Podmienky pre inzerentov na platforme WhitePress

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky (ďalej len „Predpisy“) stanovujú Predpisy pre poskytovanie služby elektronicky prostredníctvom internetovej platformy na adrese whitepress.com (ďalej len „Platforma“) v prospech koncových používateľov internetu navštevujúcich Platformu, ktorí vykonajú všetky právne a faktické úkony uvedené v Podmienkach (ďalej len: „Používatelia“) a ktorí sú zároveň Inzerentmi v zmysle nižšie uvedeného bodu 1.5 Predpisov.
    
  2. Platforma spája databázu Inzerentov, Vydavateľov, Influencerov a Copywriterov. Databáza uvedená v predchádzajúcej vete je overovaná a aktualizovaná Poskytovateľom služby a akákoľvek jej zmena sa nepovažuje za zmenu Podmienok.
    
  3. Služby sú poskytované spoločnosťou WhitePress s.r.o. spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na Slovensku, Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 46491/V. DIČ: 212 102 23 21, IČO 52416160, IČ DPH: SK2121022321 (ďalej len „Poskytovateľ služieb”).
    
  4. Inzerent” znamená Používateľ Platformy, ktorý je podnikateľom, ktorého situácia sa riadi týmito Podmienkami a ktorý v rámci Platformy:
   • zadáva objednávku na službu sprístupnenia priestoru portálov v databáze portálov Platformy na publikovanie sponzorovaných článkov alebo článkov hostí, v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok;
   • zadáva objednávky na službu sprístupnenia priestoru portálov v databáze portálov Platformy za účelom zverejnenia odkazov poskytnutých Inzerentom v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Predpisov;
   • objednáva vývoj obsahu, a to aj vo forme sponzorovaných článkov, článkov hostí alebo iných typov obsahu alebo vývoj infografík, v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok;
   • objednáva realizáciu marketingových kampaní influencerov v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok;
   • využíva ďalšie služby a funkcie ponúkané prostredníctvom Platformy v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok a dokumentmi zverejnenými na Platforme.
     
  5. Vydavateľ” znamená Používateľ platformy umiestnený Poskytovateľom služieb do databázy Vydavateľov, ktorého situácia sa riadi PREDPISMI PRE VYDAVATEĽOV.
    
  6. Copywriter” znamená Používateľ platformy umiestnený Poskytovateľom služieb do databázy Copywriterov, ktorého situácia sa riadi PREDPISMI PRE COPYWRITEROV.
    
  7. Influencer” znamená Používateľ platformy umiestnený Poskytovateľom služieb do databázy Influencerov, ktorého situácia sa riadi PREDPISMI PRE INFLUENCEROV.
    
  8. Pracovnými dňami v zmysle Pravidiel sa rozumie každý deň okrem soboty, nedele a akéhokoľvek iného štátneho sviatku. Ak sa v predpisoch odkazuje na "dni", rozumejú sa tým kalendárne dni.
    
  9. Ustanovenia iných dokumentov dostupných na webovej stránke Platformy, na ktoré sa tieto Predpisy odvolávajú, tvoria neoddeliteľnú súčasť Predpisov. Ak sú ustanovenia týchto dokumentov v rozpore s ustanoveniami Podmienok, Inzerent je viazaný ustanoveniami Podmienok, pokiaľ z ustanovení Podmienok alebo dokumentov, na ktoré Podmienky odkazujú, výslovne nevyplýva inak.
    
  10. Všetky Služby poskytované na základe Predpisov a súvisiace s fungovaním Platformy sú určené osobám, ktoré tieto Služby využívajú na účely spojené s vlastnou podnikateľskou činnosťou a zároveň majú pre nich profesionálny charakter. Vždy, keď si Služby, na ktoré sa vzťahujú Predpisy a ktoré súvisia s fungovaním Platformy, želá využívať spotrebiteľ alebo podnikateľ, pre ktorého Služby, na ktoré sa vzťahujú Predpisy, nemajú profesionálny charakter, potom sa s takýmto spotrebiteľom alebo podnikateľom uzatvoria zmluvy o poskytovaní ponúkaných Služieb za individuálne dohodnutých podmienok a tieto Predpisy sa na takéhoto spotrebiteľa alebo podnikateľa nebudú priamo vzťahovať, s výhradou bodu 2.9 týchto Predpisov.
    
  11. Inzerent využívajúci Platformu je povinný:
   • používať Platformu spôsobom, ktorý nenarúša jej funkčnosť;
   • používať Platformu spôsobom, ktorý nie je rušivý pre ostatných Používateľov a Poskytovateľa služby, a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť iných Používateľov Platformy alebo Poskytovateľa služby;
   • neposkytovať ani neprenášať na Platforme žiadny nezákonný obsah;
   • neposielať ani zverejňovať na Platforme nevyžiadané komerčné informácie;
   • dodržiavať zákaz extrakcie webových údajov (web scraping) a spúšťania akýchkoľvek skriptov, botov alebo podobných nástrojov v rámci Platformy, webovej stránky Poskytovateľa služby a všetkých jej podstránok.
 2. Služby
  1. Služby poskytované Poskytovateľom služieb na základe týchto Podmienok (ďalej len Služba alebo spoločne Služby) spočívajú najmä v sprístupnení Platformy a jej funkcií, vrátane možnosti vytvorenia účtu, sprístupnenia komunikačných nástrojov a sprostredkovania
   • medzi Inzerentmi a Vydavateľmi, pokiaľ ide o objednávky zadané na poskytnutie priestoru na portáli na publikovanie platených (sponzorovaných) článkov a článkov hostí, zverejnenie odkazov alebo iných typov obsahu;
   • medzi Inzerentmi a Copywritermi, pokiaľ ide o objednávky zadané na vývoj obsahu vo forme sponzorovaných článkov, článkov hostí a iných typov obsahu;
   • medzi Inzerentmi a Influencermi ohľadom objednávok zadaných na realizáciu marketingových kampaní influencerov.
     
  2. Sprostredkovanie Poskytovateľa služieb za podmienok vhodných pre príslušnú Službu, ako je uvedené v Podmienkach, môže pozostávať z konania za Používateľa platformy a v jeho mene alebo vo vlastnom mene Poskytovateľa služby, ale v prospech Používateľa platformy.
    
  3. K uzavretiu zmluvy o poskytovaní Služieb medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb dochádza prijatím Predpisov zo strany Inzerenta. Rozsah a spôsob využívania Služieb určuje Poskytovateľ služieb v obsahu Predpisov a v dokumentoch, na ktoré Predpisy odkazujú.
    
  4. Služba súvisiaca s poskytovaním Platformy je poskytovaná pri získaní prístupu na Platformu alebo k jej vybraným funkciám.
    
  5. Dostupnosť funkcií Platformy vybraných Poskytovateľom služieb je spoplatnená. Ich rozsah a spoplatnenosť sú určené ustanoveniami dokumentov na Platforme, ktoré sa týkajú predmetnej Služby. K uzavretiu zmluvy o poskytovaní spoplatnených Služieb dochádza v čase určenom ustanoveniami Predpisov týkajúcich sa predmetnej Služby.
    
  6. Poskytovateľ služieb môže zaviesť doplnkové služby a rozšírenia Platformy vrátane služieb alebo rozšírení sprístupnených za poplatok. Zmeny Platformy, ktoré pozostávajú z pridania, vymazania alebo zmeny funkcií, si nevyžadujú zmenu Podmienok.
    
  7. Riadne používanie Platformy je možné pomocou PC, Mac alebo podobného počítača pripojeného na internet, vybaveného operačným systémom (Windows, Mac OS, Linux alebo podobný) a webovým prehliadačom (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektoré služby a nástroje môžu vyžadovať prístup k e-mailovému účtu a používanie konkrétnych Služieb vyžaduje JavaScript, pokiaľ nie je uvedené inak.
    
  8. Pri používaní Platformy sa do počítačového systému Používateľa inštalujú súbory cookie. Pravidlá používania súborov cookie sú uvedené v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
    
  9. Ak je Inzerent spotrebiteľom alebo podnikateľom, pre ktorého použitie Služieb nemá profesionálny charakter (ďalej len: Inzerent-spotrebiteľ), zmluva medzi Poskytovateľom služieb a Inzerentom-spotrebiteľom sa uzatvára za podmienok určených individuálne s výhradou, že na Inzerenta sa budú v zostávajúcom rozsahu vzťahovať ustanovenia Predpisov a dokumenty, na ktoré sa Predpisy v závislosti od jednotlivých dohôd odvolávajú.
 3. Registrácia účtu na Platforme
  1. Registrovaný používateľ Platformy je Používateľ, ktorý po prijatí Podmienok dokončí postup registrácie na Platforme, končiaci úspešným vytvorením účtu.
    
  2. Postup registrácie pozostáva z vyplnenia elektronického registračného formulára, prijatia Predpisov a súhlasu s rozsahom uvedeným Poskytovateľom služieb a prečítania si ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. Prijatie Predpisov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na to, aby si Inzerent mohol vytvoriť účet a používať Služby. Prijatím týchto Predpisov zo strany Inzerenta dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb o Službách poskytovaných Poskytovateľom služieb, zásadách používania Platformy a jej funkcií (jej prístupnosti).
    
  3. V dôsledku registrácie na Platforme je Inzerentovi pridelený účet. K účtu Inzerenta môžu byť vytvorené ďalšie podúčty, pričom v tomto prípade je Inzerent zodpovedný za používanie Platformy na úrovni jednotlivých podúčtov rovnako ako na úrovni hlavného účtu.
    
  4. Inzerent vyhlasuje, že s ohľadom na materiál (vrátane sponzorovaných článkov, článkov hostí, obrázkov použitých v rámci vyššie uvedených článkov a akéhokoľvek iného obsahu) poskytnutý Inzerentom v rámci alebo na účely publikácií objednaných Inzerentom pomocou funkcií Platformy:
   • bude v potrebnom rozsahu vlastniť autorské práva a súvisiace práva alebo licencie na tieto materiály;
   • použitie takéhoto materiálu na účely plnenia zmluvy nezasahuje do osobných alebo majetkových autorských práv tretích osôb;
   • bude mať všetky potrebné povolenia na šírenie obrázkov osôb uvedených v týchto materiáloch;
   • použitie takéhoto materiálu neporuší práva priemyselného vlastníctva tretej osoby a neporuší žiadne práva na ochranu ochrannej známky alebo renomovaných ochranných známok, nebude predstavovať akt nečestnej súťaže, prípad zakázanej reklamy alebo iné porušenie značky, dobrého mena alebo záujmov iného podnikateľa a nebude porušením zákona, dobrých mravov, zásad spoločenského spolunažívania alebo oprávnených záujmov tretích osôb.
     
