36 mesačná záruka – Obchodné podmienky pre vydavateľov

 

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto Záručné podmienky stanovujú podmienky účasti Vydavateľov v službe 36 MESAČNÁ ZÁRUKA ponúkanej spoločnosťou: WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, ul. Mlynská 27, 040 01, IČO: 52416160, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46491/V
    
  2. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, výrazy uvedené nižšie majú nasledujúci význam:

   Pracovný deň – každý deň v týždni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

   Záruka – služba spočívajúca v udržiavaní Zverejneného obsahu objednaného Inzerentom na Portáli Vydavateľa počas neprerušenej doby 36 mesiacov odo dňa zverejnenia, realizovaná v rámci služby 36 MESAČNÁ ZÁRUKA ponúkaného spoločnosťou WhitePress prostredníctvom príslušných funkcií Platformy.

   Portál – webový portál alebo blog, ktorý patrí Vydavateľovi, a ktorého priestor ponúka Vydavateľ na Platforme za účelom publikovania Inzerentom objednaných článkov v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok pre Inzerenta.

   Zverejnený obsah – sponzorovaný článok alebo odborný hosťovský článok definovaný v Obchodných podmienkach pre Inzerenta, ktorý je predmetom objednávky Inzerenta na Platforme.

   Záručné podmienky– tieto Záručné podmienky, ktoré špecifikujú podmienky používania Záručnej služby v rámci služby 36 MESAČNEJ ZÁRUKY pre Inzerentov.

   Obchodné Podmienky pre Inzerenta– dokument, ktorý upravuje podmienky používania Platformy a objednávania služieb sprístupnených prostredníctvom Platformy Inzerentmi, dostupný na tomto odkaze.

   Obchodné Podmienky pre Vydavateľa – – dokument, ktorý upravuje podmienky používania Platformy a poskytovania alebo objednávania služieb sprístupnených Vydavateľmi prostredníctvom Platformy, dostupný na tomto odkaze.

   Reklamácia – postup, v rámci ktorého Inzerent podáva žiadosť týkajúcu sa nedostupnosti Zverejneného obsahu v súlade so Zárukou.

   Inzerent – Používateľ Platformy, ktorý je podnikateľom a ktorého podmienky sa riadia Obchodnými podmienkami pre Inzerenta.

   Platforma – webová stránka, ktorú vlastní a poskytuje spoločnosť WhitePress na adrese: whitepress.com.

   Zmluva – zmluva o poskytovaní Záručnej služby, (ďalej len: Záruky) spoločnosťou WhitePress Inzerentovi, uzatvorená medzi Inzerentom a spoločnosťou WhitePress v súlade s týmito Záručnými podmienkami.

   Používateľ – koncový používateľ internetovej siete, ktorý navštevuje Platformu.

   WhitePress– WhitePress s.r.o. so sídlom v Košiciach, ul. Mlynská 27, 040 01 IČO: 52416160, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46491/V

   Vydavateľ – Používateľ Platformy, ktorý je podnikateľom a ktorého podmienky sa riadia Obchodnými Podmienkami pre Vydavateľa.

   Odmena – odmena Vydavateľa za poskytnutie služby Záruka, ktorú Vydavateľovi vypláca WhitePress.
    
  3. WhitePress poskytuje elektronické služby Používateľom Platformy na základe zmlúv na diaľku uzatvorených medzi Používateľom a WhitePress. Tieto Záručné podmienky zahŕňajú pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb v zmysle zákona č. 452/ 2021 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o elektronických komunikáciách.
    
  4. WhitePress poskytuje služby v rozsahu uzatvárania Zmlúv, vybavovania Reklamácií na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní Záruky a uskutočňovania platieb podľa uzatvorených zmlúv o poskytovaní Záruky.
    
  5. Uzavretie zmluvy v rozsahu využívania Služieb poskytovaných spoločnosťou WhitePress uvedených v ods. 4 vyššie je možné za predpokladu, že Vydavateľ má PC, Mac alebo podobný počítač pripojený na internet, vybavený operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux a podobne) a webovým prehliadačom (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), ako aj prístup k e-mailovému účtu.
    
