Surfer SEO Serp Analyzer - nástroj, který byste měli poznat

Aktualizováno: 2021-03-23
Surfer SEO umožňuje provádění SEO a SEM aktivit pomocí podrobných údajů (SEO založené na datech). Pomáhá optimalizovat webovou stránku poskytováním rozsáhlé analýzy hodnotících faktorů. Umožňuje také provést analýzu konkurence a vytvořit link-buildingovou strategii a marketingový obsah.
Vyzkoušejte naši platformu. Působíme mezinárodně.
Zaregistrovat se zdarma

Obsah

Surfer poskytuje tři nástroje různého použití. Serp Analyzer se používá na hloubkovou analýzu top 50 výsledků vyhledávání pro analyzovanou frázi. Content Editor nám pomůže vytvořit obsah optimalizovaný pro vyhledávače, který bude mít šanci umístit se vysoko pro vybraná klíčová slova. Keyword Research nám na druhé straně poskytuje podporu při analýze klíčových slov.

Základní schopnosti Surfera:

 • Analýza hodnotících faktorů pro mobilní a desktopové verze;
 • Průzkum mnoha světových trhů, včetně průzkumů na místní / lokální úrovni;
 • Pomoc se strukturováním obsahu;
 • Podpora pro linkbuilding;
 • Vytváření pokynů pro copywritery;
 • Průzkum klíčových slov.

Tento článek se zaměří na praktické využití nástroje Serp Analyzer. Je k dispozici pouze v anglické jazykové verzi, proto podrobně rozebereme jeho různé funkce, abychom takto usnadnili používání Surfera.

Co znamená data driven?

Data driven je pojem převzatý z anglického jazyka a doslovně znamená "řízené daty". Jsou to všechny činnosti prováděné s využitím tzv. "tvrdých dat". Není možné, abyste zde řídili citem nebo intuicí. Stále více lidí mluví o marketingu založeném na datech nebo organizaci založené na datech. Tvůrci Surfera se zaměřili na SEO založené na datech, které poskytuje celou řadu údajů na plánování efektivních opatření pro zvýšení viditelnosti v organických výsledcích vyhledávače Google (SERP).

Analýza dát v Surferu - kde začít

Surfer Serp Analyzer – hlavní rozhraní
 

Předtím, než začnete s nástrojem pracovat, měli byste si stanovit cíl aktivit. Můžete se například zaměřit na analýzu stávající podstránky z hlediska požadovaného klíčového slova nebo fráze a plánování činností na zvýšení její viditelnosti v SERP.

Pro začátek byste si měli nakonfigurovat report. Po zkontrolování informací ve službě Google Search Console o zdroji, ze kterého se k vám uživatelé dostávají, se rozhodnete, na jaký typ dat se zaměřit - ať už pro mobil (mobilní zařízení) nebo pro desktop (stolní zařízení). I když návštěvnost přichází hlavně z jednoho zdroje, stojí za to strávit alespoň několik minut a udělat třeba jen rychlou komparativní analýzu.

Před vytvořením prvního reportu rovněž vyberete trh nebo oblast, kterou chcete prozkoumat. Máte zde příležitost získat informace o mnoha zemích po celém světě. Pro vybrané trhy jsou tu dokonce regiony nebo města. Například, je možné zúžit výsledky pro 21 míst v Polsku, což umožňuje zacílit lokální údaje. V případě takových poptávek můžete zkontrolovat výsledky výrazu "the best coffee grinders" s údaji jen pro vybrané město.

Surfer Serp Analyzer - příprava dotazu pro výraz "the best coffee grinders" podle celonárodních údajů.
 

NLP zde znamená (v širším smyslu) přirozený jazyk pro analýzu chování uživatelů. Tato funkce není k dispozici pro Česko.

Výběrem možnosti Screenshot přidáte do vygenerované analýzy grafiku, která vám ukáže, jak vidí Google zkoumanou webovou stránku.

Po výběru možností, které vás zajímají, se kliknutím na možnost Create a query vygenerují požadované údaje a váš denní limit pro dotazy se sníží o jeden bod.

Jak funguje Surfer Serp Analyzer?

Nástroj analyzuje prvních 50 výsledků vyhledávání v Google pro vybraná klíčová slova. Hodnocené stránky jsou zkoumány z hlediska obsahu, jakož i dalších faktorů důležitých pro Google. V rámci každého elementu jsou uvedeny korelace, tj. vliv na hodnocení stránek v SERP. Stručně řečeno, toto je report, který vám řekne, co může být pro konkrétní klíčové slovo hodnotné, a to vzhledem k hodnotícím faktorům Googlu pro daný dotaz, lokalitu a specifické potřeby uživatelů.