  5. Je zakázané, aby Inzerent konal na úkor ostatných Používateľov Platformy, alebo aby podnikal kroky, ktoré môžu potenciálne viesť k poškodeniu iných Používateľov Platformy. Zákaz uvedený v predchádzajúcej vete zahŕňa najmä činnosti ako: zverejňovanie neprirodzených odkazov na publikované články (alebo iné príspevky na sociálnych sieťach), vyvolávanie neprirodzených komentárov pod publikovanými článkami, nasmerovanie neprirodzenej návštevnosti na publikované články; bez ohľadu na účel, ktorý chce Inzerent podniknutím takýchto krokov dosiahnuť.
    
  6. Účet Inzerenta na Platforme môže byť Poskytovateľom služieb bez zaujatosti vymazaný alebo pozastavený, ak Poskytovateľ služieb rozhodne, že:
   • Inzerent porušuje Podmienky vrátane ustanovení zákonov uvedených v Podmienkach;
   • Inzerent si riadne neplní svoje povinnosti, najmä ak Inzerent mešká s úhradou objednanej Služby viac ako 14 dní;
   • údaje poskytnuté Inzerentom sú nepravdivé alebo neúplné;
   • Inzerent sa neprihlásil na Platformu počas súhrnného obdobia 12 mesiacov od posledného prihlásenia; ak prerušenie trvá dlhšie ako 3 mesiace, účet môže byť pozastavený.
     
  7. Účet Inzerenta môže byť dočasne pozastavený, čím sa mu znemožní využívanie Služieb, ak Inzerent mešká s úhradou objednanej Služby viac ako 7 dní.
    
  8. Obnovenie účtu Inzerenta, ktorý bol pozastavený, alebo odblokovanie účtu Inzerenta, ktorý bol zablokovaný Poskytovateľom služieb, si vyžaduje nápravu porušení uvedených v bodoch 3.6 alebo 3.7 vyššie uvedených Predpisov a súhlas Poskytovateľa služieb, ktorý nie je povinný ho udeliť. Ak je dôvodom zrušenia alebo pozastavenia účtu Inzerenta omeškanie s platbou za objednané Služby, podmienkou pre obnovenie účtu Inzerenta je zaplatenie omeškanej platby so zákonným úrokom z omeškania v obchodných transakciách.
 4. Zadávanie objednávok a uzatváranie zmlúv
  1. Platforma umožňuje Používateľom registrovaným ako Inzerenti uzatvárať zmluvy s Poskytovateľom služieb týkajúce sa:
   • objednávanie vývoja sponzorovaných článkov, článkov hostí alebo iného obsahu Používateľmi registrovanými na Platforme ako Copywriteri - podrobné podmienky uzatvorenia a plnenia zmluvy sú uvedené v týchto Podmienkach používania a v PREDPISOCH PRE COPYWRITEROV;
   • objednávanie vývoja sponzorovaných článkov alebo článkov hostí Používateľmi registrovanými na Platforme ako Vydavatelia - podrobné podmienky uzatvorenia a plnenia zmluvy sú uvedené v Predpisoch a v ponuke Vydavateľa s tým, že ak ponuka Vydavateľa obsahuje podmienky odlišné od podmienok uvedených v Predpisoch, Poskytovateľ služieb nezodpovedá za splnenie ponúkaných podmienok zo strany Vydavateľa;
   • objednanie služby sprístupnenia priestoru portálu Vydavateľa registrovaného v Databáze vydavateľov Platformy za účelom publikovania sponzorovaných článkov alebo článkov hostí - podrobné podmienky uzatvorenia a plnenia zmluvy sú uvedené v týchto Predpisoch a v PREDPISOCH PRE VYDAVATEĽOV;
   • objednanie služby sprístupnenia priestoru portálu Vydavateľa registrovaného v Databáze vydavateľov Platformy za účelom publikovania odkazov - podrobné podmienky uzatvorenia a plnenia zmluvy sú uvedené v týchto Predpisoch a v PREDPISOCH PRE VYDAVATEĽOV;
   • objednanie služby úpravy uverejnených článkov - podrobné podmienky uzatvorenia a plnenia zmluvy sú uvedené v týchto Podmienkach a v PREDPISOCH PRE VYDAVATEĽOV;
   • objednanie štatistík zverejnenia;
   • objednanie realizácie marketingových kampaní influencerov - podrobné podmienky uzatvorenia a realizácie zmluvy sú uvedené v týchto Podmienkach a PREDPISOCH PRE INFLUENCEROV;
   • iné služby ponúkané Poskytovateľom služieb prostredníctvom Platformy, ktoré nie sú uvedené vyššie.
     
  2. V prípade poskytnutia akéhokoľvek obsahu zo strany Inzerenta na zverejnenie (najmä: sponzorované články, články hostí, odkazy, grafika a iné), Inzerent zabezpečí, aby takýto obsah poskytnutý na zverejnenie bol v súlade s ustanoveniami zákona, najmä pokiaľ ide o obsah a prípustnosť zverejnenia, ako aj o to, že Inzerent má príslušné práva na používanie, nakladanie a distribúciu predmetného obsahu, a ak tieto práva patria tretím osobám, že Inzerent získal príslušné zákonom požadované súhlasy na použitie a nakladanie, vrátane distribúcie predmetného obsahu. Poskytovateľ služieb nie je povinný preverovať, či poskytovaný obsah neporušuje práva a či má Inzerent príslušné práva na použitie takéhoto obsahu. Inzerent je plne zodpovedný za prípadné následky zverejnenia obsahu v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov alebo právami tretích osôb. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za možné následky zverejnenia obsahu v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov alebo právami tretích osôb.
    
  3. V prípade, že Inzerent poskytne akékoľvek pokyny na zverejnenie alebo tvorbu Obsahu (najmä: sponzorované články, články hostí, odkazy), zabezpečí, aby tieto pokyny boli v súlade s právnymi predpismi, najmä s ohľadom na obsah a prípustnosť zverejnenia, a aby v dôsledku zverejnenia uskutočneného v súlade s pokynmi Inzerenta nedochádzalo k porušovaniu zákona alebo osobných práv tretích osôb, najmä pokiaľ ide o zakázanú reklamu alebo nespravodlivú súťaž. Poskytovateľ služieb nie je povinný overovať pokyny poskytnuté Inzerentom. Inzerent nesie plnú zodpovednosť za možné následky zverejnenia uskutočneného na základe poskytnutých pokynov, ak nezákonnosť zverejnenia je výsledkom pokynov poskytnutých Inzerentom v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov alebo právami osôb alebo tretích strán.
    
  4. V prípade zadania prípravy Obsahu na objednávku Inzerenta (najmä: sponzorovaný článok, článok hosťa, infografika) je Inzerent po odoslaní Obsahu pripraveného Copywriterom na schválenie povinný preveriť Obsah z hľadiska jeho súladu so záväznými ustanoveniami zákona, vrátane predpisov o nespravodlivej súťaži, ako aj s dobrými mravmi. Schválenie takéhoto Obsahu Inzerentom sa rovná potvrdeniu, že Inzerent vykonal overenie uvedené v predchádzajúcej vete. Schválením Obsahu Inzerent preberá zodpovednosť za možné porušenie zákona, ako aj za porušenie tovaru alebo záujmov osôb alebo tretích strán, ktoré vyplývajú zo zverejnenia Obsahu prijatého Inzerentom.
    
  5. V prípade, že budú voči Poskytovateľovi služieb vznesené nároky alebo bude voči Poskytovateľovi služieb začaté súdne alebo správne konanie v súvislosti s akoukoľvek zo Služieb vykonanou na objednávku Inzerenta s použitím obsahu alebo pokynov poskytnutých Inzerentom, je Inzerent povinný prevziať nároky vznesené voči Poskytovateľovi služieb, zapojiť sa do prebiehajúceho konania a/alebo nahradiť akékoľvek náklady vzniknuté Poskytovateľovi služieb v súvislosti s takýmito nárokmi alebo konaniami a nahradiť Poskytovateľovi služieb akúkoľvek spôsobenú škodu.
    
  6. Pred uzatvorením zmluvy v rámci funkcií Platformy, ku ktorému dochádza v momente uvedenom v príslušných ustanoveniach Predpisov, je Inzerent povinný potvrdiť správnosť zadanej objednávky.
    
  7. [vymazané]
    
  8. Uzatvorenie zmluvy a jej podmienky budú zaznamenané prostredníctvom e-mailu zaslaného Zmluvným stranám v rámci funkcií Platformy.
    
  9. Žiadna zo zmlúv upravených Predpismi, uzatvorená prostredníctvom využívania funkcií Platformy medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb, nemôže byť uzavretá nepriamo.
    
  10. Poskytovateľ služieb poskytuje Inzerentovi metriky týkajúce sa portálov Vydavateľov a profilov Influencerov na sociálnych sieťach. Tieto údaje pochádzajú od Vydavateľov alebo Influencerov alebo sú stiahnuté z externých služieb, keď je na Platformu pridaný príslušný portál Vydavateľa alebo profil Influencera. Poskytovateľ služieb sa snaží tieto údaje pravidelne overovať v rôznych intervaloch, ale nezaručuje ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich správnosť alebo aktuálnosť v daný deň.
 5. Sponzorované (platené) články
  1. Sponzorovanými článkami (ďalej len „sponzorované články" alebo „platené články") sa rozumejú texty (spolu s ďalšími priloženými dielami) propagujúce produkt, spoločnosť alebo službu Inzerenta alebo iné texty informatívneho charakteru.
    
  2. Inzerent pri odoslaní spoplatneného článku na zverejnenie špecifikuje, či ide o jedinečný obsah, t. j. doteraz nezverejnený na internete, alebo či ide o obsah predtým zverejnený na internete. Toto označenie musí byť jednoznačné a viditeľné na Platforme pre Poskytovateľa služieb aj potenciálnych Vydavateľov.
    
