Termeni și Condiții pentru partenerii platformei WhitePress

 

 1. Prevederi generale
 1. Documentul „Termeni și Condiții” definește principiile furnizării de servicii electronice prin intermediul Site-ului Web, aflat la adresa www.whitepress.ro www.whitepress.pl (denumit în continuare "Site-ul Web), principii aplicabile utilizatorilor de internet care vizitează Site-ul Web, utilizatori care vor întreprinde acele acțiuni legale și reale la care se face referire în acest document (în continuare „Utilizatori”).
 2. Serviciul este furnizat de către WhitePress Srl (societate cu răspundere limitată), cu sediul social în Oradea str. Alexandru D. Xenopol nr. 30, (denumită de aici înainte „Furnizorul de Servicii”)
 3. Aceste „Termeni și Condiții” reprezintă reglementările la care se face referire în legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
 4. Serviciul referitor la utilizarea Site-ului Web este furnizat după accesarea Site-ului Web sau a funcționalităților sale selectate.
 5. Încheierea contractului pentru furnizarea de Servicii, servicii la care se face referire la punctul 1.4, are loc după acceptarea de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor. Spectrul și modalitatea de utilizare a Serviciilor menționate anterior sunt specificate de către Furnizorul de Servicii în „Termeni și Condiții”, precum și în alte documente la care se face referire în „Termeni și Condiții”.
 6. Accesul la funcționalitățile Site-ului selectate de către Furnizorul de Servicii se realizează contra cost. Spectrul acestor Servicii și plata pentru utilizarea lor sunt determinate de prevederile documentelor de pe Site-ul Web, prevederi aplicabile fiecărui Serviciu specific în parte. Încheierea contractului de furnizare a Serviciilor Plătite se consideră a avea loc în momentul indicat de prevederile din „Termeni și Condiții” referitoare la acel Serviciu specific. Spectrul și modalitatea de utilizare a Serviciilor Plătite sunt specificate de către Furnizorul de Servicii în „Termeni și Condiții”, precum și în alte documente la care se face referire în „Termeni și Condiții”.
 7. Înainte de încheierea contractului ca parte a funcționalității Site-ului Web, Părțile sunt obligate să confirme corectitudinea comenzii și declarația de acceptare a comenzii.
 8. Dacă, înainte de încheierea contractului, una dintre Părți confirmă celeilalte Părți primirea ofertei, fapt care poate avea loc automat, prin funcționalitatea Site-ului Web, această confirmare nu este echivalentă cu încheierea contractului, oferta legând doar partea care a emis oferta.
 9. Încheierea contractului și termenii lui se vor notifica prin email expediat către ambele părți, ca parte din funcționalitatea Site-ului Web.
 10. Contractul poate fi încheiat doar în limba română.
 11. Niciunul dintre contractele la care se face referire în „Termeni și Condiții” nu poate fi încheiat implicit.
 12. Serviciile oferite constau, specific, în:
 • Intermedierea legăturii dintre Editori și Advertiseri în vederea publicării de articole plătite (sponsorizate) și articole scrise de experți invitați;
 • Intermedierea legăturii dintre Jurnaliști și Editori în vederea dezvoltării de Conținut solicitat de către Editor;
 1. Intermedierea, în conformitate cu prevederile din „Termeni și Condiții” aplicabile Serviciilor, ar putea înseamna a acționa în numele și în interesul Site-ului Web sau în numele Furnizorului de Servicii, dar în beneficiul Utilizatorului.
 2. Editorul publică pe Site-ul Web o listă a portal-urilor sau blog-urilor sale (numite în continuare „Portaluri”), la care se referă intermedierea menționată la punctul 1.2. Pentru fiecare Portal, Editorul oferă informații cu referire la adresă, temă, descriere, popularitate, precum și alte informații importante pentru Advertiseri. Mai mult, Editorul care nu este plătitor de TVA sau nu este înregistrat în CEIDG(Central Registration and Information on Business) trebuie să indice aceste aspecte în descrierea Portal-ului sau în cadrul procesului de înregistrare, dacă procedura de întregistrare pe Site-ul Web (punctul 3.2) va pune la dispoziție o astfel de opțiune.
 3. În accepțiunea documentului „Termeni și Condiții”, zile lucrătoare sunt considerate toate zilele cu excepția Sâmbetei, Duminicii și a altor zile libere, așa cum sunt ele definite de Actul din 18 ianuarie 1951 cu privire la zilele libere. Când apare cuvântul „zile” în cadrul acestui document, el se referă la zile calendaristice.
 4. Prevederile altor documente disponibile pe Site-ul Web la care se face refere în cadrul acestui document constituie parte integrantă a Termenilor și Condițiilor. Dacă prevederile acestor documente sunt contradictorii cu cele ale Termenilor și Condițiilor, Editorului i se aplică prevederile Termenilor și Condițiilor.
 5. Dacă există intenția de a schimba proprietarul Portalului (pe baza unui contract de vânzare sau în baza unui alt timp de transfer  al dreptului de proprietate) în cadrul căruia este publicat articolul, Editorul este obligat să determine cumpărătorul să continue să utilizeze spațiul partajat al Portalului pentru o perioadă de timp convenită anterior, sub sancțiunea achitării de compensații cuvenite Furnizorului de Servicii, inclusiv cele referitoare la pretențiile Advertiserilor adresate direct Furnizorului de Servicii.

 

 1. Serviciul și utilizarea lui, plata pentru livrarea Serviciului
 1. Serviciul furnizat constă în intermedierea dintre Editor și Advertiseri, în facilitarea accesului la Portal-uri și în publicarea în Portal-uri a articolelor sponsorizate și a celor scrise de experți (denumit în continuare „Serviciul”). În noțiunea „Serviciul” sunt incluse și celelalte servicii la care se referă “Termenii și Condițiile”
 2. Editorul este Utilizatorul sistemului introdus de către Furnizorul de Servicii în baza de date a Editorilor și care pune la dispoziție spațiul din Portal-urile sale cu scopul publicării de articolele partajate ca parte a unor activități profesionale sau de afaceri.
 3. În cazul în care Editorul este o persoană fizică, contractul cu Editorul se va încheia pe baza unor termeni și condiții stabilite individual, respectând clauza că prevederile din „Termeni și Condiții” țin cont de intervalul de preț și de cadru agreate individual cu Editorul - persoană fizică.
 4. Editorul trebuie să aibă drepturi depline în a dispune de Portal-uri și în a le administra, inclusiv în ceea ce privește conținutul lor. Dacă aceste drepturi au natură relativă, i.e. decurgând din contracte obligatorii (nu în natură), atunci Editorul este obligat să informeze Furnizorul de Servicii și să asigure autorizările necesare din partea deținătorului Portalului, lucru care nu prejudiciază dreptul deținătorului să se angajeze în cooperare directă cu Furnizorul de Servicii în calitate de Editor.
 5. Advertiser-ul este Utilizatorul Site-ului Web care trimite articole însoțite de alte tipuri de conținut (e.g infografice, fotografii) spre a fi publicate în spațiul Portalelor furnizate de Editor.
 6. Furnizorul de Servicii ar putea asigura și servicii și extensii adiționale.
 7. Utilizarea corectă a serviciului este posibilă utilizând un calculator personal, un Mac sau alt dispozitiv similar, conectat la internet și care dispune de un sistem de operare (Windows, Mac OS, Linux sau un altul similar) și de un browser web (Interner Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Unele servicii și unelte ar putea necesita acces la un cont email, iar utilizarea serviciilor postate ar putea necesita Adobe Flash Player ver. 9 sau mai recentă și posibilitatea de a rula JavaScrip, în cazul în care nu se menționează altfel.
 8. În timpul utilizării Serviciilor, se instalează cookie-uri în sistemul calculatorului Utilizatorului. Regulile de utilizare a cookie-urilor sunt enunțate în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
 9. În cazul în care, cu acordul Furnizorului de Servicii, Editorul folosește un cod de urmărire („tracking code”) dezvoltat de Furnizorul de Servicii, Editorul declară că , pentru fiecare Portal participant în Serviciu, are consimțământul legal acordat de către abonați sau utilizatori finali pentru instalarea codurilor, stocarea informațiilor sau accesarea informațiilor stocate deja în echipamentul terminalului de telecomunicații, dar și pentru utilizarea acestor informații în concordanță cu prevederile din POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.
 10. Regulile detaliate ale înțelegerilor cu privire la Servicii, inclusiv remunarația Editorului, sunt stabilite în cadrul unor documente individuale ce se regăsesc în cadrul Site-ului Web, în secțiuni relevante Serviciului avut în vedere.
 11. Cu privire la Serviciile prestate, Editorii sunt răspunzători în ceea ce privește obligațiile lor fiscale și de altă natură în relația cu instituțiile publice, răspunderi de care se achită pe propria lor cheltuială.
 12. Dacă, în urma interpretării legislative, Furnizorul de Servicii este plătitor de impozit pe venit (other public-law receivables) datorită serviciilor prestate de Editor, acest fapt nu va crește remunerația datorată Editorului, ceea ce înseamnă că remunerația definită în anumite părți relevante din Site-ul Web este o remunerație brută, dacă nu se aplică TVA. Mai mult, în acest caz, Editorul va fi obligat să pună la dispoziția Furnizorului de Servicii toate informațiile necesare pentru a determina cuantumul taxei (taxă plătită în avans).
 13. Plățile către Editor și Furnizorul de Servicii se realizează prin transfer bancar în contul indicat pe factură de către Editor și Furnizorul de Servicii. Data plății este data debitării contului plătitorului, Furnizorul de Servicii, respectiv Editorul, cu suma întreagă datorată.
 14. Prețurile Serviciilor furnizate Editorului sunt publicate de Furnizorul de Servicii pe Site-ul Web și pot fi supuse unor modificări periodice; totuși, pentru scopuri de facturare (contractuale) între Editor și Furnizorul de Servicii, prețurile în vigoare la momentul în care Editorul plasează comanda pentru Serviciu sunt obligatorii.
 15. Furnizorul de Servicii și Editorul se autorizează reciproc să folosească facturi în format electronic. Dacă editorul nu poate emite factură cu TVA atunci el va emite o chitanță de mână la care termeniile și condițiile unei facturi cu TVA se aplică.
 16. Dacă Furnizorul de Servicii acționează ca un intermediar în redarea Serviciilor, inclusiv între Advertiser și Editor, Furnizorul de Servicii este îndreptățit să realizeze înțelegeri cu privire la Servicii pe baza Termenilor și Condițiilor, ceea ce înseamnă, în mod particular, că Editorul nu poate realiza independent înțelegeri cu Advertiserul sau cu alți Utilizatori ai Site-ului.
 17. Editorul este obligat să plătească toate cheltuielile care, potrivit legii, sunt datorate creatorilor sau organizațiilor care îi reprezintă, dar doar în condițiile în care legea impune aceste plăți și dacă acestea nu pot fi efectuate de către Advertiser.
 18. Prețurile indicate pe Site-ul Web sunt prețuri nete și lor li se aplică TVA, dacă acesta este datorat pentru un Serviciu anume sau este aplicabil Utilizatorului care furnizează Serviciul.
 19. Plata către un Editor care nu poate emite factură se va face prin sistemul USEME în comformitate cu regulile USEME și condițiile de mai jos:

