O firmie

Polityka prywatności / Cookies

Polityka prywatności

Wersja obowiązująca do 04.09.2023 r., nowe polityki prywatności dostępne tutaj.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwisy: www.whitepress.pl, www.biuroprasowe.pl, www.influencer.pl prowadzone są przez „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 (dalej jako: „Administrator”), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”).
    
  2. W celu kontaktu z Administratorem w jakichkolwiek sprawach związanych z niniejszą Polityką Prywatności oraz ochroną danych osobowych, wyślij e-mail na adres: .
    
  3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisów www.whitepress.pl, www.biuroprasowe.pl oraz www.influencer.pl (dalej łącznie jako: „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika korzystającego z Serwisu, w tym do zarejestrowanych Dziennikarzy, Influencerów, Reklamodawców i Wydawców (dalej jako: „Użytkownik”).
    
  4. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    
  5. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
    
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
    
  7. Każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz punkt 5 poniżej) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
    
  8. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.
    
  9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności. O wszelkich zmianach dotyczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
    
  10. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.
    
 2. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych
  1. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników, osób fizycznych reprezentujących Użytkowników będących osobami prawnymi oraz innych osób odwiedzających Serwis bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
    
  2. Administrator może również pozyskiwać dane osobowe od Użytkowników, będących Wydawcami, Reklamodawcami, Dziennikarzami lub Influencerami, o ile osoby, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę właściwemu Wydawcy, Reklamodawcy, Dziennikarzowi lub Influencerowi.
    
  3. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany. Poniżej można znaleźć kategorie danych osobowych, które przetwarza Usługodawca:
    
   Podmiot danych Rodzaj danych osobowych Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
   osoba fizyczna będąca Użytkownikiem Serwisu, osoba fizyczna działająca w charakterze reprezentanta Użytkownika będącego osobą prawną imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu utworzenie konta w Serwisie oraz zawarcie stosownej umowy na korzystanie z Serwisu i świadczonych w ramach Serwisu usług art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   e-mail, numer telefonu komunikacja w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu (np. wysyłka potwierdzenia złożenia zamówienia) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   e-mail, numer telefonu informacje dotyczące nowych funkcjonalności Serwisu, zmian w Serwisie, marketing bezpośredni Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   e-mail, numer telefonu wysyłka newslettera, przesyłanie zamówionej informacji handlowej, kontakt w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywoływania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres, dane bankowe, certyfikat rezydencji podatkowej - jeżeli dotyczy) przetwarzanie płatności oraz dokonywanie rozliczeń w odniesieniu do usług oferowanych w Serwisie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   informacje o ruchu internetowym (adres IP, czas rozpoczęcia i zakończenia sesji, rodzaj wykorzystywanych usług, ilość przesyłanych danych oraz informacje dot. tożsamości Użytkownika) wykonywanie obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   niezbędne cookies funkcjonowanie Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   inne cookies patrz punkt 7 poniżej art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   osoba odwiedzająca Serwis, nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem (nieposiadająca konta w Serwisie) informacje o ruchu internetowym wykonywanie obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   niezbędne cookies funkcjonowanie Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   inne cookies patrz punkt 7 poniżej art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

    
  4. Dane osobowe Użytkowników zapisujących się do Newslettera dostępnego w zakładce Baza Wiedzy przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego Usługodawcy oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych związanych z Serwisem, z nowymi treściami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu oraz informacji handlowych o konferencjach i szkoleniach związanych z zakładką Baza Wiedzy - podstawą przetwarzania jest wyraźna zgoda Użytkowników. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkowników, Usługodawca nie będzie przetwarzał takich danych.
    
  5. Usługa newslettera, o której mowa w pkt 2.4 uruchamiana jest poprzez formularz dostępny w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy dokonywaniu subskrypcji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika, przy czym Użytkownik może w każdej chwili cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę i zrezygnować z tej usługi ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie stosownego wniosku do Usługodawcy. W każdej z wiadomości wysyłanych przez Usługodawcę w ramach usługi newslettera znajduje się link umożliwiający zakończenie świadczenia usługi w taki sposób (opcja opt-out). Usługodawca poprzez stosowne komunikaty wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdza zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie świadczenia usługi newslettera.
    
  6. Użytkownik, zgodnie ze swoimi preferencjami i oświadczeniami złożonymi na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może również wyrazić wyraźną zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Usługodawcę, w tym newsletterów, kierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych uzyskanych przez Usługodawcę w ramach rejestracji lub korzystania z Serwisu.
    
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkowników rejestrujących konto w Serwisie jest w pełni dobrowolne, niemniej konieczne w celu rejestracji konta oraz korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu.
    
 3. Przekazywanie danych osobowych i ich odbiorcy
  1. W ramach wykonywania prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celach związanych z realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, Administrator przekazuje następującym odbiorcom wskazane poniżej kategorie danych, we wskazanych poniżej celach:
    
   Podmiot danych Odbiorcy danych Kategoria danych Cel przekazania
   osoba fizyczna będąca Użytkownikiem Serwisu, osoba fizyczna działająca w charakterze reprezentanta Użytkownika, będącego osobą prawną firmy księgowe numer identyfikacji podatkowej, dane dot. płatności, dane do fakturowania fakturowanie
   banki dane identyfikacyjne przetwarzanie oraz realizacja płatności
   dostawcy usług poczty elektronicznej (e-mail) e-mail wysyłka newslettera, wysyłka zamówionej informacji handlowej
   dostawcy usług internetowych, data centers dane identyfikacyjne (jeśli dotyczy), informacje o ruchu internetowym hosting serwerów, tworzenie kopii zapasowych danych
   inni użytkownicy Serwisu imię, nazwisko, dane do fakturowania, adres, numer identyfikacji podatkowej umożliwienie dochodzenia wierzytelności oraz wykonywania swoich praw
   kancelarie prawne informacje o wykonanych transakcjach, zawartych umowach, istniejących lub potencjalnych sporach i ich stronach korzystanie z usług doradztwa prawnego oraz reprezentacji procesowej
   organy administracji, sądy powszechne, organy państwowe informacje oraz dane, do których ujawnienia Administrator został zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
   osoba odwiedzająca Serwis, nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem (nieposiadająca konta w Serwisie) dostawcy usług internetowych, data centers informacje o ruchu internetowym hosting serwerów, tworzenie kopii zapasowych danych
   organy administracji, sądy powszechne, organy państwowe informacje oraz dane, do których ujawnienia Administrator został zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa wykonanie obowiązku prawnego
    
