O firmie

Regulamin - reklamodawcy

Regulamin dla Reklamodawców w platformie WhitePress

Wersja obowiązująca od 03.02.2023 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Platformy internetowej, zlokalizowanej pod adresem whitepress.com (dalej: „Platforma”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet odwiedzających Platformę, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy”), a jednocześnie są Reklamodawcami w rozumieniu pkt. 1.5 Regulaminu poniżej.
    
  2. Platforma skupia bazę Reklamodawców, Wydawców, Influencerów i Dziennikarzy. Baza, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest weryfikowana i aktualizowana przez Usługodawcę, a jej zmiana nie jest uważana za zmianę Regulaminu.
    
  3. Usługi świadczone są przez spółkę WhitePress Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, zwaną dalej „Usługodawcą”.
    
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 tj. z dnia 2016.07.15).
    
  5. Przez „Reklamodawcę” rozumie się Użytkownika Platformy, będącego przedsiębiorcą, którego sytuację reguluje niniejszy Regulamin, a który w ramach Platformy:
   • składa zamówienia na usługę udostępnienia powierzchni portali znajdujących się w bazie portali Platformy, w celu publikacji artykułów sponsorowanych lub artykułów gościnnych, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • składa zamówienia na usługę udostępnienia powierzchni portali znajdujących się w bazie portali Platformy, w celu publikacji dostarczanych przez Reklamodawcę linków, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • zamawia opracowanie treści, w tym w postaci artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych bądź innych rodzajów treści lub opracowania infografik, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • zamawia realizację kampanii influencer marketingowych, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • korzysta z innych usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Platformy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dokumentów zamieszczonych w Platformie.
     
  6. Przez „Wydawcę” rozumie się Użytkownika Platformy umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Wydawców, którego sytuację reguluje REGULAMIN WYDAWCÓW.
    
  7. Przez „Dziennikarza” rozumie się Użytkownika Platformy umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Dziennikarzy, którego sytuację reguluje REGULAMIN DZIENNIKARZY.
    
  8. Przez „Influencera” rozumie się Użytkownika Platformy umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Influencerów, którego sytuację reguluje REGULAMIN INFLUENCERÓW.
    
  9. Przez dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się każdy dzień inny niż sobota, niedziela i inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Jeżeli Regulamin odwołuje się do „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
    
  10. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Platformy innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła. Jeżeli postanowienia tych dokumentów będą sprzeczne z treścią Regulaminu, Reklamodawca jest związany postanowieniami Regulaminu, chyba, że z treści Regulaminu lub dokumentów, do których Regulamin odsyła wyraźnie wynika inaczej.
    
  11. Wszelkie Usługi świadczone na podstawie Regulaminu i związane z funkcjonowaniem Platformy przeznaczone są dla osób, które z Usług tych korzystają w celach związanych z własną działalnością gospodarczą i jednocześnie mają one dla nich charakter usług zawodowych. Ilekroć z Usług objętych Regulaminem i związanych z funkcjonowaniem Platformy będzie chciał skorzystać konsument lub przedsiębiorca, dla którego usługi objęte Regulaminem nie mają charakteru zawodowego, wówczas umowy z takim konsumentem lub przedsiębiorcą na realizację oferowanych Usług będą zawierane na warunkach uzgodnionych indywidualnie, a niniejszy Regulamin nie będzie miał w odniesieniu do takiego konsumenta lub przedsiębiorcy bezpośredniego zastosowania, z zastrzeżeniem pkt 2.9 niniejszego Regulaminu.
    
  12. Reklamodawca korzystający z Platformy zobowiązany jest do:
   • korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonalności;
   • korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Platformy lub Usługodawcy;
   • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
   • nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej;
   • przestrzegania zakazu dokonywania ekstrakcji danych internetowych (web scraping) oraz uruchamiania jakichkolwiek skryptów, botów lub podobnych narzędzi w ramach Platformy, strony internetowej Usługodawcy oraz wszystkich jej podstron.
     
 2. Usługi
  1. Świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu usługi (dalej jako: Usługa lub zbiorczo Usługi), polegają w szczególności na udostępnieniu Platformy i jego funkcjonalności, w tym możliwości założenia konta, udostępnieniu narzędzi komunikacyjnych, oraz na pośredniczeniu:
   • pomiędzy Reklamodawcami a Wydawcami w zakresie zamówień składanych na udostępnienie powierzchni portalu w celu publikacji artykułów płatnych (sponsorowanych) i artykułów gościnnych, publikacji linków lub innych rodzajów treści;
   • pomiędzy Reklamodawcami a Dziennikarzami w zakresie zamówień składanych na opracowanie treści w postaci artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych i innych rodzajów treści;
   • pomiędzy Reklamodawcami a Influencerami w zakresie zamówień składanych na realizację kampanii influencer marketingowych.
     
  2. Pośrednictwo Usługodawcy, na zasadach odpowiednich do danej Usługi, określonych w Regulaminie, może polegać na działaniu w imieniu i na rzecz Użytkownika Platformy lub we własnym imieniu Usługodawcy, ale na rzecz Użytkownika Platformy.
    
  3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Reklamodawcę. Zakres i sposób korzystania z Usług określa Usługodawca w treści Regulaminu i dokumentów, do których Regulamin odsyła.
    
  4. Usługa związana z udostępnieniem Platformy zostaje wykonana w momencie uzyskania dostępu do Platformy lub jej wybranych funkcjonalności.
    
  5. Dostępność wybranych przez Usługodawcę funkcji Platformy jest odpłatna. Ich zakres oraz odpłatność określają postanowienia dokumentów znajdujących się w Platformie, które odnoszą się do danej Usługi. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych następuje z chwilą wskazaną przez zapisy Regulaminu odnoszące się do danej Usługi.
    
  6. Usługodawca może wprowadzać w ramach Platformy akcesoryjne usługi i rozszerzenia, w tym także usługi lub rozszerzenia udostępniane odpłatnie. Zmiany w Platformie, polegające na dodawaniu, usuwaniu lub zmianie funkcjonalności, nie wymagają zmiany Regulaminu.
    
  7. Prawidłowe korzystanie z Platformy jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z poszczególnych Usług wymaga obsługi JavaScript, chyba, że inaczej zaznaczono.
    
  8. W trakcie korzystania z Platformy w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.
    
  9. W przypadku, gdy Reklamodawca jest konsumentem lub przedsiębiorcą, dla którego korzystanie z Usług nie ma charakteru zawodowego (dalej: Reklamodawca – konsument), umowa pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą – konsumentem zawierana jest na warunkach ustalanych indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia Regulaminu oraz dokumentów, do których Regulamin odsyła, stosuje się wobec Reklamodawcy - konsumenta w zakresie cen oraz – w zależności od indywidualnych ustaleń – odpowiednio w pozostałym zakresie.
    
 3. Rejestracja konta w Platformie
  1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy jest Użytkownik, który po zaakceptowaniu Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Platformie zakończoną skutecznym założeniem konta.
    
  2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracji, akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgód w zakresie wskazanym przez Usługodawcę i zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu założenia konta przez Reklamodawcę oraz korzystania z Usług. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Reklamodawcę następuje zawarcie umowy między Reklamodawcą a Usługodawcą w przedmiocie Usług świadczonych przez Usługodawcę, zasad korzystania z Platformy i jego funkcjonalności (jego dostępności).
    
  3. Na skutek rejestracji w Platformie, Reklamodawcy zostaje przypisane jego konto. Do konta Reklamodawcy mogą być tworzone dodatkowe subkonta, przy czym w takim przypadku Reklamodawca odpowiada za korzystanie z Platformy na poziomie poszczególnych subkont na takich samych zasadach, jak w przypadku konta głównego.
    
  4. Reklamodawca oświadcza, że w zakresie materiałów (w tym artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych, zdjęć wykorzystywanych w ramach ww. artykułów oraz wszelkich innych treści), dostarczanych przez Reklamodawcę w ramach lub na potrzeby zamawianych przez Reklamodawcę z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy publikacji:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
   • wykorzystanie takich materiałów dla potrzeb realizacji umowy nie narusza autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich;
   • będzie posiadał wszelkie wymagane zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
   • wykorzystanie takich materiałów nie spowoduje naruszenia praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych, nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, przypadku zakazanej reklamy, ani innego rodzaju naruszenia marki, renomy lub interesów innego przedsiębiorcy, a także nie będzie stanowić naruszenia prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  5. Zabronione jest działanie przez Reklamodawcę na szkodę innych Użytkowników Platformy, lub podejmowanie działań mogących potencjalnie skutkować powstaniem szkody po stronie innych Użytkowników Platformy. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w szczególności takie działania jak: zamieszczanie nienaturalnych linków do opublikowanych artykułów (lub innych wpisów w social mediach), zamieszanie nienaturalnych komentarzy pod opublikowanymi artykułami, kierowanie do opublikowanych artykułów nienaturalnego ruchu; niezależnie od celu, jaki Reklamodawca chce osiągnąć poprzez podjęcie działania tego rodzaju.
    
  6. Konto Reklamodawcy w Platformie może zostać usunięte lub zawieszone przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca stwierdzi, że:
   • Reklamodawca narusza postanowienia Regulaminu, w tym przepisy prawa, do których odwołuje się Regulamin;
   • Reklamodawca nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty, w szczególności gdy Reklamodawca opóźnia się z płatnością z tytułu zamówionej Usługi o więcej niż 14 dni;
   • podane przez Reklamodawcę dane są nieprawdziwe lub niepełne;
   • Reklamodawca nie zalogował się do Platformy przez okres łączny 12 miesięcy od ostatniego zalogowania; jeśli przerwa trwa dłużej niż 3 miesiące, konto może zostać zawieszone.
     
  7. Konto Reklamodawcy może zostać czasowo zawieszone, co uniemożliwi Reklamodawcy korzystanie z Usług, w przypadku gdy Reklamodawca, opóźnia się z płatnością z tytułu zamówionej Usługi o więcej niż 7 dni.
    
  8. Przywrócenie konta Reklamodawcy, które zostało zawieszone lub też, odblokowanie konta Reklamodawcy, które zostało zablokowane przez Usługodawcę, wymaga usunięcia naruszeń, o których mowa w pkt. 3.6 lub pkt. 3.7 Regulaminu powyżej, oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia. W sytuacji, gdy powodem likwidacji lub zawieszenia konta Reklamodawcy jest opóźnienie w płatności z tytułu zamówionych Usług, warunkiem przywrócenia konta Reklamodawcy jest dokonanie opóźnionej płatności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.
    
