O nás

Obchodné Podpienky Affiliate Programu platformy WhitepPress®

OBCHODNÉ PODMIENKY AFFILIATE PROGRAMU PLATFORMY WHITEPRESS®

 

 1. Definície

  Kedykoľvek sa v Podmienkach objavia nasledujúce výrazy, budú mať tento význam:

  Affiliate odkaz – jedinečný odkaz smerujúci na platformu WhitePress®, vygenerovaný individuálne pre každého Affiliate Partnera, ktorý je k dispozícii v Používateľskom paneli Affiliate Partnera v Platforme;

  Nový zákazník – koncový používateľ internetu, ktorý nie je Používateľom, a ktorý sa, v dôsledku priamej činnosti Affiliate Partnera v oblasti šírenia a propagácie affiliate odkazu, zaregistruje v platforme WhitePress®;

  Používateľský panel – individuálny profil Používateľa platformy WhitePress® obsahujúci údaje Používateľa (ktoré môže Používateľ upravovať) a históriu služieb, ktoré Používateľ využíva;

  Affiliate Partner – Používateľ, ktorý sa zapojil do Affiliate programu;

  Platforma, WhitePress® platforma – webová stránka nachádzajúca sa na whitepress.com;

  Program, Affiliate program – program na propagáciu Platformy Partnermi platformy WhitePress®, ktorej administrátorom je spoločnosť WhitePress;

  Provízia – odmena Affiliate Partnera za získanie Nového zákazníka v prospech spoločnosti WhitePress za podmienok uvedených v bode V. týchto Obchodných podmienok;

  Obchodné podmienky – tento dokument, ktorý stanovuje podmienky zapojenia sa do Affiliate programu a účasti v ňom, ako aj podmienky prevádzkovania Programu spoločnosťou WhitePress;

  Obchodné podmienky používania platformy WhitePress® – znamenajú, v závislosti od role Používateľa Platformy, Obchodné podmienky pre Vydavateľov, Obchodné podmienky pre Inzerentov, Obchodné podmienky pre Copywriterov a/alebo Obchodné podmienky pre Influencerov dostupné v platforme WhitePress®;

  Dohoda – právny vzťah, ktorý vzniká medzi Affiliate Partnerom a spoločnosťou WhitePress prijatím týchto Obchodných podmienok a obsahu uvedeného v Obchodných podmienkach zo strany Partnera; uzatvorenie Dohody si nevyžaduje žiadne dodatočné písomné alebo listinné potvrdenie;

  Používateľ – koncový používateľ internetu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou obchodnú činnosť alebo organizačnou jednotkou bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu spôsobilosť, s registrovaným účtom Vydavateľa, Inzerenta, Copywritera alebo Influencera v platforme WhitePress®;

  WhitePress – WhitePress s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na Slovensku, Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná pod číslom 52 416 160, DIČ: 212 102 23 21.

 2. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto Obchodné podmienky stanovujú podmienky zapojenia sa Používateľa do Affiliate programu a jeho účasti v ňom, ako aj podmienky prevádzkovania Affiliate programu spoločnosťou WhitePress.

  2. Tieto podmienky stanovujú podmienky poskytovania služieb elektronickými prostriedkami v súvislosti s realizáciou partnerského programu.

  3. Affiliate Partner sa môže stať Používateľom platformy WhitePress® ak má registrovaný účet Vydavateľa, Inzerenta, Copywritera alebo Influencera a prihlási do Affiliate programu za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

  4. Vstup Používateľa do Affiliate programu je dobrovoľný a bezplatný.

  5. Vstupom do Programu Používateľ vyhlasuje, že si tieto Pravidlá prečítal a prijíma ich.

  6. Podmienky sú bezplatne dostupné v elektronickej forme n: https://www.whitepress.com/sk/conditions-affiliate-program

 3. Podmienky účasti v Programe
  1. Aby sa Používatelia mohli zúčastniť Programu, musia mať používateľský účet v platforme WhitePress® a súhlasiť s týmito Pravidlami.

