Podmienky pre Inzerentov na platforme WhitePress

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto podmienky ("Podmienky") určujú podmienky poskytovania služieb elektronicky pomocou internetového servisu lokalizovaného na adrese www.whitepress.sk, www.whitepress.cz, www.whitepress.pl (ďalej len "Servis") v prospech koncových užívateľov internetovej siete využívajúcich služby, ktorí dopĺňajú právne a faktické činnosti uvedené v Podmienkach ( ďalej len "Užívatelia").

  2. Platforma spája databázu inzerentov, vydavateľov, influencerov a novinárov. Databáza je pravidelne kontrolovaná a jej zmena sa nepovažuje za zmenu pravidiel.

  3. Inzerentom sa rozumie užívateľ služieb, ktorý je podnikateľom, ktorý dodáva články doplnené o iný typ obsahu (napr., Infografiky, fotografie) pre publikovanie na webe, objednáva vypracovanie obsahu u novinárov alebo realizuje kampaň s influencermi prostredníctvom služby, pričom tento užívateľ môže byť konečný príjemca služby, alebo osoba, ktorá vystupuje v mene takéhoto príjemcu (napr., mediálna agentúra) a ktorý má zodpovednosť voči poskytovateľ v rovnakej miere, akoby objednával služby vo vlastnom mene a vo vlastný prospech.

  4. V prípade, že spotrebiteľ chce objednať také služby, ktoré poskytovateľ ponúka inzerentom na základe podmienok, zmluva sa uzatvára za podmienok stanovených jednotlivo s tou podmienkou, že ustanovenia Podmienok sa vzťahujú k cenám a vo zvyšnom rozsahu, ktorý bude dojednaný individuálne so spotrebiteľom.

  5. Vydavateľom sa rozumie užívateľ služieb poskytovaných poskytovateľom, ktorého situáciu upravujú PODMIENKY PRE VYDAVATEĽOV a ktorý publikuje články na svojich internetových portáloch alebo blogoch.

  6. Influencerom sa rozumie užívateľ služieb poskytovaných poskytovateľom služieb v databáze influencerov, ktorého situáciu upravujú PODMIENKY PRE INFLUENCEROV, a ktorý má vlastné kanály (profily na sociálnych sieťach) umožňujúce reklamné správy, najmä blog, video blog a iné kanály na sociálnych sieťach (ďalej len: "Profily").

  7. Žurnalistom sa rozumie užívateľ služieb poskytovaných poskytovateľom služieb v databáze žurnalistov, ktorý vytvára články, infografiky a iný obsah objednaný inzerentom alebo poskytovateľom služieb.

  8. Pracovnými dňami v zmysle podmienok sa rozumie každý iný deň, okrem soboty, nedele a iného voľného dňa. Ak sa podmienky odvolávajú na "dni", treba to vnímať ako kalendárne dni.

  9. Služby sú poskytované v rámci WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, Mlynská 27, 04 001, Slovensko (ďalej len: "Poskytovateľ").

  10. Tieto podmienky sú podmienkami uvedenými v zákone zo 14. septembra 2011 O elektronických komunikáciách (Ú. V. Č. 144, pol. 1204).

  11. Integrálnou časťou podmienok sú ustanovenia iných dokumentov dostupných na stránkach platformy, na ktoré odkazujú tieto podmienky. Ak sú ustanovenia týchto dokumentov v rozpore s obsahom podmienok, inzerent je viazaný ustanoveniami podmienok

 2. Služby a využívanie služieb
  1. Poskytovanie služieb spočíva najmä v sprístupnení webstránky a jej funkcií (vrátane: publikácií článkov na internetových stránkach vydavateľov, vytváraní obsahu, vedení marketingových kampaní influencermi, propagácii obsahu), vrátanie komunikačných nástrojov a funkcií umožňujúcich objednanie služieb (ďalej len: "Služby").

  2. Služba spojená so využívaním platformy bude poskytnutá v momente prístupu k platforme alebo vybranej funkcii.

  3. Prístup k platforme, ako k službe, ktorá je uvedená v bode 2.2, je zúčtovaný v rámci platieb vyberaných za spoplatnené služby. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní takejto služby nasleduje v okamihu prijatia podmienok užívateľom. Rozsah a postup na použitie uvedených služieb určuje poskytovateľ v obsahu podmienok a dokumentov, na ktoré podmienky odkazujú.

  4. Využívanie poskytovateľom vybraných funkcií služieb je spoplatnené. Rozsah týchto služieb a platba je definovaná ustanoveniami dokumentov, ktoré sa zobrazujú na stránkach, a ktoré sa vzťahujú k určitej, konkrétnej službe. K uzavretiu zmluvy o poskytovaní platených služieb dochádza v okamihu uvedenom ustanoveniami podmienok k danej službe, pričom je to zmluva ku ktorej dochádza s podmienkou vyplatenia odmeny inzerentom. Rozsah a postup na použitie platených služieb určuje poskytovateľ v obsahu podmienok a dokumentov, na ktoré podmienky odkazujú.

  5. Pred uzavretím zmluvy v rámci funkčnosti služieb sú Strany povinné potvrdiť správnosť objednávky a vyhlásenie o prijatí objednávky.

  6. Ak strana pred uzavretím zmluvy potvrdí druhej strane obdržanie ponuky, čo môže prebiehať automaticky pomocou funkcie služieb, toto potvrdenie nemá za následok uzatvorenie zmluvy, ale iba znamená, že ponuka zaväzuje jej podávajúceho.

  7. Uzatvorenie zmluvy a jej podmienky sú predmetom záznamu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej stranou v rámci funkcií služieb.

  8. Zmluva môže byť obsiahnutá len v slovenskom jazyku.

  9. Žiadna zo zmlúv ustanovených súčasnými podmienkami nemôže byť uzavretá implicitným spôsobom.

  10. Poskytované platené služby spočívajú v:

   • Sprostredkovaní spolupráce medzi vydavateľmi a inzerentmi a v publikácii platených (sponzorovaných) a expertných hosťovských článkov na portáloch.

   • Sprostredkovaní spolupráce medzi influencermi a inzerentmi a v zdieľaní profilov a informácií o reklamných kampaniach;

   • Sprostredkovaní spolupráce medzi novinármi a inzerentmi pri vypracovaní obsahu.

   • Sprostredkovaní spolupráce medzi operátorom siete ContentStream a inzerentmi v oblasti propagácie obsahu.

    Sprostredkovanie, v zmysle ustanovenia podmienok o službách môže spočívať v pôsobení menom a v prospech užívateľa služieb alebo vlastnom mene poskytovateľa v prospech užívateľa.

  11. Vydavateľ zverejňuje na platforme svoje webové stránky, vrátane blogov (ďalej len: Portály), na ktoré sa vzťahuje sprostredkovanie uvedené v bode 2.10. Pre každý portál, vydavateľ poskytuje informácie o svojej adrese, tematike portálu, popise, popularite a ďalšie dôležité údaje pre inzerentov. Informácie poskytované vydavateľom podliehajú iba čiastočne kontrole poskytovateľom služieb. Ak chce inzerent používať portál mal by sa zoznámiť nielen s informáciami o vydavateľovi, ale aj obsahom a spôsobom fungovania portálu.

