36 maanden garantie - voorschriften voor uitgevers

 

 1. Algemene bepalingen
  1. Deze Algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden van de deelname van de uitgevers aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA aangeboden door WhitePress BV. met zetel in 1016 EA Amsterdam, Keizersgracht 241, Nederland ingeschreven onder nummer NL861473814B01.
    
  2. Tenzij anders vermeld in dit document, hebben de onderstaande termen met een hoofdletter de volgende betekenis:

   Werkdag – elke dag van de week van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen in de zin van de wet van 18 januari 1951 betreffende de arbeidsvrije dagen.

   Garantie – een service die bestaat uit het handhaven van de door de Adverteerder bestelde publicatie op het Uitgeversportaal voor een ononderbroken periode van 36 maanden vanaf de publicatiedatum, geïmplementeerd onder het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA, aangeboden door WhitePress via de juiste functionaliteiten van de Website.

   Portaal – een website of blog van de Uitgever, die de Uitgever als onderdeel van de Website ter beschikking stelt voor publicatie van de door de Adverteerders bestelde artikelen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Adverteerdersreglement.

   Publicatie – een gesponsord artikel of een deskundig gastartikel in de zin van het Adverteerdersreglement, dat onderwerp is van de bestelling van de Adverteerder op de Website.

   Reglement – dit Reglement specifieert de voorwaarden waaronder de Adverteerder gebruik mag maken van de Garantieservice onder het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA

   Reglement voor Adverteerders – document dat de voorwaarden regelt voor het gebruik van de Website en het bestellen van diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden, beschikbaar via deze link.

   Uitgeversreglement – document dat de gebruiksvoorwaarden van de website en de levering of bestelling van diensten die door de uitgevers op de website worden geleverd regelt, beschikbaar via deze link.

   Klacht – een procedure waarbij de Adverteerder een melding doet met betrekking tot het niet beschikbaar zijn van publicatie in overeenstemming met de Garantie.

   Adverteerder – een Websitegebruiker die een ondernemer is, wiens situatie wordt geregeld door het Adverteerdersreglement.

   Website – een website die eigendom is van en beschikbaar wordt gesteld door WhitePress op: whitepress.pl, whitepress.net en whitepress.com.

   Overeenkomst – een overeenkomst voor het verlenen van de Garantiedienst door de Uitgever, gesloten tussen de Uitgever en WhitePress, onder de voorwaarden uiteengezet in dit Reglement.

   Gebruiker – eindgebruiker van het Internet die de Website bezoekt.

   WhitePress - WhitePress BV. met zetel in 1016 EA Amsterdam, Keizersgracht 241, Nederland ingeschreven onder nummer NL861473814B01.

   Uitgever – Websitegebruiker die ondernemer is, wiens situatie wordt geregeld door het Uitgeversreglement.

   Vergoeding – de vergoeding van de uitgever voor het verlenen van de garantieservice, betaald aan de uitgever door WhitePress.
  3. WhitePress levert elektronische diensten aan de Websitegebruikers op basis van overeenkomsten op afstand tussen de Gebruiker en WhitePress. Dit Reglement vormt het reglement voor het aanbieden van elektronische diensten, bedoeld in art. 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten.
    
  4. WhitePress levert diensten op het gebied van het sluiten van Overeenkomsten, het behandelen van Klachten onder gesloten contracten voor het verlenen van de Garantiedienst en het uitbetalen van uitkeringen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten voor het verlenen van de Garantiedienst.
    
  5. De totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de door WhitePress geleverde Diensten, bedoeld in paragraaf 4 hierboven is mogelijk op voorwaarde dat een PC, Mac of vergelijkbare computer wordt gebruikt die met het Internet is verbonden, met een besturingssysteem (Windows, Mac OS, Linux of vergelijkbaar) en een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari ) is uitgerust, en ook toegang tot een e-mailaccount heeft.
    
  6. Voor zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Uitgeversreglement overeenkomstig van toepassing.
    
  7. De diensten die WhitePress op basis van het Reglement levert, zijn bedoeld voor mensen die deze Diensten gebruiken voor doeleinden die verband houden met hun eigen bedrijf en zijn tegelijkertijd professionele diensten voor hen. Wanneer een Gebruiker die geen professionele consument of ondernemer is (de zogenaamde quasi-ondernemer), gebruik wil maken van de diensten van WhitePress, worden overeenkomsten voor elektronische diensten van WhitePress met hem gesloten op individueel overeengekomen voorwaarden, met dien verstande dat de bepalingen van het Reglement en documenten waarnaar het Reglement verwijst, van toepassing zijn op dergelijke Adverteerders in termen van prijzen en - afhankelijk van individuele afspraken - respectievelijk in het resterende bereik.
    
