POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI WEB

 1.  Prevederi generale
  1. Administratorul datelor personale ale persoanelor care folosesc site-ul web whitepress.com și toate sub-site-urile sale (de aici înainte: Website) în sensul Reglementărilor Parlamentului European și ale Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice în raport cu procesarea datelor personale și libera mișcare a unor astfel de date și abrogarea Directivei 95/46/CE (de aici înainte: RODO) este: „WhitePress" Societate cu răspundere limitată, cu sediul social la Bielsko-Biała at ul. Legionów 26/28, înregistrată în registrul antreprenorilor al Registrului Curții Naționale ținut de Curtea Regională din Bielsko-Biała, Divizia a 8-a Economică a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, și alte societăți din cadrul WhitePress Group (de aici înainte, în mod colectiv: Administrator).
    
  2. Administratorul poate fi contactat la următoarea adresă de email: .
    
  3. Politica de Confidențialitate se aplică fiecărei persoane care vizitează și utilizează Website-ul (de aici înainte: „Utilizator”).
    
  4. Administratorul anunță că tot conținutul disponibil pe Website este protejat de lege, inclusiv drepturi de protecție a drepturilor de autor și a mărcilor înregistrate, și nu pot fi folosite în niciun alt fel fără consimțământul exprimat anterior în scris sub pedeapsa nulității, cu excepția utilizării personale permise a lucrărilor, în sensul Legii pentru Drepturi de Autor și Drepturi Conexe din 4 februarie 1994..
    
  5. Orice acțiune ce depășește utilizarea permisă nu este permisă și poate avea ca urmare atragerea răspunderii civile și penale.
    
  6. Administratorul depune toate eforturile să protejeze confidențialitatea Utilizatorilor, în special aplicând toate măsurile de precauție cerute de lege pentru a proteja datele Utilizatorilor împotriva pierderii, distrugerii, dezvăluirii, accesului din partea persoanelor neautorizate și a utilizării eronate. De asemenea, Utilizatorii, prin acțiuni adecvate pot contribui la securitatea datelor lor, inclusiv date personale pe Internet (ex: schimbându-și frecvent parola de acces, folosind combinații de litere și numere).
    
  7. Ține de fiecare Utilizator să decidă dacă să-și exercite sau nu drepturile (vedeți secțiunea 5 de mai jos) pentru a controla procesarea datelor sale. Exercitarea drepturilor care îl pot împiedica pe Administrator să proceseze datele personale în măsura în care acestea sunt necesare pentru asigurarea serviciului de către Administrator este echivalentă cu a opta să renunțe la serviciul în chestiune.
    
  8. Administratorul nu este responsabil de practicile de confidențialitate ale website-urilor către care Utilizatorul este redirecționat făcând click pe link-urile de pe Website.
    
  9. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate a pentru a o menține la zi.
    
  10. Dacă nu sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate, vă rugăm să nu folosiți Serviciul.
 2.  Procesarea datelor personale, scopurile procesării datelor personale, temeiurile legale pentru procesarea datelor
  1. Administratorul obține datele personale ale Utilizatorilor care vizitează Website-ul, direct de la subiecții datelor.
    
  2. Datele personale se obțin prin mijloace automate. Mai jos puteți găsi categoriile de date personale pe care Administratorul le procesează:
    
   Subiect al datelor Tip de date personale Scopuri pentru procesare Bază legală pentru procesare
   Utilizator care vizitează Serviciul informații despre traficul de internet efectuarea obligațiilor legale ale Administratorului Articolul 6(1)(c) RODO
   cookies esențiale operarea Serviciului Articolul 6(1)(f) RODO
   alte cookies vedeți punctul 7 de mai jos Articolul 6(1)(a) RODO
   adresa de e-mail (pentru dezabonarea de la buletinele informative) trimiterea de buletine informative, trimiterea informațiilor comerciale solicitate, contact pentru scopuri de marketing direct folosind sistemele automate de apelare Articolul 6(1)(a) RODO
    
  3. Datele personale ale Utilizatorilor care se dezabonează de la Buletinul informativ disponibil la căsuța Knowledge Base sunt procesate în scopul de marketing direct al Administratorului și al entităților interesate în comercializarea propriilor bunuri și servicii - trimițând Utilizatorilor informații comerciale cu privire la Website, la un nou conținut disponibil prin intermediul Website-ului și informații comerciale despre conferințele și sesiunile de training cu privire la căsuța Knowledge Base - baza de procesare este consimțământul explicit al Utilizatorilor. Dacă utilizatorul nu își exprimă consimțământul, Administratorul nu va procesa datele Utilizatorului în scopuri de marketing.
    
