36 hónapos jótállás - feltételek hirdetők részére

 

 1. 1. Általános rendelkezések
  1. A jelen jótállási feltételek részletezik azokat a kikötéseket, melyeket a WhitePress Kft, melynek regisztrált székhelye 2161 Csomád; Verebeshegy u. 11, bejegyezve a Nemzeti Bíróság által fenntartott egyéni vállalkozók nyilvántartásába (a Nemzeti Bíróság Nyilvántartásának 8.-ik Kereskedelmi Részlege), NIP (Adószáma) 26768142-2-13, Regon (cégjegyzékszáma) 13-09-200378; kínál a 36 hónapos jótállás keretében az abban részt venni kívánó Hirdetők részére.
    
  2. Amennyiben jelen dokumentum másképp nem rendelkezik róla, a felsorolt fogalmak az alábbi megfogalmazás szerint értendők:

   Munkanap – a hét minden napja hétfőtől péntekig, kivételt ez alól csupán az 1951-es 18. Törvény által meghatározott Munkaszüneti napok képeznek.

   Jótállás – szolgáltatás, amely a Hirdető által megrendelt, majd a Kiadói Portálon közzétett tartalmának a megjelenéstől számított 36 hónapos megszakítás nélküli fenntartásából áll, mindez a WhitePress által kínált 36 HÓNAPOS GARANCIA program keretében, a Weboldal megfelelő funkcióin keresztül.

   Portál - a Kiadóhoz tartozó web portál, vagy blog. Az a felület, amelyet a Kiadó kínál a Webhelyen és amely a Hirdető által megrendelt, kiadásra szánt cikkek jelennek meg, az Általános Szerződési Feltételek Hirdetőre vonatkozó rendelkezései szerint.

   Megjelenített tartalom – a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott támogatott cikk vagy szakértői vendégcikk, amely a Hirdető Weboldalon keresztül történő megrendelésének tárgya.

   Jótállási feltételek – a jelen dokumentumban rögzített jótállási feltételek, amelyek meghatározzák a jótállási szolgáltatás igénybevételének feltételeit az abban részt vevő, 36 hónapos garancia program hirdetői számára.

   Hirdetői Általános Szerződési Feltételek – az alábbi linken elérhető dokumentum, amely egyrészt szabályozza a Weboldal használatának feltételeit, másrészt pedig tartalmazza a Hirdetők által a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások megrendelésének feltételeit.

   Kiadói Általános Szerződési Feltételek – az alábbi linken elérhető dokumentum, amely egyrészt a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza, másrészt szabályozza a Kiadók által a Weboldalon keresztül elérhetővé tett szolgáltatások nyújtásának, vagy megrendelésének feltételeit.

   Követelés – egy olyan eljárás, amely során a Hirdető a Garanciális feltételek által meghatározott esetekben és azoknak megfelelően a közzétett tartalom elérhetetlenségével kapcsolatos kérelmet nyújt be.

   Hirdető – a Weboldal használója, egy olyan egyéni vállalkozó, akinek a helyzetét a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

   Weboldal – a WhitePress tulajdonában levő és általa fenntartott, az alábbi helyeken elérhető webhely: whitepress.pl, whitepress.net és whitepress.com.

   Szerződés – a Kiadó és a WhitePress között fennálló, a jelen Jótállási Feltételekben meghatározott, a Kiadó általi jótállási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás.

   Felhasználó – a Weboldalt az interneten keresztül meglátogató végfelhasználó.

   WhitePress – WhitePress Kft, melynek regisztrált székhelye 2161 Csomád; Verebeshegy u. 11, bejegyezve a Nemzeti Bíróság által fenntartott egyéni vállalkozók nyilvántartásába (a Nemzeti Bíróság Nyilvántartásának 8.-ik Kereskedelmi Részlege), NIP (Adószáma) 26768142-2-13, Regon (cégjegyzékszáma) 13-09-200378.

