Yayıncılar için Hüküm ve Koşullar

 

 1. Tanımlar
  1. İşbu Yayıncılar için Hüküm ve Şartlar (bundan böyle “Hüküm ve Şartlar” veya “Hükümler” olarak anılacaktır) Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İc Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul adresinde yer alan İnternet Sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret eden, işbu Hüküm ve Şartlarda yer alan tüm hukuki ve fiili adımları tamamlayacak olan İnternet ağı Kullanıcılarına (aşağıda 1.2.10’da tanımlanmıştır) İnternet Sitesi üzerinden çevrimiçi hizmetlerin sunulmasına ilişkin esasları belirlemektedir.

  2. Aşağıda sıralanan sözcük ve ifadeler ilk harfleri büyük harf ile yazıldığı takdirde kendilerine atfedilen anlamı ifade eder. Aksi metinden anlaşılmadığı müddetçe; sözleşmede geçen tekil ifadeler çoğulu, çoğul ifadeler de tekili kapsar.

   1. “Reklamveren” Yayıncı tarafından sağlanan Portal alanında yayınlanmak üzere farklı türlü içeriklerle (infografikler, fotoğraflar vb.) desteklenen makaleleri sunan İnternet Sitesi Kullanıcısını ifade eder. 

   2. “İçerik” kendisine işbu Hükümlerin 8.2 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder. 

   3. “Yazar” Reklamveren’in talebi üzerine Sponsorlu Makaleleri hazırlayan gerçek kişiyi ifade eder.

   4. “Ücretli Hizmetler” kendisine işbu Hükümlerin 2.10 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder. 

   5. “Portal” kendisine işbu hükümlerin 2.12 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder.

   6. “Yayıncı” Hizmet Sağlayıcı tarafından Yayıncıların veritabanına kaydedilen, Yayıncılar için Hüküm & Şartlar’da Madde 3.2’de daha detaylıca belirtildiği gibi Sponsorlu Makaleler yayınlamak istediği bir Portal’a sahip olan ve/veya bir Portal’ı işleten İnternet Sitesi Kullanıcısını ifade eder. 

   7.  “Hizmet Sağlayıcı” kendisine işbu hükümlerin 2.1 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder

   8. “Hizmet” Hizmet Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi’nin sunulması getirilmesini ve Ücretli Hizmetler de dahil olmak üzere Kullanıcılar’a ifa edilen çevrimiçi hizmetleri ifade eder. 

   9.  “Sponsorlu Makaleler” veya “Ücretli Makaleler” kendisine işbu Hükümlerin 6.1 maddesinde atfedilen anlamı ifade eder. 

   10. “Kullanıcı” İnternet Sitesi’nin Yayıncı, Reklamveren veya Yazar tüm kullanıcılarını veya tüzel kişi Yayıncı, Reklamveren veya Yazar tüm kullanıcıları adına hareket eden gerçek kişileri ifade eder.

 2. Genel Hükümler
  1. Hizmet, merkezi Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İç Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır).

  2. Hizmet Sağlayıcı Hizmeti Kullanıcı’nın İnternet Sitesine; İnternet Sitesinde sunulan diğer Hizmetlere veya İnternet Sitesi’nin diğer fonksiyonlarına (duruma göre) erişmesi ile sunmaya başlar. 

  3. Hizmetlerin ifası için sözleşme, Kullanıcı tarafından işbu Hükümlerin kabulü ile tamamlanmaktadır. Yukarıda belirtilen Hizmetlerin kapsamı ve kullanılma yöntemi işbu Hükümler ve Hükümlerin atıfta bulunduğu belgeler kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenmektedir. 

  4. Ücretli Hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanılması bir hizmet bedeline tabidir. Ücretli Hizmetlerin ve hizmet bedellerinin kapsamı İnternet Sitesi’nde yer alan belgelerle belirlenmiştir. İşbu Hüküm & Şartlar Reklamveren ile Hizmet Sağlayıcı arasında işbu Hüküm ve Şartlar’ın 2.10 hükmünde belirtildiği gibi Ücretli Hizmetlerin sunulmasına ilişkin olarak çerçeve bir anlaşma oluşturmaktadır. Yayıncı, Yayıncı ile Reklamveren arasında Yayıncı ve Reklamverenin, Reklamveren tarafından Ücretli Makalelerin oluşturulması ve Yayıncı tarafından bu Ücretli Makalelerin Portallarda yayınlanması hususlarında anlaştıkları anda ayrı bir sözleşme yapılacağını kabul eder. 

  5. Reklamveren ile Yayıncı arasında İnternet Sitesi aracılığı ile sözleşme yapılmadan önce, Reklamveren ve Yayıncı siparişin ve sipariş kabul beyanının doğruluğunu teyit etmekle yükümlüdür. 

  6. Yayıncı ya da Reklamveren’in (duruma göre), bir teklifi kabul etmeden önce karşı tarafa teklifi aldığını teyit etmesi (bu İnternet sitesi üzerinden otomatik olarak da yapılabilir) halinde bu teyit Reklamveren ile Yayıncı arasında sözleşmenin oluştuğu anlamına gelmemekte olup ilgili teklif yalnızca teklifi yapan kişiyi bağlar. 

  7. Sözleşmenin yapıldığı ve sözleşmenin hüküm ve koşulları, İnternet Sitesi tarafından Reklamveren ve Yayıncıya gönderilen bir e-posta ile kayıt altına alınacaktır. 

  8. İşbu Hüküm ve Koşullar yalnızca Türkçe dilinde veya Türkçe-İngilizce olarak iki dilde akdedilebilir.

  9. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında akdedilen herhangi bir sözleşme zımni olarak akdedilemez.

  10. Ücretli Hizmetler aşağıdakilerden oluşmaktadır (“Ücretli Hizmetler”):

   • Yayıncılar ve Reklamverenler arasında Portalların sağlanması ve Ücretli (Sponsorlu) makalelerinin yayınlanmasında aracılık yapılması;

   • Yazarlar ile Yayıncılar arasında İçerik oluşturulmasında aracılık yapılması; 

   • İşbu Hükümlerin 8’inci maddesi uyarınca makalelerin oluşturulması; veya.

   • İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde bir ücret belirlenen diğer Hizmetler.

  11. Aracılık, işbu Hüküm ve Koşulların ilgili Hizmetle uygulanabilir olan hükümleri ile uyumlu olarak, Kullanıcı nam ve hesabına veya Hizmet Sağlayıcı’nın adına ve fakat Kullanıcı’nın yararına hareket etmeyi içerebilir. 

  12. Yayıncı İnternet Sitesi’nde madde 2.10’da yer alan aracılık faaliyetlerinin uygulanacağı internet portalları ve bloglarının bir listesini (bundan böyle “Portallar” olarak anılacaktır) yayınlar. Yayıncı, her bir Portal için, adresi, faaliyet konusu, tanımı, bilinirliği ve Reklamverenler için önemli olan diğer bilgileri yayınlar. Ayrıca, aktif  KDV mükellefi olmayan Yayıncılar bu durumu Portal’ın tanımında veya İnternet Sitesi’ndeki kayıt süreci böyle bir seçenek sunuyorsa (madde 4.2) burada belirtmelidir

  13. İşbu Hüküm ve Şartlar kapsamında İş günü Cumartesi Pazar ve Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî tatil olan günler dışındaki günleri ifade eder. İşbu Hüküm ve Şartlar’da “gün” ifadesi takvim gününü ifade etmektedir. 

  14. İnternet Sitesi’nde mevcut diğer belgelerin işbu Hükümler’de atıfta bulunulan hükümleri işbu Hükümler’in ayrılmaz parçasıdır. Bu belgelerin Hükümler’in içeriği ile uyuşmaması halinde Reklamveren, işbu Hükümler ile bağlı olacaktır.

  15. Yayıncı’nın, makalenin yayınlandığı Portal’ın yöneticisini (satış sözleşmesi veya başka bir nedenle) değiştirmek istemesi halinde, Portal’ı devralacak kişinin Ücretli Makaleleri Portal’da anlaşılan süre boyunca yayınlamaya devam etmesini sağlamakla yükümlüdür. Yeni yöneticinin Ücretli Makaleleri işbu Hükümler ile uyumlu olarak anlaşılan süre boyunca yayında tutmaya devam etmemesi halinde, Portal’ı devreden Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı’yı Reklamverenler tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltilebilecek taleplere ilişkin olarak tamamen tazmin eder.  

  16. İşbu Hüküm ve Koşullar 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanmıştır. 

 3. Hizmet ve Hizmetin Kullanılması
  1. Sunulan Hizmet, özellikle Yayıncılar ve Reklamverenler arasında Sponsorlu Makalelerin yayınlanacağı Portallar’a erişime ve bu Portallar’da Sponsorlu Makalelerin yayınlanmasına ilişkin aracılık faaliyetini içermektedir. Hizmet, ayrıca Hüküm ve Şartlar’ın uygulandığı diğer hizmetleri de içerir.  