  12. Poskytovateľ služieb poskytuje inzerentom metriky týkajúce sa portálov a profilov na sociálnych sieťach. Tieto údaje pochádzajú od vydavateľov alebo influencerov, alebo sú zhromažďované z vonkajších služieb v okamihu pridania daného portálu alebo profilu na platformu. Poskytovateľ vynakladá maximálne úsilie na účely ich pravidelnej kontroly v rôznych časových intervaloch, ale nezaručuje ich správnosť a aktuálnosť v daný deň.

  13. Služba je k dispozícii pre inzerentov ako koncových užívateľov internetovej siete.

  14. Poskytovateľ služieb môže pridať ďalšie služby a rozšírenia, vrátane spoplatnených.

  15. Služba je poskytovaná za podmienok uvedených v ustanoveniach týchto podmienok.

  16. Správne využívanie platformy je možné pomocou počítača triedy PC, Mac alebo podobného, ​​ktorý je pripojený k internetovej sieti a je vybavený operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux alebo pod.) a internetovým prehliadačom (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektoré služby a nástroje môžu vyžadovať prístup k e-mailovému účtu, a využitie hosťovských služieb môže vyžadovať prítomnosť Adobe Flash Player verzie 9 alebo novší, a budete musieť povoliť JavaScript, pokiaľ nie je uvedené inak.

  17. V priebehu používania služieb v informačnom systéme používateľa sú inštalované súbory cookies. Podmienky využívania súborov cookies určujú Zásady ochrany osobných údajov.

  18. V prípade, že spoločne so službou poskytovateľ služieb odovzdá inzerentovi obrázok súvisiaci s tematikou služby, taký obrázok bude chránený autorskými právami patriacimi takým subjektom, akými sú fotobanky. V takom prípade inzerent:

   • nezískava žiadne práva mimo práva na jeho využitie pre vlastné potreby teda potreby, pre ktoré využíva služby,

   • sa zaväzuje k oboznámeniu sa s obsahom licencie poskytnutej fotobankou a postupom v súlade s jej pokynmi.

  19. Pokiaľ pri odovzdávaní obrázku poskytovateľ služby nestanoví inak, znamená to, že obrázok pochádza zo služieb pôsobiacich na adrese https://www.freepik.com/ a poskytnutá licencia má charakter štandardnej licencie. Inzerent je pred využitím obrázku zaviazaný oboznámiť sa s obsahom licencie a ďalšími právnymi požiadavkami uvedenými na stránke https://www.freepik.com/ (alebo inej uvedenej poskytovateľom služieb) a k dodržiavaniu týchto požiadaviek pod hrozbou zodpovednosti.
    
 3. Registrácia na platforme
  1. V zmysle týchto podmienok môže byť užívateľom služieb platformy inzerent, ktorý po prijatí ustanovení podmienok vykoná registráciu na platforme, ktorá bude dokončená úspešným založením účtu.

  2. Status vydavateľa a influencera ako užívateľov platformy určujú príslušné podmienky, t.j. PODMIENKY PRE VYDAVATEĽOV, PODMIENKY PRE INFLUENCEROV. Služby spojené s vedením virtuálnych tlačových kancelárií pomocou servisu určujú PODMIENKY MODULU E-PR.

  3. Postup registrácie spočíva vo vyplnení elektronického registračného formulára v súlade s návodom a prijatie príslušných podmienok, ale aj označenie súhlasov (zaškrtávacie políčka) v oblastiach uvedených poskytovateľom. Spoločne s prijatím týchto podmienok inzerentom nasleduje uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom služieb vo veci podmienok využívania služieb platformy (jej dostupnosti).

  4. Po registrácii na webstránke bude inzerentovi pripísaný účet na platforme.

  5. Účet môže byť odstránený poskytovateľom služby bez akýchkoľvek predchádzajúcich upozornení, ak poskytovateľ služieb tvrdí, že:

   • Inzerent porušuje ustanovenia podmienok, vrátane právnych predpisov, ku ktorým sa odvolávajú podmienky;

   • napriek prijatiu ponuky na službu má inzerent meškanie viac ako 14 dní;

   • údaje uvedené inzerentom sú nesprávne alebo neúplné.

  6. Účet môže byť dočasne pozastavený, čo znemožní využívanie služieb, v prípade, že inzerent napriek prijatiu ponuky na službu bude meškať s úhradou viac ako 7 dní.

  7. Nové pripísanie účtu inzerentovi, ktorý bol zrušený, vyžaduje odstránenie porušení uvedených v bode 3.5 a súhlas poskytovateľa, ktorý nie je povinný k jeho udeleniu.

  8. Odblokovanie pozastaveného účtu vyžaduje vykonanie oneskorené platby spoločne so zákonnými úrokmi z omeškania v obchodných transakciách a súhlasu poskytovateľa služieb, ktorý nie je povinný k jeho udeleniu. Chýbajúce oprávnenie k odomknutiu znamená odstránenie používateľského účtu.

 4. Platba za vykonaníe služby
  1. Podrobné pravidlá fakturácie za služby, vrátane mzdových sadzieb, definuje poskytovateľ služieb v časti zodpovedajúcej tejto službe.

  2. Ceny uvedené na platforme sa môžu zmeniť v priebehu času, pričom na účely zúčtovania (zmluvy) záväzné sú tie, ktoré pôsobia v čase podania objednávky na službu Inzerentom

  3. Inzerent splnomocňuje poskytovateľa služieb k používaniu faktúr v elektronickej forme.

  4. Poskytovateľ služieb je výhradne oprávnený na vyberanie odmeny, čo konkrétne znamená, že inzerent nesmie vykonať žiadne platby za služby priamo v prospech vydavateľa, žurnalistu alebo influencera.

  5. Inzerent je zaviazaný k úhrade všetkých platieb, ktoré v súlade s právnymi predpismi patria tvorcom alebo organizáciám, ktoré ich zastupujú.

  6. Ceny uvedené na platforme sú čisté ceny podliehajú navýšeniu o DPH.

    

 5. Publikácia platených článkov vydavateľom
  1. Záväzky vydavateľa spojené s poskytovaním priestoru portálu a publikácií platených článkov, určujú PODMIENKY VYDAVATEĽOV.

  2. Sponzorované články (ďalej len "Platené články") sú texty (spolu s pripojenými médiami) propagujúce výrobok, firmu alebo službu inzerenta, prípadne iné texty s informačným charakterom.

  3. V prípade, že inzerent chce pripraviť platený článok, podmienky sprostredkovania poskytovateľom služieb pri tejto službe určuje bod 9 podmienok. V rámci služieb je možné tiež pripravenie plateného článku vydavateľom. V takom prípade určujú podmienky prípravy takéhoto materiálu týchto podmienok a ponuku vydavateľa (pričom v prípade nesúladu podmienok s ponukou sa aplikujú ustanovenia ponuky), naopak podmienky poskytnutia priestoru portálu a publikácií určujú tieto podmienky a PODMIENKY VYDAVATEĽOV. Inzerent berie do úvahy, že publikácia plateného článku pripraveného vydavateľom nespôsobuje získanie akýchkoľvek práv inzerenta k obsahu alebo forme plateného článku.

  4. Inzerent musí počítať s tým, že daný vydavateľ môže označiť platený článok ako sponzorovaný alebo iným podobným spôsobom.

  5. Inzerent odovzdaním plateného článku k publikácii určuje, či sa jedná o unikátny obsah, t.j. Predtým nepublikovaný v internetovej sieti, alebo sa jedná o už publikovaný obsah. Označenie tohto typu musia byť jednoznačné a viditeľné na platforme ako pre poskytovateľov služieb, tak pre potenciálnych vydavateľov.

