Újságírókra vonatkozó Előírások a WhitePress® platformon

 

 1. Általános rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Szabályzat) meghatározza a www.whitepress.hu és a www.whitepress.net (a továbbiakban Weboldal) internetes Weboldalon keresztül történő elektronikus szolgáltatásnyújtás alapelveit a Weboldalt meglátogató internetes végfelhasználóknak, akik a Szabályzatban előírt összes jogi és ténybeli intézkedést betartják (a továbbiakban Felhasználók), és ezzel egyidejűleg Újságírók. Amennyiben további weboldalak kerülnek a White Press birtokába, jelen feltételeket értelemszerűen azokra is alkalmazni kell.
    
  2. A Weboldal üzemeltetője adatbázist készít a Hirdetőkről, Publikálókról, Influenszerekről és Újságírókról. Az adatbázist folyamatosan ellenőrzik, és az abban bekövetkező bármilyen változás nem tekinthető a jelen ÁSZFváltozásának.
    
  3. A szolgáltatást a WhitePress Kft. nyújtja, székhelye: Verebeshegy u. 11, 2161 Csomád, Magyarország, Adóazonosító szám: 26768142-2-13 (a továbbiakban Szolgáltató).
    
  4. Ez a Szabályzat információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására vonatkozik, így az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
    
  5. “Hirdető”: a Weboldal Felhasználója, vállalkozó, akinek státuszát az HIRDETŐI SZABÁLYZAT szabályozza.
    
  6. “Publikáló”: a Weboldal olyan Felhasználója, akit a Szolgáltató a Publikálók adatbázisába feltöltött, akinek státuszát a PUBLIKÁLÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT szabályozza. A Publikáló cikkeket tesz közzé internetes portáljain vagy blogjain.
    
  7. “Influenszer”: a Weboldal olyan Felhasználója, akit a Szolgáltató az Influenszerek adatbázisába feltöltött, akinek státuszát az INFLUENSZEREKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT szabályozza.
    
  8. "Újságíró" : a Weboldal olyan Felhasználója, akit a Szolgáltató az Újságírók adatbázisába feltöltött, miután korábban regisztrált egy fiókot a Weboldalon, aki cikkeket és egyéb tartalmakat hoz létre, melyeket a Hirdető vagy a Szolgáltató rendel meg, és akinek státuszát jelen Szabályzat határozza meg.
    
  9. A Profil olyan személyre vonatkozó információ (például szövegíró vagy újságíró), aki Újságírói fiók alatt készít tartalmakat.
    
  10. Az Újságíró lehet jogi személy is, amely esetben több személyt képviselhet egyidejűleg (szövegírók/újságírók), de ez csak abban az esetben megengedett, ha ezek a személyek munkaszerződés vagy más megállapodás alapján az Újságíró alkalmazottai vagy alvállalkozói, így az Újságíró teljes mértékben rendelkezhet a jogaikkal, beleértve a szerzői jogokat és kötelezettségeket, valamint a Szabályzatban foglalt jogokat. Ebben a helyzetben hozzáadhatók egyazon fiókhoz, külön Profillal.
    
  11. Az ÁSZF-ben a “munkanapok” a szombat és vasárnap kivételével bármely más napok. Amennyiben az ÁSZF “napokra” hivatkozik, akkor azt naptári napnak kell tekinteni.
    
  12. A Weboldalon elérhető egyéb dokumentumok rendelkezései, amelyekre jelen ÁSZF utal, jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékleteit, szerves részét képezik. Amennyiben ezen dokumentumok rendelkezései és az ÁSZF között eltérés van, abban az esetben az ÁSZF rendelkezései az irányadók.
    
  13. Az ÁSZF alapján nyújtott és a Weboldal működésével kapcsolatos összes szolgáltatás olyan személyek számára készült, akik ezeket a szolgáltatásokat saját üzleti tevékenységükhöz kapcsolódóan veszik igénybe, azaz a szolgáltatások szakmai jellegűek. Azzal a felhasználóval vagy vállalkozóval, akinek az ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásai nem szakmai jellegűek, és szeretné használni az ÁSZF hatálya alá tartozó, a Weboldal működéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat, egyedileg elfogadott feltételekkel kötnek megállapodást.
    
 2. Szolgáltatások
   
  1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások magukba foglalják a Weboldalt és funkcióinak elérhetővé tételét, ideértve a fiók (profil) létrehozását, a kommunikációs eszközök elérhetővé tételét, hirdetések hozzáadását és a szövegek, infografikák és egyéb művek beszerzése iránt érdekelt Hirdetők és megbízás útján ilyen tartalmat szolgáltató Újságírók, Publikálók és Influenszerek közvetítését (“Szolgáltatások”).
    
