O nás

Obchodné podmienky pre copywriterov

Podmienky pre Copywriterov a Žurnalistov na platforme WhitePress®

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky definujú pravidlá poskytovania elektronických služieb prostredníctvom Webovej stránky dostupnej na internetovej adrese www.whitepress.sk a www.whitepress.net (ďalej len „Webstránka“) pre koncových používateľov internetu, ktorí navštívia Webstránku, rozhodnú sa spolupracovať s Poskytovateľom služby (ďalej len „Používatelia“) a majú súčasne postavenie Žurnalistu podľa týchto Podmienok.
    
  2. Webstránka zhromažďuje databázu Inzerentov, Vydavateľov, Influencerov a Žurnalistov. Databáza sa priebežne obnovuje a akékoľvek jej zmeny sa nepovažujú za zmenu Podmienok.
    
  3. „Poskytovateľom služby“ sa rozumie spoločnosť WhitePress s.r.o., so sídlom na adrese Mlynská 27, 040 01, Košice, IČO: 52 416 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 46491/V.
    
  4. „Inzerentom“ sa rozumie Používateľ Webstránky, ktorý je podnikateľom a ktorého situáciu regulujú PODMIENKY PRE INZERENTOV.
    
  5. „Vydavateľom“ sa rozumie Používateľ Webstránky, ktorý je Poskytovateľom služby zaradeným do databázy Vydavateľov a jeho situáciu regulujú PODMIENKY PRE VYDAVATEĽOV. Vydavateľ publikuje články na svojich webových portáloch alebo blogoch.
    
  6. „Influencerom“ sa rozumie Používateľ Webstránky, ktorý je Poskytovateľom služby zaradený do databázy Influencerov a ktorého situáciu regulujú PODMIENKY PRE INFLUENCEROV.
    
  7. „Žurnalistom“ sa rozumie používateľ Webstránky, ktorý je Poskytovateľom služby zaradený do databázy Žurnalistov a ktorý si predtým na Webstránke zaregistroval účet, a ktorý produkuje články a iný obsah objednaný Inzerentom alebo Poskytovateľom služby a ktorého situácia je definovaná týmito Podmienkami.
    
  8. „Profilom“ sa rozumejú informácie o osobe (napr. autorovi alebo Žurnalistovi), ktorá vytvára obsah na účte Žurnalistu.
    
  9. „Autorským zákonom“ sa rozumie zákon č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
    
  10. Žurnalista môže zastupovať viaceré osoby (autorov/iných Žurnalistov), a to výlučne za podmienky, že sú tieto osoby so Žurnalistom v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu, na základe ktorého Žurnalista vykonáva majetkové práva k nimi vytvoreným dielam vo vlastnom mene a na vlastný účet v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona, ako aj práva a povinnosti opísané v týchto Podmienkach. V takejto situácii možno takéto osoby pridať pod jeden účet a každý z nich má vytvorený samostatný Profil.
    
  11. „Pracovnými dňami“ sa v zmysle Podmienok rozumie každý deň okrem soboty alebo nedele alebo dňa pracovného pokoja. Ak Podmienky odkazujú na „dni“, rozumejú sa tým kalendárne dni.
    
  12. Neoddeliteľnou súčasťou Podmienok sú ustanovenia ďalších dokumentov dostupných na Webstránke, na ktoré tieto Podmienky odkazujú. Ak sú ustanovenia týchto dokumentov v rozpore s obsahom Podmienok, Žurnalista je viazaný ustanoveniami Podmienok, pokiaľ v príslušných dokumentoch nie je uvedené inak.
    
  13. Tieto Podmienky sa vzťahujú na osoby, ktoré používajú Služby a/alebo Webstránku na účely spojené s ich vlastnou podnikateľskou činnosťou. V prípade, ak o využívanie Služieb prejaví záujem spotrebiteľ alebo podnikateľ, pre ktorého by Služby podľa týchto Podmienok nesúviseli s jeho podnikateľskou činnosťou, Poskytovateľ s nimi uzatvorí zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.
    
 2. Služby
   
  1. Služby poskytované Poskytovateľom služby spočívajú najmä v sprístupnení Webstránky a jej funkcií, vrátane možnosti vytvorenia účtu, sprístupnenia komunikačných nástrojov, možnosti pridávania reklám a sprostredkovania komunikácie medzi Inzerentmi, ktorí majú záujem získať originálne texty, infografiky a ďalšie práce na rôzne témy a Žurnalistami, ktorí poskytujú služby vytvárania takéhoto obsahu na objednávku („Služby“).
    
