36 hónapos jótállás - feltételek kiadók részére

 

 1. Általános rendelkezések
  1. A jelen jótállási feltételek részletezik azokat a kikötéseket, melyeket a WhitePress Kft, melynek regisztrált székhelye 2161 Csomád; Verebeshegy u. 11, bejegyezve a Nemzeti Bíróság által fenntartott egyéni vállalkozók nyilvántartásába (a Nemzeti Bíróság Nyilvántartásának 8.-ik Kereskedelmi Részlege), NIP (Adószáma) 26768142-2-13, Regon (cégjegyzékszáma) 13-09-200378; kínál a 36 hónapos jótállás keretében az abban részt venni kívánó Hirdetők részére.
    
  2. Amennyiben jelen dokumentum másképp nem rendelkezik róla, a felsorolt fogalmak az alábbi megfogalmazás szerint értendők:

   Munkanap – a hét minden napja hétfőtől péntekig, kivételt ez alól csupán az 1951-es 18. Törvény által meghatározott Munkaszüneti napok képeznek.

   Jótállás – szolgáltatás, amely a Hirdető által megrendelt, majd a Kiadói Portálon közzétett tartalmának a megjelenéstől számított 36 hónapos megszakítás nélküli fenntartásából áll, mindez a WhitePress által kínált 36 HÓNAPOS GARANCIA program keretében, a Weboldal megfelelő funkcióin keresztül.

   Portál – a Kiadóhoz tartozó web portál, vagy blog. Az a felület, amelyet a Kiadó kínál a Webhelyen, és amely a Hirdető által megrendelt, kiadásra szánt cikkek jelennek meg, az Általános Szerződési Feltételek Hirdetőre vonatkozó rendelkezései szerint.

   Megjelenített tartalom – a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott támogatott cikk vagy szakértői vendégcikk, amely a Hirdető Weboldalon keresztül történő megrendelésének tárgya.

   Jótállási feltételek – a jelen dokumentumban rögzített jótállási feltételek, amelyek meghatározzák a jótállási szolgáltatás igénybevételének feltételeit az abban részt vevő, 36 hónapos garancia program hirdetői számára. .

   Hirdetői Általános Szerződési Feltételek – az alábbi linken elérhető dokumentum, amely egyrészt szabályozza a Weboldal használatának feltételeit, másrészt pedig tartalmazza a Hirdetők által a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások megrendelésének feltételeit.

   Kiadói Általános Szerződési Feltételek – az alábbi linken elérhető dokumentum, amely egyrészt a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza, másrészt szabályozza a Kiadók által a Weboldalon keresztül elérhetővé tett szolgáltatások nyújtásának, vagy megrendelésének feltételeit.

   Követelés – egy olyan eljárás, amely során a Hirdető a Garanciális feltételek által meghatározott esetekben és azoknak megfelelően a közzétett tartalom elérhetetlenségével kapcsolatos kérelmet nyújt be.

   Hirdető – a Weboldal használója, egy olyan egyéni vállalkozó, akinek a helyzetét a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

   Weboldal – a WhitePress tulajdonában levő és általa fenntartott, az alábbi helyeken elérhető webhely: whitepress.pl, whitepress.net és whitepress.com

   Szerződés – a Kiadó és a WhitePress között fennálló, a jelen Jótállási Feltételekben meghatározott, a Kiadó általi jótállási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás.

   Felhasználó – a Weboldalt az interneten keresztül meglátogató végfelhasználó.

   WhitePress - WhitePress Kft, melynek regisztrált székhelye 2161 Csomád; Verebeshegy u. 11, bejegyezve a Nemzeti Bíróság által fenntartott egyéni vállalkozók nyilvántartásába (a Nemzeti Bíróság Nyilvántartásának 8.-ik Kereskedelmi Részlege), NIP (Adószáma) 26768142-2-13, Regon (cégjegyzékszáma) 13-09-200378.

   Kiadó – a Weboldal felhasználója, egy olyan vállalkozó, akinek jogi helyzetét a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

   Díjazás – a Kiadónak a Garanciális szolgáltatás nyújtásáért fizetett díja, amelyet a WhitePress fizet a Kiadó részére.
  3. A WhitePress a Felhasználó és a WhitePress között létrejött távszerződés alapján elektronikus szolgáltatást nyújt a Weboldal felhasználóinak. A jelen Jótállási Feltételek alkotják az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabályokat, melyek hivatkozási alapjául az elektronikus úton történő szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. Július 18-i 8.§ szolgál.
    
