Regulamin dla Influencerów w platformie WhitePress

Wersja obowiązująca od 03.02.2023 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą Platformy internetowej, zlokalizowanej pod adresem whitepress.com (dalej: „Platforma”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet odwiedzających Platformę, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem (dalej: „Użytkownicy”), a jednocześnie są Influencerami w rozumieniu pkt. 1.5 Regulaminu poniżej.
    
  2. Platforma skupia bazę Reklamodawców, Wydawców, Influencerów i Dziennikarzy. Baza, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest weryfikowana i aktualizowana przez Usługodawcę, a jej zmiana nie jest uważana za zmianę Regulaminu.
    
  3. Usługi świadczone są przez spółkę WhitePress Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Legionów 26/28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, zwaną dalej „Usługodawcą”.
    
  4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 tj. z dnia 2016.07.15).
    
  5. Przez „Influencera” rozumie się Użytkownika Platformy umieszczonego przez Usługodawcę w bazie Influencerów, który w sposób zawodowy oraz zarobkowy zajmuje się realizacją kampanii influencer marketingowych oraz udostępnianiem powierzchni swojego konta/kont na portalach społecznościowych (dalej jako: Profil/Profile) w celach promocji produktów oraz usług Reklamodawców, a którego sytuację reguluje REGULAMIN INFLUENCERÓW.
    
  6. Przez „Reklamodawcę” rozumie się Użytkownika Platformy, będącego przedsiębiorcą, którego sytuację reguluje REGULAMIN REKLAMODAWCÓW.
    
  7. Przez dni robocze w rozumieniu Regulaminu uważa się każdy dzień inny niż sobota, niedziela i inny dzień wolny od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Jeżeli Regulamin odwołuje się do „dni” należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
    
  8. Integralną częścią Regulaminu są postanowienia dostępnych na stronie Platformy innych dokumentów, do których niniejszy Regulamin odsyła. Jeżeli postanowienia tych dokumentów będą sprzeczne z treścią Regulaminu, Influencer jest związany postanowieniami Regulaminu, chyba, że z treści Regulaminu lub dokumentów, do których Regulamin odsyła wyraźnie wynika inaczej.
    
  9. Wszelkie Usługi świadczone na podstawie Regulaminu i związane z funkcjonowaniem Platformy przeznaczone są dla osób, które z Usług tych korzystają w celach związanych z własną działalnością gospodarczą i jednocześnie mają one dla nich charakter usług zawodowych. Ilekroć z Usług objętych Regulaminem i związanych z funkcjonowaniem Platformy będzie chciał skorzystać konsument lub przedsiębiorca, dla którego usługi objęte Regulaminem nie mają charakteru zawodowego, wówczas umowy z takim konsumentem lub przedsiębiorcą na realizację oferowanych Usług będą zawierane na warunkach uzgodnionych indywidualnie, a niniejszy Regulamin nie będzie miał w odniesieniu do takiego konsumenta lub przedsiębiorcy bezpośredniego zastosowania, z zastrzeżeniem pkt 2.15 niniejszego Regulaminu.
    
  10. Influencer korzystający z Platformy zobowiązany jest do:
   • korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonalności;
   • korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Platformy lub Usługodawcy;
   • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym;
   • nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej;
   • przestrzegania zakazu dokonywania ekstrakcji danych internetowych (web scraping) oraz uruchamiania jakichkolwiek skryptów, botów lub podobnych narzędzi w ramach Platformy, strony internetowej Usługodawcy oraz wszystkich jej podstron.
     
 2. Rejestracja konta w Platformie
  1. Zarejestrowanym Użytkownikiem Platformy jest Użytkownik, który po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Platformie zakończoną skutecznym założeniem konta.
    
  2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgód w zakresie wskazanym przez Usługodawcę jako niezbędny w celu zakończenia rejestracji, a także zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Akceptacja Regulaminu jest w pełni dobrowolna, ale niezbędna w celu założenia konta oraz korzystania przez Influencera z Usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Influencera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług pomiędzy Influencerem i Usługodawcą, w zakresie Usług wskazanych w pkt. 3.1 oraz pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu.
    
  3. Na skutek rejestracji w Platformie, Influencerowi zostaje przypisane jego konto. Influencer może mieć tylko jedno konto w Platformie. Ostateczną decyzję o rejestracji konta Influencera podejmuje Usługodawca, który może jej odmówić w przypadku niespełniania określonych przez Usługodawcę wymagań przez Influencera lub wskazanych przez niego w ramach zakładanego konta kanałów social media, na których Influencer oferuje usługę udostępniania powierzchni w celu publikacji treści reklamowej (dalej: „Profile”).
    