  2.  Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı tarafından Yayıncılar veri tabanına yerleştirilen, işi veya mesleki faaliyetleri kapsamında paylaşılan makalelerin yayınlanması için kendi Portal alanlarını sunan sistem Kullanıcısıdır. 

  3.  Yayıncı, Portalları, içerikleri dahil olmak üzere kullanmak ve yönetmek için gerekli tüm haklara sahip olmalıdır. Eğer bu haklar Yayıncı’ya Portal’ın yönetilmesi için kişisel veya sınırlı ayni hak bahşeden bir sözleşmeye veya diğer hukuki işlemlere dayanmakta ise, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı’yı bu hususta bilgilendirmekle ve Portal’ın sahibinden gerekli izinleri temin etmekle yükümlüdür. Bu durum, Portal’ın sahibinin Hizmet Sağlayıcı ile Yayıncı olarak doğrudan işbirliği yapma hakkına halle getirmez. Hizmet Sağlayıcı, herhangi üçüncü kişilerden sözleşmesel veya kanuni haklarının ihlali nedeniyle yöneltilebilecek hiçbir iddia veya talepten sorumlu değildir ve Yayıncı Hizmet Sağlayıcı’yı bu gibi iddia veya taleplere ilişkin olarak tazmin eder. 

  4. Hizmet Sağlayıcı ilave hizmetler ve genişletmeler sunabilir. 

  5. Hizmetin doğru kullanımı internete bağlı, işletim sistemi (Windows, Mac OS, Linux veya benzeri) ve ağ tarayıcısı (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari)  olan PC, Mac veya benzeri bilgisayar ile mümkündür. Bazı Hizmetler ve araçlar bir elektronik posta hesabı gerektirebilir. Hizmetlerin kullanımı, aksi belirtilmedikçe, Adobe Flash Player Versiyon 9 veya daha ileri bir versiyonu ve JavaScript desteğini gerektirebilir.

  6. Hizmetleri kullanırken, bilgisayarınıza çerezler yüklenebilir.  Çerezlerin kullanımı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kurallar GİZLİLİK POLİTİKASI VE BİLDİRİMİ’nde belirlenmiştir. 

  7. Hizmet Sağlayıcı ile anlaşıldığı takdirde, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip kodunu kullanır, Yayıncı Hizmet kapsamında kullanılan her bir Portal’da kodlar yüklemek, bilgi depolamak veya halihazırda telekomünikasyon terminalinde mevcut olan bilgilere erişmek ve aynı zamanda bahse konu bilgileri GİZLİLİK POLİTİKASI VE BİLDİRİMİ’nde belirtilen kurallarla uyumlu olarak kullanmak için kullanıcıların ve son kullanıcıların mevzuat uyarınca gerekli rızasını aldığını beyan ve taahhüt eder. 

  8.  Ücret oranları dahil olmak üzere hizmetlere dair ödemelere ilişkin detaylı kurallar İnternet Sitesi içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından ilgili Hizmete dair bölümlerde belirlenir.

  9. Yayıncılar, sağladıkları hizmetler için, hizmetlerin ifasına ve hizmetlerden elde edilen gelirlere ilişkin olarak vergi yükümlülüklerini (veya diğer kamu hukuku yükümlülüklerini) masraf ve giderlerine kendisi katlanarak ödemekle yükümlüdür. 

  10. Yayıncı tarafından işbu Hükümler kapsamında ifa edilen hizmetler sonucunda tahakkuk eden vergi hükümlülükleri Yayıncı’ya ödenen ücreti artırmaz, bu KDV uygulanmadıkça İnternet Sitesi’nin ilgili bölümlerinde tanımlanan ücretin brüt ücret olduğu anlamına gelir. Ayrıca, böyle bir durumda, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı’yı vergi miktarının (geçici vergi) belirlenmesi için gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. 

  11.  Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı’ya ödemeler Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı tarafından faturada belirtilen banka hesabına banka transferi yolu ile yapılır. Ödeme günü, Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına tüm ödeme tutarının ile geçtiği gündür. 

  12. Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen, İnternet Sitesi’nde Yayıncı’ya gösterilen ücretler dönemsel değişikliklere tabi olabilir; ancak Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı arasında faturalama bakımından, bir Hizmet için sipariş oluşturulması anında yürürlükte olan ücretler bağlayıcıdır.   

  13. Hizmet Sağlayıcı ve Yayıncı birbirlerini elektronik fatura kullanılması için yetkilendirmektedir. Yayıncı’nın KDV faturası kesme yükümlülüğü yoksa, faturalar Hüküm ve Şartlar’ın KDV faturalarına ilişkin hükümlerine göre düzenlenir. 

  14. Yayıncılar ve Reklamverenler arasındaki Ücretli Hizmetlerin ifası kapsamında aracılık yapılan işlemlere kapsamında muaccel alacaklar için ödeme mutabakatlarını yapma hakkı münhasıran yalnızca Hizmet Sağlayıcı’dadır; bu özellikle Yayıncı’nın bağımsız olarak Reklamverenle veya diğer İnternet Sitesi Kullanıcıları ile Hizmet Sağlayıcı tarafından veya diğer İnternet Sitesi Kullanıcıları tarafından sunulan Hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir ödeme mutabakatı gerçekleştiremeyeceği anlamına gelir.  

  15. Yayıncı, mevzuatın gerektirdiği ölçüde, Ücretli Makaleleri oluşturan yazarlara veya bunları temsil eden kuruluşlara mevzuata göre muaccel olan tüm ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Yayıncı, Reklamveren’in bu ödemeyi yapmakla yükümlü olmadığını kabul eder.

  16. İnternet Sitesi’nde belirtilen ücretler net ücretler olup eğer ilgili Hizmete veya Hizmet’i sağlayan kullanıcıya uygulanabilir ise KDV ile artabilir.

 4. Hizmete Kayıt Olmak
  1. İnternet Sitesi’nin bir Kullanıcısı olmak için, Hüküm ve Şartlar kabul edilmeli ve İnternet Sitesinde yer alan kayıt prosedürü tamamlanmalı ve bir hesap oluşturulmalıdır. 

  2. Kayıt prosedürü elektronik kayıt formunun talimatlara uygun olarak doldurulması ve ilgili Hüküm ve Şartların kabul edilmesinden oluşmaktadır. Hüküm ve Şartlar’ın Reklamveren tarafından kabul edilmesi ile, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı ile İnternet Sitesi’nin kullanım kurallarına ilişkin olarak anlaşmış olur. 

  3. İnternet Sitesi’ne kayıt ile birlikte Yayıncı’nın hesabı kendisine tahsis edilir. Yayıncı, İnternet Sitesi’nde yalnızca bir hesap sahibi olabilir. Kayıt işlemine ilişkin olarak son karar Yayıncı’nın veya Portal’ının Hüküm ve Şartlar’da belirtilen gerekliliklere uymaması halinde kaydı reddedebilecek olan Hizmet Sağlayıcı tarafından verilir. 

  4. Hesap Hizmet Sağlayıcı tarafından özellikle Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı’ya ilişkin olarak aşağıdaki durumların meydana geldiğini tespit etmesi üzerine herhangi bir ihtara lüzum olmaksızın silinebilir veya askıya alınabilir:

   • Hüküm ve Koşulların atıfta bulunduğu mevzuat hükümleri dahil olmak üzere Hüküm ve Koşulları ihlal ettiğini;

   • Reklamveren veya Hizmet Sağlayıcı’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediğini;

   • Sağlamış olduğu özellikle Portallara ilişkin verilerin yanlış veya eksik veya mevzuatı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu;

   • İnternet Sitesi’ne son girişinden itibaren 12 aylık süre boyunca giriş yapmadığını tespit ettiği hallerde hesap kaldırılabilir; eğer son girişten itibaren verilen ara 3 ayı geçerse, hesap askıya alınabilir. 

  5. Ayrıca, hesap Hizmet Sağlayıcı tarafından Portal’ın (tüm Yayıncı Portalları) Hüküm ve Şartlar’da düzenlenen gerekliliklere uymaması halinde silinebilir. 

  6. Hesabı kaldırılan Reklamveren’e yeni bir hesap tahsis edilmesi madde 4.4’te belirtilen ihlallerin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Her durumda, hesabın yeniden kullanılmasına ilişkin olarak verilecek karar yalnızca Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. 

    

 5. Hizmetin İfasına İlişkin Detaylar
  1. İnternet Sitesi Reklamverenler ve Yayıncılardan müteşekkil bir veritabanı oluşturmaktadır. Veritabanı, sürekli olarak doğrulanmakta olup veritabanının değişmesi işbu Hüküm ve Şartlar’da değişiklik yapıldığı anlamına gelmez. 

