WEBOLDAL ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI

 

 1. Általános rendelkezések
  1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében a whitepress.com honlapot és annak valamennyi aloldalát (a továbbiakban: Honlap) használó személyek személyes adatainak kezelője: "WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, székhelye Bielsko-Biała, ul. Legionów 26/28, bejegyezve a Bielsko-Białai Kerületi Bíróság, az Országos Bírósági Nyilvántartás 8. gazdasági osztálya által vezetett Országos Bírósági Nyilvántartás vállalkozói nyilvántartásába KRS-szám: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, valamint a WhitePress Csoport más társaságai (a továbbiakban együttesen: ügyintéző).
    
  2. Az Ügyintéző a következő e-mail címen érhető el: .
    
  3. A jelen Adatvédelmi szabályzat a Weboldalt látogató és használó minden egyes személyre (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozik.
    
  4. Az Adminisztrátor tájékoztat, hogy a Weboldalon elérhető valamennyi tartalom törvényi védelem alatt áll, beleértve a szerzői jogokat és a védjegyoltalmi jogokat is, és az Adminisztrátor előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, érvénytelenség terhe mellett semmilyen módon nem használható fel, kivéve az 1994. február 4-i, a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény értelmében vett művek engedélyezett személyes felhasználását.
    
  5. A fent említett megengedett használaton túlmenő bármilyen tevékenység nem megengedett, és polgári és büntetőjogi felelősségre vonást eredményezhet.
    
  6. A Rendszergazda törekszik a Felhasználók magánéletének védelmére, különösen azáltal, hogy minden, a törvény által előírt óvintézkedést megtesz a Felhasználók adatainak az elvesztés, megsemmisítés, nyilvánosságra hozatal, illetéktelenek hozzáférése és visszaélés elleni védelme érdekében. A Felhasználók megfelelő intézkedésekkel hozzájárulhatnak adataik biztonságához, beleértve az interneten található személyes adatokat is (pl. a hozzáférési jelszó gyakori megváltoztatásával, betűk és számok kombinációjának használatával).
    
  7. Minden egyes Felhasználó maga dönti el, hogy él-e az adatai feldolgozásának ellenőrzésére vonatkozó jogaival (lásd az alábbi 5. szakaszt ). Az olyan jogok gyakorlása, amelyek ahhoz vezetnek, hogy az Adatkezelőt megakadályozzák a személyes adatok feldolgozásában, amennyiben azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükségesek, egyenlő a szóban forgó szolgáltatásról való lemondással.
    
  8. A Rendszergazda nem felelős azon weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért, amelyekre a Felhasználó a Weboldalon található linkekre kattintva átirányításra kerül.
    
  9. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot naprakészen tartsa.
    
  10. Ha nem ért egyet a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, kérjük, ne használja a Szolgáltatást.
    
 2. Személyes adatok feldolgozása, az adatkezelés céljai, az adatkezelés jogalapja'
  1. A Weboldalt látogató Felhasználók személyes adatait a Rendszergazda közvetlenül az érintettektől szerzi be.
    
  2. A személyes adatok megszerzése automatizált módon történik. Az alábbiakban a személyes adatok azon kategóriáit találja, amelyeket az Adatkezelő feldolgoz:
    
   Érintett személyek A személyes adatok típusa Feldolgozási célok A feldolgozás jogalapja
   A Szolgáltatást látogató felhasználó internetes forgalmi információk a tisztviselő jogi kötelezettségeinek teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
   alapvető sütik a Szolgáltatás működése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
   egyéb sütik lásd a 7. pontot GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
   e-mail cím (a hírlevélre feliratkozó felhasználó) hírlevelek küldése, kért kereskedelmi információk küldése, közvetlen marketing célú kapcsolatfelvétel automatizált hívórendszerek segítségével GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
    
  3. A Tudásbázis fül alatt elérhető hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatait a Rendszergazda és a saját termékeik vagy szolgáltatásaik értékesítésében érdekelt szervezetek közvetlen marketingtevékenysége céljából dolgozzák fel - a Felhasználóknak a Honlaphoz kapcsolódó kereskedelmi információkat, a Honlapon keresztül elérhető új tartalmakat, valamint a Tudásbázis fülhöz kapcsolódó konferenciákkal és képzésekkel kapcsolatos kereskedelmi információkat küldenek - az adatkezelés alapja a Felhasználó kifejezett hozzájárulása. Ha a Felhasználó nem adja beleegyezését, a Rendszergazda nem kezeli a Felhasználó adatait marketing célokra.
    