 4. Składanie zamówień oraz zawieranie umów
  1. Platforma umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym jako Reklamodawcy zawieranie umów z Usługodawcą w przedmiocie:
   • zamawiania opracowania artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych lub innych treści przez Użytkowników zarejestrowanych w Platformie jako Dziennikarze – szczegółowe warunki zawarcia i wykonania umowy określa niniejszy Regulamin oraz REGULAMIN DZIENNIKARZY;
   • zamawiania opracowania artykułów sponsorowanych lub artykułów gościnnych przez Użytkowników zarejestrowanych w Platformie jako Wydawcy – szczegółowe warunki zawarcia i wykonania umowy określa Regulamin oraz oferta Wydawcy, przy czym w przypadku, gdy oferta Wydawcy zawiera odmienne warunki aniżeli warunki ustalone w Regulaminie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Wydawcę oferowanych warunków;
   • zamawiania usługi udostępnienia powierzchni portalu Wydawcy zarejestrowanego w Bazie Wydawców Platformy w celu publikacji artykułów sponsorowanych lub artykułów gościnnych – szczegółowe warunki zawarcia i wykonania umowy określa niniejszy Regulamin oraz REGULAMIN WYDAWCÓW;
   • zamawianie usługi udostępnienia powierzchni portalu Wydawcy zarejestrowanego w Bazie Wydawców Platformy w celu publikacji linków - szczegółowe warunki zawarcia i wykonania umowy określa niniejszy Regulamin oraz REGULAMIN WYDAWCÓW;
   • zamawianie usługi modyfikacji opublikowanych artykułów - szczegółowe warunki zawarcia i wykonania umowy określa niniejszy Regulamin oraz REGULAMIN WYDAWCÓW;
   • zamawiania statystyk publikacji;
   • zamawiania realizacji kampanii influencer marketingowych - szczegółowe warunki zawarcia i wykonania umowy określa niniejszy Regulamin oraz REGULAMIN INFLUENCERÓW;
   • innych usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy, niewymienionych powyżej.
     
  2. W przypadku przekazywania przez Reklamodawcę jakichkolwiek treści do publikacji (w szczególności: artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych, linków, grafik i innych), Reklamodawca zapewnia, że taka treść przekazana do publikacji jest zgodna z przepisami prawa, w szczególności w zakresie merytorycznym oraz w aspekcie dopuszczalności publikacji, jak również, że Reklamodawca posiada odpowiednie prawa do korzystania oraz rozporządzania i rozpowszechniania danej treści, a w przypadku gdy prawa te należą do osób trzecich zyskał odpowiednie, wymagane prawem zgody na korzystanie i rozporządzanie, w tym rozpowszechnianie daną treścią. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji, czy dostarczone treści nie naruszają praw, a także posiadania przez Reklamodawcę odpowiednich praw do korzystania z takich treści. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki publikacji treści z naruszeniem postanowień obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikacji treści z naruszeniem postanowień obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
    
  3. W przypadku przekazywania przez Reklamodawcę jakichkolwiek wytycznych do publikacji lub tworzenia Treści (w szczególności: artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych, linków), Reklamodawca zapewnia, że takie wytyczne będą zgodne z przepisami prawa, w szczególności w zakresie merytorycznym oraz w aspekcie dopuszczalności publikacji, jak również, że na skutek publikacji dokonanej zgodnie z wytycznymi Reklamodawcy nie dojdzie do naruszenia prawa oraz dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich, w szczególności w zakresie niedozwolonej reklamy lub czynu nieuczciwej konkurencji. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji wytycznych przekazywanych przez Reklamodawcę. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialności za ewentualne skutki publikacji dokonanej na podstawie przekazanych wytycznych, jeśli niezgodność publikacji z prawem jest wynikiem wytycznych przekazanych przez Reklamodawcę z naruszeniem postanowień obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.
    
  4. W przypadku zlecenia przygotowania Treści na zamówienie Reklamodawcy (w szczególności: artykułu sponsorowanego, artykułu gościnnego, infografiki), Reklamodawca po przekazaniu mu do akceptacji Treści przygotowanej przez Dziennikarza zobowiązany jest do weryfikacji tej Treści pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji, a także dobrymi obyczajami. Akceptacja takiej Treści przez Reklamodawcę jest jednoznaczna z potwierdzeniem dokonania przez Reklamodawcę weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Reklamodawca dokonując akceptacji Treści przejmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia prawa, a także naruszenia dóbr lub interesów osób lub podmiotów trzecich, powstałe na skutek publikacji zaakceptowanej przez Reklamodawcę Treści.
    
  5. W przypadku skierowania wobec Usługodawcy roszczeń lub wszczęcia wobec Usługodawcy postępowania sądowego lub administracyjnego, związanego z którąkolwiek z Usług zrealizowanych na zamówienie Reklamodawcy z wykorzystaniem dostarczonych przez Reklamodawcę treści lub wytycznych, Reklamodawca zobowiązany jest do przejęcia skierowanych wobec Usługodawcy roszczeń, przystąpienia do toczącego się postępowania i/lub zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z takimi roszczeniami lub postępowaniami oraz do naprawienia wyrządzonej Usługodawcy szkody.
    
  6. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Platformy, co następuje w momencie wskazanym przez odpowiednie postanowienia Regulaminu, Reklamodawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności składanego zamówienia.
    
  7. [usunięto]
    
  8. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Platformy.
    
  9. Żadna z umów przewidzianych przez Regulamin, zawierana pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą poprzez wykorzystanie funkcjonalności Platformy, nie może zostać zawarta w sposób dorozumiany.
    
  10. Usługodawca udostępnia Reklamodawcy wskaźniki dotyczące portali Wydawców oraz profili social media Influencerów. Dane te pochodzą od Wydawców lub Influencerów lub są pobierane z serwisów zewnętrznych w momencie dodania do Platformy danego portalu Wydawcy lub profilu Influencera. Usługodawca podejmuje starania w celu ich cyklicznej weryfikacji w różnych odstępach czasowych, niemniej nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność oraz aktualność na dany dzień.
    
 5. Artykuły sponsorowane (płatne)
  1. Artykuły sponsorowane (dalej jako „artykuły sponsorowane” lub „artykuły płatne”) oznaczają teksty (wraz z załączonymi innymi utworami) reklamujące produkt, firmę lub usługę Reklamodawcy lub inne teksty o charakterze informacyjnym.
    
  2. Reklamodawca przekazując artykuł sponsorowany do publikacji określa czy jest to treść unikalna, tj. wcześniej niepublikowana w sieci Internet, czy też jest to treść wcześniej publikowana w Internecie. Tego typu oznaczenie musi być jednoznaczne i będzie widoczne w Platformie zarówno dla Usługodawcy, jak i potencjalnych Wydawców.
    
  3. W przypadku gdy Reklamodawca przekazuje Usługodawcy artykuł płatny w celu realizacji zamówienia na jego publikacje, Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić, czy artykuł płatny spełnia warunek unikalności. Weryfikacja ta może być dokonana w szczególności w oparciu o narzędzie CopyScape lub inne. W przypadku, gdy artykuł płatny nie cechuje się unikalnością, a jednocześnie Reklamodawca w formularzu podczas dodawania artykułu płatnego nie zaznaczył braku unikalności, Usługodawca może odmówić przyjęcia zamówienia na publikację takiego artykułu.
    
  4. Artykuł płatny może zawierać aktywne linki do stron Reklamodawcy. Liczba i rodzaj linków dopuszczonych do publikacji zależy od oferty Wydawcy, a informacja w tym zakresie jest widoczna dla Reklamodawcy w Platformie, w odpowiedniej zakładce z wyborem aktywnych ofert Wydawców.
    
  5. Obowiązki Wydawcy związane z udostępnianiem powierzchni portali i publikacją płatnych artykułów, określa REGULAMIN WYDAWCÓW.
    
  6. Reklamodawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami podawanymi przez Wydawców, które odnoszą się do zasad udostępniania powierzchni portali i publikacji artykułów płatnych. Informacje te, widoczne na stronach Platformy, mogą określać w szczególności:
   • wymagania techniczne i merytoryczne wobec publikowanych artykułów płatnych;
   • przykładowe powody, dla których Wydawca może odrzucić ofertę publikacji artykułu płatnego.
     
  7. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę oznacza akceptację warunków udostępniania powierzchni portalu w celu publikacji artykułu płatnego, wynikających z oferty Wydawcy, niniejszego Regulamin oraz REGULAMINU WYDAWCÓW. W szczególności Reklamodawca akceptuje fakt, że opublikowany artykuł zostanie przez Wydawcę oznaczony jako treść sponsorowana lub w inny, równoważny sposób. Usługodawca nie ponosi wobec Reklamodawcy odpowiedzialności w przypadku, w którym zgłaszane roszczenie Reklamodawcy wynika z faktu niezapoznania się przez Reklamodawcę z warunkami oferty Wydawcy.
    
  8. Złożenie zamówienia przez Reklamodawcę stanowi podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia oraz upoważnienie Wydawcy do publikacji artykułu płatnego na wybranym portalu w celu realizacji zawartej w tym zakresie pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą umowy.
    
  9. Reklamodawca zapewnia, że artykuł płatny przekazany do publikacji jest zgodny z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści i dopuszczalności publikacji, jak również, że Reklamodawcy przysługują prawa do treści i innych użytych w ramach takiego artykułu form przekazu (w szczególności: zdjęć, grafik, infografik, itp.).
    
  10. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone artykuły sponsorowane, w tym także potencjalne skutki prawne ich publikacji, nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, tak w zakresie treści, dopuszczalności publikacji, posiadania praw do treści i innych użytych przez Reklamodawcę lub na zlecenie Reklamodawcy w ramach publikowanego artykułu sponsorowanego form przekazu (m.in. zdjęć, grafik, infografik, itp.). Reklamodawca ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane publikacją artykułu sponsorowanego. W przypadku skierowania wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń lub wszczęcia wobec Usługodawcy jakichkolwiek postępowań sądowych lub administracyjnych, związanych z publikacją artykułu sponsorowanego zrealizowaną na zlecenie Reklamodawcy, Reklamodawca zobowiązany jest do przejęcia skierowanych w stosunku do Usługodawcy roszczeń, przystąpienia do toczącego się postępowania i/lub zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z takimi roszczeniami lub postępowaniami oraz naprawienia wyrządzonej Usługodawcy szkody. Odpowiedzialność Reklamodawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje w szczególności odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez treść, tematykę lub linki umieszczone w opublikowanym artykule sponsorowanym obowiązujących przepisów dotyczących produktów lub usług, których reklama jest zakazana.
    
  11. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że publikacja artykułu płatnego przygotowanego przez Wydawcę nie powoduje nabycia przez Reklamodawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych do zamówionego artykułu.
    
  12. Wynagrodzenie z tytułu udostępnienia powierzchni portalu w celu publikacji artykułu sponsorowanego określone jest w Platformie, przy danej ofercie Wydawcy. Co do zasady, wynagrodzenie jest płatne na rzecz Usługodawcy na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, najpóźniej w momencie złożenia zamówienia przez Reklamodawcę, przy czym płatność wynagrodzenia dokonywana jest poprzez pobranie środków z konta Reklamodawcy w Platformie, przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności Platformy. Postanowienia pkt. 12 Regulaminu znajdują zastosowanie.
    
  13. Po pobraniu płatności od Reklamodawcy, Usługodawca za pomocą funkcjonalności Platformy zamawia na rzecz Reklamodawcy udostępnienie powierzchni portalu w celu publikacji artykułu sponsorowanego przez Wydawcę, o ile spełnione zostały następujące warunki:
   • treść artykułu sponsorowanego jest gotowa i dostępna w Platformie do wglądu Wydawcy wraz z załącznikami, strukturą, układem linków (z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotem zamówienia Reklamodawcy jest opracowanie artykułu sponsorowanego przez Wydawcę);
   • treść artykułu sponsorowanego przekazanego do publikacji jest unikalna, chyba, że zostało zaznaczone inaczej;
   • artykuł sponsorowany spełnia wybrane warunki techniczne wskazane przez Wydawcę;
   • artykuł sponsorowany spełnia wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie;
   • Reklamodawca dopełnił wszelkich wymogów Regulaminu, związanych z usługą udostępnienia powierzchni portalu w celu publikacji artykułu sponsorowanego.
     