  2. A Szolgáltató, az Újságírók, az Influenszerek és Publikálók között sem ügynöki sem munkaviszony vagy foglalkoztatásra alapuló egyéb jogviszony nem jön létre.
    
  3. A Szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás megkötésére akkor kerül sor, amikor a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et A Szolgáltatások alkalmazási körét és módját a Szolgáltató határozza meg..
    
  4. A Weboldal elérhetővé tételével kapcsolatos Szolgáltatás a Weboldalhoz vagy annak kiválasztott funkcióihoz való hozzáférés megszerzésének pillanatában kerül nyújtásra.
    
  5. A Szolgáltató által kiválasztott Szolgáltatások és a Weboldal egyes funkcióinak elérése díjköteles. Hatályukat és a díj mértékét a Weboldalon elérhető dokumentumok rendelkezései határozzák meg, amelyek egy adott Szolgáltatásra vonatkoznak. A fizetett Szolgáltatásokról szóló megállapodás megkötésére a Szabályzat adott Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezései által megjelölt időpontban kerül sor.
    
  6. Ha az egyik Fél a megállapodás megkötése előtt megerősíti az ajánlat beérkezését a másik Fél felé, mely automatikusan történhet a Weboldal funkcióinak használatával, a megerősítés nem eredményezi a megállapodás megkötését, csak az ajánlati kötöttség terheli az ajánlattevőt.
    
  7. A megállapodás megkötését és annak feltételeit a Weboldal funkciója révén e-mail megküldésével rögzíthetik a Felek számára. A Szolgáltató letölthető módon (például pdf formában) is előállítja a megállapodást.
    
  8. A megállapodás magyar nyelven köthető.
    
  9. Az ÁSZF szerinti megállapodás kizárólag aktív magatartással köthető.
    
  10. A szolgáltatás igénybe vehető PC-vel, Mac-kel vagy az internethez csatlakoztatott hasonló számítógéppel, mely rendelkezik operációs rendszerrel (Windows, Mac OS, Linux vagy hasonló) és webböngészővel (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Egyes szolgáltatásokhoz és eszközökhöz való hozzáféréshez email fiók szükséges, az elhelyezési szolgáltatások használatához szükség lehet az Adobe Flash Player 9-es vagy későbbi verziójára és JavaScript támogatásra, hacsak másképpen nem jelzik.
    
  11. A Szolgáltatás használata során sütik kerülnek a Felhasználó számítógépes rendszerébe. A sütik használatának szabályait az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza.
    
  12. Ha az Újságíró magánszemély, akkor a Szolgáltató és az Újságíró közötti megállapodás egyedileg meghatározott feltételekkel jön létre, azzal a kikötéssel, hogy az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók az árakra és egyéb feltételekre, amelyekről az Újságíróval - egyedileg állapodnak meg. 

   
 3. Regisztráció a Weboldalon
  1. A Weboldal regisztrált Felhasználója az a Felhasználó, aki az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását követően befejezi regisztrációját a Weboldalon, és sikeresen létrehoz egy fiókot (profilt).
    
  2. A regisztrációs eljárás elektronikus regisztrációs űrlap kitöltéséből, az ÁSZF elfogadásából és a Szolgáltató által megjelölt mértékű beleegyezésből, valamint az ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT tudomásul vételéből áll. Az Újságíró jelen Szabályzat elfogadását követően megállapodást köt a Szolgáltatóval a Weboldal használatának (és elérhetőségének) feltételeiről.
    
  3. Az Újságíró köteles megismerkedni a felhasználói fiók (Profil) létrehozása során a fiókjában elérhető, általa nyújtott szolgáltatások körével.
    
  4. A fiók Weboldalon történő regisztrációja során az Újságírónak ki kell egészítenie az általa nyújtott Újságírói Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, minden egyes általa létrehozott Profilhoz kapcsolódóan, beleértve az általa írt cikkek tárgyát és az általa létrehozott egyéb tartalmakat, valamint a Szolgáltató által megjelölt egyéb információkat, úgy mint végzettség, tapasztalat, portfólió, az általa nyújtott szolgáltatások leírása és általa nyújtott egyes szolgáltatások javasolt díjszabási feltételei. Amennyiben az Újságíró magánszemély, ezen információkra az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.
    
  5. Amennyiben egy adott fiók alatt több Profil is szerepel, a fenti információkat minden egyes profil esetében ki kell tölteni, ellenkező esetben a profil nem jön létre.
    
  6. Az Újságíró vállalja, hogy a fiók regisztrációja során megadott adatokat pontosan és és naprakészen tartja. A Szolgáltatóval történő kommunikációhoz a Weboldalon megadott elérhetőségeket használják, ami azt jelenti, hogy az adatfrissítés elmulasztásának minden következménye és költsége az Újságírót terheli.
    