  2. Prijatím Obchodných podmienok, ku ktorému dôjde zapojením sa do Programu, je Používateľovi Platformy priznaný status Partnera v zmysle týchto Obchodných podmienok.

  3. Spoločnosť WhitePress poskytuje Affiliate Partnerovi v rámci Používateľského panelu v platforme WhitePress® personalizovaný affiliate odkaz a sadu bannerov na stiahnutie zo záložky „Affiliate program“.

  4. Affiliate odkaz sa používa na identifikáciu Nových zákazníkov, ktorí si vytvoria účet v platforme WhitePress® ako výsledok propagačných aktivít Partnera.

  5. Affiliate partner má možnosť propagovať platformu WhitePress® akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, avšak akékoľvek konanie Partnera, ktoré predstavuje porušenie dobrých mravov, zásad spravodlivej súťaže a zákona, najmä zákona zo 16. apríla 1993 o boji proti nespravodlivej súťaži, je zakázané.

  6. Affiliate Partner je zodpovedný za všetok materiál, ktorý sa objaví na jeho stránkach alebo v jeho propagačných materiáloch. Partner nesmie propagovať platformu WhitePress na webových stránkach s predmetom alebo obsahom, ktorý nie je povolený platnými zákonmi, vrátane: (i) webových stránok ponúkajúcich nelegálne hazardné hry, pornografický materiál, nelegálny softvér, hudbu, filmy alebo iný digitálny obsah sprístupnený v rozpore so zákonom, vrátane porušenia osobných autorských práv tvorcov takéhoto obsahu alebo vlastníckych práv držiteľov práv k takémuto obsahu; (ii) webových stránok, ktoré propagujú webové stránky ponúkajúce nelegálne hazardné hry, pornografický materiál, nelegálny softvér, hudbu, filmy alebo iný digitálny obsah sprístupnený v rozpore so zákonom, vrátane porušenia osobných autorských práv autorov takéhoto obsahu alebo ekonomických autorských práv držiteľov práv k takémuto obsahu; a (iii) webových stránok, ktorých predmet by mohol akýmkoľvek spôsobom ohroziť dobré meno spoločnosti WhitePress.

  7. Affiliate partnerovi nie je dovolené propagovať platformu WhitePress v diskusných skupinách, na fórach a iných online verejných miestach, ktoré nevlastní, a to spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkami takýchto mies,t alebo ktorý vznáša oprávnené námietky zo strany ich používateľov alebo administrátorov.

  8. Affiliate partnerovi nie je dovolené propagovať platformu WhitePress nasledujúcimi spôsobmi:

   • zasielaním nevyžiadaných obchodných informácií týkajúcich sa platformy WhitePress používateľom na internete, najmä vo forme takzvaného spamu, zasielaných akýmikoľvek technickými prostriedkami, vrátane, ale nie výlučne, e-mailov alebo textových správ (SMS);

   • vydávaním sa za ktoréhokoľvek člena tímu spoločnosti WhitePress zo strany Affiliate Partnera;

   • konaním, ktoré vedie k vytvoreniu účtu v platforme WhitePress zo strany Nových zákazníkov v dôsledku podvodu, úmyselného uvedenia do omylu alebo prostredníctvom korupčného konania (poskytnutie osobného alebo materiálneho prospechu alebo prisľúbenie poskytnutia takéhoto prospechu);

   • akýmkoľvek konaním, ktoré môže mať negatívny vplyv na dobré meno spoločnosti WhitePress, pričom posúdenie negatívneho vplyvu konania Affiliate Partnera na dobré meno spoločnosti WhitePress vykonáva spoločnosť WhitePress na základe vlastného uváženia.

  9. Affiliate Partner je výhradne zodpovedný za činnosti, ktoré vykonáva, a v prípade škody spôsobenej Partnerom spoločnosti WhitePress alebo tretím osobám, je Partner povinný túto škodu nahradiť.

