36 mesačná záruka – Obchodné podmienky pre inzerentov

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto Záručné podmienky definujú podmienky, za ktorých môže Inzerent využívať službu 36 MESAČNÁ ZÁRUKA ponúkanú spoločnosťou: WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, ul. Mlynská 27, 040 01,IČO: 52416160, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46491/V
    
  2. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, výrazy uvedené nižšie majú nasledujúci význam:

   Pracovný deň – každý deň v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

   Záruka – služba spočívajúca v udržiavaní Zverejneného obsahu objednaného Inzerentom na Portáli Vydavateľa počas neprerušenej doby 36 mesiacov odo dňa zverejnenia, realizovaná v rámci služby 36 MESAČNÁ ZÁRUKA ponúkaného spoločnosťou WhitePress prostredníctvom príslušných funkcií Platformy.

   Portál – webový portál alebo blog, ktorý patrí Vydavateľovi, a ktorého priestor ponúka Vydavateľ na Platforme za účelom publikovania Inzerentom objednaných článkov v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok pre Inzerenta.

   Zverejnený obsah – sponzorovaný článok alebo odborný hosťovský článok definovaný v Obchodných podmienkach pre Inzerenta, ktorý je predmetom objednávky Inzerenta na Platforme.

   Záručné podmienky – tieto Záručné podmienky, ktoré špecifikujú podmienky používania Záručnej služby v rámci služby 36 MESAČNEJ ZÁRUKY pre Inzerentov.

   Obchodné Podmienky pre Inzerenta – dokument, ktorý upravuje podmienky používania Platformy a objednávania služieb sprístupnených prostredníctvom Platformy Inzerentmi, dostupný na tomto odkaze

   Obchodné Podmienky pre Vydavateľa– dokument, ktorý upravuje podmienky používania Platformy a poskytovania alebo objednávania služieb sprístupnených Vydavateľmi prostredníctvom Platformy, dostupný na  tomto odkaze.

   Reklamácia – postup, v rámci ktorého Inzerent podáva žiadosť týkajúcu sa nedostupnosti Zverejneného obsahu v súlade so Zárukou.

   Inzerent – Používateľ Platformy, ktorý je podnikateľom a ktorého podmienky sa riadia Obchodnými podmienkami pre Inzerenta.

   Platforma – webová stránka, ktorú vlastní a poskytuje spoločnosť WhitePress na adrese: whitepress.com.

   Zmluva – zmluva o poskytovaní Záručnej služby, (ďalej len: Záruky) spoločnosťou WhitePress Inzerentovi, uzatvorená medzi Inzerentom a spoločnosťou WhitePress v súlade s týmito Záručnými podmienkami.

   Používateľ – koncový používateľ internetovej siete, ktorý navštevuje Platformu.

   WhitePress – WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, ul. Mlynská 27, 040 01 IČO: 52416160, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46491/V

   Vydavateľ – Používateľ Platformy, ktorý je podnikateľom a ktorého podmienky sa riadia Obchodnými Podmienkami pre Vydavateľa.

   Poplatok – poplatok, ktorý zaplatí Inzerent spoločnosti WhitePress v rámci Záruky.
    
  3. WhitePress poskytuje elektronické služby Používateľom Platformy na základe zmlúv na diaľku uzatvorených medzi Používateľom a WhitePress. Tieto Záručné podmienky zahŕňajú pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v zmysle zákona č. 452/ 2021 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o elektronických komunikáciách.
    
  4. WhitePress poskytuje služby v rozsahu uzatvárania Zmlúv, vybavovania Reklamácií na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní Záruky a uskutočňovania platieb podľa uzatvorených zmlúv o poskytovaní Záruky.
    
  5. Uzavretie zmluvy v rozsahu využívania Služieb poskytovaných spoločnosťou WhitePress uvedených v ods. 4 vyššie je možné za predpokladu, že Inzerent má PC, Mac alebo podobný počítač pripojený na internet, vybavený operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux a podobne) a webovým prehliadačom (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), ako aj prístup k e-mailovému účtu.
    
  6. V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa primerane uplatňujú ustanovenia Obchodných podmienok pre Inzerenta.
    