   Kiadó – a Weboldal felhasználója, egy olyan vállalkozó, akinek jogi helyzetét a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

   Díjazás – a Kiadónak a Garanciális szolgáltatás nyújtásáért fizetett díja, amelyet a WhitePress fizet a Kiadó részére.
  3. A WhitePress a Felhasználó és a WhitePress között létrejött távszerződés alapján elektronikus szolgáltatást nyújt a Weboldal felhasználóinak. A jelen Jótállási Feltételek alkotják az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályokat, melyek hivatkozási alapjául az elektronikus úton történő szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. Július 18-i 8.§ szolgál.
    
  4. A WhitePress szolgáltatásokat nyújt a Szerződések megkötésének keretein belül, valamint a Jótállási szolgáltatás nyújtására megkötött szerződések szerinti igények feldolgozása, valamint a Jótállási szolgáltatás nyújtása érdekében megkötött szerződések szerinti fizetések tekintetében is.
    
  5. A WhitePress szolgáltatásokat nyújt a Szerződések megkötésének keretein belül, valamint a Jótállási szolgáltatás nyújtására megkötött szerződések szerinti igények feldolgozása, valamint a Jótállási szolgáltatás nyújtása érdekében megkötött szerződések szerinti fizetések tekintetében is.
    
  6. A jelen Jótállási Feltételek által nem tárgyalt kérdésekben a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
    
  7. d. A WhitePress által a Jótállási Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások olyan egyéneknek szólnak, akik ezeket a szolgáltatásokat saját üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó célokra veszik igénybe, valamint ezek a szolgáltatások üzleti tevékenységükhöz mérten professzionális jellegűek. Amennyiben a Felhasználó, aki egy olyan fogyasztó, vagy vállalkozó, aki számára a WhitePress által nyújtott szolgáltatások igénybevétele nem szakmai jellegű (úgynevezett kvázi-vállalkozó), a WhitePress által felállított, a Garanciális feltételek hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, abban az esetben a WhitePress által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körében a szerződéseket az említett Felhasználóval egyedileg egyeztetett feltételek szerint kell megkötni azzal, hogy az árak tekintetében a Jótállási feltételekben és a Jótállási feltételekben hivatkozott dokumentumokban foglaltakat kell alkalmazni, vagy a fennmaradó körben azokat egyedi megállapításoktól kell függővé tenni.
    
 2.  A garancia feltételei
  1. A Kiadó a Jótállási szolgáltatás nyújtása során kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalon keresztül a Kiadói Portálon a Hirdető által megrendelt, Megjelenített Tartalom megszakítás nélküli elérhetőségét a megjelenéstől számított 36 hónapig biztosítja.
    
  2. A lentebb található 2.5-ös bekezdésnek megfelelően, a Megjelenített Tartalom Portálon való elérhetősége azt jelenti, hogy a Garancia időtartama alatt az a Kiadói Portálon megtekinthető, a Megjelenített Tartalom linkjei aktívak maradnak és változatlan paraméterekkel rendelkeznek.
    
  3. A Kiadó Portálon fellelhető, a Jótállás hatálya alá tartozó megjelenített tartalom elérhetőségének megszakítási időszaka nem haladhatja meg a 9 (kilenc) egymást követő napot. A félreértések elkerülése végett azok az esetek, amikor a megjelenített tartalom kevesebb, mint 9 (kilenc) egymást követő napig nem elérhető, nem minősülnek a megkötött szerződés feltételeinek megszegésének, ezáltal nem jogosítja fel a Hirdetőt reklamáció benyújtására.
    
  4. A WhitePress a Garancia időtartama alatt figyelemmel kíséri a Szerződés hatálya alá tartozó Megjelenített Tartalom elérhetőségét a Kiadói Portálon. A Megjelenített Tartalom elérhetetlenségére vonatkozó információk, beleértve azt is, hogy a Megjelenített Tartalom hány napja nem érhető el a Kiadói Portálon, a Hirdetői számára látható kell, hogy legyen a Weboldalon.
    