  10. Spoločnosť WhitePress je oprávnená overovať činnosť Affiliate Partnera z hľadiska jej súladu so zákonom a ustanoveniami týchto Podmienok používania. Ak sa na strane Partnera zistia porušenia, spoločnosť WhitePress je oprávnená podniknúť proti Partnerovi kroky uvedené v článku VII, bode 5 Podmienok používania.

  11. Affiliate Partner môže kedykoľvek ukončiť svoju účasť v Affiliate programe vyhlásením zaslaným na e-mail: slovakia@whitepress.com

 4. Zásady Programu
  1. Affiliate program pozostáva z propagácie platformy WhitePress zo strany partnera za účelom získania Nových zákazníkov pre spoločnosť WhitePress.

  2. Aby bolo možné sledovať efektivitu činnosti Affiliate Partnera, merať jeho výkonnosť a stanoviť Provízie v rámci Programu, je potrebné, aby Partner používal affiliate odkaz, ktorý poskytuje spoločnosť WhitePress.

  3. Používateľ internetu, ktorý klikne na príslušný Odkaz, bude automaticky označený pridruženým ID, ktoré sa uloží vo forme súboru cookie na koncovom zariadení príslušného používateľa internetu. Súbor cookie má platnosť 30 dní.

  4. Keď si používateľ internetu, identifikovaný ID Partnera, zaregistruje Používateľský účet v platforme WhitePress®, tento Používateľ Platformy sa stane Novým zákazníkom a Partner je oprávnený dostávať od tohto Nového zákazníka Provízie za podmienok stanovených v bode V. nižšie uvedených Podmienok.

 5. Provízia
  1. Affiliate Partner má nárok na odmenu vo forme Provízie za objednávky zadané Novým zákazníkom získané v prospech spoločnosti WhitePress, pričom podmienky nadobudnutia nároku na Províziu a jej výšku sú uvedené v ďalších ustanoveniach Podmienok.

  2. Provízia Partnera sa počíta za každú schválenú objednávku zo skupín služieb:
   • publikoanie sponzorovaného článku;

   • publikovanie sponzorovaných článkov;

   • služba 36-mesačná záruka - pre účty zaregistrované po 07.04.2022; poskytnutých pre Nového zákazníka prostredníctvom platformy WhitePress® vo výške 5 % z čistej hodnoty objednávky Nového zákazníka.

  3. Spoločnosť WhitePress je oprávnená kedykoľvek: (i) rozšíriť skupiny služieb, za ktoré je účtovaná Provízia, najmä služby súvisiace s písaním sponzorovaného článku a písaním sponzorovaných článkov a (ii) vykonávať zmeny vo výške Provízie, na ktorú má Partner nárok, na základe individuálnych dohôd s Partnerom.

  4. Affiliate Partner nemá nárok na Províziu len za samotné vytvorenie účtu Novým zákazníkom v Platforme.

  5. Affiliate Partner nemá nárok na Províziu v prípade, že nie je možné jednoznačne identifikovať, že Nového klienta získal Partner.

  6. Partner má nárok na Províziu zo všetkých objednávok, ako je uvedené v bode 2 vyššie, schválených Novým zákazníkom v období 5 kalendárnych rokov odo dňa vytvorenia účtu (registrácie) Nového zákazníka v Platforme.

  7. Províziu, ktorá má byť vyplatená, môže Affiliate Partner kedykoľvek prepočítať a pripočítať k zostatku na účte Affiliate Partnera v Platforme, čo sa vykonáva prostredníctvom príslušnej funkcie Používateľského panela Platformy. Affiliate Partner si môže kedykoľvek overiť zostatok na svojom účte v Platforme a získať informácie o celkovej výške splatnej Provízie a histórii vyplácania Provízií. Výška Provízie je uvedená ako netto (bez DPH) aj brutto (s DPH) suma.

  8. Po pripísaní peňažnej hodnoty Provízie k zostatku na účte Affiliate Partnera, môže Partner vykonať výber nahromadených finančných prostriedkov na bankový účet prostredníctvom príslušnej funkcie Používateľského panela Platformy v súlade s bodom 9 Podmienok nižšie.

