SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V  SKUPINE WHITEPRESS ®

Toto oznámenie sa týka pravidiel zhromažďovania a spracúvania osobných údajov skupinou WhitePress, ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“).

I. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ - spoločne WhitePress Sp. z o.o. so sídlom v meste Bielsko-Biała (43-300), na ul. Legionów 26/28, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biala, 8. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000651339, DIČ (NIP): 9372667797, Registračné číslo podľa register národných hospodárskych subjektov Poľskej republiky (REGON): 243400145, a ďalšie spoločnosti zo skupiny WhitePress.

Skupina WhitePress – ovládajúca spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti, ktoré zahŕňajú: WhitePress Sp. z o.o. (Poľsko), WHITEPRESS S.R.L. (Rumunsko), WhitePress Kft. (Maďarsko), WhitePress s.r.o. (Slovensko), WhitePress s.r.o. (Česká republika), WhitePress BV (Holandsko), WhitePress Publishing LTD (Spojené kráľovstvo), WHITEPRESS REKLAM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Turecko).

GDPR alebo nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

II. Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na:

 • vykonanie nevyhnutných predzmluvných úkonov a plnenie zmluvy, ak bola zmluva uzavretá, na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR;
   
 • plnenie zákonných povinností vrátane najmä daňových zákonov a zákona o účtovníctve na základe článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR;
   
 • uplatnenie alebo obranu proti prípadným nárokom a ako súčasť oprávneného záujmu Správcu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR;
   
 • udelenie vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ môže spracúvať tieto kategórie vašich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, DIČ, osobné číslo a ďalšie údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi.

III. Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom oprávneným zo zákona alebo na základe zmlúv uzatvorených s Prevádzkovateľom, vrátane obchodných a komerčných partnerov Prevádzkovateľa, ako sú inzerenti, telekomunikačné spoločnosti, poštoví operátori, dopravcovia, spoločnosti tlačiace korešpondenciu alebo spracúvajúce prijatú korešpondenciu, spoločnosti archivujúce dokumenty, partneri poskytujúci technické služby (napr. vývoj a údržba IT systémov a webových stránok), technickí dodávatelia, subjekty poskytujúce právne alebo účtovné služby.

IV. Informácie o prenose údajov do tretích krajín

Vaše údaje môžu byť prenesené do spoločností v rámci skupiny WhitePress so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V súlade s článkom 47 nariadenia GDPR skupina WhitePress používa jednotné, schválené a záväzné interné pravidlá ochrany údajov, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov v rámci každej spoločnosti skupiny. V súlade s nariadením umožňuje uplatňovanie jednotných interných politík a postupov ochrany údajov prenos údajov medzi členmi, aj keď sa spoločnosť nachádza mimo EHP.

V. Obdobie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané (vrátane uchovávania) do zániku právneho základu ich spracúvania (resp.: plnenia zmluvy, plnenia povinností podľa osobitných právnych predpisov alebo odvolania súhlasu so spracúvaním údajov) alebo do uplynutia doby uchovávania údajov vyplývajúcej z platných právnych predpisov, najmenej však do zániku nárokov, na ktoré máte vy alebo Prevádzkovateľ nárok v súvislosti s právnym vzťahom, na základe ktorého sú vaše osobné údaje spracúvané.

VI. Vaše práva

Informujeme vás, že podľa nariadenia GDPR máte právo:

 1. na prístup k svojim údajom a na získanie kópie svojich osobných údajov;
 2. na opravu (zmenu) vašich osobných údajov;
 3. na požiadanie Prevádzkovateľa o vymazanie osobných údajov;
 4. na požiadanie o obmedzenie spracovania údajov zo strany Prevádzkovateľa;
 5. na namietanie proti spracovaniu osobných údajov;
 6. na podanie sťažnosti dozornému orgánu zodpovednému za bezpečnosť osobných údajov, konkrétne Úradu na ochranu osobných údajov alebo dozornému orgánu iného členského štátu Európskej únie;
 7. na odvolanie súhlasu so spracúvaním vašich údajov, pokiaľ je spracúvanie založené na vašom súhlase, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovateľské činnosti, ktoré Prevádzkovateľ vykonal pred odvolaním súhlasu.

VII. Kontakt s Prevádzkovateľom

Kontaktovať Úradníka pre ochranu údajov skupiny WhitePress, a to aj s cieľom uplatniť svoje práva, je možné prostredníctvom e-mailu, a to zaslaním e-mailu na adresu: .

VIII. Informácie o profilovaní a automatizovanom rozhodovaní

Prevádzkovateľ nebude spracúvať vaše osobné údaje prostredníctvom automatizovaných prostriedkov vrátane profilovania a v súvislosti s vašimi údajmi nebude vykonávať žiadne automatizované rozhodovanie.