  4. Serviciul de buletine informative la care se face referire la punctul 2.3 este activat prin intermediul formularului disponibil pe Website, și apoi făcând click pe link-ul trimis la adresa de e-mail, furnizată de Utilizator la abonare. Baza legală de procesare a acestor date o reprezintă consimțământul Utilizatorului, Utilizatorul putând să-și retragă în orice moment consimțământul anterior exprimat și să renunțe la acest serviciu cu efect imediat, trimițând o solicitare adecvată Administratorului. În fiecare dintre mesajele trimise de Administrator ca parte a serviciului de buletine informative, există un link care permite rezilierea serviciului de această manieră (opțiune de renunțare). Administratorul confirmă atât începerea cât și rezilierea serviciului de buletine informative prin mesaje corespunzătoare trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator.
    
  5. Utilizatorul, după propria preferință, își mai poate exprima consimțământul față de trimiterea informațiilor comerciale pentru marketing direct al serviciilor sau bunurilor oferite de Administrator prin intermediul comunicării electronice, în special prin e-mail, și poate fi contactat în scopuri de marketing direct prin intermediul sistemelor automate de apelare.
 3.  Transferul datelor personale și beneficiari
  1. În cadrul exercitării interesului legitim al Administratorului, Administratorul va comunica următoarele categorii de date următorilor beneficiari, pentru scopurile indicate mai jos:
    
   Subiect al datelor Beneficiari ai datelor Categorie a datelor Scopul transferului de date
   Utilizator care vizitează Serviciul Furnizori de servicii de internet, centre de date informații despre traficul de internet server gazdă, backup date
   furnizori de servicii de poștă electronică (e-mail) adresa de e-mail (pentru dezabonarea de la buletinele informative) trimiterea de buletine informative, trimiterea informațiilor comerciale solicitate
   autorități administrative, curți ordinare, autorități de stat informații și date pe care Administratorul este obligat să le dezvăluie, prin lege îndeplinirea obligațiilor legale obligatorii pentru Administrator
 4. Stocarea datelor personale
  1. Datele personale ale Utilizatorilor vor fi stocate până când Utilizatorul își exercită drepturile care duc la încetarea procesării datelor sale personale (vedeți secțiunea 5 de mai jos), Utilizatorul își revocă consimțământul pentru procesare (dacă procesarea este efectuată doar pe baza consimțământului), se dezabonează de la serviciul de buletine informative folosind opțiunea de renunțare.
    
  2. În cazul unei dispute potențiale sau existente între Utilizator și Administrator, precum și în cazul existenței unei obligații legitime a Administratorului, Administratorul poate continua să stocheze astfel de date personale, după cum va fi strict necesar pentru Administrator să-și protejeze și/sau exercite drepturile de a-și îndeplini obligațiile.
 5.  Drepturile Utilizatorilor Serviciului
  1.  Utilizatorul are dreptul să obțină de la Administrator confirmarea dacă datele personale care îl privesc sunt sau nu procesate pe deplin și, în acest caz, el sau ea are dreptul să le acceseze, precum și la următoarele informații:
    
   • scopul procesării;
     
   • respectivele categorii de date personale;
     
   • Informații despre beneficiari sau categoriile de beneficiari cărora datele personale au fost sau le vor fi dezvăluite, în special beneficiari din țări terțe sau organizații internaționale;
     
   • pe cât posibil, perioada planificată de reținere a datelor personale și, acolo unde acest lucru nu se poate, criteriile pentru determinarea acestei perioade;
     
   • Informațiile despre dreptul de a solicita controlorului rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor personale cu privire la subiectul datelor, și de a se opune unei astfel de procesări;
     
   • informații despre dreptul de a depune o plângere la autoritatea supervizoare;
     
   • Informații despre procesul automat de luare a deciziilor, inclusiv copierea așa cum se face referire în Articolul 22(1) și (4) al RODO, și informațiile relevante despre modalitățile unui astfel de proces de luare a deciziilor, precum și semnificația și consecințele previzibile ale unei astfel de procesări pentru subiectul datelor - în prezent, Controlerul nu întreprinde și nu planifică să întreprindă acest de tip de acțiuni.
     