Vytvoření struktury pro dobrý obsah spočívá v analýze co největšího počtu faktorů a jejich sladění s vysoce umístěnou konkurencí. Když budete brát v úvahu klíčová slova (ale i jiné faktory), které se nacházejí v obsahu většiny top 10 hodnocených webů, můžete zlepšit viditelnost svých stránek.

Celá analýza je založena na předpokladu, že výsledky v top 10 jsou považovány za vysoce kvalitní, což Google algoritmus považuje v konkrétním dotazu pro uživatele za to nejhodnotnější. Cílem tedy není jen sladit se nebo "spárovat" s algoritmem, ale také reagovat na potřeby uživatele. Jakmile nastavíte podobné koeficienty pro svůj obsah, stanete se podobnými své konkurenci a informujete Google, že váš web je stejně hodnotný.

Příliš vysoký, ale i příliš nízký koeficient může mít negativní vliv na zkoumanou webovou stránku. Například nízká saturace klíčových slov způsobí, že webu bude chybět aktuálnost a relevantnost podle fráze, zatímco příliš vysokou saturaci může algoritmus považovat za pokus o manipulaci s hodnocením Google (spam).

Surfer - koeficient z části Body - Exact keyword density (Přesná hustota klíčových slov) pro frázi "the best coffee grinders". Hustotu 0,013 lze považovat za nepřirozenou, protože stránky s vyšším umístěním / hodnocením mají tento koeficient na úrovni nižší než 0,004.

Surfer přiřazuje hodnotící faktory segmentem a rozděluje je do logických kategorií. Pro každou z nich je uveden korelační koeficient (graf připomínající ikonu pokrytí na mobilních telefonech), který nás informuje o vlivu daného faktoru na výsledky organického vyhledávání pro zkoumanou frázi. Pohybem kurzoru nad jeho ikonou zkontrolujete přesné procento korelace. Mění se to v závislosti na rozsahu údajů, které momentálně analyzujeme (např. Při zapnutí nebo vypnutí zobrazení jednotlivých URL adres).

Korelační koeficienty výrazu "the best coffee grinders" pro faktory z části Body.
 

Korelační koeficient vygenerovaný pro každý faktor se získá ve formě přehledného grafu na pravé straně obrazovky. Mění se, stejně jako v případě korelačního koeficientu v závislosti na rozsahu údajů, které zkoumáme. Během analýzy stojí za to zúžit report na stránky, kterým reálně konkurují, abyste mohli zkontrolovat, jaká je skutečná korelace.

Korelační koeficienty fráze "the best coffee grinders" pro prvky ze sekce Body - Partial keywords density, Characters a Partial keywords (Částečná hustota klíčových slov, Znaky a Částečná klíčová slova).
 

Při analýze průměrných údajů stojí za to vyloučit z přehledu ty stránky, které mají zkoumaný faktor na mimořádně vysoké úrovni ve vztahu k jiným stránkám na podobných pozicích. Mohou zbytečně navýšit hodnotu koeficientu a zkreslit jeho průměr (údaje pak nebudou spolehlivé).

Tři domény významně zvyšují průměrný počet znaků v sekci Body, pro výsledky v rozmezí 11-22.

Průměrný korelační koeficient pro top 50 výsledků pro frázi "the best coffee grinders"

 

Korelaci mohou narušit i webové stránky, které nejsou vašimi přímými konkurenty. Při provádění analýzy je proto důležité pamatovat nejen na web, který je předmětem zkoumání, ale i na jeho okolí. V takovém případě označte na grafu vhodné rozpětí výsledků vyhledávání, které chcete analyzovat (např. Od top 20 do top 50). Zúžení dat je možné i na úrovni jednotlivých domén - můžete vypnout zobrazení těch, kterým nechcete konkurovat. Máme na mysli stránky, které se tematicky / obsahově výrazně liší od vašich stránek, nadhodnocují průměr a nejsou vašimi přímými konkurenty (např. Allegro, OLX nebo Ceneo).

Obzvláště užitečnou funkcí je možnost přímého srovnání koeficientů pro váš web s jedním nebo více konkurenčními weby. 

Surfer - Compare your website to competitors (Porovnat váš web s konkurencí) - funkce, která umožňuje analýzu domény, která nerankuje pro zkoumané klíčové slovo.
 