  7. Služby poskytované spoločnosťou WhitePress v rámci Záručných podmienok sú určené osobám, ktoré tieto Služby využívajú na účely súvisiace s vlastnou podnikateľskou činnosťou a zároveň sú tieto služby profesionálneho charakteru vo vzťahu k ich podnikaniu. V prípade, že Používateľ, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom, pre ktorého využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou WhitePress nemá profesionálny charakter (tzv. kvázi podnikateľ), chce využívať služby poskytované spoločnosťou WhitePress, na ktoré sa vzťahujú Záručné podmienky, budú s týmto Používateľom uzatvorené zmluvy v rozsahu služieb poskytovaných spoločnosťou WhitePress elektronickými prostriedkami za podmienok dohodnutých individuálne s tým, že na takéhoto Inzerenta sa budú vzťahovať ustanovenia Záručných podmienok a dokumentov, na ktoré Záručné podmienky odkazujú, pokiaľ ide o ceny a v závislosti od individuálnych dohôd aj v ostatnom rozsahu.
    
 2.  Záručné podmienky
  1. Vydavateľ sa pri poskytovaní Záruky zaväzuje zabezpečiť nepretržitú dostupnosť Zverejneného obsahu objednaného Inzerentom prostredníctvom Platformy na Portáli Vydavateľa a to po dobu 36 mesiacov odo dňa zverejnenia.
    
  2. V súlade s ods. 2.5 nižšie dostupnosť Zverejneného obsahu na Portáli znamená, že počas Záručnej doby je Zverejnený obsah viditeľný na Portáli Vydavateľa a odkazy v Zverejnenom obsahu zostávajú aktívne a majú nemenné parametre.
    
  3. Obdobia prerušenia dostupnosti Zverejneného obsahu, na ktorý sa vzťahuje Záruka, na Portáli Vydavateľa nesmú presiahnuť 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že prípady, kedy je Zverejnený obsah nedostupný po dobu nepresahujúcu 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní, nie sú porušením podmienok uzatvorenej Zmluvy a neoprávňujú Inzerenta na podanie Reklamácie.
    
  4. Spoločnosť WhitePress bude počas trvania Záruky monitorovať dostupnosť Zverejneného obsahu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, na Portáli Vydavateľa. Informácie týkajúce sa nedostupnosti Zverejneného obsahu, vrátane informácií o počte dní, počas ktorých Zverejnený obsah nie je dostupný na Portáli Vydavateľa, budú pre Inzerentov viditeľné na Platforme.
    
  5. Monitorovanie dostupnosti Zverejneného obsahu bude prebiehať v časových intervaloch určených spoločnosťou WhitePress, preto v prípade problémov s dostupnosťou Zverejneného obsahu, ktoré nastanú po tom, ako spoločnosť WhitePress v daný deň vykonala monitorovanie Zverejneného obsahu, bude táto skutočnosť zaznamenaná na Platforme nasledujúci deň.
    
  6. Počas trvania Zmluvy má Vydavateľ právo zmeniť URL adresu Zverejneného obsahu, na ktorý sa Zmluva vzťahuje, s tým, že Vydavateľ musí na vykonanie takejto zmeny použiť presmerovanie 301. Takáto zmena sa nebude považovať za porušenie Zmluvy.
    
  7. Ak Google udelí Vydavateľovmu portálu penalizáciu typu „Manual action“ (v anglickom origináli), teda napr. „Neprirodzené odkazy z vašej stránky“ alebo podobnú penalizáciu v súvislosti s Portálom, na ktorom bol publikovaný Zverejnený obsah na ktorý sa vzťahuje Zmluva, Vydavateľ môže zmeniť atribút odkazu vo Zverejnenom obsahu z „dofollow“ na „nofollow“. Takéto konanie nepredstavuje porušenie podmienok Zmluvy.
    
 3. Dohoda
  1. WhitePress na Platforme uvádza, ktoré z Portálov Vydavateľov sa zúčastňujú služby 36 MESAČNEJ ZÁRUKY. Informácie o možnosti zakúpenia služby Záruka sú Inzerentom viditeľné v rámci príslušných funkcií Platformy.
    
  2. Rozhodnutie o oprávnenosti daného Vydavateľa alebo daného Portálu Vydavateľa pre službu 36 MESAČNÁ ZÁRUKA prijíma WhitePress svojvoľne na základe posúdia Portálu Vydavateľa a širokého záujmu Inzerentov.
    
  3. Označenie uvedené v ods. 3.1 vyššie, predstavuje ponuku na uzavretie Zmluvy adresovanú Inzerentovi.
    
  4. Inzerent nakupuje službu Záruka vo fáze zadávania objednávky na poskytnutie priestoru Portálu Vydavateľa prostredníctvom príslušných funkcií Platformy, prípadne v rámci iných funkcií sprístupnených Platformou.
    