  14. Usługodawca przekazuje Wydawcy informację o zamówieniu nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia Reklamodawcy.
    
  15. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie powierzchni portalu Wydawcy w celu publikacji artykułu sponsorowanego wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Wydawcy, a Wydawca ma prawo odmówić udostępnienia powierzchni portalu bez podania przyczyny. Dla uniknięcia wątpliwości, jakiekolwiek oświadczenia Usługodawcy w zakresie publikacji artykułu płatnego dotyczą jedynie sprawdzenia przez Usługodawcę, w ramach świadczonych przez Usługodawcę Usług, o których mowa w pkt. 2.1 Regulaminu, potencjalnej możliwości publikacji, nie stanowią natomiast jakiejkolwiek formy przyrzeczenia dokonania publikacji składanego w imieniu Wydawcy, ani też nie stanowią udzielanej przez Usługodawcę gwarancji publikacji artykułu płatnego przez Wydawcę.
    
  16. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu płatnego następuje w chwili złożenia zamówienia przez Reklamodawcę, z zastrzeżeniem pkt. 5.18 Regulaminu poniżej.
    
  17. Reklamodawca uprawniony jest do bezpośredniego kontaktu z Wydawcą wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności Platformy i wyłącznie w celach związanych z realizacją udzielonego zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w tok komunikacji prowadzonej przez Reklamodawcę i Wydawcę, w celu zapewnienia sprawnego toku realizacji zamówienia oraz zgodności z Regulaminem.
    
  18. Usługodawca zleca wykonanie zawartej z Reklamodawcą umowy o publikację artykułu Wydawcy, którego portal został wskazany przez Reklamodawcę w złożonym zamówieniu. Co do zasady, Wydawca ma obowiązek opublikować artykuł w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia na publikację, chyba, że z oferty Wydawcy lub z zamówienia Reklamodawcy wynika inny termin publikacji. W przypadku, jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Wydawcę w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, umowa zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą ulega rozwiązaniu, a Usługodawca w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia zwraca Reklamodawcy środki pobrane z konta Reklamodawcy, zgodnie z pkt. 5.12 Regulaminu.
    
  19. W związku z udostępnieniem powierzchni portalu Wydawcy i publikacją artykułu płatnego, Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Platformy, zwraca się do Wydawcy, aby ten oznaczył w Platformie, iż doszło do udostępnienia powierzchni portalu i wykonania zamówionej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego podstrony Portalu, na której opublikowany został artykuł. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie Reklamodawcy poprzez Platformę lub wysłanie do Reklamodawcy drogą mailową informacji o realizacji zamówienia na publikację artykułu płatnego.
    
  20. Po publikacji artykułu płatnego i oznaczeniu tego faktu w Platformie, Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia powierzchni portalu i poprawność publikacji, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek. Weryfikacja publikacji polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia powierzchni portalu Wydawcy i publikacji artykułu sponsorowanego z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia oznaczenia w Platformie faktu publikacji przez Wydawcę. Brak dokonania zatwierdzenia publikacji przez Reklamodawcę we wskazanym terminie upoważnia Usługodawcę do zatwierdzenia publikacji w imieniu Reklamodawcy, co jest jednoznaczne z utratą przez Reklamodawcę prawa do zgłoszenia uwag i poprawek do wykonanej publikacji.
    
  21. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia faktu udostępnienia powierzchni portalu i publikacji przez Wydawcę uznaje się, że Artykuł płatny został opublikowany prawidłowo, w konsekwencji czego jakiekolwiek późniejsze zmiany do publikacji wniesione przez Reklamodawcę mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy o dokonanie modyfikacji opublikowanego artykułu, zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Regulaminu, co może być związane z dodatkowymi kosztami dla Reklamodawcy.
    
  22. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą Wydawcy, przyjętą przez Reklamodawcę, to Wydawca przygotował artykuł sponsorowany, Reklamodawca zobowiązany jest do dokonania akceptacji przygotowanego artykułu lub zgłoszenia uwag lub poprawek w ciągu 2 dni roboczych od dnia przekazania artykułu sponsorowanego przez Wydawcę – w tym zakresie postanowienia pkt 5.19, 5.20, 5.21 oraz 8.12 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
    
  23. W przypadku: (i) braku udostępnienia powierzchni portalu, (ii) publikacji artykułu płatnego przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową lub (iii) zwłoki w udostępnieniu powierzchni portalu i wykonaniu publikacji, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Wydawca udostępnia powierzchnię portalu zgodnie z umową – w przypadku, o którym mowa w ppkt. (i) lub (iii) powyżej;
   • Wydawca poprawia treść publikacji – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin i zakres wprowadzenia zmian – w przypadku, o którym mowa w ppkt. (ii) powyżej;
   • Usługodawca dokonuje odstąpienia od umowy z Wykonawcą, na skutek odstąpienia przez Reklamodawcę z umowy zawartej z Usługodawcą, w całości lub w części, na podstawie art. 491 § 2 k.c.; w takim przypadku cena publikacji uiszczona przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia – co jest możliwe w każdym z przypadków określonych w ppkt. (i) – (iii) powyżej.
    
  24. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt. 5.23 Regulaminu powyżej, ewentualne roszczenia z tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Wydawcy. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu umożliwienia Reklamodawcy dochodzenia roszczeń od Wydawcy, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu oraz udostępnić dane adresowe i kontaktowe Wydawcy. Roszczenia te nie mogą jednak przekraczać kwoty wynagrodzenia ustalonego za daną publikację.
    
  25. W ramach przewidzianego umową wynagrodzenia, Wydawca powinien udostępniać powierzchnię portalu i utrzymywać publikację artykułu płatnego przez okres 12 (dwunastu) miesięcy w niezmienionej treści, chyba, że:
   • w zaakceptowanej przez Reklamodawcę ofercie Wydawcy został wyraźnie określony inny okres utrzymywania publikacji na portalu;
   • zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w pkt. 5.26 Regulaminu;
   • Reklamodawca wykupi dla danej publikacji oferowaną przez Wydawcę usługę GWARANCJA 36 MIESIĘCY.
   Jednocześnie udostępnianie przez Wydawcę powierzchni portalu i utrzymywanie publikacji artykułu sponsorowanego przez okres dłuższy, niż wynikający z zawartej umowy, nie stanowi naruszenia umowy.
    
  26. Okres udostępnienia powierzchni portalu na potrzeby publikacji artykułu płatnego może ulec skróceniu, bez prawa do zgłaszania wobec Usługodawcy lub Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym w zakresie zwrotu wynagrodzenia lub żądania odszkodowania, w przypadku gdy:
   • publikacja została usunięta z tej przyczyny, że jej treść lub forma naruszają przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie, że narusza prawa osób trzecich;
   • publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy lub Usługodawcy, zgodnie z pkt. 5.27 Regulaminu;
   • Reklamodawca działał świadomie na niekorzyść Wydawcy, np. poprzez nienaturalne linkowanie artykułu;
   • Reklamodawca naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji;
   • usunięcie artykułu jest następstwem działania siły wyższej;
   • Wydawca zakończył działanie portalu, którego powierzchnia stanowiła przedmiot zawartej umowy i nie kontynuuje działalności w ramach innego portalu.
     
  27. Usługodawca na wniosek Reklamodawcy może zwrócić się do Wydawcy z prośbą o wcześniejsze usunięcie artykułu płatnego. W razie zgłoszenia takiej prośby Usługodawca, przy zachowaniu należytej, profesjonalnej staranności, zobowiązany jest podjąć niezbędne działania, aby Wydawca usunął artykuł płatny z portalu, którego powierzchnia stanowi przedmiot zawartej umowy, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wniosku Reklamodawcy, przy czym wskazany termin jest terminem instrukcyjnym, a jego przekroczenie nie skutkuje odpowiedzialnością Usługodawcy.
    
  28. Wydawca ma prawo do zmiany adresu internetowego udostępnionej powierzchni portalu z artykułem płatnym w trakcie okresu publikacji, o którym mowa w pkt. 5.25 Regulaminu. W przypadku zmiany adresu lub domeny powinno to nastąpić z zachowaniem przekierowania 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu płatnego.
    
  29. W przypadku, kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogiczny (od Google) dotyczący portalu na którym miała miejsce zlecona publikacja artykułu sponsorowanego, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu płatnego, pod warunkiem wykazania tego faktu przez Wydawcę poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego dokumentu potwierdzającego otrzymanie takiego filtra.
    
  30. W przypadku, w którym w myśl Regulaminu zachodzi podstawa do zwrotu wynagrodzenia na rzecz Reklamodawcy (w całości lub w części), a Usługodawca nie uzyska adekwatnego zwrotu wynagrodzenia uiszczonego Wydawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia zaistnienia podstawy do zwrotu (w całości lub w części - adekwatnie do sytuacji), Usługodawca wstrzymuje się ze zwrotem wynagrodzenia w tej części na rzecz Reklamodawcy, a Reklamodawca ma prawo skierowania roszczenia o zwrot kosztów udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu wyłącznie bezpośrednio od Wydawcy w części, która stanowiła wynagrodzenie Wydawcy. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu umożliwienia wykonania tego prawa przez Reklamodawcę, w szczególności scedować wszelkie prawa z tego tytułu oraz udostępnić dane adresowe i kontaktowe Wydawcy.
    
  31. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułów płatnych, które mają zostać lub zostały opublikowane za pośrednictwem Platformy, jak również w sprawie innych usług realizowanych poprzez wykorzystanie Platformy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.
    
  32. W sytuacjach szczególnych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, choćby nie były one przewidziane w Platformie lub umowie dotyczącej udostępnienia powierzchni portalu w celu publikacji artykułu sponsorowanego, jeśli wynikają one z winy Reklamodawcy lub były realizowane na wniosek Reklamodawcy.
    
 6. Artykuły gościnne
  1. Artykuły gościnne oznaczają dostarczane przez Reklamodawcę unikalne teksty (wraz z załącznikami), dotychczas niepublikowane w sieci Internet, cechujące się fachowością, których przekaz nie ma bezpośrednio charakteru reklamowego, zawierające link brandowy lub URL w postaci stopki pod treścią. Artykuł gościnne objęte uprzednio jakąkolwiek umową w zakresie ich publikacji, nie mogą stanowić przedmiotu kolejnej umowy o udostępnienie powierzchni portalu i publikację. Przekazując artykuł gościnny Reklamodawca oświadcza i potwierdza, że jest to treść unikalna i wcześniej niepublikowana.
    
  2. Obowiązki Wydawcy związane z udostępnieniem powierzchni portali w celu publikacji artykułów gościnnych określa REGULAMIN WYDAWCY.
    
  3. Przekazując artykuł gościnny do publikacji Reklamodawca potwierdza, że jest to treść unikalna. Tego typu oznaczenia muszą być jednoznaczne i będą widoczne w Platformie zarówno dla Usługodawcy, jak i potencjalnych Wydawców. W przypadku, gdy Reklamodawca zamierza zlecić przygotowanie artykułu gościnnego, wówczas zasady pośredniczenia przez Usługodawcę przy tej Usłudze określa pkt. 9 Regulaminu.
    
