PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL WHITEPRESSGROUP®.


Această notă se referă la regulile de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal de către WhitePress Group, care este operatorul de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și GDPR).

I. Informaţii generale

Operator - în comun WhitePress Sp. z o.o. cu sediul social în Bielsko - Biała (43-300), la adresa ul. Legionów 26/28, înscrisă în Registrul antreprenorilor din Registrul național al tribunalelor, ținut de Tribunalul districtual din Bielsko - Biała, Secția a 8-a comercială a Registrului național al tribunalelor, cu numărul KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, și alte societăți din WhitePress Group.

WhitePress Group - compania care deține controlul și companiile controlate de aceasta, care cuprinde: WhitePress Sp. z o.o. (Polonia), WHITEPRESS S.R.L. (România), WhitePress Kft. (Ungaria), WhitePress s.r.o. (Slovacia), WhitePress s.r.o. (Republica Cehă), WhitePress BV (Țările de Jos), WhitePress Publishing LTD (Regatul Unit), WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ȘİRKETİ (Turcia).

GDPR sau Regulament - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

II. Scopurile prelucrării și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către operator pentru:

 • necesitatea pentru acțiuni precontractuale și pentru executarea contractului, în cazul în care a fost încheiat un contract, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR;
   
 • îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv, în special, a legislației fiscale și a Legii contabilității, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR;
   
 • a afirma sau a se apăra împotriva unor posibile reclamații și ca parte a interesului legitim al operatorului, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR;
   
 • consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD.

Operatorul poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastră - nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, nr. fiscal, nr. personal și alte date furnizate operatorului.

III. Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziția altor entități autorizate prin lege sau prin contracte încheiate cu Operatorul, inclusiv a partenerilor comerciali și de afaceri ai Operatorului - cum ar fi agenții de publicitate, companiile de telecomunicații, operatorii poștali, transportatorii, companiile care tipăresc corespondența sau care se ocupă de corespondența primită, companiile care arhivează documente, partenerii care furnizează servicii tehnice (de exemplu, dezvoltarea și întreținerea sistemelor IT și a site-urilor web), contractanții tehnici, entitățile care furnizează servicii juridice sau contabile.

IV. Informații privind transferurile de date către țări terțe

Datele dvs. pot fi transferate către companii ale WhitePress Group cu sediul în afara Spațiului Economic European. În conformitate cu articolul 47 din GDPR, WhitePress Group utilizează reguli interne uniforme, aprobate și obligatorii de protecție a datelor pentru a ghida prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul fiecărei companii din cadrul Grupului. În conformitate cu regulamentul, aplicarea unor politici și proceduri interne uniforme de protecție a datelor permite transferul de date între membri, chiar și în cazul în care societatea este situată în afara SEE.

V. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (inclusiv stocate) până la expirarea temeiului legal pentru prelucrarea acestora (respectiv: executarea unui contract, îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația specifică sau retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor) sau până la expirarea perioadei de păstrare a datelor care rezultă din legislația aplicabilă, dar nu mai puțin
decât până la expirarea creanțelor la care dumneavoastră sau operatorul aveți dreptul în legătură cu raportul juridic în temeiul căruia sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

VI. Drepturile dumneavoastră

Dorim să vă informăm că, în conformitate cu GDPR, aveți dreptul:

 1. să accesați la datele lor și să primească o copie a acestora;
 2. să rectificați (modificați) datele dumneavoastră;
 3. să solicitați ștergerea datelor de către operator;
 4. să solicitați restricționarea prelucrării datelor de către operator;
 5. să vă opuneți prelucrării datelor;
 6. să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă cu securitatea datelor cu caracter personal - Autoritatea pentru protecția datelor sau la autoritatea de supraveghere din alt stat membru al Uniunii Europene;
 7. să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, în măsura în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, retragerea consimțământului neafectând activitățile de prelucrare întreprinse de operator înainte de retragerea consimțământului.

VII. Contact cu controlorul

Contactarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul Grupului WhitePress, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, este posibilă prin e-mail, trimițând un e-mail la: .

VIII. Informații privind crearea de profiluri și luarea automată a deciziilor

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi prelucrate de către operator prin mijloace automate, inclusiv prin crearea de profiluri, și nici un proces decizional automat nu va fi efectuat de către operator în legătură cu datele dvs.