  2. Yayıncı, İnternet Sitesi’ne yüklenen makalelerin yayınlanması için Portal alanlarına erişim sağlama hakkına sahip olduğunu ve bunun için gerekli tüm izinleri aldığını ve internet siteleri hakkında sağlamış olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan eder. Özellikle, Yayıncı Portal alanının sağlanmasının ve Portal’da makalelerin yayınlanmasının ve internet siteleri hakkında bilgilerin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini, ve bu yayınlar için kişisel verilerin işlenmesine ve çerezlerin yüklenmesine ilişkin olanlar gibi gerekli izinleri aldığını beyan eder. Yayıncı ayrıca, Hizmet Sağlayıcı’dan Portal alanının sağlanmasına ilişkin olarak herhangi bir talepte bulunulması halinde, Yayıncı’nın Hizmet Sağlayıcı’yı bundan kaynaklanan tüm masraf ve giderlerine ilişkin olarak tazmin edeceğini taahhüt eder.   

  3. Yayıncı, Portal’ın özellikle teknik unsurları, görünümü ve içeriği bakımından uygun kalitede olmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda temel kalite gereklilikleri İnternet Sitesi’nde düzenlenmektedir: https://www.whitepress.net/knowledge-base/357/publisher-requirements-august-2020. Hizmet Sağlayıcı temel kalite gerekliliklerin zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

  4. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için, Yayıncı ziyaretçilerin cihazlarına trafik analizleri ve internet sitesi ziyaret istatistikleri dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı’nın çerezlerinin yüklenmesine ilişkin olarak kullanıcılarını bilgilendirmeyi ve Portal’ı üzerinden kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”) rızalarını almayı taahhüt eder.  Kullanıcılarının rızasını almadan önce, Yayıncı kullanıcılarını çerezlerin yüklenmesinden önce (1) çerezlerin yüklenme amacı, (2) Hizmet Sağlayıcı tarafından çerez kullanım yöntemleri ve (3) bu çerezlerin kullanıcının cihazından nasıl kaldırılacağına ilişkin olarak müphem olmayan, açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirir. 

  5. Yayıncı, rıza veren kişi tespit edilebilecek ve Hizmet Sağlayıcı tarafından talep ettiğinde Hizmet Sağlayıcı ile paylaşılabilecek şekilde rızaları arşivleyeceğini taahhüt eder ve Yayıncı Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı tarafından Portal’ı üzerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

  6. Yayıncı, yukarıda belirtilen rızaları alırken, Hizmet Sağlayıcı’nın gizlilik politikası ve bildirimine bir bağlantı oluşturarak Hizmet Sağlayıcı’nın KVKK’dan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacağını taahhüt eder.

  7. Yayıncı;

   • Madde 5.3’te belirtilen şartların genel anlamda ifade edildiğini Portal’a ilişkin şartları sınırlayıcı olarak sıralayan bir liste olmadığını;

   • Yayıncı’nın Portal’ının şartlara uyup uymadığını ve bu kapsamda İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetlerin son esas ve son kullanıcıları olan Reklamverenlerin iyi bir şekilde anlaşılmış yararları kapsamında oluşturulup oluşturulmadığı hususlarında Hizmet Sağlayıcı’nın bağımsız olarak karar vereceğini kabul ve beyan eder.

  8.  Yayıncı, Portal’ındaki Hizmetler kapsamında yayınlanan Ücretli Makaleler dışındaki çevrimiçi içeriklere ilişkin olarak;

   • İlgili materyallere ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde telif haklarına ve diğer ilgili haklara sahip olduğunu;

   • Bu içeriklerin Hüküm ve Şartların amaçları doğrultusunda kullanılmasının yazarın telif haklarının ihlalini teşkil etmeyeceğini;

   • Materyallerde yer alan kişilere ait fotoğrafların yayılması için gerekli tüm izinlere sahip olduğunu; 

   • Materyallerin kullanılmasının herhangi bir üçüncü kişinin sınai mülkiyet hakkını, ve özellikle markalar ve tanınmış markalara ilişkin korunan hakları ihlal etmediğini; 

   • Bu materyallerin yayınlanmasının haksız rekabete yol açmayacağını;

   • Bu materyallerin yayınlanmasının mevzuatı, iyi niyet ve dürüstlük kurallarını, topluluk halinde yaşama kurallarını ve üçüncü kişilerin haklı çıkarlarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. 

  9.  Hizmet Sağlayıcı, Yayıncı’nın Portal’da yer alan bilgiler veya içeriklerin kapsamı nedeniyle Hüküm ve Şartları özellikle madde 5.3 ve 5.8’i ihlal etmesi halinde herhangi bir Yayıncı Portal’ını kaldırma hakkına sahiptir. 

 6. Sponsorlu (Ücretli) Makaleler
  1. Sponsorlu Makaleler (bundan böyle “Sponsorlu Makaleler” veya “Ücretli Makaleler” olarak anılacaktır) Reklamveren’in bir ürününü, şirketinin veya hizmetinin reklamını yapan metinler (ekli medya dahil olmak üzere) bilgilendirici nitelikteki diğer metinleri ifade eder.  Reklamveren yayın için Sponsorlu Makale yüklediğinde, bunun özgün bir içerik olup olmadığını, bir başka ifadeyle, daha önce internet üzerinde paylaşılmamış bir içerik veya daha önce internet üzerinde paylaşılmış bir içerik olduğunu belirtmelidir.  İlgili açıklama belirsizliğe mahal vermemeli ve İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı ve potansiyel Yayıncılar tarafından görülebilir olmalıdır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Reklamveren’in bunu belirtmesi Hizmet Sağlayıcının bir taahhüdü olarak yorumlanamaz.  

    

  2. Hizmetin bir parçası olarak, Yayıncı da bir Ücretli Makale hazırlayabilir. Bu durumda, bu materyalin hazırlanması için kurallar Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı arasında belirlenmektedir; ancak Reklamveren Yayıncı tarafından hazırlanan Ücretli Makale’nin şekline veya içeriğine ilişkin herhangi bir hak kazanmaz. Portal alanının sağlanması ve yayına ilişkin hükümler işbu Hüküm ve Şartlarda belirlenmektedir. Yayıncı tarafından hazırlanan makale veya bunun yayınlanması üçüncü kişilerin mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere mevzuatı, iyi niyet ve dürüstlük kurallarını, topluluk halinde yaşama prensiplerini, ve üçüncü kişilerin haklı çıkarlarını ihlal etmemeli ve haksız rekabet oluşturmamalıdır. 

    

  3. Yayıncı, İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle: 

   • Portallarında yayınlanan Sponsorlu Makaleler için teknik gereklilikleri;

   • Yayıncı’nın Hizmet Sağlayıcı’dan her bir Sponsorlu Makale için alacağı ücretin net miktarı;

   • Ücret miktarının Yayıncı tarafından belirlenen ilave parametrelere bağlı olup olmadığı (örneğin Facebook profilinde bilgi paylaşılması);

   • Sponsorlu Makale’nin yayınlanmasını reddedebilme nedenlerine ilişkin örnekleri belirler. 

  4. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesi üzerinden, Portal alanlarına erişim sağlamak ve Yayıncıların Portallarında Sponsorlu Makaleler yayınlamakla ilgilenen Reklamverenleri aramaktadır, ancak Hizmet Sağlayıcı Reklamverenlerin ilgisini çekmek veya bu Hizmetten kar elde edilmesine ilişkin olarak herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

  5. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesi’ni kullanarak, Reklamveren adına Yayıncı’nın Portal’ına makale yayınlanması amacıyla aşağıdaki şartların oluşması halinde erişim talep eder:

   • makalenin içeriğinin hazır ve İnternet Sitesi üzerinde Yayıncı tarafından gözden geçirilmesine elverişli olması (ekleri, yapısı ve bağlantıların düzeni dahil olmak üzere) 

   • makalenin içeriğinin özgün olup olmadığı hususunun belirtilmesi. 

  6. Hizmet Sağlayıcı’nın temin edilen Ücretli Makalelerin (ve daha sonra yayınlanmalarının) içerikleri, yayınlanmak için kabul edilebilirlikleri, içeriğe ve diğer medya çeşitlerine (fotoğraflar, grafikler vb.) ilişkin haklara sahip olunup olunmadığı bakımından mevzuatı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Hizmet Sağlayıcı, Ücretli Makalelerden kaynaklanabilecek muhtemel mevzuat ihlallerinden veya üçüncü kişilerin haklarının ihlallerinden sorumlu değildir. 