  4. A WhitePress szolgáltatásokat nyújt a Szerződések megkötésének keretein belül, valamint a Jótállási szolgáltatás nyújtására megkötött szerződések szerinti igények feldolgozása, valamint a Jótállási szolgáltatás nyújtása érdekében megkötött szerződések szerinti fizetések tekintetében is.
    
  5. A korábbiakban a 4. Pontban részletesen taglalt, Whitepress által nyújtott Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése csak abban az esetében lehetséges, amennyiben a Kiadó rendelkezik az Internetre csatlakoztatott, PC, Mac, vagy egyéb hasonló számítógéppel, amely operációs rendszerrel (Windows, Mac OS, Linux vagy hasonló), webböngészővel (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari) ellátott és e-mail fiókhoz való hozzáférése is biztosított.
    
  6. A jelen Jótállási Feltételek által nem tárgyalt kérdésekben a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
    
  7. A WhitePress által a Jótállási Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások olyan egyéneknek szólnak, akik ezeket a szolgáltatásokat saját üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó célokra veszik igénybe, valamint ezek a szolgáltatások üzleti tevékenységükhöz mérten professzionális jellegűek. Amennyiben a Felhasználó, aki egy olyan fogyasztó, vagy vállalkozó, aki számára a WhitePress által nyújtott szolgáltatások igénybevétele nem szakmai jellegű (úgynevezett kvázi-vállalkozó), a WhitePress által felállított, a Garanciális feltételek hatálya alá tartozó szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, abban az esetben a WhitePress által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körében a szerződéseket az említett Felhasználóval egyedileg egyeztetett feltételek szerint kell megkötni azzal, hogy az árak tekintetében a Jótállási feltételekben és a Jótállási feltételekben hivatkozott dokumentumokban foglaltakat kell alkalmazni, vagy a fennmaradó körben azokat egyedi megállapításoktól kell függővé tenni.
    
 2. A garancia feltételei
  1. A Kiadó a Jótállási szolgáltatás nyújtása során kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalon keresztül a Kiadói Portálon a Hirdető által megrendelt, Megjelenített Tartalom megszakítás nélküli elérhetőségét a megjelenéstől számított 36 hónapig biztosítja.
    
  2. A Kiadó részvétele a 36 hónapos garancia programban önkéntes. A Kiadó a programban való részvételről szándéknyilatkozatot a Weboldal megfelelő funkcióján keresztül lehet.
    
  3. A WhitePress-nek jogában áll megtagadni a Kiadó részvételét a 36 hónapos garancia programban. A Kiadó, a Kiadó által meghatározott Portál, vagy a Kiadó által megadott Portálon található egyedi ajánlat részvételi lehetősége a 36 hónapos garancia programban egyedül a WhitePress saját döntése. A Kiadó minősítése során a WhitePresst a hirdetői körbe tartozók széles körű érdekei vezérlik, mint a garancia végső kedvezményezettjei.
    
  4. Mint az az alább található, 2.5-ös bekezdésben is részletezett és tárgyalt, a Közzétett Tartalom Portálon való elérhetősége azt jelenti, hogy a Garancia időtartama alatt az adott, megjelenített tartalom a Kiadói Portálon látható, a Kiadványban található hivatkozások aktívak maradnak, valamint rögzített, megváltoztathatatlan paraméterekkel rendelkeznek.
    
  5. A Kiadó Portálon fellelhető, a Jótállás hatálya alá tartozó megjelenített tartalom elérhetőségének megszakítási időszaka nem haladhatja meg a 9 (kilenc) egymást követő napot. A félreértések elkerülése végett azok az esetek, amikor a megjelenített tartalom kevesebb, mint 9 (kilenc) egymást követő napig nem elérhető, nem minősülnek a megkötött szerződés feltételeinek megszegésének, ezáltal nem jogosítja fel a HIrdetőt reklamáció benyújtására.
    