  6. V prípade, že inzerent odovzdá poskytovateľovi služieb platený článok, má právo, nie však povinnosť overiť, že je taký platený článok unikátny. Overenie môže byť vykonané predovšetkým pomocou nástroja Copyscape. V prípade, že sa platený článok nevyznačuje unikátnosťou a zároveň inzerent vo formulári počas pridávania plateného článku neoznačil neunikátnosť, poskytovateľ služieb nemusí prepustiť platený článok vydavateľovi.

  7. Inzerent zaisťuje, že platený článok odovzdaný na publikáciu bude v súlade s právnymi predpismi a v rozsahu svojho obsahu, prípustnosti publikácie a tým, že bude vlastniť práva na obsah článku a iné formy komunikácie (fotografie, obrázky atď.).

  8. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť overovať, či dodané platené články (a následky ich neskoršej publikácie) nenarušujú práva, tak ako v oblasti svojho obsahu, prípustnosti publikácie a overovať práva k obsahu a iným formám komunikácie (fotografie, obrázky atď.). Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie zákona spôsobené platenými článkami.

  9. Platený článok môže obsahovať aktívne odkazy na stránky inzerenta. Počet a druh odkazov povolených k publikácii závisí od ponuky vydavateľa a takáto informácia je viditeľná na platforme pri ponukách vydavateľov.

  10. Inzerent sa zaväzuje oboznámiť sa s informáciami uvádzanými vydavateľmi, ktoré sa vzťahujú na podmienky poskytovania priestoru portálu a publikáciu platených článkov. Tieto informácie viditeľné na stránkach platformy môžu určovať najmä:

   • Technické a materiálne požiadavky na zverejnené platené články uverejnené na stránkach vydavateľa;

   • Príkladové dôvody, pre ktoré môže odmietnuť ponuku publikácie plateného článku.

  11. Objednanie inzerentom znamená prijatie podmienok poskytnutia priestoru portálu a publikácie platených článkov, ktoré sú ponúkané vydavateľom a vyžadované podmienkami, uvedenými v PODMIENKACH VYDAVATEĽA, sú tiež základom k vyberaniu odmeny poskytovateľom služieb. Podanie objednávky označuje tiež, že inzerent oprávňuje vydavateľa k publikácii plateného článku na jeho portáli za účelom realizácie služby.

  12. Odmena z titulu služby poskytovania priestoru portálu a publikácie platených článkov určuje časť platformy zodpovedajúca tejto službe. Odmena je hradená v prospech poskytovateľa na základe faktúry vystavenej poskytovateľom služieb, najneskôr v čase podania objednávky inzerentom.

  13. Po vybraní platby od inzerenta poskytovateľ služieb pomocou funkcie platformy objednáva v prospech inzerentov poskytnutie priestoru na portáli za účelom publikácie platených článkov vydavateľom, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

   • Obsah plateného článku je unikátny, ak to nebolo označené inak;

   • Platený článok spĺňa vybrané technické podmienky uvedené vydavateľom;

   • Platený článok spĺňa požiadavky podmienok vrátane tých uvedených v bode 5.7;

   • Inzerent doplnil všetky požiadavky podmienok, ktoré sú spojené s touto službou.

  14. Poskytovateľ služieb odovzdáva vydavateľovi informácie o objednávke najneskôr v priebehu 1 pracovného dňa od doručenia objednávky inzerenta.

  15. Inzerent berie na vedomie, že poskytnutie priestoru portálu a publikácia platených článkov vyžaduje predchádzajúci súhlas vydavateľa a vydavateľ má právo odmietnuť poskytnutie priestoru portálu a publikáciu sponzorovaného článku bez uvedenia dôvodu. Pre vyhnutie sa pochybnostiam, akékoľvek vyhlásenia poskytovateľa služieb v oblasti publikácie plateného článku sa vzťahujú len na kontrolu poskytovateľom služieb ako sprostredkovateľom (bod 2.10 Podmienok) potenciálnej možnosti publikácie, t.j. v oblasti súladu pôsobenia a súladu plateného článku s podmienkami, avšak tieto nepredstavujú žiadnu záruku pre vydavateľa, nie sú tiež zárukou publikácie plateného článku vydavateľom.

  16. Uzatvorenie zmluvy v oblasti pskytovania priestoru portálu a publikácie plateného článku dochádza v okamihu prijatia objednávky inzerenta vydavateľom, v súlade s bodom 5.15, t.j. v okamihu stiahnutia časti článku a označenia publikácie vydavateľom.

  17. V súvislosti so zdieľaním priestoru portálu a publikácie plateného článku poskytovateľ prostredníctvom automatizovaných funkcií platformy sa obracia na vydavateľa, aby označil v systéme platformy, že došlo k poskytnutiu priestoru portálu a k publikácii. Za "označenie" vo vyššie uvedenom význame sa rozumie skutočnosť uvedenia internetovej adresy poskytnutej vydavateľom portálu. Označenie má za následok, že spôsobuje automatické upozornenie - e-mailovou cestou - inzerenta o publikácii plateného článku. Vydavateľ má povinnosť publikovať článok v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky (bod 5.15). V osobitných prípadoch tento termín môže byť iný, ale musí t byť výrazne označené na platforme pri portáli a ponuke vydavateľa.

  18. Po publikácii plateného článku a označení tejto skutočnosti na platforme inzerent overuje skutočnosť poskytnutia priestoru portálu a správnosť publikácie, avšak poskytovateľ služieb má takéto pravo tiež, nie však povinnosť; overenie spočíva v kontrole súladu poskytnutia priestoru portálu a publikácie plateného článku so zmluvou uzavretou v tejto oblasti. K overeniu inzerentom musí dôjsť najneskôr do 2 pracovných dní od označenia skutočnosti publikácie vydavateľom na platforme. V prípade, že v súlade s ponukou vydavateľa prijatou inzerentom vydavateľ pripraví platený článok, inzerent prijme obsah tohto článku v priebehu 2 pracovných dní od odovzdania plateného článku vydavateľom - vrátane rozsahu ustanovení bodu 9.12 podmienok, ktoré sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

  19. V prípade neoverenia publikácie článku inzerentom v lehote 2 pracovných dní od označenia skutočnosti poskytnutia priestoru portálu a publikácie vydavateľom sa predpokladá , že platený článok bol publikovaný správne. Akékoľvek neskoršie zmeny publikácie uvedené inzerentom môžu byť považované za formu zmeny zmluvy o poskytovaní priestoru portálu a publikácii plateného článku, ktorá sa koná podľa bodu 7 podmienok (ÚPRAVA publikovaných článkov), čo konkrétne znamená, že to môže byť spojené s dodatočnými nákladmi pre inzerenta.

  20. V prípade neposkytnutia priestoru portálu na publikáciu plateného článku vydavateľom, ak je článok zverejnený spôsobom, ktorý nie je v súlade so zmluvou alebo omeškanie v publikácii, ktoré bolo oznámené v súlade s bodom 5.18 podmienok s výnimkou prípadu uvedenom v bode 5.19, poskytovateľ spoločne s inzerentom rozhoduje, či:

   • Vydavateľ poskytuje priestor portálu v súlade so zmluvou;

   • Vydavateľ zlepšuje obsah publikácie - zatiaľ čo poskytovateľ služieb a inzerent určujú termíny a rozsah zmien;

   • Inzerent odstupuje od zmluvy úplne alebo z časti - zatiaľ čo odmena uhradená inzerentom je predmetom refundácie adekvátne voči rozsahu odstúpenia.