  6. V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa primerane uplatňujú ustanovenia Obchodných podmienok pre Vydavateľa.
    
  7. Služby poskytované spoločnosťou WhitePress v rámci Záručných podmienok sú určené osobám, ktoré tieto Služby využívajú na účely súvisiace s vlastnou podnikateľskou činnosťou a zároveň sú tieto služby profesionálneho charakteru vo vzťahu k ich podnikaniu. V prípade, že Používateľ, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom, pre ktorého využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou WhitePress nemá profesionálny charakter (tzv. kvázi podnikateľ), chce využívať služby poskytované spoločnosťou WhitePress, na ktoré sa vzťahujú Záručné podmienky, budú s týmto Používateľom uzatvorené zmluvy v rozsahu služieb poskytovaných spoločnosťou WhitePress elektronickými prostriedkami za podmienok dohodnutých individuálne s tým, že na takéhoto Inzerenta sa budú vzťahovať ustanovenia Záručných podmienok a dokumentov, na ktoré Záručné podmienky odkazujú, pokiaľ ide o ceny a v závislosti od individuálnych dohôd aj v ostatnom rozsahu.
    
 2. Záručné podmienky
  1. Vydavateľ sa pri poskytovaní Záruky zaväzuje zabezpečiť nepretržitú dostupnosť Zverejneného obsahu objednaného Inzerentom prostredníctvom Platformy na Portáli Vydavateľa a to po dobu 36 mesiacov odo dňa zverejnenia.
    
  2. Účasť Vydavateľa v službe 36 MESAČNÁ ZÁRUKA je dobrovoľná. Vydavateľ môže deklarovať ochotu zúčastniť sa služby prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy.
    
  3. WhitePress má právo odmietnuť účast Vydavateľa v službe 36 MESAČNÁ ZÁRUKA. Rozhodnutie o spôsobilosti Vydavateľa, daného Portálu Vydavateľa alebo konkrétnej ponuky na Portáli Vydavateľa v službe 36 MESAČNÁ ZÁRUKA urobí WhitePress svojvoľným spôsobom a pri rozhodnutí spôsobilosti Vydavateľa sa WhitePress riadi širokými záujmami. Inzerentov ako konečných príjemcov záruky.
    
  4. V súlade s ods. 2.5 nižšie dostupnosť Zverejneného obsahu na Portáli znamená, že počas Záručnej doby je Zverejnený obsah viditeľný na Portáli Vydavateľa a odkazy v Zverejnenom obsahu zostávajú aktívne a majú nemenné parametre.
    
  5. Obdobia prerušenia dostupnosti Zverejneného obsahu, na ktorý sa vzťahuje Záruka, na Portáli Vydavateľa nesmú presiahnuť 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní. Pre vylúčenie pochybností platí, že prípady, kedy je Zverejnený obsah nedostupný po dobu nepresahujúcu 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní, nie sú porušením podmienok uzatvorenej Zmluvy a neoprávňujú Inzerenta na podanie Reklamácie.
    
  6. Ak WhitePress zistí nedostupnosť Zverejneného obsahu, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, na Portáli Vydavateľa, bude o tom Vydavateľ informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Vydavateľa uvedenú v rámci účtu Vydavateľa na Platforme. Vydavateľ je výhradne zodpovedný za neaktualizovanie vlastných údajov na Platforme. Informáciu o nedostupnosti daného Zverejneného obsahu vidí aj Vydavateľ v rámci príslušnej funkcie Platformy.
    
  7. Ihneď po prijatí oznámenia uvedeného v ods. 6 vyššie, by mal Vydavateľ podniknúť kroky na nápravu dôvodu nedostupnosti Zverejneného obsahu na svojom Portáli.
    