  3. Ak Inzerent odovzdá Poskytovateľovi služieb platený článok za účelom splnenia objednávky na jeho zverejnenie, Poskytovateľ služieb má právo, nie však povinnosť, overiť, či platený článok spĺňa podmienku jedinečnosti. Toto overenie je možné vykonať najmä na základe nástroja CopyScape alebo iných. V prípade, že sa platený článok nevyznačuje jedinečnosťou a zároveň Inzerent vo formulári pri pridávaní plateného článku neoznačil jeho nejedinečnosť, Poskytovateľ služieb môže odmietnuť prijať objednávku na uverejnenie takéhoto článku.
    
  4. Platený článok môže obsahovať aktívne odkazy na stránky Inzerenta. Počet a typ povolených odkazov závisí od ponuky Vydavateľa a informácie v tomto smere si Inzerent môže prezrieť na Platforme v príslušnej záložke s výberom aktívnych ponúk Vydavateľa.
    
  5. Povinnosti Vydavateľa vo vzťahu k poskytovaniu priestoru na Portáli a zverejňovaniu platených článkov sú upravené v PREDPISOCH PRE VYDAVATEĽOV.
    
  6. Povinnosťou Inzerenta je oboznámiť sa s informáciami poskytovanými Vydavateľmi, ktoré sa týkajú Pravidiel upravujúcich poskytovanie priestoru na Portáli a zverejňovanie platených článkov. Tieto informácie k dispozícii na stránkach Platformy môžu špecifikovať najmä:
   • technické požiadavky a požiadavky týkajúce sa obsahu zverejnených platených článkov;
   • príklady dôvodov, prečo Vydavateľ môže odmietnuť ponuku na zverejnenie plateného článku.
     
  7. Zadanie objednávky Inzerentom znamená súhlas s podmienkami sprístupnenia priestoru Portálu na uverejnenie plateného článku vyplývajúceho z ponuky Vydavateľa, týchto Predpisov a PREDPISOV PRE VYDAVATEĽOV. Inzerent predovšetkým akceptuje, že zverejnený článok bude Vydavateľom označený ako sponzorovaný obsah alebo iným rovnocenným spôsobom. Poskytovateľ služieb nenesie voči Inzerentovi zodpovednosť, ak nárok Inzerenta vyplýva z toho, že Inzerent nie je oboznámený s podmienkami ponuky Vydavateľa.
    
  8. Zadanie objednávky zo strany Inzerenta predstavuje pre Poskytovateľa služieb základ pre výber odmeny a oprávňuje Vydavateľa na zverejnenie plateného článku na vybranom portáli za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej v tejto súvislosti medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb.
    
  9. Inzerent je povinný zabezpečiť, aby platený článok odovzdaný na zverejnenie bol v súlade so zákonom, a to tak z hľadiska obsahu, ako aj prijateľnosti zverejnenia, a aby Inzerentovi prináležali práva k obsahu a iným formám médií použitých v rámci tohto článku (najmä: obrázky, grafika, infografika, atď.).
    
  10. Poskytovateľ služieb nie je povinný preverovať, či poskytnuté sponzorované články, vrátane prípadných právnych dôsledkov ich zverejnenia, neporušujú platné ustanovenia právnych predpisov, či už z hľadiska obsahu, prijateľnosti zverejnenia, vlastníctva práv k obsahu a iných foriem médií používaných Inzerentom alebo na objednávku Inzerenta v rámci zverejneného sponzorovaného článku (ako napr. fotografie, grafika, infografika, atď.). Inzerent nesie zodpovednosť za prípadné porušenia zákona spôsobené uverejnením sponzorovaného článku. V prípade, že budú voči Poskytovateľovi služieb vznesené akékoľvek nároky alebo bude voči Poskytovateľovi služieb začaté akékoľvek súdne alebo správne konanie v súvislosti s uverejnením sponzorovaného článku realizovaného v mene Inzerenta, Inzerent je povinný prevziať nároky vznesené voči Poskytovateľovi služieb, zapojiť sa do prebiehajúceho konania a/alebo nahradiť všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi služieb v súvislosti s takýmito nárokmi alebo konaniami vzniknú, a nahradiť Poskytovateľovi služieb spôsobenú škodu. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb uvedená v predchádzajúcej vete zahŕňa najmä zodpovednosť za porušenie platných predpisov týkajúcich sa produktov alebo služieb, ktorých reklama je zakázaná, v súvislosti s obsahom, predmetom alebo odkazmi uvedenými v uverejnenom sponzorovanom článku.
    
  11. Inzerent berie na vedomie, že zverejnením plateného článku pripraveného Vydavateľom nevznikajú Inzerentovi žiadne majetkové práva autora k objednanému článku.
    
  12. Odmena za sprístupnenie priestoru Portálu na uverejnenie sponzorovaného článku je uvedená na Platforme pri príslušnej ponuke Vydavateľa. Odmena je splatná Poskytovateľovi služieb spravidla na základe faktúry s DPH vystavenej Poskytovateľom služieb najneskôr v momente zadania objednávky Inzerentom, pričom úhrada odmeny bude uskutočnená prostredníctvom výberu finančných prostriedkov z účtu Inzerenta na Platforme využitím príslušnej funkcie Platformy. Platia ustanovenia článku 12 Predpisov.
    
  13. Po inkasovaní platby od Inzerenta si Poskytovateľ služieb objedná poskytnutie priestoru na Portáli od Vydavateľa pre Inzerenta na uverejnenie sponzorovaného článku prostredníctvom funkcie Platformy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
   • obsah sponzorovaného článku je pripravený a dostupný na platforme na kontrolu zo strany Vydavateľa, vrátane príloh, štruktúry, rozloženia odkazov (okrem prípadu, keď je objednávkou Inzerenta vypracovanie sponzorovaného článku zo strany Vydavateľom);
   • obsah sponzorovaného článku predloženého na zverejnenie je jedinečný, pokiaľ nie je uvedené inak;
   • sponzorovaný článok spĺňa vybrané technické podmienky uvedené Vydavateľom;
   • sponzorovaný článok spĺňa požiadavky stanovené v týchto Predpisoch;
   • Inzerent splnil všetky požiadavky Podmienok súvisiacich so službou sprístupnenia priestoru Portálu na uverejnenie sponzorovaného článku.
     
  14. Poskytovateľ služieb informuje Vydavateľa o objednávke najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia objednávky Inzerenta.
    
  15. Inzerent berie na vedomie, že poskytnutie priestoru na Portáli Vydavateľovi na zverejnenie sponzorovaného článku je podmienené predchádzajúcim súhlasom Vydavateľa a Vydavateľ má právo odmietnuť poskytnutie priestoru na Portáli bez udania dôvodu. Pre vylúčenie pochybností, akékoľvek vyhlásenia Poskytovateľa služieb v súvislosti s uverejnením plateného článku sa týkajú iba overenia potenciálnej možnosti zverejnenia zo strany Poskytovateľa služieb v rámci Služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb, ako je uvedené v bode 2.1 týchto Podmienok, a nepredstavujú žiadnu formu prísľubu zverejnenia v mene Vydavateľa, ani nepredstavujú záruku Poskytovateľa služieb za zverejnenie plateného článku Vydavateľom.
    
  16. K uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí priestoru na Portáli a zverejnení plateného článku dôjde v momente zadania objednávky Inzerentom v súlade s bodom 5.18 Predpisov nižšie.
    
  17. Inzerent je oprávnený komunikovať priamo s Vydavateľom len prostredníctvom funkcií Platformy a len na účely súvisiace s plnením udelenej objednávky. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zasahovať do priebehu komunikácie medzi Inzerentom a Vydavateľom za účelom zabezpečenia efektívneho priebehu objednávky a dodržiavania Predpisov.
    
  18. Poskytovateľ služieb zadáva zmluvu Inzerenta na uverejnenie článku Vydavateľovi, ktorého portál Inzerent uviedol v objednávke. Vydavateľ je povinný článok zverejniť spravidla do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky na zverejnenie, pokiaľ nie je v ponuke Vydavateľa alebo objednávke Inzerenta uvedený iný termín zverejnenia. Ak nebude objednávka zo strany Vydavateľa splnená v termíne uvedenom v predchádzajúcej vete, zmluva uzavretá medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb zaniká a Poskytovateľ služieb je povinný do 7 pracovných dní odo dňa objednávky vrátiť Inzerentovi peňažné prostriedky odvedené z účtu Inzerenta v súlade s bodom 5.12 Predpisov.
    
  19. V súvislosti s poskytnutím priestoru na Portáli Vydavateľovi a zverejnením plateného článku, Poskytovateľ služieb prostredníctvom automatizovaných funkcií Platformy žiada Vydavateľa, aby na Platforme uviedol, že priestor na Portáli bol sprístupnený a požadované zverejnenie bolo uskutočnené. V uvedenom zmysle „označenie“ znamená, že Vydavateľ uvedie internetovú adresu podstránky na Portáli, kde je článok zverejnený. Označenie má za následok automatické upovedomenie Inzerenta prostredníctvom Platformy alebo zaslanie informácie o uverejnení plateného článku Inzerentovi e-mailom.
    
  20. Po zverejnení a označení článku na Platforme Inzerent overí sprístupnenie Portálu a správnosť zverejnenia, pričom overenie má právo, nie však povinnosť, vykonať aj Poskytovateľ služieb. Overenie spočíva v kontrole súladu poskytovania Portálu a zverejnenia plateného článku s vykonanou objednávkou a dohodou uzatvorenou v tejto súvislosti. Overenie Inzerentom je potrebné vykonať najneskôr do 2 pracovných dní po tom, čo Vydavateľ zverejnenie na Platforme označí. Neschválenie zverejnenia Inzerentom v stanovenej lehote oprávňuje Poskytovateľa služieb schváliť zverejnenie v mene Inzerenta, čo znamená stratu práva Inzerenta na pripomienky a opravy vykonaného zverejnenia.
    
  21. Ak Inzerent neoverí zverejnenie článku do 2 pracovných dní od identifikácie sprístupnenia priestoru Portálu a zverejnenia zo strany Vydavateľa, má sa za to, že Platený článok bol zverejnený správne a následne akékoľvek následné zmeny zverejnenia uskutočnené Inzerentom môžu byť považované za ponuku na uzavretie dohody o úprave zverejneného článku v súlade s ustanoveniami článku 9 Predpisov, čím môžu Inzerentovi vzniknúť dodatočné náklady.
    