  2. Utilizatorul are dreptul să solicite Administratorului să rectifice fără întârziere datele personale cu privire la acesta, care sunt inexacte. Ținând cont de scopurile de procesare, subiectul datelor va avea dreptul să solicite completarea datelor personale incomplete făcând o declarație suplimentară.
    
  3. Aveți dreptul să solicitați Administratorului ștergerea imediată a datelor personale care vă privesc („dreptul de a fi uitat”), și Administratorul este obligat să șteargă datele personale fără nicio întârziere dacă se aplică una dintre următoarele circumstanțe:
    
   • datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau altfel procesate;
     
   • subiectul datelor și-a retras consimțământul care stă la baza procesării în conformitate cu Articolul 6(1)(a) și nu mai există o altă bază legală pentru procesare;
     
   • subiectul datelor se opune, conform Articolului 21(1) RODO, procesării și nu există temei legitim prioritar pentru procesare, sau subiectul datelor se opune conform Articolului 21(2) RODO procesării;
     
   • datele personale au fost procesare ilegal;
     
   • datele personale trebuie șterse pentru a respecta obligația legală conform legii Uniunii Europene sau legii unui Stat Membru al cărui cetățean este Administratorul;
     
   • datele personale au fost colectate împreună cu oferta de servicii ale societății informatice, așa cum se face referire în Articolul 8(1) al RODO.
     
   Administratorul își rezervă dreptul de a refuza să șteargă datele Utilizatorului dacă reținerea lor este necesară pentru rezolvarea reclamațiilor sau dacă sunt solicitate de legea aplicabilă.
    
  4. Subiectul datelor are dreptul să solicite Controlorului să restricționeze procesarea în următoarele cazuri:
    
   • Utilizatorul pune sub semnul întrebării corectitudinea datelor personale - pentru o perioadă de timp care să îi permită Administratorului să verifice corectitudinea datelor;
     
   • procesarea este ilegală și utilizatorul se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;
     
   • Controlerul nu mai are nevoie de datele personale în scopurile de procesare, dar îi sunt necesare utilizatorului pentru a stabili, evalua sau a se apăra împotriva unei reclamații
     
   • Utilizatorul a ridicat o obiecție, conform Articolului 21(1) al RODO, împotriva procesării - până la stabilirea temeiurilor legitime ale Controlorului care să aibă prioritate în fața temeiurilor de obiecție ale subiectului datelor.
     
  5. Subiectul datelor va avea dreptul să primească în format structurat care poate fi ușor citit de mașină, datele personale care-l privesc, pe care el sau ea le-a pus la dispoziția Controlerului, și va avea dreptul să trimită astfel de date personale unui alt controler fără a fi împiedicat de Controler, dacă:
    
   • Procesarea este efectuată pe baza consimțământului conform Articolului 6(1)(a) al RODO sau pe baza unui contract, conform Articolului 6(1)(b) al RODO; și
     
   • procesarea este efectuată prin mijloace automate.
     
  6. Aveți dreptul să solicitați ca datele personale să fie trimise de Administrator direct unui alt controler, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
    
  7. Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment procesării datelor dumneavoastră personale în scopul de marketing direct al Administratorului, inclusiv copierea, în măsura în care procesarea are legătură cu un astfel de marketing direct.
    
  8. Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Președintele Biroului pentru Protecția Datelor Personale, ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia.
    
  9. Când datele personale ale Utilizatorului sunt procesate pe baza consimțământului, consimțământul Utilizatorului poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării efectuate pe baza consimțământului înaintea retragerii acestuia..
    
  10. Se poate lua legătura cu Administratorul pe teme asociate cu această Politică de Confidențialitate și de protecție a datelor personale, inclusiv exercitarea drepturilor Utilizatorului, prin intermediul următoarelor canale de comunicare:

   - e-mail:

   - adresa poștală: „WhitePress" Sp. z o.o. ul. Legionów 26/28, clădirea G, 43-300 Bielsko - Biała.
 6.  Unelte analitice și de publicitate utilizate
  1. Google Analytics

   Website-ul utilizează Google Analytics, o unealtă pusă la dispoziție de Google LLC (de aici înainte: Google). Google Analytics folosește propriile cookies pentru monitorizarea interacțiunilor Utilizatorilor cu alte site-uri web sau aplicații. Datele colectate de Google Analytics sunt în principal colectate în mod anonim și nu permit identificarea Utilizatorilor. Datele colectate de Google Analytics pot include, de exemplu: geolocație aproximativă, date demografice, informații despre dispozitivul utilizat, sistem, browser, rezoluție ecran, setarea limbii, ISP, tipul de conexiune la internet, precum și comportamentul utilizatorului de website.