  5. A Megjelenített Tartalom elérhetőségének ellenőrzésére a WhitePress által meghatározott időközönként kerül sor. Ebből kifolyólag a Megjelenített Tartalom elérhetőségével kapcsolatos azon problémák, amelyek azután jelentkeznek, hogy a WhitePress egy adott napon már ellenőrizte az adott tartalmat, a következő napon kerülnek rögzítésre.
    
  6. A szerződés időtartama alatt a Kiadónak jogában áll megváltoztatni a szerződés hatálya alá tartozó Közzétett Tartalom URL-jét azzal a feltétellel, hogy a Kiadónak úgynevezett 301-es átirányítást kell alkalmaznia az ilyen módosítást követően. Az ilyen jellegű változtatás nem minősül a szerződés megszegésének.
    
  7. Amennyiben a Kiadó egy, a Google által bevezetett kézi filtert kap “Természetellenes link”-re való, vagy egyéb hivatkozással arra a portálra vonatkozóan, amelyen a Szerződés hatálya alá tartozó Megjelenített Tartalom megjelenhet, a Kiadó módosíthatja a link-attribútum értékét “dofollow” értékről “nofollow”-ra. Az ilyen intézkedés nem jelenti a Szerződés feltételeinek megsértését.
    
 3. Szerződés
  1. A WhitePress a Weboldalon kijelöli, hogy mely Kiadói portálok vesznek részt a 36 hónapos garancia programban. A Jótállási szolgáltatás megvásárlásának lehetőségével kapcsolatos információk a Hirdetők számára a Weboldal ide vonatkozó részeként láthatók.
    
  2. Egy adott Kiadó, vagy egy Kiadó adott Portáljának 36 HÓNAPOS GARANCIA programra való alkalmasságáról a WhitePress dönt önkényesen, a Kiadói Portál értékelése és a Hirdetők széleskörű érdeklődése alapján.
    
  3. A fenti, 3.1-es pontban említett alkalmassági megjelölés a Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül a Hirdető felé.
    
  4. A Hirdető a Jótállási szolgáltatást a rendelés leadásakor vásárolja meg a Kiadói Portál hirdetői megrendelésekor, vagy a Weboldal ide vonatkozó funkcióján keresztül, vagy a Weboldal által elérhetővé tett egyéb funkciókon keresztül.
    
  5. A jótállási szolgáltatás csak azon Megjelenített Tartalom körében biztosított, amelyhez azt a hirdető megvásárolta.
    
  6. A Garancia megvásárlásakor a Hirdető és a WhitePress megállapodást kötnek a jelen Jótállási feltételeknek megfelelően.
    
  7. A WhitePress fenntartja a jogot, hogy változtatásokat hajtson végre a 36 hónapos garancia programban részt vevő kiadók és portálok tekintetében. Az egyes Portálok Garanciális szolgáltatásának elérhetőségében bekövetkezett változások nem jelentik a jelen jótállási feltételek módosítását.
    
  8. A Weboldal funkcionalitásának részeként a Hirdetőnek lehetősége van megtekinteni és szűrni azokat a Kiadványokat, amelyekhez a Garanciális szolgáltatást megvásárolta.
    
 4.  A díjazás mértéke
  1. A jótállási szolgáltatás fizetési kötelezettséget von maga után.
    
  2. A díjazás összegét a WhitePress határozza meg és a Garanciális szolgáltatáshoz kapcsolódó Megjelenített Tartalom értékétől függ.
    
  3. A díjazás összegét a Hirdető a Weboldalon történő megrendelés feladásának szakaszában láthatja.
    
  4. A jelen Jótállási Feltételek által nem szabályozott esetekben a díjazásra a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek az irányadók, ideértve a díjazás Hirdető általi fizetésének szabályait is.
    
 5. Követelések és az azokból eredő fizetési kötelezettség
  1. Abban az esetben, ha a Garancia időtartama alatt a Megállapodás hatálya alá eső Közzétett tartalom a jelen Jótállási feltételek 2.4-es pontja értelmében 9 (kilenc) egymást követő napon sem elérhető a Kiadói Portálon, a Hirdetőnek joga van benyújtani követelését a Webhely megfelelő funkcióján keresztül.
    