  7. Az Újságírónak jeleznie kell, amennyiben nem aktív adóalany, illetőleg köteles jelezni amennyiben KATA adónemet választott az adózására. Ezt írásban kell megtennie.
    
  8. Ha bármilyen kétség merül fel az Újságíró által nyújtott információkkal kapcsolatban (az Újságíró fiókjához tartozó minden egyes Profilra vonatkozó információ), a Szolgáltató (akár Újságíró költségén) megkövetelheti az Újságírótól, hogy:
   - kiegészítse, helyesbítse, frissítse az információkat;
   - szolgáltasson további adatokat, mely a megadott adatok valódiságát igazolja;
   a Szolgáltató által meghatározott formában és időben, az Újságíró fiókjának vagy Profiljának felfüggesztése vagy törlése mellett.
    
  9. Az Újságíróra (akár magánszemély, akár jogi személy) és az Újságíró fiókjának minden egyes Profiljára vonatkozó információ a Hirdetők számára a Weboldalról érhető el. Az egyes Újságírói Profilok információi az Interneten is elérhetők az adott Újságírói Profilra vonatkozó nyilvános Weboldal részeként, a továbbiakban: az Újságíró Névjegykártyája..
    
  10. A regisztráció eredményeként az Újságíróhoz fiókot (profilt) rendel a Szolgáltató. Az Újságírónak csak egy fiókja lehet a Weboldalon. A végső döntést a regisztrációról a Szolgáltató hozza meg, aki elutasíthatja azt, ha az Újságíró nem felel meg a Szolgáltató által támasztott követelményeknek, és jelen ÁSZF-nek.
    
  11. Az Újságíró elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárólagos döntése, hogy az Újságíró megfelel-e a követelményeknek és ebben a tekintetben a Hirdetők, mint a Szolgáltatások legfőbb megbízói és kezdeményezettjei, érdekei vezérlik.
    
  12. A Szolgáltató sérelem nélkül eltávolíthatja vagy felfüggesztheti a Fiókot vagy bármely Újságíró Profilját, amennyiben a Szolgáltató úgy véli, hogy az Újságíró:
   1. megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy egyéb jogellenes magatartást tanúsít;
   2. kötelezettségeit nem teljesíti elvárt módon, különösen Újságírói feladatainak teljesítésére vonatkozóan, mely magában foglalja a szolgáltatások elvégzését, időben történő kommunikációt a Szolgáltatóval; időben történő kommunikációt a Hirdetőkkel;
   3. az általa megadott adatok valótlanok, megtévesztőek vagy hiányosak;
   4. a megadott adatokat pontatlanul tölti ki;
   5. a megadott adatok alapján gyanítható, hogy az Újságíró (vagy az Újságíró Profiljában szereplő bármely személy) nem szakmai tartalomfejlesztő; ezt a döntést a Szolgáltató saját belátása szerint hozza meg;
   6. a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetekben. 
     
  13. Annak az Újságírónak, akinek fiókja megszűnt, és szeretne új Újságírói fiókot létrehozni vagy hozzárendelni, meg kell szüntetnie a Szolgáltató által jelzett jogsértéseket, emellett szüksége van a Szolgáltató kifejezett beleegyezésére is. A beleegyezést kizárólag a Szolgáltató határozza meg.
    
 4. Újságírói Szolgáltatások megrendelése és teljesítése
  1. A Hirdető, a Weboldal funkciói révén megrendelheti az Újságíró által nyújtott újságírói Szolgáltatások teljesítését, mely tartalomfejlesztést, módosítást, javítást és egyéb, az Árlistában meghatározott szolgáltatásokat tartalmaz.
    
  2. Az Újságíró szolgáltatásainak megrendelése a következő módon történik:
    
   1. a Hirdető közvetlenül, az elérhető Újságírók listájáról választja ki azt az Újságírót, akitől a kiválasztott szolgáltatás végrehajtását szeretné megrendelni, vagy;
   2. a Hirdető kérelmet küld az Újságíró adott Szolgáltatására, és kiválaszt egy Újságírót azok közül, akik ilyen Szolgáltatásra jelentkeztek;
      ezután az Újságíró a Weboldal funkcióin keresztül értesítést kap arról, hogy megrendelése érkezett (“Megrendelés”) és ennek tartalmáról.
  3. A Hirdető által leadott megrendelés meghatározza a Hirdető által igénybe venni kívánt Újságírói Szolgáltatásokat és a Megrendelés egyéb specifikációit, azaz a témára és a tartalomra vonatkozó irányelvek, a szükséges tartalmi színvonalra vonatkozó információk, a szolgáltatás határideje és a javasolt díjazás szükségtelenek.
    