  22. Ak v súlade s ponukou Vydavateľa prijatou Inzerentom sponzorovaný článok pripravil Vydavateľ, Inzerent je povinný pripravený článok prijať alebo predložiť pripomienky alebo zmeny do 2 pracovných dní odo dňa zaslania sponzorovaného článku zo strany Vydavateľa - v tomto ohľade sa primerane použijú ustanovenia bodov 5.19, 5.20, 5.21 a 8.12 Predpisov.
    
  23. V prípade: (i) nesprístupnenia priestoru Portálu, (ii) zverejnenia plateného článku Vydavateľom spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou, alebo (iii) omeškania so sprístupnením priestoru Portálu a uskutočnením zverejnenia, Poskytovateľ služieb spolu s Inzerentom rozhodnú, či:
   • Vydavateľ sprístupní priestor Portálu v súlade s dohodou v prípade uvedenom v bode (i) alebo (iii) vyššie;
   • Vydavateľ upraví obsah zverejnenia - v takom prípade Poskytovateľ služieb a Inzerent určia dátum a rozsah zmeny - v prípade uvedenom v bode (ii) vyššie;
   • Poskytovateľ služieb odstúpi od zmluvy s Dodávateľom v dôsledku úplného alebo čiastočného odstúpenia Inzerenta od zmluvy uzavretej s Poskytovateľom služieb; v takom prípade bude cena za zverejnenie zaplatená Inzerentom vrátená v rozsahu odstúpenia od zmluvy - čo je možné v každom z prípadov uvedených v bodoch (i) - (iii) vyššie.
     
  24. Ak v dôsledku nesúladu Služby so zmluvou dôjde k jednej z okolností uvedených v bode 5.23 vyššie uvedených Podmienok, Inzerent si z tohto dôvodu uplatní akékoľvek nároky voči Vydavateľovi. Za týmto účelom je Poskytovateľ služieb povinný vykonať všetky kroky, aby si Inzerent mohol uplatniť nároky voči Vydavateľovi, vrátane postúpenia všetkých práv z tohto dôvodu a poskytnutia adresy a kontaktných údajov Vydavateľa. Tieto nároky však nesmú presiahnuť výšku odmeny dohodnutú za predmetné zverejnenie.
    
  25. Vydavateľ v rámci odmeny ustanovenej v zmluve sprístupní priestor Portálu a po dobu 12 (dvanástich) mesiacov zachová zverejnenie plateného článku v nezmenenom obsahu:
   • pokiaľ Inzerentom prijatá ponuka Vydavateľa výslovne nestanovuje inú lehotu zverejnenia na Portáli;
   • v prípade jednej z okolností uvedených v bode 5.25 Predpisov;
   • pokiaľ si Inzerent v súvislosti so zverejnením nezakúpi službu Vydavateľa 36-MESAČNÁ ZÁRUKA.

    Poskytnutie priestoru na Portáli zo strany Vydavateľa a zachovanie zverejnenia sponzorovaného článku po dobu dlhšiu ako je zmluvná doba nepredstavuje porušenie zmluvy.
     
  26. Dobu, počas ktorej je priestor Portálu prístupný na zverejnenie plateného článku, je možné skrátiť bez akýchkoľvek nárokov voči Poskytovateľovi služieb alebo Vydavateľovi, vrátane náhrady odmeny alebo uplatnenia náhrady škody, v nasledujúcich prípadoch:
   • zverejnenie bolo odstránené z dôvodu, že jeho obsah alebo forma porušuje zákon alebo existuje dôvodné podozrenie, že porušuje zákon;
   • zverejnenie bolo odstránené, pretože porušovalo práva tretích osôb alebo bolo dôvodné podozrenie, že porušuje práva tretích osôb;
   • zverejnenie bolo odstránené na žiadosť Inzerenta alebo Poskytovateľa služieb v súlade s bodom 5.27 Predpisov;
   • Inzerent konal vedome v neprospech Vydavateľa, napr. neprirodzeným prepojením článku;
   • Inzerent porušil ustanovenia týchto Podmienok, ktoré sa týkajú jeho povinností po dátume zverejnenia;
   • odstránenie článku je dôsledkom vyššej moci;
   • Vydavateľ zrušil Portál, ktorého priestor bol predmetom zmluvy a nepokračuje s iným portálom.
     
  27. Na žiadosť Inzerenta môže Poskytovateľ služieb požiadať Vydavateľa o odstránenie plateného článku vopred. V prípade takejto žiadosti je Poskytovateľ služieb pri vynaložení odbornej starostlivosti povinný prijať potrebné opatrenia, aby Vydavateľ odstránil platený článok z Portálu, ktorého priestor je predmetom uzatvorenej zmluvy, do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti Inzerenta, pričom uvedená lehota je len pokynom a jej prekročenie nemá za následok zodpovednosť Poskytovateľa služieb.
    
  28. Vydavateľ má právo zmeniť internetovú adresu poskytovaného priestoru Portálu s plateným článkom počas doby zverejnenia uvedenej v bode 5.25 Podmienok. V prípade zmeny adresy alebo domény je nutné to vykonať prostredníctvom presmerovania 301. Takáto zmena sa nebude považovať za porušenie Predpisov pre sprístupnenie priestoru Portálu a zverejnenie sponzorovaného článku.
    
  29. V prípade, že Vydavateľ obdržal manuálny filter „Neprirodzené odkazy z vašej stránky“ alebo obdobný filter (od spoločnosti Google) týkajúci sa Portálu, na ktorom sa uskutočnilo objednané zverejnenie sponzorovaného článku, Vydavateľ môže zmeniť atribút odkazov v článku na nofollow. Takéto konanie sa nebude považovať za porušenie zmluvy uzatvorenej v súvislosti s poskytnutím priestoru na Portáli a zverejnením plateného článku za predpokladu, že Vydavateľ túto skutočnosť preukáže zaslaním príslušného dokladu potvrdzujúceho prijatie takéhoto filtra Poskytovateľovi služieb.
    
  30. Ak v súlade s týmito Podmienkami existuje dôvod na vrátenie peňazí Inzerentovi (úplné alebo čiastočné) a Poskytovateľ služieb nezíska primeranú náhradu odmeny zaplatenej Vydavateľovi do 10 pracovných dní odo dňa, kedy došlo k výskytu dôvodu na vrátenie (úplné alebo čiastočné, podľa okolností), Poskytovateľ služieb zadrží vrátenie tejto časti odmeny Inzerentovi a Inzerent bude oprávnený požadovať náhradu nákladov na sprístupnenie priestoru Portálu a zverejnenie článku len priamo od Vydavateľa za časť, ktorá tvorila odmenu Vydavateľa. Za týmto účelom Poskytovateľ služieb prijme všetky opatrenia, aby Inzerent mohol toto právo uplatniť, najmä postúpiť všetky práva v tejto súvislosti a sprístupniť adresu a kontaktné údaje Vydavateľa.
    
  31. Inzerent sa zaväzuje, že nebude kontaktovať Vydavateľa a tým pádom neobíde Poskytovateľa služieb v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa poskytovania priestoru na Portáli a zverejňovania platených článkov, ktoré sú alebo boli zverejnené prostredníctvom Platformy, ako aj v súvislosti s inými službami poskytovanými prostredníctvom Platformy, s výnimkou prípadov výslovne povolených Predpismi.
    
  32. V osobitných situáciách si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo účtovať dodatočné poplatky za neštandardné aktivity, aj keď tieto nie sú upravené v Platforme alebo zmluve o poskytnutí priestoru Portálu na uverejnenie sponzorovaného článku, ak sú zavinené Inzerentom alebo boli vykonané na žiadosť Inzerenta.
 6. Články hostí
  1. Články hostí sú jedinečné texty (a ich prílohy) poskytnuté obchodníkom, ktoré ešte neboli zverejnené na internete, sú odborného charakteru, nemajú priamo reklamný charakter a obsahujú odkaz na značku alebo URL v tvare päty pod obsahom. Články hostí, ktoré boli predtým predmetom vydavateľskej zmluvy, nesmú byť predmetom následnej dohody o priestore Portálu a zverejnení. Odoslaním článku hosťa Inzerent vyhlasuje a potvrdzuje, že ide o jedinečný a doteraz nezverejnený obsah.
    
  2. Povinnosti Vydavateľa vo vzťahu k poskytovaniu priestoru Portálu na zverejnenie článkov hostí sú uvedené v PREDPISOCH PRE VYDAVATEĽOV.
    
  3. Predložením článku hosťa na zverejnenie Inzerent potvrdzuje, že ide o jedinečný obsah. Takéto označenie musí byť jednoznačné a viditeľné na Platforme pre Poskytovateľa služieb aj pre potenciálnych Vydavateľov. V prípade, že Inzerent má v úmysle zadať prípravu článku hosťa, Predpisy pre sprostredkovanie tejto Služby zo strany Poskytovateľa služieb sú definované v bode 9 Predpisov.
    
  4. Poskytovateľ služieb má právo overiť si tvrdenie Inzerenta o povahe článku hosťa. V prípade, že Poskytovateľ služieb s touto kvalifikáciou nesúhlasí, môže ho považovať za platený článok, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia článku 5 Podmienok, alebo odmietnuť tento materiál na Platforme vôbec prijať, najmä ak Poskytovateľ služieb nesúhlasí s preklasifikovaním takéhoto článku.
    
  5. Ak Inzerent odošle Poskytovateľovi služieb článok hosťa, Poskytovateľ služieb má právo, nie však povinnosť, overiť, či je takýto článok jedinečný. Toto overenie môže byť vykonané najmä pomocou nástroja CopyScape alebo iných. V prípade, že sa článok hosťa nevyznačuje jedinečnosťou, Poskytovateľ služieb nemusí povoliť odoslanie článku Vydavateľovi.
    
  6. Inzerent garantuje, že: (a) článok hosťa a odkazy v ňom obsiahnuté sú v súlade so zákonom, a to tak z hľadiska ich obsahu, prijateľnosti zverejnenia či použitia odkazov, a že: (b) vlastní práva k obsahu a iným formám médií použitým v súvislosti s týmto článkom (fotografie, grafika, atď.).
    