  4. Influencer musi posiadać pełne prawa do dysponowania oraz rozporządzania Profilami oraz ich zawartością. Jeżeli prawa Influencera do Profilu mają charakter względny, tj. opierają się na umowach o charakterze obligacyjnym, a nie rzeczowym, Influencer zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę oraz udostępnić do wglądu odpowiednie upoważnienie od właściciela Profilu. Powyższe nie uchybia prawu właściciela Profilu do podjęcia bezpośredniej współpracy z Usługodawcą w charakterze Influencera lub innego Użytkownika Platformy.
    
  5. W przypadku zamiaru dokonania zmiany właścicielskiej Profilu udostępnionego przez Influencera w Platformie, Influencer zobowiązany jest do zapewnienia realizacji długoterminowych zobowiązań podjętych w ramach realizacji zamówień składanych przez Reklamodawców w Platformie, jeżeli taka zmiana właścicielska przypada w okresie obowiązywania podjętego zobowiązania.
    
  6. Influencer podczas rejestracji konta w Platformie powinien uzupełnić dane dotyczące posiadanych Profili umożliwiających przekaz reklamowy, w ramach których Influencer oferuje realizację działań marketingowych na rzecz Reklamodawców.
    
  7. Influencer, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT lub nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), zobowiązany jest do zaznaczenia tej okoliczności w procesie tworzenia konta w Platformie.
    
  8. Influencer przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że weryfikacja oraz ostateczna decyzja dotycząca spełniania odpowiednich standardów oraz wymagań przez Profil Influencera podejmowana jest przez Usługodawcę na podstawie jego własnej oceny.
    
  9. Konto Influencera w Platformie może zostać usunięte lub zawieszone przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń, jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Influencer:
   • narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa;
   • działa na szkodę innych Użytkowników Platformy;
   • podczas rejestracji konta podał nieprawdziwe lub niepełne dane, w tym dane dotyczące Profili;
   • nie zalogował się w Platformie przez okres 12 miesięcy; jeśli przerwa w logowaniach trwa dłużej niż 3 miesiące, konto może zostać zawieszone;
   • profile Influencera oferowane w ramach konta na Platformie zostały zduplikowane.
     
  10. Konto Influencera może zostać usunięte także w sytuacji, gdy wszystkie ze zgłoszonych przez Influencera Profili nie spełniają wymagań stawianych przez Usługodawcę.
    
  11. Przywrócenie konta Influencera, które zostało zlikwidowane lub odblokowanie konta Influencera, które zostało zablokowane przez Usługodawcę wymaga usunięcia naruszeń, o których mowa w pkt. 2.8 – 2.10 Regulaminu powyżej, oraz zgody Usługodawcy, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.
    
  12. Influencer oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania powierzchni Profili w celu publikacji treści reklamowych zamówionych poprzez Platformę. Influencer oświadcza ponadto, że podane przez niego w ramach rejestracji konta informacje, w tym informacje dotyczące Profili (w szczególności informacje dotyczące statystyk profili, jeżeli zostają podane przez Influencera) są zgodne ze stanem rzeczywistym.
    
  13. Rejestracja konta w Platformie oraz dodanie Profilu przez Influencera jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia w zakresie dysponowania pełnią praw do Profilu. W szczególności Influencer oświadcza, że udostępnienie powierzchni Profilu w celu publikacji treści reklamowej w ramach Profilu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, nie będzie stanowiło naruszenia obowiązujących w ramach danych platform social media, na których zarejestrowane zostały Profile, regulaminów oraz, że w wymaganym do tego celu zakresie, Influencer posiada odpowiednie zezwolenia oraz zgody. Jeżeli publikacja treści reklamowej w ramach Profilu Influencera wymaga podjęcia dodatkowych działań, w tym zyskania jakichkolwiek zgód lub zawarcia umów, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych lub instalacji plików cookies, Influencer zobowiązany jest do dokonania takich czynności we własnym zakresie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaniechania Influencera w powyższym zakresie.
    