Jaké údaje (hodnotící faktory) vám poskytne Surfer Search Analyzer?

Nástroj zkoumá faktory organických výsledků vyhledávání. Reporty pro Google Ads nejsou dostupné. Analýza by měla být provedena komplexně - pozice obvykle nezávisí jen na hodnotě jednoho faktoru, je třeba zohlednit všechny dostupné faktory. Získané údaje jsou pouze indikací pro další analýzu situace a přijetí vhodných opatření a pomáhají porovnávat web s přímými konkurenty.

Surfer Search Analyzer rozděluje zkoumány faktory do 5 sekcí: Search Visibility, Backlinks, Structure, Quality a Media (Viditelnost ve vyhledávání, Zpětné odkazy, Struktura, Kvalita a Média).
Přístup k jednotlivým faktorům získáváme po rozšíření vybrané sekce.

Search Visibility - testování viditelnosti ve vyhledávání

Segment SEARCH VISIBILITY - viditelnost v organických výsledcích vyhledávání Google. Surfer nám poskytuje údaje tak pro celou doménu (for domain), jako i pro URL adresu (for URL). Pro každou z nich můžete zkontrolovat Number of ranked keywords (Počet rankujících klíčových slov) - počet frází, pro které rankuje, a estimated traffic (Odhadovaná návštěvnost), tj. odhadovaná návštevnost zkoumané domény (vypočítaná na základě počtu, typu a pozici frází pro které doména nebo URL rankuje).

Na grafu můžete vidět počet frází, podle nichž je zkoumána webová stránka a její konkurence viditelná v top 100 výsledcích vyhledávače, a objem návštěvnosti odhadovaný na základě atraktivity fráze a pozice, na níž je stránka umístěna / rank.

Pro doménu - údaje pro celou doménu.

Můžete použít faktory estimated traffic (odhadovaná návštevnost) a number of ranked keywords (počet vysoko umístěných, teda rankujících klíčových slov), abyste zkontrolovali, jak vysoko jsou umístěny "silné" stránky podle zkoumané fráze. Pokud v SERP najdeme pouze stránky s vysokou návštěvností a vysokou viditelností, je to pro nás informace, že bude velmi obtížné nebo dokonce nemožné získat vysokou pozici se stránkou, která má nižší důvěryhodnost. Přítomnost stránek srovnatelné důvěryhodnosti je signálem, že existuje šance na vyšší umístění v organických výsledcích vyhledávání.

Pro URL - údaje pro rankující URL adresu.

V tomto případě number of ranked keywords (počet rankujících klíčových slov) označuje počet klíčových slov, pod kterými je ve výsledcích vyhledávání podstránka viditelná. Estimated traffic (Odhadovaná návštěvnost) je míra návštěvnosti generované zadaným záznamem / položkou. Při nízké odhadované návštěvnosti pro frázi s nízkou konverzí (tedy takovou, která se nepromítá do prodeje) se může vytváření velmi rozsáhlého obsahu ukázat jako neekonomické.

Backlinks - analýza odkazů

Segment BACKLINKS umožňuje prozkoumat vliv odkazů přicházejících na doménu nebo rankujúcí podstránku a na její pozici v organických výsledcích vyhledávání Google. Měli byste pamatovat na to, že pozice webové stránky závisí nejen na jejím obsahu, ale také od příchozích odkazů a chování uživatelů na webové stránce (koeficienty chování). Surfer umožňuje základní analýzu zpětných odkazů pro analyzovanou URL a doménu.

Stejně jako v případě Search visibility (Viditelnosti ve vyhledávaní) kontrolujeme koeficienty pro hlavní doménu (for domain) jako i adresu zkoumané podstránky (for URL). Referring domains (Odkazující domény) znamená počet odkazujících domén, Referring URLs (Odkazující URL adresy) znamená celkový počet všech přicházejících odkazů.

Surfer - koeficienty ze sekce Backlinks Referring domains a Referring URLs pro hlavní doménu - fráze "the best coffee grinders". Počet odkazů vedoucích na doménu má jednoznačný vliv na pozice této fráze, ale není nejdůležitějším faktorem. Ideálním příkladem je Wikipedia, která se i přes značnou důvěryhodnost (počet odkazů výrazně převyšuje konkurenci) nachází až na 32. pozici.