  21. V prípade, že v dôsledku nesúladu služby so zmluvou dôjde k potrebe uvedenej v bode 5.20, prípadné nároky z tohto titulu inzerent smeruje voči vydavateľovi. Tieto nároky však nemôžu prekračovať sumu odmeny určenej za danú publikáciu.

  22. V rámci odmeny ustálenej zmluvou vydavateľ musí poskytnúť priestor portálu a ponechať publikáciu plateného článku aspoň po dobu jedného roka v nezmenenom obsahu, ibaže v ponuke vydavateľa bolo určené inak alebo tiež dôjde k okolnostiam uvedeným v bode 5.23 Podmienok. Ustanovenia bodu 5.21 sa využívajú adekvátne za podmienky, že poskytnutie priestoru portálu a ponechanie publikácie po dobu dlhšiu, než je uvedené, nie je považované za porušenie zmluvy. Akékoľvek vyhlásenie alebo osvedčenie vydavateľa o ponechaní publikácie po dobu dlhšiu ako 1 (jeden) rok budú chápané ako neplatné a budú tvoriť základ pre akékoľvek nároky voči poskytovateľovi.

  23. Doba poskytovania priestoru portálu a publikácie plateného článku môže byť skrátená, bez práva na podanie nárokov voči poskytovateľovi služieb alebo vydavateľovi, vrátane z titulu vrátenie odmeny alebo odškodnenia, v prípade, že:

   • Vydavateľ pozastavil alebo ukončil pôsobenie portálu;

   • publikácia bola odstránená, pretože porušuje ustanovenia zákona alebo existuje oprávnené podozrenie, že porušuje zákon;

   • publikácia bola odstránená, pretože porušuje práva tretích osôb alebo existuje oprávnené podozrenie, že porušuje práva tretích osôb;

   • publikácia bola odstránená na žiadosť Inzerenta v súlade s obsahom bodu 5.24;

   • Inzerent úmyselne koná v neprospech vydavateľa, napr. prostredníctvom neprirodzeného odkazovania článku;

   • Inzerent porušil ustanovenia podmienok, ktoré sa vzťahujú na jeho povinnosti po dni publikácie;

   • sa jedná o následok pôsobenia vyššej moci.

  24. Poskytovateľ sa na žiadosť inzerenta môže obrátiť na vydavateľa so žiadosťou o skoršie odstránenie plateného článku. V prípade podania takejto žiadosti poskytovateľ služieb, pri dodržaní náležitej odbornej starostlivosti, je povinný podniknúť úsilie, aby vydavateľ odstránil platený článok do 3 pracovných dní od prijatia týchto informácií. Ak bude odstránenie plateného článku vykonané týmto spôsobom, potom Inzerent nemá právo požadovať vrátenie akejkoľvek časti odmeny.

  25. Vydavateľ má právo meniť adresy URL poskytnutého priestoru portálu s plateným článkom v priebehu obdobia publikácie uvedené bodom 5.22. V prípade zmeny adresy alebo domény musí dôjsť k uloženiu presmerovania 301. Takáto zmena nebude považovaná za porušenie podmienok poskytovania priestoru portálu a publikácie plateného článku.

  26. V prípade, že vydavateľ obdržal manuálny filter "Neprirodzené odkazy z Vašej webstránky" alebo podobné (od Google) ohľadom portálu, na ktorom mala byť zverejnená publikácia, vydavateľ môže meniť atribúty odkazov v článku na nofollow. Takéto konanie nebude považované za porušenie zmluvy uvedené v oblasti publikácie.

  27. V prípade, keď v súlade s podmienkami existuje základ k vráteniu odmeny v prospech inzerenta (úplne alebo čiastočne) a poskytovateľ nezíska adekvátne vrátenie/úhradu od vydavateľa v lehote 10 pracovných dní odo dňa uhradenia základu k vráteniu (úplne alebo čiastočne adekvátne voči situácii), poskytovateľ pozastavuje vrátenie odmeny v tejto časti v prospech inzerenta a inzerent má právo na nárok na vrátenie nákladov na poskytovanie priestoru portálu a publikáciu článku, ale iba priamo od vydavateľa v tejto časti, ktorá stanovila odmenu vydavateľa. Za týmto účelom je poskytovateľ služby povinný prijať všetky opatrenia k uplatnenia tohto práva inzerentom, vrátane nasledovania všetkých práv z tohto titulu a poskytnutia adresných údajov a kontaktov vydavateľa.

  28. Inzerent sa zaväzuje nekontaktovať vydavateľa, ale len poskytovateľa služieb vo veci poskytovania priestoru portálu a publikácie platených článkov, ktoré majú byť alebo boli publikované prostredníctvom platformy. Nevzťahuje sa to na prípady výslovne pripustené podmienkami, vrátane na základe bodu 5.27.

  29. V osobitných situáciách si poskytovateľ vyhradzuje právo na dodatočné poplatky z titulu neštandardného správania, hoci by neboli uvedené na platforme alebo zmluve týkajúce sa poskytovania priestoru portálu a publikácie, ak sú zavinené inzerentom alebo boli realizované na žiadosť inzerenta.

 6. Odborné hosťovské články
  1. .....odstránené
    
 7. Úprava publikovaných článkov
  1. Inzerent má možnosť prostredníctvom platformy na podanie zmien k publikácii článkov na platforme, t.j. platených článkov a odborných hosťovských článkov.

  2. Zmeny pre publikované články sú zavedené vydavateľmi, ale s prihliadnutím na dohodu s inzerentom.

  3. Komunikácia sa vzťahuje predovšetkým na publikované články a dochádza k nej predovšetkým prostredníctvom platformy. Inzerent sa zaväzuje nekontaktovať priamo vydavateľa vo veci článkov publikovaných prostredníctvom platformy.

  4. Služba zmeny obsahu publikovaných článkov (platených i odborných) je spoplatnená, náklady na túto službu závisia od druhu zmien a nákladu uvedeného vydavateľom. V rámci príslušných ustanovení pre túto službu majú uvedené čiastky len orientačný charakter, vzťahujú sa na typické, prosté činnosti, takže záväzné ustálenie sumy odmeny v tejto fáze nie je možné vzhľadom na rôznorodosť zmien, ktoré môžu byť zavedené. Z tohto dôvodu tiež ustanovenia služby z tejto časti nie sú ponukou v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka a uzatvorenia zmluvy o zavádzaní zmien, vrátane ustálenia odmeny, s prihliadnutím na bod 7.5 v režime oz.

  5. V súlade s obsahom bodu 7.4 v rámci ustálenia odmeny, v prvom rade bude referenčným bodom veľkosť odmeny uvedená v službe. Platforma však v rámci svojich funkcií môže meniť náklady zavádzania zmien do publikovaného článku v závislosti od druhu inzerentom ponúkaných zmien a očakávania vydavateľa.

   Inzerent v rámci funkčnosti služby, v lehote 2 pracovných dní od určenia svojej ceny má povinnosť potvrdiť alebo odmietnuť ponuku. Žiadne potvrdenie ceny v tomto termíne znamená odmietnutie ponuky a neprípustnosť zmluvy na plnenie.

