1. Všeobecné ustanovenia
  1. Internetové služby www.whitepress.com/sk, prevádzkuje spoločnosť WhitePress s. r. o., so sídlom v meste ul. Mlynská 27, 040 01 Košice, IČO: 52 416 160 (ďalej len Správca), ktorá je správcom osobných údajov užívateľov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 vo veci ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a vo veci voľného prietoku týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / WE (ďalej len GDPR). Spojte sa so správcom, pošlite e-mail na adresu slovakia@whitepress.com
    
  2. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na služby www.whitepress.com/sk (a tiež www.whitepress.pl, www.biuroprasowe.pl, www.influencer.pl) (ďalej "Servis") a vzťahuje sa na každého užívateľa ( "Používateľ"), ktorý využíva servis vrátane registrovaných novinárov, influencerov, marketérov a vydavateľov.
    
  3. Servis informuje, že všetok obsah v servise je chránený zákonom, autorským zákonom alebo zákonom vyplývajúcim z registrácie ochranných známok a nemôže byť žiadnym spôsobom využívaný bez súhlasu oprávneného vyjadreného písomne ​​pod sankciou neplatnosti s výhradou povoleného osobného používania tvorby v zmysle zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach.
    
  4. Akékoľvek činnosti siahajúce mimo vyššie uvedeného povoleného využitia sú nepovolené a môžu mať následok s prevzatím občianskoprávnej a trestnej zodpovednosti.
    
  5. Spravca vynakladá všetko úsilie na to, aby chránil súkromie užívateľov. Správca využíva všetky právom požadované bezpečnostné prostriedky, aby všetky údaje, vrátane osobných údajov prenášaných užívateľmi, boli chránené voči strate, zničeniu, zverejneniu, prístupu nepovolaných osôb, nesprávnemu využitiu a zneužitiu. Používatelia môžu vhodnou činnosťou prispieť k zvýšeniu bezpečnosti svojich údajov, vrátane osobných údajov na internete (napr. prostredníctvom častej zmeny prístupového hesla, využívaním kombinácie písmen a číslic). Dodatočne každý užívateľ samostatne rozhoduje, či využije práva, ktoré mu patria (pozri časť 4) v súvislosti s kontrolou nad spracúvaním svojich údajov. Využitie práv, ktoré vedú k znemožneniu spracovávania osobných údajov správcom v rozsahu, v akom sú nevyhnutné pre poskytovanie správcových služieb, znamená odstúpenie od danej služby.
  6. Spravca nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov www stránok, na ktorej bude vstupovať užívateľ prostredníctvom odkazov umiestnených na stránkach servisu.
    
  7. O akýchkoľvek zmenách ohľadom postupu v rámci zásad ochrany osobných údajov spôsobených v súvislosti s obohatením katalógu služieb ponúkaných v rámci servisu, modernizáciou servisu, zmenami v právnom systéme v oblasti súkromia, budú užívatelia upozornení elektronickou cestou.
    
  8. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, prosím, nepoužívajte náš servis.
    
 2. Spracovanie osobných údajov
  1. Osobné údaje užívateľov pri registrácii v záložke "Registrovať sa" sú spracovávané na účely:
   • poskytovania služby správcom vybratej používateľom prostredníctvom zapísania sa do jedného z dostupných modulov (Inzerent, Vydavateľ, Influencer, e-PR) a prijatím vybraných podmienok - právny základ spracovávania je tu vyhotovenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ, tj. čl. 6 ods . 1 písm. b) GDPR;

   • priameho marketing správcu a priameho marketingu subjektov zaujatých marketingom vlastných výrobkov alebo služieb - zasielanie obchodných informácií spojených s fungovaním servisu užívateľom, s novým obsahom dostupným prostredníctvom servisu a obchodných informácií o konferenciách a školeniach spojených so zapísaním sa do spracovania vybraného modulu. Základom pre spracovávanie je tu právne opodstatnený záujem správcu a tretích osôb tj. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;

    
  2. Osobné údaje užívateľov do spravodajstva dostupného v záložke Znalostná databáza sú spracované pre účely:
   • priameho marketing správcu a priameho marketingu subjektov zaujatých marketingom vlastných výrobkov alebo služieb - zasielanie obchodných informácií spojených s fungovaním servisu užívateľom, s novým obsahom dostupným prostredníctvom servisu a obchodných informácií o tematike spojenej so záložkou Znalostná databáza. Základom pre spracovávanie je tu právne opodstatnený záujem správcu a tretích osôb tj. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
    
  3. Služba newsletter uvedená v bode 2. je spúšťaná prostredníctvom formulára dostupného v servise a následne po kliknutí na odkaz zaslaný na užívateľom uvedenú adresu počas uskutočnenia zapisovania adresy elektronickej pošty. Užívateľ môže odstúpiť od tejto služby kedykoľvek a s okamžitou platnosťou prostredníctvom podania vhodnej žiadosti správcovi. Každá zo správ odoslaných správcom v rámci poskytovania služby newsletteru obsahuje odkaz umožňujúci ukončenie služby takýmto spôsobom (možnosť odkaz k odstúpeniu). Správca prostredníctvom vhodných správ zaslaných na užívateľom uvedenú adresu elektronickej pošty potvrdzuje ako začatie, tak ukončenie poskytovania služby newsletter.
    
