Všeobecné obchodné podmienky pre Vydavateľov na platforme WhitePress

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto podmienky určujú podmienky poskytovania služby elektronickou cestou pomocou internetového servisu lokalizovaného na adrese www.whitepress.sk (ďalej len "Servis") v prospech koncových užívateľov internetovej siete navštevujúcich Servis, ktorí dopĺňajú právne a faktické činnosti uvedené v Podmienkach (ďalej len " Používatelia ").

2. Služba je poskytovaná spoločnosťou WhitePress s. r. o., so sídlom v meste Košice, Mlynská 27, ďalej len Poskytovateľ.

3. Tieto podmienky sú podmienkami uvedenými v zákone zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách (Ú. V. Č. 144, pol. 1204).

4. Služba spojená s poskytovaním služby bude vykonaná pri prístupení k Portálu.

5. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby uvedenej v bode 1.4 dochádza v okamihu, keď Používateľ prijme podmienky. Rozsah a postup na použitie uvedených služieb určuje Poskytovateľ v obsahu podmienok a dokumentov, na ktoré podmienky odkazujú.

6. Dostupnosť Poskytovateľom vybraných funkcií Servisu je platená. Rozsah týchto služieb a platba je definovaná ustanoveniami dokumentov, ktoré sa zobrazujú na stránkach, ktoré sa vzťahujú k určitej, konkrétnej službe. K uzavretiu zmluvy o poskytovaní platených služieb dochádza v okamihu uvedenom stanovami podmienok, ktoré sa vzťahujú na danú službu. Rozsah a postup na použitie platených služieb určuje Poskytovateľ v obsahu podmienok a dokumentov, na ktoré podmienky odkazujú.

7. Pred uzavretím zmluvy v rámci funkčnosti servisu sú strany povinné potvrdiť správnosť objednávky a vyhlásenie o prijatí objednávky.

8. Ak strana pred uzavretím zmluvy potvrdí druhej strane obdržanie ponuky, čo môže prebiehať automaticky pomocou funkcie servisu, toto potvrdenie nemá za následok uzatvorenie zmluvy, ale iba znamená, že ponuka zaväzuje jej podávajúceho.

9. Uzavretie zmluvy a jej podmienky sú predmetom záznamu prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej stranou v rámci funkcií servisu.

10. Zmluva môže byť uzavretá iba v slovenskom jazyku.

11. Žiadna zo zmlúv stanovených súčasnými podmienkami nemôže byť uzavretá implicitným spôsobom.

12. Poskytované služby spočívajú najmä v:

  • a. sprostredkovaní medzi Vydavateľmi a Inzerentmi v publikácii platených (sponzorovaných) článkov a odborných hosťovských článkov;

  • b. sprostredkovaní medzi Copywritermi a Vydavateľmi pri vývoji vlastného obsahu Vydavateľa;

Sprostredkovanie, v súlade s ustanoveniami podmienok príslušnými pre službu, môže spočívať v jednaní v mene Používateľa Servisu alebo vlastnom mene Poskytovateľa, ale v prospech Používateľa.

13. Vydavateľ zverejňuje na webe zoznam svojich internetových portálov alebo blogov (ďalej len „Portály"), ktoré sa týkajú sprostredkovania, ktoré je uvedené v ods. 13 tohto článku. Pre každý Portál, Vydavateľ poskytuje informácie o jeho adrese, tematike, popise, popularite a ďalšie dôležité údaje pre Inzerentov.

14. Ako pracovné dni sú v zmysle podmienok považované všetky dni okrem soboty, nedele a iného dňa pracovného pokoja v zmysle zákona z 18. januára 1951 o dňoch pracovného pokoja. Ak sa podmienky odvolávajú na "dni", treba to vnímať ako kalendárne dni.

15. Integrálnou časťou podmienok sú ustanovenia iných dokumentov dostupných na stránkach Servisu, na ktoré odkazujú tieto podmienky. Ak sú ustanovenia týchto dokumentov v rozpore s obsahom podmienok, Vydavateľ je viazaný ustanoveniami podmienok.

16. V prípade zámeru prevedenia vlastníckej zmeny (na základe akejkoľvek zmluvy) ohľadom Portálu, na ktorom bol v súlade s ustanoveniami podmienok uverejnený daný článok, Vydavateľ sa zaväzuje zaistiť, aby nadobúdateľ pokračoval vo využívaní poskytnutého priestoru Portálu počas predtým dohodnutej doby.

2. Služba a využívanie služby, úhrady za vykonanie Služby

1. Poskytovaná služba spočíva najmä v sprostredkovaní medzi Vydavateľom a Inzerentmi v zdieľaní priestorov Portálov a publikácií a ich sponzorovaných článkov a odborných hosťovských článkov (ďalej len "Služba"). Službami sú tiež iné služby, na ktoré sa vzťahujú podmienky.

2. Vydavateľom sa rozumie užívateľ systému umiestneného Poskytovateľom služieb v databáze Vydavateľov, ktorí poskytujú priestor vo svojich Portáloch na účely publikácie zdieľaných článkov v rámci hospodárskej alebo odbornej činnosti.

3. V prípade, že je Vydavateľ spotrebiteľom, zmluva s Vydavateľom je teda uzatváraná za podmienok stanovených individuálne s podmienkou, že ustanovenia podmienok sa aplikujú v oblasti cien a v iných oblastiach, ktoré budú odsúhlasené Vydavateľom a stanovené spotrebiteľom.

4. Vydavateľ musí vlastniť úplné práva k disponovaniu a spravovaniu Portálov, vrátane obsahu. Ak majú tieto práva relatívny charakter, tzn. zakladajú sa na zmluvách obligátnej povahy (nie vecné), Vydavateľ je povinný informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa služieb a ukázať mu príslušné oprávnenia od majiteľa daného Portálu.

5. Inzerentom sa rozumie užívateľ Servisu, ktorý odovzdáva články doplnené iným druhom obsahu (napr. Infografiky, snímky) na publikáciu v priestore Portálu poskytnutého Vydavateľom.

6. Poskytovateľ môže uviesť doplnkové služby a rozšírenia.

7. Správne využívanie služby je možné pomocou počítača triedy PC, Mac alebo podobného, ​​ktorý je pripojený do internetovej siete a je vybavený operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux alebo podobným) a internetovým prehliadačom (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektoré služby a nástroje môžu vyžadovať prístup k e-mailovému účtu a využívanie umiestnených služieb môže vyžadovať vlastnenie programu Adobe Flash Player vo verzii 9 alebo novšej a musí umožňovať obsluhu JavaScript, ak nie je označené inak.

8. V priebehu využívania Služby budú v operačnom systéme užívateľa inštalované súbory cookies. Podmienky využívania súborov cookies určujú ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

9. V prípade, že v súlade s dohodami s Poskytovateľom Vydavateľ využije sledovací kód vyhotovený Poskytovateľom, Vydavateľ prehlasuje, že v rozsahu každého Portálu, ktorý sa podieľa na realizácii služby, má zákonom požadovaný súhlas odberateľov alebo koncových užívateľov umožňujúci inštaláciu kódov, uchovávanie informácií alebo získavanie prístupu k už uloženým informáciám v koncovom telekomunikačnom zariadení, ale aj využitie týchto informácií v súlade s podmienkami uvedenými v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

10. Podrobné podmienky vyúčtovania za Služby, vrátane sadzby odmien vydavateľa určujú jednotlivé dokumenty umiestnené na webovej stránke, ktoré sa týkajú danej Služby.

11. Vydavatelia sú za služby, ktoré poskytujú povinní uhradiť svoje daňové záväzky (alebo iné záväzky verejného práva) spojených s realizáciou služieb a príjmov dosiahnutých na ich základe. after this add this sentence please: Vyplatená odmena sa považuje za iný ostatný príjem taxatívne neuvedený v §8 zákona o dani z príjmov. Ide o príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, kde vyplácajúci daňovník, je právnickou osobou s príjmami podľa § 6 a môže si znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu (účtenka). Daňovú povinnosť z ostatných príjmov daňovník (vydavateľ) vyrovná osobne podaním daňového priznania.