Structure - údaje týkající se struktury rankujících stránek

Dalším segmentem funkce Surfer Search Analyzer je STRUCTURE - koeficienty týkající se struktury (konstrukce / stavby) studované podstránky, rozděleny do několika kategorií. U některých koeficientů z této části budeme zkoumat podobné prvky, takže o nich budeme diskutovat společně.

Body – jak naznačuje název, najdeme zde prvky analyzované podstránky, které se nacházejí v sekci Body. Toto je základní část, ze které začínáte svou práci, ale určitě byste tu neměli přestat. Je také třeba zaměřit se na analýzu statistik nadpisů a odstavců, jakož i faktorů týkajících se rychlosti načítání stránky.

Title – analýza tagu meta title. Název podstránky je jedním z nejdůležitějších prvků na webu, který ovlivňuje umístění ve výsledcích vyhledávání. Zde jsou zvláště důležité prvky, jako například výskyt frází s přesnou nebo přibližnou shodou.

Strong, b – nejde o nic jiného než obsah v "Bold", tedy tučném písmu ve struktuře webu. Příliš mnoho tučného písma v exact nebo partial words (slovech s přesnou nebo částečnou shodou) může znamenat pokus o manipulaci s hodnocením. Je vhodné porovnat obsah konkurence na to, abychom našli zlatou střední cestu.

Paragraphs – zde naleznete statistiky odstavců, na které je obsah rozdělen. I když se tento koeficient může jevit jako triviální, najdete zde mnoho o struktuře obsahu vypracovaného konkurencí. Správná struktura odstavců má určitě vliv na čitelnost textu pro uživatele (uživatelská přívětivost).

Meta description – jeden z meta tagů umístěných ve zdrojovém kódu webové stránky. Momentálně se mu nepřipisuje žádný vliv na umístění webu v SERP, ale může mít určitý vliv na CTR. Dobře navržený má větší šanci povzbudit uživatele k návštěvě vašeho webu.

Img alt – statistika týkající se použití značky alt v grafice záznamu. Přidání frází do popisu obrázků s přesnou a přibližnou shodou může zvýšit aktuálnost vašeho webu a ovlivnit zobrazení obrázků v Google Grafika.

Headings – analýza rankujících podstránek na základě struktury a složení nadpisů v obsahu. Přítomnost klíčového slova v nadpisu H1 je dalším prvkem vedle názvu, který nemůžete vynechat. Důležité jsou i nadpisy nižšího řádu, jako například H2 a níže. Nadpisy nejenže rozdělují obsah, což umožňuje uživateli rychlé "naskenování" článku, ale mají také významný vliv na aktuálnost podstránky a její umístění ve výsledcích vyhledávání. Kliknutím na ikonu "A" vedle každé URL adresy v záložce Search results (Výsledky vyhledávání) můžete zjistit, jaké nadpisy používají vaši konkurenti.

Above the fold – údaje týkající se obsahu zobrazeného v prvním zobrazení stránky. Standardně je to asi 700 px. Zde zkontrolujete, zda je umístění klíčových frází vysoko ve struktuře podstránky důležité pro hodnocení vyhledávacího nástroje v případě fráze, která vás zajímá.

Hidden content – zkoumá prvky, které jsou skryty ve zdrojovém kódu stránky v CSS stylu prostřednictvím atributu "hidden" a nejsou pro uživatele viditelné.

Následující údaje je možné prozkoumat pro většinu výše zmíněných faktorů v části Structure (Struktura):

 • Characters – označuje počet znaků ve zkoumaném elementu
   
 • Missing common words and phrases – zkoumá klíčová slova a fráze, které jsou společné pro top 10 webových stránek. Najdete je také na panelu Common words (Běžná klíčová slova). Koeficient umožňuje zachytit tzv. content gap (obsahovou mezeru), tedy chybějící prvky ve vašem obsahu. Zde najdeme informace o tom, jak analyzovaná stránka zapadá do tematického charakteru zkoumané fráze. Při provádění tohoto průzkumu můžete vyloučit webové stránky z top 10, protože to je skupina dat, na nichž je založena analýza pro tento koeficient. Kontrolujete přítomnost klíčových slov a kde a v jaké hustotě by se měly používat. Pokud to shrneme, provedením auditu dané stránky získáte informace o tom, které fráze byste měli doplnit.

Surfer - korelační koeficient Missing common words and phrases pro frázi "the best coffee grinders" - průměrné zobrazení.