  • Când solicită o retragere, Editorul este obligat să retragă toate fondurile disponibile în cont

  • USEME taxează Editorul un commission pentru serviciile oferite în valoare de 5% din suma retrasă, dar nu mai puțin de 5 Euro. Cu această taxă Editorul este de accord atunci când face solicitarea de retragere a fondurilor.

  • În acest caz, plățile sunt effectuate în EURO, iar dacă plata se face într-un cont de altă monedă (RON) atunci conversia va avea loc în conformitate cu rata de schimb a băncii Editorului.

 

 1. Înregistrarea pe Site-ul Web
 1. Utilizatorul Site-ului Web poate fi persoana indicată la punctul 2.2, care, după acceptarea prevederilor din Termeni și Condiții, va completa procedura de înregistrare pe Site-ul Web, procedură care se încheie cu crearea unui cont.
 2. Procedura de înregistrare constă în completarea, conform instrucțiunilor, a formularului electronic de înregistrare și acceptarea Termenilor și Condițiilor, precum și în bifarea căsuțelor privitoare la consimțăminte, așa cum indică Furnizorul de Servicii. Acceptând acești Termeni și Condiții, Editorul este de acord cu Furnizorul de Servicii în ceea ce privește termenii în care poate fi utilizat Site-ul Web (disponibilitatea sa).
 3. Un cont îi este atribuit Editorului ca urmare a procesului de înregistrare. Editorul poate avea doar un cont pe Site-ul Web. Decizia finală cu privire la înregistrare este luată de către Furnizorul de Servicii, care poate să nu își dea acordul de înregistrare atunci când Editorul sau Portalul său nu îndeplinește cerințele stabilite prin Termeni și Condiții.
 4. Contul poate fi șters sau suspendat de către Furnizorul de Servicii constată că Editorul:
 • încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor, inclusiv prevederile legale la care se face referire în Termeni și Condiții;
 • nu se achită de îndatoririle sale în mod corespunzător;
 • a furnizat date incomplete sau nereale, inclusiv și mai ales, cu privire la Portale;
 • nu s-a logat în contul de pe Site-ul Web pentru o perioadă de 12 luni; dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima logare, contul ar putea fi suspendat.
 1. Un cont ar putea fi șters și dacă Portalul (sau toate Portalurile unui Editor) nu îndeplinește (îndeplinesc) cerințele exprimate în Termeni și Condiții.
 2. Furnizarea de date de contact, precum adresa de email sau un număr de telefon, realizată în cadrul procesului de înregistrare, îi dă dreptul Furnizorului de Servicii să trimită mesaje comerciale Utilizatorului.
 3. Atribuirea unui nou cont unui Editor al cărui cont a fost șters, respectiv deblocarea unui cont care a fost anterior blocat, necesită înlăturarea încălcărilor menționate la punctul 3.4 și consimțământul Furnizorului de Servicii, care poate să nu îl acorde.

 

 1. Termeni specifici pentru furnizarea Serviciului
 1. Site-ul Web alcătuiește o bază de date a Editorilor, Advertiserilor, Influencerilor și Jurnaliștilor. Baza de date este verificată în mod regulat, iar modificările ce i se aduc nu sunt considerate modificări ale Termenilor și Condițiilor.
 2. Editorul declară că este îndreptățit să acorde acces la spațiul din Portaluri pentru publicarea de articole adăugate pe Site-ul Web și că informațiile cu privire la site-urile sale sunt veridice. În mod special, Editorul declară că furnizarea spațiului din Portaluri și publicarea articolelor în Portaluri, cât și informațiile despre site-urile sale nu încalcă niciun drept al vreunei terțe părți, că deține toate autorizațiile și are toate consimțămintele necesare pentru astfel de publicații, precum cele referitoare la procesarea datelor cu caracter personal și la folosirea de cookie-uri. De asemenea, Editorul declară că, în cazul oricăror pretenții formulate împotriva Furnizorului de Servicii în legătură cu furnizarea spațiului din Portaluri, Editorul va rambursa Furnizorului de Servicii toate costurile și cheltuielile legate de acestea.
 3. Editorul este obligat să asigure calitatea optimă a Portaluui, mai ales în ceea ce privește aspectele tehnice, conținutul și grafica sa. Cerințele de bază în ceea ce privește calitatea sunt detaliate pe Site-ul Web (NOI CERINȚE PENTRU WEBSITE-URI).
 4. Pentru a se conforma prevederilor legale, Editorul se obligă să colecteze, prin Portalul său, consimțământul cu privire la:
 • instalarea pe dispozitivul vizitatorului a cookie-urilor Furnizorului de Servicii cu scopul procesării datelor cu caracter personal, inclusiv analiza de trafic și statistici cu privire la vizitele pe site, așa cum rezultă din art. 6, al. 1, lit. GDPR;
 • instalarea pe dispozitivul vizitatorului a cookie-urilor Furnizorului de Servicii, așa cum rezultă din Art. 4, alin. (5) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
 1. Editorul se obligă să arhiveze acest consimțăminte, în așa fel încât să poate fi identificate persoanele care și-au dat consimțământul și informațiile acestea să poată fi furnizate de fiecare dată când Furnizorul de Servicii solicită acest lucru.
 2. Atunci când colectează aceste consimțăminte, Editorul se obligă să asigure condițiile necesare pentru ca Furnizorul de Servicii să poate îndeplini obligațiile care rezultă din prevederile art. 13 și 14 GDPR, plasând un link către Politica de Confidențialitate a WhitePress.
 3. Editorul recunoaște și acceptă că:
 • cerințele descrise la punctul 4.3 de mai sus sunt cerințe de bază, prin urmare lista aceasta de condiții impuse în Portal nu este una închisă;
 • Furnizorul de Servicii este entitatea care decide, independent, dacă Portalul Editorului îndeplinește condițiile, ținând cont în această decizii de interesul Advertiserilor, în calitatea lor de beneficiari finali principali ai serviciului.
 1. Editorul declară că, sub aspectul conținutului publicat independent în spațiul comun al Portalului, i.e. conținut care nu se supune contractului încheiat între Editor și Furnizorul de Servicii:
 • va avea, în măsura în care este necesar, drepturi de autor și drepturi/licențe conexe pentru aceste materiale;
 • utilizarea acestuia în vederea derulării contractului nu aduce atingere drepturilor personale ale autorului;
 • are aprobările necesare pentru a disemina imagini cu persoanele din aceste materiale;
 • utilizarea acestuia nu aduce atingere drepturilor de proprietate industrială ale unei terțe părți, și, în mod special, nu va aduce atingere unor drepturi de protecție a mărcilor sau a brandurilor;
 • publicarea acestuia nu se constituie în concurență neloială;
 • publicarea acestuia nu încalcă legea, regulile de conduită în societate și în comunitate sau interesele legitime ale terțelor părți.
 1. Furnizorul de Servicii va fi îndreptățit să șteargă un anume Portal al Editorului de pe Site-ul Web în cazul în care Editorul încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor, mai ales cele prevăzute la punctul 4.3, în cadrul informațiilor furnizate despre Portal sau în cadrul conținutului său.