  6. Amennyiben a WhitePress észleli a megállapodás hatálya alá eső tartalom elérhetetlenségét a Kiadói Portálon, erről a Kiadót a Kiadói fiók részeként a Weboldalon megadott e-mail címre küldött e-mailben értesíti. Csak és kizárólag a Kiadó a felelős a saját adatainak a weboldalon keresztül történő frissítésének elmulasztásáért. A meghatározott Közzétett Tartalom elérhetetlenségére vonatkozó információ a Weboldal megfelelő funkcióinak részeként a Kiadó számára is látható.
    
  7. A fenti, 6. Pontban már említett értesítés kézhezvételét követően a Kiadónak azonnal lépéseket kell tennie a Megjelenített tartalom Portálján való elérhetetlenségének orvoslása érdekében.
    
  8. A szerződés időtartama alatt a Kiadónak jogában áll megváltoztatni a szerződés hatálya alá tartozó Közzétett Tartalom URL-jét azzal a feltétellel, hogy a Kiadónak úgynevezett 301-es átirányítást kell alkalmaznia az ilyen módosítást követően. Az ilyen jellegű változtatás nem minősül a szerződés megszegésének.
    
 3. Szerződés
  1. A Kiadó a Weboldal megfelelő funkcióján keresztül kijelenti, hogy részt kíván-e venni a 36 hónapos garancia programban valamennyi weboldalával, vagy csupán egyes weboldalaival, vagy azok kiválasztott ajánlataival kapcsolatosan.
    
  2. Amint a Kiadó jelzi csatlakozási szándékát a 36 hónapos garancia programhoz, a Hirdetők a weboldal egy adott Kiadó Portálja mellett láthatják a Garancia megvásárlásának lehetőségéről szóló információkat.
    
  3. A fenti 3.1-es bekezdésnél hivatkozott Kiadói Nyilatkozat egyenértékű a Kiadó által a jótállási szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötésére irányuló ajánlat benyújtásával.

    
  4. A Hirdető a Jótállás megvásárlásának lehetőségét a Weboldal megfelelő funkcióin keresztül a megjelenített tartalom megrendelésének szakaszában választhatja.
    
  5.  A garanciacsomag Hirdető általi megvásárlásakor a Kiadó és a WhitePress között megállapodás jön létre a jelen Jótállási Feltételekkel összhangban.
    
  6. A WhitePress-nek jogában áll kizárni a Kiadót, vagy a Kiadó adott Portálját a 36 hónapos garancia programból abban az esetben, ha a jótállási időszak alatt legalább egy, erre vonatkozó követelés benyújtásra került a Kiadó adott Portáljára vonatkozóan és azt pozitívan bírálták el.
    
  7. A Kiadó általi kérelem a Weboladln található fiók eltávolítására, valamint a Kiadó által a Weboldalon található fiók törlésére vonatkozó utasítás benyújtása nem érinti a Kiadó által a szerződés megkötésekor vállalt azon kötelezettségek teljesítését, amelyeket a jelen megállapodás a fenti 3.4-es pontban már részletezett.
    
 4. A Kiadó díjazása
  1. A jótállási szolgáltatás fizetési kötelezettséget von maga után.
    
  2. A Kiadó díjazása a Jótállási szolgáltatás nyújtásáért a Jótállási szolgáltatásban érintett megjelenített tartalom értékének 15%-a. A díjazás pontos összege minden esetben a weboldalon kerül meghatározásra egy adott megjelenített tartalomra vonatkozóan.
    
  3. A garanciális szolgáltatás nyújtásáért fizetett díjazás összege automatikusan hozzáadódik a Kiadó azon díjához, amelyet az utóbbi a Portálfelületen a megjelenített tartalomért felszámol és amely a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben kerül említésre.
    
  4. A jelen Jótállási Feltételek hatálya alól kieső kérdésekben a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók, ideértve a Díjfizetésre, valamint a Kiadó általi áfás, vagy egyéb számla kiállítására vonatkozó szabályokat is.
    
 5. Követelések és az azokból eredő fizetési kötelezettség
  1. Abban az esetben, ha a Garancia időtartama alatt a Megállapodás hatálya alá eső Közzétett tartalom a jelen Jótállási feltételek 2.4-es pontja értelmében 9 (kilenc) egymást követő napon sem elérhető a Kiadói Portálon, a Hirdetőnek joga van benyújtani követelését a Webhely megfelelő funkcióján keresztül.
    