  4. Usługodawca ma prawo weryfikacji zapewnienia Reklamodawcy w zakresie charakteru artykułu gościnnego. W przypadku gdy Usługodawca nie zgadza się z taką kwalifikacją może on uznać, iż jest to artykuł płatny, do którego zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 5 Regulaminu, lub też odmówić w ogóle przyjęcia tego materiału do Platformy, w szczególności gdy Reklamodawca nie zgadza się z reklasyfikacją takiego artykułu.
    
  5. W przypadku gdy Reklamodawca przekazuje Usługodawcy artykuł gościnny, Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzić, czy taki artykuł jest unikatowy. Weryfikacja ta może być dokonana w szczególności w oparciu o narzędzie CopyScape lub inne. W przypadku, gdy artykuł gościnny nie cechuje się unikalnością, Usługodawca może nie dopuścić do przekazania tego artykułu Wydawcy.
    
  6. Reklamodawca zapewnia, że: (a) artykuł gościnny oraz umieszczone w nim linki będą zgodne z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i że: (b) wobec tego artykułu będzie posiadał prawa do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  7. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone artykuły gościnne (i skutki ich późniejszej publikacji) nie naruszają prawa, tak w zakresie swej treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.) przez Reklamodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez artykuły gościnne przekazane przez Reklamodawcę do publikacji.
    
  8. Linkowanie w artykule gościnnym, spełniające wymogi, o których mowa w pkt 6.7, może znajdować się tylko w stopce autorskiej, której treść nie może nosić znamion reklamy, a ma być jedynie informacją o dostarczycielu treści. Link musi być zgodny z prawem, w szczególności nie powodować naruszenia praw autorskich twórcy/innej osoby trzeciej, której przysługują autorskie prawa majątkowe do treści, do której link odsyła, może występować jedynie w formie adresu URL lub nazwy firmy i nie może zawierać dodatkowo linkowania słów kluczowych. Dopuszczalne jest dodatkowe linkowanie z atrybutem nofollow do informacji udostępnianych przez instytucje publiczne (jak pisma urzędowe i akty prawne) oraz publikacji o charakterze naukowym (słowniki, opracowania naukowe). Artykuły gościnne, nawet o charakterze eksperckim, nie są uznawane za publikacje naukowe.
    
  9. Platforma udostępnia Wydawcom bazę artykułów gościnnych. Wydawca ma wgląd do części treści artykułu przed jego publikacją. Reklamodawca wyraża zgodę na zapoznanie się przez Wydawcę z treścią artykułu przed jego publikacją.
    
  10. Reklamodawca zobowiązany jest zapoznać się z informacjami podawanymi przez Wydawców, które odnoszą się do zasad publikacji artykułów gościnnych, a które są widoczne na stronach Platformy.
    
  11. Jeżeli w związku z udostępnieniem powierzchni portalu i publikacją artykułu gościnnego, Reklamodawca chce narzucić Wydawcy swoje wymagania dotyczące publikacji powinien je, pod rygorem bezskuteczności, szczegółowo opisać w Platformie przy artykule gościnnym, którego dotyczą. Wymagania te mogą dotyczyć:
   • popularności, tematyki, parametrów technicznych portalu Wydawcy, który może opublikować artykuł;
   • wykluczenia portali wskazanych przez Reklamodawcę, w tym ze względu na ich treść, opinie o stronie lub nieakceptowanie warunków publikacji oferowanych w ramach takiego portalu przez Wydawcę;
   • innych warunków publikacji;
   • kosztów pobrania artykułu w wysokości opłaty manipulacyjnej należnej Usługodawcy, o której mowa w pkt 6.13 Regulaminu poniżej. Koszty te mogą wynosić „0 zł” jeżeli poniósł je Reklamodawca. W przypadku, gdy opłata manipulacyjna nie została poniesiona przez Reklamodawcę, Wydawca przed pobraniem artykułu gościnnego opłaca wskazaną kwotę stosownie do postanowień REGULAMINU WYDAWCÓW.
     
  12. W przypadku gdy artykuł spełnia wymogi stawiane artykułom gościnnym zgodnie z pkt. 6.1 Regulaminu, wówczas z tytułu udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu gościnnego Reklamodawca nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Wydawcy w związku z taką publikacją, poza zapłatą opłaty manipulacyjnej na rzecz Usługodawcy, chyba że opłata ta, stosownie do pkt 6.12 lit. d) Regulaminu powyżej, ma obciążać Wydawcę, który publikuje taki artykuł.
    
  13. Zawarcie umowy w zakresie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu gościnnego następuje w chwili pobrania przez Wydawcę ze stron Platformy tego artykułu w celu jego publikacji. W ramach tej umowy Wydawca jest uprawniony do publikacji artykułu gościnnego w ramach jednego portalu Wydawcy. Pobranie artykułu gościnnego nie powoduje nabycia przez Wydawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych do przedmiotowego artykułu, jak również licencji na korzystanie z artykułu na innych polach niż w zakresie koniecznym do realizacji umowy o publikację.
    
  14. Stosownie do postanowień tego Regulaminu i REGULAMINU WYDAWCÓW, Wydawca decydując się na pobranie i publikację artykułu gościnnego (otrzymuje wtedy jego pełną treść i załączniki) zobowiązany jest do jego publikacji na udostępnionej powierzchni portalu w zasadniczo niezmienionej treści (dopuszczalne są jedynie drobne zmiany, jeżeli nie zmieniają one merytorycznego komunikatu takiego artykułu, jak np. zmiany stylistyczne, gramatyczne lub poprawa błędów ortograficznych) w terminie 3 dni roboczych od momentu jego pobrania, na warunkach określonych w wymaganiach Reklamodawcy, o których mowa w pkt. 6.12 Regulaminu oraz na zasadach wynikających z Regulaminu oraz REGULAMINU WYDAWCÓW.
    
  15. W związku z udostępnieniem powierzchni portalu i publikacją artykułu gościnnego, Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Platformy zwraca się do Wydawcy, aby ten oznaczył w systemie Platformy, iż doszło do udostępnienia powierzchni portalu i wykonania ustalonej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego podstrony Portalu, na której opublikowany został artykuł. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie Reklamodawcy poprzez Platformę lub wysłanie do Reklamodawcy drogą mailową informacji o realizacji zamówienia na publikację artykułu gościnnego.
    
  16. Po publikacji artykułu gościnnego i oznaczeniu tego faktu w Platformie, Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia powierzchni portalu i poprawność publikacji, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek. Weryfikacja publikacji polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia powierzchni portalu Wydawcy i publikacji artykułu gościnnego, z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia oznaczenia w Platformie faktu publikacji przez Wydawcę. Brak dokonania zatwierdzenia publikacji przez Reklamodawcę we wskazanym terminie upoważnia Usługodawcę do zatwierdzenia publikacji w imieniu Reklamodawcy, co jest jednoznaczne z utratą przez Reklamodawcę prawa do zgłoszenia uwag i poprawek do wykonanej publikacji.
    
  17. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji artykułu w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia faktu udostępnienia powierzchni portalu i publikacji przez Wydawcę uznaje się, że Artykuł gościnny został opublikowany prawidłowo.
    
  18. W przypadku: (i) braku udostępnienia powierzchni portalu, (ii) publikacji artykułu gościnnego przez Wydawcę w sposób niezgodny z umową, lub (iii) zwłoki w udostępnieniu powierzchni portalu i wykonaniu publikacji, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Wydawca udostępnia powierzchnię portalu zgodnie z umową – w przypadku, o którym mowa w ppkt. (i) lub (iii) powyżej;
   • Wydawca poprawia treść publikacji – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin i zakres wprowadzenia zmian – w przypadku, o którym mowa w ppkt. (ii) powyżej;
   • Usługodawca dokonuje odstąpienia od umowy z Wydawcą, na skutek odstąpienia przez Reklamodawcę z umowy zawartej z Usługodawcą, w całości lub w części, na podstawie art. 491 § 2 k.c.; w takim przypadku opłata manipulacyjna uiszczona przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia – co jest możliwe w każdym z przypadków określonych w ppkt. (i) – (iii) powyżej.
     
  19. W przypadku, gdy na skutek niezgodności Usługi z umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt. 6.19 Regulaminu powyżej, ewentualne roszczenia z tego tytułu Reklamodawca kieruje wobec Wydawcy. W tym celu Usługodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu umożliwienia Reklamodawcy dochodzenia roszczeń od Wydawcy, w tym scedować wszelkie prawa z tego tytułu oraz udostępnić dane adresowe i kontaktowe Wydawcy.
    
  20. W ramach przewidzianej umową usługi, Wydawca powinien udostępniać powierzchnię portalu i utrzymywać publikację artykułu gościnnego przynajmniej przez okres 12 (dwunastu) miesięcy w niezmienionej treści.
    
  21. Okres udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu gościnnego może ulec skróceniu bez prawa do zgłaszania wobec Usługodawcy lub Wydawcy jakichkolwiek roszczeń, w przypadku gdy:
   • publikacja została usunięta z tej przyczyny, iż jej treść lub forma naruszają przepisy prawa lub istniało uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa;
   • publikacja została usunięta ponieważ naruszała prawa osób trzecich lub istniało uzasadnione podejrzenie, że narusza prawa osób trzecich;
   • publikacja została usunięta na wniosek Reklamodawcy lub Usługodawcy, zgodnie z pkt. 5.27 Regulaminu;
   • Reklamodawca działał świadomie na niekorzyść Wydawcy, np. poprzez nienaturalne linkowanie artykułu;
   • Reklamodawca naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, które odnoszą się do jego obowiązków po dniu publikacji;
   • usunięcie artykułu jest następstwem działania siły wyższej;
   • Wydawca zakończył działanie portalu, którego powierzchnia stanowiła przedmiot zawartej umowy i nie kontynuuje działalności w ramach innego portalu.
     
  22. Jeżeli artykuł gościnny został pobrany przez danego Wydawcę, którego portal nie został wykluczony na zasadach opisanych w pkt 6.12 ppkt. b) Regulaminu i spełnia pozostałe wymagania, o których mowa w pkt. 6.12 Regulaminu, wówczas Reklamodawca przed upływem okresu wskazanego w pkt. 6.21 Regulaminu nie może żądać usunięcia publikacji z portalu Wydawcy.
    
  23. Usługodawca na wniosek Reklamodawcy może zwrócić się z prośbą do Wydawcy o usunięcie artykułu gościnnego. W razie zgłoszenia takiej prośby Usługodawca, przy zachowaniu należytej, profesjonalnej staranności, zobowiązany jest podjąć niezbędne działania, aby Wydawca usunął artykuł gościnny w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania takiej informacji. Jeżeli usunięcie artykułu gościnnego nastąpi w tym trybie (do czego Wydawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany), wówczas Reklamodawca nie jest uprawniony do domagania się zwrotu całości lub części uiszczonego z tego tytułu wynagrodzenia.
    
  24. Wydawca ma prawo zmienić adres internetowy udostępnionej powierzchni portalu z opublikowanym artykułem, powinien się jednak wtedy posłużyć przekierowaniem 301. Taka zmiana nie będzie uważana za naruszenie zasad udostępnienia powierzchni portalu i publikacji gościnnego artykułu.
    
  25. W przypadku, kiedy Wydawca otrzymał filtr ręczny "Nienaturalne linki z twojej witryny" lub analogiczny (od Google) dotyczący portalu na którym miała miejsce zlecona publikacja artykułu gościnnego, Wydawca może zmienić atrybut linków w artykule na nofollow. Takie działanie nie będzie uważane za naruszenie umowy zawartej w zakresie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułu gościnnego, pod warunkiem wykazania tego faktu przez Wydawcę poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego dokumentu potwierdzającego otrzymanie takiego filtra.
    