  2. K uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služieb s Poskytovateľom služby dochádza po prijatí Podmienok Používateľom. Rozsah a spôsob používania Služieb je špecifikovaný Poskytovateľom služby v obsahu Podmienok a v dokumentoch, na ktoré Podmienky odkazujú, prípadne v iných súvisiacich dokumentoch (zmluvách) uzatvorených medzi Poskytovateľom služby a Používateľom.
    
  3. Služba spojená so sprístupnením Webstránky je poskytnutá v okamihu získania prístupu na Webstránku alebo k jej vybraným funkciám.
    
  4. Dostupnosť vybraných Služieb a funkcií Webstránky je Poskytovateľom služby spoplatnená. Ich rozsah a spoplatnenie je uvedené v cenových ponukách dostupných na Webstránke, ktoré odkazujú na danú Službu. K uzavretiu zmluvy o platených Službách dochádza v čase uvedenom v ustanoveniach Podmienok týkajúcich sa danej Služby.
    
  5. Pred uzavretím konkrétnej zmluvy v rámci funkcií Webstránky sú zmluvné strany (Inzerent a Žurnalista) povinné potvrdiť správnosť zadanej objednávky a potvrdiť prijatie objednávky.
    
  6. Ak zmluvná strana pred uzavretím zmluvy potvrdí prijatie ponuky/objednávky druhej zmluvnej strane, ktorú je možné vykonať tiež automaticky pomocou funkcií Webstránky, výsledkom tohto potvrdenia nie je uzavretie zmluvy, ale iba účinok, že ponuka zaväzuje stranu predkladajúcu ponuku/objednávku.
    
  7. Uzavretie zmluvy a jej podmienok bude potvrdené e-mailom zaslaným zmluvným stranám v rámci funkcií Webstránky.
    
  8. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
    
  9. Služby je možné využívať na PC, Mac alebo podobnom počítači pripojenom na internet vybavenom operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux alebo podobne) a webovým prehliadačom (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektoré služby a nástroje môžu vyžadovať prístup k e-mailovému účtu a použitie zverejnených služieb môže vyžadovať aplikáciu Adobe Flash Player verzie 9 alebo novšej a podporu JavaScript, pokiaľ nie je uvedené inak.
    
  10. Počas používania Webstránky sú do počítačového systému Používateľa inštalované súbory cookies nevyhnutné na správne fungovanie Webstránky. Pravidlá používania súborov cookies sú uvedené v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
    

   
 3. Registrácia na Webstránke
  1. Registrovaný Používateľ systému je Používateľ, ktorý po prijatí ustanovení Podmienok dokončí registračný postup na Webstránke a úspešne si založí účet.
    
  2. Registračný postup spočíva vo vyplnení elektronického registračného formulára, prijatí Podmienok a vyjadrení súhlasu v rozsahu uvedenom Poskytovateľom služby a prečítaní si ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. Po prijatí týchto Podmienok Žurnalistom nasleduje uzavretie zmluvy medzi Žurnalistom a Poskytovateľom služby o podmienkach používania Webstránky a jej funkcií (a dostupnosti) v súlade s bodom 2.2 týchto Podmienok.
    
  3. Žurnalista je povinný oboznámiť sa s rozsahom ním poskytovaných služieb, ktoré sú dostupné v jeho paneli pri vytváraní Profilu.
    
  4. Počas procesu registrácie účtu na Webstránke by mal Žurnalista vyplniť informácie o copywriterských službách, ktoré poskytuje, a to pre každý Profil, ktorý vytvorí, vrátane predmetu/tematiky článkov, ktoré píše a iného obsahu, ktorý vytvára, ako aj ďalších informácií, ako sú vzdelanie, skúsenosti, portfólio, popis služieb, ako aj navrhované cenové podmienky pre jednotlivé ním poskytované služby.
    
  5. Ak je pod daným účtom vytvorených niekoľko profilov, vyššie uvedené informácie by mali byť vyplnené pre každý Profil.
    
  6. Žurnalista sa zaväzuje, že údaje poskytnuté pri registrácii účtu bude udržiavať aktuálne. Akákoľvek komunikácia zo strany Poskytovateľa služby sa bude uskutočňovať na základe kontaktných údajov, ktoré sú Žurnalistom aktuálne uvedené na Webstránke, pričom Poskytovateľ služby sa spolieha na ich správnosť a úplnosť. Všetky dôsledky neaktualizovania týchto údajov bude znášať Žurnalista.
    