 

 1. Articolele sponsorizate (plătite)
 1. Articolele sponsorizate (denumite în continuare „Articole Sponsorizate” sau „Articole Plătite”) sunt texte (incluzând elemente media atașate) care promovează produsul, compania sau serviciul Advertiserilor sau alte texte informaționale. Prin trimiterea unui articol plătit spre publicare, Advertiserul specifică dacă acesta are conținut unic, i.e nu a fost publicat anterior pe internet, sau dacă a fost publicat anterior pe internet. Această informație trebuie redată în mod neechivoc și să fie vizibilă pe Site-ul Web atât pentru Furnizorul de Servicii, cât și pentru Editor.
 2. Ca parte din Serviciile oferite, Editorul are posibilitatea să realizeze un Articol Plătit. În acest caz, regulile pentru realizarea unui astfel de material sunt determinate de înțelegerile dintre Editor și Furnizorul de Servicii; totuși, Advertiserul nu are niciun drept asupra conținutului sau formei unui Articol Plătit realizat de Editoe, în timp ce termenii pentru furnizarea spațiului din Portal și publicarea articolelor sunt detaliate în Termeni și Condiții. Articolul realizat de Editor și publicarea lui trebuie să respecte legea, inclusiv drepturile de proprietate ale unor terțe părți și drepturile de proprietate industrială, să nu încalce regulilel bunelor maniere și ale existenței în societate, drepturile legitime ale terțelor părți și nu pot fi asimilate concurenței neloiale.
 3. Editorul care folosește Site-ul Web stabilește:
 • cerințele tehnice pentru articolele sponsorizate publicate pe site-urile sale;
 • suma netă primită de către Editor de la Furnizorul de Servicii pentru publicarea fiecărui articol;
 • dacă valoarea remunerării depinde de parametri adiționali determinați de Editor (e.g. furnizarea de informații din profilul de Facebook);
 • motivele pentru care ar putea refuza să publice articolele sponsorizate.
 1. Furnizorul de Servicii, folosind Site-ul Web, caută Advertiseri interesați de acces la spațiul din Portaluri și de publicarea articolelor sponsorizate în cadrul lor, pe site-ul web al Editorului, dar nu oferă nicio garanție Advertiserului cu privire la venitul generat de un astfel de Serviciu.
 2. Folosind Site-ul Web, Furnizorul de Servicii solicită, în numele Advertiserului, acces la spațiul din Portalul Editorului cu scopul de a publica articole, cu respectarea prealabilă a următoarelor condiții:
 • conținutul articolului este pregătit și disponibil pe Site-ul Web pentru a fi revizuit de către Editor (inclusiv atașamentele, structura și ierarhia link-urilor);
 • conținutul articolului trebuie clasificat de Advertiser ca fiind conținut unic sau nu.
 1. Furnizorul de Servicii declară că, potrivit TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ADVERTISERULUI, acesta se asigură că articolul plătit trimis spre publicare respectă prevederile legale sub aspectul conținutului său și al admiterii spre publicare și că deține drepturile asupra conținutului articolului și a elementelor media folosite (imagini, grafice, etc). Furnizorul de Servicii nu este obligat să verifice dacă Articolele Plătite transmise (și efectele publicării lor ulterioare) încalcă legea, în ceea ce privește conținutul lor, admiterea spre publicare și drepturile asupra conținutului lor și a altor elemente media (imagini, grafice, etc.). Furnizorul de Servicii nu va fi răspunzător pentru orice atingeri aduse unor drepturi de către Articolele Plătite.
 2. Editorul primește informația cu privire la comandă prin email, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la momentul în care această informația a fost primită de către Furnizorul de Servicii după transmiterea ei de către Advertiser. Încheierea contractului cu privire la furnizarea spațiului în Portal pentru publicarea unui Articol Plătit are loc în momentul în care comanda Advertiserului este acceptată de către Editor, i.e în momentul descărcării conținutului articolului și al realizării publicării de către Editor (punctul 5.9). În acest caz, Editorul se angajează să publice articolul în forma și sub conținutul furnizat de Site-ul Web în termen de 3 zile de la acceptare. În cazuri speciale, acest termen ar putea fi diferit, dacă acest lucru este specificat clar pe Site-ul Web și în oferta Editorului.
 3. În cazul unor cerințe atipice cu privire la momentul accesului în spațiul Portalului și la publicare, apariția unor motive pentru care Editorul ar putea refuza articolul sau alte cerințe neobișnuite din partea Advertiserului, Editorul are dreptul de a nu publica un Articol Sponsorizat.
 4. În legătură cu furnizarea spațiului Portalului și publicarea Articolului Plătit, în cel mult 24 de ore, Editorul va indica în sistemul Serviciului că spațiul Portalului a fost pus la dispoziție și că publicarea articolului a fost realizată. „Indicarea”, în sensul de mai sus, trebuie înțeleasă ca furnizarea de către Editor a adresei de internet a Portalului pus la dispoziție. Indicarea are ca efect o notificare automată - prin email - transmisă Adverstiserului cu privire la publicarea Articolului Plătit.
 5. După publicarea articolului și indicarea acestui fapt pe Site-ul Web, Advertiserul verifică disponibilitatea Portalului și corectitudinea publicării articolului; și Furnizorul de Servicii are acest drept, dar nu și o obligație în acest sens. Verificarea constă în controlul conformității accesului la Portal și publicarea Articolului Plătit pe baza contractului încheiat în acest sens. Verificarea trebuie să aibă loc în cel mult 2 zile lucrătoare de la data când Editorul a indicat publicarea. Dacă, în conformitate cu oferta Editorului acceptată de Advertiser, Editorul realizează un Articol Plătit, Advertiserul va accepta conținutul acestuia în termen de 2 zile lucrătoare de la data trimiterii Articolului Plătit de către Editor; în acest sens, prevederile clauzei 7.12 din „Termeni și Condiții” se aplică în mod corespunzător. Dacă Advertiserul nu verifică publicarea articolului în termen de 2 zile lucrătoare de la data indicării publicării de către Editor, se consideră că Articolul Plătit a fost publicat corect.
 6. În absența accesului la spațiul Portalului, publicarea unui Articol Plătit de către Editor într-o manieră neconformă cu contractul sau întârzierea furnizării accesului la spațiul Portalului și a publicării, Furnizorul de Servicii hotărăște împreună cu Advertiserul dacă:
 • Editorul corectează conținutul articolului - atunci Furnizorul de Servicii și Advertiserul specifică data și spectrul modificărilor;
 • Advertiserul se retrage din contract total sau parția (Art. 1516 din Codul Civil).
 1. În cazul furnizării corespunzătoare a accesului la spațiul Portalului și a publicării, Editorul emite către Furnizorul de Servicii o factură cu TVA pentru suma specificată anterior pe Site-ul Web de către Editor, în conformitate cu prevederile punctului 5.3 b) și c) . Editorul poate, la discreția sa, să emită și o factură consolidată care să acopere toate spațiile Portalelor și toate publicările realizate într-o perioadă de timp selectată. Furnizorul de servicii se oblige să achite facture cu TVAîn cel mult o zi lucrătoare după ce acesta a primit facture corectă.
 2. Editorul se obligă să păstreze publicarea articolului cel puțin un an de zile de la data publicării în forma inițială, cu excepția cazului în care a fost specificat altfel în momentul alegerii tipului de serviciu dorit.
 3. Furnizorul de Servicii poate solicita în formă electronică ca un articol de pe site-ul Editorului să fie eliminat fără a oferi un motiv pentru această solicitare. În acest caz, Editorul se obligă să șteargă articolul în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
 4. În cazul în care, în termen de un an de zile de la data publicării, un articol a fost șters sau modificat fără a fi existat o solicitare în acest sens, Editorul va fi socotit responsabil. Aceasta se aplică, în special, următoarelor situații:
 • ștergerea deliberată a articolului de către Editor sau modificarea conținutului său (eliminarea link-urilor);
 • lipsa permanentă de acces la site-ul Editorului din culpa sa;
 • vânzarea drepturilor asupra Portalului și întreruperea publicării ulterioare de către cumpărător (punctul 1.16).
 1. Perioada de furnizare a accesului la Portal și de publicarea a Articolulelor Plătite poate fi redusă, fără dreptul de a emite pretenții față de Editor, inclusiv returnarea sumelor plătite sau acordarea de compensări, dacă:
 • conținutul publicat a fost eliminat pentru că a încălcat legea sau a existat o suspiciune că acesta ar încălca legea;
 • conținutul publicat a fost eliminat pentru că a încălcat drepturile unor terțe părți sau a existat o suspiciune că acesta ar încălca drepturile unor terțe părți;
 • conținutul publicat a fost eliminat la solicitarea Advertiserului;
 • Advertiserul acționează în mod conștient în detrimentul Editorului, de exemplu folosind linkuri nefirești în cadrul articolului;
 • Advertiserul a încălcat prevederile Termenilor și Condițiilor care se referă la obligațiile sale după data publicării;
 • este invocat un caz de forță majoră;
 • Editorul a încetat operarea Portalului și nu își continuă activitatea pe un alt Portal.
 1. În cazul încălcării regulilor de acces la Portal și ale publicării de articole, inclusiv în cazul menționat la punctul 5.11 sau 5.16, dacă Advertiserul formulează plângeri către Furnizorul de Servicii, atunci Furnizorul de Servicii (sau Advertiserul - atunci când Furnizorul de Servicii transferă către Advertiser revendicările față de Editor , fapt consimțit de Editor) poate formula revendicări către Editor, revendicări care nu pot depăși valoarea remunerării stabilite pentru accesul la spațiul Portalului și pentru publicare, cu excepția cazurilor în care greșeala a fost intenționată.
 2. În cazul în care există temei pentru returnarea plății de către Editor, inclusiv retragerea menționată la punctul 5.11, iar Furnizorul de Servicii nu primește rambursare sumelor de la Editor în termen de 14 zile, Advertiserul va avea dreptul să solicite rambursarea pentru spațiul Portalului și pentru publicare direct de la Editor, Furnizorul de Servicii punându-i la dispoziție adresa și datele de contact ale Editorului, fapt agreat de Editor, inclusiv transmiterea drepturilor Furnizorului de Servicii către Advertiser.
 3. Editorul are dreptul să modifice adresa URL a spațiului comun al Portalului unde este publicat Articolul Plătit în timpul perioadei de publicare menționată la punctul 5.14. În cazul unei schimbări de adresă sau domeniu, aceasta trebuie făcută cu o redirecționare de tip 301. O astfel de modificare nu va fi considerată o încălcare a dreptului de acces la Portal și la publicarea unui Articol Plătit.
 4. Dacă Editorul a primit un filtru manual „Legături nefirești din site-ul dvs.” Sau unul similar (de la Google) privind Portalul în care a avut loc publicarea, Editorul poate schimba atributul legăturii din articol la nofollow. Această acțiune nu va fi socotită ca încălcând contractul încheiat în vederea publicării.
 5. The Publisher undertakes not to contact the Advertiser excluding the Service Provider regarding access to the Portal and publishing Paid Articles, which are to be or have been published through the Website. This does not apply to cases expressly permitted by the Terms and Conditions.
 6. Editorul se obligă să nu contacteze Advertiserul eludându-l pe Furnizorul de Servicii cu privire la accesul la Portal și la publicarea Articolelor Plătite, care au fost sau urmează să fie publicate prin intermediul Site-ului Web. Acest lucru nu se aplică în cazurile autorizate în mod expres în Termeni și Condiții.