12. Ak v dôsledku súčasného výkladu zákona bude Poskytovateľ služieb platiteľom dane z príjmu z titulu Vydavateľom realizovaných služieb (ostatných verejnoprávnych pohľadávok), táto skutočnosť nespôsobí zvýšenie odmeny patriace Vydavateľovi. Znamená to, že odmena uvedená v rámci príslušných častí servisu je hrubý plat, ibaže bude aplikované DPH. V takom prípade je Vydavateľ povinný odovzdať Poskytovateľovi všetky informácie potrebné na určenie výšky dane (daňové preddavky).

13. Platby Vydavateľom a Poskytovateľom služieb sa uskutočňujú bankovým prevodom na bankový účet uvedený Vydavateľom a Poskytovateľom služieb na faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň zaťaženia bankového účtu Poskytovateľa, respektíve Vydavateľa, plnou zúčtovanou čiastkou.

14. Ceny Služieb poskytovaných Vydavateľovi sú definované Poskytovateľom Služieb na webovej stránke, a môžu sa z času na čas meniť, pričom na účely zúčtovania (zmluvy) medzi Vydavateľom a Poskytovateľom služieb záväzné sú tie, ktoré platia v čase prijatia objednávky dodávateľom Služby.

15. Poskytovateľ služieb a Vydavateľ zasielajú faktúry elektronickou formou.

16. V prípade, že Poskytovateľ služieb je sprostredkovateľom medzi Inzerentom a Vydavateľom, je tento výhradne oprávnený na vykonávanie zúčtovania služieb realizovaných v súlade s podmienkami, čo konkrétne znamená, že Vydavateľ nesmie samostatne vykonávať žiadne zúčtovanie s Inzerentom alebo iným užívateľom servisu z týchto titulov.

17. Vydavateľ sa zaväzuje k úhrade všetkých platieb, ktoré podľa zákona, sú v prospech tvorcov alebo organizácií, ktoré ich zastupujú, ale iba vtedy, keď jo to vyžadované zákonom a táto platba nebude môcť byť realizovaná Inzerentom.

18. Ceny uvedené na webovej stránke sú čisté ceny a sú potom navýšené o DPH, ak náleží z titulu danej služby alebo je aplikovateľná voči Užívateľovi poskytujúcemu Službu.

 

3. Registrácia v servise

1. Užívateľom servisu smie byť osoba uvedená v bode 2.2, ktorá po prijatí ustanovení podmienok realizuje registračný postup v servise ukončený úspešným založením účtu.

2. Postup spočíva vo vyplnení (v súlade s inštrukciami) elektronického registračného formulára a prijatie podmienok spolu s označením súhlasov (zaškrtávacie políčko) v rozsahu veci uvedených Poskytovateľom. Spoločne s prijatím týchto podmienok Vydavateľom dochádza k uzavretiu zmluvy Vydavateľa s Poskytovateľom služieb o podmienkach používania Servisu (jeho dostupnosti).

3. V dôsledku registrácie Vydavateľa mu bude priradený jeho účet. Vydavateľ môže mať v Servise iba jeden účet. Konečné rozhodnutie o registrácii prijíma Poskytovateľ služieb, ktorý ho môže odmietnuť, ak Vydavateľ alebo jeho Portál neplní požiadavky vyššie uvedených podmienok.

4. Účet môže byť odstránený alebo pozastavený Poskytovateľom bez akéhokoľvek upozornenia, ak Poskytovateľ zistí, že Vydavateľ:

  • a) porušuje ustanovenia stanov, vrátane zákonov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie;

  • b) neplní svoje povinnosti riadnym spôsobom;

  • c) uvedené údaje sú nepravdivé alebo neúplné, vrátane, a zvlášť v rozsahu informácií o Portáli;

  • d) neprihlásil sa do servisu po dobu 12 mesiacov od posledného prihlásenia; ak prestávka trvá dlhšie, ako 3 mesiace, účet môže byť zablokovaný.

5. Konto môže byť odstránené, ak Portál (všetky Portály Vydavateľa) neplní požiadavky stanovené podmienkami.

6. Uvedenie takých kontaktných údajov v rámci registrácie, ako je e-mailová adresa alebo telefónne číslo, oprávňuje Poskytovateľa k zasielaniu obchodných informácií Používateľovi .

7. Nové pridelenie účtu Vydavateľovi, ktorého účet bol zrušený alebo odblokovanie účtu v prípade jeho predchádzajúceho zablokovania, vyžaduje odstránenie porušení uvedených v bode 3.4. a súhlas Poskytovateľa, ktorý nie je zaviazaný k jeho udeleniu.

 

4. Podrobné podmienky poskytovania služby

1. Servis spája základňu Vydavateľov, Inzerentov, Influencerov a novinárov. Databáza je pravidelne kontrolovaná a jej zmena sa nepovažuje za zmenu podmienok.

2. Vydavateľ prehlasuje, že je oprávnený na poskytovanie priestoru Portálov k publikácii článkov pridaných v Servise a tiež, že uvedenie informácií o jeho webových stránkach je pravdivé. Vydavateľ predovšetkým prehlasuje, že poskytovaním priestoru Portálu a publikáciou článkov na Portáloch s informáciou o jeho stránkach neporušuje žiadne práva tretích osôb, má všetky povolenia a súhlasy pre tieto publikácie, ako napr. tie, ktoré sú spojené so spracovávaním osobných údajov alebo inštaláciou súborov cookies. Vydavateľ okrem toho tiež vyhlasuje, že v prípade akýchkoľvek nárokov spojených s poskytovaním priestoru Portálu Poskytovateľovi Vydavateľ vráti Poskytovateľovi všetky náklady a výdavky s týmto spojené.

3. Vydavateľ je povinný starať sa o kvalitu Portálu, najmä v rozsahu technických aspektov jeho fungovania, vzhľadu a obsahu. Základné kvalitatívne požiadavky v tomto rozsahu určuje Servis POŽIADAVKY NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY.

4. Vydavateľ sa na účely splnenia povinností predpokladaných právom zaväzuje, že prostredníctvom svojho Portálu zhromaždí súhlas s:

a. inštaláciou súborov cookies Poskytovateľa v koncovom zariadení navštevujúcom Portál pre potreby spracovávania osobných údajov, vrátane analýzy pohybu a vedenia štatistík návštevnosti strany, vyplývajúce z článku. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.,

b. s inštaláciou súborov cookies Poskytovateľa v koncovom zariadení osôb navštevujúcich Portál, vyplývajúce z článku. 173 ods. 4 Zákona zo 16. júla 2004 o telekomunikáciách (Ú. v. č. 171, pol. 1800)

5. Vydavateľ sa zaväzuje k archivácii súhlasov spôsobom umožňujúcim identifikáciu osoby, ktorá tento súhlas poskytla a na doručenie týchto na každé požiadanie Poskytovateľa.

6. Vydavateľ sa pri zhromažďovaní vyššie uvedených súhlasov zaväzuje Poskytovateľovi k umožneniu realizácie záväzkov vyplývajúcich z nariadenia čl. 13 a 14 GDPR prostredníctvom umiestnenia hypertextového odkazu do Zásad o ochrane osobných údajov spoločnosti WhitePress.

7. Vydavateľ preberá zodpovednosť a súhlasí, že:

a. požiadavky opísané vyššie v bode 4.3. majú základný charakter, preto to nie je uzavretý zoznam podmienok stanovených pre Portál;

b. Poskytovateľ sám rozhodne, či Portál Vydavateľa spĺňa požiadavky a v tomto rozsahu sa riadia najlepším záujmom Inzerentov, ako koncových zákazníkov a príjemcov Služby.

 

8. Vydavateľ prehlasuje, že v rozsahu obsahu nezávisle zverejnenom na spoločnom priestore Portálu, tj nie pri plnení zmluvy uzavretej Vydavateľom a Poskytovateľom služby:

a) bude mať v potrebnom rozsahu autorské práva a súvisiace práva alebo licencie na tieto materiály;

b) ich použitie na účely zmluvy neporušuje osobné práva autora;

c) bude mať všetky povolenia na šírenie obrazu ľudí uvedených v týchto materiáloch;

d) ich používanie neporušuje práva priemyselného vlastníctva tretej osoby a najmä neporušuje žiadne ochranné práva k ochranným známkam alebo ochranným známkam renomovaných značiek;

e) ich uverejnenie nepredstavuje akt nekalej súťaže;

f) ich zverejnením sa neporušujú zákony, dobré mravy, pravidlá spoločenského spolužitia alebo oprávnené záujmy tretích osôb.

