POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.pl oraz whitepress.com i wszystkich ich podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).
    
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: .
    
  3. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do każdej z osób odwiedzającej oraz korzystającej z Serwisu (dalej: Użytkownik).
    
  4. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    
  5. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
    
  6. Administrator dokłada starań, aby chronić prywatność Użytkowników, w szczególności poprzez stosowanie wszelkich wymaganych przez prawo środków ostrożności w celu ochrony danych Użytkowników przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
    
  7. Każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz punkt 5 poniżej) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
    
  8. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron internetowych, na które Użytkownik zostanie przekierowany przez kliknięcie w linki zamieszczone na stronach Serwisu.
    
  9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności.
    
  10. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.
    
 2. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych
  1. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników odwiedzających Serwis bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
    
  2. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany. Poniżej można znaleźć kategorie danych osobowych, które przetwarza Administratora:
    
   Podmiot danych Rodzaj danych osobowych Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
   Użytkownik odwiedzający Serwis informacje o ruchu internetowym wykonywanie obowiązków prawnych Administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   niezbędne cookies funkcjonowanie Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   inne cookies patrz punkt 7 poniżej art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   adres e-mail (Użytkownik dokonujący zapisu na newsletter) wysyłka newslettera, przesyłanie zamówionej informacji handlowej, kontakt w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywoływania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
    
  3. Dane osobowe Użytkowników zapisujących się do Newslettera dostępnego w zakładce Baza Wiedzy, przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług - przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych związanych z Serwisem, z nowymi treściami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu oraz informacji handlowych o konferencjach i szkoleniach związanych z zakładką Baza Wiedzy - podstawą przetwarzania jest wyraźna zgoda Użytkownika. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Użytkownika, Administratora nie przetwarzał danych Użytkownika w celach marketingowych.
    
  4. Usługa newslettera, o której mowa w pkt 2.3 uruchamiana jest poprzez formularz dostępny w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy dokonywaniu subskrypcji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika, przy czym Użytkownik może w każdej chwili cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę i zrezygnować z tej usługi ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie stosownego wniosku do Administratora. W każdej z wiadomości wysyłanych przez Administratora w ramach usługi newslettera znajduje się link umożliwiający zakończenie świadczenia usługi w taki sposób (opcja opt-out). Administrator poprzez stosowne komunikaty wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdza zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie świadczenia usługi newslettera.
    
  5. Użytkownik, zgodnie ze swoimi preferencjami, może również wyrazić wyraźną zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, oraz na kontakt w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywoływania.
    
 3. Przekazywanie danych osobowych i ich odbiorcy
  1. W ramach wykonywania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przekazuje następującym odbiorcom wskazane poniżej kategorie danych, we wskazanych poniżej celach:
    
   Podmiot danych Odbiorcy danych Kategoria danych Cel przekazania
   Użytkownik odwiedzający Serwis dostawcy usług internetowych,
   data centers
   informacje o ruchu internetowym hosting serwerów, tworzenie kopii
   zapasowych danych
   dostawcy usług poczty
   elektronicznej (e-mail)
   adres e-mail (Użytkownik
   dokonujący zapisu na
   newsletter)
   wysyłka newslettera,
   wysyłka zamówionej
   informacji handlowej
   organy administracji, sądy
   powszechne, organy
   państwowe
   informacje oraz dane,
   do których ujawnienia
   Administrator został
   zobowiązany na podstawie
   przepisów prawa
   wykonanie ciążącego
   na Administratorze
   obowiązku prawnego
 4. Przechowywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 poniżej), odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody), wypisania się z usługi newslettera poprzez skorzystanie z opcji opt-out.
    
  2. W przypadku istniejącego lub potencjalnego sporu prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, Administrator może nadal przechowywać te dane osobowe, które będą bezwzględnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowiązków.
    
 5. Prawa Użytkowników Serwisu
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
    
   • celu przetwarzania;
     
   • kategorii odnośnych danych osobowych;
     
   • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
     
   • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
     
   • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
     
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
     
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
     
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
    
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
    
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
     
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
     
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
     
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
     
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
     
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

    Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
     
  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
    
   • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
     
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
     
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
     
   • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
     
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
    
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
     
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
     
  6. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
    
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
    
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00−193 Warszawa.
    
  9. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
  10. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, jest możliwy za pomocą następujących kanałów komunikacji:

   - e-mail: 

   - adres pocztowy: „WhitePress” sp. z o.o. ul. Legionów 26/28, budynek G, 43-300 Bielsko-Biała.
    
 6. Wykorzystywane narzędzia analityczne oraz reklamy
  1. Google Analytics

   Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników z innymi witrynami lub aplikacjami. Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mogą obejmować przykładowo: przybliżoną geolokalizację, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urządzeniu, systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, dostawcy Internetu, typie połączenia internetowego, a także o zachowaniu Użytkownika w serwisie.

   Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
    
  2. Google Ads

   Serwis korzysta z narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kanały, które są własnością firmy Google. Google Ads zbiera przykładowo następujące rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane śledzenia aktywności Użytkownika w innych serwisach. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

   Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy.

   Użytkownik może samodzielnie zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.
    
  3. Remarketing

   Serwis korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w połączeniu z narzędziem Google Ads dostarczanym przez Google.

   Remarketing stanowi sposób prowadzenia działań reklamowych w sieci Internet. Działania reklamowe kierowane są do osób, które odwiedziły stronę internetową Serwisu. Poprzez wykorzystanie mechanizmów opartych o pliki cookies, określane jest zainteresowanie Użytkownika danym produktem lub usługą, na podstawie których do Użytkownika kierowany jest określony przekaz marketingowy. Komunikaty marketingowe są wyświetlane Użytkownikowi podczas korzystania przez Użytkownika z wyszukiwarki Google, przeglądania witryn internetowych lub w ramach jego obecności na portalach społecznościowych.

   Użytkownicy mogą samodzielnie wyłączyć opcję remarketingu na wykorzystywanych urządzeniach poprzez opcję dezaktywacji dostępna pod linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
    
  4. Polityka prywatności Google

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Google opisane zostały w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy.
    
  5. Facebook Piksel

   Serwis korzysta z funkcji Piksel Facebooka, którego dostawcą jest Meta Platforms Inc. Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w witrynie, służący mierzyć skuteczności wyświetlanych reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników. Piksel Facebooka stosowany jest w celu targetowania reklam do właściwych odbiorców, automatycznej konfiguracji komunikatów marketingowych oraz pomiaru wyników wyświetlanych reklam.

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Meta Platforms Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php.
    
 7. Informacje o plikach cookies
  1. Cookie to plik tekstowy, który za zgodą Użytkowników jest zapisywany przez serwer strony internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Odzyskanie lub odczytanie zawartość takiego pliku cookie jest możliwe wyłącznie z poziomy danego serwera strony internetowej. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej Użytkownika i zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazwę strony.
    
  2. Pliki cookie mogą stanowić także dane osobowe, do których zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej Polityki prywatności.
    
  3. Administratora wykorzystuje pliki cookies, które są bezwzględnie konieczne do działania Serwisu. Pozostałe pliki cookies Administratora wykorzystuje na podstawie zgody Użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie:
    
   Dostawca plików cookies Cel, w jakim pliki cookies są
   wykorzystywane
   Rodzaj pliku cookies
   WhitePress zapewnienie bezpieczeństwa
   i integralności Serwisu
   niezbędne
   (obligatoryjne)
   WhitePress cele statystyczne, obrazowanie sposobu
   korzystania z Serwisu przez
   Użytkowników, dostosowywanie
   i optymalizacja Serwisu do potrzeb
   Użytkowników, tworzenie statystyk
   oglądalności podstron Serwisu
   niezbędne
   (obligatoryjne)
   WhitePress analiza zachowań Użytkowników
   w Serwisie w celach dostosowywania
   świadczonych usług i prezentowanych
   treści do indywidualnych
   zainteresowań, wymagań i potrzeb
   danego Użytkownika
   opcjonalne
   (fakultatywne)
   Google LLC analiza zachowań Użytkowników
   w Serwisie, usługi reklamowe,
   re-marketing, usługi pomiarowe
   i analityczne
   opcjonalne
   (fakultatywne)
   Meta Platforms Inc. usługi reklamowe, re-marketing, usługi
   pomiarowe i analityczne
   opcjonalne
   (fakultatywne)
   HotJar Ltd. analiza zachowań Użytkowników
   w Serwisie
   opcjonalne
   (fakultatywne)
   HubSpot Inc. analiza zachowań Użytkowników w Platformie, usługi analityczne i pomiarowe, marketing, wsparcie procesów sprzedaży opcjonalne
   (fakultatywne)
   LinkedIn Corporation usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne opcjonalne
   (fakultatywne)

    
  4. Podmiotami, które mogą instalować oraz wykorzystywać pliki cookies w ramach Serwisu na podstawie zgody Użytkownika są Administratora oraz:
    
   • Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tutaj: https://policies.google.com/privacy;
     
   • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.facebook.com/policy.php;
     
   • HotJar Ltd., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem maltańskim. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
     
   • HubSpot Inc. z siedzibą w Cambridge, Massachusetts, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
     
   • LinkedIn Corporation z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
     
  5. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
    
  6. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików:
   (i) na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), (ii) do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 powyżej), lub (iii) do odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
    
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    
  8. Użytkownik może w każdym momencie zarządzać wyrażoną zgodą na przetwarzanie plików cookies, klikając tutaj.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
    
  2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka Prywatności Strony Internetowej wchodzi w życie z dniem 04.09.2023r.