   Informații detaliate despre datele colectate de Google Analytics sunt descrise în politica de confidențialitate a Google Analytics, disponibilă la: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
    
  2. Google Ads

   Website-ul utilizează unealta Google Ads care este un sistem de publicitate care permite mesajelor publicitare să ajungă la dumneavoastră prin intermediul canalelor deținute de Google. De exemplu, Google Ads colectează următoarele tipuri de date: interogări de căutare introduse în motorul de căutare Internet, monitorizând datele despre activitatea Utilizatorului pe alte site-uri web. Ca regulă generală, datele colectate de Google Ads nu vă identifică în mod unic.

   Informații detaliate despre Google Ads sunt descrise în politica de confidențialitate a Google, disponibilă la: https://policies.google.com/privacy.

   Utilizatorul poate alege să se retragă în mod independent din cadrul monitorizării prin Google Ads, în funcție de setările browser-ului său. Pentru informații detaliate despre cum vă puteți retrage din cadrul monitorizării prin Google Ads, vă rugăm să urmați link-ul: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.
    
  3. Remarketing

   Website-ul utilizează funcția de remarketing oferită de unealta Google Analytics în combinație cu Google Ads pusă de la dispoziție de Google.

   Remarketing este un mod de derula activități de publicitate pe internet. Activitățile de publicitate sunt adresate oamenilor care au vizitat Website-ul. Folosind mecanismele pe bază de cookies, se determină interesul Utilizatorului față de produs sau serviciu, pe baza căruia Utilizatorului îi este adresat un mesaj de marketing. Mesajele de remarketing sunt afișate pentru Utilizator atunci când Utilizatorul folosește motorul de căutare Google, navighează pe site-uri web sau ca parte a prezenței acestuia pe rețelele de socializare.

   Utilizatorii pot dezactiva în mod independent opțiunea de marketing de pe dispozitivele folosite prin intermediul opțiunii de dezactivare disponibilă pe link-ul: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
    
  4. Politica de Confidențialitate Google

   Informați detaliate despre principiile de procesare și protecție a datelor personale ale Google sunt descrise în politica de confidențialitate a Google, disponibilă la link-ul următor: https://policies.google.com/privacy.
    
  5. Facebook Pixel

   Site-ul utilizează funcționalitatea Facebook Pixel furnizată de Meta Platforms Inc. Facebook Pixel este un cod scurt care este plasat pe website-ul dumneavoastră pentru a măsura eficacitatea reclamelor afișate în funcție de analiza acțiunilor dumneavoastră. Facebook Pixel este folosit pentru a direcționa reclamele către publicul adecvat, a configura automat mesajele de marketing, și a măsura performanța reclamelor afișate.

   Informații detaliate despre principiile de procesare și protecție a datelor personale procesate de Meta Platforms Inc. sunt descrise în politica de confidențialitate a Facebook, disponibilă la link-ul următor: https://www.facebook.com/policy.php.
 7.  Informații despre cookies
  1. Cookie este un fișier text care cu consimțământul Utilizatorilor este stocat de serverul site-ului web pe computerul Utilizatorului sau pe dispozitivul său mobil. Recuperarea sau citirea conținuturilor unui astfel de cookie este disponibilă de la nivelul serverului site-ului web respectiv. Fiecare cookie este unic pentru browser-ul web al Utilizatorului și conține informații anonime precum un element unic de identificare și numele site-ului web.
    
  2. Cookies mai pot reprezenta date personale cărora li se aplică prevederile relevante ale acestei Politici de Confidențialitate.
    