  26. Wydawca ma możliwość zgłaszania zapotrzebowania na artykuły gościnne. Taka informacja zostaje rozpowszechniona poprzez Platformę wśród Reklamodawców. W przypadku przygotowania przez Reklamodawcę artykułu gościnnego zgodnego z zapotrzebowaniem, Wydawca jest o tym informowany za pomocą odpowiednich funkcjonalności Platformy. Wydawca podejmuje ostateczną decyzję czy publikuje udostępniony przez Reklamodawcę artykuł, co oznacza, że może także odmówić publikacji, bez konieczności podawania przyczyny.
    
  27. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji artykułów gościnnych, jak również w sprawie innych usług realizowanych poprzez wykorzystanie Platformy, które mają zostać lub zostały opublikowane za pośrednictwem Platformy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.
    
  28. Usługa zamawiania publikacji artykułów gościnnych może nie być dostępna w Platformie dla wszystkich rynków, co oznacza, że dla danego kraju lub języka publikacji złożenie zamówienia na publikację artykułu gościnnego może nie być możliwe. O dostępności usługi na poszczególnych rynkach decyduje Usługodawca.
    
 7. Publikacja linków na portalu
  1. Platforma umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym jako Reklamodawcy zawieranie z Usługodawcą umów w przedmiocie udostępniania powierzchni portali Wydawców w celu publikacji linków (dalej także jako: usługa publikacji linków).
    
  2. Wydawca w ramach funkcjonalności Platformy generuje ofertę publikacji linków (dalej także jako: oferta linków), zawierającą co najmniej następujące informacje:
   • typ linku;
   • czas publikacji;
   • parametr linku;
   • sposób zamieszczenia linku - do wyboru:
    • linkowanie wskazanego wyrażenia w treści;
    • dodanie krótkiej treści z linkiem;
    • dodanie na końcu artykułu podlinkowanej informacji typu „Przy współpracy z […]")
   • cenę oferty;
   • uwagi do oferty.
     
  3. Usługodawca za pomocą Platformy zamawia w imieniu Reklamodawcy udostępnienie powierzchni portalu Wydawcy w celu publikacji linku, przy czym składane zamówienie na publikację linku, zgodnie z ofertą Wydawcy, może dotyczyć:
   • publikacji linku w opublikowanych wcześniej artykułach redakcyjnych, przy zapewnieniu jednoczesnego kontekstowego dopasowania linku do tematu publikacji;
   • publikacji linku w dedykowanych sekcjach na portalu Wydawcy (strony kategorii, strona główna, dedykowane podstrony),
   • publikacji linku site-wide (na wszystkich podstronach portalu Wydawcy).
     
  4. Reklamodawca za pośrednictwem Platformy przekazuje link, który ma być przedmiotem publikacji na portalu Wydawcy. Reklamodawca zapewnia, że link przekazany do publikacji jest zgodny z przepisami prawa, a Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji, czy publikacja linku Reklamodawcy jest zgodna z prawem. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki publikacji linku z naruszeniem postanowień obowiązującego prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki publikacji linku z naruszeniem postanowień obowiązującego prawa.
    
  5. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności Platformy, co następuje w momencie wskazanym w pkt. 7.7 Regulaminu poniżej, Wydawca oraz Reklamodawca zobowiązani są do potwierdzenia poprawności składanego przez Reklamodawcę zamówienia na publikację linku na powierzchni portalu oraz oświadczenia Wydawcy o akceptacji zamówienia, w tym wytycznych dotyczących linkowania, wskazanych przez Reklamodawcę na etapie składania zamówienia.
    
  6. Jeżeli Reklamodawca lub Wydawca przed zawarciem umowy z Usługodawcą potwierdzi odpowiednio – Wydawcy lub Reklamodawcy - otrzymanie oferty, co może również nastąpić automatycznie poprzez funkcjonalność Platformy, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy pomiędzy Reklamodawcą i Wydawcą, a odnosi jedynie ten skutek, że oferta wiąże składającego ofertę.
    
  7. Zawarcie umowy pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą w zakresie udostępnienia powierzchni portalu w celu publikacji linku zamówionego przez Reklamodawcę następuje w chwili akceptacji zamówienia Reklamodawcy przez Wydawcę, tj. w momencie opublikowania linku przez Wydawcę, z zastrzeżeniem pkt. 7.10 Regulaminu poniżej.
    
  8. Zawarcie umowy oraz jej warunki podlegają utrwaleniu w drodze wiadomości e-mail przesłanej do Stron w ramach funkcjonalności Platformy.
    
  9. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy w sprawie udostępnienia powierzchni portalu i publikacji linku, jak również w sprawie innych usług realizowanych poprzez wykorzystanie Platformy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Regulamin.
    
  10. Wydawca ma obowiązek opublikować link w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na publikację linku z Platformy. W przypadku braku publikacji i jednoczesnym braku zgłoszenia odmowy publikacji przez Wydawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty pobrania linku uznaje się, że Wydawca dokonał akceptacji zamówienia, co skutkuje zawarciem umowy zgodnie z pkt 7.7 Regulaminu powyżej oraz możliwą odpowiedzialnością Wydawcy wobec Usługodawcy w związku z nienależytym wykonaniem umowy.
    
  11. W ramach funkcjonalności Platformy, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty publikacji linku przez Wydawcę, Wydawca zobowiązany jest do oznaczenia w Platformie, iż doszło do udostępnienia powierzchni portalu i wykonania ustalonej publikacji. Za „oznaczenie” w powyższym znaczeniu rozumie się fakt podania przez Wydawcę adresu internetowego podstrony Portalu, na której opublikowany został link. Oznaczenie ma ten skutek, iż powoduje ono automatyczne powiadomienie Reklamodawcy poprzez Platformę lub wysłanie do Reklamodawcy drogą mailową informacji o realizacji zamówienia na publikację linku.
    
  12. Po publikacji linku i oznaczeniu tego faktu w Platformie, Reklamodawca weryfikuje fakt udostępnienia portalu i poprawność publikacji, przy czym Usługodawca ma także prawo, ale nie obowiązek, do dokonania weryfikacji. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności udostępnienia portalu i publikacji linku ze złożonym zamówieniem i zawartą w tym względzie umową.
    
  13. Weryfikacja, o której mowa w pkt. 7.12 Regulaminu powyżej, musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od daty oznaczenia publikacji linku przez Wydawcę. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę publikacji linku w terminie 2 dni roboczych od oznaczenia faktu publikacji przez Wydawcę uznaje się, że publikacja została dokonana prawidłowo, a Usługodawca jest uprawniony do akceptacji dokonanej przez Wydawcę publikacji w imieniu Reklamodawcy, co jest jednoznaczne z utratą przez Reklamodawcę prawa do zgłoszenia uwag i poprawek do wykonanej publikacji.
    
  14. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego pkt. 7 Regulaminu, w tym w odniesieniu do realizacji płatności z tytułu zamówień na publikację linków oraz przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, odpowiednie zastosowanie do usługi publikacji linków znajdują postanowienia pkt. 5 Regulaminu.
    
 8. Opracowanie artykułów i infografik
  1. W ramach Usługi polegającej na publikacji artykułów (artykułów sponsorowanych lub artykułów gościnnych) Reklamodawca może przekazać artykuły, którymi dysponuje, lub zamówić ich przygotowanie za pośrednictwem Usługodawcy, który następnie zapewnia Reklamodawcy ich publikację, stosownie do zasad opisanych w pkt. 5 lub pkt. 6 Regulaminu. Reklamodawca może także zamówić za pośrednictwem Usługodawcy przygotowanie artykułu lub infografiki (dalej jako: „Treści”) dla innych celów niż publikacja.
    
  2. W przypadku zamówienia Treści przez Reklamodawcę:
   • Reklamodawca określa rodzaj oraz wytyczne dla zamawianych Treści oraz podaje ewentualne dodatkowe informacje i uwagi;
   • Reklamodawca ponosi koszt wynagrodzenia za przygotowanie Treści zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Platformie.
     
  3. Reklamodawca może także zamówić opracowanie Treści będących artykułami w ramach jednego z pakietów artykułów, oferowanych przez Usługodawcę. Termin realizacji usługi pakietowej, jak również jej koszt, zależny od rodzaju zamawianego przez Reklamodawcę pakietu i każdorazowo określony jest w Platformie przy opisie danego pakietu.
    
  4. Reklamodawca zapewnia, że dane oraz inne elementy przekazane w ramach zamówienia będą zgodne z przepisami prawa, tak w zakresie swej treści jak i dopuszczalności publikacji, a także, że w przypadku przekazania jakichkolwiek utworów w ramach składanego zamówienia (zdjęć, grafik, itp.), będzie posiadał odpowiednie prawa do ich wykorzystywania, w tym do dokonywania ich zmiany, modyfikacji oraz rozpowszechniania.
    
  5. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania weryfikacji, czy dostarczone przez Reklamodawcę do opracowania zamówionych Treści materiały lub inne utwory nie naruszają przepisów prawa, tak w zakresie ich treści, dopuszczalności publikacji, jak i posiadania przez Reklamodawcę odpowiednich praw lub zezwoleń na ich wykorzystywanie. Reklamodawca ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez dostarczone przez niego w ramach zlecenia przygotowania Treści wytyczne bądź gotowe utwory lub ich fragmenty. W przypadku skierowania wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń lub wszczęcia wobec Usługodawcy jakichkolwiek postępowań sądowych lub administracyjnych, związanych z jakimkolwiek wykorzystaniem stworzonej na zamówienie Reklamodawcy Treści, Reklamodawca zobowiązany jest do przejęcia skierowanych wobec Usługodawcy roszczeń, przystąpienia do toczącego się postępowania i/lub zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z takimi roszczeniami lub postępowaniami oraz naprawienia wyrządzonej Usługodawcy szkody. Odpowiedzialność Reklamodawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje w szczególności odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez zamówioną Treść obowiązujących przepisów dotyczących produktów lub usług, których reklama jest zakazana.
    
  6. Cenę usługi polegającej na przygotowaniu Treści określa odpowiednia dla tej usługi sekcja Platformy. Platforma może dodatkowo określać dodatkowe świadczenia dostarczane przez Usługodawcę bez pobierania odrębnego wynagrodzenia, w tym usługi dodatkowe oferowane okresowo lub dla wybranych kategorii Reklamodawców.
    
  7. Złożenie zamówienia na opracowanie Treści przez Reklamodawcę oznacza akceptację warunków świadczenia Usługi przygotowania treści przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz stanowi podstawę do pobrania przez Usługodawcę wynagrodzenia w wysokości określonej każdorazowo przy zamówieniu.
    
  8. Po złożeniu zamówienia na opracowanie Treści przez Reklamodawcę, Usługodawca dokonuje odpowiedniego zlecenia przygotowania zamówionych Treści. Umowa w zakresie przygotowania Treści pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą zostaje zawarta z chwilą uzyskania przez Usługodawcę akceptacji zamówienia na przygotowanie Treści dla Reklamodawcy przez Dziennikarza, o czym Reklamodawca jest powiadamiany poprzez odpowiednią funkcjonalność Platformy lub przesłanie do Reklamodawcy wiadomości mailowej.
    