9. Poskytovateľ služby je oprávnený odstrániť Portál Vydavateľa z webovej stránky v prípade, že Vydavateľ ako súčasť informácií o Portáli alebo v rozsahu jeho obsahu porušuje ustanovenia Podmienok, najmä v situáciách uvedených v bode 4. t 4.3.

 

5. Sponzorované články (platené)

1. Sponzorované články (ďalej len "sponzorované články" alebo "platené články") sú texty (vrátane pripojených médií), ktoré propagujú produkt, spoločnosť alebo službu Inzerentov alebo iné informačné texty. Inzerent odovzdáva platený článok k publikácii a určuje, či ide o jedinečný obsah, t. j. predtým nepublikovaný na internete, alebo či bol obsah predtým uverejnený na internete. Tento typ označenia by mal byť umiestnený jednoznačným spôsobom a bude viditeľný v Servise tak pre Poskytovateľa služieb, ako aj pre Vydavateľa.

2. V rámci Služby je možná tiež príprava plateného článku Vydavateľom. V takom prípade podmienky prípravy takéhoto materiálu určujú dohody medzi Vydavateľom a Poskytovateľom, pričom Inzerent nezíska žiadne práva k obsahu alebo forme plateného článku vyhotoveného Vydavateľom, avšak podmienky zdieľania priestoru Portálu a publikácie stanovujú podmienky. Článok pripravený Vydavateľom alebo jeho publikácia nemôže porušovať práva, vrátane autorských práv tretích osôb, vlastníckych priemyselných práv, nesmie porušovať dobré zvyklosti, pravidlá verejného poriadku, opodstatnené záujmy tretích osôb a nesmie byť aktom nekalej hospodárskej súťaže.

3. Vydavateľ pomocou Servisu definuje:

a. technické požiadavky na publikované sponzorované články na jeho stránkach;

b. čiastku odmeny netto, ktorú obdrží Vydavateľ od Poskytovateľa za publikáciu každého článku;

c. či výška odmeny závisí na dodatočných parametrov uvedených Vydavateľom (napr. zdieľanie informácií na facebookovom profile);

d. príklady dôvodov, pre ktoré môže odmietnuť publikáciu sponzorovaného článku.

4. Poskytovateľ služieb pomocou Servisu hľadá Inzerentov so záujmom o zdieľanie priestoru Portálov a o publikáciu sponzorovaných článkov na týchto Portáloch, na webových stránkach Vydavateľa, pričom Poskytovateľ nedáva Inzerentovi v tejto oblasti žiadne sľuby, ani ohľadom obratov generovaných pomocou takejto služby.

5. Poskytovateľ služby pomocou servisu objednáva v mene Inzerenta poskytnutie priestoru Portálu Vydavateľa na účely publikácie článkov, pričom musia byť predtým splnené nasledujúce podmienky:

a. obsah článku je pripravený a dostupný v Servise k nahliadnutiu Vydavateľom (spoločne s prílohami, štruktúrou, systémom odkazov);

b. obsah článku musí byť označený Inzerentom v oblasti určenia, či sa jedná o unikátny text alebo nie.

6. Poskytovateľ prehlasuje, že podľa ustanovení PODMIENOK INZERENTA, Inzerent zabezpečí, aby platený článok dodaný na publikáciu bol v súlade so zákonom, pokiaľ ide o jeho obsah, prípustnosť zverejnenia a aby článok mal práva na obsah a iné formy použitej komunikácie (obrázky, grafika, atď.).  Poskytovateľ služieb nemá povinnosť overovať, či doručené platené články (a následky ich neskoršej publikácie) neporušujú práva ako v oblasti svojho obsahu, prípustnosti publikácie, tak aj vlastnenia práv k obsahu a iných použitých foriem komunikácie (snímky, obrázky atď.). Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie práv spôsobené platenými článkami.

7. Vydavateľ dostane informácie o objednávke e-mailom najneskôr v priebehu 1 pracovného dňa od Poskytovateľovho obdržania tejto informácie od Inzerenta. Na uzavretie zmluvy v rozsahu zdieľania  Portálov na účely publikácie plateného článku dochádza v okamihu prijatia objednávky Inzerenta Vydavateľom, tj. v okamihu stiahnutia obsahu článku a označenie publikácie Vydavateľom (bod 5.9.). V takom prípade sa Vydavateľ zaväzuje k publikácii článku vo forme a obsahu poskytnutého Servisom do 3 pracovných dní od prijatia informácie. V osobitných prípadoch môže byť tento termín iný, ak je to výslovne označené v Servise pri portáli a ponuke Vydavateľa.

8. V prípade neobvyklých pokynov ohľadom okamihu poskytnutia priestoru Portálu a publikácie, vzniku dôvodu na odmietnutie článku Vydavateľom alebo iných nezvyčajných žiadostí zo strany Inzerenta Vydavateľ má právo nepublikovať sponzorovaný článok.

9. V súvislosti s poskytnutím priestoru Portálu a publikácie plateného článku Vydavateľ najneskôr v priebehu 24 hodín označí v systéme Servisu, že došlo k poskytnutiu priestoru Portálu a k vykonaniu dohodnutej publikácie. "Označenie" vo vyššie uvedenom význame sa rozumie uvedenie internetovej adresy poskytnutého Portálu Vydavateľom. Označenie má za následok, že spôsobuje automatické upozornenie e-mailovou cestou Inzerentovi o publikácii plateného článku.

10. Po publikácii článku a označení tejto skutočnosti v Servise Inzerent overuje toto poskytnutie Portálu a správnosť publikácie, pričom Poskytovateľ má tiež také právo, nie však povinnosť. Overovanie spočíva v kontrole zhody poskytovaného Portálu a publikácie plateného článku so zmluvou, ktorá bola uzavretá v tomto ohľade. Overenie sa musí uskutočniť najneskôr do 2 pracovných dní od označenia publikácie Vydavateľom. V prípade, že v súlade s ponukou Vydavateľa prijatou Inzerentom Vydavateľ pripraví platený článok, Inzerent prijme jeho obsah v priebehu 2 pracovných dní od jeho odovzdania plateného článku - v tejto oblasti sa adekvátne aplikuje ustanovenie podmienok bodu 7.12. V prípade absencie overenia publikácie článku Inzerentom v lehote 2 pracovných dní od označenia vykonania publikácie Vydavateľom platený článok sa považuje za správne publikovaný.

11. V prípade absencie prístupu do priestoru Portálu, zverejnenie plateného článku Vydavateľom spôsobom, ktorý nie je v súlade so zmluvou alebo pri oneskorení  poskytnutia priestoru Portálu a publikácie, Poskytovateľ služieb spolu s Inzerentom rozhodne, či:

a. Vydavateľ opravuje obsah publikácie, zatiaľ čo Poskytovateľ a Inzerent definujú lehotu a rozsah zavedenie zmien;

b. Inzerent odstupuje od zmluvy úplne alebo čiastočne (čl. 491 § 2 o.z.).

12. V prípade správneho poskytnutia priestoru Portálu a publikácie Vydavateľ vystavuje v prospech Poskytovateľa faktúru s DPH na sumu predtým uvedenú v Servise Vydavateľom v súlade s ustanoveniami bodu 5.3 b) a c). Vydavateľ môže podľa vlastného uváženia tiež vystaviť súhrnnú faktúru zahŕňajúcu všetky poskytnuté priestory na Portáli a publikácie vo vybranom období.

13. Poskytovateľ sa zaväzuje k uhradeniu faktúry s DPH najneskôr v ďalšom pracovnom dni od doručenia správne vystavenej faktúry.

14. Vydavateľ sa zaväzuje k udržaniu publikáciaňe článku aspoň po dobu jedného roka odo dňa publikácie v nezmenenom obsahu, ibaže to bolo inak definované pri rokovaní o druhu Služby.

15. Poskytovateľ sa môže elektronicky obrátiť na Vydavateľa ohľadom odstránenia článku z jeho stránky bez uvedenia príčiny. V takom prípade sa Vydavateľ zaväzuje odstrániť článok do 3 pracovných dní po obdržaní informácie.

