederen of diensten - het verzenden aan Gebruikers van commerciële informatie in verband met het functioneren van de Website, met nieuwe inhoud die beschikbaar is via de Website en commerciële informatie over conferenties en opleidingen in verband met het aanmelden bij een van de beschikbare modules - de rechtsgrondslag voor de verwerking is hier het juridisch gerechtvaardigde belang van de Beheerder en derden, GDPR

  2. Persoonlijke gegevens van Gebruikers die zich aanmelden voor de Nieuwsbrief die beschikbaar is op het tabblad Kennisbank, worden verwerkt voor doeleinden:

   • direct marketing van de beheerder en entiteiten die geïnteresseerd zijn in het op de markt brengen van hun eigen goederen of diensten - het verzenden van commerciële informatie aan gebruikers met betrekking tot het functioneren van de dienst, nieuwe inhoud die via de website beschikbaar is en commerciële informatie over conferenties en opleidingen over onderwerpen die verband houden met het tabblad Kennisbank - de basis voor de verwerking is hier het juridisch gerechtvaardigde belang van de beheerder en derden, artikel 6, lid 1, onder f).

  3. De in punt 1.1 genoemde nieuwsbriefdienst. 2. wordt gelanceerd via het formulier dat beschikbaar is op de Website, en vervolgens, na het aanklikken van de link die naar het door de Gebruiker tijdens de inschrijving opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. De gebruiker kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontslag nemen uit deze dienst door een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de beheerder. Elk van de berichten die de beheerder in het kader van de dienstverlening verstuurt, bevat een link die het mogelijk maakt de dienst op een dergelijke manier te beëindigen (optie voor een annuleringslink). Door middel van passende berichten die naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres worden gestuurd, bevestigt de beheerder zowel het begin als het einde van de nieuwsbriefdienst.

  4. De gegevens die de gebruiker in het kader van de in punt 2.4 bedoelde registratie heeft verstrekt. 2.1., is een noodzakelijke voorwaarde voor het verlenen van de dienst

  5. Verstrekking van de gegevens (e-mailadres) door de gebruiker in het kader van de in punt 2.5 bedoelde registratie. 2.2. en 2.3. is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontvangen van elektronische informatie die per e-mail wordt verzonden.

  6. De ontvangers van persoonsgegevens van Gebruikers die op de Website zijn geregistreerd (punt 2.1) , in verband met de levering van diensten op basis van de relevante regelgeving die op de Website is opgenomen, zijn, op basis van het principe van het toevertrouwen van gegevensverwerking:

   • andere entiteiten die betrokken zijn bij het verlenen van diensten, waaronder Journalisten, Beïnvloeders, Adverteerders, Uitgevers.

   • andere entiteiten, waarvoor de verwerking van persoonsgegevens ook wordt toevertrouwd met het oog op de afhandeling van een bestelling, de uitreiking van een factuur en de uitvoering van een overeenkomst, gedurende de tijd die daarvoor nodig is, waaronder met name: accountantskantoren, systemen voor de verwerking van betalingen, hostingbedrijven, bedrijven die boekhoudsoftware beheren.

  7. De ontvanger van de gegevens van alle Gebruikers die hun persoonlijke gegevens hebben verstrekt in het kader van de in punt 2.1 bedoelde registratie. 2.1, 2.2, 2.3 worden, op basis van de opdracht voor gegevensverwerking, door de beheerder gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten - uitsluitend in de mate en voor het doel als bedoeld in de punten 2.1, 2.2 en 2.3. 2.1., 2.2., 2.3.

  8. Indien de Gebruiker in het kader van de dienstverlening aan de Beheerder persoonsgegevens verstrekt over personen van buiten zijn of haar structuur, waarvan hij of zij de Beheerder is - klant, internetgebruikers - dan kan de Beheerder deze verwerken in het kader van de opdracht tot gegevensverwerking, waarvoor het sluiten van een opdrachtovereenkomst vereist is.

  9. De Gebruiker kan, op basis van zijn/haar beslissingen en verklaringen (goedkeuringen) die hij/zij in het stadium van registratie of gebruik van de Website heeft afgelegd, daar ook mee instemmen:

   • verzending van commerciële informatie betreffende direct marketing van diensten of goederen die door de beheerder of zijn commerciële partners worden aangeboden, met inbegrip van nieuwsbrieven, die via elektronische communicatiemiddelen naar een gemarkeerde ontvanger worden gestuurd, met name elektronische post met gebruikmaking van gegevens die door de beheerder in het kader van de registratie of het gebruik van de dienst zijn verkregen. 