 

 1. Articole scrise de experți invitați
 1. Articole scrise de experți invitați (denumite în continuare „articole scrise de experți” sau „articole-expert”) sunt furnizate de Advertiser și cuprind texte originale (inclusiv atașamente), care nu au fost publicate pe Internet, caracterizate de profesionalism, și al căror mesaj nu are un caracter explicit publicitar. În plus, un articol-expert care intră sub incidența unui contract încheiat cu orice Editor nu poate fi pus la dispoziție de către Advertiser în vederea publicării de către alți Editori. Furnizând un articol-expert, Advertiserul confirmă faptul că acesta are conținut original, unic.
 2. Furnizorul de Servicii declară că, în conformitate cu prevederile din „Termenii și Condițiile” Advertiserului, acesta din urmă se asigură că articolul-expert transmis spre publicare este în conformitate cu legea, în ceea ce privește conținutul său, admisibilitatea publicării și că va avea drepturile asupra conținutului și a altor forme media folosite (fotografii, grafică etc.). Furnizorul de Servicii nu este obligat să verifice dacă articolele-expert (și efectele publicării lor ulterioare) nu încalcă legea în ceea ce privește conținutul, legăturile (link-urile), publicarea, precum și dreptul la conținut și alte forme media (fotografii, grafică etc.). Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru nicio încălcare a legii cauzată de articolele-expert.
 3. Semnătura unui articol-expert include:
 • Numele și prenumele persoanei indicate de Advertiser ca fiind autorul articolului;
 • Numele companiei;
 • Link (legătură) către site-ul web al companiei sau un alt text (link dofollow).
 1. Site-ul web furnizează o bază de date cu articole-expert.
 2. Editorul are acces la părți din conținutul articolului înainte de publicare.
 3. În ceea ce privește publicarea unui articol-expert, Advertiserul poate să impună anumite cerințe Editorilor. În acest caz, acesta este obligat, pentru ca acestea să fie valabile, să ne posteze pe Site-ul Web împreună cu articolul. Aceste cerințe se pot aplica pentru următoarele:
 • pupularitate, temă, parametri tehnici ai site-ului web al Editorului/pagini în cadrul cărora articolul poate fi publicat;
 • excluderea anumitor site-uri indicate de Advertiser, inclusiv din cauza conținutului lor, păreri despre site sau neacceptarea condițiilor de publicare oferite de un anume Editor;
 • alte condiții de publicare;
 • costul de colectare a articolului în suma taxei de manevrare datorată Prestatorului de Servicii, la care se face referire la punctul 6.8. Aceste costuri pot ajunge la "RON 0" dacă Advertiserul le-a suportat. Dacă există un cost, Editorul plătește suma indicată înainte de a descărca articolul în conformitate cu prevederile Termenilor și Condițiilor.
 1. Editorul nu are dreptul la remunerare pentru accesarea spațiului din Portal și pentru publicarea unui articol-expert.
 2. Valoarea taxei de manevrare, manipulare, dacă nu este specificat altfel în site, este de 12,20 RON net.
 3. Încheierea acordului privind furnizarea spațiului din Portal și publicarea unui articol-expert are loc în momentul în care Editorul descarcă articolul de pe Site-ul Web pentru a-l publica. Conform acestui acord, Editorul are dreptul de a publica un articol-expert pe un site al Editorului sau pe site-ul menționat la punctul 6.18. Descărcarea articolului nu înseamnă achiziționarea de drepturi de autor.
 4. Editorul care decide să descarce articolul (primind apoi întregul său conținut și atașamentele) se angajează să îl publice în spațiul comun al Portalului într-o formă relativ nemodificată (sunt permise doar modificări minore, dacă acestea nu schimbă mesajul articolului) în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul descărcării, respectând prevederile din „Termeni și Condiții”.
 5. Ca parte a funcționalității Site-ului, Editorul indică faptul că a existat o astfel de publicare. „Indicarea", în sensul de mai sus, este înțeleasă ca fiind furnizarea unei adrese de internet a spațiului comun al Portalului ce conține un articol-expert. Indicația are ca efect trimiterea unei notificări automate, prin e-mail, către Advertiser, cu privire la publicarea unui articol-expert.
 6. În termen de 2 zile lucrătoare de la data indicării publicării de către Editor, Advertiserul verifică corectitudinea publicării, Furnizorul de Servicii având și el acest drept, dar nu și această obligație. Verificarea constă în verificarea conformității accesului la spațiul din Portal și a publicării articolului-expert cu contractul încheiat în acest sens. Dacă Advertiserul nu verifică publicarea articolului în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea sa, se consideră că articolul a fost publicat corect.
 7. În cazul în care spațiul din Portal și publicarea unui articol-expert de către Editor sunt realizate într-o manieră necompatibită cu contractul sau în cazul unei întârzieri în publicare, Furnizorul de Servicii, împreună cu Advertiserul, decid dacă:
 • Editorul corectează conținutul materialului publicat în conformitate cu instrucțiunile cu privire la durata implementări modificărilor și spectrul lor;
 • Advertiserul se retrage din contract.
 1. Dacă, din cauza neconformității Serviciului cu contractul, are loc unul din evenimentele menționate la punctul 6.13, revendicările Advertiserului se vor îndrepta împotriva Editorului. În acest scop, Furnizorul de Servicii are obligația de a întreprinde toate acțiunile pentru a facilita exercitarea acestui drept de către Advertiser, inclusiv atribuirea tuturor drepturilor în acest sens și furnizarea datelor de contact ale Editorului, lucru asupra căruia aceste își dă acordul. Totuși, aceste pretenții nu pot depăși suma de 300 RON.
 2. Editorul este obligat să mențină publicarea articolului-expert pentru o perioadă de cel puțin un an, cu excepția situației în care survine una dintre situațiile menționate la punctul 6.16.
 3. Perioada de furnizare a accesului la site și de publicare a unui articol-expert poate fi redusă dacă:
 • conținutul publicat a fost eliminat pentru că a încălcat legea sau a existat o suspiciune că acesta ar încălca legea;
 • conținutul publicat a fost eliminat pentru că a încălcat drepturile unor terțe părți sau a existat o suspiciune că acesta ar încălca drepturile unor terțe părți;
 • conținutul publicat a fost eliminat la solicitarea Advertiserului;
 • Advertiserul acționează în mod conștient în detrimentul Editorului, de exemplu folosind linkuri nefirești în cadrul articolului;
 • Advertiserul a încălcat prevederile Termenilor și Condițiilor care se referă la obligațiile sale după data publicării;
 • este invocat un caz de forță majoră;
 • Editorul a încetat operarea Portalului și nu continuă activitatea aceasta pe un alt Portal.
 1. Furnizorul de servicii, la cererea unui Advertiser, îi poate cere Editorului să elimine un articol-expert. În acest caz, Editorul va fi obligat să elimine articolul-expert în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării în acest sens.
 2. Editorul are dreptul de a schimba adresa URL a spațiului comun al Portalului ce conține articolul publicat, dar trebuie să utilizeze o redirecționare de tip 301 pentru a semnala această modificare. O atare modificare nu va fi considerată o încălcare a accesului la spațiul Portalului și nici a publicării unui articol-expert.
 3. Dacă Editorul a primit un filtru manual „Legături nefirești din site-ul dvs.” sau un altul similar (de la Google) în ceea ce privește Portalul în care a avut loc publicarea, Editorul poate schimba atributul legăturii din articol în „nofollow”. Această acțiune nu va fi socotită ca încălcând contractul încheiat în vederea publicării.
 4. Editorul are posibilitatea de a anunța cererea sa pentru articole-expert scrise de invitați. Această informație este transmisă de către Site-ul Web către Advertiseri. Dacă Advertiserul realizează un articol în conformitate cu cererea, Editorul este informat asupra acestui lucru.
 5. Editorul se angajează să nu contacteze Advertiserul eludând Furnizorul de Servicii, cu privire la furnizarea spațiului din Portal în vederea publicării anterioare sau viitoare unor articole-expert prin intermediul Site-ului Web. Acest lucru nu se aplică cazurilor autorizate în mod expres în Termeni și Condiții.

