PRIVACYBELEID WEBSITE

 1. Algemene bepalingen
  1. De beheerder van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website whitepress.com en al haar subsites (hierna: de Website) in de zin van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: RODO) is: "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV), gevestigd in Bielsko-Biała aan Legionów 26/28, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale Rechtbank gehouden door de Districtsrechtbank in Bielsko-Biała, 8e Economische Afdeling van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, en andere bedrijven van de WhitePress Group (hierna gezamenlijk: Beheerder).
    
  2. De Beheerder kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: .
    
  3. Dit Privacybeleid is van toepassing op elke persoon die de Website bezoekt en gebruikt (hierna: Gebruiker).
    
  4. De Beheerder informeert dat alle beschikbare content op de Website wettelijk beschermd is, met inbegrip van auteurs- of merkrechten, en op geen enkele wijze gebruikt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder op straffe van ongeldigheid, met uitzondering van toegestaan persoonlijk gebruik van werken in de zin van de Wet op Auteursrechten en Gerelateerde Rechten van 4 februari 1994.
    
  5. Elke actie die verder gaat dan het hierboven vermelde toegestane gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
    
  6. De Beheerder spant zich in om de privacy van de Gebruikers te beschermen, in het bijzonder door alle wettelijk vereiste voorzorgsmaatregelen te nemen om de gegevens van de Gebruikers te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, toegang door onbevoegde personen en misbruik. Gebruikers kunnen ook door de juiste handelingen bijdragen aan de beveiliging van hun gegevens, inclusief persoonlijke gegevens op het internet (bijvoorbeeld door het toegangswachtwoord regelmatig te wijzigen en combinaties van letters en cijfers te gebruiken).
    
  7. Het is aan elke Gebruiker om te beslissen om al dan niet gebruik te maken van zijn of haar rechten (zie hfst. 5 hieronder) ter controle van de verwerking van zijn of haar gegevens. Het uitoefenen van rechten die ertoe leiden dat de Beheerder wordt verhinderd persoonsgegevens te verwerken voor zover deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van de dienst door de Beheerder, komt neer op het afzien van de dienst in kwestie.
    
  8. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de manier van omgaan met privacy door websites waarnaar de Gebruiker wordt omgeleid door op links op de Website te klikken.
    
  9. De Beheerder behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om het up-to-date te houden.
    
  10. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, maak dan alstublieft geen gebruik van de Dienst.
 2. Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden voor gegevensverwerking
  1. De Beheerder verkrijgt persoonlijke gegevens van Gebruikers die de Website bezoeken rechtstreeks van de betrokkenen.
    
  2. Persoonlijke gegevens worden op geautomatiseerde wijze verkregen. Hieronder vindt u de categorieën persoonsgegevens die de Beheerder verwerkt:
    
   Betrokkene Type persoonsgegevens Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond voor verwerking
   Gebruiker die de Dienst bezoekt informatie over internetverkeer nakoming van de wettelijke verplichtingen van de Beheerder Artikel 6, lid 1, onder c van de RODO
   noodzakelijke cookies werking van de Dienst Artikel 6, lid 1, onder f van de RODO
   andere cookies zie punt 7 hieronder Artikel 6, lid 1, onder a van de RODO
   e-mailadres (gebruiker die zich abonneert op de nieuwsbrief) verzending van nieuwsbrieven, toezending van gevraagde commerciële informatie, contact voor doeleinden van direct marketing met behulp van geautomatiseerde oproepsystemen Artikel 6, lid 1, onder a van de RODO
    
  3. Persoonsgegevens van Gebruikers die zich abonneren op de Nieuwsbrief die beschikbaar is onder het tabblad Kennisbank worden verwerkt ten behoeve van direct marketing door de Beheerder en entiteiten die geïnteresseerd zijn in het vermarkten van hun eigen goederen of diensten - het aan Gebruikers toesturen van commerciële informatie met betrekking tot de Website, nieuwe content die via de Website beschikbaar is en commerciële informatie over conferenties en trainingen met betrekking tot het tabblad Kennisbank - de basis voor de verwerking is de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker. Als de Gebruiker zijn/haar toestemming niet geeft, zal de Beheerder de gegevens van de Gebruiker niet voor marketingdoeleinden verwerken.
    
  4. De nieuwsbriefdienst waarnaar wordt verwezen in punt 2.3 wordt geactiveerd door middel van het formulier dat op de Website beschikbaar is en vervolgens na het klikken op de link die wordt verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker bij de inschrijving heeft opgegeven. De toestemming van de Gebruiker is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens, waarbij de Gebruiker te allen tijde de eerder gegeven toestemming kan intrekken en met onmiddellijke ingang van deze dienst kan afzien door een daartoe strekkend verzoek bij de Beheerder in te dienen. In elk van de berichten die als onderdeel van de nieuwsbriefdienst door de Beheerder worden verstuurd, staat een link waarmee de dienst op deze manier kan worden beëindigd (opt-out mogelijkheid). De Beheerder bevestigt zowel de aanvang als de beëindiging van de nieuwsbriefdienst door middel van passende berichten die naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres worden gestuurd.
    