  4. A 2.3. pontban említett hírlevél-szolgáltatás aktiválása a weboldalon elérhető űrlapon keresztül történik, majd a Felhasználó által a feliratkozáskor megadott e-mail címre küldött linkre kattintva. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely alapján a Felhasználó bármikor visszavonhatja a korábban adott hozzájárulását, és azonnali hatállyal lemondhat erről a szolgáltatásról, ha megfelelő kérelmet nyújt be a Rendszergazdához. A hírlevél-szolgáltatás részeként a Rendszergazda által küldött minden egyes üzenetben található egy link, amely lehetővé teszi a szolgáltatás ilyen módon történő megszüntetését(opt-out lehetőség). A hírlevél-szolgáltatás megkezdését és megszüntetését a Rendszergazda a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött megfelelő üzenetekkel igazolja.
    
  5. A Felhasználó - preferenciáinak megfelelően - kifejezett hozzájárulását adhatja ahhoz is, hogy az Adatkezelő által kínált szolgáltatások vagy áruk közvetlen marketingje céljából kereskedelmi információkat küldjön elektronikus kommunikáció, különösen e-mail útján, és hogy automatizált hívórendszerek segítségével közvetlen marketing céllal felvegyék vele a kapcsolatot.
 3. A személyes adatok továbbítása és a címzettek
  1. Az Adatkezelő jogos érdekének gyakorlása során az Adatkezelő az alábbiakban megjelölt célokból az alábbi adatkategóriákat közli az alábbi címzettekkel:
    
   Érintett személyek Az adatok címzettjei Adatkategória Az átutalás célja
   A Szolgáltatást látogató felhasználó Internetszolgáltatók, adatközpontok internetes forgalmi információk szerver hosting, adatmentés
   elektronikus levélszolgáltatók (e-mail) e-mail cím (a hírlevélre feliratkozó felhasználó) hírlevél küldése, kért kereskedelmi információk küldése
   közigazgatási hatóságok, rendes bíróságok, állami hatóságok olyan információk és adatok, amelyeket a tisztviselőnek jogszabály alapján közzé kell tennie a tisztviselőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése
 4. Személyes adatok tárolása
  1. A felhasználók személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg a felhasználó nem gyakorolja a személyes adatai feldolgozásának megszüntetéséhez vezető jogait(lásd az alábbi 5. szakaszt), a felhasználó vissza nem vonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását (ha a feldolgozás kizárólag hozzájáruláson alapul), vagy le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásról a leiratkozási lehetőséggel.
    
  2.  A Felhasználó és az Adatkezelő között fennálló vagy lehetséges jogvita esetén, valamint az Adatkezelő jogos kötelezettsége fennállása esetén az Adatkezelő továbbra is tárolhatja azokat a személyes adatokat, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az Adatkezelő megvédje és/vagy gyakorolja jogait, illetve teljesítse kötelezettségeit.
 5. A Szolgáltatást génybe vevők jogai
  1. A Felhasználó jogosult arra, hogy a Rendszergazdától megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e, és ha ez a helyzet, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen az adatokhoz és a következő információkhoz:
    
   • a feldolgozás célja;
     
   • az érintett személyes adatok kategóriái;
     
   • tájékoztatás a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akiknek a személyes adatokat átadták vagy átadják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek esetében;
     
   • amennyire lehetséges, a személyes adatok megőrzésének tervezett időtartama, és amennyiben ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai;
     
   • tájékoztatás arról a jogról, hogy az adatkezelőtől kérheti az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen;
     
   • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról szóló tájékoztatás;
     
   • tájékoztatás az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is, mint a a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említettek szerint, valamint az ilyen döntéshozatal módjára vonatkozó lényeges információk, továbbá az ilyen adatkezelésnek az érintettre gyakorolt jelentősége és előrelátható következményei - jelenleg az Adatkezelő nem végez és nem is tervez ilyen típusú tevékenységet.
     
  2. A felhasználó jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését. Az adatkezelés céljait figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.
    
  3. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok azonnali törlését kérje ("az elfeledtetéshez való jog"), és az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
    
   • a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy más módon feldolgozták;
     
   • az érintett visszavonta az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
     
   • az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincsenek kényszerítő erejű jogos indokai, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
     
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
     
   • a személyes adatok törlésére az európai uniós jog vagy valamely olyan tagállam joga alapján fennálló jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, amelynek az Adatkezelőre is vonatkozik;
     
   • a személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték.
     
   The administrator reserves the right to refuse to delete User data if its retention is necessary for the purpose of settling claims or if required by applicable law.
    
  4. Az érintett jogosult arra, hogy a következő esetekben kérje az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását:
    
   • A felhasználó megkérdőjelezi a személyes adatok helyességét - egy bizonyos ideig, amely lehetővé teszi a rendszergazdának, hogy ellenőrizze az adatok helyességét;
     
   • a feldolgozás jogellenes, és a felhasználó tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
     
   • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de a felhasználónak szüksége van rájuk követelésének megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
     
   • A felhasználó a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen - mindaddig, amíg nem állapítják meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett tiltakozásának indokaival szemben.
     