 

 1. Realizarea articolelor și a infograficelor
 1. Editorul poate plasa o comandă, prin intermediul Furnizorului de Servicii, pentru realizarea unor Articole Plătite sau Articole-expert pentru nevoile sale. De asemenea, Editorul poate să comande prin intermediul Furnizorului de Servicii realizarea unui articol sau a unor infografice pentru alte scopuri decât cel al publicării.
 2. În cazul comenzii pentru un articol sau pentru un infografic (denumite în continuare "Conținut") plasate de către Editor:
 • Editorul specifică tipul de Conținut care urmează să fie comandat și oferă informații suplimentare și comentarii;
 • Editorul suportă costul de remunerare pentru realizarea Conținutului în conformitate cu lista actuală de prețuri disponibilă pe Site-ul Web, ca parte a acestui serviciu.
 1. Editorul poate comanda realizarea de Conținut sub formă de articole folosind unul dintre pachetele descrise pe Site-ul Web. Termenul limită pentru livrarea unui astfel de serviciu este specificat de către Site-ul Web, în funcție de pachetul selectat în cadrul comenzii.
 2. De asemenea, Editorul poate comanda realizarea de Conținut sub formă de infografice pe baza datelor furnizate de acesta sau poate comanda atât căutarea de date, cât și realizarea infograficelor pe baza datelor găsite, folosind unul din pachetele descrise pe Site-ul Web. Termenul limită pentru livrarea unui astfel de serviciu este definit de către Site-ul Web, în funcție de pachetul selectat în cadrul comenzii.
 3. Editorul se asigură că datele și alte elemente furnizate în cadrul comenzii vor fi conforme cu legislația în vigoare în ceea ce privește conținutul, admisibilitatea publicării și că deține drepturile asupra conținutului și a altor forme media folosite (fotografii, grafică etc.).
 4. Furnizorul de Servicii nu este obligat să verifice dacă datele sau alte elemente furnizate de Editor nu încalcă legea în ceea ce privește conținutul, admisibilitatea publicării și drepturile asupra acestora.
 5. După plasarea comenzii de către Editor, Furnizorul de Servicii va plasa o comandă către Jurnalist în termen de o zi lucrătoare.
 6. Prețul serviciului de realizare de Conținut este stabilit în secțiunea de Servicii specifică acestui serviciu. Site-ul Web poate specifica ce alte servicii suplimentare oferă Furnizorul de Servicii în mod gratuit, servicii ce pot fi asociate periodic comenzilor și care se referă, în mod particular, unor elemente precum imagini stock.
 7. Plasarea unei comenzi de către Editor este echivalentă cu acceptarea condițiilor pentru realizarea Conținutului așa cum sunt ele specificate în „Termeni și Condiții”; de asemenea, ea constituie și baza pentru primirea plății de către Furnizorul de Servicii.
 8. Contractul pentru realizarea Conținutului se consideră încheiat în momentul în care Jurnalistul primește comanda din partea Editorului, lucru de care Editorul va fi notificat cu ajutorul funcționalității Site-ului Web. Jurnalistul nu este obligat să accepte comanda.
 9. Jurnalistul realizează Conținutul în intervalul de timp specificat pe Site-ul Web. În cazul în care e vorba de tematici mai dificile sau de comenzi mai mari, termenul limită pentru livrarea Serviciului poate fi prelungit, lucru asupra căruia Furnizorul de Servicii va notifica Editorul cu celeritate, indicându-i și noul termen limită, care nu poate fi extins decât cu maximum 3 zile lucrătoare.
 10. După realizarea Conținutului, Site-ul Web îl pune la dispoziția Editorului, iar acesta are dreptul să trimită comentarii asupra acestuia sau să îl accepte. În lipsa unei verificări din partea Editorului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea Conținutului, se consideră că materialul a fost realizat conform comenzii. Orice modificări ulterioare solicitate de către Editor pot fi tratate ca o formă de modificare a contractului realizare a Conținutului și necesită acceptare, ceea ce înseamnă, în special, că aceste modificări pot genera costuri suplimentare pentru Editor.
 11. În cazul în care Conținutul nu este conform cu cerințele contractului sau nu a fost realizat la timp, aspect notificat conform punctului 7.12 din Termeni și Condiții, și excluzând situația specificată în ultima propoziție de la punctul 7.12, Furnizorul de Servicii, împreună cu Editorul, vor decide dacă:
 • Jurnalistul corectează conținutul - situație în care Furnizorul de Servicii și Editorul specifică noul termen limită, dar nu mai scurt de 2 zile lucrătoare, și natura modificărilor. Dacă Jurnalistul nu acceptă să realizeze modificările, lucru la care este îndreptățit, atunci dreptul de a se retrage, prezentat la punctul b) de mai jos, se va aplica.
 • Editorul se retrage din contract în întregime sau parțial (Art. 1516 din Codul Civil) - atunci remunerația plătită de către Editor poate fi rambursată , zn conformitate cu forma retragerii din contract.
 1. Editorul nu are drept să impună alte cerințe cu privire la lungimea și tipul de conținut dincolo de cele acceptate ca standard pentru tipurile de conținut din oferta de Servicii valabile la momentul plasării comenzii. Acest prevederi nu pot constitui motive de plângere, așa cum sunt ele descrise la punctul 7.13 din „Termeni și Condiții”.
 2. Dacă, din cauza neconformității Serviciului cu prevederile contractului, apare una dintre situațiile menționate la punctul 7.13 din „Termeni și Condiții”, plângerile bazate pe aceste fapte nu pot să depășească valoric remunerația stabilită pentru realizarea conținutului.
 3. În situații excepționale, Furnizorul de Servicii își rezervă dreptul să taxeze suplimentar activități non-standard, chiar dacă acestea nu au fost descrise specific pe Site-ul Web sau în contractul de realizare a conținutului, dacă acestea sunt consecința culpei Editorului sau au fost realizate la solicitarea Editorului.
 4. După acceptarea Conținutului, ca parte a remunerației pentru realizarea lui, Furnizorul de Servicii acordă Editorului o licență nelimitată în timp și teritoriu pentru conținut în următoarele domenii de utilizare:
 • Înregistrare și reproducere prin orice tehnică, inclusiv imprimare, reprografie pe suporturi digitale, magnetice, optice și electronice, inclusiv înregistrare sub formă de carte electronică (e-book) și carte audio (audiobook), într-un număr nelimitat de exemplare, ediții și retipăriri, atât singure, cât și în combinație cu alte lucrări sau materiale care nu îndeplinesc caracteristicile lucrării;
 • publicare și distribuire de copii și alte mijloace media prin orice canal de distribuție, fără restricții cantitative, materiale și teritoriale sau datorate publicului, în toate canalele de distribuție disponibile, în special prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul, chioșcurilor, comerț prin corespondență, rețele de magazine, vânzare din ușă în ușă, cluburi de carte, vânzări încrucișate, marketing direct, inserții în presă, prin Internet și vânzări B2B (livrare către companii ce livrează), precum și prin distribuție gratuită;
 • împrumut, leasing sau închiriere de copii;
 • introducerea în memoria calculatorului și stocarea în memoria acestuia; partajarea publică prin intermediul rețelelor informatice în special sub forma unei cărți electronice și a unei cărți audio, astfel încât oricine să poată avea acces la ea îla timpul și în locul alese;
 • difuzarea și retransmiterea prin intermediul televiziunii prin cablu sau wireless sau prin satelit;
 • expunerea publică, afișarea, afișarea și reproducerea;
 • utilizarea în toate formele de publicitate;
 1. După acordarea licenței, Furnizorul de Servicii este de acord să utilizeze Conținutul și să îl administreze în relația cu modurile la care se face referire la punctul 7.17 din „Termeni și condiții”.
 2. De asemenea, Furnizorul de Servicii declară că a obținut asigurarea creatorului Conținutului că, după transferul drepturilor de autor, creatorul nu va face uz de drepturile sale personale, în special că autorul a permis utilizarea conținutului fără a indica identitatea autorului său.
 3. În cazul încălcării dreptului de autor acordat Editorului, Furnizorul de Servicii va răspunde până la limita maximă, egală cu plata pentru realizara conținutului.