  4. Az Újságíró jogosult a kapott Megrendelés feltételeiről tárgyalni és megtagadhatja a Megrendelés teljesítését, ezt a megtagadást az Újságírónak kell indokolnia. Amennyiben a 4.2 pontban említett értesítés (Megrendelés) kézhezvételétől számított 24 órán belül nem igazolja vissza a Megrendelés elfogadását, az a Megrendelés elutasítását jelenti. Kézhezvételnek az az időpont minősül, amikor a Megrendelés üzenet formájában az Újságíró eszközén megjelenik.
    
  5. Az Újságíró kizárólag a Weboldal funkcióin keresztül léphet közvetlen kapcsolatba a Hirdetővel, és kizárólag a megadott Megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó célból. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy beavatkozzon az Újságíró és a Hirdető közötti kommunikációba annak érdekében, hogy biztosítsa a Megrendelés hatékony végrehajtását és a Szolgáltatások Szabályzatnak való megfelelését. Ehhez a beavatkozáshoz Újságíró és Hirdető hozzájárul.
    
  6. Ha az Újságíró úgy dönt, hogy a kapott Megrendelést elfogadja és teljesíti, köteles azt a Hirdető által meghatározott előírásoknak megfelelően és a legnagyobb körültekintéssel végezni. A Szolgáltató az Újságírói Szolgáltatások minőségéért semmilyen felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos esetleges károk és költségek megtérítésére nem kötelezhető.
    
  7. A Megrendelés teljesítésének részeként létrehozott Műveket (“Művek”) az Újságírónak el kell küldenie a Hirdető számára jóváhagyásra a Weboldal funkcióján keresztül, amelyről a Hirdető azonnal értesítést kap.
    
  8. A Hirdető az adott Megrendelés tartalmában megállapított határidőn belül (a továbbiakban: a Műre vonatkozó Határidő) jogosult ellenőrizni az Újságíró által küldött Műveket és észrevételeket tenni. Amennyiben a Hirdető a Határidő lejárta után, de legkésőbb a Határidő lejártát követő 2 munkanapon belül tesz észrevételeket, csak egy észrevételt fűzhet a Művekhez. Ha a Határidő lejártától számított 2 munkanapon belül nem tesz észrevételt, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelés megfelelően teljesült.
    
  9. Ha az ellenőrzés folyamán észrevételeket tesz a Hirdető a Művekre, az Újságíró köteles azokat a Hirdető utasításainak megfelelően kijavítani, az észrevételekről szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül. Amennyiben ezt elmulasztja, az a Megrendelés törlésének minősül.
    
  10. Amennyiben az Újságíró a Művek javítása közben az észrevételeket indokolatlannak tekinti, lemondhat a Művek kijavításának végrehajtásáról, vagy Döntőbíráskodást vehet igénybe (lásd a 12. pontot). Ha a Megrendelés törlésre kerül, akkor azt nem teljesítettnek kell tekinteni, és a Megrendelésre vonatkozó, az Újságíró és Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik, és az Újságíró nem jogosult semmilyen követelésre e tekintetben.
    
  11. A Hirdető a Művek javításainak ellenőrzése során megállapíthatja, hogy azok nem felelnek meg az elvárásainak. Ekkor Döntőbíráskodást vehet igénybe (leírás alább).
    
  12. A Döntőbíráskodást a Szolgáltató hajtja végre, aki:

   a) törli a Megrendelést (ekkor a Megrendelés nem teljesítettnek tekintendő, azaz a Megrendelésre vonatkozó megállapodás a Szolgáltató és Újságíró között megszűnik, és az Újságíró további igényeket vagy költségtérítést nem támaszthat). A Felek rögzítik, hogy részteljesítés nem lehetséges.

   b) jóváhagyja a Megrendelést (ekkor az Újságíró díjazásra jogosult a nyújtott Szolgáltatásokért, a Szabályzat feltételei szerint)

   c) jóváhagyja a Megrendelést, az Újságíró részleges díjazásával (ebben az esetben a Hirdető viseli az Újságíró díjazásának és a Szolgáltató jutalékának költségeit)

   d) törli a Megrendelést, az Újságíró részleges díjazásával az elvégzett munkáért (ebben az esetben a Hirdető viseli az Újságíró díjazásának és a Szolgáltató jutalékának költségeit)

   ennek értelmében a Szolgáltató döntése a Döntőbíráskodási eljárásban végleges és további panasz nem nyújtható be.
    
  13. A Döntőbíráskodási eljárás során a Szolgáltató az alábbiakat tartja szem előtt:

   a) a javított, kidolgozott Mű tartalma a Megrendelés tartalmához viszonyítva (a tartalom minősége, helyessége, a díjazás mértéke),

   b) a Rendeléshez tartozó iránymutatások (mennyire világosak, egyértelműek és pontosak),

   c) a kommunikációs folyamat és az Újságíró általi javítások befejezése,

   d) a Hirdető által a Műhöz fűzött megjegyzések (egyértelműségük és hiánytalanságuk az első iterációtól kezdve).
    