  9. Reklamodawca jest uprawniony do bezpośredniego kontaktu z Dziennikarzem wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności Platformy i wyłącznie w celach związanych z realizacją udzielonego zamówienia na przygotowanie Treści. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w tok komunikacji prowadzonej przez Dziennikarza i Reklamodawcę, w celu zapewnienia sprawnego toku realizacji Zamówienia oraz zgodności z Regulaminem.
    
  10. Zamówienie na przygotowanie Treści jest realizowane w terminie określonym w Platformie dla danego zamówienia. W przypadku trudnej tematyki lub dużej liczby zleceń termin realizacji Usługi może ulec wydłużeniu, o czym Reklamodawca jest niezwłocznie powiadamiany wraz z informacją o wydłużonym terminie. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może przekraczać 3 dni roboczych, o ile nie zostanie ustalone inaczej.
    
  11. Przygotowane Treści zostają udostępnione Reklamodawcy za pomocą odpowiednich funkcjonalności Platformy. Reklamodawca w terminie 7 dni roboczych zobowiązany jest dokonać akceptacji udostępnionych Treści - co jest równoznaczne z ich odbiorem, lub zgłoszenia uwag do Treści. W przypadku braku weryfikacji przez Reklamodawcę Treści w terminie 7 dni roboczych od daty udostępnienia Reklamodawcy Treści uznaje się, że Treści zostały przygotowane zgodnie ze złożonym zamówieniem, a zawarta w tym zakresie umowa pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą została prawidłowo wykonana. Jakiekolwiek późniejsze zmiany przygotowanych Treści wnioskowane przez Reklamodawcę będą traktowane jako odrębne zlecenie udzielane w zakresie modyfikacji Treści, które wymaga akceptacji Usługodawcy i może być związane z dodatkowymi kosztami dla Reklamodawcy.
    
  12. W przypadku przygotowania Treści w sposób niezgodny z umową lub nieprzygotowania ich we wskazanym w zamówieniu terminie - co zostało przez Reklamodawcę zgłoszone zgodnie z postanowieniami pkt. 8.12 Regulaminu oraz z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt. 8.12 zdanie ostatnie Regulaminu, Usługodawca wraz z Reklamodawcą podejmuje decyzję, czy:
   • Dziennikarz przygotowuje lub poprawia Treść – wówczas Usługodawca i Reklamodawca określają termin wprowadzenia zmian, który nie może być krótszy niż 2 dni robocze, oraz zakres wymaganych do wprowadzenia zmian do Treści. Jeżeli Dziennikarz odmówi uwzględnienia poprawek, do czego ma prawo, wówczas zastosowanie będzie miało prawo odstąpienia, o którym mowa w ppkt. (ii) poniżej;
   • Reklamodawca odstępuje od umowy w całości lub w części (art. 491 § 2 k.c.) - wówczas wynagrodzenie uiszczone przez Reklamodawcę podlega zwrotowi adekwatnie do zakresu odstąpienia.
     
  13. Wszelkie wytyczne Reklamodawcy dotyczące zamawianych Treści muszą zostać określone przez Reklamodawcę na etapie składania zamówienia. Wszelkie późniejsze modyfikacje dokonywane przez Reklamodawcę mogą skutkować odrzuceniem zlecenia na przygotowanie Treści lub zmianą ceny ustalonej za realizację zlecenia, przy czym prawo do decyzji w tym zakresie przysługuje wyłącznie Usługodawcy. Reklamodawca nie ma możliwości udzielania wytycznych dotyczących długości oraz rodzaju Treści ponad te, które zostały standardowo określone w danej ofercie w Platformie. Tego rodzaju wytyczne ze strony Reklamodawcy nie mogą również stanowić podstawy reklamacji, o której mowa w pkt. 8.12 Regulaminu.
    
  14. W przypadku, gdy na skutek niezgodności przygotowanych Treści z zawartą w tym przedmiocie umową, zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w pkt. 8.13 Regulaminu, ewentualne zgłoszone przez Reklamodawcę roszczenia z tego tytułu nie mogą przekraczać wartości wynagrodzenia ustalonego za przygotowanie Treści, z którą związane jest zgłaszane roszczenie.
    
  15. W sytuacjach szczególnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat z tytułu działań niestandardowych, w tym także w sytuacji, gdy informacja o takich opłatach nie była dostępna w Platformie na etapie składania zamówienia lub w ramach umowy dotyczącej przygotowania Treści, jeśli wynikają one z winy Reklamodawcy lub były realizowane na wniosek Reklamodawcy.
    
  16. Z momentem odbioru Treści przez Reklamodawcę, tj. z chwilą zaakceptowania Treści przez Reklamodawcę poprzez odpowiednią funkcjonalność Platformy, Usługodawca udziela Reklamodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Treści.
    
  17. Udzielenie licencji, o której mowa w pkt 8.17 następuje w ramach wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu przygotowania zamówionych Treści. Licencja udzielana jest na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
   • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym nagranie i utrwalenie w formie książki elektronicznej (e-book) oraz książki mówionej (audiobook), w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, wydań i dodruków, zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu;
   • wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, ani ze względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji, w szczególności poprzez sprzedaż detaliczną, kioskową, wysyłkową, sieci handlowe, kluby książki, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, inserty z prasą, za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaż business to business (dostawa na zamówienie firm), a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo;
   • użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy;
   • wprowadzania do pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci informatycznych i teleinformatycznych, w szczególności w formie książki elektronicznej oraz książki mówionej, oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
   • nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
   • publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia;
   • korzystanie we wszelkich formach reklamy.
     
  18. Licencja, o której mowa w pkt. 8.17 Regulaminu udzielana jest bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.
    
  19. Z chwilą udzielenia licencji Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie przez Reklamodawcę z opracowań Treści i na ich rozporządzanie nimi w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w pkt. 8.17 Regulaminu.
    
  20. Usługodawca oświadcza nadto, że uzyskał zapewnienie twórcy Treści, iż z chwilą przeniesienia na Usługodawcę praw autorskich do Treści twórca nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Treści, w szczególności twórca zezwolił na korzystanie z treści bez wskazywania jego autorstwa.
    
  21. Odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie udzielonej licencji oraz zgód na korzystanie z Treści przez Reklamodawcę, w tym w przypadku roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do Treści, zgłoszonych w stosunku do Reklamodawcy przez osoby trzecie, ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu zawartej umowy o przygotowanie zamówionych Treści.
    
 9. Modyfikacja opublikowanych artykułów
  1. Reklamodawca przez Platformę ma możliwość zlecania wprowadzania zmian do artykułów sponsorowanych, których publikacja została uprzednio zlecona poprzez Platformę. Zmiany do opublikowanych artykułów wprowadzane są przez Wydawcę, z uwzględnieniem wytycznych Reklamodawcy.
    
  2. Usługa zmiany treści w opublikowanych artykułach sponsorowanych jest płatna, a koszt tej usługi jest uzależniony od zakresu zmian i wysokości wynagrodzenia, wskazanego przez Wydawcę, przy czym domyślna wartość wynagrodzenia dla Wydawcy za wprowadzenie zmian do artykułu ustalana jest automatycznie w Platformie i obliczana na podstawie wynagrodzenia otrzymanego przez Wydawcę za publikację artykułu, którego dotyczą zmiany. Wydawca w ramach funkcjonalności Platformy może dokonać modyfikacji wysokości wynagrodzenia z tytułu wprowadzenia zmian do opublikowanego artykułu, w zależności od rodzaju wskazywanych przez Reklamodawcę zmian. Kwoty wynagrodzenia wskazane w Platformie dla usługi modyfikacji treści, przed ich zatwierdzeniem lub zmianą przez Wydawcę dla konkretnego zlecenia, mają charakter szacunkowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
    
  3. Na każdym etapie negocjacji Wydawca może odmówić wprowadzenia zmian do opublikowanego artykułu. W takim przypadku Reklamodawca może skorzystać z uprawnień, o których mowa w pkt. 5.27 Regulaminu.
    
  4. Stosownie do treści pkt. 9.2 Regulaminu powyżej, w ramach ustalania wynagrodzenia, Reklamodawca, w terminie 2 dni roboczych od przesłania przez Wydawcę oferty zmienionego wynagrodzenia ma obowiązek zatwierdzić lub odrzucić otrzymaną ofertę. Brak zatwierdzenia oferty we wskazanym powyżej terminie oznacza odrzucenie oferty, co skutkuje brakiem zawarcia umowy.
    
  5. Akceptacja oferty Wydawcy przez Reklamodawcę odnosi ten skutek, że z jej momentem pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy o wprowadzenie zmian do opublikowanego artykułu, zgodnie ze złożonym przez Reklamodawcę zamówieniem.
    
  6. Zakres wprowadzanych zmian do artykułu nie może dotyczyć jego tematu, ani zmian większych niż 50% objętości jego treści (liczonych w znakach). Zmiany, które nie spełniają tych wymagań oznaczają ofertę Reklamodawcy w przedmiocie opracowania i publikacji nowego artykułu sponsorowanego.
    
  7. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o wprowadzenie zmian do opublikowanego artykułu, co następuje z momentem wskazanym w pkt. 9.5 Regulaminu powyżej, Wydawca zobowiązany jest do wprowadzenia i opublikowania zamówionych zmian w treści artykułu.
    
  8. W związku z wprowadzeniem zmian i publikacją zmienionego artykułu przez Wydawcę, Usługodawca za pośrednictwem zautomatyzowanych funkcji Platformy zwraca się do Wydawcy, aby ten w ciągu 24 godzin od wprowadzenia zmian w publikacji oznaczył w systemie Platformy, iż doszło do takiej zmiany w publikacji. O wprowadzeniu przez Wydawcę modyfikacji, Reklamodawca powiadamiany jest poprzez Platformę lub wysłanie do Reklamodawcy drogą mailową stosownej informacji.
    
  9. Po publikacji zamówionych zmian w artykule i oznaczeniu tego faktu w Platformie, Reklamodawca weryfikuje fakt modyfikacji treści opublikowanego artykułu, natomiast Usługodawca ma takie prawo, ale nie obowiązek. Weryfikacja publikacji polega na sprawdzeniu zgodności wprowadzonych modyfikacji z zawartą w tym względzie umową. Weryfikacja przez Reklamodawcę musi nastąpić najpóźniej do 2 dni roboczych od dnia oznaczenia w Platformie faktu publikacji zmienionej treści artykułu przez Wydawcę. Brak dokonania przez Reklamodawcę zatwierdzenia modyfikacji publikacji we wskazanym terminie upoważnia Usługodawcę do zatwierdzenia publikacji w imieniu Reklamodawcy, co jest jednoznaczne z utratą przez Reklamodawcę prawa do zgłoszenia uwag i poprawek do wykonanej usługi.
    
  10. Wprowadzenie zmian do opublikowanego artykułu nie rodzi zobowiązania Wydawcy do jego utrzymania na portalu przez okres dłuższy niż to pierwotnie ustalono, chyba że w danym przypadku ustalono inaczej. Aby taka zmiana okresu publikacji była możliwa propozycja Reklamodawcy w tym względzie powinna się znaleźć w wytycznych do zmian do artykułu przygotowanych przez Reklamodawcę i będzie stanowić każdorazowo element negocjacji prowadzonych w trybie pkt 9.2 Regulaminu.
    