  5. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat az Adatkezelő akadályoztatása nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
    
   • az adatkezelésre a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás alapján vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján kerül sor; és
     
   • a feldolgozás automatizált módon történik.
     
  6. Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje el, amennyiben ez technikailag lehetséges.
    
  7. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben a feldolgozás az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
    
  8. A felhasználónak joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál - a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnökénél, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.
    
  9. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak kezelése hozzájárulás alapján történik, a Felhasználó hozzájárulása bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.
    
  10. Az Adatkezelővel a jelen Adatvédelmi Szabályzattal és a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésekben, beleértve a Felhasználó jogainak gyakorlását is, a következő kommunikációs csatornákon keresztül lehet kapcsolatba lépni:

   − e-mail:

   − postal address: "WhitePress" sp. z o.o. ul. Legionów 26/28, building G, 43-300 Bielsko - Biała.
 6. Elemző eszközök és reklámok
  1. Google Analytics

   A weboldal a Google LLC (a továbbiakban: Google) által biztosított Google Analytics eszközt használja. A Google Analytics saját cookie-kat használ a Felhasználók más webhelyekkel vagy alkalmazásokkal való interakcióinak nyomon követésére. A Google Analytics által gyűjtött adatok gyűjtése elvileg névtelenül történik, és nem teszi lehetővé a Felhasználók azonosítását. A Google Analytics által gyűjtött adatok közé tartozhatnak például a következők: hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, demográfiai adatok, a használt eszközre, rendszerre, böngészőre, képernyőfelbontásra, nyelvi beállításokra, internetszolgáltatóra, internetkapcsolat típusára vonatkozó információk, valamint a Felhasználó viselkedése a weboldalon.

   A Google Analytics által gyűjtött adatokkal kapcsolatos részletes információk a oldalon található Google Analytics adatvédelmi szabályzatban találhatók: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
    
  2. Google hirdetések

   A weboldal a Google Ads eszközt használja, amely egy olyan hirdetési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a reklámüzenetek a Google tulajdonában lévő csatornákon keresztül eljussanak Önhöz. A Google Ads például a következő típusú adatokat gyűjti: az internetes keresőmotorba beírt keresési lekérdezések, a Felhasználó más weboldalakon végzett tevékenységének nyomon követési adatai. Általános szabályként a Google Ads által gyűjtött adatok nem azonosítják Önt egyedileg.

   A Google hirdetésekkel kapcsolatos részletes információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók, amely a következő címen érhető el: https://policies.google.com/privacy.

   A felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításain keresztül önállóan lemondhat a Google Ads általi nyomon követésről. A Google Hirdetések általi nyomon követés leállításának módjáról szóló részletes információkért kérjük, kövesse a linket: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.

    
  3. Remarketing

   The website uses the remarketing function offered by Google Analytics in combination with the Google Ads tool provided by Google.

   A remarketing az interneten folytatott reklámtevékenységek egyik módja. A reklámtevékenységek célzottan azokat az embereket célozzák meg, akik meglátogatták a Weboldalt. A cookie-kon alapuló mechanizmusok segítségével meghatározzák a Felhasználó érdeklődését egy adott termék vagy szolgáltatás iránt, amely alapján egy konkrét marketingüzenetet küldenek a Felhasználónak. Marketingüzenetek jelennek meg a Felhasználó számára, amikor a Felhasználó a Google keresőmotorját használja, weboldalakat böngészik vagy a közösségi hálózatokon való jelenlétének részeként.

   A felhasználók önállóan kikapcsolhatják a remarketing opciót a használt eszközökön a link alatt elérhető kikapcsolási lehetőséggel: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
    
  4. Google adatvédelmi irányelvek

   A Google által feldolgozott személyes adatok feldolgozásának és védelmének alapelveiről a Google adatvédelmi szabályzatában található részletes információ, amely a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy.
    
  5. Facebook Pixel

   A Webhely a Meta Platforms Inc. által biztosított Facebook Pixel funkciót használja. A Facebook pixel egy rövid kód, amelyet a weboldalán helyez el, hogy a hirdetések hatékonyságát mérje az Ön tevékenységeinek elemzése alapján. A Facebook Pixel a hirdetések megfelelő célközönségre történő megcélzására, a marketingüzenetek automatikus konfigurálására és a display hirdetések teljesítményének mérésére szolgál.

   A Meta Platforms Inc. által feldolgozott személyes adatok feldolgozásának és védelmének alapelveiről részletes információkat a Facebook adatvédelmi irányelvei tartalmaznak, amelyek a következő linken érhetők el: https://www.facebook.com/policy.php.
 7. Információk a sütikről
  1. A cookie egy olyan szöveges fájl, amelyet a Felhasználó beleegyezésével egy weboldal szervere tárol a Felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén. Az ilyen cookie-k tartalmának lekérdezése vagy olvasása csak az érintett weboldal szerverének szintjén lehetséges. Minden egyes süti egyedi a Felhasználó böngészőjéhez, és anonim információkat tartalmaz, például egy egyedi azonosítót és a weboldal nevét.
    