16. V prípade neodsúhlaseného odstránenia článku alebo zmeny jeho obsahu pred uplynutím roka od dátumu publikácie nesie zodpovednosť Vydavateľ. Vzťahuje sa to najmä na:

a. vedomé odstránenie článku Vydavateľom alebo zmeny jeho obsahu (odstránenie odkazov);

b. neustály nedostatok prístupu na stránku Vydavateľa vyplývajúci z jeho viny;

c. predaj práv na Portál a zastavenie ďalšieho zverejňovania zo strany Kupujúceho (bod 1.16)

17. Obdobie poskytnutia priestoru Portálu a publikácie plateného článku môže byť skrátené bez práva k ohláseniu akýchkoľvek nárokov voči Vydavateľovi, vrátane z titulu vrátenia odmeny alebo odškodnenie v prípade, že:

a. publikácia bola odstránená, pretože porušovala právne predpisy alebo existovalo podozrenie, že porušuje právne predpisy;

b. publikácia bola odstránená, pretože porušovala práva tretích osôb alebo existovalo dôvodné podozrenie, že porušuje práva tretích osôb;

c. publikácia bola odstránená na žiadosť Inzerenta;

d. Inzerent koná vedome v neprospech Vydavateľa, napr. prostredníctvom neprirodzeného odkazovanie v článku;

e. Inzerent porušil ustanovenia podmienok, ktoré sa vzťahuje na jeho povinnosti po dni publikácie;

f. jedná sa o pôsobenie vyššej moci;

g. Vydavateľ ukončil pôsobenie Portálu a nepokračuje v tomto podnikaní na inom Portáli.

18. V prípade porušenia pravidiel prístupu na Portál a k publikáciám, vrátane v prípade uvedenom v bode 5.11 alebo 5.16, ak Inzerent zameriava svoje nároky voči Poskytovateľovi, tento (alebo Inzerent, ak Poskytovateľ prenesie na Inzerenta svoje regresné nároky na Vydavateľa, s čím Vydavateľ súhlasí) môže smerovať voči Vydavateľovi príslušné nároky, ktoré však nesmú prekročiť sumu odmeny dohodnutej za dané poskytnutie priestoru Portálu a publikáciu, okrem prípadov úmyselného zavinenia.

19. V situácii, keď vzniknú predpoklady na vrátenie odmeny Vydavateľom, vrátane v dôsledku odstúpenia uvedeného v bode 5.11. a Poskytovateľ nezíska refundáciu odmeny od Vydavateľa v lehote 14 dní, Inzerent bude mať právo na požadovanie vrátenia nákladov na poskytnutie priestoru Portálu a publikácie článku priamo od Vydavateľa a Poskytovateľ mu zdieľa v tomto účele adresné a kontaktné údaje Vydavateľa, s čím Vydavateľ súhlasí, vrátane prevodu práv Poskytovateľa na Inzerenta.

20. Vydavateľ má právo zmeniť adresu URL poskytnutého priestoru Portálu s plateným článkom v priebehu obdobia publikácie ako je uvedené v bode 5.14. V prípade zmeny adresy alebo domény musí dôjsť so zachovaním presmerovania 301. Takáto zmena nebude považovaná za porušenie podmienok poskytovania priestoru portálu a publikácie plateného článku.

21. V prípade, že Vydavateľ dostal manuálny filter "Nezvyčajné odkazy z Vašej stránky" alebo pod. (od Google) ohľadom Portálu na ktorom sa uskutočnila publikácia, Vydavateľ môže zmeniť atribút odkazov v článku na nofollow. Takéto správanie nebude považované za porušenie zmluvy uzavretej v období publikácie.

22. Vydavateľ sa zaväzuje nekontaktovať Inzerenta s výnimkou Poskytovateľa ohľadom poskytovania priestoru Portálu a publikácie platených článkov, ktoré majú byť alebo boli publikované prostredníctvom Servisu. Nevzťahuje sa to na prípady výslovne pripustené podmienkami.

 

6. Odborné hosťovské články

1. Odborné hosťovské články (ďalej len "odborné hosťovské články" alebo odborné články ") sú unikátne texty dodávané Inzerentom (spoločne s prílohami), tj. doteraz na internete nepublikované texty charakterizované profesionalitou, ktorých posolstvo nemá priamy reklamný charakter. Dodatočne odborný článok, ktorý bol súčasťou aspoň jednej zmluvy uzatvorenej s ľubovoľným Vydavateľom, nesmie byť zdieľaný Inzerentom pre publikáciu iným Vydavateľom. Pri odovzdaní odborného hosťovského článku Inzerent potvrdzuje, že sa jedná o unikátny obsah.

2. Poskytovateľ prehlasuje, že v súlade s ustanoveniami podmienok Inzerenta práve tento zabezpečí, že odborný článok odovzdaný k publikácii je v súlade s právnymi predpismi v oblasti svojho obsahu, prípustnosti publikácie aj toho, že voči tomuto článku bude mať práva na obsah a iné použité formy komunikácie (grafika, obrázky, atď.). Poskytovateľ služieb nemá povinnosť overovať, či doručené odborné články (a následky ich neskoršie publikácie) neporušuje práva ako v oblasti svojho obsahu, odkazovania, prípustnosti publikácie, tak aj vlastnenie práv k obsahu a iných použitých foriem komunikácie (grafika, obrázky atď.). Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenia práv spôsobené odbornými článkami.

 

3. Podpis pod odborným hosťovským článkom obsahuje:

a. Meno a priezvisko osoby určenej Inzerentom ako autor;

b. Názov spoločnosti;

c. Odkaz na webové stránky spoločnosti alebo autora textu (dofollow).

4. Služba poskytuje databázu odborných hosťovských článkov.

5. Vydavateľ má náhľad do časti obsahu článku pred zverejnením.

6. Inzerent môže v súvislosti s publikáciou odborného hosťovského článku mať na Vydavateľa svoje požiadavky. V tomto prípade by mali byť umiestnené v servise pri hore uvedenom článku, inak budú neefektívne. Tieto požiadavky sa môžu vzťahovať na:

a. popularitu, tematiku technické parametre stránok / stránky Vydavateľa, ktorý môže publikovať článok;

b. vylúčenie stránok uvedených Inzerentom vrátane s ohľadom na ich obsah, názor na stránku alebo neprijatie podmienok publikácie ponúkaných týmto Vydavateľom;

c. iné podmienky publikácie; d) náklady na stiahnutie článku vo výške manipulačného poplatku patriaceho Poskytovateľovi, uvedené v bode 6.8. Tieto náklady môžu predstavovať "0 €", ak ich vynaložil Inzerent. V prípade výskytu nákladov Vydavateľom pred stiahnutím článku vypláca uvedenú sumu v súlade s ustanovením podmienok.

7. Z titulu poskytnutia priestoru Portálu a publikácie odborného hosťovského článku Vydavateľovi neprináleží odmena.

8. Hodnota manipulačného poplatku, ak v servise nie je uvedené inak, činí €3 netto.

9. Na uzavretie zmluvy v období poskytnutia priestoru Portálu a publikácie odborného článku dochádza v okamihu Vydavateľovho stiahnutia tohto článku zo servisu na účely jeho publikácie. V rámci tejto zmluvy je Vydavateľ oprávnený k publikácii odborného článku v rámci jednej stránky Vydavateľa, prípadne stránky uvedenej v bode 6.18. Stiahnutie neznamená získanie autorských vlastníckych práv.

10. Vydavateľ sa pri rozhodovaní o stiahnutí článku (obdrží jeho úplné znenie a prílohy) zaväzuje k jeho publikácii na poskytovanom priestore Portálu v podstatne nezmenenej verzii (prípustné sú len drobné zmeny, ak nemenia posolstvo tohto článku) v lehote 3 pracovných dní od okamihu jeho stiahnutia za podmienok vyplývajúcich z Podmienok.

11. V rámci fungovania Servisu Vydavateľ predpokladá, že došlo k takejto publikácii. "Označenie" vo vyššie uvedenom význame sa rozumie uvedenie internetovej adresy poskytnutého priestoru Portálu s odborným článkom. Označenie má za následok, že spôsobuje automatické upozornenie e-mailovou cestou Inzerentovi o publikácii odborného článku.

12. V priebehu 2 pracovných dní od označenia vykonania publikácie Vydavateľovi Inzerent overuje správnosť publikácie, pričom Poskytovateľ má tiež takéto právo, nie však povinnosť. Overovanie spočíva v kontrole zhody poskytovania priestoru Portálu a publikácie plateného článku sa zmluvou, ktorá bola uzavretá v tomto ohľade. V prípade absencie overenia publikácie článku Inzerentom v lehote 2 pracovných dní od označenia vykonania publikácie sa považuje odborný článok za správne publikovaný.