  11. Komunikacja dotycząca zmian w opublikowanych artykułach odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy.
    
  12. W sprawach nieunormowanych niniejszym punktem stosuje się odpowiednio do okoliczności, postanowienia pkt. 5 i 6 Regulaminu, o ile nie są one sprzeczne z niniejszym pkt. 9 Regulaminu.
    
 10. Statystyki generowane przez Wydawców
  1. Wybrani Wydawcy i ich portale pozwalają na generowanie statystyk za pomocą kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę. Dostęp do tych statystyk jest bezpłatny.
    
  2. Reklamodawcy przy wykorzystaniu Platformy mogą także zamawiać statystyki dotyczące popularności opublikowanych artykułów generowane przez samych Wydawców, tj. bez udziału kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę. Dalsze postanowienia niniejszego pkt. 10 Regulaminu stosuje się wobec statystyk, o których mowa w niniejszym pkt. 10.2 Regulaminu.
    
  3. Wybrani Wydawcy mogą zaznaczyć, że nie świadczą usługi udostępniają statystyk. Wtedy Reklamodawcy nie mają możliwości zamawiania u nich statystyk (w tym odpłatnie). W odniesieniu do Wydawców, którzy dokonają oznaczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dalsze postanowienia pkt. 10 Regulaminu nie znajdują zastosowania.
    
  4. W ramach funkcjonalności Platformy Reklamodawcy mają dostęp do informacji o Wydawcach udostępniających statystyki oraz o zakresie oferowanych statystyk.
    
  5. Dostęp do statystyk Wydawców nie jest zależny od Usługodawcy, w konsekwencji czego Usługodawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji w zakresie stałości tego dostępu, a ewentualna utrata dostępu do statystyk przez Reklamodawcę nie stanowi podstawy do kierowania wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
    
  6. Statystyki udostępniane przez Wydawcę powinny zawierać co najmniej:
   • informację o liczbie odsłon artykułu, lub
   • informację o liczbie unikalnych użytkowników, którzy weszli na podstronę portalu, na której opublikowany jest artykuł;
   • wyraźne oznaczenie artykułu, którego dotyczą statystyki;
   • informację o przedziale czasowym, którego dotyczą statystyki.
     
  7. Z momentem złożenia przez Reklamodawcę zamówienia na udostępnienie statystyk oraz pod warunkiem, że zamówienie takie odpowiada pod względem jego dopuszczalności, zakresu oraz odpłatności odpowiednim postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz REGULAMINU WYDAWCÓW, pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą dochodzi do zawarcia umowy w przedmiocie udostępnienia statystyk opublikowanego artykułu.
    
  8. Stosownie do postanowień REGULAMINU WYDAWCÓW, w przypadku Wydawcy, który zadeklaruje brak możliwości umieszczenia na swoim portalu kodu śledzenia opracowanego przez Usługodawcę, o którym mowa w pkt. 10.1 Regulaminu powyżej, lub umieści taki kod śledzenia opublikowanego artykułu w sposób wadliwy, Reklamodawcy przysługuje prawo jednokrotnego zamówienia u takiego Wydawcy statystyk oglądalności danego artykułu nieodpłatnie, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt. 10.3 Regulaminu powyżej.
    
  9. Postanowienie pkt. 10.7 Regulaminu powyżej nie znajduje zastosowania, jeżeli zgodnie z oświadczeniem Wydawcy, Reklamodawca mógł umieścić w artykule kod śledzenia opracowany przez Usługodawcę, o którym mowa w pkt. 10.1 Regulaminu, ale Reklamodawca nie skorzystał z tej możliwości. W takim przypadku Reklamodawca każdorazowo składając zamówienie musi dokonać opłaty wynagrodzenia za statystyki pozyskiwane od Wydawcy, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt. 10.3 Regulaminu powyżej.
    
  10. Dostęp do statystyk jednego artykułu generowanych przez Wydawców, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie, jest płatny i rozliczany według aktualnych stawek wskazanych w odpowiedniej do tej usługi Wydawców części Platformy. Stawki te mogą ulegać czasowym zmianom stosownie do zasad opisanych w pkt. 12 Regulaminu.
    
  11. Stosownie do postanowień REGULAMINU WYDAWCY, Wydawca powinien udostępnić Reklamodawcy statystyki do 2 dni roboczych od momentu zamówienia ich przez Reklamodawcę, o ile zamówienie zostało złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
    
  12. Udostępnienie pliku ze statystykami przez Wydawcę jest realizowane poprzez odpowiednią funkcjonalność Platformy, przy czym statystyki automatycznie wysyłane są do Reklamodawcy także drogą mailową.
    
  13. Statystyki udostępniane przez Wydawców powinny być dostarczane terminowo, w formie pliku PDF lub graficznego (JPG, PNG). Wydawca ma obowiązek udostępniać statystyki dotyczące konkretnego, wskazanego artykułu, rzetelne oraz – jeżeli to możliwe - uwzględniające specjalne prośby Reklamodawców. W przypadku naruszenia postanowienia niniejszego pkt. 10.13 Regulaminu, Wydawca może ponosić odpowiedzialność bezpośrednio wobec Reklamodawcy.
    
  14. Wydawca nie ma obowiązku spełniać specjalnych wymagań Reklamodawców w zakresie udostępnianych statystyk, tj. innych niż wynikające wprost z postanowień Regulaminu.
    
  15. Komunikacja dotycząca udostępniania statystyk odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Reklamodawca zobowiązuje się do niekontaktowania się z Wydawcą z pominięciem Usługodawcy.
    
 11. Influencer Marketing
  1. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia Reklamodawcy moduł Influencer Marketing, składający się z dwóch narzędzi:
   • moduł „Strefa Ogłoszeń” – umożliwiający Reklamodawcy samodzielne dodawanie ogłoszeń dotyczących realizacji kampanii influencer marketingowej, na zasadach określonych w pkt. 11.2 Regulaminu poniżej;
   • moduł „Lista Influencerów 2.0” – wyszukiwarka Influencerów, do której Reklamodawca uzyskuje dostęp po wykupieniu abonamentu.
     
  2. Influencer Marketing - Strefa Ogłoszeń
   1. Moduł Strefa Ogłoszeń udostępniany jest Reklamodawcom nieodpłatnie. Warunkiem korzystania z modułu jest posiadanie aktywnego konta w Platformie.
   2. Usługodawca poprzez moduł Strefa Ogłoszeń w Platformie umożliwia Reklamodawcom samodzielną współpracę w ramach kampanii influencer marketingowych z Influencerami posiadającymi konto w Platformie.
   3. Kampanią influencer marketingową w rozumieniu Regulaminu jest udostępnienie powierzchni profili społecznościowych Influencera na wybranych kanałach social media w celu realizacji i prezentacji zleconych przez Reklamodawcę Influencerowi za pośrednictwem dostępnego w Platformie modułu Influencer Marketing działań promocji marki, produktów i/lub usług Reklamodawcy (dalej jako: kampania).
   4. W celu rozpoczęcia współpracy z Influencerem, Reklamodawca publikuje w Strefie Ogłoszeń ogłoszenie o zapotrzebowaniu na realizację kampanii za pomocą formularza dostępnego w Platformie. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanego ogłoszenia, w tym także za zgodność z prawem i dobrymi obyczajami realizowanej kampanii.
   5. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie, Reklamodawca otrzymuje oferty od Influencerów zarejestrowanych w Platformie, zainteresowanych współpracą w ramach kampanii.
   6. Komunikacja w sprawie ogłoszenia opublikowanego przez Reklamodawcę w Strefie Ogłoszeń oraz zamówionej kampanii odbywa się bezpośrednio pomiędzy Reklamodawcą a Influencerem.
   7. Usługodawca nie weryfikuje informacji zamieszczanych na koncie Influencerów, dotyczących ich kanałów social media, prezentowanych przez Influencerów zasięgów oraz innych, przekazywanych danych. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji ofert składanych przez Influencerów w odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczane w module Strefa Ogłoszeń.
   8. Usługodawca nie pośredniczy w realizacji kampanii zamawianych poprzez moduł Strefa Ogłoszeń, jak również nie odpowiada za treść, sposób oraz efekty realizacji kampanii. Umowy realizacji kampanii zawierane są bezpośrednio przez Reklamodawcę i Influencera.
   9. Reklamodawca oraz Influencer ponoszą wyłączną odpowiedzialność tak wobec siebie nawzajem jak i wobec stron trzecich za podjętą współpracę w zakresie realizacji kampanii.
   10. Reklamodawca oraz Influencer zobowiązani są do zapewnienia, że publikowany w ramach kampanii materiał reklamowy został prawidłowo oznaczony jako materiał reklamowy, sponsorowany. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji lub nienależytej realizacji powyżej określonych obowiązków przez Reklamodawcę lub Influencera.
   11. W przypadku, gdy w związku z realizacją zamówionej kampanii Influencer otrzymuje od Reklamodawcy wynagrodzenie w formie barterowej lub oferowane mu są jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, np. próbki towarów, towary lub usługi, których promocji dotyczy realizowana kampania, wszelkie rozliczenia należności publiczno-prawnych z tego tytułu, realizowane są bezpośrednio przez Reklamodawcę oraz Influencera, w zależności od zasad określonych w obowiązujących przepisach lub poczynionych ustaleń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji lub nienależytej realizacji powyżej określonych obowiązków przez Reklamodawcę lub Influencera.
   12. Zabronione jest wykorzystywanie przez Reklamodawców oraz Influencerów modułu „Strefa Ogłoszeń” w jakimkolwiek innym celu, aniżeli w celu publikacji ogłoszeń na realizację kampanii oraz składania ofert realizacji kampanii.
     
  3. Influencer Marketing - Lista Influencerów 2.0
   1. Reklamodawca, po uiszczeniu opłaty abonamentowej w wysokości określonej w Platformie, uzyskuje dostęp do wyszukiwarki Influencerów oferowanej przez Usługodawcę, dostępnej w module „Lista Influencerów 2.0”.
   2. Poprzez wykupienie dostępu do modułu Lista Influencerów 2.0, Reklamodawca nabywa prawo do korzystania z wyszukiwarki zawierającej profile Influencerów działających w branży marketingu internetowego, zaawansowanych funkcji filtrowania wyników wyszukiwania, m.in. w zależności od wybranego rodzaju kanału, tematyki prowadzonego profilu, zasięgach Influencera w sieci oraz statystyk dotyczących aktywności danego Influencera oraz jego obserwujących.
   3. Moduł Lista Influencerów 2.0 nie umożliwia bezpośredniego kontaktu z Influencerami.
   4. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane na profilach Influencerów dodanych do wyszukiwarki w module Lista Influencerów 2.0. Usługodawca nie gwarantuje aktualności danych prezentowanych na profilach Influencerów.
     
  4. Influencer Marketing – usługi agencyjne
   1. Niezależnie wobec oferowanych funkcjonalności Platformy, Reklamodawca może zamówić u Usługodawcy świadczenie usług agencyjnych, polegających na pośredniczeniu w realizacji kampanii influencer marketingowych.
   2. Usługodawca świadczy usługi agencyjne na podstawie odrębnych umów, zawieranych z Reklamodawcami na indywidualnie ustalonych zasadach.
   3. W celu podjęcia współpracy w zakresie usług agencyjnych dotyczących realizacji kampanii influencer marketingowych, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: .
     