  14. Ha a Mű nem készül el határidőre, vagy az Újságíró elmulasztja a Mű javításának határidejét, a Hirdető elutasíthatja a Művet. A Megrendelés ekkor nem teljesítettnek tekintendő és törlésre kerül, az adott Megrendelésre vonatkozó megállapodás a Szolgáltató és az Újságíró között megszűnik, és az Újságíró ehhez kapcsolódóan további igényeket nem támaszthat.
    
  15. A Megrendelés megfelelő teljesítése esetén az Újságíró a nyújtott Szolgáltatásokért díjazásra jogosult, a Szabályzat feltételei szerint.
    
  16. A Szolgáltató fenntartja a jogot az adott Újságíró szolgáltatásait igénybe vevő Hirdetőknek, hogy meghatározott szempontok alapján értékeljék az Újságíró Szolgáltatásainak minőségét. Az Újságíró értékelései elérhetők a Hirdetők számára.
    
  17. Az adott Hirdető részére nyújtott Újságírói Szolgáltatások megkezdésétől számított 6 hónapig az Újságíró vállalja, hogy nem lép kapcsolatba a Hirdetővel a Weboldalon kívül és nem nyújt a Hirdetőnek a Weboldalon kívül olyan jellegű szolgáltatásokat, amelyek megegyeznek az Újságíró Szolgáltatásaival. E rendelkezés megszegése esetén Újságíró teljes kártérítési felelőséggel tartozik a Szolgáltató felé, beleértve az elmaradt hasznot is.
    
  18. A Felek az egyértelműség kedvéért jelzik, hogy az Újságírói Szolgáltatásnyújtás részeként a Hirdető megrendeléseket ad le a Szolgáltatón, és a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon keresztül, és az Újságírói Szolgáltatásokhoz kapcsolódó ezen Megrendelések teljesítéséhez szükséges kapcsolatfelvétel az Újságíró és a Szolgáltató között zajlik.
    
  19. A Szolgáltató a Szolgáltatásaiért, azaz a Hirdetők és Újságírók közötti közvetítői tevékenységért, a Weboldal funkcióinak biztosításáért jutalékot számít fel a díjból, melyet az Újságírónak az Újságírói szolgáltatások nyújtásáért fizetnek, az Árlistában meghatározottak szerint. 
    
 5. Szerzői jog
  1. Az Újságíró, az általa nyújtott Újságírói Szolgáltatások részeként, választása szerint:
   1. korlátlan felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak a Művekre;
   2. korlátozás nélkül átruházza a Művekre vonatkozó vagyoni jogokat a Szolgáltatónak; a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy népszerűsítse azon Újságírók profilját, akik Műveik gazdasági szerzői jogaik átadását választják.
  2. A Művekre vonatkozó jogok megadásának formáját (felhasználási engedély vagy vagyoni jogok átruházása) az Újságíró választja meg a Szolgáltatás megfelelő funkciójának használatával, és ha az Újságíró úgy dönt, hogy a Művei vagyoni jogait átruházza, akkor köteles írásos megállapodást kötni a Szolgáltatóval, meghatározva a vagyoni jogok átruházásának feltételeit a jelen ÁSZF-hez csatolt formanyomtatványban. Ezután az Újságíró köteles kitölteni adataival a Megállapodást és két aláírt példányban a Szolgáltatónak elektronikus úton elküldeni.
    
  3. A Szolgáltató a vagyoni jogok átruházására vonatkozó szerződés aláírásakor jelzi az Újságíró releváns státuszát a Weboldalon, és az Újságíró Szolgáltatásnyújtása során létrehozott összes Műre vonatkozó vagyoni jogok minden alkalommal a Szolgáltatóra kerülnek átruházásra, a megállapodás lejártáig.
    