13. V prípade poskytovania priestoru Portálu a publikácie odborného článku Vydavateľom spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou alebo v prípade omeškania publikácie Poskytovateľ spoločne s Inzerentom prijíma rozhodnutia, či:

a. Vydavateľ upravuje obsah publikácie v súlade s pokynmi týkajúcich sa času uvádzania zmien a ich rozsahu,

b. Inzerent odstupuje od zmluvy.

14. V prípade, že sa v dôsledku rozporu služby so zmluvou objavia okolnosti uvedené v bode 6.13, prípadné nároky z tohto titulu Inzerent smeruje na Vydavateľa. Pre tento účel má Poskytovateľ povinnosť prijať všetky opatrenia na to, aby boli zachované práva Inzerenta, vrátane delegovania všetkých práv z tohto titulu a poskytnutie adresných a kontaktných údajov Vydavateľa, s čím Vydavateľ súhlasí. Tieto nároky však nesmú prekročiť sumu 70€.

15. Vydavateľ je zaviazaný udržiavať publikáciu odborného článku po dobu aspoň jedného roku, pokiaľ nedôjde k jednej z okolností uvedených v bode 6.16.

16. Obdobie poskytovania priestoru Portálu a publikácie odborného článku môže byť skrátené v prípade, že:

a. publikácia bola odstránená, pretože porušovala právne predpisy alebo existovalo podozrenie, že porušuje právne predpisy;

b. publikácia bola odstránená, pretože porušovala práva tretích osôb alebo existovalo dôvodné podozrenie, že porušuje práva tretích osôb;

c. publikácia bola odstránená na žiadosť Inzerenta;

d. Inzerent koná vedome v neprospech Vydavateľa, napr. prostredníctvom neprirodzeného odkazovania v článku;

e. Inzerent porušil ustanovenia podmienok, ktoré sa vzťahuje na jeho povinnosti po dni publikovania;

f. jedná sa o pôsobenie vyššej moci;

g. Vydavateľ ukončil pôsobenie Portálu a nepokračuje v tomto podnikaní na inom Portáli.

 

17. Poskytovateľ služieb sa na žiadosť Inzerenta môže obrátiť na Vydavateľa kvôli odstráneniu odborného článku. V takom prípade Vydavateľ bude povinný odstrániť odborný článok v lehote 3 pracovných dní od obdržania tejto informácie.

18. Vydavateľ má právo zmeniť adresu URL poskytnutého priestoru Portálu s publikovaným článkom, musí však použiť presmerovanie 301. Takáto zmena nebude považovaná za porušenie podmienok poskytovania priestoru portálu a publikácie odborného článku.

19. V prípade, že Vydavateľ dostal manuálny filter "Nezvyčajné odkazy z Vašej stránky" alebo pod. (od Google) ohľadom Portálu na ktorom sa uskutočnila publikácia, Vydavateľ môže zmeniť atribút odkazov v článku na nofollow. Takéto správanie nebude považované za porušenie zmluvy uzavretej v období publikácie.

20. Vydavateľ má možnosť nahlásiť potrebu odborných hosťovských článkov. Táto informácia bude šírená Servisom medzi Inzerentmi. V prípade Inzerentovej prípravy článku v súlade s dopytom je o tomto Vydavateľ informovaný.

21. Vydavateľ sa zaväzuje nekontaktovať Inzerenta s výnimkou Poskytovateľa vo veci poskytnutia priestoru Portálu na účely umiestnenia odborných článkov, ktoré majú byť alebo boli publikované prostredníctvom Servisu. Nevzťahuje sa to na prípady výslovne pripustené podmienkami.

 

7. Vyhotovenie článkov a informačnej grafiky

1. Vydavateľ môže objednať prostredníctvom Poskytovateľa prípravu platených alebo odborných článkov pre vlastné potreby. Vydavateľ tiež môže prostredníctvom Poskytovateľa objednať prípravu článku alebo informačnej grafiky pre iné účely než publikácii.

2. V prípade objednávky na vypracovanie článku alebo informačnej grafiky (ďalej len "Obsah") Vydavateľom:

a. Vydavateľ určuje druh objednávaného obsahu a uvádza prípadné dodatočné informácie a poznámky;

b. Vydavateľ znáša náklady na odmenu za prípravu obsahu v súlade s aktuálnym cenníkom dostupným v Servise v rámci tejto služby.

3. Vydavateľ môže objednať vyhotovenie obsahu v podobe článkov v rámci jedného z balíka popísaných v Servise. Lehota na realizáciu tejto služby závisí na objednanom balíčku a je definovaná Servisom.

4. Vydavateľ môže tiež objednať vypracovanie obsahu v podobe informačných grafík na základe vlastne doručených údajov alebo tiež objednať vypracovanie údajov alebo informačnej grafiky, ktorá sa vzťahuje na tieto údaje v rámci jedného z balíčkov uvedených v Servise. Lehota na realizáciu tejto služby závisí na objednanom balíčku a je definovaná Servisom.

5. Vydavateľ zaisťuje, že údaje a iné elementy odovzdané v rámci objednávky sú v súlade s právnymi predpismi v rámci svojho obsahu, prípustnosti publikácie, a že má právo k obsahu i iným použitým formám komunikácie (fotografie, grafiky atď.).

6. Poskytovateľ služieb nemá povinnosť overovať, či Vydavateľom doručené údaje alebo iné elementy neporušujú práva v oblasti svojho obsahu, prípustnosti a vlastníckych práv.

7. Po odoslaní objednávky Vydavateľom, Poskytovateľ podáva objednávku u novinárov najneskôr v lehote do 1 pracovného dňa.

8. Cena služby spočívajúca v príprave obsahu je určená v časti Servisu, ktorá je pre túto službu určená. Internetová stránka môže dodatočne špecifikovať ďalšie služby poskytované Poskytovateľom služieb bez osobitnej odmeny, ktoré môžu byť spojené s objednávkou periodicky, čo platí najmä pre prvky, ako sú napríklad hotové fotografie.

9. Podaním objednávky Vydavateľom sa rozumie akceptovanie podmienok na prípravu obsahu, ktoré sú ustanovené v Podmienkach, je tiež podkladom pre výber úhrady odmeny Poskytovateľom služieb.

10. Zmluva v oblasti prípravy obsahu bude považovaná za uzavretú v čase prijatia objednávky Vydavateľa novinárom, o čom je Vydavateľ upozornený funkciami servisu. Novinár nemá povinnosť prijať objednávku.

11. Novinár pripravuje obsah v lehote uvedenej v Servise. V prípade zložitej tematiky alebo vysokého počtu objednávok môže byť lehota služby predĺžená, na čo Servis upozorňuje Vydavateľa okamžite uvedením lehoty predĺženia, ktorá však nesmie byť dlhšia, než ďalšie 3 pracovné dni.

12. Po spracovaní obsahu je obsah sprístupnený webovou stránkou Vydavateľovi a ten má právo predložiť pripomienky k nemu alebo ho prijať. Ak Vydavateľ nevykoná overenie obsahu do 3 pracovných dní od jeho doručenia, predpokladá sa, že obsah bol pripravený v súlade s objednávkou. Akékoľvek následné zmeny, ktoré požaduje Vydavateľ, možno považovať za formu zmeny zmluvy o príprave obsahu a vyžadujú prijatie, čo znamená, že môžu súvisieť s dodatočnými nákladmi Vydavateľa.

13. V prípade prípravy obsahu spôsobom, ktorý nie je v súlade so zmluvou alebo po lehote, čo bolo zaznamenané režime  bodu 7.12 týchto Podmienok a s výhradou prípadu uvedeného v poslednej vete bodu 7.12, Poskytovateľ spoločne s Vydavateľom prijímajú rozhodnutia, či:

a. Novinár opravuje obsah - Poskytovateľ a Vydavateľ stanoví lehotu (aspoň 2 pracovné dni) a rozsah vykonávanie zmien. V prípade, že novinár odmietne prijať zmeny, k čomu má právo, bude mať tiež právo na odstúpenie uvedené pod písm. b) nižšie;

b. Vydavateľ odstupuje od zmluvy úplne alebo čiastočne (čl. 491 § 2 o.z.) - odmena uhradená Vydavateľom je predmetom vrátenia podľa rozsahu odstúpenia.