  7. Žurnalista, ktorý nie je platcom DPH alebo je zaregistrovaný v inom ako obchodnom registri, by mal v Profile uviesť tieto skutočnosti.
    
  8. V prípade pochybností o informáciách poskytnutých Žurnalistom (vzťahuje sa na informácie o každom Profile pod jeho účtom), môže Poskytovateľ služby od neho vyžadovať, aby:
   - doplnil, opravil, aktualizoval informácie;
   - poskytol ďalšie údaje, dokumenty potvrdzujúce správnosť poskytnutých údajov, v podobe a čase určenom Poskytovateľom služby pod podmienkou pozastavenia alebo vymazania účtu alebo Profilu Žurnalistu.
    
  9. Informácie o Žurnalistovi a jednotlivých Profiloch v rámci účtu Žurnalistu sú sprístupnené prostredníctvom Webstránky Inzerentom. Informácie o každom Profile Žurnalistu môžu byť sprístupnené na internete ako súčasť webovej stránky venovanej danému Profilu Žurnalistu („Vizitka Žurnalistu“).
    
  10. Žurnalistovi je po úspešnej registrácii vytvorený jeho účet. Žurnalista môže mať na Webstránke iba jeden účet. Konečné rozhodnutie o registrácii urobí Poskytovateľ služby, ktorý ho môže odmietnuť, ak Žurnalista nespĺňa požiadavky stanovené Poskytovateľom služby.
    
  11. Žurnalista berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby je oprávnený na základe vlastného uváženia posúdiť, či Žurnalista spĺňa požiadavky Poskytovateľa služby. Pri tomto posudzovaní sa Poskytovateľ služby riadi oprávnenými záujmami Inzerentov ako konečných objednávateľov a príjemcov Služieb.
    
  12. Poskytovateľ služby môže na základe vlastného uváženia vymazať alebo pozastaviť účet alebo ktorýkoľvek Profil Žurnalistu bez akéhokoľvek oznámenia, ak Žurnalista:
   1. porušuje ustanovenia Podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov;
   2. riadne neplní svoje povinnosti, čo sa týka najmä plnenia povinností Žurnalistu v rámci poskytovania jeho služieb, včasnej komunikácie s Poskytovateľom služby a včasnej komunikácie s Inzerentmi;
   3. uvádza údaje, ktoré sú nepravdivé alebo neúplné;
   4. údaje sú vyplnené nedbalo (napr. obsahujú gramatické a štylistické chyby);
   5. z uvedených údajov vyplýva, že Žurnalista (alebo akákoľvek osoba uvedená v Profile Žurnalistu) nie je profesionálnym dodávateľom služieb pre vytváranie obsahu;
   6. 6. v ostatných prípadoch uvedených v Podmienkach. 
     
  13. Založenie alebo pridelenie nového účtu Žurnalistovi, ktorého účet bol zrušený, je podmienené odstránením porušení, pre ktoré bol účet zrušený a súhlasom Poskytovateľa služby, ktorý nie je povinný ho udeliť.
    
 4. Spôsob objednávania a realizácie Copywriterských služieb
  1. Inzerent si môže prostredníctvom funkcií Webstránky objednať realizáciu špecifických copywriterských služieb poskytovaných Žurnalistom, ktoré zahŕňajú vytvorenie, úpravu, opravu obsahu/textu a ďalšie služby uvedené v Cenníku.
    
  2. Služby Žurnalistu si Inzerent môže objednať nasledovne:
    
   1. Inzerent si priamo vyberie z dostupného zoznamu Žurnalistov Žurnalistu, u ktorého si chce objednať vybranú Službu, alebo;
   2. Inzerent zverejní požiadavku na copywriterskú službu a vyberie si Žurnalistu z tých, ktorí vyjadrili vôľu takúto službu mu poskytnúť;
    následne je vybraný Žurnalista informovaný o doručení objednávky („Objednávka“) a jej obsahu prostredníctvom funkcií Webstránky.
     
  3. V zadanej Objednávke je Inzerent povinný špecifikovať copywriterské služby, ktoré chce využiť, a ďalšie informácie, ktoré sú podstatné pre riadne vybavenie Objednávky, t.j. predmet/tému a pokyny týkajúce sa obsahu, informácie o požadovanom štandarde obsahu, termíne realizácie služby a navrhovanej odmene.
    