  8. Počas trvania Zmluvy má Vydavateľ právo zmeniť URL adresu Zverejneného obsahu, na ktorý sa Zmluva vzťahuje, s tým, že Vydavateľ musí na vykonanie takejto zmeny použiť presmerovanie 301. Takáto zmena sa nebude považovať za porušenie Zmluvy.
    
 3. Dohoda
  1. Vydavateľ prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy vyhlasuje, či sa chce zúčastniť služby 36 MESAČNÁ ZÁRUKA vo vzťahu ku všetkým alebo len niektorým svojim Portálom alebo vybraným ponukám.
    
  2. Hneď ako Vydavateľ vyjadrí záujem resp. súhlas zapojiť sa do služby 36 MESAČNÁ ZÁRUKA, Inzerenti uvidia informáciu o možnosti zakúpenia Záruky vedľa daného Portálu Vydavateľa v Platforme.
    
  3. Vyhlásenie Vydavateľa uvedené v ods. 3.1 vyššie sa rovná predloženiu ponuky Vydavateľa na uzavretie Zmluvy o poskytnutí Záruky.

    
  4. Inzerent si zvolí možnosť zakúpenia Záruky vo fáze zadávania objednávky na Zverejnený obsah prostredníctvom príslušných funkcií Platformy. Kúpou Záruky Inzerentom uzatvára Vydavateľ a WhitePress Zmluvu v súlade s týmito Záručnými podmienkami.
    
  5. WhitePress má právo vylúčiť Vydavateľa alebo konkrétny Portál Vydavateľa zo služby 36-MESAČNÁ ZÁRUKA v prípade, že počas Záručnej doby bola uplatnená a kladne vybavená aspoň jedna Reklamácia vo vzťahu k danému Portálu Vydavateľa.
    
  6. Odstránenie účtu na Platforme Vydavateľom, ako aj podanie pokynu resp. žiadosti Vydavateľa na vymazanie účtu na Platforme, nemá vplyv na trvanie povinnosti, ktorú na seba Vydavateľ prevzal v súvislosti s uzatvorením Zmluvy uvedenej v bode 3.4 vyššie.
    
 4. Odmena vydavateľa
  1. Záruka je spoplatnená.
    
  2. Odmena Vydavateľa za poskytnutie služby Záruka sa rovná 15 % z hodnoty Zverejneného obsahu, na ktorý sa Záruka vzťahuje. Presná výška Odmeny bude určená v každom prípade na Platforme v súvislosti s daným Zverejneným obsahom.
    
  3. K odmene Vydavateľa za poskytnutie priestoru Portálu na účely Zverejnenia obsahu uvedeného v Obchodných podmienkach pre Vydavateľa sa automaticky pripočíta výška Odmeny za poskytnutie služby Záruka.
    
  4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa na Odmenu primerane použijú ustanovenia Obchodných podmienok pre Vydavateľa, vrátane pravidiel pre vyplatenie Odmeny a vystavenie faktúry alebo vyúčtovania DPH Vydavateľom.
    
 5. Reklamácie a platby vyplývajúce z Reklamácií
  1. V prípade, že počas Záručnej doby nebude Zverejnený obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva, dostupný na Portáli Vydavateľa v zmysle bodu 2.4 týchto Záručných podmienok po dobu dlhšiu ako 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní, má Inzerent právo podať Reklamáciu prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy.
    
  2. Reklamácie spracováva WhitePress.
    
  3. V prípade kladného posúdenia Reklamácie je Vydavateľ povinný vrátiť 100 % Odmeny za poskytnutie priestoru Portálu na účely Zverejnenia obsahu.
    