  14. Influencer oświadcza, że w zakresie treści publikowanych na Profilach:
   • będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe lub licencje do takich treści w zakresie w jakim będą one stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   • wykorzystanie takich treści dla potrzeb realizacji zamówienia pozyskanego za pośrednictwem platformy nie będzie powodowało naruszenia autorskich praw osobistych osób trzecich;
   • będzie posiadał wszelkie wymagane zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób trzecich, o ile taki wizerunek zostanie utrwalony w ramach publikowanych treści;
   • stworzenie, publikacja i wykorzystywanie takich treści nie spowoduje naruszenia majątkowych praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowane znaki towarowe, nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, a także nie będzie stanowić naruszenia prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.
     
  15. Influencer zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Kampanii Influencer Marketingowych, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu. Podejmując się współpracy w zakresie realizacji danej kampanii influencer marketingowej (dalej: „kampania”), zamówionej przez Reklamodawcę i zleconej Influencerowi poprzez Platformę, Influencer zobowiązuje się do przestrzegania ww. pkt. 4 Regulaminu.
    
  16. W przypadku skierowania wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z publikacją zamówionych poprzez Platformę treści reklamowych na Profilach Influencera lub zaniechaniem dopełnienia przez Influencera obowiązków wskazanych w pkt. 2.14 powyżej, Influencer zobowiązany jest do przejęcia skierowanych wobec Usługodawcy roszczeń, przystąpienia do toczącego się postępowania i/lub zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z takimi roszczeniami lub postępowaniami oraz do naprawienia wyrządzonej Usługodawcy szkody.
    
 3. 3. Usługi
  W ramach Platformy Usługodawca udostępnia Reklamodawcy moduł Influencer Marketing, składający się z dwóch narzędzi:
  • moduł „Strefa Ogłoszeń” – umożliwiający Reklamodawcy samodzielne dodawanie ogłoszeń dotyczących realizacji kampanii influencer marketingowej, na zasadach określonych w pkt. 11.2 Regulaminu poniżej;
  • moduł „Lista Influencerów 2.0” – wyszukiwarka Influencerów, do której Reklamodawca uzyskuje dostęp po wykupieniu abonamentu.
    
  1. Influencer Marketing - Strefa Ogłoszeń
   1. Moduł Strefa Ogłoszeń udostępniany jest Reklamodawcom nieodpłatnie. Warunkiem korzystania z modułu jest posiadanie aktywnego konta w Platformie.
   2. Usługodawca poprzez moduł Strefa Ogłoszeń w Platformie umożliwia Reklamodawcom samodzielną współpracę w ramach kampanii influencer marketingowych z Influencerami posiadającymi konto w Platformie.
   3. Kampanią influencer marketingową w rozumieniu Regulaminu jest udostępnienie powierzchni profili społecznościowych Influencera na wybranych kanałach social media w celu realizacji i prezentacji zleconych przez Reklamodawcę Influencerowi za pośrednictwem dostępnego w Platformie modułu Influencer Marketing działań promocji marki, produktów i/lub usług Reklamodawcy (dalej jako: kampania).
   4. W celu rozpoczęcia współpracy z Influencerem, Reklamodawca publikuje w Strefie Ogłoszeń ogłoszenie o zapotrzebowaniu na realizację kampanii za pomocą formularza dostępnego w Platformie. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanego ogłoszenia, w tym także za zgodność z prawem i dobrymi obyczajami realizowanej kampanii.
   5. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie, Reklamodawca otrzymuje oferty od Influencerów zarejestrowanych w Platformie, zainteresowanych współpracą w ramach kampanii.
   6. Komunikacja w sprawie ogłoszenia opublikowanego przez Reklamodawcę w Strefie Ogłoszeń oraz zamówionej kampanii odbywa się bezpośrednio pomiędzy Reklamodawcą a Influencerem.
   7. Usługodawca nie weryfikuje informacji zamieszczanych na koncie Influencerów, dotyczących ich kanałów social media, prezentowanych przez Influencerów zasięgów oraz innych, przekazywanych danych. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji ofert składanych przez Influencerów w odpowiedzi na ogłoszenia zamieszczane w module Strefa Ogłoszeń.
   8. Usługodawca nie pośredniczy w realizacji kampanii zamawianych poprzez moduł Strefa Ogłoszeń, jak również nie odpowiada za treść, sposób oraz efekty realizacji kampanii. Umowy realizacji kampanii zawierane są bezpośrednio przez Reklamodawcę i Influencera.
   9. Reklamodawca oraz Influencer ponoszą wyłączną odpowiedzialność tak wobec siebie nawzajem jak i wobec stron trzecich za podjętą współpracę w zakresie realizacji kampanii.
   10. Reklamodawca oraz Influencer zobowiązani są do zapewnienia, że publikowany w ramach kampanii materiał reklamowy został prawidłowo oznaczony jako materiał reklamowy, sponsorowany. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji lub nienależytej realizacji powyżej określonych obowiązków przez Reklamodawcę lub Influencera.
   11. W przypadku, gdy w związku z realizacją zamówionej kampanii Influencer otrzymuje od Reklamodawcy wynagrodzenie w formie barterowej lub oferowane mu są jakiekolwiek świadczenia niepieniężne, np. próbki towarów, towary lub usługi, których promocji dotyczy realizowana kampania, wszelkie rozliczenia należności publiczno-prawnych z tego tytułu, realizowane są bezpośrednio przez Reklamodawcę oraz Influencera, w zależności od zasad określonych w obowiązujących przepisach lub poczynionych ustaleń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji lub nienależytej realizacji powyżej określonych obowiązków przez Reklamodawcę lub Influencera.
   12. Zabronione jest wykorzystywanie przez Reklamodawców oraz Influencerów modułu „Strefa Ogłoszeń” w jakimkolwiek innym celu, aniżeli w celu publikacji ogłoszeń na realizację kampanii oraz składania ofert realizacji kampanii.
     