  6. V každej fáze rokovania môže vydavateľ odmietnuť zavedenie zmien do publikovaného článku. V takom prípade môže inzerent využiť oprávnenia uvedené v bode 5.24 (voči plateným článkom) a bod 6.23 (voči odborným článkom).

  7. Rozsah uvedených zmien k článku sa nesmie vzťahovať k jeho téme, ani zmenám väčším, než 50% objemu jeho obsahu (počítané v znakoch). Ak dôjde k zmenám, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky ponuka inzerenta bude označená ako nový platený článok alebo nový odborný alebo hosťovský článok.

  8. V prípade nadobudnutia platnosti zmluvy sa vydavateľ zaväzuje voči inzerentovi k publikácii zmien v oblasti článku v priebehu 3 pracovných dní.

  9. V súvislosti s publikáciou článku sa poskytovateľ služieb prostredníctvom automatizovaných funkcií platformy obracia na vydavateľa, aby v priebehu 24 hodín od zmien v publikácii označil v systéme platformy, že došlo k takejto zmene v publikácii. Označenie má za následok, že spôsobuje automatické upozornenie - e-mailovou cestou - inzerenta o publikačnej zmene.

  10. Po zavedení zmien do článku a označení tejto skutočnosti v službe inzerent preveruje správnosť uvedených zmien publikácie, avšak poskytovateľ služieb má tiež toto právo, ale nie povinnosť, overenie spočíva v skontrolovaní súladu vykonanej zmeny so zmluvou uzavretou v tejto oblasti. K overeniu inzerentom musí dôjsť najneskôr do 2 pracovných dní od označenia skutočnosti zavedenia zmien vydavateľom.

  11. V prípade neoverenia zmien inzerentom pre publikáciu článku v lehote 2 pracovných dní od jeho publikácie sa berie na vedomie, že zmeny článku boli publikované správne. Akékoľvek neskoršie zmeny zavedené inzerentom označujú nutnosť vykonávania novej procedúry úpravy podľa bodu 7.

  12. Zavádzanie zmien do publikovaného článku netvorí záväzok vydavateľa voči jeho udržaniu v službe po dobu dlhšiu, než bolo pôvodne určené, leda že v danom prípade bolo určené inak. Aby bola takáto zmena doby publikácie možná, ponuka inzerenta by sa v takom prípade mala nachádzať v pokynoch k zmene článku pripravovanej inzerentom a bude to element vyjednávania uvedeného podľa bodu 7.4 Podmienok.

  13. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje tento bod, sa podľa potreby uplatňujú ustanovenia bodov 5 a 6, pokiaľ nie sú v rozpore s bodom 7.4 Podmienok

 8. Štatistiky generované vydavateľmi
  1. Vybraní vydavatelia a ich portály umožňujú generovať štatistiky pomocou sledovacieho kódu vypracovaného poskytovateľom služieb. Prístup k týmto štatistikám je bezplatný.

  2. Inzerenti pri využití služby môžu tiež objednávať štatistiky vzťahujúce sa na popularitu publikovaných článkov generovaných samotnými vydavateľmi, tj. bez úlohy sledovacieho kódu vypracovaného poskytovateľom služieb. Ďalšie ustanovenia bodu 8 sa využívajú pre štatistiky, o ktorých je zmienka v tomto bode 8.2.

  3. Vybraní vydavatelia môžu označiť, že úplne zneprístupňujú štatistiky. Inzerenti nemajú možnosť objednávania štatistík (ani za poplatok). V takom prípade sa na týchto vydavateľov nevzťahujú podmienky týkajúce sa štatistík.

  4. Informácie o vydavateľovi, ktorý aktuálne poskytuje štatistiky a rozsah štatistík sa nachádza medzi informáciami uvedenými v bode 2.11 podmienok. Prístup k štatistikám nezávisí na poskytovateľovi služieb, takže poskytovateľ nemôže zaručiť stálosť prístupu, v dôsledku čoho strata tohto prístupu nie je základom pre akékoľvek nároky.

  5. Štatistiky by mali obsahovať aspoň informácie o počte zobrazení článku alebo počte unikátnych používateľov, ktorí navštívili podstránku s článkom.

  6. Uzatvorenie zmluvy v oblasti štatistík, ktoré vydavateľ sprístupnil na základe bodu 8.2., nasleduje v čase podania objednávky inzerentom, ktorého prípustnosť, rozsah a úhradu určujú ustanovenia tohto bodu podmienok.

  7. Podľa ustanovení PODMIENOK VYDAVATEĽOV, ak vydavateľ označí, že nemôže umiestniť sledovacie kódy poskytovateľov služieb, podľa bodu 8.1 alebo ich pri danom článku umiestni chybne, inzerent môže objednať u vydavateľa jeden bezplatný prístup k štatistikám (raz pre daný článok), ak sú štatistiky vôbec dostupné u vydavateľa (bod 8.3).

  8. Ustanovenia bodu 8.7 sa neuplatňujú, ak v súlade s vydavateľovým vyhlásením inzerent mohol umiestniť v článku sledovací kód vypracovaný poskytovateľom služieb (bod 8.1), ale inzerent túto možnosť nevyužil. V takom prípade inzerent pri každom podaní objednávky musí uhradiť jednorazovú odmenu za štatistiky získané od vydavateľa, ak vydavateľ poskytne štatistiky (bod 8.3).

  9. Prístup k štatistikám jedného článku generovaných vydavateľom, okrem prípadov výslovne uvedených v podmienkach, je spoplatnený a účtovaný v súlade s aktuálnymi sadzbami uvedenými v časti platformy príslušnej podľa tejto služby. Tieto ceny môžu byť predmetom časových zmien v súlade s podmienkami uvedenými v bode 4 Podmienok.

  10. V súlade s ustanoveniami PODMIENOK VYDAVATEĽOV a za podmienky bodu 8.3 by mal vydavateľ poskytnúť inzerentovi štatistiky do 2 pracovných dní od okamihu ich objednania inzerentom, ak bola objednávka podaná v súlade s ustanoveniami podmienok.

  11. Poskytnutie súboru so štatistikami vydavateľom je realizované prostredníctvom platformy (príslušné tlačidlo je dostupné na zozname publikovaných článkov). Inzerent ich dostáva tiež mailom.

  12. V súlade s ustanoveniami PODMIENOK VYDAVATEĽA štatistiky poskytnuté vydavateľom musia byť dodávané včas, vo formáte súboru PDF alebo grafického súboru (JPG), mali by byť zreteľné, vzťahovať sa na daný článok a pokiaľ je to možné, zohľadniť špeciálne požiadavky inzerentov. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa vydavateľ zodpovedá priamo inzerentovi.

  13. Vydavateľ nemá povinnosť spĺňať špeciálne požiadavky inzerentov, t.j. iné ako vyplývajúce priamo z ustanovení podmienok.

  14. Inzerenti sa zaväzujú nekontaktovať priamo (mimo platformy) vydavateľa vo veciach týkajúcich sa štatistík.

 9. Vypracovanie článkov a infografík
  1. V rámci služby spočívajúcej v publikácii článkov (platených alebo odborných) inzerent môže odovzdať články, ktorými disponuje, alebo objednať ich prípravu prostredníctvom poskytovateľa služieb, ktorý následne pripraví ich publikácie v súlade s podmienkami uvedenými v bode 5 alebo 6 podmienok. Inzerent môže tiež objednať prostredníctvom inzerenta prípravu článku alebo infografík na iné účely ako je publikácia.