  5. Záruka je poskytovaná len v rozsahu Zverejneného obsahu, pre ktorý bola zakúpená.
    
  6. Kúpou Záruky Inzerentom uzatvára Inzerent a WhitePress Zmluvu v súlade s týmito Záručnými podmienkami.
    
  7. WhitePress si vyhradzuje právo na zmeny týkajúce sa Vydavateľov a Portálov, ktoré sa zúčastňujú služby 36 MESAČNEJ ZÁRUKY. Zmeny v dostupnosti Záruky pre jednotlivé Portály nepredstavujú zmeny týchto Záručných podmienok.
    
  8. Inzerent má v rámci funkcií Platformy možnosť náhľadu a filtrovania Publikácií, pre ktoré bola zakúpená Záruka.
    
 4.  Výška poplatku
  1. Záruka je spoplatnená.
    
  2. Výšku Poplatku určuje WhitePress a závisí od hodnoty Zverejneného obsahu, na ktorý sa Záruka vzťahuje.
    
  3. Výška Poplatku je pre Inzerenta viditeľná na Platforme vo fáze zadávania objednávky.
    
  4. V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa na Poplatok vzťahujú ustanovenia Obchodných podmienok pre Inzerenta, a to aj vo vzťahu k pravidlám platenia Poplatku Inzerentom.
    
 5. Reklamácie a platby vyplývajúce z Reklamácií
  1. V prípade, že počas Záručnej doby nebude Zverejnený obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, dostupný na Portáli Vydavateľa v zmysle bodu 2.4 Obchodných podmienok po dobu dlhšiu ako 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní, má Inzerent možnosť právo podať Reklamáciu prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy.
    
  2. Podanie Reklamácie sa uskutočňuje podaním žiadosti „Podať Reklamáciu“ dostupnej Inzerentovi prostredníctvom funkcie Platformy. Žiadosť uvedená v predchádzajúcej vete je Inzerentovi sprístupnená na Platforme, keď doba nedostupnosti Zverejneného obsahu na Portáli presiahne 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní.
    
  3. Reklamáciu je možné uplatniť len počas Záručnej doby. Po uplynutí Záručnej doby nároky Inzerenta zo Záruky zanikajú.
    
  4. Sťažnosti vybavuje WhitePress do 5 pracovných dní odo dňa podania.
    
  5. V prípade kladného posúdenia Reklamácie WhitePress vráti Inzerentovi 100 % hodnoty daného Zverejneného obsahu, okrem nákladov na Poplatok, ktoré Inzerentovi vznikli a ktoré sú nevratné.
    
  6. Úhrada sa uskutoční do 2 pracovných dní odo dňa kladného posúdenia Reklamácie spoločnosťou WhitePress, a to automatickým pripísaním sumy na náhradu, ktorá patrí Inzerentovi v rámci Záruky, na účet Inzerenta na Platforme.
    
  7. Inzerent nemôže v rámci úspešne spracovanej Reklamácie vybrať prostriedky vrátené na jeho účet na Platforme. Inzerent môže tieto prostriedky použiť na ďalšie objednávky zadané prostredníctvom Platformy v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok pre Inzerenta.
    
 6. Výluky týkajúce sa platieb vyplývajúcich z Reklamácií
  1. Inzerent nemá právo požadovať vrátenie peňazí podľa bodu 5.4 vyššie uvedených Záručných podmienok, ak:
    
   1. Zverejnený obsah bol na žiadosť Inzerenta z Portálu odstránený pred uplynutím Záručnej doby;
   2. Zverejnený obsah bol vymazaný z dôvodu, že porušoval ustanovenia zákona a Vydavateľ bol povinný ho vymazať na základe právoplatného uznesenia súdu alebo právoplatného rozhodnutia správneho orgánu;
   3. Zverejnený obsah bol odstránený v dôsledku vedomého konania Inzerenta v neprospech Vydavateľa, napr. neprirodzeným odkazovaním Zverejneného obsahu;
   4. Zverejnený obsah sa stal nedostupným v dôsledku vedomého konania Inzerenta alebo osôb konajúcich v záujme Inzerenta, čím došlo k pokusu vymáhať vrátenie hodnoty Zverejneného obsahu v rámci Záruky;
   5. Inzerent sa stal vlastníkom Portálu, na ktorom bol publikovaný Zverejnený obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva;
   6. Odkazy vo Zverejnenom obsahu prestanú byť aktívne z dôvodu, že webová stránka, na ktorú odkazuje Zverejnený obsah už neexistuje alebo ak sú odkazy použité vo Zverejnenom obsahu nezákonné, a preto ich Vydavateľ odstráni.

    
  2. Inzerent nemá nárok na náhradu podľa bodu 5.5 Záručných podmienok vyššie aj v situácii, keď doba nedostupnosti Zverejneného obsahu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, na Portáli Vydavateľa nepresiahne 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní.
    