14. Vydavateľ nemá právo porušovať pokyny týkajúce sa dĺžky a druhu obsahu okrem tých, ktoré boli štandardne určené pri tomto druhu obsahu v ponuke Servisu v okamihu zadania. Tieto okolnosti nemôžu byť dôvodom pre sťažnosti uvedené v bode 7.13 týchto Podmienok.

15. V prípade, že v dôsledku nesúladu služby so zmluvou dôjde k jednej z okolností uvedených v bode 7.13 Podmienok, nesmú pohľadávky tohto typu prekročiť dohodnutú odmenu za prípravu obsahu.

16. V osobitných situáciách si Poskytovateľ vyhradzuje právo na dodatočné poplatky z titulu neštandardných činností, aj keď neboli stanovené v Servise alebo v zmluve o príprave obsahu, ak by vyplývali z viny Vydavateľa alebo by boli realizované na žiadosť Vydavateľa.

17. V okamihu prijatia obsahu, v rámci odmeny za jeho prípravu, Poskytovateľ udeľuje Vydavateľovi neobmedzenú licenciu na čas a priestor pre obsah v týchto oblastiach použitia:

a. uloženie a množenie prostredníctvom akejkoľvek techniky, vrátane tlačiarenskej, reprografickej a digitálnej techniky a na magnetických, optických i elektronických nosičoch, vrátane nahrávania a ukladania vo forme elektronických knižiek (e-book) a hovoreného slova (audio kniha) v neobmedzenom počte exemplárov, vydaní a dotlače ako samostatne, tak v sade s inými výtvormi alebo materiálmi, ktoré nespĺňajú vlastnosti tvorby;

b. vydávanie a distribúcia kópií alebo iných médií v akýchkoľvek distribučných kanáloch bez kvantitatívnych, predmetových a územných obmedzení, alebo vzhľadom k verejnosti, vo všetkých dostupných distribučných kanáloch, predovšetkým prostredníctvom maloobchodného, stánkového, zásielkového predaja, obchodných reťazcov, knižných klubov , cross-sellingu, priameho marketingu, mail order, door to door, inzerátov v tlači, prostredníctvom internetu a predaja Business to Business (dodanie na objednávku spoločností), ako aj prostredníctvom bezplatnej distribúcie;

c. požičiavanie, prenájom alebo nájom kópií;

d. uloženie do pamäti počítača a uchovávanie v jeho pamäti; k verejnému zdieľaniu prostredníctvom informatických a teleinformatických sietí, najmä formou elektronických knižiek a hovoreného slova, vrátane takého spôsobu, aby každý mohol mať prístup kdekoľvek a kedykoľvek bude chcieť,

e. vysielanie a opätovné vysielanie prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového prenosu alebo satelitu,

f. verejné predstavenie, vystavovanie, zobrazovanie a rozmnožovanie;

g. využitie vo všetkých formách reklamy;

18. Po udelení licencie, Poskytovateľ služieb sa zaväzuje používať obsah a jeho vedenie, pokiaľ ide o oblasti využitia uvedených v bode 7.17 z Podmienok.

19. Poskytovateľ okrem toho vyhlasuje, že získal ubezpečenie od autora obsahu, že v okamihu prenesenia autorských práv nebude autor uplatňovať svoje osobné práva, a najmä, že autor dovolil použitie obsahu bez uvedenia autorstva.

20. V prípade porušenia autorských práv udelených Vydavateľovi Poskytovateľ bude niesť zodpovednosť do maximálnej sumy rovnej odmene prijatej z titulu prípravy obsahu.

8. Propagačné služby článkov prostredníctvom ContentStream

vymazaný

9. Úprava publikovaných článkov

1. Inzerent prostredníctvom servisu má možnosť požiadať o zmeny na Servisom publikovaných článkoch, tj. platených článkoch a odborných hosťovských článkoch.

2. Zmeny publikovaných článkov sú vykonané Vydavateľom s ohľadom na usmernenia Inzerenta.

3. Komunikácia ohľadne zmien v publikovaných článkoch sa odohráva výhradne prostredníctvom Servisu. Vydavateľ sa zaväzuje nekontaktovať priamo Inzerenta vo veci článkov publikovaných prostredníctvom Servisu.

4. Služba zmeny obsahu v publikovaných článkoch (platených i odborných) je platená, náklad na túto službu závisí na rozsahu zmien a nákladoch špecifikovaných Vydavateľom.

5. Východisková hodnota pre Vydavateľa za vykonávanie zmien v obsahu sa automaticky určí v Servise a je stanovená na základe odmeny získanej Vydavateľom za publikáciu článku.

6. Vydavateľ v rámci svojich funkcií môže meniť náklady na zavedenie zmien publikovaného článku v závislosti od druhu Inzerentom navrhnutých zmien.

7. Inzerent v rámci funkcií Servisu v lehote do 2 pracovných dní od určenia novej ceny má povinnosť potvrdiť alebo odmietnuť ponuku. Nepotvrdenie ceny v tejto lehote znamená odmietnutie ponuky a neuskutočnenie účinkov zmluvy. Potvrdenie ceny bude považované za okamih uzatvorenia zmluvy.

8. V každej fáze jednania môže Vydavateľ odmietnuť zaviesť zmeny do publikovaného článku.

9. V prípade, že zmluva nadobudne platnosť, Vydavateľ je povinný publikovať zmeny v obsahu článku v priebehu 3 pracovných dní.

10. V súvislosti s publikáciou článku Poskytovateľ prostredníctvom automatizovaných funkcií Servisu kontaktuje Vydavateľa, aby v priebehu 24 hodín od publikácia zmien označil v systéme servisu, že došlo k tejto publikácii. Označenie má za následok, že spôsobuje automatické upozornenie e-mailovou cestou Inzerentovi o publikácii zmeny.

11. Po vykonaní zmien v článku a označení tejto skutočnosti v Servise Inzerent overuje správne vykonanie zmien publikácie, Poskytovateľ má však také právo, nie povinnosť; overenie spočíva v kontrole súladu zmien so zmluvou uzavretou v súvislosti s tým. K overeniu Inzerentom musí dôjsť najneskôr do 2 pracovných dní od označenia skutočnosti zavedenia zmien Vydavateľom.

12. V prípade absencie overenia zmien publikácie článku Inzerentom v lehote 2 pracovných dní od označenia tejto skutočnosti sa uznáva, že zmeny článku boli správne publikované. Všetky ďalšie zmeny vykonané Inzerentom naznačujú potrebu nového postupu úpravy.

13. Zavedenie zmien do publikovaného článku nepredlžuje automaticky povinnosť Vydavateľa k jeho udržiavanie v Servise po dobu dlhšiu, ako bolo pôvodne dohodnuté v obsahu článku, ibaže v tomto prípade bolo stanovené inak. Aby bola takáto zmena publikácie možná, návrh Inzerenta musí byť v tomto smere umiestnený v pokynoch k článku pripravených Inzerentom a bude to súčasťou jednaní, ktoré povedú k uzatvoreniu zmluvy v tejto oblasti.

 

14. Vo veciach neupravených týmto bodom sa uplatňujú ustanovenia bodov 5 a 6 zodpovedajúcim spôsobom a primerane k okolnostiam, pokiaľ nie sú v rozpore s bodom 9.

15. V prípade opravenej publikácie Vydavateľ vystavuje Poskytovateľovi faktúru s DPH na sumu určenú skôr v Servise Vydavateľom.

16. Poskytovateľ sa zaväzuje k úhrade pohľadávky vyplývajúce z faktúry s DPH najneskôr v ďalšom pracovnom dni od doručenia správne vystavenej faktúry.

10. Štatistiky generované Vydavateľmi

1. Vydavateľ určuje, ktoré z jeho Portálov umožňujú generovanie štatistík pomocou sledovacieho kódu vypracovaného Poskytovateľom. Prístup k týmto štatistikám je zdarma pre Vydavateľa a Inzerentov.

2. Inzerenti pri využívaní Servisu môžu tiež objednávať štatistiky popularity publikovaných článkov generované Vydavateľmi, tj. bez použitia sledovacieho kódu vypracovaného Poskytovateľom. Ďalšie ustanovenia bodu 10 sa vzťahujú na štatistiky uvedené v tomto bode 10.2.