  2. A követeléseket a WhitePress dolgozza fel.
    
  3. A követelés pozitív elbírálása esetén a Kiadó köteles visszatéríteni a Portálon a Megjelenített tartalom céljára elkért biztosítási díj 100%-át.
    
  4. A fent említett, 5.4-es pontban foglaltak szerint a Kiadónak a Garanciális szolgáltatásért járó díja vissza nem térítendő.
    
  5. A Követelés pozitív elbírálása esetén a Kiadó Weboldalon található számláját automatikusan megterheljük az 5.4-es pontban említett visszatérítendő összeggel (továbbiakban: a levonás mértéke). Abban az esetben, ha a Kiadó Weboldalán lévő számláján kiegyenlítetlen pénzeszközök halmozódnak fel, a levonás összege a Kiadó számláján lévő pénz összegével csökken. Amennyiben a Kiadó számláján nem áll rendelkezésre a megfelelő összeg, vagy a levonás összege nagyobb, mint a Kiadó weboldali számláján felhalmozódott összeg, úgy a Kiadó számláját a tartozás összegével megterheljük, azaz onnantól kezdve egy negatív összeg kerül feltüntetésre az adott számlán (továbbiakban: terhelési díj).
    
  6. A Kiadó ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a WhitePress a Kárigényekből eredő visszatérítési összegeket a szerződő fél által a Kiadó részére fizetendő, a Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatási díjjal együtt levonja a fent részletezett 5.6-os pontban foglaltak szerint.
    
  7. Ha a Weboldalon lévő Kiadó számláját egy követelésből származó fizetés következtében megterhelték, a WhitePress felszólítja a Kiadót a terhelés összegének megfizetésére. A Kiadó a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül köteles a terhelés összegét a Weboldal megfelelő funkcióján keresztül megfizetni. Amennyiben a Kiadó az előzőekben tárgyalt kötelezettségének nem tesz eleget, a WhitePress jogosult további levonásokat eszközölni a Kiadó terhére a további szolgáltatások nyújtásáért fizetett jövőbeli díjából.
    
 6. A kárigényekből eredő kifizetések alóli kivételek
  1. A Kiadó nem köteles jótállást fizetni a fenti, 5.4-es pontban részletezett jótállási feltételek szerint, ha:
    
   1. A megjelenített tartalom még a Jótállási idő lejárta előtt, a Hirdető kérésére el lett távolítva, mivel a Kiadó csak akkor törli a kiadványt, ha erre vonatkozó utasítást kap a WhitePress-től;
   2. A Megjelenített Tartalom törlésre került tekintettel arra, hogy az jogsértő volt és a Kiadót jogerős bírósági ítélet, vagy közigazgatási szerv jogerős döntése kötelezte a törlésre;
   3. A Megjelenített Tartalmat a Hirdető szándékos, a Kiadó sérelmére irányuló intézkedése következtében távolították el, például a Megjelenített Tartalom nem rendeltetésszerű linkelése miatt;
   4. A Megjelenített Tartalom elérhetetlenné vált a Hirdető, vagy a Hirdető érdekében eljáró személyek szándékos fellépésének következtében, amely a Megjelenített Tartalom garanciális értékének megtérítésére tett kísérlet eredményeként értékelhető;
   5. A Hirdető annak a Portálnak a tulajdonosa lett, amelyen a Szerződés hatálya alá eső Megjelenített Tartalom publikálásra került;
   6. A Megjelenített Tartalomban található hivatkozások megszűnnek, ha a Megjelenített Tartalomban hivatkozott weboldal már nem létezik, vagy ha a Megjelenített Tartalomban elhelyezett hivatkozás jogellenes és ezért a Kiadó azt eltávolítja.

    
  2. A Kiadó nem köteles jótállást fizetni a fenti, 5.4-es pontban részletezett jótállási feltételek szerint akkor sem, ha a Megállapodás hatálya alá eső Megjelenített Tartalom Kiadói portálon való elérhetetlenségének időtartama nem haladja meg az egymást követő 9 (kilenc) napot.
    
  3. A Garanciális szolgáltatással kapcsolatos kapcsolatfelvétel a Kiadó és a Hirdető között kizárólag a weboldalon keresztül lehetséges. A Kiadónak nem áll jogában kapcsolatba lépni a Hirdetővel a WhitePress-t megkerülve, kivéve, ha a Jótállási Feltételek, a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési feltételek és/vagy a Hirdetőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek másképp nem rendelkeznek.
    