  3. Kontakt týkajúci sa Záruky je možný len prostredníctvom Platformy. Inzerent nemá právo kontaktovať Vydavateľa v súvislosti s dostupnosťou Zverejneného obsahu na Portáli Vydavateľa obídením spoločnosti Whitepress, pokiaľ nie je v ustanoveniach Záručných podmienok, Obchodných podmienok pre Vydavateľa a/alebo Obchodných podmienok pre Inzerenta ustanovené inak.
    
 7. Zodpovednosť
  1. 7.1 Inzerent zodpovedá za porušenie Záručných podmienok alebo podmienok vyplývajúcich zo Zmlúv uzatvorených na základe Záručných podmienok, ako aj za neplnenie alebo nesprávne plnenie Zmluvy uzatvorenej na základe Záručných podmienok.
    
  2. 7.2 Spoločnosť WhitePress vynakladá náležité úsilie, aby zabezpečila, že služby, ktoré poskytuje, budú vždy nepretržite a plne dostupné, ale nezaručuje ani nezodpovedá za ich plnú dostupnosť a vyhradzuje si právo zmeniť, zrušiť, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek funkciu alebo časť poskytovaných služieb kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu. Úprava, zrušenie, pozastavenie alebo zrušenie akejkoľvek funkcie alebo časti poskytovaných služieb si nevyžaduje predchádzajúce oznámenie.
    
  3. 7.3 Spoločnosť WhitePress nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním služieb, najmä za škody spôsobené tým, že Inzerent alebo iní Používatelia Platformy používali služby poskytované spoločnosťou WhitePress v rozpore s ustanoveniami týchto Záručných podmienok.
    
  4. 7.4 Spoločnosť WhitePress nezodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie uzatvorenej Zmluvy, ak k nim došlo v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosť WhitePress s náležitou starostlivosťou nemohla predvídať alebo im zabrániť, ako aj v dôsledku náhodných udalostí a vyššej moci.
    
  5. 7.5 WhitePress nezodpovedá za následky využívania služieb ponúkaných spoločnosťou WhitePress Inzerentom, čo znamená najmä, že WhitePress žiadnym spôsobom negarantuje efekty v podobe zvýšených výnosov pre Inzerenta, ani neposkytuje žiadnu záruku dosiahnutia určitej úrovne obratu podľa uzatvorených zmlúv.
    
  6. 7.6 Zodpovednosť spoločnosti WhitePress sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zodpovednosť za ušlý zisk Inzerenta.
    
 8. Reklamačný poriadok vo veci poskytovania elektronických služieb
  1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb spoločnosťou WhitePress podľa týchto Záručných podmienok je potrebné zaslať e-mailom na nasledujúcu adresu: office@whitepress.sk.
    
  2. Reklamácia by mala obsahovať minimálne: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom Reklamácie, e-mailovú adresu osoby, ktorá Reklamáciu podáva, a stručný popis vznesených námietok.
    
  3. Reklamácie budú posúdené do 14 dní od prijatia, v poradí podľa dátumu prijatia.
    
  4. Ak vyššie uvedenú lehotu nie je možné dodržať, Poskytovateľ služieb o tejto skutočnosti informuje osobu, ktorá Reklamáciu podáva, s uvedením dôvodu predĺženia lehoty, ako aj predpokladaného času odpovede.
    
  5. O spôsobe vybavenia Reklamácie bude osoba podávajúca Reklamáciu informovaná e-mailom, pričom informácia bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v Reklamácii.
    
 9.  Záverečné ustanovenia
  1. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa primerane použijú ustanovenia Obchodných podmienok pre Inzerenta a ustanovenia slovenského práva.
    
  2. Akékoľvek spory medzi Inzerentom a spoločnosťou WhitePress sa budú riešiť zmierom a v prípade, že nedôjde k dohode, budú tieto spory postúpené súdu príslušnému podľa sídla spoločnosti WhitePress.
    
  3. WhitePress si vyhradzuje právo zmeniť tieto Záručné podmienky z dôležitých dôvodov. O akýchkoľvek zmenách Záručných podmienok bude Inzerent informovaný minimálne 7 dní vopred zaslaním informácie o zmenách na jeho emailovú adresu uvedenú v rámci účtu Inzerenta na Platforme.
    
  4. Zapojením sa do služby 36 MESAČNÁ ZÁRUKA Inzerent vyhlasuje, že si prečítal tieto Záručné podmienky a akceptuje ich obsah.
    
  5. Záručné podmienky vstupujú do platnosti dňa 07.04.2022.