3. Vydavateľ môže naznačiť, že vôbec neposkytuje štatistiky. Inzerenti potom nemajú možnosť objednávať si u neho štatistiky (ani za poplatok). V takomto prípade nemajú pravidlá vzťahujúce sa na štatistiky (bod 10) využitie voči týmto Vydavateľom.

4. Informácie o Vydavateľovi, ktorý aktuálne zdieľa štatistiky, rozsah štatistík, sa nachádza medzi informáciami dostupnými pre Inzerentov.

5. Štatistiky zdieľané Vydavateľom by mali obsahovať aspoň informácie o počte zhliadnutí článku alebo počtu unikátnych užívateľov, ktorí vstúpili na podstránku s článkom.

6. K uzavretiu zmluvy v oblasti štatistík, ktoré Vydavateľ poskytuje na základe bodu 10.2. dochádza v okamihu Inzerentovho podania objednávky, ktorého prípustnosť, rozsah a platbu definujú ustanovenia týchto podmienok a PODMIENOK INZERENTOV.

7. Ak Vydavateľ naznačí, že nemôže umiestňovať sledovacie kódy Poskytovateľov, ktoré sú uvedené v bode 10.1 alebo ich do daného článku umiestni chybne, Inzerent môže u Vydavateľa objednať jeden bezplatný prístup k štatistikám (raz pre každý článok), ak sú štatistiky u daného Vydavateľa dostupné (bod 10.3).

8. Ustanovenia bodu 10.7. neplatia, v súlade s vyhlásením Vydavateľa, mohol Inzerent umiestniť v článku sledovací kód vypracovaný Poskytovateľom (bod 10.1), ale Inzerent túto možnosť nevyužil. V takom prípade Inzerent pri každom podaní objednávky musí uhradiť odmenu za štatistiky získané od Vydavateľa, ak Vydavateľ poskytuje štatistiky (bod 10.3).

9. Za poskytnutie štatistík jedného článku generovaných Vydavateľom, okrem prípadov výslovne uvedených v podmienkach, dostane Vydavateľ odmenu. Východisková odmena činí €4 netto (plus DPH, ak ju odvádza) pre Vydavateľa, vrátane toho, že Vydavateľ môže meniť sumu odmeny v Servise (záložka -> Edícia portálu, vzťahuje sa na budúce žiadosti o príprave štatistík).

10. Vydavateľ musí poskytnúť Inzerentovi štatistiky do 2 pracovných dní od okamihu ich objednania Inzerentom, ak objednávka bola podaná v súlade s ustanoveniami podmienok.

11. Poskytnutie súboru so štatistikami Vydavateľom je realizované prostredníctvom Servisu (príslušné tlačidlo je dostupné na zozname publikovaných článkov). Inzerent ich tiež dostane e-mailom.

12. Štatistiky poskytnuté Vydavateľom by mali byť dodané včas vo formáte súboru PDF alebo grafického súboru (JPG), musia byť pravdivé, vzťahovať sa na uvedený článok a ak je to možné, musia tiež brať do úvahy špeciálne žiadosti Inzerentov. V prípade porušenia ustanovení Vydavateľ zodpovedá priamo Inzerentovi.

13. Vydavateľ nemá povinnosť plniť špeciálne požiadavky inzerentov, tj. iných ako vyplývajúcich priamo z ustanovení podmienok.

14. Vydavateľ sa zaväzuje nekontaktovať Inzerenta priamo (mimo servis) vo veci vzťahujúcej sa na štatistiky.

11. Osobné údaje, obchodné informácie

1. V okamihu prijatia týchto podmienok Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom, ktoré boli uvedené pri registrácii alebo používaní Servisu.

2. Správcom osobných údajov je Poskytovateľ služieb, ktorý vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi, pričom bližšie ustanovenia o ochrane a spracovaní osobných údajov upravuje dokument „Zásady ochrany osobných údajov“.

3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na stanovenie obsahu zmluvy, zmeny, ukončenie a správne vykonávanie služieb poskytovaných  elektronickou cestou.

4. Každý Užívateľ, pokiaľ je fyzická osoba, má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov, opraviť ich a požadovať ich odstránenie. Za týmto účelom je potrebné kontaktovať Poskytovateľa zaslaním listu na jeho adresu s poznámkou "Osobné údaje" alebo e-mailom na adresu redakcia@whitepress.sk.

5. Osobné údaje Užívateľov môžu byť odovzdávané osobám, ktoré majú právo na ich získanie, vrátane súdnych orgánov, v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj tretím osobám, ktoré vykonávajú činnosti v prospech Poskytovateľa služieb v rámci poskytovania služieb podľa týchto pravidiel.

6. V súvislosti s poskytovaním služieb popísaných týmito pravidlami Poskytovateľ prenáša, na základe zverenia spracovania údajov, osobné údaje uvedené Užívateľom tretím stranám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb.

7. Okrem toho má Poskytovateľ právo poskytovať osobné údaje svojim partnerom na účely uvedené v odseku 11.8 týchto pravidiel.

8. Poskytovateľ je tiež oprávnený spracovávať osobné údaje pre splnenie ostatných právne odôvodnených cieľov realizovaných Poskytovateľom a jeho partnermi vrátane na účely priameho marketingu svojich vlastných výrobkov alebo služieb alebo priameho marketingu výrobkov alebo služieb partnerov Poskytovateľa služieb.

9. Poverenie na spracovanie osobných údajov Poskytovateľom služieb sa koná s cieľom umožniť užívateľom zadať objednávku, vystaviť faktúru, realizovať zmluvu atď., na čas potrebný pre realizáciu tohto cieľa. Užívateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje iných užívateľov výhradne pre účely popísané v podmienkach a dodržiavať požiadavky stanovené právnymi predpismi, vrátane ustanovení zákona o ochrane osobných údajov a vykonávacích opatrení k vyššie uvedenému zákonu.

10. Na kontrolu správnosti spracovania osobných údajov Užívateľom má Poskytovateľ služieb právo kedykoľvek vykonávať kontrolu správnosti spracovania týchto osobných údajov. V súvislosti s realizáciou vyššie uvedených ustanovení má Poskytovateľ právo požadovať príslušné opatrenia ním stanoveným spôsobom. Užívateľ je povinný podniknúť opatrenia opísané v žiadosti v lehote v nej uvedenej, a v prípade neurčenia termínu v žiadosti, v lehote nepresahujúcej 3 dni odo dňa podania žiadosti.

11. Vydavateľ súhlasí s:

a. zasielaním obchodných informácií ohľadom priameho marketingu služieb alebo tovarov ponúkaného Poskytovateľom alebo jeho obchodnými partnermi, vrátane newsletterov cielených na vybraného prijímateľa pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, najmä elektronickej pošty s využitím údajov získaných Poskytovateľom v procese registrácie alebo využívania Servisu,

b. použitím automatických volacích systémov pre tieto účely.

12. Podrobné pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov, využitie súborov cookies a odovzdávania obchodných informácií sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

12. Zodpovednosť

1. Poskytovateľ služieb zodpovedá Vydavateľovi za nedodržanie náležitej pozornosti spojenej s realizáciou služieb ako sprostredkovateľ, a to bez ohľadu na to, či Poskytovateľ služieb pôsobí ako zástupca nepriamy alebo priamy.

2. S výnimkou prípadov, keď je jasne uvedené, že Poskytovateľ služieb je priamo zodpovedný Vydavateľovi, je Inzerent alebo novinár zodpovedný za plnenie zmluvy týkajúcej sa služieb. V prípade, že bude potrebné prevedennie akýchkoľvek nárokov voči Inzerentovi alebo novinárovi na Vydavateľa, je Poskytovateľ služieb povinný bezodkladne postúpiť svoje práva.

3. Poskytovateľ služieb vyvíja patričnú starostlivosť na účely zabezpečenia trvalej a úplnej dostupnosti poskytovanej služby, nezaručuje však a nenesie zodpovednosť za jej úplnú dostupnosť a s úctou k právam získaných v rámci uzavretých zmlúv na služby si vyhradzuje právo na zmenu, odvolanie, pozastavenie alebo prerušenie ľubovoľnej funkcie alebo vlastnosti služby v ľubovoľnom rozsahu a čase. Poskytovateľ informuje, že zmena, stiahnutie, pozastavenie alebo ukončenie akejkoľvek funkcie alebo vlastnosti služieb nevyžaduje žiadne predchádzajúce oznámenie.