 7. Felelősségvállalás
  1. A Kiadó felelősséggel tartozik a Jótállási Feltételek, illetve az ezek alapján kötött Szerződésekből eredő feltételek megsértéséért, valamint a Jótállási Feltételek alapján megkötött Szerződések nem, illetve nem megfelelő teljesítéséért.
    
  2. A WhitePress minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatások folyamatosan és teljes mértékben elérhetőek legyenek, ugyanakkor nem garantálja és nem vállal felelősséget azok teljes körű elérhetőségéért, valamint fenntartja a jogot, hogy a nyújtott szolgáltatás bármely funkcióját vagy ide vonatkozó részletét megváltoztassa, visszavonja, felfüggessze, vagy megszüntesse, bármikor és bármilyen mértékben. A nyújtott szolgáltatások bármely funkciójának, vagy jellemzőjének módosítása, visszavonása,felfüggesztése, vagy megszüntetése nem igényel előzetes értesítést.
    
  3.  A WhitePress nem vállal felelősséget a szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, különös tekintettel arra, ha a Kiadó, vagy a Weboldal más egyéb felhasználói A WhitePress által nyújtott szolgáltatásokat a jelen jótállási feltételekkel ellentétes módon használják.
    
  4. A WhitePress nem vállal felelősséget a megkötött Szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért akkor, ha az olyan események következtében történt meg, amelyeket a WhitePress legjobb szándéka szerint sem tudott kellő gondossággal előre jelezni, vagy megakadályozni, valamint véletlenszerű események és a vis maior esete is ide értendő.
    
  5. A WhitePress nem vállal felelősséget a WhitePress által kínált szolgáltatások Kiadó általi használatának jövőbeli következményeiért, amely alatt az értendő, hogy a WhitePress semmilyen módon nem garantál bevételnövekedés formájában megjelenő eredményeket a Kiadó számára, nem vállal garanciát egy bizonyos szintű forgalom elérésére a megkötött szerződések következményeképp.
    
  6. A WhitePress felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a Kiadó elmaradt nyereségére.
    
 8. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panasztételi eljárás
  1. A WhitePress által, a jelen jótállási feltételek szerint nyújtott elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely igényt e-mailben szükséges benyújtani a következő címre: office@whitepress.hu.
    
  2. A követelésnek a következőket minimálisan tartalmaznia kell: a követelés tárgyát képező esemény dátuma és időpontja, a követelést benyújtó személy e-mail címe és a követelés rövid leírása.
    
  3. A követelések a beérkezéstől számított 14 napon belül, a beérkezés időpontjának sorrendjében kerülnek elbírálásra.
    
  4. Amennyiben a fenti határidő betartása nem lehetséges, a Szolgáltató köteles a határidő meghosszabbításának okáról tájékoztatni az igénylőt, valamint a válaszadás várható időpontját is meg kell jelölnie.
    
  5. A követelés feldolgozásának módjáról az igény benyújtóját e-mailben tájékoztatni kell, a tájékoztatást az követelésben megadott e-mail címre elküldve.
    
 9. Záró rendelkezések
  1. A jelen jótállási feltételekben nem szereplő kérdésekben a Kiadóra vonatkozó Általános Szerződési feltételek és a lengyel jog rendelkezései alkalmazandók.
  2. A Kiadó és a WhitePress között felmerülő vitás kérdéseket békés úton kell rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, a vitás kérdéseket a WhitePress székhelye szerint illetékes bíróság elé kell utalni.
  3. A WhitePress fenntartja a jogát a jelen jótállási feltételek fontos okokból történő módosítására. A Jótállási feltételek bármely módosításáról a Kiadót legalább 7 nappal korábban tájékoztatni kell, a Weboldalon található Kiadói fiók részeként megadott e-mail címre való üzenet útján.
    
  4. A 36 hónapos garancia programhoz való csatlakozással a Kiadó kijelenti, hogy elolvasta a jelen jótállási feltételek és az abban foglaltakat elfogadja.
    
  5. A jótállási feltételek hatályba lépésének dátuma: 2022.04.07.