 • How much of the content on the website is hidden koeficient udává, kolik obsahu ve zkoumaném elementu je skrytého v kódu stránky.
 • Number of words in hidden elements označuje počet slov skrytého obsahu.
 • Exact keywords jde o počet klíčových slov s přesnou shodou (v nezměněné formě).
 • Exact keyword density hustota klíčových slov s přesnou shodou se zbytkem obsahu. Jak jsme již vysvětlili výše, příliš velká i příliš malá hustota klíčových slov s přesnou a přibližnou shodou může negativně ovlivnit pozici ve výsledcích vyhledávání.
 • Partial keywords počet výskytů frází s částečnou shodou s analyzovanou frází. Surfer analyzuje obsah stránky a hledá slova, jejichž první tři znaky jsou shodné se slovy v klíčové fázi.
 • Partial keywords density hustota klíčových slov s částečnou shodou.
 • Words statistika slov obsažených v analyzovaném obsahu. V záložce Keywords (Klíčová slova) si můžete stáhnout podrobný report a zjistit, podle kterých klíčových slov rankují zkoumané URL adresy. Možnost Select competitors (Vybrat konkurenci) umožňuje nastavit rozsah dat. Fráze lze třídit podle objemu (odhadovaná měsíční návštěvnost) nebo podle počtu stránek ze zkoumaného rozsahu rankujících na dotaz. Při určování délky obsahu je klíčem záměr uživatele, který hledá informace. Nelze tedy předpokládat, že optimální délka obsahu je stejná pro různé poptávky.

Délka textů na stránce

Zkoumáním toho, jak dlouhý by měl být text, který rankuje na dotaz se vyhnete napsání příliš krátkého textu, který nepřinese dobrý výsledek, a utrácení rozpočtu za příliš dlouhý text, který nemá vliv na viditelnost.

Připravit pro nástroj Surfer příliš dlouhý text se může jevit jako paradoxní. Po analýze počtu slov v obsahu, který Rank pro poptávku SurferSeo uvidíte, že by postačil materiál s méně než 1 800 slovy. Tento průměr je zkreslený zápisem na 8. pozici s 5650 slovy. Účelem této publikace však není zvednout pozici, ale poskytnout komplexní souhrn, který podrobně popisuje možnosti tohoto nástroje.  

Pro výše zmíněné korelační koeficienty je k dispozici analýza Query WordsQuery Partial Words. První představuje údaje pro každé slovo z analyzované fráze, druhá zkoumá slova začínající jejich prvními třemi písmeny (podobně jako v Partial keywords). Count vám řekne o počtu a Ratio o vztahu zkoumaných frází k zbytku obsahu.

Tip:

Jak rychle připravit pokyny pro obsah pomocí programu Surfer? Zanalyzujeme konkurenci, berouce v úvahu:

1. délku obsahu,

2. strukturu obsahu:

 • odseky,
 • počet a typ záhlaví / nadpisů,
 • slova, která by měla být zahrnuta v obsahu (common words a common phrases běžná slova a běžné fráze),
 • použití exact match – přesné shody (počet),
 • kolikrát byste měli použít jednotlivá slova (query word count a ratio pro každou frázi),

3. Odkazy – na analýzu odkazů příchozích na podstránku nebo doménu využíváme sekci zpětných odkazů, o kterých jsme již hovořili výše. Surfer nám také umožňuje podrobně analyzovat vnitřní a i odchozí odkazy. K dispozici jsou následující údaje:

 • Dofollow všechny odkazy s parametrem dofollow,
 • External Dofollow odchozí odkazy s parametrem dofollow,
 • External všechny odchozí odkazy,
 • Internal Dofollow vnitřní odkazy s parametrem dofollow,
 • Internal Nofollow vnitřní odkazy s parametrom nofollow,
 • Link Count počet všech odkazů,
 • Nofollow všechny odkazy s parametrem nofollow,
 • Sponsored link count odkazy z parametrom sponsored,
 • UGC link count odkazy s parametrom ugc,
 • Unique External unikátní externí odkazy. Tento parametr nám říká o počtu unikátních odkazů vycházejících ze studované podstránky. Tyto informace lze použít k vytvoření linkbuildingové strategie. Na stránkách rankujících na frázi, která vás zajímá a s velkým počtem odchozích odkazů, je velmi pravděpodobné, že se vám podaří získat kvalitní tematický odkaz.
 • Unique Internal – unikátní vnitřní odkazy. Počet vnitřních odkazů umožňuje určit, s jakým webem máte dočinění, a zkontrolovat jeho vnitřní strukturu, tedy vnitřní prolinkování. Velké množství unikátních vnitřních odkazů může znamenat, že posuzovaná webová stránka je online obchod nebo rozsáhlý web, který není v přímé konkurenci a dá se vyloučit ze zobrazení korelačního koeficientu.