  4. Žurnalista je oprávnený vyjednávať podmienky zadanej Objednávky a odmietnuť plnenie Objednávky, pričom takéto odmietnutie by mal odôvodniť. Ak Žurnalista nepotvrdí Inzerentovi prijatie Objednávky do 24 hodín od prijatia oznámenia o doručení Objednávky, má sa za to, že Objednávku odmietol.
    
  5. Žurnalista je oprávnený priamo kontaktovať Inzerenta iba prostredníctvom Webstránky a iba na účely spojené s realizáciou pridelenej Objednávky. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zasahovať do komunikácie medzi Žurnalistom a Inzerentom s cieľom zabezpečiť riadne plnenie Objednávky a súlad Služieb s Podmienkami.
    
  6. Ak sa Žurnalista rozhodne zrealizovať Objednávku, ktorá mu bola pridelená, je povinný ju vykonať v súlade so špecifikáciami určenými Inzerentom a s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ služby nie je v žiadnom prípade zodpovedný za kvalitu copywriterských služieb poskytovaných Žurnalistom.
    
  7. Žurnalista je povinný v rámci plnenia Objednávky vytvoriť výstup vlastnou tvorivou duševnou činnosťou („Dielo“) a zaslať ho na schválenie Inzerentovi prostredníctvom Webstránky, o čom je Inzerent okamžite informovaný.
    
  8. Inzerent je v termíne, ktorý je zakaždým dohodnutý v obsahu danej Objednávky („Termín“), oprávnený schváliť Dielo zaslané Žurnalistom alebo vyjadriť k nemu pripomienky. Pokiaľ Inzerent vyjadrí pripomienky po Termíne, najneskôr však do 2 pracovných dní po Termíne, je oprávnený k Dielu vyjadriť iba jeden komentár/pripomienku. V prípade, ak Inzerent ani do 2 pracovných dní po Termíne neuvedie k Dielu žiadne pripomienky, má sa za to, že Objednávka bola vybavená riadne a bez vád.
    
  9. V prípade včasného oznámenia pripomienok k Dielu je Žurnalista povinný Dielo upraviť podľa požiadaviek Inzerenta do 2 pracovných dní od prijatia oznámenia o pripomienkach.
    
  10. Pokiaľ Žurnalista vyhodnotí pripomienky Inzerenta ako neopodstatnené, je oprávnený odstúpiť od realizácie Diela alebo využiť Arbitrážne konanie (podľa bodu 12 a nasl. tohto článku Podmienok). V prípade odstúpenia od realizácie Diela nie je Inzerent oprávnený Dielo použiť a Žurnalistovi nevzniká nárok na odmenu.
    
  11. Pokiaľ Inzerent po oznámení pripomienok vyhodnotí, že Dielo napriek opravám nezodpovedá jeho očakávaniam, je oprávnený využiť Arbitrážne konanie (podľa bodu 12 a nasl. tohto článku Podmienok).
    
  12. Arbitrážne konanie vykonáva Poskytovateľ služby, ktorý je oprávnený:

   a) zrušiť Objednávku (Objednávka sa v takom prípade považuje za neuskutočnenú, zmluva uzavretá vo vzťahu k danej Objednávke medzi Poskytovateľom služby a Žurnalistom zaniká, Inzerent nie je oprávnený Dielo využiť a Žurnalistovi nevzniká nárok na odmenu.)

   b) schváliť Objednávku (v takom prípade vzniká Žurnalistovi nárok na odmenu za poskytnuté služby podľa pravidiel stanovených v Podmienkach)

   c) čiastočne schváliť Objednávku (v takom prípade znáša pomernú časť nákladov na odmenu Žurnalistu s províziou pre Poskytovateľa služby Inzerent)

   d) zrušiť Objednávku, ale uznať čiastočnú odmenu pre Žurnalistu za vykonanú prácu (v takom prípade znáša náklady na odmenu Žurnalistu s províziou pre Poskytovateľa služby Inzerent; Inzerent však nie je oprávnený Dielo použiť), pričom rozhodnutie Poskytovateľa služby v Arbitrážnom konaní je konečné a nepodlieha reklamačným procesom.
    