  10. Het niet accepteren van bovengenoemde toestemming maakt het voor de beheerder onmogelijk om commerciële informatie langs elektronische weg te verzenden, met inbegrip van nieuwsbrieven.

  11. De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen tot het moment van uitoefening van de rechten die leiden tot beëindiging van de verwerking van zijn persoonsgegevens door de gebruiker (zie punt 4), het intrekken van de toestemming van de gebruiker voor de verwerking ervan, het uitschrijven van de nieuwsbriefdienst of het verwijderen van het account van de gebruiker van de dienst.

 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  1. Het Privacybeleid is niet van toepassing op diensten en bedrijven waarvan de contactgegevens op de Website zijn opgenomen.

  2. Aankondigingen, advertenties of andere soortgelijke inhoud die op de Website worden geplaatst zijn uitsluitend ter informatie, vormen geen aanbod in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en kunnen niet de basis vormen voor eventuele aanspraken op WhitePress.

  3. De website is opgericht om te helpen bij het behalen van succes op het gebied van effectieve promotie van bedrijven. Wij raden u aan de documenten die wij ter beschikking stellen niet onvoorwaardelijk te gebruiken. Denk er altijd aan om een bepaald document zorgvuldig te lezen en in detail te analyseren, omdat het misschien niet geschikt is voor uw situatie, mogelijk andere soortgelijke publicaties te confronteren of contact op te nemen met de beheerders van de website. De website neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud die op het forum wordt geplaatst, in commentaren of andere.

 4. De rechten van de gebruikers van de diensten, met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens
  1. De Gebruiker heeft het recht om van de Administrator een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, dan heeft hij/zij recht op toegang tot deze gegevens en de volgende informatie:

   • doel van de verwerking;

   • de betrokken categorieën van persoonsgegevens

   • informatie over de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in derde landen of bij internationale organisaties;

   • voor zover mogelijk, de geplande periode van opslag van persoonsgegevens en, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van die periode;

   • informatie over het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen en zich tegen deze verwerking te verzetten;

   • informatie over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

   • Informatie over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering als bedoeld in de BBPR, en relevante informatie over de modaliteiten van die besluitvorming, alsmede over het belang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

  2. De Gebruiker heeft het recht om van de Administrator te eisen dat hij/zij de hem/haar betreffende persoonsgegevens die onjuist zijn, onmiddellijk corrigeert. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te eisen, onder meer door het indienen van een aanvullende verklaring.

  3. De gebruiker heeft het recht om van de beheerder te eisen dat zijn persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist en de beheerder is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien zich een van de volgende omstandigheden voordoet: "Recht om te vergeten":)

   • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt;

   • de betrokkene heeft de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig de GDPR ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

   • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van de GDPR;

   • persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

   • persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

   • persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de levering van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in de BBPR.

  4. De betrokkene heeft het recht om in de volgende gevallen van de beheerder te eisen dat deze de verwerking beperkt:

   • De gebruiker stelt de juistheid van de persoonsgegevens in vraag - voor de periode die de beheerder in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;

   • de verwerking is onwettig en de gebruiker verzet zich tegen de verwijdering van de persoonsgegevens en eist in ruil daarvoor een beperking van het gebruik ervan;

   • De Administrator heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar het is noodzakelijk voor de gebruiker om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen;

   • de gebruiker heeft op grond van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking - totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke voorrang hebben op de gronden van het bezwaar van de betrokkene.

  5. De betrokkene heeft het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat de hem betreffende persoonsgegevens te ontvangen die hij/zij aan de beheerder heeft verstrekt, en heeft het recht om deze persoonsgegevens zonder enige belemmering van de beheerder naar een andere beheerder te sturen:

   • de verwerking is gebaseerd op toestemming conform de GDPR of op een contract conform de GDPR; en

   • De verwerking wordt geautomatiseerd.

    De gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door de beheerder naar een andere beheerder worden gestuurd, indien dit technisch mogelijk is. 

  6. De Gebruiker heeft het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing door de Beheerder, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met deze direct marketing. 

  7. De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan - de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens. 