  4. A Művek felhasználási engedélyét a Szolgáltató akkor kapja meg, amikor tartalmukat a Hirdető elfogadja.
    
  5. A felhasználási engedélyt az alábbi területekre adják ki:
   1. rögzítés és sokszorosítás bármilyen technikával, beleértve a nyomtatást, reprográfiát, digitális technikákat, valamint mágneses, optikai és elektronikus adathordozókat, ideértve a felvételt és tárolást e-könyv vagy hangoskönyv formában, korlátlan számú példányban, kiadásban és utánnyomásban, vagy önmagában, vagy más, a műre nem jellemző egyéb művekkel vagy anyagokkal együtt;
   2. másolatok vagy egyéb médiatermékek forgalomba hozatala és terjesztése mennyiségi, tárgyi és területi korlátozások nélkül, az összes elérhető értékesítési csatornán, különös tekintettel a kiskereskedelmi értékesítésre, kioszkokra, postai rendelésekre, áruházláncokra, könyvklubokra, keresztértékesítésre, direkt marketingre, door to door értékesítésre, szóróanyagokra az Interneten keresztül és üzleti vállalkozások közötti értékesítésre (rendelés teljesítése cégek kérésére), és az ingyenes terjesztésre;
   3. másolatok kölcsönzése, lízingelése vagy bérbeadása;
   4. bevitel a számítógép memóriájába és tárolás a számítógép memóriájában; hozzáférhetővé tétel a nyilvánosság számára IT és tele-informatikai hálózatokon keresztül, különösen e-könyv vagy hangoskönyv formájában, valamint oly módon, hogy bárki számára elérhető legyen az általa választott helyen és időben;
   5. nyilvános előadás, kiállítás, bemutatás és reprodukció;
   6. reklámozás bármely formája;
   7. díjazás beszedése a Mű harmadik fél általi felhasználásáért törvényi engedély alapján,
   8. a Mű ipari tulajdonjogként történő felhasználása.
  6. A felhasználási engedély korlátlan időtartamra és területi korlátozások nélkül kerül kiadásra.
    
  7. A kiadott felhasználási engedély magában foglalja a Szolgáltató azon jogát is, hogy további alengedélyeket adjon a Hirdetőknek, lehetővé téve számukra az Újságíró által létrehozott Művek egyedüli és kizárólagos felhasználását.
    
  8. Az Újságíró vállalja, hogy azt a szöveget, melynek engedélyével a Szolgáltató rendelkezik, nem használja fel semmilyen más módon, ellenkező esetben a Megrendelési érték 100-szorosának megfelelő összegű kötbért kell fizetnie.
    
  9. Az Újságíró hozzájárul a Szolgáltató számára engedélyezett Művek bármilyen tartalmi változtatásához, az ilyen Művek felhasználásához és értékesítéséhez az 5.5 pontban megjelölt felhasználási területeken belül, valamint a Szolgáltató által más szervezeteknek adott hasonló hozzájárulás megadásához.
    
  10. Az Újságíró kijelenti, hogy minden Mű (szöveg, infografika és egyéb), amelyet szolgáltatásnyújtása során elérhetővé tesz, saját szellemi terméke, teljes és korlátlan szerzői joggal rendelkezik felette, és kizárólagosan jogosult dönteni ezen Művekre vonatkozó másodlagos és személyhez fűződő jogokról, és ebben a tekintetben a Szolgáltatót felhatalmazza arra, hogy az Újságíró nevében bármilyen nyilatkozatot és garanciát vállaljon harmadik félnek, a Hirdetőket is beleértve.
    
  11. Az Újságíró hozzájárul ahhoz, hogy Műveit bárhol, bármely médiában közzétegyék.
    
  12. Az Újságíró vállalja, hogy nem gyakorolja személyes szerzői jogait, különösen ideértve a Művekre vonatkozó szerzői jogi igényeit.
    
 6. Az elszámolás szabályai
  1. Az Újságíró az általa nyújtott Szolgáltatásokért, ideértve az engedélyek megadását vagy a Művek vagyoni jogainak átruházását, díjazásban részesül a Szabályzatban meghatározott elvek szerint.
    
  2. A Megrendelés megfelelő teljesítése esetén a Szolgáltató jóváírja a Weboldalon lévő Újságírói számlán (“Újságírói Számla”) a Megrendelésben meghatározott díjazásnak megfelelő összeget.
    
  3. A Weboldal funkcióin keresztül az Újságíró bármikor hozzáférhet a Weboldalon található Újságírói Számlához, és az ott felhalmozott pénzeszközök aktuális egyenlegéhez.
    
  4. Az Újságíró a Weboldal funkciói révén kérheti a neki járó díjazás kifizetését abban az esetben, ha az Újságírói Számlán az Újságírói Szolgáltatásokért fizetett díjazás értéke legalább 1000 Ft. (átutalási érték), a jelen ÁSZF-ben részletezett esetek kivételével.
    
  5. A díjazás, levonva az esetleges köztartozást és a Szolgáltató jutalékát, átutalással kerül kifizetésre az Újságíró azon bankszámlájára, melyet a fiók regisztrációja során adott meg. A fizetés napja az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláját az elszámolás teljes összegével megterhelik.
    
  6. Az Újságírók az Újságírói Szolgáltatásokért fizetett díjazás tekintetében kötelesek önállóan elszámolni és megfizetni bármely felmerülő köztartozást (adók és egyéb köztartozások megfizetése), kivéve, ha jogszabály előírja, hogy a Szolgáltatónak kell fizetnie.
    