  4. Osobné údaje užívateľov registrovaných do newsletteru pre novinárov dostupného v rámci servisu http://www.biuroprasowe.pl/newsletter-dziennikarze sú spracovávané na účely: 
   • zasielania informácií na užívateľom uvedenú adresu o dodávaných užívateľoch platformy WhitePress - základom pre spracovávanie je tu súhlas užívateľa poskytnutý na uvedené účely vyjadrený označením vhodnej značky (začiarkavacie políčko) tj. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; nových tlačových správach
  5. Uvedenie údajov užívateľom v rámci registrácie uvedenej v bode 2.1 je nutnou podmienkou na poskytovanie služby.
    
  6. Uvedenie údajov (e-mailová adresa) užívateľom v rámci registrácie uvedenej v bode 2.2. a 2.3. je nevyhnutnou podmienkou na získanie informácií, ktoré sú zasielané na e-mail, elektronickou cestou.
    
  7. Príjemcami osobných údajov užívateľov registrovaných v servise (bod 2.1) sú v súvislosti s poskytovaním služieb v súlade s príslušnými podmienkami umiestnenými v servise na základe spracovania údajov:
   • ostatné subjekty, ktoré sú zapojené do poskytovania služieb, vrátane novinárov, influencerov, inzerentov, vydavateľov a spoločnosti Netspirnt s. r. o. ako oprávnená spoločnosť systému ContentStream;
   • Ostatné subjekty, vo vzťahu ku ktorým dochádza k spracúvavaniu osobných údajov aj na účely umožnenia obsluhy objednávky, vystavenia faktúry a realizáciu zmluvy po dobu nevyhnutnú na realizáciu tohto účelu, najmä vrátane: účtovnej kancelárie, systémov obsluhujúcich platobné transakcie, hostingových spoločností, spoločností obsluhujúcich účtovné softvéry.
  8. Príjemcom údajov všetkých užívateľov, ktorí uviedli svoje osobné údaje v rámci registrácie, o ktorých je zmienka v bode 2.1., 2.2., 2.3, sú na základe poverenia spracovávania údajov operátori mailingových systémov využívaných správcom na účely odosielania mailových správ len v oblasti a na účely uvedené v bodoch 2.1., 2.2., 2.3.
    
  9. V prípade, že v súvislosti s poskytovaním služieb užívateľ odovzdá správcovi osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na osoby mimo svojej štruktúry a ktoré spravuje - typu klient, užívatelia internetu, správca ich bude môcť spracovávať v rámci poverenia spracovávania údajov, k čomu bude vyžadované uzavretie zmluvy o poverení spracovávania údajov.
    
  10. Užívateľ môže v súlade so svojimi rozhodnutiami a vyhláseniami (súhlasy) podávanými vo fáze registrácie alebo využívania servisu vyjadriť okrem toho súhlas s:
   • a. zasielaním obchodných informácií ohľadom priameho marketingu služieb alebo tovarov ponúkaného správcom alebo jeho obchodnými partnermi, vrátane newsletterov cielených na vybraného prijímateľa pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, najmä elektronickej pošty s využitím údajov získaných správcom v procese registrácie alebo využívanie Servisu (súhlas vyjadrený na základe článku.10 Zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou z 18. júla 2002),

   • využívaním automatických vyvolávacích systémov pre vyššie uvedené účely (súhlas vyjadrený podľa čl. 172 Telekomunikačným zákonom zo 16. júla 2004).

  11. Nevyjadrenie vyššie uvedených súhlasov znemožní správcovi zasielanie obchodných informácií cielených elektronickou cestou, vrátane služby newslettera.
    
  12. Osobné údaje užívateľov budú uchovávané do okamihu užívateľovho využitia práv na prerušenie spracovávania jeho osobných údajov (pozri časť 4), odvolania užívateľovho súhlasu na ich spracovávanie, odhlásenia sa zo služby newsletter alebo odstránenia konta používateľa zo servisu.
    
 3. Odmietnutie zodpovednosti
  1. Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby a spoločnosti, ktorých kontaktné údaje sú uvedené v servise.
    
  2. Všetky inzeráty, reklamy alebo iný podobný obsah umiestnený v servise má výhradne informačný charakter, nie je ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a nemôže stanoviť základ pre akékoľvek nároky voči WhitePress s.r.o.
    