  2. V prípade objednávky vypracovania článku alebo infografiky (ďalej len "Obsahu") inzerentom:

   • Inzerent určuje druh objednávaného obsahu a uvádza dodatočné informácie a poznámky.

   • Inzerent znáša náklady na odmeny za prípravu obsahu v súlade s aktuálnym cenníkom dostupným v rámci tejto služby.

  3. Inzerent môže objednať vypracovanie obsahu týchto článkov v rámci jedného z balíkov uvedených na platforme. Termín realizácie takejto služby závisí na objednanom balíku, ktoré určuje služba.

  4. Inzerent môže tiež objednať vypracovanie obsahu v podobe infografík na základe sebou doručených údajov alebo tiež objednať vypracovanie údajov a infografík, ktoré sa vzťahujú na tieto údaje v rámci jedného z balíkov uvedených na platforme. Termín realizácie takejto služby závisí na objednanom balíku a je stanovený platformou.

  5. Inzerent zaisťuje, že údaje a iné elementy zasielané v rámci objednávky budú v súlade s právami, tak v oblasti svojho obsahu, prípustnosti publikácie a toho, že  bude vlastniť práva na obsah a iné formy komunikácie (fotografie, obrázky, atď.).

  6. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť overovania, či inzerentom dodávané údaje alebo iné prvky neporušujú práva, vrátane oblasti svojho obsahu, prípustnosti k publikácii aj vlastníckych práv k nim.

  7. Po podaní objednávky inzerentom poskytovateľ služieb podá objednávku u vydavateľa, najneskôr však v lehote 1 pracovného dňa.

  8. Cenu služby spočívajúcej na príprave obsahu určuje sekcia platformy vhodná na ten účel. Platforma môže dodatočne určovať ďalšie poskytované služby poskytovateľom služieb bez určenia ďalšieho osobitného poplatku, ktoré môžu byť občas spájané s ďalšou objednávkou, čo sa vzťahuje najmä k takým elementom, ako sú fotografie z fotobánk.

  9. Podanie objednávky inzerentom znamená prijatie podmienok prípravy obsahu, ktoré sú súčasťou podmienok a sú tiež základom odmeny, ktorá bude vybraná  poskytovateľom služieb.

  10. Zmluva v oblasti prípravy obsahu bude uznaná za uzavretú v čase získania súhlasu s objednávkou inzerenta vydavateľom, o ktorom je inzerent upozornený prostredníctvom funkcií platformy. Vydavateľ nemá povinnosť prijatia objednávky.

  11. Vydavateľ pripravuje obsah v lehote určenej na platforme (bod 9.3, 9.4). V prípade obtiažnej témy alebo veľkého počtu objednávok termín realizácie služieb môže byť predmetom predĺženia, o čom platforma upozorňuje okamžite inzerenta, poukázaním zároveň na lehotu predĺženia, ktorá však nesmie byť dlhšia než 3 pracovné dni.

  12. Po príprave je obsah platformou sprístupnený inzerentovi a ten má právo pridať do neho poznámky alebo ho prijať. V prípade žiadneho overenia obsahu inzerentom v lehote 3 pracovných dní od doručenia sa predpokladá, že obsah bol pripravený v súlade s objednávkou. Akékoľvek neskoršie zmeny vyžadované inzerentom môžu byť považované za formu zmeny zmluvy o príprave obsahu a vyžadujú prijatie, čo konkrétne znamená, že môžu byť spojené s dodatočnými nákladmi.

  13. V prípade prípravy obsahu spôsobom, ktorý nie je v súlade so zmluvou alebo nie v lehote, čo bolo oznámené v súlade s bodom 9.12 podmienok, a okrem prípadu uvedeného vo vete bodu 9.12, poskytovateľ služieb spoločne s inzerentom prijímajú rozhodnutia, či:

   • Vydavateľ zlepšuje obsah - zatiaľ čo poskytovateľ a inzerent určujú lehotu (nie však kratšie, ako 2 pracovné dni) a rozsah zavádzania zmien. Ak inzerent odmietne prihliadnuť k opravám, k čomu má právo, bude aplikovateľné právo k odstúpeniu, uvedené pod písm. b) nižšie;

   • Inzerent odstupuje od zmluvy úplne alebo z časti - zatiaľ čo odmena zaplatená inzerentom je predmetom refundácie adekvátnej voči rozsahu odstúpenia.

  14. Inzerent nemá právo nútiť pokyny ohľadom dĺžky alebo druhu obsahu nad tie, ktoré boli štandardne určené pri danom druhu obsahu v ponuke v okamihu objednania. Tieto okolnosti môžu tiež byť základom pre reklamáciu uvedenú v bode 9.13.

  15. V prípade, že v dôsledku nesúladu služby so zmluvou dôjde k potrebe uvedenej v bode 9.13, nároky z tohto titulu nemôžu prekračovať sumu odmeny dohodnutej za prípravu obsahu.

  16. V osobitných situáciách si poskytovateľ vyhradzuje právo na dodatočné poplatky z titulu neštandardného správania, hoci by neboli uvedené v službe alebo zmluve týkajúcej sa prípravy obsahu, ak sú zavinené inzerentom alebo boli realizované na žiadosť inzerenta.

  17. V čase prijatia obsahu, a to prostredníctvom platby za prípravu obsahu poskytovateľ služby udeľuje inzerentovi časovo a miestne neobmedzenú licenciu na obsah v oblasti nasledujúceho využitia:

   • nahrávanie a množenie akoukoľvek technikou, vrátane tlačenia, reprografikou, digitálne alebo na magnetických, optických a elektromagnetických nosičoch, vrátane nahrávania a ukladania vo forme elektronickej knihy (e-book) a hovorenej knihy (audiobook) v neobmedzenom počte kópií, vydaní a dotlače, samostatne alebo v kombinácii s ostatnou tvorbou alebo materiálmi, ktoré nespĺňajú vlastnosti diela;

   • uvádzanie do obehu a šírenie kópií alebo ďalších nosičov vo všetkých distribučných kanáloch bez kvantitatívneho, subjektívneho  a miestneho obmedzenia, ani s ohľadom na okruh príjemcov, vo všetkých dostupných distribučných kanáloch, najmä prostredníctvom maloobchodného predaja, trafikového, zásielkového, internetového, knižného, cross-selling, priamy marketing, door to door, prílohy k novinám, prostredníctvom internetu a business to business predaja (doručenie na objednávku spoločností), ale aj prostredníctvom bezplatného rozdávania;

   • požičiavanie, lízing alebo prenájom kópií

   • ukladania do pamäti počítača a uchovávanie v pamäti počítača; verejné zdieľanie prostredníctvom informatických a teleinformatických sietí, najmä formou elektronickej knihy hovorenej knihy a takým spôsobom, aby mohol mať každý prístup na sebou vybranom mieste a čase;

   • vysielanie alebo opätované vysielanie cez káblové alebo bezdrôtové vysielanie alebo satelit;

   • verejné predvádzanie, vystavenie, zobrazenie alebo prehranie;

   • využívanie všetkých foriem reklamy;

  18. Po udelení licencie poskytovateľ služieb poskytne súhlas s využitím vypracovaného obsahu v oblastiach prevádzkovania uvedených v článku. 9.17.

  19. Poskytovateľ služieb okrem toho vyhlasuje, že získal zabezpečenie od tvorcov obsahu, že v okamihu prenesenia autorských práv tvorca nebude uplatňoval svoje osobné práva, a hlavne, že tvorca povolil využívanie obsahu bez preukazovania autorstva.