  13. Pri rozhodovaní v Arbitrážnom konaní sa Poskytovateľ služby riadi:

   a) obsahom vypracovaného Diela so zmenami a doplneniami, ktoré porovnáva s obsahom Objednávky (kvalita obsahu, správnosť, výška odmeny),

   b) pokynmi uvedenými v Objednávke (či sú jasné, do akej miery sú podrobné a presné),

   c) procesom komunikácie a vykonávania opráv Žurnalistom,

   d) pripomienkami k Dielu zaslanými Inzerentom (ich jednoznačnosť a úplnosť).
    
  14. V prípade nedodržania termínu vyhotovenia Diela alebo nedodržania termínu na vykonanie opráv Diela Žurnalistom, je Inzerent oprávnený Dielo odmietnuť. Objednávka sa potom považuje za nevykonanú, zmluva uzavretá vo vzťahu k danej Objednávke medzi Poskytovateľom služby a Žurnalistom zaniká, Inzerent nie je oprávnený Dielo využiť a Žurnalistovi nevzniká nárok na odmenu.
    
  15. Ak je Objednávka vykonaná správne, má Žurnalista nárok na odmenu za poskytované Služby, splatnú podľa príslušných ustanovení Podmienok.
    
  16. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo pre Inzerentov, ktorí využívajú služby daného Žurnalistu, hodnotiť kvalitu copywriterských služieb podľa stanovených kritérií. Hodnotenia získané Žurnalistom sú sprístupnené Inzerentom.
    
  17. Žurnalista sa zaväzuje, že po dobu 6 mesiacov odo dňa posledného poskytnutia copywriterských služieb danému Inzerentovi nebude komunikovať s Inzerentom mimo Webstránky a že nebude mimo Webtránky poskytovať Inzerentovi copywriterské služby, ktoré sú svojou podstatou identické.
    
  18. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Žurnalista a Inzerent potvrdzujú, že sú si vedomí toho a súhlasia s tým, že Inzerent zadáva Objednávky prostredníctvom Poskytovateľa služby a ním prevádzkovanej Webstránky a všetky zmluvy týkajúce sa realizácie týchto Objednávok na copywriterské služby sú preto uzatvorené medzi Poskytovateľom služby ako objednávateľom a Žurnalistom ako dodávateľom.
    
  19. Poskytovateľovi služby za to, že poskytuje svoje služby uvedené v Podmienkach a že zabezpečuje funkčnosť Webstránky, prináleží provízia z odmeny splatnej Žurnalistovi za poskytovanie copywriterských služieb vo výške uvedenej v Cenníku. 
    
 5. Autorské práva
  1. Žurnalista v rámci copywriterských služieb môže podľa svojho výberu:
   1. udeliť Poskytovateľovi služby nevýhradnú licenciu na použitie Diela;
   2. udeliť Poskytovateľovi služby výhradnú licenciu na použitie Diela; Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo propagovať profily Žurnalistov, ktorí sa mu rozhodnú udeliť výhradnú licenciu.
  2. Výber druhu licencie (výhradná alebo nevýhradná) vykoná Žurnalista pomocou príslušnej funkcie na Webstránke, a ak sa Žurnalista rozhodne udeliť výhradnú licenciu na použitie Diela, potom je ďalej povinný uzavrieť s Poskytovateľom služby písomnú zmluvu s uvedením podmienok výhradnej licencie podľa FORMULÁRA pripojeného k týmto Podmienkam. Žurnalista je potom povinný vyplniť zmluvu so svojimi údajmi a poslať dve podpísané kópie Poskytovateľovi služby.
    
  3. Poskytovateľ služby pri podpise licenčnej zmluvy o udelení výhradnej licencie označí na Webstránke vhodný/príslušný stav Žurnalistu a výhradná licencia bude udelená Poskytovateľovi služby na všetky Diela vytvorené Žurnalistom v rámci poskytovania copywriterských Služieb počas platnosti danej zmluvy.
    
  4. Udelenie licencie na Diela Poskytovateľovi služieb sa uskutoční po ich zverejnení na Webstránke.
    
  5. Ak nie je medzi stranami uzatvorená licenčná zmluva o udelení výhradnej licencie, Žurnalista udeľuje Poskytovateľovi služby časovo neobmedzený, bez vecného a územného obmedzenia, nevýhradný súhlas na použitie jednotlivých Diel, ktoré vzniknú v rámci spolupráce medzi Žurnalistom a Poskytovateľom služby v súlade s Podmienkami, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom známym v čase uzatvorenia tejto Zmluvy zohľadňujúc povahu každého Diela.
    
