A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA A WHITEPRESSGROUP®-BAN

Jelen tájékoztató a személyes adatainak a WhitePress Csoport által történő gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó szabályairól szól, amely a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen személyek szabad mozgásáról, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében személyes adatok kezelője.

I. Általános információ

Adatkezelő - közösen WhitePress Sp. z o.o., székhelye Bielsko - Biała (43-300), ul. Legionów 26/28, a Bielsko - Biała Kerületi Bíróság által vezetett Nemzeti Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába, az Országos Bírósági Nyilvántartás 8. Kereskedelmi Osztálya, KRS-szám 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 2454 és egyéb a WhitePress csoport vállalatai.

WhitePress Group - az irányító vállalat és az általa irányított vállalatok, amelyek a következőkből állnak: WhitePress Sp. z o.o. (Lengyelország), WHITEPRESS S.R.L. (Románia), WhitePress Kft. (Magyarország), WhitePress s.r.o. (Szlovákia), WhitePress s.r.o. (Cseh Köztársaság), WhitePress BV (Hollandia), WhitePress Publishing LTD (Egyesült Királyság), WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Törökország).

GDPR vagy rendelet - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

II. A feldolgozás céljai és a személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a következő célból kezeli:

 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződéskötést megelőző intézkedéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges;
   
 • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettségek teljesítése, ideértve különösen az adójogszabályokat és a számviteli törvényt;
   
 • a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdekének részeként érvényesíteni vagy védekezni az esetleges követelésekkel szemben;
   
 • az Ön hozzájárulása az Ön személyes adatainak feldolgozásához a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak következő kategóriáit kezelheti: név, vezetéknév, cím, telefonszám, e-mail cím,  adószám, személyi szám és az Adatkezelő részére megadott egyéb adatok.

III. Az adatok címzettjei

Személyes adatait a törvényben vagy az Adatkezelővel kötött szerződésben feljogosított más jogalanyok – ideértve az Adatkezelő üzleti és kereskedelmi partnereit is – rendelkezésére bocsáthatják – így hirdetők, távközlési társaságok, postai szolgáltatók, fuvarozók, levelezést nyomtató vagy a kapott levelezést kezelő társaságok, dokumentumok archiváló cégek, műszaki szolgáltatásokat nyújtó partnerek (pl. informatikai rendszerek és weboldalak fejlesztése, karbantartása), műszaki vállalkozók, jogi vagy számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.

IV. Tájékoztatás a harmadik országokba történő adattovábbításról

Az Ön adatai továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli WhitePress Csoport vállalataihoz. A GDPR 47. cikkével összhangban a WhitePress Csoport egységes, jóváhagyott, kötelező érvényű belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz a személyes adatok feldolgozásának iránymutatására a csoport minden egyes vállalatán belül. A rendeletnek megfelelően az egységes belső adatvédelmi szabályzatok és eljárások alkalmazása lehetővé teszi a tagok közötti adattovábbítást, még akkor is, ha a cég az EGT-n kívül található.

V. A személyes adatok megőrzésének időtartama

A személyes adatok kezelése (beleértve a tárolást is) az adatkezelés jogalapjának lejártáig (illetve: szerződés teljesítése, a külön jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítése vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása) vagy az adatmegőrzési időszak lejártáig történik a hatályos jogszabályokból eredően.
de nem kevesebb, mint azon igények lejártáig, amelyekre Ön vagy az Adatkezelő azon jogviszonnyal összefüggésben jogosult, amely alapján az Ön személyes adatait kezelik.

VI. Az Ön jogai

Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a GDPR értelmében joga van:

 1. hozzáférhet az adataihoz, és másolatot kaphat azokról;
 2. az Ön adatainak helyesbítése (módosítása);
 3. kérheti az adatok törlését az Adatkezelőtől;
 4. kérheti az adatkezelő általi adatkezelés korlátozását;
 5. tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen;
 6. panasszal élni a személyes adatok biztonságáért felelős felügyeleti hatóságnál - Adatvédelmi Hatóságnál vagy más Európai Uniós tagállam felügyeleti hatóságánál;
 7. visszavonni az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, így a hozzájárulás visszavonása nem érinti az Adatkezelő által a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelési tevékenységeket.

VII. Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel

A WhitePress Group adatvédelmi tisztviselőjével való kapcsolatfelvétel, beleértve a jogai gyakorlását is, e-mailben lehetséges, a következő e-mail címen: .

VIII. Tájékoztatás a profilalkotásról és az automatizált döntéshozatalról

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő nem kezeli automatizált módon, ideértve a profilalkotást is, és az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt az Ön adataival kapcsolatban.