  20. V prípade porušenia autorských práv udelených inzerentovi, poskytovateľ služieb ručí do maximálnej čiastky rovnajúcej sa poplatku účtovanému za prípravu obsahu.

 10. Služba propagácie článkov prostredníctvom siete ContentStream
  1. .... odstránené
 11. Služba propagácie prostredníctvom modulu Influencer Marketing
  1. .... odstránené
 12. Osobné údaje, obchodné informácie
  1. Inzerent vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom poskytovateľa služieb uvedených v procese registrácie alebo využívania platformy.

  2. Správca osobných údajov je poskytovateľ služieb, ktorý vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi, vrátane a najmä v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z.).

  3. Poskytovateľ služieb spracúva osobné údaje v oblasti potrebnej na vytvorenie a formovanie obsahu zmluvy, zmien, riešenia a správnej realizácie služieb poskytovaných elektronicky.

  4. Každý užívateľ, ak je fyzickou osobou, má právo k náhľadu do svojich údajov, ale aj právo k ich úprave a požiadaniu o ich odstránenie. Za týmto účelom sa obráťte s príslušnou požiadavkou na poskytovateľa služieb - poštou na jeho korešpondenčnú adresu s prípisom "osobné údaje" alebo mailom na adresu office@whitepress.sk.

  5. Osobné údaje Užívateľa môžu byť odovzdávané osobám, ktoré majú právo na ich získanie, vrátane súdnych orgánov, v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj tretím osobám, ktoré vykonávajú v prospech poskytovateľa služieb aktivity, v rámci poskytovania služieb podľa týchto pravidiel.

  6. V súvislosti s poskytovaním Služieb popísaných podmienkami, poskytovateľ odovzdá za podmienok poverenia spracovania údajov osobné údaje uvedené užívateľom ďalším subjektom, ktoré sú angažované do poskytovania služieb, vrátane vydavateľov, novinárov, influencerov a spoločnosti Netsprint sp. z o.o. ako autorizovaného používateľa systému ContentStream;

  7. Okrem toho má poskytovateľ služieb právo poskytovať osobné údaje svojim partnerom na účely uvedené v odseku 12.9 tohto nariadenia.

  8. K povereniu spracovania osobných údajov poskytovateľom služieb dochádza za účelom umožniť spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr, plnenie zmlúv atď. po dobu nevyhnutnú na realizáciu tohto účelu.

  9. Poskytovateľ služieb je oprávnený na spracovanie osobných údajov pre vyplnenie ostatných právne opodstatnených cieľov realizovaných poskytovateľom služieb a partnerom poskytovateľa, vrátane potrieb priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb či priameho marketingu produktov alebo služieb partnerov poskytovateľa služieb.

  10. Za účelom kontroly správnosti spracovania osobných údajov inzerentom, je poskytovateľ oprávnený vykonávať overenie správnosti spracúvaní týchto osobných údajov kedykoľvek. V súvislosti s výkonom práva spomenutého vyššie je poskytovateľ oprávnený požadovať, aby príslušné opatrenia boli prijaté spôsobom uvedeným ním. Inzerent je povinný prijať opatrenia uvedené v požiadavke v nej uvedenej lehote a v prípade neuvedení lehoty v žiadosti, v lehote maximálne 3 dni odo dňa ohlásenia žiadosti.

  11. V prípade, že v súvislosti s poskytovaním služieb inzerent odovzdá poskytovateľovi služieb osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na osoby mimo svojej štruktúry, ktoré spravuje - typu klient, užívatelia internetu - poskytovateľ ich bude môcť spracovávať v rámci poverenia spracovania údajov uvedenom v Zákonie č. 18/2018 Z. z. Zákone o ochrane osobných údajov

  12. Inzerent vyjadruje okrem toho súhlas s:

   • zasielaním obchodných informácií ohľadom priameho marketingu služieb alebo tovarov ponúkaných poskytovateľom služieb alebo jeho obchodnými partnermi, vrátane newsletterov cielených na vybraného prijímateľa pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, najmä elektronickej pošty s využitím údajov získaných poskytovateľom služieb v procese registrácie alebo využívania služieb,

   • využívanie automatických vyvolávacích systémov pre vyššie uvedené účely.

  13. Podrobné podmienky súvisiace so spracovaním osobných údajov, využívaním súborov cookies, zasielaním obchodných informácií, určujú podmienky OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


    
 13. Zodpovednost'
  1. Poskytovateľ zodpovedá voči inzerentovi za nedostatok patričnej starostlivosti spojenej s realizáciou služieb v charaktere sprostredkovateľa, nezávisle od toho, či poskytovateľ pôsobí ako priamy zástupca alebo nepriamy.

  2. Okrem prípadov, v ktorých je výhradne uvedené, že poskytovateľ služieb zodpovedá priamo inzerentovi, nesie zodpovednosť za efekt jednotlivých služieb vydavateľ, novinár a influencer. Pokiaľ bude takáto skutočnosť vyžadovať prenesenie akýchkoľvek nárokov inzerenta na vydavateľa, novinára alebo influencera, poskytovateľ je povinný bezodkladne podstúpiť svoje práva.

  3. Poskytovateľ služieb vyvíja patričnú snahu pre zaistenie stálej a plnej dostupnosti poskytovaných služieb, nezaručuje však a nezodpovedá za jej plnú dostupnosť a s rešpektom voči právam získaným v rámci uzavretia zmlúv za služby si vyhradzuje právo na zmenu, odvolanie, pozastavenie alebo prerušenie ľubovoľnej funkcie alebo vlastnosti služby v ľubovoľnom období alebo rozsahu. Poskytovateľ služieb informuje, že zmena, odvolanie, pozastavenie alebo prerušenie ľubovoľnej funkcie alebo vlastnosti služby nevyžaduje predchádzajúce ohlásenie.

  4. Vyššie uvedené ustanovenie je aplikovateľné voči zmenám cien určených platformou.

  5. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym využívaním služby, najmä spôsobené využívaním používateľa alebo iných používateľov služby v rozpore s ustanoveniami týchto podmienok.

  6. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za nevyhotovenie alebo nepatričné uzatvorenie zmluvy v oblasti služieb alebo problémy vo využívaní služby či služieb, ak k nim nedošlo v následku udalostí, ktorým poskytovateľ služieb pri zaistení patričnej starostlivosti nebol schopný predísť, ale aj v dôsledku náhodných udalostí ("vyššia moc").

  7. V žiadnom prípade nezahŕňa zodpovednosť poskytovateľa služieb zodpovednosť z titulu ušlého zisku inzerenta, ale tiež nesmie presiahnuť sumu uvedenú v príslušných častiach podmienok a ak v rámci danej služby tento cenový prah prekročí, zodpovednosť poskytovateľa služieb je obmedzená do maximálnej výšky 800 EUR.

  8. Obmedzenia uvedené v bode 13.7 sa nevyužívajú v prípade, že škoda bude spôsobená poskytovateľom úmyselne.

  9. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah, vecnú hodnotu a súlad so skutočnosťou článkov pripravených inzerentom.

  10. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za účinok služieb, čo konkrétne znamená, že poskytovateľ žiadnym spôsobom nezaručuje efekty služby v podobe zvýšenia príjmov inzerenta.