4. URL - poslední sada koeficientů ze sekce Structure, která analyzuje prvky obsažené v URL adrese.

 • Exact keywords klíčová fráze s přesnou shodou. Jeden z nejdůležitějších prvků, opakovaně zmíněný výše. Zkoumáme ho ve většině elementů struktury stránky, takže by neměl být vynechán ani v adrese rankující podstránky.
 • Partial keywords fráze s částečnou shodou.

Quality - analýza kvality rankujících stránek

V časti QUALITY se analyzuje rychlost zkoumaných webových stránek (Page speed) a výskyt takzvaných strukturálních údajů v jejich zdroji.

Page Speed - rychlost načítání stránky je důležitá pro uživatele (user experience), kteří hledají konkrétní informace. Čas, který uplyne od kliknutí po načtení obsahu, je důležitý nejen na mobilních zařízeních, ale i na desktopech. Pokud se obsah načítá příliš dlouho, může to způsobit, že uživatel rychle opustí web, což může snížit jeho hodnocení v Googlu. Mezi nejčastější chyby patří umístění velkých (těžkých) grafických elementů na web a příliš mnoho skriptů, které se aktivují při otevření stránky. Proto stojí za to zkontrolovat:

 • HTML size [B] - velikost HTML kódu stránky v bajtech,
 • HTML size/character count - velikost HTML kódu webu ve vztahu k počtu znaků v něm,
 • Load time (ms) - čas načítání měřený v milisekundách,
 • Total page size [kB] -celková velikost stránky měřená v kilobajtech. Pokud je příliš velká, stránka se načítá déle, což mohou uživatelé, zejména ti, kteří mají horší připojení na internet, vnímat negativně.
 • Total page size/character count - celková velikost stránky vydělená počtem znaků,
 • Time to first byte - (TTFB) měřený v milisekundách, je čas potřebný k načtení prvního bajtu dat. Čím je hodnota TTFB menší, tím rychleji se stránka načte. Za jeho průměrnou optimální hodnotu se považuje 300 ms.>

Structured Data - jsou značky (tagy) umístěné v kódu webové stránky, které popisují a kategorizují elementy na webové stránce způsobem, který je srozumitelný pro Google algoritmus. Surfer umožňuje analyzovat použití mnoha populárních tagů, které byly seřazeny podle nejběžněji používaných typů. Kromě kontroly údajů pro každou značku zvlášť, máte také možnost určit typy použitých značek. Tyto informace lze nalézt výběrem Total structured data types.

Surfer Serp Analyzer - strukturální data implementované na jednom z webů rankujúcích na poptávku "the best coffee grinders".

Tip:

Jak udělat rychlé změny na webu, které pomohou zlepšit jeho viditelnost (low-hanging fruit) pomocí Surfera? Nejprve zkontrolujeme správnost a provedeme změny ve frázi s přesnou shodou v následujících elementech:

 • Title,
 • H1,
 • Above the fold,
 • Body stránky (hustota/nasycení frází).

V dalším kroku zlepšíme výsledky pro

 • Page speed,
 • TTFB,
 • Load time.

MEDIA - údaje týkající se grafiky obsažené v rankujících stránkách

V poslední části koeficientů Surfera- MEDIA - můžete analyzovat konkurenci z hlediska počtu grafik, které se nacházejí v obsahu. V tomto případě to závisí na typu analyzovaného dotazu. Uživatel, který hledá informace o ženských účesech, bude čekat materiál s mnoha grafikami, na rozdíl od osoby s bolestí zubu, která chce najít kontaktní údaje na nejbližšího zubaře. Počet obrázků na posuzované stránce je vyjádřen koeficientem Number of elements (Počet elementů).

Práce s grafem korelačních koeficientů

Přizpůsobení grafu vaší analýze je velmi jednoduché.

- Filter by URL - v záložce Search results extrahuje URL adresy, které obsahují námi zadaný řetězec znaků.

- Averages - představuje dva typy zobrazení. Průměrování (kolektivní analýza) umožňuje pozorování korelace, poskytuje průměrnou hodnotu pro skupinu stránek. Po deaktivaci této možnosti poskytuje údaje pro jednotlivé stránky. Při porovnávací analýze s konkrétní stránkou je možné použít jednotkové (single) zobrazení.