  7. Yayıncı, siparişe ilişkin bilgiyi elektronik posta ile Hizmet Sağlayıcı Reklamveren’den bu bilgiyi öğrendikten itibaren bir iş günü içerisinde alır. Portal alanının sağlanması ve Ücretli Makale’nin yayınlanmasına ilişkin sözleşme Yayıncı tarafından Reklamveren’in teklifinin kabul edildiği anda, yani makalenin yüklenmesi ve/veya Yayıncı tarafından yayının işaretlenmei (madde 6.9) anında akdedilir. Bu durumda, Yayıncı, makaleyi kabul tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde İnternet Sitesi tarafından hazır hale getirilen şekil ve içerikte yayınlamayı taahhüt eder. Özel durumlarda, bu süre İnternet Sitesi’nde ve Yayıncı’nın teklifinde açıkça belirtilmişse değişebilir.

  8. Reklamverenin Portal alanının sunulması ve Sponsorlu Makale’nin yayınlanması zamanına ilişkin olarak olağan olmayan yönlendirmelerde bulunması, Yayıncı tarafından Sponsorlu Makalenin reddedilmesi için sebeplerden birinin oluşması veya Reklamverenin diğer olağandışı istekleri halinde, Yayıncı bir Sponsorlu Makale’yi yayınlamayı reddedebilir.  

  9. Portal alanının sağlanması ve Ücretli Makale’nin İnternet Sitesi’nde yayınlanmasına ilişkin olarak, Yayıncı, Portal alanının sunulduğunu ve anlaşılan yayının yapıldığını yayın zamanından itibaren en geç 24 saat içerisinde İnternet Sitesi üzerinden belirtir. Yukarıdaki cümlede yer alan “belirtme” ifadesi, Yayıncının sunulan Portal alanına ilişkin olarak internet adresini paylaşmış olduğu şeklinde anlaşılır. Belirtme işlemi Reklamveren’in Ücretli Makale’nin yayınlandığına ilişkin otomatik olarak – elektronik posta ile- bilgilendirilmesine vesile olur. 

  10. Bir Ücretli Makale’nin İnternet Sitesi üzerinde yayınlanması ve belirtilmesinden sonra, Reklamveren Portal alanının sağlandığını ve yayının doğruluğunu teyit eder; Hizmet Sağlayıcı’nın da böyle bir hakkı bulunmakla birlikte böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu teyit İnternet Sitesi’nde ilgili alanın uygunluğu ve Ücretli Makale’nin yayınının akdedilen sözleşme ile uyumluluğunu kapsamaktadır. Bu teyidin en geç Yayıncı’nın yayını belirtmesinden itibaren 2 iş günü içinde yapılması beklenmektedir. Yayıncı’nın Reklamveren tarafından kabul edilmiş teklifine göre Ücretli Makale’nin Yayıncı tarafından hazırlanması halinde, Reklamveren’in içeriği Yayıncı tarafından Ücretli Makale’nin gönderilmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde kabul etmesi beklenir, bu durumda Hüküm ve Şartlar’ın 8.11 hükümleri duruma uygun olduğu ölçüde uygulanır. Reklamveren’in Ücretli Makale’nin yayınını, Yayıncı’nın Ücretli Makale’yi yayınladığını belirtmesi sonrasında 2 iş günü içerisinde teyit etmemesi halinde, Ücretli Makale’nin doğru yayınlandığı kabul edilir. 

  11. Yayıncı’nın Portal alanını yayın yapılabilmesi için sunmaması, veya Yayıncı tarafından Ücretli Makale’nin yayınının Yayıncı ve Reklamveren arasındaki sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde yapılmış olması veya Yayıncı’nın Portal alanı sağlanması ve yayında gecikmesi hallerinde Hizmet Sağlayıcı ve Reklamveren birlikte aşağıdakilerden birine karar verir: 

   • Yayıncı’nın sözleşme ile uyumlu şekilde Portal alanını sunması;

   • Yayıncı’nın yayının içeriğini düzeltmesi – bu durumda Hizmet Sağlayıcı ve Reklamveren ilgili değişikliklerin kapsam ve tarihini belirtir;

   • Reklamveren’in tamamen veya kısmen sözleşmeyi feshetmesi – bu durumda Reklamveren tarafından ödenen ücret feshin kapsamına göre iade edilir.  

  12. Portal alanına ve yayına düzgün bir şekilde erişim sağlanması halinde, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı’ya İnternet Sitesi’nde daha önce Yayıncı tarafından 6.3 (b) ve (c) ile uyumlu olarak belirtilen tutarda bir KDV faturası keser. Yayıncı, kendi takdirinde olacak şekilde, belirli bir süre içerisinde sunulan tüm Portal alanlarına ve yapılan yayınlara ilişkin olarak konsolide bir fatura da düzenleyebilir.

  13. Hizmet Sağlayıcı, usulünce hazırlanmış faturanın teslim alınması ve kabul edilmesi üzerine bir sonraki iş gününde KDV faturasını ödemeyi taahhüt eder.

  14. Yayıncı, aksi Hizmet türü belirlenirken belirtilmedikçe, içeriği değiştirilmeksizin makalenin yayınını yayın tarihinden itibaren en az bir yıl boyunca sürdürmeyi taahhüt eder. 

  15. Hizmet Sağlayıcı, Yayıncı’nın internet sitesinden, sebep belirtmeksizin, bir makaleyi kaldırmasını elektronik olarak talep edebilir. Bu durumda, Yayıncı makaleyi talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde silmeyi taahhüt eder. 

  16. Yayın tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, makalenin talep edilmemesine rağmen silinmesi veya içeriğinin değiştirilmesi halinde Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı’ya karşı Hizmet Sağlayıcı’nın bu sebeple maruz kalabileceği her türlü zarar ve kayıplar için sorumlu olacaktır. Bu özellikle aşağıdaki hallerde uygulanır: 

   • Yayıncı tarafından kasıtlı olarak makalenin kaldırılması veya içeriğinin değiştirilmesi (bağlantıların kaldırılması); 

   • Yayıncı’nın sitesine kendi kusuru nedeniyle sürekli olarak erişim sağlanamaması; 

   • Portal’a ilişkin hakların satılması ve sonra alıcı tarafından yayına devam edilmemesi. 

  17. Aşağıdaki durumların varlığı halinde, Portal’a erişim sağlanması ve Ücretli Makale’nin yayını için süre Hizmet Sağlayıcı veya Yayıncı’ya Ücretli Makale’ye ilişkin olarak ileri sürülebilecek ücrete ilişkin geri ödeme veya tazminat talepleri de dahil olmak üzere herhangi bir talep yöneltme hakkı olmaksızın kısaltılabilir:

   •  Yayıncı’nın Portal’ı askıya alması veya durdurması;

   • Ücretli Makale’nin, mevzuatı ihlal etmesi veya mevzuatı ihlal ettiğine dair makul şüphe olması nedenleriyle kaldırılması;

   • Ücretli Makale’nin üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiğine dair makul şüphe olması nedenleriyle kaldırılması;

   • Ücretli Makale’nin Reklamveren’in talebi üzerine kaldırılması;

   • Reklamveren’in kasıtlı olarak Yayıncının aleyhine hareket etmesi, örneğin; bir makaleye anormal bağlantıların yerleştirilmesi; 

   • Reklamveren’in Hüküm ve Şartlar’ın yayın sonrası yükümlülüklerini belirleyen şartlarına aykırı davranması;

   • Mücbir sebep halinin neden olması;

   • Yayıncı’nın Ücretli Makale’nin yayınlandığı Portal’ı işletmeyi bırakması ve faaliyetlerine başkaca bir Portal’da devam etmemesi.

  18. Madde 6.11 ve 6.16’da belirtilen haller dahil olmak üzere Portal’a erişim ve yayına ilişkin kuralların ihlal edilmesi ve Reklamveren’in taleplerini Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı (veya Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı’ya karşı haklarını Reklamveren’e devrettiği hallerde, Reklamveren) Yayıncı’ya, Portal alanına erişim ve yayın için belirlenen ücret bedelini aşmayan uygun taleplerini Yayıncı’ya yöneltme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; Yayıncı’nın kasten hareket etmesi halinde sorumluluğu sınırlı olmaz.

  19. Hüküm ve Şartlar’a göre Yayıncı tarafından (kısmen veya tamamen) madde 6.11’de belirtilen fesih hali de dahil olmak üzere ücret iadesini gerektiren bir halin meydana gelmesi ve Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı’ya ödenen ücreti ilgili iade (kısmen veya tamamen, hangisi uygun ise) için gerekçenin oluştuğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde yeterli bir şekilde iade almaması halinde, Hizmet Sağlayıcı iadeye ilişkin alacaklarını Reklamveren’e devredebilir ve Yayıncı’ya ödemeyi doğrudan Reklamveren’e yapması yönünde bildirimde bulunabilir. Hizmet Sağlayıcı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 190’ıncı maddesi uyarınca Reklamveren’in devredilen haklarını kullanabilmesi için Yayıncı’ya ilişkin olarak Reklamveren’e gerekli bilgileri verir. 