  11. V prípade, že v rámci funkcií platformy poskytovateľ služieb zverejní určité indikácie, rady, názory (Knowledge Base):

   • inzerent nemá povinnosť sa k týmto informáciám vyjadrovať;

   • v prípade, že sa inzerent k takýmto informáciám vyjadrí, robí tak na vlastnú zodpovednosť, takže poskytovateľ služieb nemá zodpovednosť za následky týchto vyjadrení.

  12. Inzerent nesie zodpovednosť za všetky porušenia podmienok a zmlúv uzatvorených na základe podmienok.

  13. V prípade, keď realizácia danej služby vyžaduje dodanie akýchkoľvek informácií, obsahu, iných foriem komunikácie (fotografie, snímky atď.) inzerentom, inzerent zaisťuje, že vo vyššie uvedenom rozsahu:

   • bude v nevyhnutnom rozsahu vlastniť autorské majetkové práva a súvisiace práva alebo licencie pre tieto materiály;

   • ich využitie pre potreby realizácie zmluvy neporušia autorské osobné práva žiadnej osoby;

   • bude vlastniť všetky povolenia na šírenie zobrazených osôb použitých v týchto materiáloch;

   • ich využitie nenaruší žiadne priemyselné majetkové práva tretej osoby, najmä nenaruší žiadne ochranné práva na ochranné známky ani renomované ochranné známky;

   • ich publikácia nebude činom nekalej súťaže;

   • ich zverejnenie neporušuje práva, morálku, pravidlá spoločenského správania a legitímne záujmy tretích strán.

  14. Objednaním akejkoľvek služby je inzerent povinný zabezpečiť, aby tieto aktivity neporušovali práva z dôvodov iných, ako sú uvedené vyššie. Vzťahuje sa to najmä na zabezpečenie súladu reklamy alebo ponuky s právnymi predpismi, vrátane v oblasti reklamy (verejnej a neverejnej) takých výrobkov ako lieky, tabak, alkohol a tiež službami, akými sú hazardné hry.

  15. V prípade, že v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z uzavretých zmlúv, v dôsledku nepravdivých alebo neúplných vyhlásení inzerenta alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov inzerentom, bude voči poskytovateľovi začaté akékoľvek civilné, exekučné, trestné alebo správne konanie, prípadne budú voči poskytovateľovi služieb z tohto titulu nahlásené akékoľvek nároky, inzerent sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi služieb na svoje náklady a v rámci možností pomoc potrebnú na odstránenie nárokov smerovaných voči poskytovateľovi. Okrem toho vo vyššie uvedenom prípade sa inzerent zaväzuje opraviť škody vynaložené poskytovateľom v súlade s postupom voči poskytovateľovi alebo v spojitosti s nárokmi alebo námietkami namierenými voči poskytovateľovi služieb, t.j. uspokojiť opodstatnené nároky hlásené tretími osobami (za predpokladu, že sú vydané príslušným súdom s konečným a záväzným rozsudkom), uhradiť ekvivalent sankcií alebo akýchkoľvek pokút zaplatených poskytovateľom služieb, skutočných, zdokumentovaných poplatkov alebo sankcií uložených poskytovateľovi a pokryť skutočné a potrebné náklady na právnu pomoc.

  16. Poskytovateľ služieb nie je autorom článkov alebo obsahu, ktoré sú službou, a preto  môže poskytovateľ potvrdiť, že k nim získal práva na základe právnych činností prijímajúc súlad vyhlásení subjektov v dobrej viere, od ktorých získal práva v tejto oblasti v skutočnom stave. V prípade, že však vyhlásenie alebo uistenie zmluvnej strany uvedené poskytovateľom služieb nebude v súlade so skutočným stavom vecí, v dôsledku čoho inzerent nezíska práva uvedené v podmienkach, poskytovateľ služieb ako sprostredkovateľ pri vykonávaní jednotlivých činností uvedených v podmienkach, nesmie z tohto titulu niesť zodpovednosť, ani za škody spôsobené inzerentovi, ak prijme všetky opatrenia na základe ktorých inzerent prijíma možné nároky poskytovateľa služieb na osoby zodpovedné za takýto stav vecí.

  17. Služba môže obsahovať odkaz na materiály zverejnené na iných stránkach. Neznamená to však, že poskytovateľ služieb alebo autori obsahu umiestneného na platforme prijímajú stanovisko ohľadom umiestnenia na takýchto stránkach alebo za ne prijímajú zodpovednosť.

  18. Inzerent nemôže pôsobiť škodlivo voči vydavateľovi alebo influencerovi, nemôže umiestňovať neprirodzené odkazy do publikovaných článkov (alebo iné vstupy do sociálnych médií), umiestňovať pod článkami neprirodzené komentáre, presmerovať do článkov s neprirodzeným pohybom. V prípade potvrdenia takého konania inzerent oprávňuje poskytovateľa služieb, aby zariadil, že vydavateľ alebo influencer odstráni publikovaný článok alebo vstup zo sociálnych médií, bez práva na vymáhanie akýchkoľvek nárokov inzerentom, vrátane titulu uhradenej odmeny.

  19. Inzerent vyjadruje súhlas na prevod povinností poskytovateľom služieb vyplývajúcich z podmienok alebo zmluvy uzatvorenej na plnenie podmienok.

 14. Reklamácie
  1. Predpisy tohto bodu sa využívajú vzhľadom na skoršie ustanovenie podmienok, čo konkrétne znamená, že ak podmienky uvádzajú určitý termín na vykonanie oznámenia inzerentom, je tento viazaný týmto termínom, nie termínom opísaným v nižšie uvedených bodoch.

  2. Reklamácie služby by mali byť hlásené prostredníctvom elektronickej pošty, na adrese: office@whitepress.sk.

  3. Reklamácia by mala obsahovať aspoň: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom, e-mailovú adresu podávateľa reklamácie a stručný popis nahlásených udalostí.

  4. Reklamácie budú riešené v priebehu 14 pracovných dní po ich obdržaní, podľa poradia dátumu prijatia. V prípade nemožnosti dodržania vyššie uvedeného termínu poskytovateľ služieb informuje o tejto skutočnosti osobu podávajúcu reklamáciu uvedením príčiny predĺženia termínu, ale tiež predpokladanú dobu poskytovania odpovedí.

  5. O spôsobe riešenia reklamácie bude osoba podávajúca reklamáciu informovaná elektronickou poštou, na adresu elektronickej pošty uvedenú v reklamácii.

 15. Koncové ustanovenia
  1. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené, je aplikovaná legislatíva všeobecne platného zákona.

  2. Prípadné spory medzi inzerentom a poskytovateľom služieb budú riešené zmierom a v prípade nesúhlasu budú riešené súdom, ktorý je miestne príslušný poskytovateľovi služieb.

  3. Podmienky môžu byť predmetom pravidelných zmien, o ktorých inzerent nebude informovaný. Pokiaľ inzerent, ktorý má na platforme účet, neprijíma zavedené zmeny, do dňa nadobudnutia účinnosti zmien má právo podať vyhlásenie o likvidácii tohto účtu a ukončení spolupráce, čo si vyžaduje zabezpečenie písomnej formy alebo e-mailovej správy odoslanej na nasledujúcu kontaktnú adresu: office@whitepress.sk.

  4. Inzerent potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, prílohami k podmienkam, vrátane podmienok, ku ktorým bolo podané odvolanie, ale tiež Zásadami so spracovaním osobných údajov.

  5. Podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2018