- Outside links – je analýza pouze toho obsahu, který není prolinkován s jinými podstránkami webu.

Exclude all pages/Include all pages - umožňuje vyloučit nebo povolit všechny analyzované stránky v záložce Search results. Tato možnost je užitečná, pokud chcete analyzovat pouze několik vybraných stránek.

Export all/Export selected - funkce stahování dat pro všechny / vybrané stránky ve formátu CSV.

Tip:

Průměr pro daný faktor můžeme určit na základě několika vybraných webových stránek. Chcete-li generovat údaje pro prvních 6 výsledků, musíte povolit funkci Averages a nastavit její hodnotu na 6. Pokud chcete vygenerovat průměr pro náhodné stránky, pomocí možnosti Exclude all pages vyloučíte zahrnutí údajů pro všechny stránky a potom kliknete na ikonu oka (Include URL in chart and audit), čímž zahrnete do reportu URL adresy, které mají být zkoumány, a stejně jako v příkladu výše, použijete funkci Averages s příslušně přiřazenou hodnotou.

Záložky pod korelačním grafem umožňují generovat souhrnu obsahu údaje pro nejdůležitější koeficienty.

Surfer Serp Analyzer - záložky s podrobnostmi o nejdůležitějších koeficientech
 

Záložka Search results

Search results - obsahuje stránky s top 50 výsledky vyhledávání pro danou frázi. Compare your website to competitors (Porovnat váš web s konkurencí) umožňuje přidat ke své analýze další URL adresu. Ikony vedle každé adresy stránky určují následující:

- Explore text of important elements (Prozkoumejte text důležitých prvků) - Title, Meta description, nadpisy H1 - H6, fráze v "Bold" a skrytý obsah zkoumané stránky,

- Structured data - strukturální údaje implementovány v kódu stránky,

Show on chart - čára v grafu, která usnadňuje srovnání koeficientu testované stránky s konkurencí,

- Screenshot - grafika zobrazující přehled / report webu načten algoritmem Google,

Domain backlinks - zjednodušená analýza odkazů vedoucích na vybranou stránku. Na analýzu struktury odkazů přicházejících na web nepotřebujeme externí nástroje, jako jsou Ahrefs nebo Majestic. Surfer nám umožňuje provést základní analýzu vybrané stránky. Zkontrolujeme takové údaje, jakými jsou počet backlinků, klíčová slova nebo kotvy. Můžete generovat údaje pro celou doménu, jakož i pro uvedenou URL adresu.

- Audit - Surfer audit obsahuje informace o relevantních faktorech ovlivňujících pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání.

Záložka Keywords

Keywords nám umožňuje zkontrolovat, na která klíčová slova Rank top 50 stránek, jejich počet a odhadovanou organickou návštěvnost, kterou z těchto klíčových slov měsíčně získávají. Najdeme zde také odhadovaný měsíční objem vyhledávání těchto frází.

Surfer Serp Analyzer – visible keywords (Viditelná klíčová slova)

Záložka Popular words a Popular phrases

Popular words a Popular phrases - zde naleznete klíčová slova a fráze, které se vyskytují na dané podstránce s nejvyšší frekvencí. Toto je absolutní hodnota a hustota / saturace slova nebo výrazu ve vztahu k celému obsahu. Umožňují vám zkontrolovat, zda je studována fráze hlavním tématem webstránky, nebo zda je například součástí rozsáhlejší studie diskutující o širších souvislostech.

Záložka Common words a Common phrases

Common words a Common phrases - zde najdete slova a fráze, které jsou společné pro více analyzovaných stránek, které se nacházejí v top 10.

Záložka Prominent words and phrases

Prominent words and phrases - slova a fráze, které se ve výsledcích vyhledávání objeví více než jednou na nejméně dvou webových stránkách umístěných ve výsledcích vyhledávání.

Záložka Common backlinks

Common backlinks - seznam domén, které odkazují na top 20 stránek. Najdete zde informace o tom, na kolik stránek z top 20 výsledků vyhledávání odkazují stránky a URL adresy.