  3. Servis bol vytvorený preto, aby pomohol dosiahnuť úspech v efektívnej propagácii spoločností. Neodporúčame bezpodmienečné využívanie našich dokumentov, ktoré zdieľame. Vždy majte na pamäti, že by ste si mali daný dokument dôkladne prečíť a podrobne ho analyzovať, keďže nemusí byť vhodný pre Vašu situáciu, prípadne ho porovnajte s inými podobnými publikáciami alebo kontaktujte spravovanie servisu. Servis nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah umiestnený na fóre, v komentároch alebo iný obsah.
    
 4. Práva užívateľov servisu súvisiace s vybavovaním ich osobných údajov.
  1. Užívateľ má právo na získanie potvrdenia od správcu, či sa na neho vzťahujú spracovávané údaje a ak je to tak, má právo na získanie prístupu k týmto údajom a k nasledujúcim informáciám:
   • účel spracovania;

   • kategória príslušných osobných údajov;

   • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;

   • v rámci možností tiež informácie o plánovanom období uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, aspoň kritériách ustanoveniu tohto obdobia;

   • informácie o práve na požiadanie správcu o opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovávania osobných údajov týkajúcich sa osoby, na ktorú sa vzťahujú a na podanie námietky voči takémuto spracovávaniu;

   • informácie o práve na podanie sťažnosti dozornému orgánu;

   • informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane o profilovaní uvedenom v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a vážne informácie o podmienkach ich prijímania, ale aj o význame a predvídaných následkoch takéhoto spracovania pre osoby, ktorej sa údaje týkajú. Aktuálne správca nepodnikne a neplánuje podnikanie činností tohto typu.

    
  2. Užívateľ má právo žiadať od správcu bezodkladné opravenie osobných údajov, ktoré sa naň vzťahujú a nie sú správne. S ohľadom na účely spracovávania má užívateľ, ktorého sa údaje tykajú, právo požadovať doplnenie nekompletných osobných údajov vrátane prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
    
  3. Užívateľ má právo požadovať od správcu včasné odstránenie osobných údajov o ňom, a správca je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť osobné údaje, ak nastane jedna z nasledujúcich podmienok, "Právo byť zabudnutý":
   • osobné údaje nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované;

   • osoba, na ktorú sa údaje vzťahujú, odvolala súhlas, na ktorom je spracovanie založené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) neexistuje iný právny základ spracovávania;

   • osoba, na ktorú sa údaje vzťahujú, vznáša námietky v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR voči spracovávaniu a neexistujú právne nadradené opodstatnené základy spracovávania alebo osoba, na ktorú sa údaje vzťahujú, podáva námietku v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR voči spracovávaniu;

   • osobné údaje sú spracovávané nelegálne;

   • osobné údaje musia byť odstránené na účely splnenia povinnosti uvedenej v zákone Európskej únie alebo zákone členského štátu, ktorému podlieha správca;

   • údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, o ktorých sa hovorí v čl. 8 ods. 1 GDPR.

    
  4. Užívateľ, ktorému patria údaje, má právo požadovať od správcu obmedzenie spracovania v nasledujúcich prípadoch:
   • Užívateľ spochybňuje správnosť osobných údajov - na dobu umožňujúcu správcovi overiť správnosť týchto údajov;

   • spracovávanie je nezákonné, používateľ sa bráni odstráneniu týchto osobných údajov a požaduje za to obmedzenie ich využívania;

   • správca už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania, ale sú mu potrebné k ustáleniu, vyšetrovaniu alebo k obhajobe nárokov;

   • používateľ podal námietku v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR voči spracovávaniu - až do doby potvrdenia, či právne opodstatnený základ na strane správcu je nadriadený voči základu námietky osoby, na ktorú sa vzťahujú.

    
  5. Používateľ, na ktorého sa vzťahujú, má právo dostať v štrukturalizovanom, všeobecne používanom formáte, ktorý je perfektne strojovo čitateľný, svoje osobné údaje, ktoré dodal správcovi a má právo odoslať tieto údaje inému správcovi bez prekážok zo strany správcu, ak:
   • spracovávanie sa vykonáva na základe povolenia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na základe zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; a

   • spracovávanie sa odohráva automatizovaným spôsobom.


   Užívateľ má právo požadovať, aby osobné údaje boli odoslané správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky možné.
    
  6. Užívateľovi prislúcha právo na podanie námietky kedykoľvek voči spracovávaniu jeho osobných údajov pre potreby správcom vedeného priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v ktorom je spracovávanie spojené s týmto priamym marketingom.
    
  7. Užívateľ má právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu - Predsedovi úradu pre ochranu osobných údajov.
    