  2. A Panasz benyújtása a Hirdető rendelkezésére álló, “Panasz benyújtása” kérvény feladásával történik a Weboldal ide vonatkozó funkcióján keresztül. A fentebb említett kérvényt a Hirdető rendelkezésére akkor bocsátjuk a Weboldalon, amennyiben a Megjelenített Tartalom Portálon való elérhetetlenségének időtartama meghaladja a 9 (kilenc) egymást követő napot.
    
  3. Panaszt benyújtani csak a Jótállási időszak ideje alatt lehetséges. A jótállási idő lejárta után a Hirdető jótállási lehetősége megszűnik.
    
  4. A WhitePress a panaszokat a benyújtástól számított 5 munkanapon belül feldolgozza.
    
  5. A WhitePress a Panasz pozitív elbírálása esetén az adott Megjelent Tartalom értékének 100%-át a Hirdetőnek visszatéríti. Ez alól kivételt képez a Hirdetőnél esetlegesen felmerülő, vissza nem térítendő díj összege.
    
  6. A visszatérítés a Panasz WhitePress általi pozitív elbírálásától számított 2 munkanapon belül megtörténik, olyan formában, hogy a Hirdető Weboldalon lévő számláján automatikusan jóváírást kap a Hirdetőt megillető jótállási költségtérítés összegével megegyezően.
    
  7. A Hirdető a sikeresen feldolgozott Panasz részeként nem tudja kivenni a Weboldalon lévő számlájára visszaküldött pénzösszeget. A Hirdető ezeket a pénzeszközöket a Weboldalon keresztül leadott későbbi megrendelésekhez használhatja fel a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően.
    
 6. A kárigényekből eredő kifizetések alóli kivételek
  1. A Kiadó nem köteles jótállást fizetni a fenti, 5.4-es pontban részletezett jótállási feltételek szerint, ha:
    
   1. A megjelenített tartalom még a Jótállási idő lejárta előtt, a Hirdető kérésére el lett távolítva;
   2. A Megjelenített Tartalom törlésre került tekintettel arra, hogy az jogsértő volt és a Kiadót jogerős bírósági ítélet, vagy közigazgatási szerv jogerős döntése kötelezte a törlésre;
   3. A Megjelenített Tartalmat a Hirdető szándékos, a Kiadó sérelmére irányuló intézkedése következtében távolították el, például a Megjelenített Tartalom nem rendeltetésszerű linkelése miatt;
   4. A Megjelenített Tartalom elérhetetlenné vált a Hirdető, vagy a Hirdető érdekében eljáró személyek szándékos fellépésének következtében, amely a Megjelenített Tartalom garanciális értékének megtérítésére tett kísérlet eredményeként értékelhető;
   5. A Hirdető annak a Portálnak a tulajdonosa lett, amelyen a Szerződés hatálya alá eső Megjelenített Tartalom publikálásra került;
   6. A Megjelenített Tartalomban található hivatkozások megszűnnek, ha a Megjelenített Tartalomban hivatkozott weboldal már nem létezik, vagy ha a Megjelenített Tartalomban elhelyezett hivatkozás jogellenes és ezért a Kiadó azt eltávolítja.

    
  2. A Reklámozó nem jogosult a fenti Jótállási Feltételek 5.5. pontjában említett visszatérítésre abban az esetben sem, ha a Megállapodás hatálya alá tartozó Közzétett Tartalom kiadói portálon való elérhetetlensége egyhuzamban nem haladja meg a 9 (kilenc) egymást követő napot.
    
  3. A Garanciális szolgáltatással kapcsolatos kapcsolatfelvétel kizárólag a Weboldalon keresztül lehetséges. A Hirdetőnek nincs joga felvenni a kapcsolatot a Kiadóval a Kiadói Portálon közzétett tartalom elérhetőségével kapcsolatban a Whitepress megkerülésével, kivéve, ha a Jótállási Feltételek, a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és/vagy a Kiadóra, vagy a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek.
    