  7. A fenti, 6.6 pont ellenére, ha a Szolgáltató az Újságíróknak járó javadalmazás részeként jövedelemadót fizet (egyéb állami és jogi kötelezettségek), akkor ez a tény nem növeli az Újságírónak járó díjazás összegét, ami azt jelenti, hogy a javadalmazás bruttó összeg, hacsak ÁFA nem alkalmazandó. Ilyen esetben az Újságíró köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a köztartozás összegének kiszámításához és a kifizetéshez szükséges összes információt.
    
  8. A Szolgáltató és az Újságíró felhatalmazzák egymást a számlák elektronikus formában történő felhasználására. Amennyiben az Újságíró nem kötelezhető áfás számla kiállítására, akkor az elszámolás a Szolgáltató által a Hirdető nevében kiállított és a Weboldal funkciója alapján generált számlákon alapul.
    
  9. Az Újságíró nem jogosult független elszámolások lebonyolítására a Hirdetővel a jelen ÁSZF alapján nyújtott Újságírói Szolgáltatásokra vonatkozóan.
    
 7.  Felelősség
  1. A Szolgáltató felelősséggel tartozik az Újságírónak a Szolgáltatások közvetítésével kapcsolatos kellő gondosság elmulasztásáért.
    
  2. A Szolgáltató ésszerű erőfeszítéseket tesz annak biztosítására, hogy a nyújtott szolgáltatás mindig, folyamatosan és teljes mértékben elérhető legyen, de nem szavatolja, és nem felelős a Szolgáltatás teljes elérhetőségéért, és fenntartja a jogot a Weboldal bármely funkciójának vagy szolgáltatásának megváltoztatására, visszavonására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére, bármikor és bármilyen mértékben. A Szolgáltató nem tartozik előzetes bejelentéssel, ha a Weboldal bármely funkcióját vagy szolgáltatását megváltoztatja, visszavonja, felfüggeszti vagy megszakítja.
    
  3. A fenti rendelkezés a Szolgáltató által meghatározott, a Weboldalon található árak változásaira vonatkozik.
    
  4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, különösen abban az esetben, ha a Felhasználó vagy Felhasználók a Szolgáltatást jelen ÁSZF rendelkezéseivel ellentétesen használják.
    
  5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás vonatkozásában megkötött szerződés teljesítésének elmulasztásáért vagy a Weboldal vagy Szolgáltatás használatából eredő problémákért, ha azok olyan események eredményeként következnek be, amelyeket a Szolgáltató kellő gondosság gyakorlása mellett sem volt képes előre jelezni vagy megakadályozni, vagy véletlenszerű események következménye (“vis maior”).
    
  6. A Szolgáltató felelőssége semmilyen esetben nem terjed ki az Újságíró által elvesztett nyereségre.
    
  7. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Hirdető által leadott Megrendelés tartalmáért és feltételeiért.
    
  8. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Mű Hirdető általi felhasználásáért.
    
  9. A Szabályzat alapján megkötött megállapodások és a jelen ÁSZF megszegéséért az Újságíró tartozik felelősséggel.
    
  10. Ha a Szolgáltató ellen bármilyen polgári jogi, bűnügyi, végrehajtási vagy közigazgatási eljárást indítanak vagy a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támasztanak az Újságíró által a megkötött megállapodások szerinti kötelezettségek teljesítése kapcsán, az Újságíró hamis vagy hiányos állításai kapcsán, vagy az Újságíró törvénysértése okán, az Újságíró vállalja, hogy saját költségén, a lehetséges mértékig, a Szolgáltató ellen felhozott vádak elutasításához szükséges segítséget biztosítja. Ezenkívül a fenti esetben az Újságíró vállalja a Szolgáltató által az eljárás során esetlegesen elszenvedett károk kijavítását, bármilyen követeléssel vagy állítással kapcsolatban a Szolgáltató ellen, azaz harmadik fél jogos igényeit kielégíti (feltéve, hogy az illetékes bíróság jogerős ítéletet hozott róla), megtéríti a Szolgáltató által ténylegesen dokumentált büntetések vagy bírságok összegét és fedezi a Szolgáltatónál felmerült jogi költségeket.
    
  11. Az Újságíró nem járhat el a Weboldal többi Felhasználójának kárára, ideértve a Weboldal funkcióinak használatát törvénybe ütköző tartalom biztosítása érdekében.
    
  12. Az Újságíró ezennel hozzájárul az ÁSZF vagy a Szolgáltató által az ÁSZF végrehajtása során kötött megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek átruházásához. 