  9. Partner, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou vykonávajúcou obchodnú činnosť, je povinný za účelom výberu finančných prostriedkov nahromadených na účte Používateľa vystaviť spoločnosti WhitePress riadnu faktúru s DPH, zatiaľ čo Partner, ktorý je fyzickou osobou, ktorá nevykonáva obchodnú činnosť, je povinný vystaviť účtenku. Podrobné ustanovenia týkajúce sa pravidiel výberu finančných prostriedkov z účtu Používateľa Platformy sa riadia v závislosti od role Používateľa: (i) Podmienkami pre Inzerentov, (ii) Podmienkami pre Vydavateľov, (iii) Podmienkami pre Copywriterov a/alebo (iv) Podmienkami pre Influencerov, ktoré sú k dispozícii v Platforme.

  10. Partneri vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet vykonajú príslušné vysporiadanie daní a zaplatia verejnoprávne poplatky za zarobené Provízie, pokiaľ príslušné právne predpisy neukladajú povinnosti platiteľa spoločnosti WhitePress. V prípade, že je spoločnosť WhitePress platiteľom daňových preddavkov Partnera, výška Provízie, ktorá sa má zaplatiť, sa zníži o hodnotu vybratých preddavkov. Spoločnosť WhitePress nenesie zodpovednosť za akékoľvek nedodržiavanie alebo nesprávne dodržiavanie zákonných povinností zo strany Partnerov v oblasti daňových zákonov.

 6. Výnimky z nároku na Províziu
  1. Akékoľvek konanie Affiliate Partnera zamerané na falošné generovanie Provízií prostredníctvom vytvorenia účtov Nových zákazníkov (ním samotným alebo s účasťou tretích strán), ktoré sú v skutočnosti spravované Affiliate Partnerom alebo osobami alebo subjektmi, ktoré sú s Partnerom prepojené, vrátane:

   • vytvorenia a používania niekoľkých účtov zriadených samotným Affiliate Partnerom;

   • uvedenia účtov Nových zákazníkov do prevádzky zo strany príbuzných alebo pridružených osôb Partnera;

   • vytvorenia účtov Nových zákazníkov pre tie isté subjekty alebo osoby.

  2. Spoločnosť WhitePress je oprávnená overiť účty Nových zákazníkov zriadené na odporúčanie Partnera s cieľom vylúčiť zakázané činnosti uvedené v bode 1 vyššie na základe údajov spracovaných spoločnosťou WhitePress v súlade so zásadami ochrany osobných údajov a na základe súhlasu so spracovaním údajov vyjadreného Používateľom pri registrácii účtu v Platforme.

  3. V prípade, že sa na účtoch Nových zákazníkov zistia nezrovnalosti vyplývajúce z konania Partnera uvedeného v bode 1 vyššie, spoločnosť WhitePress je oprávnená vylúčiť účet (účty) Nového zákazníka (Nových zákazníkov) z Programu, čo má za následok to, že Partner nebude mať nárok na žiadnu Províziu za služby poskytované takémuto Novému zákazníkovi (Novým zákazníkom) od momentu vylúčenia príslušného účtu Nového zákazníka z Programu.

  4. Affiliate Partner nemá nárok na províziu v prípade uvedenom v bode 3 vyššie.

  5. Činnosti uvedené v bode 1 vyššie sa považujú za porušenie Podmienok a oprávňujú spoločnosť WhitePress podniknúť kroky uvedené v článku VII, bode 5 Podmienok.

 7. Dohoda
  1. Súčasne s prijatím Podmienok uvedených v bode. III.2 Pravidiel a predpisov medzi Partnerom a spoločnosťou WhitePress dôjde k uzavretiu Dohody.

  2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

  3. Ak je Affiliate Partner spotrebiteľom alebo podnikateľom, pre ktorého používanie Affiliate programu nie je profesionálneho charakteru, Dohoda medzi spoločnosťou WhitePress a takýmto Partnerom bude uzatvorená za individuálne dohodnutých podmienok.