  3. Administratorul folosește cookies care sunt strict necesare ca Website-ul să funcționeze. Administratorul folosește cookies persistente folosite pe Website-ul nostru: Mai jos se găsesc informații despre cookies folosite pe Website-ul nostru:
    
   Furnizor cookies Scopul pentru care sunt folosite cookies Tipul de cookies
   WhitePress care asigură securitatea și integritatea Site-ului esențiale (obligatorii)
   WhitePress scopuri de statistică, descriind utilizarea Website-ului de către Utilizatori, personalizarea și optimizarea Website-ului pentru nevoile Utilizatorilor, crearea de statistici pentru sub-paginile Website-ului esențiale (obligatorii)
   WhitePress analiza comportamentului utilizatorului pe Website pentru a adapta serviciile și conținutul furnizat pentru interesele individuale, cerințele și nevoile Utilizatorului respectiv opționale
   Google LLC analiza comportamentului Utilizatorului pe Website, serviciile de publicitate, re-marketing, măsurarea serviciilor analizate opționale
   Meta Platforms Inc. Servicii de publicitate, re-marketing, măsurare și servicii de analiză opționale
   HotJar Ltd. analiza comportamentului utilizatorului pe Website opționale
   HubSpot Inc. analiza comportamentului utilizatorilor pe Platformă, servicii analitice și de măsurare, marketing, sprijin pentru procesele de vânzare opțional
   LinkedIn Corporation servicii de publicitate, re-marketing, servicii de măsurare și analiză opțional
    
  4. Entitățile care pot instala și utiliza cookies în cadrul Serviciului pe baza consimțământului Utilizatorului sunt administratorul și:
    
   • Google LLC, cu sediul central la Mountain View, California, Statele Unite. Pentru a afla mai multe despre această politică de confidențialitate a administratorului, click aici: https://policies.google.com/privacy;
     
   • Facebook Inc. cu sediul la Menlo Park, California, Statele Unite. Pentru a afla mai multe despre această politică de confidențialitate a administratorului, , click aici: https://www.facebook.com/policy.php;
     
   • HotJar Ltd, o societate cu răspundere limitată înregistrată sub legea malteză. Pentru a afla mai multe despre această politică de confidențialitate a administratorului, , click aici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
     
   • HubSpot Inc. cu sediul în Cambridge, Massachusetts, Statele Unite. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate a acestui administrator, faceți clic aici: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
     
   • LinkedIn Corporation, cu sediul central în Mountain View, California, Statele Unite ale Americii. Pentru a afla mai multe despre politica de confidențialitate a acestui administrator, faceți clic aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
     
  5. Website-ul utilizează cookies în sesiune, care sunt șterse atunci când încetați să folosiți Website-ul și închideți fereastra browser-ului, precum și cookies persistente, care sunt stocate pe dispozitivele cu care folosiți Website-ul pentru o anumită perioadă de timp până când se șterg.
    
  6. Datele care provin din cookies vor fi stocate în funcție de tipul de cookies: (i) pentru durata de utilizare a Website-ului (fișier în sesiune), (ii) până când Utilizatorul își exersează drepturile care duc la încetarea procesării datelor sale personale (vedeți secțiunea 5 de mai sus), sau (iii) până când Utilizatorul își revocă consimțământul pentru procesarea acestora.
    
  7. În mod independent și în orice moment, Utilizatorul poate schimba setările cu privire la cookies, specificând condițiile de stocare și accesare a cookies pe dispozitivul Utilizatorului. Utilizatorul poate schimba setările la care se face referire în fraza anterioară prin intermediul setărilor browser-ului său de internet sau prin intermediul configurării serviciului. Aceste setări pot fi schimbate, în special, în asemenea manieră încât să blocheze prelucrarea manuală a cookies în setările browser-ului web sau să anunțe de fiecare dată plasarea acestora pe dispozitivul Utilizatorului. Informații detaliate despre posibilitatea și metodele de utilizare a cookies sunt disponibile în setările software-ului dumneavoastră (browser web).
    
  8. Puteți gestiona consimțământul dumneavoastră pentru procesarea cookies în orice moment, făcând click aici.
    
 8.  Excluderea răspunderii
  1. Politica de Confidențialitate nu se aplică serviciilor și societăților ale căror detalii sunt furnizate pe Website.
    
  2. Orice înștiințare, reclamă sau alt conținut asemănător plasat pe Website este doar de natură informativă, nu reprezintă o ofertă în sensul Codului Civil și nu poate constitui baza niciunei reclamații împotriva Administratorului.
 9.  Prevederi finale
  1. Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare de la 04.09.2023.