O firmie

Klauzula informacyjna

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE WHITEPRESS®

Niniejsza informacja dotyczy zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Grupę WhitePress, która jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

I. Informacje ogólne

Administrator – wspólnie WhitePress Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress.

Grupa WhitePress - przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę oraz przedsiębiorstwa przez nie kontrolowane, w skład których wchodzą: WhitePress Sp. z o.o. (Polska), WHITEPRESS S.R.L. (Rumunia), WhitePress Kft. (Węgry), WhitePress s.r.o. (Słowacja), WhitePress s.r.o. (Republika Czeska), WhitePress BV (Królestwo Niderlandów), WhitePress Publishing LTD (Wielka Brytania), WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Turcja).

RODO lub Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 • niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a także w ramach uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON, PESEL oraz inne dane przekazane Administratorowi.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, REGON, PESEL oraz inne dane przekazane Administratorowi.

III. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umów zawartych z Administratorem, w tym partnerom handlowym oraz biznesowym Administratora - takim jak reklamodawcy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące otrzymywaną korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), wykonawcy techniczni, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

IV. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich

Państwa dane mogą być przekazywane do spółek z grupy WhitePress, posiadających siedzibę poza Europejskim Obszar Gospodarczym. Zgodnie z art. 47 RODO, Grupa WhitePress korzysta z jednolitych, zatwierdzonych, wiążących reguł wewnątrzkorporacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, które stanowią wytyczne dla przetwarzania danych osobowych w każdej spółce należącej do Grupy. Zgodnie z Rozporządzeniem, stosowanie jednolitych wewnętrznych polityk i procedur ochrony danych osobowych umożliwia przesyłanie danych pomiędzy członkami, także w przypadku umiejscowienia spółki poza siedzibę EOG.

Z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej w sytuacji, gdy serwery dostawców tego rodzaju narzędzi i rozwiązań zlokalizowane są poza obszarem EOG (np. w USA). W takiej sytuacji Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, jednakże wyłącznie w sytuacji, gdzie Administrator i podmiot przetwarzający dane spełnią warunki określone w rozdziale V RODO.

W przypadku przekazywania danych do USA, gwarancję ochrony danych, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, stanowią zatwierdzone ramy ochrony danych UE - USA (Data Privacy Framework), których treść dostępna jest na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ewentualnego przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, prosimy o kontakt z Administratorem

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) do czasu zakończenia obowiązywania podstawy prawnej ich przetwarzania (odpowiednio: realizacji umowy, wykonania obowiązków wynikających z określonych przepisów prawa lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych) bądź upływu okresu retencji danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, nie krócej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń przysługujących Państwu lub Administratorowi w związku ze stosunkiem prawnym w ramach którego przetwarzane są Państwa dane osobowe.

VI. Przysługujące Państwu prawa

Informujemy, że zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. żądania usunięcia danych przez Administratora;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiadającego za bezpieczeństwo danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania danych podjęte przez Administratora przed cofnięciem zgody.

VII. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grupy WhitePress, w tym w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie widomości mailowej na adres: .

VIII. Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a w odniesieniu do Państwa danych nie będzie prowadzone przez Administratora zautomatyzowane podejmowanie decyzji.