  5. De Gebruiker kan, afhankelijk van zijn/haar voorkeuren, ook zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geven voor de verzending van commerciële informatie voor direct marketing van de diensten of goederen die door de Beheerder worden aangeboden door middel van elektronische communicatie, met name per e-mail, en om benaderd te worden voor direct marketing door middel van geautomatiseerde oproepsystemen.
 3. Overdracht van persoonlijke gegevens en ontvangers
  1. Bij de uitoefening van het gerechtvaardigde belang van de Beheerder deelt de Beheerder de volgende gegevenscategorieën mee aan de volgende ontvangers, voor de hieronder aangegeven doeleinden:
    
   Betrokkene Ontvangers van gegevens Gegevenscategorie Doel van de overdracht
   Gebruiker die de Dienst bezoekt Internetproviders, datacenters informatie over internetverkeer serverhosting, gegevensback-up
   aanbieders van elektronische post (e-mail) e-mailadres (gebruiker die zich abonneert op de nieuwsbrief) verzending van een nieuwsbrief, verzending van gevraagde commerciële informatie
   bestuurlijke autoriteiten, algemene rechtbanken, overheidsinstanties informatie en gegevens die de beheerder wettelijk verplicht is openbaar te maken nakoming van een wettelijke verplichting van de Beheerder
 4. Opslag van persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker zijn of haar rechten uitoefent die leiden tot de beëindiging van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (zie hfst. 5 hieronder), de Gebruiker zijn of haar toestemming voor de verwerking intrekt (indien de verwerking uitsluitend is gebaseerd op toestemming), zich afmeldt voor de nieuwsbriefdienst door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid.
    
  2. In het geval van een bestaand of mogelijk juridisch geschil tussen de Gebruiker en de Beheerder, alsmede in het geval van het bestaan van een legitieme verplichting van de Beheerder, kan de Beheerder doorgaan met het opslaan van de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de Beheerder om zijn rechten te beschermen en/of uit te oefenen of om aan zijn verplichtingen te voldoen.
 5. Rechten van de gebruikers van de diensten
  1. De Gebruiker heeft het recht om van de Beheerder een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over hem of haar worden verwerkt en, indien dit het geval is, hij of zij recht heeft op toegang tot deze gegevens en de volgende informatie:
    
   • het doel van de verwerking;
     
   • betreffende categorieën van persoonsgegevens;
     
   • informatie over de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
     
   • voor zover mogelijk, de beoogde periode voor het bewaren van persoonsgegevens en, wanneer dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die periode;
     
   • informatie over het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken persoonsgegevens van de betrokkene te rectificeren, te wissen of de verwerking ervan te beperken, en om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
     
   • informatie over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
     
   • informatie over geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering als bedoeld in Artikel 22, lid 1 en 4 van de RODO en relevante informatie over de wijze van besluitvorming en over het belang en de voorzienbare gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene - momenteel onderneemt deverantwoordelijke voor de verwerking dergelijke acties niet en is hij ook niet van plan deze te ondernemen.
     
  2. De gebruiker heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onverwijld te rectificeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om te verzoeken tot aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
    
  3. U hebt het recht om de Beheerder te verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te wissen ("recht om vergeten te worden") en de Beheerder is verplicht om de persoonsgegevens zonder onbehoorlijke vertraging te wissen als één van de volgende omstandigheden van toepassing is:
    
   • als persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
     
   • als de betrokkene de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd heeft ingetrokken overeenkomstig Artikel 6, lid 1, onder a, en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking;
     
   • als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Artikel 21, lid 1 van de RODO en er geen dwingende rechtmatige gronden zijn voor de verwerking, of als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking op grond van Artikel 21, lid 2 van de RODO;
     
   • als persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
     
   • als persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Europese Unie of de wetgeving van een lidstaat waaraan de Beheerder is onderworpen;
     
   • als persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij, zoals bedoeld in Artikel 8, lid 1, van de RODO.
     
   De beheerder behoudt zich het recht voor om te weigeren Gebruikersgegevens te wissen als het bewaren ervan noodzakelijk is voor het afhandelen van claims of als dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist.
    