  6. Licencia sa udeľuje na neobmedzený čas a bez územných obmedzení.
    
  7. Poskytnutá licencia zahŕňa aj právo Poskytovateľa služby udeliť Inzerentom ďalšie sublicencie, ktoré im umožnia výhradné a výlučné použitie Diela vytvoreného Žurnalistom.
    
  8. Žurnalista sa zaväzuje, že nebude používať text, na ktorý má Poskytovateľ služby licenciu, akýmkoľvek iným spôsobom, pod hrozbou uloženia zmluvnej pokuty rovnajúcej sa 100-násobku dohodnutej hodnoty Objednávky.Žurnalista vyhlasuje, že všetky jeho Diela (texty, infografiky a ďalšie), ktoré sprístupní v rámci poskytovania svojich služieb, sú jeho autorským dielom, že disponuje úplným a neobmedzeným autorským právom a že je výlučne oprávnený rozhodovať o spôsobe uplatnenia odvodených a osobných práv k týmto Dielam a v tomto ohľade je Poskytovateľ služby oprávnený v mene Žurnalistu učiniť všetky vyhlásenia a záruky za takýto obsah voči tretím osobám, vrátane Inzerentov.
    
  9. Žurnalista dáva súhlas na zverejnenie svojich Diel na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek médiu.
    
  10. Žurnalista súhlasí s tým, že nebude v prípade publikácie Diel uvádzaný ako ich autor, ale tieto budú publikované pod označením Inzerenta, ktorému WhitePress udelí sublicenciu na používanie Diela.

    
 6. Pravidlá zúčtovania
  1. Žurnalista dostane za poskytované copywriterské služby vrátane udelenia licencií k Dielam odmenu splatnú podľa zásad uvedených v Podmienkach.
    
  2. Ak je Objednávka vykonaná správne, Poskytovateľ služby pripíše na účet Žurnalistu („Účet Žurnalistu“) na Webstránke sumu zodpovedajúcu odmene uvedenej v prijatej Objednávke.
    
  3. Žurnalista má kedykoľvek prístup k informáciám na Účte Žurnalistu na Webstránke a k aktuálnemu zostatku finančných prostriedkov na ňom nahromadených prostredníctvom funkcií Webstránky.
    
  4. Žurnalista môže prostredníctvom funkcií Webstránky požadovať vyplatenie odmeny, ktorá mu prináleží, ak hodnota odmeny vedenej na Účte Žurnalistu za copywriterské služby, ktoré poskytol, je najmenej 5 EUR (hodnota prevodu), s výnimkou situácií popísaných v Podmienkach.
    
  5. Odmena, znížená o prípadné platby za verejnoprávne záväzky a províziu Poskytovateľa služby, bude splatná prevodom na bankový účet Žurnalistu, ktorý uviedol pri registrácii účtu. Za deň platby sa považuje deň, keď je z bankového účtu Poskytovateľa služby odpísaná celá suma vyrovnania.
    
  6. Od Žurnalistov sa z dôvodu odmeny, ktorá im bola vyplatená za copywriterské služby, bude vyžadovať, aby nezávisle zodpovedali za a zaplatili verejnoprávne záväzky (dane a iné verejnoprávne záväzky), pokiaľ zákon neustanovuje, že platiteľom je Poskytovateľ služby.
    
  7. Bez ohľadu na bod 6.6 vyššie, ak je Poskytovateľ služby z odmeny splatnej Žurnalistovi povinný vybrať a odviesť zrážkovú daň (alebo splniť iné povinnosti podľa príslušných právnych predpisov), potom táto skutočnosť nezvyšuje odmenu splatnú Žurnalistovi, čo znamená, že odmena je brutto (hrubá odmena), pokiaľ Žurnalista nebude platcom DPH. V takom prípade je Žurnalista povinný poskytnúť Poskytovateľovi služby všetky potrebné informácie, aby Poskytovateľ služby mohol splniť povinnosti uložené mu príslušnými zákonmi.
    
  8. Poskytovateľ služby a Žurnalista súhlasia so zasielaním faktúr v elektronickej podobe. Ak Žurnalista nie je povinný vystavovať faktúry s DPH, potom sa zúčtovanie uskutočňuje na základe faktúr vystavených Poskytovateľom služby v mene Inzerenta a generovaných prostredníctvom funkcií Webstránky.
    