 2. Garantievoorwaarden
  1. Door de Garantieservice te verlenen, verbindt de Uitgever zich ertoe te zorgen voor een ononderbroken beschikbaarheid besteld door de Adverteerder via de Publicatieservice op de Uitgever Portaal voor een periode van 36 maanden vanaf de publicatiedatum.
    
  2. De deelname van de uitgever aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA is vrijwillig. De uitgever kan zich bereid verklaren om deel te nemen aan het programma via de daarvoor bestemde functionaliteit van de Website.
    
  3. WhitePress heeft het recht om de kwalificatie van de uitgever voor deelname aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA te weigeren. De beslissing met betrekking tot de kwalificatie van de Uitgever, een specifieke Uitgever Portaal of een specifiek aanbod op de Uitgever Portaal voor het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA wordt op willekeurige wijze door WhitePress genomen, en bij de kwalificatie van een Uitgever laat WhitePress zich leiden door de brede interesse van Adverteerders als de uiteindelijke begunstigden van de garantie.
    
  4. Onder voorbehoud van paragraaf 2.5 hieronder betekent de beschikbaarheid van de Publicatie op de Portaal dat de Publicatie tijdens de Garantieperiode zichtbaar is op de Uitgever Portaal en dat de links in de Publicatie actief blijven en dezelfde parameters hebben.
    
  5. Periodes van onderbreking in de beschikbaarheid van de door de Garantie gedekte Publicatie op het Uitgeversportaal mogen niet langer zijn dan 9 (negen) opeenvolgende dagen per keer. Voor alle duidelijkheid: het geval van onbeschikbaarheid van de Publicatie voor een periode minder dan 9 (negen) opeenvolgende dagen per keer vormt geen schending van de voorwaarden van de gesloten Overeenkomst en geeft Adverteerder niet het recht om een Klacht in te dienen.
    
  6. Als WhitePress de onbeschikbaarheid vaststelt van de Publicatie die onder de Overeenkomst valt op het Uitgevers Portaal, wordt de Uitgever hierover geïnformeerd in de vorm van een e-mail die wordt verzonden naar het e-mailadres van de Uitgever dat is opgegeven onder het account van de Uitgever op de Website. De Uitgever is als enige verantwoordelijk voor het niet bijwerken van zijn gegevens op de Website. Informatie over het niet beschikbaar zijn van een bepaalde Uitgave is ook zichtbaar voor de Uitgever als onderdeel van de daarvoor bestemde functionaliteit van de Website.
    
  7. Onmiddellijk na ontvangst van de melding bedoeld in lid 6 hierboven, dient de Uitgever stappen te ondernemen om de oorzaak van de onbeschikbaarheid van de Publicatie op zijn Portaal weg te nemen.
    
  8. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft de Uitgever het recht om de URL van de onder de Overeenkomst vallende Publicatie te wijzigen, met dien verstande dat de Uitgever de 301-redirect moet gebruiken om een dergelijke wijziging door te voeren. Een dergelijke wijziging wordt niet beschouwd als een schending van de Overeenkomst.
    
 3. Overeenkomst
  1. De Uitgever verklaart, via de juiste functionaliteit van de Website, of hij aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA voor alle of sommige van zijn Portalen of geselecteerde aanbiedingen wil deelnemen.
    
  2. Zodra de Uitgever aangeeft deel te willen nemen aan het 36 MAANDENGARANTIE programma, is de informatie over de mogelijkheid om de Garantie aan te kopen voor de Adverteerders zichtbaar op de Uitgever Portaal op de Website.
    
  3. De verklaring van de uitgever waarnaar wordt verwezen in art. 3.1 hierboven komt neer op het uitbrengen van de Uitgever van een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst tot het verlenen van Garantiediensten.

    
  4. De Adverteerder selecteert de optie om de Garantie aan te kopen in het stadium van het plaatsen van een bestelling voor de Publicatie via de juiste functionaliteiten van de Website. Bij aankoop van de Garantie door de Adverteerder komt een Overeenkomst tot stand tussen de Uitgever en WhitePress onder de in dit Reglement genoemde voorwaarden.
    
  5. WhitePress heeft het recht om de Uitgever of een specifieke Uitgevers Portaal uit te sluiten van het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA in het geval dat, met betrekking tot een bepaald Uitgever Portaal, tijdens de Garantieperiode ten minste één Klacht is ingediend en positief is beoordeeld.
    
  6. Het verwijderen van het account op de Website door de Uitgever, evenals het verstrekken door de Uitgever van de opdracht om het account op de Website te verwijderen, doet geen afbreuk aan de duurzaamheid van de verplichting die de Uitgever is aangegaan in verband met het sluiten van de overeenkomst bedoeld in punt 3.4 hierboven.
    