  4. V prípade uvedenom v ods. 5.4 vyššie je Odmena Vydavateľa za poskytnutie služby Záruka nevratná.
    
  5. Po kladnom posúdení Reklamácie bude z účtu Vydavateľa na Platforme automaticky odpísaná suma náhrady uvedená v ods. 5.4 vyššie (ďalej len: suma zrážky). V prípade, že sa na účte Vydavateľa na Platforme nahromadia nevyplatené finančné prostriedky, výška zrážky sa zníži o sumu finančných prostriedkov na účte Vydavateľa. Ak na účte Vydavateľa nie sú žiadne finančné prostriedky alebo ak je výška zrážky vyššia ako suma finančných prostriedkov naakumulovaných na účte Vydavateľa na Platforme, účet Vydavateľa sa zaťaží sumou dlhu, t. j. zobrazí sa na ňom záporná hodnota (ďalej len: debetná suma).
    
  6. Vydavateľ týmto súhlasí s tým, aby WhitePress zrážal sumy zrážky vyplývajúce z Reklamácií spolu s odmenou za poskytovanie služieb uvedených v Obchodných podmienkach pre Vydavateľa spôsobom uvedeným v ods. 5.6 vyššie.
    
  7. Ak bol účet Vydavateľa na Platforme zaťažený v dôsledku náhrady vyplývajúcej z Reklamácie, WhitePress vyzve Vydavateľa na zaplatenie sumy debetu. Vydavateľ je povinný uhradiť výšku debetu prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na platbu. V prípade, že si Vydavateľ nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je WhitePress oprávnený vykonať ďalšie zrážky z budúcej Odmeny Vydavateľa za poskytovanie služieb uvedených v Obchodných podmienkach pre Vydavateľa.
    
 6. Výluky týkajúce sa platieb vyplývajúcich z Reklamácií
  1. Vydavateľ nie je povinný zaplatiť náhradu uvedenú v bode 5.4 vyššie týchto Záručných podmienok, ak:
    
   1. Zverejnený obsah bol na žiadosť Inzerenta z Portálu odstránený pred uplynutím Záručnej doby, pričom Vydavateľ vymaže publikáciu len vtedy, ak dostane zodpovedajúci pokyn od spoločnosti WhitePress;
   2. Zverejnený obsah bol vymazaný z dôvodu, že porušoval ustanovenia zákona a Vydavateľ bol povinný ho vymazať na základe právoplatného uznesenia súdu alebo právoplatného rozhodnutia správneho orgánu;
   3. Zverejnený obsah bol odstránený v dôsledku vedomého konania Inzerenta v neprospech Vydavateľa, napr. neprirodzeným odkazovaním Zverejneného obsahu;
   4. Zverejnený obsah sa stal nedostupným v dôsledku vedomého konania Inzerenta alebo osôb konajúcich v záujme Inzerenta, čím došlo k pokusu vymôcť vrátenie hodnoty Zverejneného obsahu v rámci Záruky;
   5. Inzerent sa stal vlastníkom Portálu, na ktorom bol publikovaný Zverejnený obsah, na ktorý sa vzťahuje Zmluva;
   6. Odkazy vo Zverejnenom obsahu prestanú byť aktívne z dôvodu, že webová stránka na ktorú odkazuje Zverejnený obsah už neexistuje alebo ak sú odkazy použité vo Zverejnenom obsahu nezákonné, a preto ich Vydavateľ odstráni.

    
  2. Vydavateľ nie je povinný uhradiť náhradu uvedenú v bode 5.4 vyššie týchto Záručných podmienok aj v situácii, keď doba nedostupnosti Zverejneného obsahu, na ktorú sa vzťahuje Zmluva, na Portáli Vydavateľa nepresiahne 9 (deväť) po sebe nasledujúcich dní.
    
  3. Kontakt medzi Vydavateľom a Inzerentom ohľadom Záruky je možný len prostredníctvom Platformy. Vydavateľ nemá právo kontaktovať Inzerenta obídením spoločnosti WhitePress, pokiaľ nie je v Záručných podmienkach, Obchodných podmienkach pre Vydavateľa a/alebo Obchodných podmienkach pre Inzerenta ustanovené inak.
    
 7. Zodpovednosť
  1. Vydavateľ zodpovedá za porušenie Záručných podmienok alebo podmienok vyplývajúcich zo Zmlúv uzatvorených na základe Záručných podmienok, ako aj za neplnenie alebo nesprávne plnenie Zmluvy uzatvorenej na základe Záručných podmienok.
    