  2. Influencer Marketing - Lista Influencerów 2.0
   1. Usługodawca publikuje w ramach Platformy zaawansowaną wyszukiwarkę Influencerów. Dokonując rejestracji w Platformie, Influencer wyraża zgodę na udostępnienie danych o jego Profilu na portalu Instagram w module „Lista Influencerów 2.0” w ramach Platformy.
   2. Influencerowi nie przysługuje od Usługodawcy jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu umieszczenia jego Profilu w wyszukiwarce „Lista Influencerów 2.0”.
   3. Moduł Lista Influencerów 2.0 nie umożliwia bezpośredniego kontaktu Reklamodawców i Influencerów.
   4. Usługodawca nie odpowiada za treści umieszczane na profilach Influencerów dodanych do wyszukiwarki w module Lista Influencerów 2.0. Usługodawca nie gwarantuje aktualności danych prezentowanych na profilach Influencerów.
     
  3. Influencer Marketing – usługi agencyjne
   1. Niezależnie wobec oferowanych funkcjonalności Platformy, Reklamodawca może zamówić u Usługodawcy świadczenie usług agencyjnych, polegających na pośredniczeniu w realizacji kampanii influencer marketingowych.
   2. Usługodawca świadczy usługi agencyjne na podstawie odrębnych umów, zawieranych z Reklamodawcami na indywidualnie ustalonych zasadach.
   3. W celu podjęcia współpracy w zakresie usług agencyjnych dotyczących realizacji kampanii influencer marketingowych, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: .
     
 4. Ogólne Warunki Realizacji Kampanii Influencer Marketingowych
  1. Przyjmując do realizacji zamówienie w zakresie realizacji kampanii influencer marketingowej złożone przez Platformę, Influencer oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne oraz zobowiązuje się do realizacji zleconej mu kampanii zgodnie z założeniami ustalonymi w treści zawartej w tym zakresie umowy oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  2. Każda z realizowanych Kampanii musi odpowiadać wymogom obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
    
  3. W ramach zawieranych za pośrednictwem Platformy umów realizacji kampanii, nie jest dozwolone prowadzenie działań marketingowych stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, to jest w szczególności zamawiania oraz realizacji kampanii:
   • stanowiących reklamę sprzeczną z przepisami prawa, w tym w przedmiocie dóbr lub usług, których reklama jest zakazana na podstawie przepisów szczególnych, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
   • stanowiących reklamę wprowadzającą w błąd i mogącą przez to wpłynąć na decyzję odbiorcy przekazu marketingowego co do nabycia towaru lub usługi;
   • stanowiących reklamę odwołująca się do uczuć odbiorców przekazu marketingowego przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
   • stanowiących wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
   • stanowiących istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla odbiorców przekazu marketingowego nagabywanie, przesyłanie na koszt odbiorców niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.
     
  4. W ramach zawieranych za pośrednictwem Platformy umów realizacji kampanii, nie jest dozwolone prowadzenie działań marketingowych służących do reklamy produktów lub usług, których reklama jest niedozwolona na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub co do reklamy których obowiązujące przepisy prawa przewidują jakiekolwiek ograniczenia, skutkujące nielegalnością zamówionej publikacji. Zastrzeżenie wskazane w zdaniu poprzedzającym wyklucza wykorzystywanie Platformy do realizacji działań służących do reklamy lub promocji między innymi: gier hazardowych, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, substancji psychoaktywnych, środków odurzających, leków oraz innych środków farmaceutycznych, usług zbycia, nabycia lub pośredniczenia w transakcji zbycia lub zakupu komórek, tkanek i narządów, usług medycznych, usług adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz innych grup zawodowych objętych zakazem reklamy.
    