 4. Uitgeversvergoeding
  1. De garantieservice is aan betalingen onderworpen.
    
  2. De vergoeding van de Uitgever voor het verlenen van de Garantieservice bedraagt 15% van de waarde van de Publicatie waarop de Garantieservice van toepassing is. Het exacte bedrag van de Vergoeding wordt telkens op de Website vermeld in verband met een specifieke Uitgave.
    
  3. Het bedrag van de Vergoeding voor het verlenen van de Garantiedienst wordt automatisch toegevoegd aan de vergoeding van de Uitgever voor het ter beschikking stellen van de Portaalruimte ten behoeve van de Uitgave, bedoeld in het Uitgeversreglement.
    
  4. Voor zover niet geregeld in dit Reglement, zijn de bepalingen van het Uitgeversreglement van overeenkomstige toepassing op de Vergoeding, waaronder de regels voor het betalen van de Vergoeding en het uitreiken van een btw-factuur of rekening door de Uitgever.
    
 5. Klachten en betaling van Klachten
  1. In het geval dat de Publicatie die onder de Overeenkomst valt, gedurende de periode van de verleende Garantie, niet beschikbaar zal zijn op het Uitgevers Portaal in de zin van punt 2.4 van het Reglement gedurende een periode van meer dan 9 (negen) aaneengesloten dagen heeft Adverteerder het recht om een Klacht in te dienen via de daarvoor bestemde functionaliteit van de Website.
    
  2. In het geval dat de Publicatie die onder de Overeenkomst valt, gedurende de periode van de verleende Garantie, niet beschikbaar zal zijn op het Uitgevers Portaal in de zin van punt 2.4 van het Reglement gedurende een periode van meer dan 9 (negen) aaneengesloten dagen heeft Adverteerder het recht om een Klacht in te dienen via de daarvoor bestemde functionaliteit van de Website.
    
  3. Klachten worden afgehandeld door WhitePress.
    
  4. Indien de Klacht wordt geaccepteerd, is Uitgever verplicht 100% van de vergoeding van Uitgever te restitueren voor het ter beschikking stellen van de Portaalruimte voor de Uitgave.
    
  5. In het geval bedoeld in paragraaf. 5.4 hierboven, is de vergoeding van de uitgever voor de verleende garantieservice niet-restitueerbaar.
    
  6. Bij positieve beoordeling van de Klacht wordt het account van de Uitgever op de Website automatisch belast met het restitutiebedrag waarnaar wordt verwezen in paragraaf 5.4 hierboven (hierna: het bedrag van de inhouding). In het geval dat het account van de uitgever op de website onbetaalde bedragen heeft, vermindert het aftrekbedrag het bedrag op het account van de uitgever. Als er geen geld op de rekening van de Uitgever staat of als het in te houden bedrag hoger is dan het bedrag dat is verzameld op de rekening van de Uitgever op de Website, wordt de rekening van de Uitgever gedebiteerd, d.w.z. deze toont een negatieve waarde (hierna: het debetbedrag).
    
  7. De Uitgever stemt er hierbij mee in dat WhitePress de vergoedingen van de Klachten mag aftrekken van de vergoeding van de Contractant voor de levering van diensten vermeld in het Uitgeversreglement, op de manier beschreven in paragraaf 5.6 hierboven.
    
  8. In een situatie waarin als gevolg van de teruggave van de Klacht de rekening van de Uitgever op de Website met schulden is belast, roept WhitePress de Uitgever op tot betaling van het debetbedrag. De uitgever is verplicht het afgeschreven bedrag te betalen via de daarvoor bestemde functionaliteit van de Website binnen 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het betalingsverzoek. In het geval dat de Uitgever de in de vorige zin genoemde verplichting niet nakomt, is WhitePress gerechtigd om verdere inhoudingen te doen op de toekomstige vergoeding van de Uitgever voor het verlenen van diensten zoals vermeld in het Uitgever's Reglement.
    
 6. Uitsluitingen van betaling van Klachten
  1. De uitgever is niet verplicht tot de teruggave zoals bedoeld in punt 5.4 van de bovenstaande voorschriften in een situatie waarin:
    
   1. De publicatie op verzoek van de Adverteerder vóór het verstrijken van de Garantieperiode van het Portaal is verwijderd. De Uitgever zal de publicatie alleen verwijderen op vraag van WhitePress;
   2. De Uitgave werd verwijderd omdat de inhoud van de Uitgave in strijd was met de wet en de Uitgever verplicht was deze te verwijderen op grond van een definitieve rechterlijke uitspraak of een definitieve beschikking van een bestuursorgaan;
   3. De Publicatie werd verwijderd vanwege het voornemen van de Adverteerder om in het nadeel van de Uitgever te handelen, bijvoorbeeld door onnatuurlijke koppeling van de Publicatie;
   4. De publicatie is onbeschikbaar geworden als gevolg van de opzettelijke actie van de Adverteerder of personen die handelen in het belang van de Adverteerder, wat een poging is om teruggave van de waarde van de Publicatie onder de Garantie af te dwingen;
   5. De Adverteerder is eigenaar geworden van de Portaal waarop de onder de Overeenkomst vallende Publicatie is gepubliceerd;
   6. Links in de Publicatie zijn niet meer actief doordat de in de Publicatie gelinkte website ophoudt te bestaan of wanneer de in de Publicatie opgenomen link illegaal is en daarom door de Uitgever wordt verwijderd..