 

 1. Serviciul de promovare a conținutului prin rețeaua ContentStream

eliminat

 1. Modificarea articolelor publicate
 1. Advertiserul are posibillitatea de a solicita modificări ale articolelor publicate de Site-ul Web chiar prin intermediul acestuia, adică modificări ale Articolelor Plătite și ale Articolelor Scrise de Experți Invitați.
 2. Modificările articolelor publicate sunt introduse de Editor, dar ținând cont de instrucțiunile Advertiserului.
 3. Comunicarea privind modificări asupra articolelor publicate are loc exclusiv prin intermediul Site-ului Web. Editorul se obligă să nu contacteze direct Advertiserul cu privire la articolele publicate pe site.
 4. Serviciul de modificare a conținutului articolelor publicate (atât în cazul Articolelor Plătite, cât și al Articolelor-expert) se realizează contracost, tariful lui depinzând de spectrul modificărilor și de costul specificat de Editor.
 5. Valoarea implicită a remunerației plătibile Editorului pentru modificarea conținutului este determinată automat pe Site-ul Web și calculată pe baza remunerației primite de Editor pentru publicarea articolului.
 6. Cu toate acestea, Editorul poate modifica costul implementării modificărilor aduse articolului publicat în funcție de tipul de modificări propuse de Advertiser.
 7. Advertiserul , prin funcționalitățile puse la dispoziție de către Site-ul Web, trebuie să aprobe sau să respingă oferta în termen de 2 zile lucrătoare de la specificarea noului preț. Dacă prețul nu este acceptat în acest interval de timp, oferta va fi respinsă și contractul nu va fi executat. Acceptarea prețului va fi considerată momentul de încheiere a contractului.
 8. În orice stadiu al negocierilor, Editorul poate refuza implementarea modificărilor aduse articolului publicat.
 9. În cazul intrării în vigoare a contractului, Editorul este obligat să publice modificări le aduse conținutului articolului în termen de 3 zile lucrătoare.
 10. În legătură cu publicarea articolului, prin intermediul funcțiunilor automate ale Site-ului Web, Furnizorul de Servicii solicită Editorului, în termen de 24 de ore de la implementarea schimbărilor în articolul publicat, să indice în sistemul Serviciului faptul că aceste schimbări au fost realizate deja. Indicarea are ca efect faptul că aceasta notifică automat Advertiserul, prin e-mail, cu privire la publicarea modificării.
 11. După implementarea modificărilor la articol și după indicarea acestui fapt în cadrul Site-ului Web, Advertiserul verifică corectitudinea modificărilor aduse articolului publicat, în timp ce Furnizorul de Servicii are acest drept, dar nu și o obligație în acest sens; verificarea constă în controlul conformității modificării cu contractul încheiat în acest sens. Verificarea făcută de către Advertiser trebuie să aibă loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data în care Editorul notifică realizarea modificărilor.
 12. În absența verificării modificărilor aduse articolului publicat de către Advertiser în termen de 2 zile lucrătoare de la realizarea lor, se consideră că modificările aduse articolului au fost publicate corect. Orice modificări ulterioare aduse de către Advertiser presupun inițierea unei noi proceduri de modificare.
 13. Implementarea modificărilor aduse articolului publicat nu extinde automat angajamentul Editorului de a-l menține pe Site-ul Web pentru o perioadă de timp mai lungă decât cea indicată inițial, la publicarea articolului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Pentru a face posibilă o astfel de modificare a perioadei de publicare, propunerea Advertiserului în această privință trebuie inclusă în instrucțiunile pentru modificarea articolului redactate de către Advertiser, iar acest aspect va fi parte a negocierilor purtate pentru încheierea unui contract în acest sens sens.
 14. În aspectele care nu sunt acoperite de acest punct, se aplică dispozițiile punctelor 5 și 6 în mod corespunzător și adecvat circumstanțelor, cu condiția ca acestea să nu contravină punctului 9.
 15. În cazul unei publicări corecte, Editorul emite către Furnizorul de Servicii o factură cu TVA pentru suma specificată anterior de către editor pe Site-ul Web.
 16. Furnizorul de Servicii se obligă să plătească suma datorată din factura TVA cel târziu în următoarea zi lucrătoare după primirea facturii emise corect.