  4. De betrokkene heeft het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om de verwerking te beperken in de volgende gevallen:
    
   • De gebruiker trekt de juistheid van de persoonlijke gegevens in twijfel - gedurende een bepaalde periode, zodat de beheerder de juistheid van de gegevens kan controleren;
     
   • De verwerking is onwettig en de gebruiker maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt deze om beperking van het gebruik ervan;
     
   • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de gebruiker heeft ze nodig om een vordering in te stellen, geldend te maken of te verdedigen
     
   • De gebruiker heeft op grond van Artikel 21, lid 1 van de RODO bezwaar gemaakt tegen de verwerking - totdat is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan de gronden van het bezwaar van de betrokkene.
     
  5. De betrokkene heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens die hij of zij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht deze persoonsgegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke te sturen, indien:
    
   • de verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming overeenkomstig Artikel 6, lid 1, onder a van de RODO of op basis van een overeenkomst overeenkomstig Artikel 6, lid 1, onder b van de RODO; en
     
   • verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen.
     
  6. U hebt het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens door de Beheerder rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden gestuurd, voor zover dit technisch mogelijk is.
    
  7. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing door de Beheerder, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing.
    
  8. De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit - de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens, Stawki 2, 00-193 Warschau (Polen).
    
  9. Wanneer de persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt op basis van toestemming, kan de toestemming van de Gebruiker te allen tijde worden ingetrokken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.
    
  10. Contact met de Beheerder over zaken die verband houden met dit Privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de uitoefening van de rechten van de Gebruiker, is mogelijk via de volgende communicatiekanalen:

   - e-mail:

   - postadres: "WhitePress" sp. z o.o., Legionów 26/28, gebouw G, 43-300 Bielsko - Biała (Polen).
 6. Gebruikte analysetools en reclame
  1. Google Analytics

   De website maakt gebruik van Google Analytics, een tool van Google LLC (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zijn eigen cookies om de interacties van Gebruikers met andere websites of applicaties bij te houden. De gegevens die door Google Analytics worden verzameld, worden in principe anoniem verzameld en staan niet toe dat Gebruikers worden geïdentificeerd. De door Google Analytics verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit: geschatte geolocatie, demografische gegevens, informatie over het gebruikte apparaat, systeem, browser, schermresolutie, ingestelde taal, ISP, type internetverbinding, evenals het Gebruikersgedrag op de website.

   Gedetailleerde informatie over de gegevens die door Google Analytics worden verzameld, staat beschreven in het privacybeleid van Google Analytics, dat beschikbaar is op: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
    
  2. Google Ads

   De website maakt gebruik van de Google Ads-tool, dat is een advertentiesysteem waarmee reclameboodschappen je kunnen bereiken via kanalen die eigendom zijn van Google. Google Ads verzamelt bijvoorbeeld de volgende soorten gegevens: zoekopdrachten die zijn ingevoerd in de internetzoekmachine, trackinggegevens over de activiteiten van Gebruikers op andere websites. Als algemene regel geldt dat de gegevens die door Google Ads worden verzameld, u niet persoonlijk identificeren.

   Gedetailleerde informatie over Google Ads wordt beschreven in het privacybeleid van Google, beschikbaar op: https://policies.google.com/privacy.

   De gebruiker kan zich onafhankelijk afmelden voor tracking door Google Ads via de betreffende instellingen van zijn/haar browser. Gebruik de link om gedetailleerde informatie te verkrijgen over hoe u zich kunt afmelden voor tracking door Google Ads: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.
    
  3. Remarketing

   De website maakt gebruik van de remarketing-functie van Google Analytics in combinatie met de Google Ads-tool van Google.

   Remarketing is een manier om reclameactiviteiten uit te voeren op het internet. Reclameactiviteiten zijn gericht op mensen die de Website hebben bezocht. Door het gebruik van mechanismen op basis van cookies wordt de interesse van de Gebruiker in een bepaald product of een bepaalde dienst bepaald, op basis waarvan een specifieke marketingboodschap naar de Gebruiker wordt gestuurd. Marketingberichten worden aan de Gebruiker getoond wanneer de Gebruiker de zoekmachine van Google gebruikt, websites bekijkt of als onderdeel van de aanwezigheid van de Gebruiker op sociale netwerken.

   Gebruikers kunnen de optie voor remarketing op de gebruikte apparaten onafhankelijk deactiveren via de optie voor deactivering die beschikbaar is via de link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
    
  4. Privacybeleid van Google

   Gedetailleerde informatie over de principes van de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens die door Google worden verwerkt, wordt beschreven in het privacybeleid van Google, dat beschikbaar is via de volgende link: https://policies.google.com/privacy.
    