  8. Po prihlásení sa do servisu môže užívateľ zmeniť svoje osobné údaje zhromaždené počas registrácie a používané po prihlásení do servisu. Užívateľ môže tiež odstúpiť od zasielania newsletteru samostatne alebo úplne odstrániť svoj účet zo servisu kontaktovaním zákazníckej podpory na mailovej adrese slovakia@whitepress.com. Každá zo správ odoslaných správcom v rámci poskytovania služby newsletteru obsahuje odkaz umožňujúci ukončenie služby takýmto spôsobom (možnosť odkaz k odstúpeniu).
  9. V prípade, keď Vaše osobné údaje budú spracúvávané na základe súhlasu (tj. na základe čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR) môžete kedykoľvek odvolať vyjadrený súhlas. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na súlad so zákonom o spracovaní, ktorý bol vykonaný na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
    
  10. Ku kontaktu užívateľa so správcom, vrátane využitia užívateľovi prislúchajúcich oprávnení, dochádza pomocou nasledujúcich komunikačných kanálov: 

   e-mail: slovakia@whitepress.com
   poštová adresa: ul. Mlynska 27, Kosice
    
 5. Informácie o súboroch Cookies
  1. Servis využíva cookies, ktoré sú súbory s informáciami uchovávanými lokálne na počítači užívateľa prehliadajúceho servis a využívajúceho ponúkané služby v jeho rámci.
    
  2. Subjekty umiestňujúce na koncovom zariadení užívateľa servisu súbory cookies sú správca a:
   • Google Inc. so sídlom v Mountain View, Kalifornia, U.S.A. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov tohto správcu, kliknite tu: https://policies.google.com/privacy;

   • Google Inc. so sídlom v Menlo Park, Kalifornia, U.S.A., Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov tohto správcu, kliknite tu: https://www.facebook.com/policy.php;

   • Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane osobných údajov tohto správcu, kliknite tu: https://twitter.com/en/privacy

    
  3. Subjekty uvedené v bode 5.2 sú správcami osobných údajov obsiahnutých v súboroch cookies v zmysle GDPR.
    
  4. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu uchovávania na koncovom zariadení a unikátne číslo.
  5. Informácie uvedené v súboroch cookies, ktoré sú uchovávané v zariadeniach užívateľov sú využívané na tieto účely:
   • pre analýzu správania používateľov v servise, čo umožňuje servisu prispôsobenie poskytovaných služieb a predstavovaného obsahu individuálnym záujmom, požiadavkám a potrebám daného užívateľa - základom pre spracovávanie údajov je tu súhlas užívateľa udelený v citovanom účele vyjadrený označením vhodnej značky (začiarkavacie políčko) tj. čl . 6 ods. 1 písm. a) GDPR .;

   • cookies sú využívané tiež na štatistické účely, ktoré majú vyobraziť spôsob využívania servisu užívateľmi, prispôsobenie a optimalizácia servisu potrebám užívateľov a iných osôb využívajúcich servis, tvorbu štatistík návštevnosti podstrán servisu,

   • zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti fungovania servisu.

   • údaje uložené v súboroch cookies slúžia na účely uvedené v bode 5.5 sú spracovávané na základe právne opodstatneného záujmu správcu, založeného na čl. 172 ods. 3 bod 2) Zákona o telekomunikáciách zo 16. júla 2004.

  6. V servise sú využívané relačné cookies, ktoré sú mazané po ukončení využívania servisu a uzatvorení okna internetového prehliadača a cookies trvalé, ukladané v zariadeniach, prostredníctvom ktorých užívateľ využíva servis po stanovenú dobu alebo do okamihu ich odstránenia.
    
  7. Údaje pochádzajúce zo súborov cookies budú uchovávané v závislosti na druhu súborov: po dobu využívania servisu (relačné súbory), do momentu užívateľovho využívania práv vedúcich k zastaveniu spracovávania jeho osobných údajov (pozri časť 4) alebo užívateľovým odvolaním súhlasu s ich spracovávaním.
    
  8. Záznamy bod 4 sa využívajú adekvátne podľa osobných údajov uzatvorených v súboroch cookies.
    
  9. Užívateľ môže samostatne kedykoľvek meniť nastavenia ohľadom súborov cookies určením podmienok ich skladovania a získavania prístupu prostredníctvom súborov cookies do zariadenia používateľa. Zmenu nastavení uvedených v predchádzajúcej vete, smie používateľ vykonať pomocou nastavení internetového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä takým spôsobom, aby blokovali automatickú obsluhu súborov cookies v nastavení int. prehliadača alebo informovali o každom ich umiestnení na zariadení užívateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies sú dostupné v nastavení softvéru (internetového prehliadača).

Svoj súhlas so spracovávaním cookies môžete spravovať kliknutím tu