  7. Poskytovateľ služieb nie je povinný preverovať, či zaslané články hostí (a dôsledky ich následného zverejnenia) neporušujú zákon, a to tak z hľadiska ich obsahu, použitia odkazov, prijateľnosti zverejnenia, ako aj vlastníctva práv k obsahu a iným formám médií (fotografie, grafika, atď.) používaných Inzerentom. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prípadné porušenia zákona spôsobené článkami hostí poskytnutými Inzerentom na zverejnenie.
    
  8. Odkaz v článku hosťa, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v bode 6.7, sa môže objaviť iba v päte článku autora, ktorej obsah nesmie niesť znaky reklamy a slúži výlučne na poskytnutie informácií o poskytovateľovi obsahu. Odkaz musí byť v súlade so zákonom, nesmie porušovať autorské práva autora/inej tretej osoby, ktorá vlastní autorské práva k obsahu, na ktorý odkaz odkazuje, môže sa zobrazovať len vo forme URL alebo názvu spoločnosti a nesmie obsahovať dodatočné prepojenie kľúčových slov. Dodatočné prepojenie atribútu nofollow s informáciami poskytnutými verejnými inštitúciami (ako sú úradné listy a právne akty) a vedeckými publikáciami (slovníky, vedecké štúdie) je povolené. Články hostí, a to aj odborného charakteru, sa nepovažujú za vedecké publikácie.
    
  9. Platforma poskytuje Vydavateľom databázu článkov hostí. Vydavateľ má prístup k časti obsahu článku pred jeho zverejnením. Inzerent súhlasí s tým, že Vydavateľ môže obsah článku pred zverejnením skontrolovať.
    
  10. Povinnosťou Inzerenta je oboznámiť sa s informáciami poskytovanými Vydavateľmi, ktoré sa týkajú Predpisov pre zverejňovanie článkov hostí a ktoré je možné vidieť na stránkach Platformy.
    
  11. Ak chce Inzerent v súvislosti s poskytnutím priestoru na Portáli a zverejnením článku hosťa predložiť Vydavateľovi svoje požiadavky na zverejnenie, mal by ich pod hrozbou neplatnosti podrobne popísať na Platforme vedľa článku hosťa, ktorého sa týkajú. Tieto požiadavky môžu zahŕňať:
   • obľúbenosť, predmet, technické parametre Portálu Vydavateľa na zverejnenie článku;
   • vylúčenie Portálov označených Inzerentom, a to aj z dôvodu ich obsahu, názorov na stránku alebo neakceptovania podmienok zverejnenia ponúkaných na takomto Portáli Vydavateľom;
   • ďalšie podmienky zverejnenia;
   • náklady na vyzdvihnutie článku vo výške manipulačného poplatku splatného Poskytovateľovi služieb, ako je uvedené v bode 6.13 Predpisov nižšie. Tieto náklady môžu byť „EUR 0”, ak ich vynaložil Inzerent. V prípade, že manipulačný poplatok nezaplatil Inzerent, Vydavateľ zaplatí sumu uvedenú v súlade s ustanoveniami PREDPISOV PRE VYDAVATEĽOV pred stiahnutím článku hosťa.
     
  12. Ak článok spĺňa požiadavky na články hostí podľa bodu 6.1 Predpisov, potom z dôvodu sprístupnenia priestoru Portálu a zverejnenia článku hosťa Inzerent nie je povinný zaplatiť Vydavateľovi v súvislosti s takýmto zverejnením žiadnu odmenu, okrem úhrady spracovateľského poplatku Poskytovateľovi služieb, pokiaľ takýto poplatok podľa pravidla 6.12(d) vyššie nebude účtovaný Vydavateľovi, ktorý takýto článok publikuje.
    
  13. Zmluva o poskytnutí priestoru Portálu a zverejnení článku hosťa je uzavretá v okamihu, keď Vydavateľ stiahne článok zo stránok Platformy za účelom jeho zverejnenia. Na základe tejto zmluvy je Vydavateľ oprávnený zverejniť článok hosťa na jednom Portáli Vydavateľa. Stiahnutie článku hosťa neznamená, že Vydavateľ získa akékoľvek autorské práva k predmetnému článku, ani licenciu na použitie článku v inom rozsahu, ako je potrebné na splnenie zmluvy o zverejnení.
    
  14. V zmysle ustanovení týchto Stanov a PREDPISOV PRE VYDAVATEĽOV je Vydavateľ pri rozhodovaní o stiahnutí a zverejnení článku hosťa (v takom prípade dostane jeho úplný obsah a prílohy) povinný ho zverejniť v sprístupnenom priestore Portálu v podstate s nezmeneným obsahom (povolené sú len drobné zmeny, ak nemenia obsahové posolstvo takého článku, ako napr. štylistické alebo gramatické zmeny alebo oprava pravopisných chýb) do 3 pracovných dní odo dňa jeho stiahnutia podľa podmienok uvedených v požiadavkách Inzerenta uvedených v bode 6.12 Podmienok používania, v súlade s Podmienkami používania a PREDPISMI PRE INZERENTOV.
    
  15. Poskytovateľ služieb v súvislosti s poskytnutím priestoru na Portáli a zverejnením článku hosťa prostredníctvom automatizovaných funkcií Platformy žiada Vydavateľa, aby v systéme Platformy uviedol, že došlo k poskytnutiu priestoru na Portáli a uskutočneniu dohodnutého zverejnenia. V uvedenom zmysle „označenie“ znamená, že Vydavateľ uvedie internetovú adresu podstránky na Portáli, kde je článok zverejnený. Označenie má za následok automatické upovedomenie Inzerenta prostredníctvom Platformy alebo zaslanie informácie o dokončení objednávky na zverejnenie článku Inzerentovi e-mailom.
    
  16. Po zverejnení a označení článku na Platforme Inzerent overí sprístupnenie priestoru Portálu a správnosť zverejnenia, pričom overenie má právo, nie však povinnosť, vykonať aj Poskytovateľ služieb. Overenie zverejnenia spočíva v kontrole súladu poskytnutia priestoru Portálu Vydavateľovi a zverejnenia článku hosťa s dohodou uzatvorenou v tejto súvislosti. Overenie Inzerentom je potrebné vykonať najneskôr do 2 pracovných dní po tom, čo Vydavateľ zverejnenie na Platforme označí. Neschválenie zverejnenia Inzerentom v stanovenej lehote oprávňuje Poskytovateľa služieb schváliť zverejnenie v mene Inzerenta, čo znamená stratu práva Inzerenta na pripomienky a opravy vykonaného zverejnenia.
    
  17. Ak Inzerent neoverí zverejnenie článku do 2 pracovných dní od identifikácie sprístupnenia priestoru Portálu a zverejnenia zo strany Vydavateľa, má sa za to, že článok hosťa bol zverejnený správne.
    
  18. V prípade: (i) nesprístupnenia priestoru Portálu, (ii) zverejnenia článku hosťa Vydavateľom spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou, alebo (iii) omeškania so sprístupnením priestoru Portálu a uskutočnením zverejnenia, Poskytovateľ služieb spolu s Inzerentom rozhodnú, či:
   • Vydavateľ sprístupní priestor Portálu v súlade s dohodou v prípade uvedenom v bode (i) alebo (iii) vyššie;
   • Vydavateľ upraví obsah zverejnenia - v takom prípade Poskytovateľ služieb a Inzerent určia dátum a rozsah zmeny - v prípade uvedenom v bode (ii) vyššie;
   • Poskytovateľ služieb odstúpi od zmluvy s Vydavateľom v dôsledku úplného alebo čiastočného odstúpenia Inzerenta od zmluvy uzavretej s Poskytovateľom služieb; v takom prípade bude manipulačný poplatok zaplatený Inzerentom vrátený v rozsahu odstúpenia od zmluvy - čo je možné v každom z prípadov uvedených v bodoch (i) - (iii) vyššie.
     
  19. Ak v dôsledku nesúladu Služby so zmluvou dôjde k jednej z okolností uvedených v bode 6.19 vyššie uvedených Podmienok, Inzerent si z tohto dôvodu uplatní akékoľvek nároky voči Vydavateľovi. Za týmto účelom je Poskytovateľ služieb povinný vykonať všetky kroky, aby si Inzerent mohol uplatniť nároky voči Vydavateľovi, vrátane postúpenia všetkých práv z tohto dôvodu a poskytnutia adresy a kontaktných údajov Vydavateľa.
    
  20. Vydavateľ v rámci zmluvnej služby sprístupní priestor Portálu a zachová zverejnenie článku hosťa po dobu minimálne 12 (dvanásť) mesiacov s nezmeneným obsahom.
    
  21. Dobu, počas ktorej je priestor Portálu prístupný na zverejnenie článku hosťa, je možné skrátiť bez akýchkoľvek nárokov voči Poskytovateľovi služieb alebo Vydavateľovi v nasledujúcich prípadoch:
   • zverejnenie bolo odstránené z dôvodu, že jeho obsah alebo forma porušuje zákon alebo existuje dôvodné podozrenie, že porušuje zákon;
   • zverejnenie bolo odstránené, pretože porušovalo práva tretích osôb alebo bolo dôvodné podozrenie, že porušuje práva tretích osôb;
   • zverejnenie bolo odstránené na žiadosť Inzerenta alebo Poskytovateľa služieb v súlade s bodom 5.27 Predpisov;
   • Inzerent konal vedome v neprospech Vydavateľa, napr. neprirodzeným prepojením článku;
   • Inzerent porušil ustanovenia týchto Podmienok, ktoré sa týkajú jeho povinností po dátume zverejnenia;
   • odstránenie článku je dôsledkom vyššej moci;
   • Vydavateľ zrušil Portál, ktorého priestor bol predmetom zmluvy a nepokračuje s iným portálom.
     
  22. Ak bol článok hosťa stiahnutý Vydavateľom, ktorého Portál nebol vylúčený podľa bodu 6.12(b) Predpisov a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v bode 6.12 Predpisov, pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 6.21 Pravidiel Inzerent nemôže žiadať odstránenie publikácie z Portálu Vydavateľa.
    
  23. Na žiadosť Inzerenta môže Poskytovateľ služieb požiadať Vydavateľa o odstránenie článku hosťa. V prípade takejto žiadosti je Poskytovateľ služieb pri vynaložení odbornej starostlivosti povinný prijať potrebné opatrenia, aby Vydavateľ odstránil článok hosťa do 3 pracovných dní od prijatia takejto informácie. Ak dôjde k odstráneniu článku hosťa týmto spôsobom (na čo má Vydavateľ právo, ale nie povinnosť), Inzerent nemá nárok na vrátenie celej alebo časti zaplatenej odmeny.
    