    
  2. De uitgever is niet verplicht tot de teruggave zoals bedoeld in punt 5.4 van bovenstaand Reglement, ook wanneer de periode van onbeschikbaarheid van de Uitgave waarop de Overeenkomst op het Uitgeversportaal betrekking heeft niet langer duurt dan 9 (negen) aaneengesloten dagen.
    
  3. Contact tussen de Uitgever en de Adverteerder met betrekking tot de Garantieservice is alleen mogelijk via de Website. De Uitgever heeft geen recht om contact op te nemen met de Adverteerder met uitzondering van WhitePress, tenzij anders bepaald in het Reglement, het Uitgeversreglement en/of het Adverteerdersreglement.
    
 7. Aansprakelijkheid
  1. Uitgever is aansprakelijk voor eventuele overtredingen van het Reglement en de voorwaarden van de Overeenkomsten gesloten op basis van het Reglement, alsmede voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de Overeenkomst gesloten op basis van het Reglement.
    
  2. WhitePress stelt alles in het werk om de continue en volledige beschikbaarheid van de aangeboden diensten te garanderen, maar garandeert niet en is niet aansprakelijk voor hun volledige beschikbaarheid en behoudt zich het recht voor om een functie of eigenschap van de geleverde dienst te wijzigen, in te trekken, op te schorten of stop te zetten op elk moment en voor elke duurtijd. Er is geen voorafgaande aankondiging vereist om een functie of kenmerk van de geleverde diensten te wijzigen, in te trekken, op te schorten of stop te zetten.
    
  3. WhitePress is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de diensten, in het bijzonder veroorzaakt door de uitgever of andere websitegebruikers die de diensten van WhitePress gebruiken in strijd met de bepalingen van dit reglement.
    
  4. WhitePress is niet aansprakelijk voor het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de gesloten Overeenkomst, indien dit het gevolg is van gebeurtenissen die WhitePress met de nodige zorgvuldigheid niet had kunnen voorzien of die niet konden worden voorkomen, alsmede als gevolg van willekeurige gebeurtenissen en overmacht.
    
  5. WhitePress is niet verantwoordelijk voor de effecten van het gebruik door de uitgever van de door WhitePress aangeboden diensten, wat in het bijzonder betekent dat WhitePress op geen enkele manier effecten garandeert in de vorm van het verhogen van de inkomsten van de uitgevers, noch enige garantie biedt voor het bereiken van een bepaald niveau van de omzet uit de gesloten Overeenkomsten.
    
  6. De aansprakelijkheid van WhitePress dekt in geen geval de aansprakelijkheid voor gederfde winst van de uitgever.
    
 8. Klachtenprocedure over het verlenen van elektronische diensten
  1. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten door WhitePress onder dit Reglement moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres: netherlands@whitepress.com
    
  2. De klacht bevat in ieder geval: de datum en het tijdstip van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, het e-mailadres van de klager en een korte omschrijving van de geuite bezwaren.
    
  3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen, in volgorde van datum van ontvangst.
    
  4. Indien het niet mogelijk is om bovengenoemde termijn te halen, stelt Dienstverlener de indiener van de klacht hiervan op de hoogte, onder vermelding van de reden voor de verlenging van de termijn en de verwachte reactietijd.
    
  5. De indiener van de klacht wordt per e-mail op het in de klacht vermelde e-mailadres geïnformeerd over de wijze van behandeling van de klacht.
    
 9. Slotbepalingen
  1. Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van het Uitgeversreglement en de bepalingen van de Poolse wet overeenkomstig van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen de uitgever en WhitePress zullen in der minne worden beslecht, en in geval van onenigheid zullen ze worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in de zetel van WhitePress.
  3. WhitePress heeft het recht dit Reglement om gewichtige redenen te wijzigen. De Uitgever wordt ten minste 7 dagen van tevoren geïnformeerd over wijzigingen in het Reglement door informatie over de wijziging te sturen naar het e-mailadres dat is opgegeven onder het account van de Uitgever op de Website.
    
  4. Door deel te nemen aan het 36 MAANDEN GARANTIEPROGRAMMA, verklaart de uitgever dat hij dit reglement heeft gelezen en de inhoud ervan accepteert.
    
  5. Het Reglement treedt in werking op 04/07/2022.