 

 1. Statistici generate de către Editori
 1. Editorul stabilește care dintre Portalurile sale au posibilitatea să genereze statistici utilizând codul de urmărire dezvoltat de către Furnizorul de Servicii. Accesul la aceste statistici este gratuit pentru Editori și Advertiseri.
 2. Advertiserii care utilizează Site-ul Web pot, de asemenea, să comande statistici cu privire la popularitatea articolelor publicate realizate de Editori, și anume fără a utiliza codul de urmărire dezvoltat de către Furnizorul de Servicii. Următoarele dispoziții de la punctul 10 se aplică statisticilor menționate la punctul 10.
 3. Editorul poate indica faptul că nu furnizează deloc statistici. Atunci, Advertiserii nu vor putea să comande statistici de la acel Editor (nici măcar contra cost). În acest caz, prevederile „Termenilor și Condițiilor” referitoare la statistici (punctul 10) nu se aplică acestor Editori.
 4. Informațiile despre Editorii care oferă în prezent statistici, precum și cele despre gama de statistici oferite sunt disponibile pentru toți Advertiserii.
 5. Statisticile furnizate de către Editor trebuie să conțină cel puțin informații despre numărul de vizualizări a articolelor sau despre numărul de utilizatori unici care au intrat în subsite urmând linkul din articol.
 6. Încheierea contractului cu privire la punerea la dispoziție a statisticilor, pe care Editorul le pune la dispoziție pe baza punctului 10.2, are loc la plasarea comenzii de către Advertiser, comandă a cărei acceptare, cadru și plată sunt determinate de prevederile acestui punct din Termeni și Condiții și de „Termenii și Condițiile Advertiserului”.
 7. Dacă Editorul indică faptul că nu poate plasa codul de urmărire al Furnizorului de Servicii menționat la punctul 10.1 sau dacă introduce incorect codul în articol, atunci Advertiserul poate să comande o singură dată acces gratuit la statistici (o singură dată pentru un articol dat), dacă respectivul Editor furnizează statistici (punctul 10.3).
 8. Dispozițiile punctului 10.7. nu se aplică în cazul în care, conform declarației Editorului, Advertiserul ar fi putut să includă în articol codul de urmărire dezvoltat de către Furnizorul de Servicii (punctul 10.1), dar Advertiserul nu a făcut uz de această posibilitate. În acest caz, Advertiserul va plăti întotdeauna pentru statisticile oferite de către Editor la plasarea comenzii, dacă acesta oferă statistici (punctul 10.3).
 9. Editorul primește o plată pentru generarea și furnizarea de statistici cu privire la un articol, cu excepția cazurilor indicate explicit în „Termeni și condiții”. Remunerația implicită este de 15 RON net (plus TVA, dacă este cazul) pentru Editor, cu excepția situațiilor în care acesta modifică valoarea remunerației în Site (tab -> editare portal, această modificare de tarife aplicându-se pentru solicitările viitoare de statistici).
 10. Editorul trebuie să furnizeze Advertiserului statisticile solicitate în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul plasării comenzii de către Advertiser, atâta timp cât comanda a fost plasată în conformitate cu prevederile „Termenilor și Condițiilor”.
 11. Publicarea unui fișier cu statistici de către Editor este o funcționalitate a Site-ului Web (butonul corespunzător este disponibil în lista articolelor publicate). Advertiserul le poate primi și prin email.
 12. Statisticile furnizate de Editori ar trebui să fie furnizate în timp util, sub forma unui fișier PDF sau ca imagine (JPG), să fie de încredere, să se refere la articolul indicat și, dacă este posibil, să țină cont de solicitările speciale ale Advertiserilor. În cazul încălcării acestei dispoziții, Editorul este răspunzător în fața Advertiserului.
 13. Editorul nu este obligat să îndeplinească solicitările speciale ale Advertiserilor, adică altele decât cele ce rezultă direct din prevederile „Termenilor și Condițiilor”.
 14. Editorul se obligă să nu contacteze direct Advertiserii (decât prin intermediul Site-ului Web) în ceea ce privește realizarea de statistici.

 

 1. Datele personale, informații comerciale
 1. După acceptarea acestor „Termeni și Condiții”, Utilizatorul consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Furnizorul de Servicii, date furnizate în procesul de înregistrare sau în timpul utilizării Site-ului Web.
 2. Administratorul datelor cu caracter personal este Furnizorul de Servicii care prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, în special cu prevederile Actului Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice și ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
 3. Furnizorul de Servicii procesează date cu caracter personal în limitele necesare pentru a întocmi și structura contractul, pentru a implementa, schimba și livra servicii prestate în format electronic.
 4. Fiecare Utilizator, în cazul în care este persoană fizică, are dreptul de a se interesa cu privire la datele procesate, dar și dreptul de a le corecta și de a solicita uitarea lor. În vederea exercitării acestor drepturi de către persoanele fizice, Furnizorul de Servicii ar trebui să fie contactat prin scrisoare transmisă la adresa de cores-pondență cu nota "Date personale" sau prin e-mail la .
 5. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi transferate entităților autorizate să le primească, inclusiv autorităților judiciare competente, în conformitate cu legislația aplicabilă, precum și unor terțe părți care acționează în numele Prestatorului de Servicii pentru a efectua servicii în conformitate cu prevederile acestor „Termeni și condiții”.
 6. În legătură cu furnizarea serviciilor descrise în „Termeni și Condiții”, Furnizorul de Servicii transferă, pe baza încredințării prelucrării datelor, date cu caracter personal furnizate de către Utilizator unor alte entități implicate în prestarea Serviciilor.
 7. În plus, Furnizorul de Servicii are dreptul de a transfera date cu caracter personal partenerilor săi de afaceri în scopurile menționate la punctul 11.8 din „Termeni și Condiții”.
 8. De asemenea, Furnizorul de Servicii are dreptul de a procesa date cu caracter personal pentru a îndeplini alte scopuri legitime aduse la îndeplinire de către sine și de către partenerii săi, inclusiv în scopul marketingului direct al produselor sau serviciilor proprii sau a marketingului direct al produselor sau serviciilor oferite de partenerii Furnizorului de Servicii.
 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Furnizorul de Servicii are loc cu scopul de a onora comanda Utilizatorilor, de a emite facturi, de a duce la îndeplinire contractul, etc, pe durata necesară pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorul este obligat să proceseze datele personale ale altor Utilizatori numai în scopul descris în „Termeni și Condiții” și în conformitate cu cerințele prevăzute de lege, inclusiv prevederile Legii cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal și dispozițiile executive aduse Actului menționat mai sus.
 10. Pentru a controla corectitudinea prelucrării datelor personale de către Utilizator, Furnizorul de Servicii are dreptul să verifice în orice moment corectitudinea prelucrării acestor date. În legătură cu exercitarea dreptului menționat anterior. Furnizorul de Servicii are dreptul să solicite luarea unor măsuri adecvate atunci când este cazul. Utilizatorul este obligat să ia măsurile descrise în termenul specificat în solicitarea Furnizorului de Servicii și, în absența indicării unui astfel de termen în solicitare, în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării.
 11. Dacă, în legătură cu furnizarea Serviciilor, Editorul pune la dispoziția Furnizoruui de Servicii date cu caracter personal ale altor persoane aflate înafara structurii administate de acesta, cum ar fi clienți, utilizatorii de internet, atunci Furnizorul de Servicii va putea procesa aceste date ca parte din prelucrarea de date menționată Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
 12. De asemenea, Editorul este de acord să:
 • trimită informații comerciale de marketing direct a serviciilor și bunurulor oferite de Furnizorul de Servicii sau de către partenerii săi, inclusiv buletine informative adresate unui destinatar desemnat prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, în special prin poșta electronică, utilizând datele obținute de Furnizorul de Servicii la înregistrarea sau utilizarea Site-ului Web.
 • Folosească sisteme de apelare automată pentru scopurile de mai sus.
 1. Regulile detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizarea de cookie-urilor și transmiterea de informații comerciale sunt stabilite în POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

 