  20. Yayıncı, Madde 6.14’te belirtilen yayın süresince, Portal’da sunulan alanı ve Ücretli Makale’nin URL adresini değiştirme hakkını saklı tutar. Adres veya alan adının değişmesi halinde, bu yönlendirme 301 ile yapılmalıdır. Bu gibi bir değişiklik Portal alanına erişim verilmesi ve Ücretli Makale’nin yayınlanmasına ilişkin olarak kuralların ihlali olarak değerlendirilmez.

  21. Yayıncı’nın, yayının yapıldığı internet sitesine ilişkin olarak “İnternet sitenizden anormal bağlantılar” manuel filtresini veya (Google’dan) buna paralel filtreleri alması halinde, Yayıncı makaledeki bağlantıların özelliklerini nofollow olacak şekilde değiştirebilir. Bu hareket, yayın kapsamında akdedilen sözleşmenin ihlali olarak nitelendirilemez. 

  22. Yayıncı, Reklamveren ile Portal alanının sunulması veya İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya yayınlanabilecek Ücretli Makalelere ilişkin olarak herhangi bir iletişime geçmeyeceğini taahhüt eder.  Bu kural, Hüküm ve Şartlar’da açıkça izin verilen hallere uygulanmaz. 
    

 7. Uzman Misafir Makaleleri
  1. Türkiye pazarında uygulanmamaktadır.

 8. Makalelerin Hazırlanması
  1. Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla, kendi ihtiyaçları için Ücretli Makalelerin hazırlanması için sipariş oluşturabilir. Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla ayrıca yayınlanma amacı dışında da makale hazırlanmasına ilişkin sipariş oluşturabilir. 
  2. Yayıncı tarafından kendi ihtiyaçları için makale (bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) hazırlanmasına ilişkin sipariş oluşturulması halinde;
   • Yayıncı, sipariş verilen İçerik’in türünü belirtir ve gerekli olabilecek her türlü ilave bilgi ve yorumu sağlar;

   • Yayıncı, İçerik’in hazırlanması için İnternet Sitesi’nde bu Hizmet altında mevcut ücret listesi ile uyumlu olarak ücrete katlanır. 

  3. Yayıncı, İçerik’in İnternet Sitesi üzerinde tarif edilen paketlerden birinde yer alan şekilde hazırlanmasını talep edebilir. Bu Hizmet’in ifası için son tarih, istenilen pakete göre, İnternet Sitesi’nde belirlenir. 

  4. Yayıncı sipariş ile birlikte sağladığı veri ve diğer unsurların içerikleri, yayına kabul edilebilirlikleri bakımından mevzuata uygun olduklarını ve içeriğe ve kullanılan diğer medyalara (fotoğraf, grafik vb.) ilişkin haklara sahip olduğunu garanti eder. 

  5. Hizmet Sağlayıcı’nın, Yayıncı tarafından sağlanan veri veya diğer bilgilerin içerikleri, yayına kabul edilebilirlikleri ve bunlara ilişkin hak sahipliği bakımından uygun olup olmadıklarını teyit etme yükümlülüğü yoktur. 

  6. Yayıncı tarafından bir sipariş verildikten sonra, Hizmet Sağlayıcı en geç 1 gün içerisinde Yazar ile bir sipariş oluşturmalıdır. 

  7. İçerik’in hazırlanmasına ilişkin Hizmet’in ücreti İnternet Sitesi’nin bu Hizmet’e ilişkin kısmında belirlenir. İnternet Sitesi, Hizmet Sağlayıcı tarafından ayrıca ücrete tabi olmaksızın ifa edilebilecek, zaman zaman verilen bir siparişle ilgili olabilecek, özellikle stok fotoğraflar gibi unsurlara ilişkin ilave hizmetleri de belirtebilir. 

  8. Yayıncı tarafından bir sipariş verilmesi, İçerik hazırlanmasına ilişkin Hüküm ve Şartlarda belirtilen koşulların kabul edildiği anlamına gelir ve aynı zamanda Hizmet Sağlayıcı tarafından sipariş edilen İçerik’e ilişkin olarak ifa edilen Hizmetler için tahsil edilecek ücretin temelini oluşturur. 

  9. İçerik’in hazırlanmasına ilişkin anlaşma Yazar tarafından Yayıncı’nın siparişinin kabulünün alınması anında akdedilmiş kabul edilir ve bu durum Yayıncı’ya, İnternet Sitesi aracılığıyla bildirilir. Yazar teklifi kabul etmekle yükümlü değildir. 

  10. Yazar, İnternet Sitesi’nde belirtilen son tarihe kadar İçerik’i hazırlar (madde 8.3). Zor bir konu veya sayıca fazla sipariş olması halinde, Hizmetin ifa süresi en çok sonraki üç gün için uzatılabilir; bu uzatmaya ilişkin olarak Hizmet Sağlayıcı derhal Yayıncı’ya bildirimde bulunur.

  11. İçerik’in hazırlanmasından sonra, İnternet Sitesi İçerik’i Yayıncı’nın erişimine sunar ve Yayıncı İçerik hakkında yorumlar sunma veya İçerik’i kabul etme hakkına sahiptir. Yayıncı’nın İçerik’i teslim almasından itibaren 3 iş günü içerisinde teyit etmemesi halinde, İçerik’in kabul edildiği varsayılır. Daha sonra talep edilen değişikliklere, İçerik’in hazırlanmasına ilişkin sözleşmeye değişiklik talebi şeklinde muamele edilmekle birlikte böylesi değişiklikler Yazar’ın kabulünü gerektirir, ve ayrıca bu değişikliklere ilişkin olarak Yayıncı’nın ilave ücret ödeme yükümlülüğü doğabilir. 

  12. Madde 8.10’in son cümlesi dışındaki hallerde, İçerik’in anlaşmaya aykırı bir şekilde hazırlanması veya Hüküm ve Şartların madde 8.10 hükmü uyarınca bildirildiği zamanında hazırlanmaması hallerinde, Hizmet Sağlayıcı ve Yayıncı aşağıdaki durumlardan birine karar verir: 

   • Yazar, İçerik’i düzeltir –Hizmet Sağlayıcı ve Yayıncı, 2 günden kısa olmamak üzere bir son teslim tarihi ve uygulanacak değişikliklerin kapsamını belirlerler. Yazar, değişiklikleri reddetme hakkına sahiptir. Eğer Yazar bu hakkını kullanırsa, aşağıda b) hükmünde düzenlenen fesih hakkı uygulanır;

   • Yayıncı kısmen veya tamamen sözleşmeyi feshedebilir. Bu hakkın kullanılması halinde, Yayıncı tarafından ödenen ücret feshin kapsamı ile orantılı olarak iade edilir.  

  13. Yayıncı, İnternet Sitesi’nde sipariş zamanında sunulan seçeneklerde standart olarak ilgili İçerik türü için verilen prensiplere ilaveten içeriğin uzunluğu ve türü hakkında taleplerde bulunma hakkına sahip değildir. Bu durumlar, madde 8.12’de yer alan taleplere de sebep teşkil etmez. 

  14. Hizmetin sözleşme ile uyumsuz olması nedeniyle madde 8.12’de yer verilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, bu kapsamda talepler İçerik’in hazırlanması için anlaşılan bedeli aşamaz. 

  15. Hizmet Sağlayıcı, özel hallerde, İnternet Sitesi’nde veya İçerik’in hazırlanmasına ilişkin sözleşmede yer verilmese de Yayıncı’nın kusurundan kaynaklanan veya Yayıncı’nın talebi üzerine gerçekleştirilen standart dışı faaliyetler için ilave ücret hakkını saklı tutar. Yayıncı bu ilave ücretlere ilişkin ödemeyi Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmet Sağlayıcı’nın yazılı talebi üzerine derhal yapar. 