  4. Partner je oprávnený vypovedať Dohodu s jednomesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu.

  5. Spoločnosť WhitePress je oprávnená vypovedať Dohodu s okamžitou platnosťou ak:

   • Partner poruší tieto Predpisy;

   • Používateľský účet v platforme WhitePress® patriaci Partnerovi bol zablokovaný alebo vymazaný podľa príslušných ustanovení Obchodných podmienok používania platformy WhitePress®.

  6. Dohodu je možné kedykoľvek vypovedať na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán.

  7. V prípade vypovedania alebo ukončenia Dohody je Affiliate Partner povinný previesť peňažnú hodnotu Provízie na účet Affiliate Partnera uvedený v článku V., v bodoch 7 – 9 Obchodných podmienok. V prípade, že Partner nevykoná činnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, spoločnosť WhitePress je oprávnená previesť peňažnú hodnotu Provízie nahromadenej Affiliate Partnerom na jeho Používateľský účet na Platforme sama.

  8. Vypovedanie alebo ukončenie Dohody má za následok, že Affiliate Partner stráca nárok na provízie z objednávok zadaných Novými zákazníkmi, ku ktorým dôjde v období po ukončení Dohody.

 8. Sťažnosti
  1. Všetky sťažnosti týkajúce sa Affiliate programu by mali Affiliate Partneri podávať prostredníctvom e-mailu: slovakia@whitepress.com

  2. Sťažnosť by mala obsahovať minimálne: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti, e-mailovú adresu sťažovateľa a stručný opis vznesených námietok.

  3. Sťažnosti budú vybavené do 14 dní od prijatia, v poradí podľa dátumu prijatia.

  4. Ak nie je možné dodržať uvedenú lehotu, spoločnosť WhitePress informuje osobu, ktorá podáva sťažnosť, pričom uvedie dôvod predĺženia lehoty, ako aj predpokladaný čas na odpoveď.

  5. O výsledku sťažnosti bude Affiliate Partner informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v sťažnosti.

 9. Záverečné ustanovenia
  1. Vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú upravené v týchto Obchodných podmienkach, platia pre Partnerov ustanovenia príslušných Obchodných podmienok používania platformy WhitePress®.

  2. Spoločnosť WhitePress nezaručuje žiadne príjmy z účasti v Affiliate programe.

  3. Spoločnosť WhitePress nezodpovedá za žiadne škody spôsobené Affiliate Partnerovi, vrátane straty výhod, v súvislosti s jeho účasťou v Affiliate Programe, ani za žiadne výdavky, ktoré vznikli Affiliate Partnerovi v súvislosti s jeho účasťou v Programe.

  4. Tieto Obchodné podmienky sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami slovenských zákonov a akékoľvek spory vzniknuté na základe týchto Podmienok budú riešené súdom s jurisdikciou podľa miesta, kde má spoločnosť WhitePress svoje sídlo. V prípade Partnerov, ktorí sú spotrebiteľmi alebo podnikateľmi, pre ktorých používanie Affiliate programu nie je profesionálneho charakteru, sa žiadne z ustanovení týchto Pravidiel nedotýka práv takýchto Partnerov, ktoré im boli priznané na základe konkrétnych právnych aktov, ktorými sú pre spoločnosť WhitePress právne záväzné.

  5. Spoločnosť WhitePress si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky používania z opodstatnených dôvodov. Partner bude informovaný o každej zmene Podmienok používania najmenej 7 dní pred tým, ako zmeny nadobudnú účinnosť, prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu partnera, ako je uvedená v Používateľskom paneli a prostredníctvom príslušných funkcií Platformy.

  6. Partner, ktorý nesúhlasí s vykonanými zmenami, má možnosť kedykoľvek ukončiť účasť v Programe zaslaním vyhlásenia o odstúpení e-mailom na: slovakia@whitepress.com.