 4. Przechowywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 poniżej), odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody), wypisania się z usługi newslettera lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
    
  2. W przypadku istniejącego lub potencjalnego sporu prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, Administrator może nadal przechowywać te dane osobowe, które będą bezwzględnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowiązków.
    
 5. Prawa Użytkowników Serwisu
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   • celu przetwarzania;
   • kategorii odnośnych danych osobowych;
   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
    
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
    
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

   Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
    
  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
    
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
    
  6. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
    
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    
  9. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: . Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający rezygnację z jego otrzymywania (opcja opt-out).
    
  10. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
  11. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, jest możliwy za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   • e-mail:
   • adres pocztowy: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała.
    
 6. Wykorzystywane narzędzia analityczne oraz reklamy
  1. Google Analytics

   Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników z innymi witrynami lub aplikacjami. Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mogą obejmować przykładowo: przybliżoną geolokalizację, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urządzeniu, systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, dostawcy Internetu, typie połączenia internetowego, a także o zachowaniu Użytkownika w serwisie.

   Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod tym linkiem.
    
  2. Google Ads

   Serwis korzysta z narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kanały, które są własnością firmy Google. Google Ads zbiera przykładowo następujące rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane śledzenia aktywności Użytkownika w innych serwisach. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

   Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod tym linkiem.

   Użytkownik może samodzielnie zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany pod tym linkiem.
    
  3. Remarketing

   Serwis korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w połączeniu z narzędziem Google Ads dostarczanym przez Google.

   Remarketing stanowi sposób prowadzenia działań reklamowych w sieci Internet. Działania reklamowe kierowane są do osób, które odwiedziły stronę internetową Serwisu. Poprzez wykorzystanie mechanizmów opartych o pliki cookies, określane jest zainteresowanie Użytkownika danym produktem lub usługą, na podstawie których do Użytkownika kierowany jest określony przekaz marketingowy. Komunikaty marketingowe są wyświetlane Użytkownikowi podczas korzystania przez Użytkownika z wyszukiwarki Google, przeglądania witryn internetowych lub w ramach jego obecności na portalach społecznościowych.

   Użytkownicy mogą samodzielnie wyłączyć opcję remarketingu na wykorzystywanych urządzeniach poprzez opcję dezaktywacji dostępna pod tym linkiem.
    
  4. Polityka prywatności Google

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Google opisane zostały w polityce prywatności Google dostępnej pod tym linkiem.
    
  5. Facebook Piksel

   Serwis korzysta z funkcji Piksel Facebooka, którego dostawcą jest Facebook Inc. Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w witrynie, służący mierzyć skuteczności wyświetlanych reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników. Piksel Facebooka stosowany jest w celu targetowania reklam do właściwych odbiorców, automatycznej konfiguracji komunikatów marketingowych oraz pomiaru wyników wyświetlanych reklam.

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod tym linkiem.
    
 7. Informacje o plikach cookies
  1. Cookie to plik tekstowy, który za zgodą Użytkowników jest zapisywany przez serwer strony internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Odzyskanie lub odczytanie zawartość takiego pliku cookie jest możliwe wyłącznie z poziomy danego serwera strony internetowej. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej Użytkownika i zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazwę strony.
    
  2. Pliki cookie mogą stanowić także dane osobowe, do których zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej Polityki prywatności.
    
  3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies, które są bezwzględnie konieczne do działania Serwisu. Pozostałe pliki cookies Usługodawca wykorzystuje na podstawie zgody Użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie:
    
   Dostawca plików cookies Cel, w jakim pliki cookies są wykorzystywane Rodzaj pliku cookies
   WhitePress przechowywanie informacji dot. zalogowanych Użytkowników niezbędne (obligatoryjne)
   WhitePress zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Serwisu niezbędne (obligatoryjne)
   WhitePress cele statystyczne, obrazowanie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowywanie i optymalizacja Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu niezbędne (obligatoryjne)
   WhitePress analiza zachowań Użytkowników w Serwisie w celach dostosowywania świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika opcjonalne (fakultatywne)
   Google LLC analiza zachowań Użytkowników w Serwisie, usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne opcjonalne (fakultatywne)
   Facebook Inc usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne opcjonalne (fakultatywne)
   HotJar analiza zachowań Użytkowników w Serwisie opcjonalne (fakultatywne)

    
  4. Podmiotami, które mogą instalować oraz wykorzystywać pliki cookies w ramach Serwisu na podstawie zgody Użytkownika są Usługodawca oraz:
   • Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tutaj;
   • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj;
   • Hotjar Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem maltańskim. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj.
    
  5. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
    
  6. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: (i) na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), (ii) do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 powyżej), lub (iii) do odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
    
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    
  8. Użytkownik może w każdym momencie zarządzać wyrażoną zgodą na przetwarzanie plików cookies, klikając tutaj.
    
 8. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
    
  2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie przez jego Użytkowników mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
    
  3. Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami lub skontaktuj się z administratorami serwisu. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone forum, w komentarzach lub w inny.