  16. İçerik’in kabul edilmesi üzerine, Hizmet Sağlayıcı, İçerik’in hazırlanması için tahakkuk ettirilen ücretin bir parçası olarak, Yayıncı’ya, aşağıdaki kullanım alanları için sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verir: 

   • Çıktı alınması ve reprografik dahil olmak üzere, herhangi bir tekniğin kullanılması suretiyle, dijital, manyetik, optik ve elektronik medyaya elektronik kitap (e-book) veya sesli kitap (audiobook) formatında sınırsız kopya, bası ve yeniden baskılar halinde gerek tek başına gerekse diğer işler ile beraber veya işin karakterlerinden farklı karakterlere sahip materyaller ile birlikte kaydetmek veya çoğaltmak;

   • Tüm uygulanabilir dağıtım yolları üzerinden ve özellikle internet üzerinden ve işletmeler arası (talep üzerine tedarik) perakende, kiosklar, posta yolu ile sipariş (mail order), perakende zinciri, kitap kulüpleri, çapraz-satış, doğrudan pazarlama, kapıdan kapıya, basın ekleri ve aynı zamanda ücretsiz dağıtım yolları ile niceliksel, konu bakımından, bölgesel veya kamusal bir sınırlama olmaksızın nüshaların veya diğer iletişim araçlarını pazarlamak ve dağıtmak;

   • Nüshaları ödünç vermek veya kiraya vermek;

   • Bilgisayar hafızasında saklamak; bilgi ve iletişim ağları, özellikle elektronik ve sesli kitaplar üzerinden kendi herhangi bir yer ve zamanda erişim sağlayabilecekleri şekilde kamuya açık hale getirmek;

   • Şebeke, kablosuz ağ veya uydu üzerinden iletmek ve yayınlamak;

   • Kamuya ifa, sergi, gösterme ve yeniden üretme;

   • her türlü reklamcılık faaliyetinde kullanma. 

  17. Lisansın verilmesi üzerine, Hizmet Sağlayıcı Yayıncı’nın İçerik’i kullanmasına ve madde 8.16’da bahsedilen kullanım alanlarını Yayıncı tarafından yönetilmesine rıza gösterir.

  18. Hizmet Sağlayıcı ayrıca İçerik yaratıcısından, yaratıcının lisans verildiğinde kişisel haklarını kullanmayacağı ve özellikle İçerik’in yazar belirtmeksizin kullanılmasına izin verdiği yönünde garanti aldığını beyan eder. 

  19. Hizmet Sağlayıcı tarafından Yayıncı’ya verilen lisansın ihlal halinde, Hizmet Sağlayıcı en çok en çok İçerik’in hazırlanması için ödenen ücrete eşit bir miktarda sorumlu olur.  
    

 9. ContentStream Ağı Üzerinden Tanıtım Hizmetleri
  1. Türkiye pazarında uygulanabilir değildir.

 10. Yayınlanan Makalelerin Değiştirilmesi
  1. Reklamveren, İnternet Sitesi’nde yayınlanan Ücretli Makalelerin İnternet Sitesi üzerinden değiştirilmesini isteme olanağına sahiptir. 

  2. Ücretli Makalelere değişiklikler Reklamveren’in yönlendirmeleri dikkate alınarak Yayıncı tarafından yapılır.

  3. Ücretli Makalelerde değişikliklere ilişkin iletişim yalnızca İnternet Sitesi üzerinden yapılır. Yayıncı, İnternet Sitesi’nde yayınlanan Sponsorlu Makalelere ilişkin olarak Reklamveren ile doğrudan veya İnternet Sitesi dışından herhangi bir yol ile iletişime geçmemeyi taahhüt eder.

  4. Ücretli Makalelerin içeriğinin değiştirilmesine ilişkin hizmet ücretli olup bu hizmete ilişkin ücret, değişikliklerin kapsamı ve Yayıncı tarafından belirlenen ücrete bağlıdır. Hizmetin ilgili hükümleri çerçevesinde, belirtilen miktarlar yalnızca gösterge niteliğinde olup tipik basit faaliyetlere ilişkindir, yapılabilecek değişikliklerin çeşitliliği nedeniyle bu aşamada bağlayıcı bir ücret bedeli belirlemek mümkün değildir. 

  5. Sponsorlu Makalelere değişiklik yapılması için aksine belirleme yapılmadıkça uygulanacak ücret, otomatik olarak İnternet Sitesi üzerinde belirlenmekte olup Yayıncı tarafından Sponsorlu Makale’nin yayınlanması için alınan ücret esas alınarak hesaplanır.

  6. Ancak, Yayıncı, İnternet Sitesi üzerinden, Reklamveren tarafından istenilen değişikliklerin türüne göre Sponsorlu Makale’ye uygulanacak değişikliklerin bedelini değiştirebilir.

  7. Reklamveren, yeni ücretin belirlenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde teklifi kabul veya reddetmekle yükümlüdür. Ücretin bu süre içerisinde kabul edilmemesi teklifin reddedildiği ve bu anlamda anlaşmanın tamamlanamadığı anlamına gelir. Ücretin kabul edilmesi ise, kabul edildiği anda sözleşmenin akdedildiği anlamına gelir. 

  8. Görüşmelerin herhangi bir aşamasında, Yayıncı yayınlanan makalelere değişiklik yapmayı reddedebilir.

  9. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde, Yayıncı Sponsorlu Makale’ye ilişkin değişiklikleri en geç 3 iş günü içerisinde yayınlamakla yükümlüdür. 

  10. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesinin otomatik fonksiyonları aracılığıyla, Yayıncı’nın İnternet Sitesi’nde Sponsorlu Makale’de değişiklik yapılmasından itibaren 24 saat içerisinde Sponsorlu Makale’de değişiklik yapıldığını belirtmesini ister. Yayıncı bunu İnternet Sitesi’nde değişikliğin yapıldığını belirtince İnternet Sitesi otomatik olarak Reklamveren’i değişikliğin yayını hakkında elektronik posta ile bilgilendirir. 

  11. Sponsorlu Makale’ye değişiklikleri yapıp bu hususu İnternet Sitesi’nde belirttikten sonra, Reklamveren Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin doğruluğunu teyit eder. Hizmet Sağlayıcı da ayrıca, böyle bir yükümlülüğü bulunmasa da Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin doğruluğunu kontrol edebilir. Teyit, değişikliğin bu kapsamda yapılan anlaşmayla uyumunu kontrol etmeyi kapsar. Reklamveren tarafından teyit, Yayıncı’nın İnternet Sitesi’nde değişikliklerin yapıldığını belirtmesinden itibaren 2 iş günü içinde yapılmalıdır. 

  12. Reklamveren Sponsorlu Makale’nin değişikliklerinin yayınına, yayından itibaren 2 iş günü içerisinde teyit vermezse, Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin doğru yayınlandığı varsayılır. Reklamveren tarafından talep edilen bundan sonraki değişiklikler işbu madde 10 uyarınca yeni bir değişiklik prosedürünün takip edilmesi anlamına gelir. 

  13. Aksine bir anlaşma söz konusu olmadıkça, Sponsorlu Makale’ye değişikliklerin uygulanması Yayıncı için makaleyi aslen anlaşılan süreden daha uzun bir süre Portal’da tutma yükümlülüğü oluşturmaz. Yayın süresinde değişikliğin mümkün olması için, Reklamveren’in bu yöndeki teklifi Reklamveren tarafından makalenin değiştirilmesi için hazırlanan rehberde yer verilmelidir ve bu husus bu kapsamda yürütülecek müzakerelerin bir konusu olur.  

  14. İşbu madde 10’da düzenlenmeyen hususlara uygun düştüğü ölçüde ve Madde 10 hükümlerine aykırı olmadıkça madde 6 uygulanır.

  15. Doğru yayın halinde, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı’ya daha önce kararlaştırılan tutarda bir KDV faturası keser.

  16. Hizmet Sağlayıcı doğru bir şekilde düzenlenen faturayı teslim aldığı günden sonraki iş gününde KDV’ye ilişkin muaccel olan tutarı ödemeyi taahhüt eder. 

 11. Yayıncı Tarafından Oluşturulan İstatistikler
  1. Yayıncı Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip kodu ile hangi Portallarının istatistik oluşturacağını belirler. Bu istatistiklere erişim Yayıncı ve Reklamverenler için ücretsizdir.

  2. İnternet Sitesi’ni kullanan Reklamverenler yayınlanan makalelerin popülerliğine ilişkin olarak Yayıncılar tarafından Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip kodunu kullanmaksızın oluşturulan istatistikleri sipariş verebilir. Madde 11’in bundan sonraki hükümleri işbu Madde 11.2’de atıfta bulunulan istatistiklere uygulanır.  

  3. Yayıncılar istatistiklere hiçbir şekilde erişim vermediklerini belirtebilirler. Bu durumda, Reklamverenler (ücreti karşılığında olsa dahi) onlardan istatistik sipariş veremezler. Bu durumda, bahse konu Yayıncılara Hüküm ve Koşulların istatistiklere ilişkin hükümleri (işbu madde 11) uygulanmaz. 

  4. İstatistik sağlayan Yayıncıların ve bunların sağladığı istatistiklerin kapsamına ilişkin bilgiler Reklamverenlere sağlanmaktadır. 

  5. İstatistikler en azından bir makalenin sayfa görüntülenmelerine ilişkin bilgileri veya bir makaledeki alt sayfaya giriş yapan özgün kullanıcıların sayısını içerir.