  5. Reklamodawca i Influencer ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ustalone warunki realizacji Kampanii Reklamowej, w tym w zakresie jej zgodności z przepisami prawa, tak w przedmiocie treści, podejmowanych aktywności, dopuszczalności reklamy, jak też z tytułu posiadania praw do użytych w kampanii treści i innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.).
    
  6. Influencer zobowiązany jest w sposób wyraźny i jednoznaczny oznaczyć przygotowany i opublikowany na kanale Instagram w ramach danej kampanii marketingowej materiał jako materiał sponsorowany (reklamę), w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Influencerowi przysługuje prawo wyboru odpowiedniego oznaczenia, przy czym Usługodawca sugeruje oznaczanie publikowanych materiałów poprzez użycie funkcji oznaczenia materiału sponsorowanego, udostępnianej przez portal Instagram lub oznaczenia „#reklama” lub „#współpracareklamowa” lub „#postsponsorowany” wraz z jednoczesnym oznaczeniem marki, na rzecz której realizowana jest kampania. Oznaczenie powinno znajdować się w widocznym miejscu oraz być wyraźne. W przypadku relacji lub postów, zalecana jest także wyraźne wskazanie – w formie ustnej lub pisemnej, o charakterze publikowanego materiału.
    
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację zobowiązania Influencera określonego w pkt. 4.5 powyżej, co oznacza, że w przypadku braku realizacji przez Influencera ww. zobowiązania bądź jego nienależytej realizacji, które skutkować będzie skierowaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń bądź nałożeniem przez organy administracji lub organy kontrolne jakichkolwiek kar wobec Usługodawcy jako właściciela Platformy, Influencera zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności oraz pokryć koszty zasądzonych na rzecz osób trzecich odszkodowań lub nałożonych kar administracyjnych, lub dokonać zwrotu tych kosztów w przypadku ich pokrycia przez Usługodawcę.
    
  8. W przypadku, jeżeli na skutek naruszenia przez Influencera i/lub Reklamodawcę postanowień pkt. 4.3 – 4.6 powyżej, wobec Usługodawcy zostaną skierowane przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia, wszczęte zostanie postępowanie sądowe bądź administracyjne lub nałożone zostaną przez organy administracji lub organy kontrolne jakiekolwiek kary, Influencer zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów skierowanych przeciwko Usługodawcy. Ponadto, Influencer zobowiązuje się naprawić szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z postępowaniem wszczętym wobec Usługodawcy lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Usługodawcy, tj. zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Usługodawcę, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Usługodawcę i pokryć poniesione przez Usługodawcę koszty pomocy prawnej. W przypadku, jeżeli na skutek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca poniesie szkodę w postaci utraconych korzyści, Usługodawca ma prawo dochodzić od Influencera i/lub Reklamodawcy odszkodowania w wysokości pełnej wartości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.
    
  9. W przypadku realizacji kampanii influencer marketingowych przy wykorzystaniu usług agencyjnych oferowanych przez Usługodawcę, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu, niezależnie od zawartej między Usługodawcą a Influencerem umowy, Influencer zobowiązany jest do:
   1. realizowania kampanii z zachowaniem najwyższej staranności i dbałości o dobre imię Usługodawcy oraz Reklamodawcy;
   2. zaniechania działań prowadzących do wygenerowania sztucznego ruchu, sztucznych wyświetleń, sztucznych przekierowań lub innych aktywności, które mają wyłącznie imitować zainteresowanie realizowaną kampanią wśród użytkowników i odwiedzających Profile Influencera;
   3. wykonywania zleconych działań pod względem merytorycznym, formalnym i technicznym na najwyższym poziomie wymaganym przy realizacji tego typu usług, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru czynności wykonywanych przez Influencera;
   4. każdorazowo przed publikacją jakichkolwiek treści w ramach realizacji kampanii na Profilu, przesłania Usługodawcy przygotowanego materiału (post, relacja instastories, film, wpis blogowy, vlog) do akceptacji;
   5. w ramach obowiązku, o którym mowa w pkt 4.9.4 powyżej, Influencer zobowiązany jest do:
    • przesłania materiałów w terminie minimum 1 dzień roboczy przed ustaloną datą publikacji; w przypadku publikacji zaplanowanych na sobotę i/lub niedzielę, materiał do akceptacji powinien zostać przesłany najpóźniej do piątku do godziny 14:00;
    • przesłania materiały kompletne, zebrane w jednym pakiecie oraz – w przypadku materiałów, dla których istotna jest kolejność publikacji (np. klatki instastories) – ponumerowane;
    • wstrzymania się z publikacją materiału do czasu otrzymania akceptacji ze strony Usługodawcy;
    • w przypadku zgłoszenia uwag do przesłanych materiałów przez Usługodawcę, Influencer zobowiązany jest dokonać wymaganych przez Usługodawcę poprawek, przy czym obowiązek Influencera wprowadzenia poprawek nie powoduje zmiany ustalonego terminu publikacji, chyba, że Usługodawca wyrazi zgodę na zmianę terminu.
   6. realizowania zleconych działań w ustalonym terminie; w przypadku, gdy w ramach zawartej umowy ustalona została godzina publikacji, maksymalna rozbieżność pomiędzy ustaloną godziną a faktyczną publikacją może wynosić maksymalnie +/- 1 godzinę.
     