  24. Vydavateľ má právo zmeniť internetovú adresu zdieľaného priestoru na Portáli so zverejneným článkom, mal by však použiť presmerovanie 301. Takáto zmena sa nebude považovať za porušenie Predpisov pre zdieľanie priestoru na Portáli a zverejnenie článku hosťa.
    
  25. V prípade, že Vydavateľ obdržal manuálny filter „Neprirodzené odkazy z vašej stránky“ alebo obdobný filter (od spoločnosti Google) týkajúci sa Portálu, na ktorom sa uskutočnilo objednané zverejnenie článku hosťa, Vydavateľ môže zmeniť atribút odkazov v článku na nofollow. Takéto konanie sa nebude považovať za porušenie zmluvy uzatvorenej v súvislosti s poskytnutím priestoru na Portáli a zverejnením článku hosťa za predpokladu, že Vydavateľ túto skutočnosť preukáže zaslaním príslušného dokladu potvrdzujúceho prijatie takéhoto filtra Poskytovateľovi služieb.
    
  26. Vydavateľ má možnosť vyžiadať si články hostí. Takéto informácie sa šíria prostredníctvom Platformy Inzerentom. Ak Inzerent pripraví článok hosťa podľa požiadavky, Vydavateľ je o tom informovaný prostredníctvom príslušných funkcií Platformy. Vydavateľ s konečnou platnosťou rozhoduje o tom, či uverejní článok poskytnutý Inzerentom, čo znamená, že môže zverejnenie aj odmietnuť, a to bez uvedenia dôvodu.
    
  27. Inzerent sa zaväzuje, že nebude kontaktovať Vydavateľa a tým pádom neobíde Poskytovateľa služieb v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa poskytovania priestoru na Portáli a zverejňovania článkov hostí, ako aj v súvislosti s inými službami poskytovanými prostredníctvom Platformy, s výnimkou prípadov výslovne povolených Predpismi.
    
  28. Služba objednania článkov hostí nemusí byť na Platforme dostupná pre všetky trhy, čo znamená, že pre konkrétnu krajinu alebo jazyk zverejnenia nemusí byť možné zadať objednávku na zverejnenie článku hosťa. Dostupnosť služby na jednotlivých trhoch je na uvážení Poskytovateľa služieb.
 7. Zverejňovanie odkazov na Portáli
  1. Platforma umožňuje Používateľom registrovaným ako Inzerenti uzatvárať s Poskytovateľom služieb zmluvy o poskytnutí priestoru na Portáloch Vydavateľa na zverejňovanie odkazov (ďalej aj: Služba zverejňovania odkazov).
    
  2. V rámci funkcií Platformy Vydavateľ vytvorí ponuku na zverejnenie odkazu (ďalej: ponuka na zverejnenie odkazu), ktorá obsahuje minimálne tieto informácie:
   • typ odkazu;
   • čas zverejnenia;
   • parameter odkazu;
   • spôsob vytvorenia odkazu - podľa vlastného výberu:
    • prepojenie označenej frázy v obsahu;
    • pridanie krátkeho obsahu s odkazom;
    • pridanie prepojeného vyhlásenia na konci článku, ako napr. „V spolupráci s [...]")
   • cena ponuky;
   • komentáre k ponuke.
     
  3. Poskytovateľ služieb prostredníctvom Platformy objednáva v mene Inzerenta poskytnutie priestoru na Portáli pre Vydavateľa na zverejnenie odkazu, pričom objednávka na zverejnenie odkazu v súlade s ponukou Vydavateľa, sa môže týkať:
   • zverejnenia odkazu v predtým publikovaných redakčných článkoch, pričom sa zabezpečí, aby bol odkaz v kontexte s predmetom zverejnenia;
   • zverejnenia odkazu vo vyhradených sekciách Portálu Vydavateľa (stránky kategórií, domovská stránka, vyhradené podstránky),
   • zverejnenia celostránkového odkazu (na všetkých stránkach Portálu Vydavateľa).
     
  4. Inzerent prostredníctvom Platformy odovzdá odkaz na zverejnenie na Portáli Vydavateľa. Inzerent zabezpečí, aby odkaz odovzdaný na zverejnenie bol v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytovateľ služieb nie je povinný preverovať, či je zverejnenie odkazu Inzerenta zákonné. Za prípadné následky zverejnenia odkazu v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov zodpovedá Inzerent. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za možné následky zverejnenia odkazu v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov.
    
  5. Pred uzavretím zmluvy v rámci funkcií Platformy, ku ktorému dôjde v momente uvedenom v bode 7.7 Predpisov nižšie, sú Vydavateľ a Inzerent povinní potvrdiť správnosť Inzerentom zadanej objednávky na zverejnenie odkazu na ploche Portálu a vyhlásenia Vydavateľa o prijatí objednávky vrátane pokynov na vytvorenie odkazu označených Inzerentom pri zadávaní objednávky.
    
  6. Ak Inzerent alebo Vydavateľ pred uzavretím zmluvy s Poskytovateľom služieb potvrdí Vydavateľovi alebo Inzerentovi prijatie ponuky, ku ktorému môže dôjsť aj automaticky prostredníctvom funkcií Platformy, takéto potvrdenie nemá za následok uzavretie zmluvy medzi Inzerentom a Vydavateľom, ale má len taký účinok, že ponuka zaväzuje osobu, ktorá ponuku robí.
    
  7. K uzatvoreniu zmluvy medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb o sprístupnení priestoru Portálu na zverejnenie odkazu objednaného Inzerentom dochádza v okamihu prijatia objednávky Inzerenta zo strany Vydavateľa, t.j. v momente zverejnenia odkazu Vydavateľom podľa bodu. 7.10 Predpisov nižšie.
    
  8. Uzatvorenie zmluvy a jej podmienky budú zaznamenané prostredníctvom e-mailu zaslaného Zmluvným stranám v rámci funkcií Platformy.
    
  9. Inzerent sa zaväzuje, že nebude kontaktovať Vydavateľa a tým pádom neobíde Poskytovateľa služieb v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa poskytovania priestoru na Portáli a zverejnenia odkazu, ako aj v súvislosti s inými službami poskytovanými prostredníctvom Platformy, s výnimkou prípadov výslovne povolených Predpismi.
    
  10. Partner je povinný zverejniť odkaz do 3 pracovných dní od zadania objednávky na zverejnenie odkazu z Platformy. Ak nebude odkaz zverejnený a zároveň Vydavateľ neoznámi Poskytovateľovi služieb svoje odmietnutie zverejnenia odkazu do 3 pracovných dní odo dňa stiahnutia odkazu, má sa za to, že Vydavateľ objednávku prijal, čo má za následok uzatvorenie zmluvy v súlade s bodom 7.7 vyššie uvedených Podmienok a prípadnú zodpovednosť Vydavateľa voči Poskytovateľovi služieb v súvislosti s nenáležitým plnením zmluvy.
    
  11. V rámci funkcií Platformy je Vydavateľ povinný najneskôr do 24 hodín po zverejnení odkazu Vydavateľom na Platforme uviesť, že priestor na Portáli bol sprístupnený a požadované zverejnenie bolo uskutočnené. V uvedenom zmysle „označenie“ znamená, že Vydavateľ uvedie internetovú adresu podstránky na Portáli, kde je odkaz zverejnený. Označenie má za následok automatické upovedomenie Inzerenta prostredníctvom Platformy alebo zaslanie informácie o uverejnení odkazu Inzerentovi e-mailom.
    
  12. Po zverejnení a označení odkazu na Platforme Inzerent overí sprístupnenie priestoru Portálu a správnosť zverejnenia, pričom overenie má právo, nie však povinnosť, vykonať aj Poskytovateľ služieb. Overenie zverejnenia spočíva v kontrole súladu poskytnutia priestoru Portálu a zverejnenia odkazu so zadanou objednávkou a zmluvou uzatvorenou v tejto súvislosti.
    
  13. Overenie uvedené v bode 7.12 Predpisov vyššie musí byť vykonané najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa označenia zverejnenia odkazu Vydavateľom. Ak Inzerent neoverí zverejnenie odkazu do 2 pracovných dní odo dňa označenia zverejnenia Vydavateľom, považuje sa zverejnenie za správne a Poskytovateľ služieb je oprávnený prijať zverejnenie zo strany Vydavateľa v mene Inzerenta, čo znamená, že Inzerent stráca právo na pripomienky a opravy v súvislosti s uskutočneným zverejnením.
    
  14. V rozsahu, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia tohto článku 7 Podmienok, a to aj pokiaľ ide o realizáciu platieb za objednávky na zverejnenie odkazov a prípady neplnenia alebo nenáležitého plnenia zmluvy, platia ustanovenia článku 5 Podmienok.
 8. Vývoj článkov a infografiky
  1. V rámci Služby spočívajúcej v zverejnení článkov (sponzorovaných článkov alebo článkov hostí) môže Inzerent poskytnúť články, ktoré má k dispozícii, alebo si ich prípravu objednať prostredníctvom Poskytovateľa služieb, ktorý následne pre Inzerenta zabezpečí ich zverejnenie, podľa pravidiel opísaných v článku 5 alebo 6 Predpisov. Inzerent si môže prostredníctvom Poskytovateľa služieb objednať aj prípravu článku alebo infografiky (ďalej len: „Obsah“) na iné účely ako publikovanie.
    
  2. Keď si Inzerent objedná Obsah:
   • Inzerent špecifikuje typ a pokyny pre Obsah, ktorý sa má objednať, a poskytne akékoľvek ďalšie informácie a komentáre;
   • Inzerent znáša náklady na odmenu za prípravu Obsahu v súlade s aktuálnym cenníkom dostupným na Platforme.
     
  3. Inzerent si tiež môže objednať vypracovanie Obsahu, ktorým sú články, v rámci jedného z balíkov článkov ponúkaných Poskytovateľom služieb. Termíny služby zabezpečujúcej balíky, ako aj ceny závisia od typu balíka objednaného Inzerentom a sú vždy uvedené na Platforme pri popise daného balíka.
    
  4. Inzerent zaručuje, že údaje a ďalšie náležitosti poskytnuté v rámci objednávky sú svojím obsahom aj prijateľnosťou zverejnenia v súlade so zákonom a v prípade poskytnutia akýchkoľvek diel v rámci objednávky (fotografie, grafika, atď.) má príslušné práva na ich použitie, vrátane práva na ich zmenu, úpravu a distribúciu.
    