  2. Spoločnosť WhitePress vynakladá náležité úsilie, aby zabezpečila, že služby, ktoré poskytuje, budú vždy nepretržite a plne dostupné, ale nezaručuje ani nezodpovedá za ich plnú dostupnosť a vyhradzuje si právo zmeniť, zrušiť, pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek funkciu alebo časť poskytovaných služieb kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu. Úprava, zrušenie, pozastavenie alebo zrušenie akejkoľvek funkcie alebo časti poskytovaných služieb si nevyžaduje predchádzajúce oznámenie.
    
  3. Spoločnosť WhitePress nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním služieb, najmä za škody spôsobené tým, že Vydavateľ alebo iní Používatelia Platformy používali služby poskytované spoločnosťou WhitePress v rozpore s ustanoveniami týchto Záručných podmienok.
    
  4. Spoločnosť WhitePress nezodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie uzatvorenej Zmluvy, ak k nim došlo v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosť WhitePress s náležitou starostlivosťou nemohla predvídať alebo im zabrániť, ako aj v dôsledku náhodných udalostí a vyššej moci.
    
  5. WhitePress nezodpovedá za následky využívania služieb ponúkaných spoločnosťou WhitePress Vydavateľom, čo znamená najmä, že WhitePress žiadnym spôsobom negarantuje efekty v podobe zvýšených výnosov pre Vydavateľa, ani neposkytuje žiadnu záruku dosiahnutia určitej úrovne obratu podľa uzatvorených zmlúv.
    
  6. Zodpovednosť spoločnosti WhitePress sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zodpovednosť za ušlý zisk Vydavateľa.
    
 8. Reklamačný poriadok vo veci poskytovania elektronických služieb
  1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa poskytovania elektronických služieb spoločnosťou WhitePress podľa týchto Záručných podmienok je potrebné zaslať e-mailom na nasledujúcu adresu: office@whitepress.sk..
    
  2. Reklamácia by mala obsahovať minimálne: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom Reklamácie, e-mailovú adresu osoby, ktorá Reklamáciu podáva, a stručný popis vznesených námietok.
    
  3. Reklamácie budú posúdené do 14 dní od prijatia, v poradí podľa dátumu prijatia.
    
  4. Ak vyššie uvedenú lehotu nie je možné dodržať, Poskytovateľ služieb o tejto skutočnosti informuje osobu, ktorá Reklamáciu podáva, s uvedením dôvodu predĺženia lehoty, ako aj predpokladaného času odpovede.
    
  5. Ak vyššie uvedenú lehotu nie je možné dodržať, Poskytovateľ služieb o tejto skutočnosti informuje osobu, ktorá Reklamáciu podáva, s uvedením dôvodu predĺženia lehoty, ako aj predpokladaného času odpovede.
    
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Záručné podmienky, sa primerane použijú ustanovenia Obchodných podmienok pre Vydavateľa a ustanovenia slovenského práva.
  2. Akékoľvek spory medzi Vydavateľom a spoločnosťou WhitePress sa budú riešiť zmierom a v prípade, že nedôjde k dohode, budú tieto spory postúpené súdu príslušnému podľa sídla spoločnosti WhitePress.
  3. WhitePress si vyhradzuje právo zmeniť tieto Záručné podmienky zo závažných dôvodov. O akýchkoľvek zmenách Záručných podmienok bude Vydavateľ informovaný minimálne 7 dní vopred zaslaním informácie o zmenách na jeho emailovú adresu uvedenú v rámci účtu Vydavateľa na Platforme.
    
  4. Zapojením sa do služby 36 MESAČNÁ ZÁRUKA Vydavateľ vyhlasuje, že si prečítal tieto Záručné podmienky a akceptuje ich obsah.
    
  5. Záručné podmienky vstupujú do platnosti dňa 07.04.2022.