4. Táto podmienka sa primerane vzťahuje na zmenu cien uvedených Servisom, ktoré poskytuje Poskytovateľ služieb.

5. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním Služby, najmä za tie spôsobené Používateľom alebo inými užívateľmi používaním Servisu v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok.

6. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za neplnenie alebo neprimerané plnenie zmluvy v rozsahu Služby alebo za problémy vo využívaní Servisu alebo Služby, ak k týmto došlo v dôsledku udalostí, ktoré Poskytovateľ nemohol pri zabezpečení patričnej starostlivosti predvídať alebo ktorým nemohol predísť, ale aj v dôsledku náhodných udalostí ("vyššia moc").

7. V žiadnom prípade zodpovednosť Poskytovateľa nezahŕňa zodpovednosť z titulu ušlého zisku Vydavateľa ani nesmie prekročiť sumu uvedenú v príslušných častiach podmienok. Ak v rámci danej Služby taký prah nebol určený, zodpovednosť Poskytovateľa je obmedzená na max. čiastku 705 EUR.

8. Obmedzenie zodpovednosti uvedené v odseku 12.7 sa nevzťahuje v prípade, keď je škoda úmyselne spôsobená Poskytovateľom služieb.

9. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za obsah, podstatovú hodnotu a súlad s realitou článkov pripravených Inzerentmi.

10. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za efektívnosť služieb, čo konkrétne znamená, že Poskytovateľ služieb v žiadnom prípade neručí za efektívnosť služieb v podobe zvýšenia príjmov Vydavateľov.

11. V prípade, že v rámci svojej funkčnosti bude Servis zverejňovať určité poznámky, rady, odporúčania (vedomostná databáza), vtedy:

a. Vydavateľ nie je povinný dodržiavať tieto formy komunikácie;

b. v prípade, že Vydavateľ použije takéto formy komunikácie, robí to na vlastnú zodpovednosť, takže Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za dôsledky jej použitia.

12. Vydavateľ je zodpovedný za akékoľvek porušenie podmienok a zmlúv uzatvorených na základe podmienok.

13. V prípade, že plnenie zmluvy vyžaduje od Vydavateľa poskytnutie akýchkoľvek informácií, obsahov, iných foriem komunikácie (fotografie, grafiky atď.), Vydavateľ zaručuje, že vo vyššie uvedenom rozsahu:

a. bude mať v nevyhnutnom rozsahu majetkové autorské práva a súvisiace práva alebo licencie pre tieto materiály;

b. ich využitie na účely plnenia zmluvy neporušuje osobné autorské práva akejkoľvek osoby;

c. bude mať všetky oprávnenia k šíreniu podoby osôb uvedených v týchto materiáloch;

d. ich použitie neporušuje žiadne práva priemyselného vlastníctva tretích osôb a najmä neporušuje žiadne ochranné práva na ochranné známky alebo ochranné známky s dobrým menom;

e. ich zverejnenie nebude činom nekalej súťaže;

f. ich zverejnenie neporušuje zákony, dobré mravy, spoločenské normy a odôvodnené záujmy tretích strán.

14. Vydavateľ pri objednaní akejkoľvek Služby, najmä v oblasti spracovania článkov, je povinný zabezpečiť, aby tieto činnosti neporušovali práva z dôvodov iných, než sú vyššie uvedené. Týka sa to najmä zaistenia súladu reklamy alebo propagácie s právnymi predpismi, vrátane reklamy (verejnej a súkromnej) výrobkov, ako sú liečivá, tabak, alkohol, ale aj služby, ako sú hazardné hry.

15. V prípade, že v súvislosti s Poskytovateľovým vykonaním uzavretých zmlúv v dôsledku nepravdivých alebo neúplných vyhlásení Vydavateľa alebo v súvislosti s porušením právnych predpisov Vydavateľom bude voči Poskytovateľovi začaté akékoľvek občianske, exekučné, administratívne či trestné konanie alebo budú voči Poskytovateľovi z tohto titulu nahlásené akékoľvek nároky, Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi na svoje náklady a v rámci možností mu pomôcť k zamietnutiu nárokov, prípadne obvinené smerovaných proti Poskytovateľovi. Okrem toho, vo vyššie uvedenom prípade sa Vydavateľ zaväzuje opraviť škody vynaložené Poskytovateľom v súvislosti s konaním začatým voči Poskytovateľovi alebo v súvislosti s nárokmi alebo obvineniami namierenými voči Poskytovateľovi, tj. uspokojiť opodstatnené nároky ohlasované tretími osobami (za podmienky, že sú uznesené právoplatným rozsudkom príslušného súdu), vrátiť ekvivalent všetkých Poskytovateľom skutočne zaplatených, zdokumentovaných pokút alebo penále uložené Poskytovateľovi a pokryť náklady Poskytovateľa na vzniknutú nevyhnutnú, skutočne vynaloženú právnu pomoc.

16. Poskytovateľ služieb nie je autorom článkov alebo obsahu, ktoré sú službou, v súvislosti s čím Poskytovateľ môže zabezpečiť, že na ne získal práva na základe právnych činností, keď v dobrej viere prijal vyhlásenia subjektov, od ktorých získal práva v tomto rozsahu v skutočnom stavu veci. V prípade, keď však takéto vyhlásenie alebo uistenie zmluvných strán zmluvy s Poskytovateľom nebude v súlade s faktickým stavom veci, v dôsledku čoho Vydavateľ nezíska práva stanovené podmienkami, potom Poskytovateľ, ako sprostredkovateľ pri vykonávaní jednotlivých činností uvedených v podmienkach, nesmie z tohto titulu niesť zodpovednosť vrátane škody Vydavateľa, ak podnikne všetky činnosti, v rámci ktorých Vydavateľ prevezme prípadné nároky Poskytovateľa voči osobám zodpovedným za tento stav vecí.

17. Servis môže obsahovať odkazy na materiály zverejnené na iných webových stránkach. Neznamená to však, že Poskytovateľ služieb alebo autori materiálov umiestnených v Servise prijímajú stanovisko ohľadom materiálov umiestnených na týchto stranách alebo za ne nesú zodpovednosť.

18. Vydavateľ nesmie spôsobiť škodu iným Používateľom servisu, vrátane toho, že nesmie umiestňovať neobvyklé odkazy do publikovaných článkov (alebo iných zápisov v sociálnych médiách), umiestňovať pod články nezvyčajné komentáre a smerovať články neprirodzeného pohybu.

19. Vydavateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ služieb môže previesť práva a povinnosti vyplývajúce z Podmienok alebo zmluvy uzavretej pri vykonávaní Podmienok.

13. Sťažnosti (reklamácie)

1. Sťažnosti na Servis by mali byť oznámené zaslaním e-mailu na adresu: .

2. Sťažnosť by mala obsahovať aspoň: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti, e-mailovú adresu sťažovateľa a stručný opis oznámených námietok.

3. Reklamácie budú posudzované do 14 dní od prijatia, v poradí podľa dátumu prijatia. Ak nie je možné dodržať uvedený dátum, Poskytovateľ služby o tom informuje osobu, ktorá podala sťažnosť, pričom uvedie dôvod predĺženia lehoty, ako aj predpokladaný čas odpovede.

4. O spôsobe vybavovania reklamácie bude osoba, ktorá podala reklamáciu, informovaná e-mailom na e-mailovej adrese uvedenej v reklamácii.

14. Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach, ktoré nie sú upravené, platia všeobecne platné právne predpisy.

2. Všetky spory medzi Vydavateľom a Poskytovateľom služieb budú riešené priateľsky a v prípade nezhody budú predložené súdu, ktorý je miestne príslušný pre Poskytovateľa služieb.

3. Podmienky môžu podliehať pravidelným zmenám, o ktorých bude Vydavateľ informovaný. Ak Vydavateľ, ktorý má účet na webovej stránke, neakceptuje zavedené zmeny, má právo odo dňa nadobudnutia účinnosti zmien predložiť vyhlásenie o likvidácii tohto účtu a ukončení spolupráce, ktoré  vyžaduje písomnú formu alebo zaslať e-mail na adresu: .

4. Vydavateľ vyhlasuje, že si prečítal Zmluvné podmienky, dodatky k Zmluvným podmienkam, vrátane podmienok, na ktoré sa odvolania vzťahujú, ako aj Zásady ochrany osobných údajov Poskytovateľa služieb.

5. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.06.2019