  2. A sütik személyes adatoknak is minősülhetnek, amelyekre a jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.
    
  3. A Rendszergazda olyan sütiket használ, amelyek a Weboldal működéséhez feltétlenül szükségesek. A többi sütit a Rendszergazda a Felhasználó hozzájárulása alapján használja. Az alábbiakban a Weboldalunkon használt sütikről talál információkat:
    
   Cookie szolgáltató A sütik használatának célja Cookie fajtája
   WhitePress ellenőrizze az Oldal biztonságát és integritását alapvető (kötelező)
   WhitePress statisztikai célokra, a Weboldal Felhasználók általi használatának bemutatására, a weboldalnak a Felhasználók igényeihez való testreszabására és optimalizálására, a Weboldal aloldalainak megtekintésére vonatkozó statisztikák készítésére. alapvető (kötelező)
   WhitePress a weboldalon a Felhasználó viselkedésének elemzése annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatásokat és tartalmakat az érintett Felhasználó egyéni érdeklődéséhez, igényeihez és szükségleteihez igazítsa. választható
   Google LLC a Felhasználók viselkedésének elemzése a weboldalon, hirdetési szolgáltatások, újramarketing, mérés és elemzés szolgáltatások. választható
   Meta Platforms Inc. reklámszolgáltatások, re-marketing, mérési és elemzési szolgáltatások választható
   HotJar Ltd. a felhasználói magatartás elemzése a weboldalon választható
   HubSpot Inc. a felhasználói magatartás elemzése a platformon, elemző és mérési szolgáltatások, marketing, értékesítési folyamatok támogatása opcionális
   LinkedIn Corporation reklámszolgáltatások, re-marketing, mérési és elemzési szolgáltatások opcionális
    
  4. Azok a szervezetek, amelyek a Felhasználó hozzájárulása alapján a Szolgáltatáson belül cookie-kat telepíthetnek és használhatnak, a Rendszergazda és:
    
   • Google LLC, headquartered in Mountain View, California, United States. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi szabályzatáról, kattintson ide: https://policies.google.com/privacy;
     
   • Facebook Inc. based in Menlo Park, California, United States. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi szabályzatáról, kattintson ide: https://www.facebook.com/policy.php;
     
   • HotJar Ltd, a máltai jog szerint bejegyzett zártkörű részvénytársaság. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi szabályzatáról, kattintson ide: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
     
   • HubSpot Inc. székhelye Cambridge, Massachusetts, Egyesült Államok. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi szabályzatáról, kattintson ide: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
     
   • LinkedIn Corporation, székhelye: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok. Ha többet szeretne megtudni a rendszergazda adatvédelmi szabályzatáról, kattintson ide: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
     
  5. The Website uses session cookies, which are deleted when you stop using the Website and close your web browser window, as well as persistent cookies, which are stored on the devices through which you use the Website for a specific period of time or until they are deleted.
    
  6. A sütikből származó adatokat a sütik típusától függően tárolják: (i) a Weboldal használatának időtartamára (munkamenetfájlok), (ii) amíg a Felhasználó nem gyakorolja a személyes adatai feldolgozásának megszüntetéséhez vezető jogait (lásd a fenti 5. szakaszt), vagy (iii) amíg a Felhasználó vissza nem vonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását.
    
  7. A Felhasználó önállóan és bármikor megváltoztathatja a cookie-kra vonatkozó beállításokat, meghatározva a cookie-knak a Felhasználó eszközén történő tárolásának és hozzáférésének feltételeit. A Felhasználó az előző mondatban említett beállításokat az internetes böngészőjének beállításai vagy a szolgáltatás konfigurációja révén módosíthatja. Ezek a beállítások megváltoztathatók, különösen oly módon, hogy a webböngésző beállításaiban blokkolja a sütik automatikus kezelését, vagy minden alkalommal tájékoztatja a Felhasználó eszközén történő elhelyezésükről. Detailed information on the possibility and methods of using cookies is available in the settings of your software (web browser).
    
  8. A sütik feldolgozásához való hozzájárulását bármikor kezelheti a következő gombra kattintva itt.
    
 8. A felelősség kizárása
  1. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra és vállalatokra, amelyek elérhetőségei a oldalon találhatók.
    
  2. A Weboldalon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy más hasonló tartalmak kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv értelmében vett ajánlatnak, és nem képezhetik alapját az Adatkezelővel szembeni követeléseknek.
 9. Záró rendelkezések
  1. A jelen Webhely adatvédelmi irányelvei 04.09.2023 -tól hatályosak.