  5. Facebook Pixel

   De Website maakt gebruik van de Facebook Pixel-functionaliteit van Meta Platforms Inc. De Facebook pixel is een korte code die op je website wordt geplaatst om de effectiviteit van je advertenties te meten op basis van analyse van je acties. De Facebook Pixel wordt gebruikt om advertenties te richten op het juiste publiek, marketingberichten automatisch te configureren en de prestaties van display-advertenties te meten.

   Gedetailleerde informatie over de principes van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door Meta Platforms Inc. wordt beschreven in het privacybeleid van Facebook, dat beschikbaar is via de volgende link: https://www.facebook.com/policy.php.
 7.  Informatie over cookies
  1. Een cookie is een tekstbestand dat, met toestemming van de gebruiker, door een webserver wordt opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker. Het ophalen of lezen van de inhoud van een dergelijke cookie is alleen mogelijk op het niveau van de betreffende webserver. Elke cookie is uniek voor de webbrowser van de Gebruiker en bevat anonieme informatie, zoals een unieke identificatiecode en de naam van de website.
    
  2. Cookies kunnen ook bestaan uit persoonsgegevens, waarop de relevante bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.
    
  3. De Beheerder gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Website. De Beheerder gebruikt de overige cookies op basis van toestemming van de Gebruikers. Hieronder vindt u informatie over de cookies die op onze Website worden gebruikt:
    
   Aanbieder van cookies Doel waarvoor cookies worden gebruikt Soort cookie
   WhitePress de beveiliging en integriteit van de Website waarborgen noodzakelijk (verplicht)
   WhitePress statistische doeleinden, het weergeven van het gebruik van de Website door Gebruikers, het aanpassen en optimaliseren van de Website aan de behoeften van Gebruikers, het maken van statistieken over het bekijken van subpagina's van de Website noodzakelijk (verplicht)
   WhitePress analyse van het Gebruikersgedrag op de Website om de aangeboden diensten en content aan te passen aan de persoonlijke interesses, eisen en behoeften van de betreffende Gebruiker niet verplicht
   Google LLC analyse van Gebruikersgedrag op de Website, reclamediensten, remarketing, meet- en analyse diensten niet verplicht
   Meta Platforms Inc. reclamediensten, remarketing, meet- en analysediensten niet verplicht
   HotJar Ltd. analyse van Gebruikersgedrag op de Website niet verplicht
   HubSpot Inc. analyse van gebruikersgedrag op het Platform, analytische en meetdiensten, marketing, ondersteuning van werkprocessen optioneel
   LinkedIn Corporation reclamediensten, re-marketing, meet- en analysediensten optioneel
    
  4. De entiteiten die binnen de Dienst op basis van toestemming van de Gebruiker cookies kunnen installeren en gebruiken, zijn de Beheerder en:
    
  5. De Website maakt gebruik van sessiecookies, welke worden verwijderd wanneer u stopt met het gebruik van de Website en als u uw browservenster sluit, en van permanente cookies, die worden opgeslagen op de apparaten waarmee u de Website gebruikt gedurende een specifieke periode of totdat ze worden verwijderd.
    
  6. Gegevens die afkomstig zijn van cookies worden opgeslagen, afhankelijk van het type cookie: (i) voor de duur van het gebruik van de Website (sessiebestanden), (ii) totdat de Gebruiker zijn/haar rechten uitoefent die leiden tot de stopzetting van de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens (zie hfst. 5 hierboven), of (iii) totdat de Gebruiker zijn/haar toestemming voor de verwerking ervan intrekt.
    
  7. De Gebruiker kan zelfstandig en op elk gewenst moment de instellingen met betrekking tot cookies wijzigen, waarbij de voorwaarden voor het opslaan van en de toegang tot cookies op het apparaat van de Gebruiker worden gespecificeerd. De Gebruiker kan de instellingen waar in de vorige zin naar verwezen wordt wijzigen door middel van de instellingen van zijn/haar webbrowser of door middel van de configuratie van de dienst. Deze instellingen kunnen worden gewijzigd, met name om de automatische verwerking van cookies in de webbrowserinstellingen te blokkeren of er kan informatie worden verstrekt over de plaatsing ervan op het apparaat van de Gebruiker. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en methoden van het gebruik van cookies is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser).
    
  8. U kunt uw toestemming voor de verwerking van cookies op elk gewenst moment beheren door hier te klikken.
    
 8. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  1.  Dit Privacybeleid is niet van toepassing op diensten en bedrijven waarvan de contactgegevens op op de Website staan.
    
  2. Aankondigingen, advertenties of andere soortgelijke content die op de Website worden geplaatst, zijn louter informatief van aard, vormen geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek en kunnen geen basis vormen voor vorderingen tegen de Beheerder.
 9. Slotbepalingen
  1. Dit Privacybeleid voor de Website treedt in werking vanaf 04.09.2023.