Rychlý audit stránky se Surferem

Pro každou stránku, ať už z organických výsledků nebo ručně zadanou URL adresu, můžete vygenerovat zjednodušený audit, který porovnává analyzovanou stránku s prvními 5 výsledky. Poskytuje údaje, které vám pomohou optimalizovat web. Pozoruhodná je možnost sdílení reportu s kolegou, klientem nebo správcem webu. Pomocí vytvořeného odkazu je možné zkontrolovat pokyny bez nutnosti přihlášení se přímo do Surfer. V auditu naleznete koeficienty analyzované Surferem s pokyny na to, jaké změny je třeba provést, abyste se přiblížili k nejvýše umístěné konkurenci. Takový audit vygenerujete kliknutím na tlačítko Audit, které uvidíte při analyzovaných webových stránkách v záložce Search results.

V generovaném reportu/přehledu najdete informace jako například:

Surfer Serp Analyzer - report auditu sdíleného přes link, týkající se jedné ze stránek s umístěním na druhé podstránce výsledků vyhledávání pro výraz "the best coffee grinders".

Missing common backlinks - prohledávání seznamu domén odkazujících na konkurenci nám může napovědět, kde najdeme ideální místo k přidání odkazu na naši webovou stránku. Surfer označuje, kolik stránek z top 20 výsledků vyhledávání obsahuje odkaz z dané domény. Společné příchozí odkazy lze zkontrolovat i v záložce Common backlinks.

True density - tento element označuje výrazy a slova, která mohou být relevantní pro dané téma. Najdete zde příklady použití fráze v obsahu, počet výskytů fráze na naší webstránce a navrhovaný počet jejích výskytů. Při určování důležitosti analyzované fráze pomáhá Relevance (relevance / souvislost s téma), která udává procento jejího výskytu v top 10 stránkách. Fráze, které nejsou kotvami, nejsou zahrnuty v analýze klíčových slov.

Ostatní skupiny ukazatelů jsou koeficienty, které jsou nám již známé a souvisí se slovy obsaženými na stránce: Words, Exact keywords, Partial keywords a údaje týkající se počtu různých elementů přítomných ve struktuře webové stránky: Number of elements, Time to first byte a Load time (ms).

Jak tento nástroj využít v praxi? Ve službě Google Search Console hledáme fráze s velkým počtem zobrazení, které se umísťují na pozicích 8-15 (příklad rozsahu). Vybíráme ty, jejichž návštěvnost se bezprostředně přeměňuje na konverzi, a na základě vygenerovaného auditu a údajů pro jednotlivé koeficienty provedeme na naší webové stránce příslušné změny. Pokud se přiblížíme k první pětce, zlepší se tím naše viditelnost v žebříčku Googlu pro frázi, která nás zajímá.

Shrnutí

Surfer Serp Analyzer je jedním z nástrojů dostupných v Surferu, který umožňuje realizaci on-page a off-page SEO aktivit založených na podrobné analýze hodnotících faktorů. Informace shromážděné nástrojem umožňují práci s "tvrdými" daty. Analyzujeme konkurenci, která je již vysoce umístěna pro zkoumání dotazu, abychom zjistili, které faktory algoritmus zohledňuje při určování pořadí.

Pro koho?

Pro lidi, kteří pracují se "široce pojatým" internetovým marketingem a hledají pokyny pro optimalizaci webových stránek, podporu při vytváření odkazů a přípravu pokynů pro copywritery v rámci inbound-marketingové strategie.

Kolik stojí Surfer?

Nejlevnější plán (Hobby) stojí od 24,2 USD měsíčně při ročním předplatném. Za plány, které budou vyhovovat spíše náročnějším uživatelům (SEO a SEM agentury) zaplatíte měsíčně 82,5 USD, 165,6 USD nebo 541,7 USD, v závislosti na zvoleném balíčku.

Vaše komentáře (0)
Tým WhitePress® si vyhrazuje právo odstranit urážlivé komentáře, které obsahují vulgární slova nebo nesouvisí s předmětem diskuse.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Více informací
 • Článek ještě nebyl komentován.
Správcem osobních údajů fyzických osob, které používají webové stránky whitepress.com a všechny jejich podstránky (dále jen Služba) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), je společně "WhitePress" s.r.o. se sídlem v Bielsku-Białé, na adrese ul. Legionów 26/28, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bielsku-Białé, 8. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a další společnosti WhitePress Group (dále jen: Správce).

Registrací k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, zejména e-mailu, týkajících se přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností WhitePress s.r.o. a jejími důvěryhodnými obchodními partnery, kteří mají zájem o marketing vlastního zboží nebo služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Odesláním formuláře prohlašujete, že jste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Více informací o zpracování a právním základu zpracování vašich osobních údajů společností WhitePress s.r.o., včetně vašich práv, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Přečíst vše
Doporučené články