  5. Poskytovateľ služieb nie je povinný preverovať, či materiály alebo iné práce poskytnuté Inzerentom na prípravu objednaného Obsahu neporušujú zákon, a to tak z hľadiska ich obsahu, prijateľnosti zverejnenia, ako aj skutočnosti, že Inzerent vlastní príslušné práva alebo povolenia na ich použitie. Inzerent zodpovedá za akékoľvek porušenia zákona spôsobené pokynmi alebo hotovými prácami alebo ich časťami, ktoré poskytol v rámci objednávky na prípravu Obsahu. V prípade, že budú voči Poskytovateľovi služieb vznesené akékoľvek nároky alebo bude voči Poskytovateľovi služieb začaté akékoľvek súdne alebo správne konanie v súvislosti s použitím Obsahu vytvoreného na objednávku Inzerenta, Inzerent je povinný prevziať nároky vznesené voči Poskytovateľovi služieb, zapojiť sa do akéhokoľvek prebiehajúceho konania a/alebo uhradiť akékoľvek náklady, ktoré Poskytovateľovi služieb vznikli v súvislosti s takýmito nárokmi alebo konaniami, a nahradiť Poskytovateľovi služieb akúkoľvek jemu spôsobenú škodu. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb uvedená v predchádzajúcej vete zahŕňa najmä zodpovednosť za porušenie platných predpisov o produktoch alebo službách, ktorých reklama je zakázaná, v súvislosti s objednaným Obsahom.
    
  6. Cenu služby pozostávajúcej z prípravy Obsahu určuje príslušná sekcia Platformy pre danú službu. Platforma môže dodatočne špecifikovať ďalšie výhody poskytované Poskytovateľom služieb bez účtovania samostatnej odmeny, vrátane doplnkových služieb ponúkaných pravidelne alebo pre vybrané kategórie Inzerentov.
    
  7. Zadanie objednávky na prípravu Obsahu zo strany Inzerenta predstavuje súhlas s podmienkami na poskytnutie Služieb súvisiacich s prípravou Obsahu, ako je stanovené v tomto dokumente, a je základom pre Poskytovateľa služieb, aby inkasoval odmenu vo výške špecifikovanej pri každom zadaní objednávky.
    
  8. Po zadaní objednávky na prípravu Obsahu zo strany Inzerenta Poskytovateľ služieb vykoná zodpovedajúcu objednávku na prípravu objednaného Obsahu. Zmluva o príprave Obsahu medzi Poskytovateľom služieb a Inzerentom je uzatvorená, keď Poskytovateľ služieb obdrží prijatie objednávky na prípravu Obsahu pre Inzerenta Copywriterom, o čom bude Inzerent informovaný prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy alebo zaslaním e-mailu Inzerentovi.
    
  9. Inzerent je oprávnený komunikovať priamo s Copywriterom výlučne prostredníctvom funkcií Platformy na účely plnenia objednávky udelenej na prípravu Obsahu. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zasahovať do priebehu komunikácie medzi Copywriterom a Inzerentom za účelom zabezpečenia hladkého priebehu objednávky a dodržiavania Predpisov.
    
  10. Objednávka na prípravu Obsahu sa realizuje v termíne uvedenom v Platforme pre príslušnú objednávku. V prípade zložitého predmetu alebo veľkého počtu objednávok sa môže termín dokončenia Služby predĺžiť, o čom bude Inzerent bezodkladne informovaný spolu s informáciou o predĺženom termíne. Predĺženie termínu na vybavenie objednávky podľa predchádzajúcej vety nesmie presiahnuť 3 pracovné dni, ak nie je dohodnuté inak.
    
  11. Pripravený Obsah je Inzerentovi sprístupnený prostredníctvom príslušných funkcií Platformy. Inzerent je povinný do 7 pracovných dní sprístupnený Obsah prijať, čo predstavuje jeho schválenie, prípadne sa k Obsahu vyjadriť. Ak Inzerent neoverí Obsah do 7 pracovných dní odo dňa sprístupnenia Obsahu Inzerentovi, má sa za to, že Obsah bol pripravený v súlade s objednávkou a dohodou uzavretou v tomto smere medzi Poskytovateľom služieb a Inzerentom. Akékoľvek následné zmeny pripraveného Obsahu požadované Inzerentom sa budú považovať za samostatnú objednávku na úpravu Obsahu, ktorá si vyžaduje súhlas Poskytovateľa služieb a môže byť spojená s dodatočnými nákladmi pre Inzerenta.
    
  12. V prípade, že je Obsah pripravený spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou alebo nie je pripravený v termíne uvedenom v objednávke - čo bolo zo strany Inzerenta oznámené v súlade s ustanoveniami bodu 8.11 Predpisov a s výnimkou prípadu uvedeného v poslednej vete bodu 8.11 Predpisov, Poskytovateľ služieb spolu s Inzerentom rozhodne, či:
   • Copywriter pripraví alebo opraví Obsah – v takom prípade Poskytovateľ služieb a Inzerent určia termín na vykonanie zmien, ktorý nesmie byť kratší ako 2 pracovné dni, a rozsah požadovaných zmien Obsahu. Ak Copywriter odmietne zapracovať zmeny, čo je oprávnený urobiť, uplatní sa právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v bode (ii) nižšie;
   • Inzerent úplne alebo čiastočne odstúpi od zmluvy - v takom prípade mu bude vrátená ním zaplatená odmena podľa rozsahu odstúpenia.
     
  13. Akékoľvek pokyny Inzerenta týkajúce sa objednaného Obsahu musí Inzerent špecifikovať vo fáze zadávania objednávky. Akékoľvek následné úpravy zo strany Inzerenta môžu mať za následok zamietnutie objednávky na prípravu Obsahu alebo zmenu ceny stanovenej za splnenie objednávky, pričom právo rozhodnúť v tomto smere má výlučne Poskytovateľ služieb. Inzerent nemôže poskytnúť pokyny týkajúce sa dĺžky a typu Obsahu nad rámec tých, ktoré sú štandardizované v príslušnej ponuke na Platforme. Takéto usmernenia zo strany Inzerenta tiež nemôžu byť dôvodom na nároky podľa bodu 8.12 Predpisov.
    
  14. Ak v dôsledku nesúladu pripraveného Obsahu so zmluvou uzatvorenou v tejto súvislosti dôjde k jednej z okolností uvedených v bode 8.13 Predpisov, akékoľvek nároky zo strany Inzerenta v tejto súvislosti nesmú presiahnuť hodnotu odmeny dohodnutej za prípravu Obsahu, s ktorým podaný nárok súvisí.
    
  15. V osobitných situáciách si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo účtovať dodatočné poplatky za neštandardné aktivity, vrátane prípadov, keď informácie o takýchto poplatkoch neboli dostupné na Platforme vo fáze zadávania objednávky alebo ako súčasť zmluvy o príprave Obsahu, ak sú zavinené Inzerentom alebo vykonané na žiadosť Inzerenta.
    
  16. Od okamihu prijatia Obsahu Inzerentom, t. j. od momentu schválenia Obsahu Inzerentom prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy, Poskytovateľ služieb udeľuje Inzerentovi nevýlučnú licenciu na používanie Obsahu.
    
  17. Udelenie licencie uvedenej v bode 8.17 sa uskutočňuje ako súčasť odmeny Poskytovateľa služieb za prípravu objednaného Obsahu. Licencia sa udeľuje pre oblasti použitia uvedené nižšie:
   • nahrávanie a reprodukovanie akoukoľvek technikou vrátane tlače, reprografie, digitálnej technológie a na magnetických, optických a elektronických nosičoch, vrátane nahrávania a uchovania vo forme elektronickej knihy (e-knihy) a audioknihy, v neobmedzenom počte kópií, vydaní a dotlače, a to samostatne aj v kombinácii s inými dielami alebo materiálmi, ktoré nespĺňajú znaky diela;
   • predaj a distribúcia kópií alebo iných médií vo všetkých distribučných kanáloch bez kvantitatívnych, materiálnych alebo územných obmedzení, čo sa týka publika, vo všetkých dostupných distribučných kanáloch, najmä prostredníctvom maloobchodu, kiosku, zásielkového predaja, maloobchodných reťazcov, knižných klubov, krížového predaja, priameho marketingu, zásielkového predaja, podomového predaja, tlačových vložiek, predaja cez internet a predaja medzi podnikmi (doručovanie firmám na požiadanie), ako aj prostredníctvom bezplatných darčekov;
   • požičiavanie, prenájom alebo nájom kópií;
   • vloženie do pamäte počítača a uchovanie v pamäti počítača; sprístupnenie verejnosti prostredníctvom sietí informačných a komunikačných technológií, najmä vo forme elektronickej knihy a hovorenej knihy, a to tak, aby k nim mala verejnosť prístup z miesta a v čase, ktoré sú individuálne zvolené;
   • vysielanie a opätovné vysielanie prostredníctvom drôtového alebo bezdrôtového videnia alebo satelitu;
   • verejné predstavenie, vystavovanie, predvádzanie a reprodukcia;
   • použitie vo všetkých formách reklamy.
     
  18. Licencia uvedená v bode 8.17 Podmienok sa udeľuje na dobu neurčitú a bez územného obmedzenia.
    
  19. Poskytovateľ služieb udelením licencie súhlasí s tým, že Inzerent môže používať a disponovať s Obsahom v rámci oblastí použitia uvedených v bode 8.17 Predpisov.
    
  20. Poskytovateľ služieb ďalej vyhlasuje, že od tvorcu Obsahu získal ubezpečenie, že po prevode autorských práv k Obsahu na Poskytovateľa služieb autor nebude uplatňovať autorské morálne práva k Obsahu a že autor oprávnil používanie Obsahu bez uvedenia svojho autorstva.
    
  21. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb v súvislosti s udelenou licenciou a súhlasmi na používanie Obsahu zo strany Inzerenta, a to aj v prípade nárokov v súvislosti s porušením autorských práv k Obsahu predloženému Inzerentom tretími stranami, je obmedzená na sumu zodpovedajúcu odmene Poskytovateľa služieb na základe zmluvy o príprave objednaného Obsahu.
 9. Uprava zverejnených článkov
  1. Inzerent má možnosť prostredníctvom Platformy objednávať zmeny sponzorovaných článkov, ktorých zverejnenie bolo predtým objednané prostredníctvom Platformy. Zmeny zverejnených článkov vykonáva Vydavateľ s prihliadnutím na pokyny Inzerenta.
    