 7.  Zodpovednosť
  1. Poskytovateľ služby zodpovedá Žurnalistovi za nedostatok náležitej starostlivosti v súvislosti s poskytovaním služieb ako sprostredkovateľ.
    
  2. Poskytovateľ služby vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby poskytovaná Služba, resp. Webstránka bola k dispozícii nepretržite a v plnom rozsahu, ale nezaručuje a nezodpovedá za úplnú dostupnosť Webstránky a vyhradzuje si právo na zmenu, stiahnutie, pozastavenie alebo prerušenie akejkoľvek funkcie alebo vlastnosti Webstránky v akomkoľvek rozsahu a kedykoľvek. Poskytovateľ služby nie je povinný vopred oznámiť akúkoľvek zmenu, stiahnutie, pozastavenie alebo prerušenie akejkoľvek funkcie alebo vlastnosti Webstránky.
    
  3. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním Webstránky, najmä spôsobené Používateľom alebo Používateľmi, ktorí používajú Webstránku v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok.
    
  4. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo nesprávne plnenie uzavretej zmluvy týkajúcej sa Služby alebo za problémy s používaním Webstránky alebo Služby, ak k nim došlo v dôsledku udalostí, ktoré Poskytovateľ služby pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať alebo im nemohol zabrániť, ako aj v dôsledku náhodných udalostí („vyššia moc“).
    
  5. Zodpovednosť Poskytovateľa služby sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zodpovednosť za ušlý zisk Žurnalistu.
    
  6. Poskytovateľ služby nezodpovedá za obsah a podmienky Objednávky zadanej Inzerentom.
    
  7. Poskytovateľ služby nezodpovedá za použitie Diela Inzerentom.
    
  8. Žurnalista je zodpovedný za akékoľvek porušenie Podmienok a zmlúv uzavretých podľa Podmienok.

    
  9. V prípade, ak si v dôsledku porušenia autorských alebo iných práv tretích osôb Žurnalistom, akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov a/alebo subdodávateľov Žurnalistu, uplatní akýkoľvek nárok proti Poskytovateľovi služby alebo tretej osobe (napr. Inzerentovi), ktorej Poskytovateľ služby udelí sublicenciu, alebo na ktorú postúpi licenciu, z titulu porušenia autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou, Žurnalista sa zaväzuje:
    
   1. bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie Diela alebo jeho časti v rozsahu v akom Žurnalista udelil Poskytovateľovi služby licenciu,
   2. b. poskytnúť Poskytovateľovi služby, alebo tretej osobe, ktorej Poskytovateľ služby udelil sublicenciu, alebo na ktorú postúpil licenciu akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú Poskytovateľovi služby alebo tretej osobe, ktorej Poskytovateľ služby udelil sublicenciu, alebo na ktorú postúpil licenciu v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby;
   3. nahradiť Poskytovateľovi služby alebo tretej osobe, ktorej Poskytovateľovi služby udelil sublicenciu, alebo na ktorú postúpil licenciu akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi služby alebo tretej osobe, ktorej Poskytovateľ služby udelil sublicenciu, alebo na ktorú postúpil licenciu v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
  10. Žurnalista nesmie konať na úkor ostatných používateľov Webstránky, vrátane použitia funkcií Webovej stránky na poskytovanie nezákonného obsahu.
    
  11. Žurnalista týmto udeľuje súhlas s prevodom práv alebo povinností vyplývajúcich z Podmienok alebo zmluvy uzavretej pri vykonávaní Podmienok zo strany Poskytovateľa služby na tretiu osobu.

   
 8. Vymazanie účtu Žurnalistu
  1. Poskytovateľ služby má právo vymazať účet Žurnalistu na Webstránke a ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb vedenia účtu na Webstránke, na ktorú sa vzťahujú Podmienky uzatvorené so Žurnalistom, v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v Podmienkach.
    
  2. Poskytovateľ služby má právo vymazať účet Žurnalistu na Webstránke a vypovedať zmluvu v zmysle bodu 8.1 Podmienok, ak je daný účet na Webstránke neaktívny. Účet na Webstránke sa považuje za neaktívny, ak v priebehu 3 rokov nedošlo k významnej aktivite zo strany Žurnalistu, t. j. nedošlo k nijakej spolupráci zo strany Žurnalistu spočívajúcej v zaslaní textu za účelom splnenia Objednávky.
    