  6. Yayıncı’nın madde 11.2 uyarınca sunduğu istatistikler kapsamında anlaşmanın akdedilmesi, Reklamveren tarafından; kabul edilebilirliği, kapsamı ve ödemesi Hüküm ve Şartların Madde 11 hükmü ve Reklamverenler için Hüküm ve Şartlar’da belirlenen siparişin verilmesi ile meydana gelir. 

  7. Yayıncının, Hizmet Sağlayıcı’nın Madde 11.1’de atıf yapılan takip kodunu yerleştiremeyeceğini belirtmesi veya Sponsorlu Makale’de kodu yanlış yerleştirmesi hallerinde, Yayıncı işbu Hükümlerin Madde 11.3 hükmü uyarınca istatistiklere erişim sağlamadığını belirtmediği sürece, Reklamveren Yayıncı’nın istatistiklere bir ücretsiz erişim vermesini isteyebilir (bir makale için bir kez). 

  8. Madde 11.7 Yayıncı’nın Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilen takip koduna izin verdiği; ancak Reklamverenin ilgili takip koduna Sponsorlu Makale’de yer vermediği hallerde uygulanmaz. Bu gibi bir durumda, Reklamveren, Yayıncı istatistiklere erişim verdiği takdirde (madde 11.3) Yayıncı’dan temin edilen istatistikler için her bir sipariş oluşturduğunda ücret ödemekle yükümlüdür.  

  9. Yayıncı, Yayıncılar tarafından oluşturulan makaleler için istatistik sağlanması için, işbu Hüküm ve Şartlarda açıkça belirtilen haller dışında, ücrete hak kazanır. Yayıncı bu ücretin bedelini İnternet Sitesi üzerinden değiştirdiği haller dışında (sekme -< Portal düzenlenmesi, istatistikler için ileriki talepler), Yayıncı’ya ödenecek varsayılan ücret 5 İngiliz Sterlinidir (uygulanabilir ise + KDV).

  10. Yayıncı, Reklamveren tarafından Hüküm ve Şartlar ile uygun olarak sipariş verilmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde Reklamveren’e istatistikleri sağlamalıdır.

  11. İstatistiklerle ilgili dosya paylaşılması İnternet Sitesi (yayınlanan makalelerin listesinin bulunduğu yerde uygun seçenek mevcuttur) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Reklamveren, ayrıca istatistikleri elektronik posta ile de alır. 

  12. Yayıncılar için Hüküm ve Koşullar’a göre, Yayıncılar tarafından sağlanan istatistikler PDF veya grafik dosya (JPG) formunda zamanında teslim edilmeli, güvenilir olmalı, ilgili Sponsorlu Makale’ye atıfta bulunmalı ve eğer mümkünse, Reklamverenin özel istekleri de dikkate alınmalıdır. İşbu hükmün ihlal edilmesi halinde, Yayıncı doğrudan Reklamveren’e karşı sorumlu olacaktır. 

  13. Yayıncı Reklamverenlerin özel istekleri ile uymakla yükümlü değildir. İşbu bölümde, özel istek Hüküm ve Şartlar’dan kaynaklananlar dışında tüm istekler olarak anlaşılmalıdır. 

  14. Yayıncı, istatistiklere ilişkin konularda Reklamverenler doğrudan (İnternet Sitesi dışında) iletişime geçmemeyi taahhüt ederler.

 12. Kişisel veriler, ticari bilgiler
  1. Kullanıcıların kişisel verileri kayıt sürecinde veya İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında Hizmet Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası ve Bildirimi’ne göre işlenir.  

  2. Veri sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri işleyen Hizmet Sağlayıcı’dır. Gizlilik Politikası ve Bildirimi’ni okuyan Reklamverenler ve Kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin prensipler ve Hizmet Sağlayıcıya karşı hakları ve bu hakları nasıl kullanacaklarına ilişkin olarak aydınlatılmaktadır.

  3. Hizmet Sağlayıcı sözleşmenin içeriğinin oluşturulması ve şekillendirilmesi, elektronik olarak sunulan hizmetlerin düzgün bir şekilde ifa edilmesi, değiştirilmesi ve sonlandırılması için gerekli olduğu ölçüde kişisel verileri işlemektedir. 

  4. Her bir Kullanıcı, kendisine ait veriyi inceleme, düzeltme veya kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, kişisel verilerine ilişkin taleplerini çalışma saatleri içerisinde bizzat Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, A Blok No:320 İc Kapı No. 6 Kadıköy İstanbul adresinde veya kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden güvenli elektronik imza ile, mobil imza ile veya sistemde kayıtlı Hizmet Sağlayıcı’yı daha önce bilgilendirdikleri elektronik posta adresleri ile yöneltebilirler. Hizmet Sağlayıcı’nın elektronik posta adresi office@whitepress.com.tr’dir.

  5. Kullanıcıların kişisel verileri, mevzuata göre yetkili yargı mercileri ve işbu Hüküm ve Koşullarda yer verilen Hizmetlerin ifasında Hizmet Sağlayıcı adına faaliyette bulunan üçüncü kişilere verileri almaya yetkili resmi kurumlara aktarılabilir.

  6. Kullanıcılar ve Yayıncılar diğer Kullanıcılara ait kişisel verileri yalnızca işbu Hüküm ve Şartlar’da belirtilen prensipler çerçevesinde ve KVKK’da öngörülen gerekliliklerle uyumlu olarak işlemekle yükümlüdürler. 

  7. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’nın kişisel veri işleme faaliyetlerinin doğruluğunu kontrol etmek için, kişisel veri işlemenin doğruluğunu her zaman kontrol edebilir. Yukarıda belirtilen hakkın kullanılması ile ilişkili olarak, Hizmet Sağlayıcı kendisi tarafından belirtilen uygun aksiyonların alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu talepte belirtilen uygun aksiyonları talepte belirtilen süre sınırı içinde ve eğer bu talepte herhangi bir süre sınırı belirtilmemişse, talebin gönderilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde almakla yükümlüdür,  

  8. Hizmetlerin ifası ile ilgili olarak, Yayıncı’nın Hizmet Sağlayıcı’ya Yayıncı’nın organizasyonu dışında müşterileri, internet kullanıcıları gibi kişilere ilişkin kişisel veri paylaşması halinde, Yayıncı KVKK kapsamında bahse konu müşteri ve kullanıcıları kişisel verilerinin Hizmet Sağlayıcı’ya aktarılmasına ilişkin olarak aydınlatmakla ve bu kişilerin açık yazılı rızalarını almakla yükümlüdür. Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı tarafından kişisel veri işlenmesine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  9. Kişisel verilerin işlenmesi, çerezlerin kullanılması, ticari bilgilerin aktarılmasına ilişkin detaylı prensipler GİZLİLİK POLİTİKASI VE BİLDİRİMİ’nde düzenlenmektedir. 

 13. Sorumluluk
  1. Hizmet Sağlayıcı’nın Yayıncı’ya karşı doğrudan sorumlu olduğunun açıkça düzenlendiği haller dışında, her bir Hizmete ilişkin sorumluluk Reklamveren veya Yazar’dadır. Eğer, Yayıncı’nın haklarını kullanabilmesi için, Reklamveren veya Yazarlara karşı hakların Yayıncı’ya devredilmesi gerekli ise, Hizmet Sağlayıcı ilgili hakları devretmekle yükümlüdür.

  2. Hizmet Sağlayıcı, sağlanan Hizmetin her zaman kullanıma hazır olmasını sağlamak için gerekli çabayı gösterir ancak Hizmetin tamamen kullanıma hazır olmasına ilişkin olarak bir garantide bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır ve Hizmet için akdedilen sözleşmelerle kazanılan haklara halel getirmeksizin, her zaman Hizmetin herhangi bir fonksiyonunu veya özelliğini değiştirme, geri alma, askıya alma veya bunlara devam etmeme hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir fonksiyonun veya özelliğin değiştirilmesi, geri alınması, askıya alınması veya bunların devam ettirilmemesinin herhangi bir önceki bildirime tabi olmadığı hususunda bilgilendirir. 

  3. Yukarıda belirtilenler duruma uygunluğuna göre İnternet Sitesi’ndeki Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ücretlerin değiştirilmesine de uygulanır. 

  4. Hizmet Sağlayıcı Hizmetlerin düzgün olmayan bir şekilde özellikle Hizmeti kullanan Kullanıcı veya diğer Kullanıcıların işbu Hüküm ve Şartlara aykırı davranması kullanılması nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir. 

  5. Hizmet Sağlayıcı, doğrudan Hizmet Sağlayıcı’nın ağır kusurundan kaynaklanmadığı müddetçe, Hizmet kapsamında akdedilen sözleşmenin ifa edilmemesi veya düzgün olmayan bir şekilde ifa edilmesi nedeniyle sorumlu değildir. 