   
 8. Az Újságírói fiók törlése
  1. A Szolgáltatónak jogában áll törölni az Újságíró fiókját a Weboldalon, és felmondani az Újságíróval kötött, a Weboldalon lévő fiók fenntartásának szolgáltatására vonatkozó, a Szabályzat hatálya alá tartozó megállapodást, a Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
    
  2. A Szolgáltatónak joga van törölni az Újságíró fiókját a Weboldalon, és felmondani a fenti 8.1 pontban említett szerződést, amennyiben a kérdéses fiók inaktív a Weboldalon. Egy fiók inaktívnak minősül a Weboldalon, ha az Újságíró 3 éven belül nem végzett jelentős tevékenységet, azaz az Újságíró nem működött közre Megrendeléshez szükséges szöveg beküldésében.
    
  3. A számla törlése és a szerződés felmondása előtt a Szolgáltató értesíti az Újságírót tevékenységének hiányáról, a törlés és a szerződés felmondásának szándékáról, lehetővé téve az Újságíró számára, hogy a vonatkozó információ e-mail címre történő elküldéstől számított 7 napon belül rendelkezést nyújtson be a fiók megtartására.
    
  4. Ha az Újságíró számláján (Újságírói Számlán) amely inaktív számla, Újságírói Szolgáltatások nyújtásából származó összeg található, akkor a Szolgáltató a 8.3. pontban említett értesítésben az Újságírónak jelzi ezen pénzeszközök értékét és felkéri az Újságírót, hogy az összeg kiutalásáról rendelkezzen a Szabályzat feltételei szerint, ahol a 6.3. pont nem alkalmazandó.
    
  5. Amennyiben az Újságíró a 8.3. bekezdésben megjelölt határidőn belül nyilatkozik arról, hogy nem kívánja folytatni a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások igénybevételét és a fiók használatát, vagy a határidő lejár, és az Újságíró semmilyen nyilatkozatot nem tesz ebben a tekintetben, akkor ezen Újságíró fiókja automatikusan törlésre kerül, és ezzel egyidejűleg a vele kötött megállapodást külön nyilatkozat nélkül, azonnali hatállyal megszűnik.
    
  6. Az Újságírónak bármikor jogában áll kérni fiókjának eltávolítását a Weboldalról, megfelelő kérés megküldésével az office@whitepress.net e-mail címre. A fiók törlésére vonatkozó utasítás benyújtása nem érinti az Újságírói Szolgáltatásnyújtás alapján kiadott folyamatban lévő Megrendeléseket, melyeket az Újságíró köteles teljesíteni, ami azt jelenti, hogy az Újságíró fiókja csak abban az esetben kerül törlésre, ha a Megrendelést teljesítette
    
  7. Ha az Újságíró utasítást nyújtott be a fiók törlésére, és az Újságírói Számláján vannak pénzeszközök, amelyek az Újságírói Szolgáltatások korábbi teljesítéséből erednek, akkor a Szabályzat 6. pontjának feltételei szerint kerülnek kifizetésre, a 6.4 pont rendelkezései nem alkalmazandók.
    
 9. Panaszok
  1. A Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat e-mailben kell benyújtani a következő címre: office@whitepress.hu..
    
  2. A panasznak tartalmaznia kell legalább a panasz tárgyát képező esemény dátumát és időpontját, a panaszos e-mail címét és a kifogások rövid leírását.
    
  3. A panaszokat a kézhezvételtől számított 14 napon belül, a beérkezés időpontjának sorrendjében veszik figyelembe. Amennyiben a fenti határidő betartása nem lehetséges, a Szolgáltató tájékoztatja a panaszost, megadva a határidő meghosszabbításának okát, valamint a válaszadás becsült idejét.
    
  4. A panaszt benyújtó személyt e-mailben, a panaszban megadott e-mail címen tájékoztatni kell a panasz kivizsgálásának módjáról.
    
 10. Záró rendelkezések
  1. A nem szabályozott kérdésekben az Egyesült Királyság jogszabályainak rendelkezéseit kell alkalmazni.
    
  2. Az Újságíró és Szolgáltató közötti esetleges vitákat békés úton oldják meg. Amennyiben nem jutnak egyezségre, vitás kérdéseiket a Szolgáltató szerinti illetékes bíróságon rendezik.
    
  3. A Szabályzat módosítható, melyről tájékoztatják az Újságírót.
    
  4. Ha a Weboldalon fiókkal rendelkező Újságíró nem fogadja el a módosításokat, akkor joga van a változások hatályba lépéséig kérvényezni a fiókja bezárását és az együttműködés megszüntetését. A 8.7. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
    
  5. A 10.4 pontban hivatkozott nyilatkozatot a következő címre kell eljuttatni: .
    
  6. Az Újságíró kijelenti, hogy elolvasta ezen Szabályzatot, mellékleteit és az Adatvédelmi Szabályzatot.
    
  7. Ez a Szabályzat 2020.09-08-án lép hatályba.