  8. Na het inloggen op de Website kan de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens die hij tijdens de registratie heeft verzameld en gebruikt om in te loggen op de Website wijzigen. De Gebruiker kan ook zelf ontslag nemen uit het ontvangen van de nieuwsbrief of zijn account volledig verwijderen uit de Dienst door contact op te nemen met de Klantendienst op het e-mailadres redakcja@whitepress.pl. Elk van de berichten die door de beheerder in het kader van de dienstverlening worden verzonden, bevat een link waarmee de dienst op een dergelijke manier kan worden beëindigd (optie voor een ontslagverklaring).

  9. Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de GDPR-toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken. 

  10. Het contact van de gebruiker met de beheerder, met inbegrip van de uitoefening van de aan de gebruiker toegekende rechten, verloopt via de volgende communicatiekanalen:

   e-mail: netherlands@whitepress.com
   post adres: Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam

 5. Informatie over cookies
  1. De Website maakt gebruik van cookies, dat zijn informatiebestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van een Gebruiker die de inhoud van de Website doorbladert en de aangeboden diensten in het kader daarvan gebruikt.
    

  2. Entiteiten die op het uiteindelijke apparaat van Service User cookies plaatsen zijn Administrator en:

   • Google Inc. gevestigd in Mountain View, Californië, Verenigde Staten. Om meer te weten te komen over het privacybeleid van deze beheerder, klik hier: https://policies.google.com/privacy;

   • Facebook Inc. gevestigd in Menlo Park, Californië, Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze Administrator, klik hier: https://www.facebook.com/policy.php;

   • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Voor meer informatie over het privacybeleid van deze Administrator, klik hier: https://twitter.com/en/privacy 

  3. De in punt 5.2 van de bijlage bij deze verordening genoemde entiteiten zijn de volgende de beheerders van de persoonsgegevens in cookies in de zin van de GDPR. 

  4. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op de eindapparatuur en een uniek nummer. 

  5. De informatie in de cookies die op de apparaten van de gebruikers zijn opgeslagen, wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

   • analyse van het gedrag van de Gebruikers in de Dienst, die de Website in staat stelt om de geleverde diensten en de gepresenteerde inhoud aan te passen aan individuele belangen, eisen en behoeften van een bepaalde Gebruiker - de basis voor de verwerking is hier de toestemming van de Gebruiker die wordt gegeven voor het bovengenoemde doel, uitgedrukt door het aanvinken van de juiste markering (vinkje)

   • cookies worden ook gebruikt voor statistische doeleinden met het oog op het illustreren van de manier waarop de Service door de Gebruikers wordt gebruikt, het aanpassen en optimaliseren van de Service aan de behoeften van de Gebruikers en andere personen die de Service gebruiken, het creëren van statistieken over het publiek van de subpagina's van de Service,

   • de veiligheid en betrouwbaarheid van de dienst te waarborgen.

   • gegevens die zijn opgeslagen in cookies die worden gebruikt voor de in punt 1 genoemde doeleinden worden verwerkt op basis van het legitieme belang van de administrateur in overeenstemming met de GDPR.

  6. Op de Website worden sessiecookies gebruikt, die na afloop van het gebruik van de Website en het sluiten van het venster van de internetbrowser worden verwijderd, alsmede permanente cookies, die worden opgeslagen op apparaten waarmee een Gebruiker de Website voor een bepaalde periode of tot aan de verwijdering ervan gebruikt. 

  7. De gegevens afkomstig van cookies worden opgeslagen afhankelijk van het type bestand: voor de duur van het gebruik van de Website (sessiebestanden), tot het moment van uitoefening van de rechten die leiden tot het staken van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de Gebruiker (zie punt 4), of het intrekken van zijn/haar toestemming voor verwerking.

  8. De bepalingen van punt 5.8. 4 is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens in cookies. 

  9. De gebruiker kan de instellingen met betrekking tot cookies onafhankelijk van elkaar en op elk moment wijzigen, waarbij de voorwaarden voor het opslaan ervan en de toegang tot het apparaat van de gebruiker door middel van cookies worden gespecificeerd. Wijzigingen in de in de vorige zin genoemde instellingen kunnen door de gebruiker worden aangebracht met behulp van de instellingen van de internetbrowser of met behulp van de serviceconfiguratie. Deze instellingen kunnen met name zo worden gewijzigd dat de automatische verwerking van cookies in de instellingen van uw webbrowser wordt geblokkeerd of dat u telkens wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies op uw apparaat. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan is beschikbaar in de software-instellingen (internetbrowser).

   U kunt uw toestemming voor de verwerking van cookies beheren door hier te klikken.