  6. Her durumda, Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu Yayıncı’nın kar kaybını kapsamaz ve Hüküm ve Şartlar’ın ilgili bölümlerinde belirtilen miktarları aşamaz ve şayet ilgili hizmet için bir üst sınır belirlenmemişse Hizmet Sağlayıcı’nın sorumluluğu en çok 600 İngiliz Sterlini’dir. 

  7. Madde 13.6’da belirtilen sorumluluk sınırı zarara Hizmet Sağlayıcı tarafından kasten neden olunduğu hallerde uygulanmaz. 

  8. Hizmet Sağlayıcı, Reklamverenler ve Yazarlar tarafından hazırlanan makalelerin içeriği, esas değeri ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin olarak sorumlu değildir. 

  9. Hizmet Sağlayıcı Hizmetlerin etkililiğine ilişkin olarak bir sorumluluğu bulunmamaktadır, bir başka deyişle, Hizmet Sağlayıcı hiçbir şekilde Hizmetlerin etkisinin Yayıncıların gelirlerinin artışı yönünde olacağına ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır. 

  10. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet fonksiyonları kapsamında belirli işaret, öneri veya görüş (Bilgi Tabanı) sunması halinde: 

   • Yayıncı bu mesajlara uymakla yükümlü değildir;

   • Eğer Yayıncı bu mesajlara uyarsa, bunu sorumluluğu kendisinde olacak şekilde yapar ve Hizmet Sağlayıcı bu uygulamaların sonuçlarından sorumlu değildir. 

  11. Yayıncı Hüküm ve Şartların ve Hüküm ve Şartlar kapsamında akdedilmiş sözleşmelerin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesinden sorumludur. 

  12. Bir sözleşmenin uygulanmasının Yayıncı tarafından herhangi bilgi, içerik, diğer medya türlerinin (fotoğraflar, grafikler vb.) aktarılmasını gerektiriyorsa, Yayıncı: 

   • İlgili materyallere ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde telif haklarına ve diğer ilgili haklara sahip olacağını;

   • Bunların sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmasının herhangi bir kimsenin telif haklarının ihlalini teşkil etmeyeceğini;

   • Materyallerde yer alan kişilere ait fotoğrafların yayılması için gerekli tüm izinlere sahip olduğunu; 

   • Bunların kullanılmasının herhangi bir üçüncü kişinin sınai mülkiyet hakkını ve özellikle markalar ve tanınmış markalara ilişkin korunan hakları ihlal etmediğini; 

   • Bunların yayınlanmasının haksız rekabete yol açmayacağını;

   • Bunların yayınlanmasının mevzuatı, iyi niyet ve dürüstlük kurallarını, kamu yararını ve üçüncü kişilerin haklı çıkarlarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. 

  13. Hizmetlerden herhangi birini sipariş ederken, Yayıncı bu faaliyetlerin hukuka aykırı olmamasını sağlamakla yükümlüdür. Özellikle, tıbbi ürünlerin, tütün, alkol ürünlerinin ve kumar gibi hizmetlere ilişkin olanlar dahil olmak üzere (fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) reklamcılığın veya tanıtımın yürürlükteki mevzuat ile uyumlu olmasını sağlamalıdır. 

  14. Hizmet Sağlayıcı’nın akdedilen sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ile ilişkili olarak, Yayıncı tarafından yapılan yanlış veya eksik beyanlarla veya Yayıncı tarafından mevzuatın ihlal edilmesi ile ilgili olarak Hizmet Sağlayıcı’ya karşı herhangi hukuki, icra, cezai veya idari işlemlerin başlatılması veya bu kapsamda Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir talepte bulunulması halinde, Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı’yı bu Hizmet Sağlayıcı’ya karşı yöneltilen talep ve iddiaların reddedilmesi için masraflarına kendisi katlanarak mümkün olduğunca gerekli yardımda bulunacaktır.   İlaveten, yukarıdaki durumda, Yayıncı Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya karşı yöneltilen işlemler veya talep ve iddialar nedeniyle katlanılan zararı tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu, üçüncü kişiler tarafından yöneltilen haklı talepleri yerine getirmeyi (yetkili mahkeme tarafından kesin ve bağlayıcı bir karara bağlı olarak verilmiş oldukları takdirde), Hizmet Sağlayıcı tarafından ödenmiş olan her türlü ceza veya tazminatların değerinin ödenmesini, Hizmet Sağlayıcı’nın belgelenmiş ceza veya tazminatlara ilişkin olarak tazmin edilmesini ve Hizmet Sağlayıcı tarafından katlanılan hukuki yardım masraflarının karşılanmasını kapsar.  

  15. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet’in bir parçasını oluşturan Sponsorlu Makalelerin veya İçeriklerin Yazarı değildir. Bu nedenle, Hizmet Sağlayıcı, Sponsorlu Makaleler ve İçeriklere ilişkin olarak hak sahibi olduklarını belirten kişilerin belirttikleri kadarıyla bu hakları bu kişilerden devraldığını garanti eder. Ancak, bu kişilerin beyan ve garantilerinin yanlış olduğunun anlaşılması ve bu sebeple Yayıncı’nın Hüküm ve Şartlarda belirtilen hakları kazanamaması durumunda, işbu Hüküm ve Şartlar’da düzenlenen her bir hizmetin ifasında aracı olarak hareket edenHizmet Sağlayıcı’nın, bu durumdan Yayıncı’nın zararları da dahil olmak üzere bir sorumluluğu olmayacaktır.  

  16. İnternet Sitesi başka internet sitelerinde yayınlanan içeriklere bağlantılar içerebilir. Bu Hizmet Sağlayıcı’nın veya diğer İnternet Sitesi’ndeki içeriklerin yazarların bu internet sitelerinin içeriklerini benimsediği veya bunlardan sorumlu olacakları anlamına gelmez.  

  17. Yayıncı, Kullanıcıların zararına hareket edemez. Bu yükümlülük yayınlanan makalelere anormal bağlantılar yerleştirmek, makaleler altında anormal yorumlar yapmak, makalelerin yerinin anormal şekilde değiştirmek gibi durumlardan imtina etmeyi de kapsar.

  18. Yayıncı, Hizmet Sağlayıcı tarafından işbu Hüküm ve Koşullar veya Hüküm ve Koşulların ifası kapsamında akdedilen sözleşmeler kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devretmesine rıza göstermektedir.  

 14. Şikâyetler
  1. Bu maddenin hükümleri, Hüküm ve Şartların önceki hükümleri ile uyumlu olarak uygulanır. Özellikle, şayet Hüküm ve Şartlar’ın Yayıncı tarafından bir başvurunun yapılması için son bir tarih belirlemiş olması halinde, Yayıncı bundan sonraki paragraflarda belirtilen tarihle değil diğer hükümlerde belirtilen tarihle bağlı olacaktır.  

  2. Hizmete ilişkin şikâyetler elektronik posta yolu ile office@whitepress.com.tr adresine yöneltilmelidir.

  3. Şikâyet en azından şu bilgileri içermelidir: şikâyetin konusu olan olayın tarih ve zamanı, şikâyette bulunanın elektronik posta adresi, itiraz edilen hususların kısa özeti.

  4. Şikâyetler ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde değerlendirilir. Bu süreye uyulması mümkün değilse, Hizmet Sağlayıcı şikâyeti ileten kişiye konuyla ilgili olarak sürenin uzamasının nedenine ve beklenen cevap zamanına ilişkin olarak bilgi verir.

  5. Şikâyeti ileten kişi, şikâyette belirtilen elektronik posta adresi üzerinden şikâyet işlemlerine ilişkin olarak bilgilendirilir. 

 15. Son Hükümler
  1. Hüküm ve Şartlar ve tarafların hak ve yükümlülükleri Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uygun şekilde yorumlanır.

  2. Yayıncı ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki herhangi bir uyuşmazlık dostane yöntemlerle çözümlenir ve bir anlaşmaya varılamaması halinde işbu Hüküm ve Şartların oluşturulması veya akdedilmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Istanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu uyuşmazlıkların çözümü için münhasır olarak yetkilidir.  

  3. Hüküm ve Şartlar, periyodik değişikliklere tabi olabilir, Yayıncı bu değişikliklere ilişkin olarak bilgilendirilir. Internet Sitesi’nde hesabı bulunan bir Yayıncı uygulanan değişiklikleri kabul etmezse, değişikliklerin tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde hesabının kapatılması ve işbirliğinin sona erdirilmesi için yazılı olarak veya iletişim adresine (office@whitepress.net) elektronik posta göndererek bir beyanda bulunabilir.

  4. Yayıncı ve/veya Kullanıcı Hüküm ve Şartları, atıfta bulunulan düzenlemeler de dahil olmak üzere Hüküm ve Şartların eklerini ve Hizmet Sağlayıcı’nın Gizlilik Politikası ve Bildirimini okuduğunu beyan eder.   

  5. Hüküm ve Koşullar 01.09.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.