Tarcza Antykryzysowa: ile i jakie można otrzymać wsparcie - komplet informacji

Zaktualizowano: 2020-04-01
Tarcza Antykryzysowa
Nie każdy chce czytać długą i zagmatwaną ustawę, którą 31 marca 2020 roku podpisał Prezydent. Jednak ta ustawa pozwala małej firmie uzyskać istotne wsparcie finansowe. W artykule dokładnie opisujemy, z jakich mechanizmów mogą skorzystać samozatrudnieni oraz małe i większe firmy.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

WhitePress® oraz nasi Partnerzy poświęcili wiele godzin, żeby podsumować wszystkie te elementy Tarczy Antykryzysowej, które mogą się przydać wydawcom, marketerom oraz osobom zatrudnionym na różnych umowach. Chcemy dzielić się wiedzą i mamy nadzieję, że poniższe opracowanie pozwoli na skorzystanie z tego co na dzisiaj zaproponował nam ustawodawca.

Dla małej firmy najprostszą formą pomocy jest zwolnienie z ZUS (niestety wielu osób to nie dotyczy, nawet samozatrudnionych), pożyczka 5000 zł (dla mikroprzedsiębiorców, której często nie trzeba będzie zwracać) oraz świadczenia postojowe (dotyczy firm, którym spadły obroty).

Wszystkie formy pomocy finansowej wymagają wysyłania wniosków. Dlatego warto już teraz śledzić te możliwości. Większość wniosków można złożyć lub przygotować tutaj: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mala-firma-do-50-pracownikow (albo będzie można).
 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Uwaga, już można składać wnioski: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
 

Płatnik zatrudniający pracowników

Dla płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych:

Zwolnienie z nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.   

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.
 

Płatnik niezatrudniający pracowników 

Płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15681 zł).
 

DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW DLA OSÓB NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Spadek obrotów o:  

 • co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,  
 • co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może przedłużyć okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.  

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.
 

POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW 

Dla mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat spełniał łącznie następujące warunki: 

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  
 • osiągnął roczny przychód poniżej 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 milionów euro. 

Do grupy mikroprzedsiębiorców należy każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet ta, która nie zatrudnia pracowników.  

Pożyczka jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i może być udzielona do wysokości 5000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (obecnie 1,05%). Nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.
 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie przeznaczone dla osób:   

 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Nie może ono podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Świadczenie jest jednorazowe, ale Rada Ministrów może przyznać ponowną wypłatę świadczeń z tego instrumentu.

Musi dojść do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.   

Świadczenie przysługuje:

1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:  

 • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  

2. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli:  

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

Wniosek składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
 

DOFINANSOWANIE PRZEZ STAROSTĘ CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK 

Dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, u których wystąpił odpowiedni spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Analizuje się zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.  

Uzależnione jest od spadku obrotów gospodarczych, tj. w przypadku spadku obrotów o:  

 • co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 50% łącznych wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;  
 • co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 70% łącznych wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 90% łącznych wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.  
 
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.  

Uwaga: przedsiębiorca ma obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy okresowi dofinansowania.
 

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym albo
 • obniżonym wymiarem czasu pracy.  

Spadek obrotów rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w dwóch wariantach:

 • nie mniej niż o 15%, licząc łączne obroty w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy, w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
 • nie mniej niż o 25% w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r., w porównaniu do miesiąca poprzedniego. 

 
Przedsiębiorca musi spełniać następujące dodatkowe kryteria: nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub Fundusz Pracy do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości. 

Dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. 

Dwa scenariusze:

Wymagane jest porozumienie z pracownikami (związki zawodowe lub przedstawiciel pracowników). Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków. Jest to pomoc de minimis.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: a) w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń; b) w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy. Dotyczy więc tylko tych pracowników, na których otrzymano dofinansowanie.
 

Ogromne podziękowania dla Piotra Pochmary z Dirlango za przygotowanie podstaw do opracowania artykułu.

Wasze komentarze (4)
Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Teem

  A osoby mające DG i etat mogą ubiegac sie o zawieszenie składek ZUS (zdrowotnej)?

  2020-04-04, 08:02
 • Dagmara

  Pragnę zwrócić uwagę, iż nieterminowe opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne powoduje "wyrzucenie" z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla osób samozatrudnionych. Sugerowałabym opłacenie składek w terminie (pamiętając, że liczy się data wpływu należności), a następnie po uzyskaniu odpowiedzi ze strony organu rentowego zrobiłabym korektę nadpłaty.
  Mając na uwadze praktykę organu i niechęć do wypłacania zasiłków, a także fakt przeliczenia na nowo podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie, a przecież niejednokrotnie "wypracowywujemy" sobie wyższą podstawę.
  Natomiast nowe rozwiązanie wprowadzone specustawą okresu bezskładkowego niewątpliwie wpłynie na wysokość podstawy wymiaru składek przeliczaną z ostatnich 12 miesięcy rzutując na świadczenia przyszłe (zasiłki).
  Z ostrożności życiowej zalecałabym ograniczone zaufanie dla ustawodawcy oraz w przypadku skorzystania z propozycji "tarczy antykryzysowej" zastosowanie art.43 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  2020-04-02, 19:37
 • Paweł

  Należy wysłać wniosek (link u góry) i na pewno nie płacić (to warunek, bo Ci nie oddadzą)

  2020-04-02, 08:47
 • Zbygniew

  Czy ZUS odpowie na nasze zgłoszenia w trybie natychmiastowym, czy też z założenia po wysłaniu wniosku po prostu mamy nie płacić ZUSu, a najwyżej później nas ktoś dojedzie, gdy coś nie będzie się im zgadzało? A może mamy płacić i otrzymamy zwrot?

  zbygniew.pl

  2020-04-02, 07:22
Polecane artykuły
consent mode
Consent Mode v2 - standard przetwarzania danych, który musisz znać

Consent Mode pojawił się jako odpowiedź na zaostrzające się regulacje, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Europie czy California Consumer Privacy Act (CCPA) w USA. Te i podobne regulacje wprowadziły wymóg uzyskania wyraźnej zgody od użytkowników przed zastosowaniem plików cookie służących do celów śledzenia lub personalizacji. W rezultacie firmy muszą zmienić sposób, w jaki podchodzą do przetwarzania danych osobowych.

reklama adwokatow
Reklama adwokatów. Co wolno, a czego nie wolno w Internecie?

W warunkach rynkowych korzystanie z reklamy jest powszechne, jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać bez ograniczeń - dotyczy to szczególnie prawników, którzy muszą liczyć się z różnego rodzaju restrykcjami. Naruszenie obowiązujących zasad dotyczących reklamy może prowadzić do negatywnych skutków, nie wyłączając odpowiedzialności prawnej. W tym artykule przyjrzymy się regulacjom związanym z reklamą adwokatów.

Jak reklamować zakłady bukmacherskie? Wytyczne i wymagania dotyczące reklamy i publikacji związanych z bukmacherką 

Reklama zakładów bukmacherskich w Polsce jest obwarowana licznymi przepisami. Legalni bukmacherzy mogą promować się w określony sposób i w konkretnych miejscach. Z tego artykułu dowiesz się na co pozwala ustawa hazardowa, jakie są ograniczenia oraz na co należy zwrócić uwagę, publikując treści kierujące do stron bukmacherskich. Na końcu znajdziesz najpopularniejsze formy reklamy wśród bukmacherów w Polsce.