 7. Felelősségvállalás
  1. A Jótállási Feltételek, illetve a Jótállási Feltételek alapján kötött Szerződésekből eredő feltételek megsértéséért, valamint a Jótállási Feltételek alapján megkötött Szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítéséért a Hirdető felelősséggel tartozik.
    
  2. A WhitePress minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatások folyamatosan és teljes mértékben elérhetőek legyenek, ugyanakkor nem garantálja és nem vállal felelősséget azok teljes körű elérhetőségéért, valamint fenntartja a jogot, hogy a nyújtott szolgáltatás bármely funkcióját vagy ide vonatkozó részletét megváltoztassa, visszavonja, felfüggessze, vagy megszüntesse, bármikor és bármilyen mértékben. A nyújtott szolgáltatások bármely funkciójának, vagy jellemzőjének módosítása, visszavonása, felfüggesztése, vagy megszüntetése nem igényel előzetes értesítést.
    
  3. A WhitePress nem vállal felelősséget a szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, különös tekintettel arra, ha a Kiadó, vagy a Weboldal más egyéb felhasználói A WhitePress által nyújtott szolgáltatásokat a jelen jótállási feltételekkel ellentétes módon használják.
    
  4. A WhitePress nem vállal felelősséget a megkötött Szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért akkor, ha az olyan események következtében történt meg, amelyeket a WhitePress legjobb szándéka szerint sem tudott kellő gondossággal előre jelezni, vagy megakadályozni, valamint véletlenszerű események és a vis maior esete is ide értendő.
    
  5. A WhitePress nem vállal felelősséget a WhitePress által kínált szolgáltatások Hirdető általi használatának jövőbeli következményeiért, amely alatt az értendő, hogy a WhitePress semmilyen módon nem garantál bevétel-növekedés formájában megjelenő eredményeket a Hirdető számára, nem vállal garanciát egy bizonyos szintű forgalom elérésére a megkötött szerződések következményeképp.
    
  6. A WhitePress felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a Hirdető elmaradt nyereségére.
    
 8. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panasztételi eljárás
  1. A WhitePress által, a jelen jótállási feltételek szerint nyújtott elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely igényt e-mailben szükséges benyújtani a következő címre: office@whitepress.hu.
    
  2. A követelésnek a következőket minimálisan tartalmaznia kell: a követelés tárgyát képező esemény dátuma és időpontja, a követelést benyújtó személy e-mail címe és a követelés rövid leírása.
    
  3. A követelések a beérkezéstől számított 14 napon belül, a beérkezés időpontjának sorrendjében kerülnek elbírálásra.
    
  4. Amennyiben a fenti határidő betartása nem lehetséges, a Szolgáltató köteles a határidő meghosszabbításának okáról tájékoztatni az igénylőt, valamint a válaszadás várható időpontját is meg kell jelölnie.
    
  5. A követelés feldolgozásának módjáról az igény benyújtóját e-mailben tájékoztatni kell, a tájékoztatást az követelésben megadott e-mail címre elküldve.
    
 9. Záró rendelkezések
  1. A jelen jótállási feltételekben nem szereplő kérdésekben a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a lengyel jog rendelkezései alkalmazandók.
    
  2. A Hirdető és a WhitePress között felmerülő vitás kérdéseket békés úton kell rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, a vitás kérdéseket a WhitePress székhelye szerint illetékes bíróság elé kell utalni.
    
  3. A WhitePress fenntartja a jogát a jelen jótállási feltételek fontos okokból történő módosítására. A Jótállási feltételek bármely módosításáról a Hirdetőt legalább 7 nappal korábban tájékoztatni kell, a Weboldalon található Hirdetői fiók részeként megadott e-mail címre való üzenet útján.
    
  4. A 36 hónapos garancia programhoz való csatlakozással a Hirdető kijelenti, hogy elolvasta a jelen jótállási feltételek és az abban foglaltakat elfogadja.
    
  5. A jótállási feltételek hatályba lépésének dátuma: 2022.04.07.