  3. Pred odstránením účtu a ukončením zmluvy Poskytovateľ služby upozorní Žurnalistu na nedostatok aktivity na účte a úmysel ho vymazať a ukončiť zmluvu. Žurnalista má právo oznámiť Poskytovateľovi služby svoj záujem používať účet naďalej do 7 dní od dátumu odoslania príslušných informácií na e-mailovú adresu Žurnalistu.
    
  4. Ak sú na danom účte Žurnalistu („Účet Žurnalistu“), ktorý je neaktívny, akumulované nejaké prostriedky získané z poskytovania copywriterských služieb, Poskytovateľ služby dodatočne uvedie Žurnalistovi hodnotu týchto prostriedkov v oznámení spomínanom v bode 8.3. Podmienok a vyzve Žurnalistu, aby udelil akékoľvek pokyny na ich vyplatenie, v súlade s príslušnými ustanoveniami Podmienok, bod 6.4 sa neuplatňuje.
    
  5. Ak Žurnalista v lehote uvedenej v odseku 8.3 zašle Poskytovateľovi služby vyhlásenie, že nemá v úmysle pokračovať v používaní Služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky, a používať účet, alebo lehota márne uplynula, t.j. Žurnalista v tejto súvislosti neposkytol žiadne vyhlásenie, potom bude účet tohto Žurnalistu automaticky vymazaný. Týmto okamihom zároveň zanikne akákoľvek zmluva uzatvorená medzi Žurnalistom a Poskytovateľom služby. V prípade uvedenom v tomto bode Podmienok, pokiaľ ide o finančné prostriedky zhromaždené na Účte Žurnalistu, má sa za to, že ich Žurnalista daroval Poskytovateľovi služby, ak sa nedohodnú inak.
    
  6. Žurnalista má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojho účtu z Webstránky zaslaním príslušnej žiadosti na e-mailovú adresu office@whitepress.sk. Zaslanie pokynu/žiadosti na vymazanie účtu nemá vplyv na Objednávky zadané v rámci poskytovania copywriterských Služieb, ktoré prebiehajú a ktoré je Žurnalista povinný splniť, čo znamená, že Účet Žurnalistu bude v takom prípade vymazaný až po dokončení všetkých Objednávok aktívnych ku dňu zaslania žiadosti Žurnalistom.
    
  7. Ak Žurnalista požiadal o vymazanie účtu a ak sú na účte Žurnalistu finančné prostriedky získané z predchádzajúceho poskytovania copywriterských služieb, budú mu vyplatené podľa ustanovení Podmienok uvedených v článku 6, pričom ustanovenie bodu 6.4 sa neuplatní. 
    
 9. Sťažnosti a reklamácie
  1. Sťažnosti týkajúce sa Služby sa podávajú e-mailom na túto adresu: office@whitepress.sk..
    
  2. Sťažnosť musí obsahovať minimálne: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti, e-mailovú adresu sťažovateľa a stručný popis nahlásených námietok.
    
  3. Sťažnosti budú posúdené do 14 dní od prijatia, v poradí podľa dátumu prijatia. Ak nie je možné dodržať vyššie uvedený termín, Poskytovateľ služby informuje osobu, ktorá podáva sťažnosť, s uvedením dôvodu predĺženia lehoty, ako aj predpokladaného času vybavenia sťažnosti.
    
  4. Osoba, ktorá podáva sťažnosť, bude informovaná e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v sťažnosti o spôsobe prešetrenia sťažnosti.
    
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Na záležitosti, ktoré nie sú regulované týmito Podmienkami, sa uplatňujú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
    
  2. Akékoľvek spory medzi Žurnalistom a Poskytovateľom služby budú vyriešené zmierom a v prípade nezhody budú predložené príslušnému súdu.
    
  3. Poskytovateľ služby je oprávnený Podmienky meniť a dopĺňať, o čom bude Žurnalista informovaný.
    
  4. Ak Žurnalista, ktorý má účet na Webstránke, zmeny neakceptuje, má právo požadovať zrušenie tohto účtu a ukončenie spolupráce do dátumu účinnosti týchto zmien. Ustanovenia bodu 8.7 sa použijú zodpovedajúcim spôsobom.
    
  5. Vyhlásenie uvedené v bode 10.4 je Žurnalista povinný zaslať na túto adresu:
    
  6. Žurnalista vyhlasuje, že si prečítal tieto Podmienky, ich prílohy a Zásady ochrany osobných údajov.
    
  7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 31.03.2021.