 1. Răspunderi
 1. Furnizorul de Servicii este răspunzător față de Editor pentru lipsa de diligență în furnizarea serviciilor în calitate de intermediar, indiferent dacă Furnizorul de Servicii acționează direct sau prin delegat.
 2. Cu excepția cazurilor în care este indicat în mod clar că Furnizorul de Servicii este direct responsabil față de Editor, Advertiserul sau Jurnalistul este răspunzător pentru executarea contractului cu privire la Servicii. Dacă un astfel de efect necesită transferarea către Editor a oricărei reclamații adresate Advertiserului sau Jurnalistului, Furnizorul de Servicii este obligat să-și delege drepturile fără întârziere.
 3. Furnizorul de Servicii depune toate dilegențele pentru a asigura disponibilitatea continuă și deplină a Serviciului furnizat, nu garantează și nu este răspunzător pentru disponibilitatea completă și, respectând drepturile dobândite în cadrul contractelor de Servicii, își rezervă dreptul de a schimba, retrage , suspenda sau întrerupe orice funcțiune sau caracteristici ale Serviciului în orice domeniu și în orice moment. Furnizorul de Servicii informează că modificarea, retragerea, suspendarea sau întreruperea oricărei funcțiuni sau caracteristici a Serviciului nu necesită notificare prealabilă.
 4. Dispoziția de mai sus se aplică în mod corespunzător modificării prețurilor determinate de Site-ul Web, servicii pe care Furnizorul de servicii le oferă.
 5. Furnizorul de Servicii nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a Serviciului, în special cele cauzate de Utilizator sau de alți Utilizatori care utilizează Serviciul cu încălcarea prevederilor acestor „Termeni și Condiții”.
 6. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului încheiat în domeniul serviciilor sau pentru problemele legate de utilizarea Site-ului Web sau a Serviciului, dacă acestea au survenit ca urmare a unor evenimente pe care Furnizorul de Servicii nu le-a putut prevedea sau preveni fiind diligent - evenimente aleatorii ("forță majoră").
 7. În nici un caz, răspunderea Furnizorului de Servicii nu cuprinde răspunderea pentru profiturile pierdute de către Editor și nu poate depăși suma indicată în părțile relevante ale „Termenilor și Condițiilor”, iar dacă un astfel de prag nu este specificat în serviciu, răspunderea Furnizorului de Servicii este limitată la suma maximă de 3000 RON.
 8. Limitările de răspundere menționate la punctul 12.7 nu se aplică în cazul în care prejudiciul este provocat în mod intenționat de către Furnizorul de Servicii.
 9. Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru conținutul, valoarea intrinsecă și conformitatea cu realitatea a articolelor realizate de către Advertiseri.
 10. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru eficacitatea Serviciilor, ceea ce înseamnă, în special, că Furnizorul de Servicii nu garantează în niciun fel efectele Serviciilor sub forma creșterii veniturilor Editorilor.
 11. Dacă, ca parte a funcționalității Site-ului Web, acesta oferă anumite instrucțiuni, sfaturi și păreri (Baza de cunoștințe) atunci:
 • Editorul nu este obligat să respecte această comunicare;
 • dacă Editorul aplică informațiile din Baza de cunoștințe, Editorul face acest lucru pe propria răspundere, prin urmare Furnizorul de Servicii nu este responsabil pentru consecințele ce decurg din aplicarea acestor informații.
 1. Editorul este responsabil pentru orice încălcare a „Termenilor și Condițiilor” și a contractelor încheiate în baza „Termenilor și condițiilor”.
 2. Dacă executarea unui anume contract impune Editorului să furnizeze informații, conținut, alte forme media (fotografii, grafică etc.), Editorul se asigură că, în domeniul de aplicare de mai sus:
 • va avea, în măsura în care este necesar, drepturi de autor și drepturi conexe sau licențe pentru astfel de materiale;
 • utilizarea lor în scopul contractului nu va încalca drepturile de autor ale oricărei persoane;
 • va dispune de toate consimțămintele pentru a reproduce asemănarea fizică a persoanelor ce apar în aceste materiale;
 • utilizarea acestora nu va aduce atingere unor drepturi de proprietate industrială ale unor terțe părți, nu va încălca niciun drept de protecție a mărcilor sau a brandurilor;
 • publicarea lor nu va constitui un act de concurență neloială;
 • publicarea lor nu încalcă legea, bunele maniere, principiile coexistenței sociale sau interesele legitime ale unor terțe părți.
 1. Atunci când comandă oricare dintre Servicii, și mai ales acelea legate de realizarea de articole, Editorul este obligat să se asigure că aceste activități nu încalcă legea din alte motive decât cele specificate mai sus. În special, aceasta privește respectarea dispozițiilor legale privind publicitatea sau promovarea, inclusiv publicitatea (publică și non-publică) unor produse precum produsele farmaceutice, tutunul, alcoolul, precum și servicii ca jocurile de noroc.
 2. Dacă, în legătură cu îndeplinirea de către Furnizorul de Servicii a obligațiilor care decurg din contractele încheiate, va fi instituită orice procedură civilă, de executare, penală sau administrativă împotriva Furnizorului de Servicii ca urmare a unor declarații false sau incomplete din partea Editorului sau în legătură cu încălcarea legii de către Editor, Editorul se obligă să asigure Furnizorului de Servicii, pe propria sa cheltuială și, pe cât posibil, asistența necesară pentru a respinge revendicările sau acuzațiile împotriva Furnizorului de Servicii. În plus, în cazul de mai sus, Editorul se obligă să repare prejudiciul adus Furnizorului de Servicii în legătură cu procedurile inițiate împotriva prestatorului de servicii sau în legătură cu reclamații sau acuzații împotriva Furnizorului de Servicii, adică să rezolve satisfăcător daunele legitime raportate de terți (cu condiția ca acestea să fie dispuse de instanța competentă printr-o hotărâre judecătorească definitivă), să restituie echivalentul oricărei plăți efectuate de către Furnizorul de Servicii, sancțiuni sau amenzi documentate de către Furnizorul de Servicii și să acopere costurile cheltuielilor necesare și realizate de asistență juridică suportate de Furnizorul de Servicii.
 3. Furnizorul de Servicii nu este autorul articolelor sau al conținutului furnizat ca Serviciu, prin urmare, Prestatorul de Servicii poate oferi garanții că a dobândit aceste drepturi prin acceptarea, de bună credință, a declarațiilor entităților de la care a obținut aceste drepturi, respectând starea de fapt. Cu toate acestea, dacă astfel de declarații sau asigurări ale părților la contractul încheiat cu Furnizorul de Servicii nu sunt în concordanță cu starea de drept, fapt care împiedică Editorul să dețină drepturile prevăzute în „Termeni și Condiții”, atunci Furnizorul de Servicii, în calitate de intermediar în realizarea unor activități specifice prevăzute în „Termeni și Condiții”, nu poate fi tras la răspundere, nici pentru daunele aduse Editorului, dacă întreprinde toate acțiunile prin care Editorul va putea îndrepta pretențiile din partea Furnizorului de Servicii către persoanele responsabile de starea de fapt a lucrurilor.
 4. Site-ul Web poate conține referiri la conținut publicat pe alte site-uri web. Acest lucru nu înseamnă că Furnizorul de Servicii sau autorii conținutului postat pe Site-ul Web iau poziție cu privire la conținutul postat pe astfel de site-uri sau că sunt responsabili pentru acest conținut.
 5. Editorul nu poate acționa în detrimentul celorlalți Utilizatori ai Site-ului Web, inclusiv nu poate posta link-uri nefirești către articole publicate (sau alte postări în social media), posta comentarii nefirești la articole, direcționând astfel trafic nefiresc spre articole.
 6. Editorul își exprimă acordul ca Furnizorul de Servicii să poată transfera drepturile sau obligațiile care decurg din „Termeni și Condiții” sau din contractul încheiat în implementarea „Termenilor și Condițiilor”.

 

 1. Reclamații
 1. Dispozițiile prezentului capitol se aplică în conformitate cu versiunile anterioare ale „Termenilor și Condițiilor”, ceea ce înseamnă, în special, că, în cazul în care „Termenii și Condițiile” indică un termen limită specific pentru depunerea cererii de către Editor, acesta este ținut de acest termen, nu termenul descris în următoarele paragrafe.
 2. Reclamațiile referitoare la Servicii trebuie raportate prin e-mail la următoarea adresă: .
 3. Reclamația trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: data și ora evenimentului care face obiectul reclamației, adresa de e-mail a reclamantului și o scurtă descriere a motivelor reclamației.
 4. Reclamațiile vor fi rezolvate în termen de 14 zile de la primirea lor, în ordine cronologică în care au fost primite. În cazul în care este imposibilă rezolvarea lor în termenul menționat mai sus, Furnizorul de Servicii informează persoana vizată cu privire la acest lucru, menționând motivul prelungirii termenului limită de răspuns, precum și timpul estimat de răspuns.
 5. Persoana care trimite reclamația va fi informată prin e-mail cu privire la modalitatea de procesare a acesteia, printr-o informare trimisă la adresa de e-mail menționată în cadrul reclamației.

 

 1. Dispoziții finale
 1. În aspectele nereglementate, se vor aplica dispozițiile de drept general valabile.
 2. Toate litigiile dintre Editor și Furnizorul de Servicii vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar, în cazul lipsei unei înțelegeri, cazurile se vor judeca de către instanța competentă de care aparține Furnizorul de Servicii.
 3. „Termenii și Condițiile” pot fi supuse unor modificări periodice, asupra cărora Editorul va fi informat. Dacă Editorul, care are un cont pe Site-ul Web, nu acceptă modificările aduse, atunci, până la data intrării în vigoare a modificărilor, acesta are dreptul de a prezenta o solicitare privind închiderea acestui cont și încetarea colaborării, solicitare care trebuie prezentată fie în scris, fie prin e-mail trimis la următoarea adresă de contact:
 4. Editorul declară că a citit „Termenii și Condițiile”, anexele la „Termeni și Condiții”, inclusiv termenii și condițiile aplicabile în cazul contestațiilor/reclamațiilor, precum și „Politica de Confidențialitate” a Furnizorului de Servicii.
 5. Termenii și condițiile intră în vigoare la data de 01.01.2018