  10. W przypadku realizacji kampanii influencer marketingowych przy wykorzystaniu usług agencyjnych oferowanych przez Usługodawcę, o których mowa w pkt. 3.3 Regulaminu Influencer zobowiązany jest do nieusuwania opublikowanych na Profilu materiałów stanowiących element realizowanej kampanii przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty ich opublikowania, chyba, że Usługodawca wskaże Influencerowi inny termin. Nieuprawnione (tj. bez zgody Usługodawcy) usunięcie opublikowanych materiałów przed upływem określonego terminu może zostać uznane za nienależyte wykonanie zawartej umowy realizacji kampanii.
    
 5. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca odpowiada wobec Influencera za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za jej pełną dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
    
  2. Powyższe postanowienie pkt. 5.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zmiany cen Usług oferowanych przez Usługodawcę, określanych przez Platformę.
    
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Platformy lub Usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
    
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej w zakresie danej Usługi umowy lub problemy w korzystaniu z Platformy bądź Usług, jeżeli wystąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, jak też wskutek zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.
    
  5. W żadnym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Influencera.
    
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług nie może przekroczyć wartości 3.000,00 złotych.
    
  7. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy, o których mowa w pkt. 5.6 Regulaminu powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy szkoda zostanie wyrządzona przez Usługodawcę umyślnie.
    
  8. Poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Usługodawca odpowiada wprost przed Reklamodawcą, odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy dotyczącej określonej usługi realizowanej na zlecenie Usługodawcy, ale na rzecz Reklamodawcy, przez innych Użytkowników Platformy, ponoszą odpowiednio: Wydawca, Dziennikarz lub Influencer, realizujący taką usługę. Jeżeli taki skutek wymagać będzie przeniesienia na Reklamodawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy, Dziennikarza lub Influencera, Usługodawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniej cesji wierzytelności oraz przysługujących mu wobec tych Użytkowników praw dotyczących zgłaszanego roszczenia na Reklamodawcę, a także jest upoważniony do przekazania Reklamodawcy danych takiego Użytkownika Platformy w celu umożliwienia dochodzenia przez Reklamodawcę zgłaszanego roszczenia bezpośrednio od danego Użytkownika, na co Influencer wyraża zgodę.
    
  9. Usługodawca nie odpowiada za efekty korzystania przez Influencera z oferowanych przez Usługodawcę Usług, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów w postaci zwiększenia przychodów Influencera ani gwarancji osiągnięcia jakiegokolwiek poziomu obrotu związanego z korzystaniem przez Influencera z Usług.
    
  10. Influencer ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia Regulaminu oraz warunków umów zawartych w oparciu o Regulamin, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej na podstawie Regulaminu umowy.
    
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: .
    
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
    
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
    
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
    
 7. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa.
    
  2. Wszelkie spory między Influencerem i Usługodawcą będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
    
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów. O zmianach w Regulaminie Influencer będzie informowany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie na jego adres e-mail podany w ramach konta Influencera informacji o zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna także po zalogowaniu się na konto Influencera w Platformie.
    
  4. Jeżeli Influencer, który posiada w Platformie konto, nie zaakceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo żądać likwidacji tego konta i zakończenia współpracy.
    
  5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.4 Regulaminu powyżej należy przesłać na adres: .
    
  6. Influencer oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
    
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2023 r.