 12. Rozliczenia i płatności
  1. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług świadczonych przez Usługodawcę, jak również stawki wynagrodzenia Wydawcy za udostępnianie powierzchni portali i publikację artykułów oraz pozostałe usługi Wydawcy, o których mowa w Regulaminie, określają poszczególne dokumenty umieszczone w ramach Platformy, w sekcjach adekwatnych do danej Usługi, z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu poniżej.
    
  2. Usługa influencer marketingu wyceniana jest indywidualnie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w pkt. 11 Regulaminu.
    
  3. Ceny Usług świadczonych przez Usługodawcę określane są przez Usługodawcę w Platformie i mogą ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń między Reklamodawcą i Usługodawcą za wiążące uznaje się stawki obowiązujące w chwili złożenia przez Reklamodawcę zamówienia na daną Usługę.
    
  4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Usług dostępnych poprzez odpowiednie funkcjonalności Platformy płatne jest na rzecz Usługodawcy, na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT.
    
  5. Reklamodawca przed dokonaniem zamówienia zobowiązany jest posiadać odpowiednie środki na koncie w Platformie celem opłacenia zamówienia. Płatności za usługi dokonywane są operacjami kasowymi na środkach w kasie Reklamodawcy, przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności Platformy.
    
  6. Ceny wskazane w Platformie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT).
    
  7. Reklamodawca upoważnia Usługodawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
    
  8. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do pobierania wynagrodzenia, co w szczególności oznacza, iż Reklamodawca nie może dokonywać jakichkolwiek płatności za Usługi bezpośrednio na rzecz Wydawcy, Dziennikarza lub Influencera.
    
  9. Reklamodawca zobowiązany jest do regulowania wszelkich płatności, które w myśl przepisów prawa, są należne na rzecz twórców lub organizacji, które ich reprezentują.
    
  10. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzania zmian cen, stosowania okresowych akcji promocyjnych oraz oferowania dodatkowych rabatów na świadczone Usługi.
    
 13. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca odpowiada wobec Reklamodawcy za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług.
    
  2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
    
  3. Powyższe postanowienie pkt. 13.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zmiany cen Usług oferowanych przez Usługodawcę, określanych przez Platformę.
    
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Platformy lub Usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej w zakresie danej Usługi umowy lub problemy w korzystaniu z Platformy bądź Usług, jeżeli wystąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, jak też wskutek zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.
    
  6. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Reklamodawcy.
    
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług ograniczona jest do wysokości wartości danej Usługi, zgodnie z ofertą zamieszczoną w Platformie, z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość odpowiedzialności Usługodawcy za jedno zdarzenie nie może przekroczyć wartości 3.000,00 złotych.
    
  8. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy, o których mowa w pkt. 13.7 Regulaminu powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
    
  9. Poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada wprost przed Reklamodawcą, odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy dotyczącej określonej Usługi realizowanej na zlecenie Usługodawcy, ale na rzecz Reklamodawcy, przez innych Użytkowników Platformy, odpowiedzialność ponoszą odpowiednio Wydawca, Dziennikarz lub Influencer realizujący taką usługę. Jeżeli taki skutek wymagać będzie przeniesienia na Reklamodawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy, Dziennikarza lub Influencera, Usługodawca ma prawo dokonać odpowiedniej cesji wierzytelności oraz przysługujących mu wobec tych Użytkowników praw dotyczących zgłaszanego roszczenia na Reklamodawcę, na skutek czego Reklamodawca może dochodzić roszczeń bezpośrednio od tych Użytkowników.
    
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, wartość merytoryczną, zgodność z prawem oraz zgodność z rzeczywistością (stanem faktycznym) artykułów przekazywanych do publikacji przez Reklamodawców.
    
  11. Reklamodawca nie ma prawa zamawiania poprzez Platformę publikacji artykułów sponsorowanych, artykułów gościnnych, tworzenia Treści, publikacji linków lub realizacji kampanii influencer marketingowych, służących do reklamy produktów lub usług, których reklama jest niedozwolona na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub co do reklamy których obowiązujące przepisy prawa przewidują jakiekolwiek ograniczenia, skutkujące nielegalnością zamówionej publikacji. Zastrzeżenie wskazane w zdaniu poprzedzającym wyklucza wykorzystywanie przez Wydawcę Platformy oraz oferowanych przez Usługodawcę Usług do publikacji treści promujących produkty i usługi, których reklama i promocja jest niezgodna z prawem, takich jak między innymi: gry hazardowe, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, substancje psychoaktywne, środki odurzające, leki oraz inne środki farmaceutyczne, usługi zbycia, nabycia lub pośredniczenia w transakcji zbycia lub zakupu komórek, tkanek i narządów, usługi medyczne, usługi adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz innych grup zawodowych objętych zakazem reklamy. W przypadku naruszenia przez Reklamodawcę postanowień niniejszego pkt. 13.11 Regulaminu, postanowienia pkt. 13.18 oraz 13.19 Regulaminu znajdują zastosowanie.
    
  12. Usługodawca nie odpowiada za efekty korzystania przez Reklamodawcę z oferowanych przez Usługodawcę Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów w postaci zwiększenia przychodów Reklamodawcy ani gwarancji osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu obrotu związanego z korzystaniem przez Reklamodawcę z Usług.
    
  13. Reklamodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu oraz warunków umów zawartych w oparciu o Regulamin, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej na podstawie Regulaminu umowy.
    
  14. W przypadku gdy realizacja umowy zawartej przez Reklamodawcę na podstawie Regulaminu oraz w ramach funkcjonalności Platformy, wymaga przekazania przez Reklamodawcę jakichkolwiek treści, w szczególności zdjęć, grafik, utworów słownych lub słowno-graficznych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: "utwory”), Reklamodawca zapewnia, że w powyższym zakresie:
   • będzie posiadał autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do takich utworów;
   • wykorzystanie utworów na potrzeby realizacji zawartej umowy nie będzie stanowiło naruszenia autorskich praw osobistych żadnej osoby trzeciej;
   • będzie posiadał wszelkie wymagane zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób trzecich, utrwalonego w ramach utworów;
   • wykorzystanie utworów na potrzeby realizacji zawartej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy jakichkolwiek praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
   • publikacja utworów nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
   • publikacja utworów nie będzie stanowić naruszenia prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  15. Reklamodawca przekazując artykuł sponsorowany lub artykuł gościnny do publikacji, bądź dokonując zamówienia Treści zgodnie z pkt. 8 Regulaminu, zobowiązany jest zapewnić, że przekazywany artykuł lub zamawiana Treść oraz działania związane z zamówieniem i publikacją artykułu lub określonej Treści nie będą stanowiły naruszenia prawa, co w szczególności dotyczy zapewnienia zgodności artykułu lub zamówionej Treści z odpowiednimi przepisami w zakresie reklamy lub promocji, z uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń w zakresie reklamy lub promocji poszczególnych kategorii towarów i usług.
    
  16. W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usług, Usługodawca przekaże Reklamodawcy – jako element zamówionej Treści – zdjęcie lub grafikę, takie zdjęcie lub grafika objęte będą prawami autorskimi należącymi do dysponentów autorskich prawa majątkowych do takich utworów (w szczególności serwisów działających jako banki zdjęć). W takim przypadku Reklamodawca:
   • nie nabywa jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do takiego zdjęcia lub grafiki, poza prawem do jego wykorzystania na własne potrzeby w ramach korzystania z zamówionej Treści, dla celów, dla których została ona zamówiona;
   • zobowiązany jest do zapoznania się z treścią licencji udzielanej przez dysponenta autorskich prawa majątkowych do takiego utworu, wskazanego przez Usługodawcę i przestrzegania jej warunków.
     
  17. Jeżeli przekazując zdjęcie Usługodawca nie zaznaczy inaczej, oznacza to, że zdjęcie lub grafika, o których mowa w pkt. 13.16 Regulaminu pochodzi z serwisu Fotolia by Adobe, lub innego serwisu udostępniającego zdjęcia stockowe, z którego korzysta Usługodawca, a udzielona licencja ma charakter licencji standardowej. Reklamodawca, przed wykorzystaniem zdjęcia, zobowiązany jest zapoznać się z treścią licencji oraz pozostałych wymogów prawnych wskazanych na stronie https://stock.adobe.com/ (lub innej wskazanej przez Usługodawcę), jak też przestrzegać tych wymogów, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
    
  18. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Usługodawcę obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Reklamodawcy lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Reklamodawcę, zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Reklamodawca zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, Reklamodawca zobowiązuje się naprawić szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć koszty poniesionej przez Usługodawcę pomocy prawnej.
    
  19. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.18 powyżej, Reklamodawca obowiązany jest do włączenia się do sprawy na pierwsze wezwanie Usługodawcy, w tym do przejęcia korespondencji z podmiotem lub osobą trzecią, która zgłosiła roszczenie w stosunku do Usługodawcy. Reklamodawca obowiązany jest w całym toku trwania sprawy do współdziałania z Usługodawcą w sytuacji, jeśli całkowite przejęcie roszczenia przez Reklamodawcę nie będzie możliwe oraz do informowania Usługodawcy o wszystkich etapach sprawy oraz jej wyniku.
    
  20. Usługodawca nie jest autorem artykułów lub Treści, które Reklamodawca zamawia lub publikuje w ramach wykonania umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, wobec czego Usługodawca zapewnia, że nabył odpowiednie prawa lub licencje na podstawie czynności prawnych podejmowanych w oparciu o założenie zgodności oświadczeń podmiotów, od których nabył takie prawa ze stanem rzeczywistym. W przypadku, gdy takie oświadczenia strony umowy zawartej z Usługodawcą okażą się być niezgodne ze stanem rzeczywistym, na skutek czego Reklamodawca nie nabędzie praw lub licencji przewidzianych Regulaminem, Usługodawca, jako pośrednik przy dokonywaniu poszczególnych czynności przewidzianych Regulaminem, nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Reklamodawcy, o ile podejmie wszelkie czynności mające na celu przejęcie przez Reklamodawcę wszelkich ewentualnych roszczeń przysługujących z tego tytułu Usługodawcy wobec osób lub podmiotów, których działanie, w tym złożenie niezgodnych z prawem oświadczeń wobec Usługodawcy, skutkowało powstaniem szkody po stronie Reklamodawcy.
    
  21. W przypadku, gdy Platforma zawiera jakiekolwiek odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych, treści takich nie należy poczytywać za będące wyrazem stanowiska Usługodawcy w odniesieniu do kwestii, których takie treści dotyczą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju treści jak również za treść stron internetowych, do których Platforma odsyła.
    
  22. Reklamodawca wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Usługodawcę na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu lub umowy zawartej w wykonaniu Regulaminu.
    
 14. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: lub poprzez kontakt z dedykowanym opiekunem konta Reklamodawcy w Platformie.
    
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
    
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
    
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
    
 15. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych, stosuje się przepisy prawa polskiego.
    
  2. Wszelkie spory między Reklamodawcą i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
    
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów. O zmianach w Regulaminie Reklamodawca będzie informowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie na jego adres e-mail podany w ramach konta Reklamodawcy informacji o zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna także po zalogowaniu się na konto Reklamodawcy w Platformie.
    
  4. Jeżeli Reklamodawca, który posiada w Platformie konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo żądać likwidacji tego konta i zakończenia współpracy.
    
  5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 15.4 Regulaminu powyżej należy przesłać na adres: .
    
  6. Reklamodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, załącznikami do Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
    
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2023 r.