  2. Služba zmeny obsahu vo zverejnených sponzorovaných článkoch je spoplatnená, pričom cena tejto služby závisí od rozsahu zmien a výšky odmeny uvedenej Vydavateľom s predvolenou výškou odmeny pre Vydavateľa za vykonanie zmien v článku, ktorá sa na Platforme určí automaticky a vypočíta sa na základe odmeny, ktorú Vydavateľ dostane za zverejnenie článku, ktorého sa zmeny týkajú. Vydavateľ môže v rámci funkcií Platformy upraviť výšku odmeny za vykonanie zmien vo zverejnenom článku v závislosti od typu zmien určených Inzerentom. Výška odmeny uvedená na Platforme za službu úpravy obsahu pred jej schválením alebo úpravou Vydavateľom pre konkrétnu objednávku je odhadovaná a nepredstavuje ponuku v zmysle zákona.
    
  3. Vydavateľ môže v ktorejkoľvek fáze rokovaní odmietnuť zmeny uverejneného článku. V takom prípade môže Inzerent uplatniť práva uvedené v bode 5.27 Predpisov.
    
  4. V súlade s bodom 9.2 Predpisov vyššie, v rámci určenia odmeny je Inzerent povinný prijatú ponuku schváliť alebo odmietnuť do 2 pracovných dní od odoslania ponuky na zmenu odmeny Vydavateľom. Neschválenie ponuky v uvedenom termíne znamená odmietnutie ponuky, v dôsledku čoho nedôjde k uzavretiu zmluvy.
    
  5. Prijatím ponuky Vydavateľa zo strany Inzerenta dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb o vykonaní zmien zverejneného článku v súlade s objednávkou Inzerenta.
    
  6. Rozsah zmien vykonaných v článku sa nemôže týkať jeho predmetu a zmeny sa nemôžu týkať viac ako 50 % jeho obsahu (počítaného v znakoch). Zmeny, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, predstavujú ponuku Inzerenta na vytvorenie a zverejnenie nového sponzorovaného článku.
    
  7. Vydavateľ je povinný vykonať a zverejniť požadované zmeny obsahu článku do 3 pracovných dní od uzavretia dohody o vykonaní zmien zverejneného článku, ku ktorému dôjde v čase uvedenom v bode 9.5 vyššie uvedených Podmienok.
    
  8. V súvislosti s úpravou a zverejnením upraveného článku Vydavateľom, Poskytovateľ služieb prostredníctvom automatizovaných funkcií Platformy žiada Vydavateľa, aby do 24 hodín od úpravy zverejneného článku uviedol v systéme Platformy, že došlo k takejto úprave. Inzerent je o úprave informovaný Vydavateľom prostredníctvom Platformy alebo zaslaním príslušných informácií e-mailom.
    
  9. Po zverejnení objednaných zmien článku a označení tejto skutočnosti na Platforme Inzerent overí, že obsah zverejneného článku bol upravený, pričom Poskytovateľ služieb má právo, ale nie povinnosť vykonať toto overenie. Overenie zverejnenia spočíva v kontrole súladu vykonaných úprav s dohodou uzatvorenou v tomto ohľade. Overenie Inzerentom musí prebehnúť najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa označenia zverejnenia upraveného obsahu článku Vydavateľom na Platforme. Neschválenie úpravy zverejnenia zo strany Inzerenta v stanovenom termíne oprávňuje Poskytovateľa služieb na schválenie zverejnenia v mene Inzerenta, čím dochádza k strate práva Inzerenta na pripomienky a opravy vykonanej služby.
    
  10. Vykonaním zmien zverejneného článku nevzniká na strane Vydavateľa povinnosť udržiavať článok na Portáli po dobu dlhšiu, ako bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ nie je v danom prípade dohodnuté inak. Aby bola takáto zmena doby zverejnenia možná, návrh Inzerenta v tomto smere by mal byť zahrnutý v pokynoch na zmeny článku pripravené Inzerentom a vždy by mal byť súčasťou rokovaní vedených podľa pravidla 9.2.
    
  11. Komunikácia týkajúca sa zmien zverejnených článkov bude prebiehať výlučne prostredníctvom Platformy. Inzerent sa zaväzuje, že nebude kontaktovať Vydavateľa a tým pádom neobíde Poskytovateľa služieb.
    
  12. Vo veciach neupravených týmto článkom platia ustanovenia článkov 5 a 6 Predpisov, pokiaľ nie sú v rozpore s týmto článkom 9 Predpisov.
 10. Štatistiky generované Vydavateľmi
  1. Vybraní Vydavatelia a ich Portály umožňujú generovanie štatistík pomocou sledovacieho kódu vyvinutého Poskytovateľom služieb. Prístup k týmto štatistikám je bezplatný.
    
  2. Inzerenti využívajúci Platformu si môžu objednať aj štatistiky o obľúbenosti zverejnených článkov generované samotnými Vydavateľmi, t. j. bez využitia sledovacieho kódu vyvinutého Poskytovateľom služieb. Ďalšie ustanovenia tohto článku 10 Predpisov sa vzťahujú na štatistiky uvedené v tomto bode 10.2 Podmienok.
    
  3. Vybraní vydavatelia môžu uviesť, že neposkytujú službu generovania štatistík. V takom prípade si od nich Inzerenti nemôžu objednať štatistiky (ani za poplatok). Vo vzťahu k Vydavateľom, ktorí poskytnú vyhlásenie uvedené v predchádzajúcej vete, sa ďalšie ustanovenia článku 10 Predpisov nepoužijú.
    
  4. V rámci funkcií Platformy majú Inzerenti prístup k informáciám o Vydavateľoch poskytujúcich štatistiky a rozsahu ponúkaných štatistík.
    
  5. Prístup k štatistikám Vydavateľov nezávisí od Poskytovateľa služieb, a preto Poskytovateľ služieb neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa trvalosti tohto prístupu. Prípadná strata prístupu k štatistikám zo strany Inzerenta nie je dôvodom na akékoľvek nároky voči Poskytovateľovi služieb.
    
  6. Štatistiky poskytnuté Vydavateľom by mali obsahovať aspoň:
   • informácie o počte zobrazení článku, alebo
   • informácie o počte jednotlivých používateľov, ktorí navštívili podstránku Portálu, na ktorom je článok zverejnený;
   • jasné označenie článku, ktorého sa štatistiky týkajú;
   • informácie o časovom období, na ktoré sa štatistiky vzťahujú.
     
  7. Len čo Inzerent zadá objednávku na poskytnutie štatistík a za predpokladu, že takáto objednávka svojou prijateľnosťou, rozsahom a úhradou zodpovedá príslušným ustanoveniam týchto Predpisov a PREDPISOV PRE VYDAVATEĽOV, dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Inzerentom a Prevádzkovateľom služieb o poskytovaní štatistík pre zverejnený článok.
    
  8. V zmysle ustanovení PREDPISOV PRE VYDAVATEĽOV, v prípade Vydavateľa, ktorý vyhlási, že nie je možné umiestniť na jeho Portál sledovací kód vyvinutý Poskytovateľom služieb uvedený v bode 10.1 Podmienok vyššie, alebo chybne umiestni takýto sledovací kód zverejneného článku, je Inzerent oprávnený jedenkrát si u takéhoto Vydavateľa bezplatne objednať štatistiky návštevnosti predmetného článku, pokiaľ nejde o prípad uvedený v bode 10.3 Predpisov vyššie.
    
  9. Ustanovenie bodu 10.7 Predpisov vyššie sa nepoužije, ak podľa vyjadrenia Vydavateľa mohol Inzerent zahrnúť do článku sledovací kód vyvinutý Poskytovateľom služieb uvedený v bode 10.1 Predpisov, túto možnosť však Inzerent nevyužil. V takom prípade je Inzerent pri každom zadaní objednávky povinný zaplatiť odmenu za štatistiky získané od Vydavateľa, pokiaľ nejde o prípad uvedený v bode 10.3 Predpisov vyššie.
    
  10. Prístup k štatistikám ohľadne jedného článku generovaným Vydavateľmi, s výnimkou prípadov, keď je to výslovne uvedené v Predpisoch, je spoplatnený a účtovaný podľa aktuálnych sadzieb uvedených v časti Platformy týkajúcej sa tejto služby Vydavateľov. Tieto sadzby sa môžu dočasne zmeniť v súlade s Predpismi uvedenými v Článku 12 Predpisov.
    
  11. V zmysle ustanovení PREDPISOV PRE VYDAVATEĽOV Vydavateľ sprístupní štatistiky Inzerentovi do 2 pracovných dní od ich objednania Inzerentom za predpokladu, že objednávka bola vykonaná v súlade s ustanoveniami Predpisov.
    
  12. Poskytovanie súboru štatistík zo strany Vydavateľa je realizované prostredníctvom príslušnej funkcie Platformy, pričom štatistiky sú automaticky odosielané emailom aj Inzerentovi.
    
  13. Štatistiky by mali byť Vydavateľmi poskytnuté včas vo forme PDF alebo grafického súboru (JPG, PNG). Vydavateľ je povinný poskytnúť štatistiky ku konkrétnemu uvedenému článku, dôveryhodné a podľa možnosti zohľadňujúce špeciálne požiadavky Inzerentov. V prípade porušenia tohto bodu 10.13 Podmienok Vydavateľ nesie zodpovednosť priamo voči Inzerentovi.
    
  14. Vydavateľ nie je povinný vyhovieť žiadnym špeciálnym požiadavkám Inzerentov týkajúcim sa poskytovaných štatistík, t.j. iným ako tým, ktoré sú výslovne uvedené v Podmienkach.
    
  15. Komunikácia týkajúca sa poskytovania štatistík sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom Platformy. Inzerent sa zaväzuje, že nebude kontaktovať Vydavateľa a tým pádom neobíde Poskytovateľa služieb.
 11. Marketing Influencerov
  1. [neuplatňuje sa]
    
  2. [neuplatňuje sa]
    
  3. [neuplatňuje sa]
    
  4. [neuplatňuje sa]
    
  5. [neuplatňuje sa]
 12. Vyúčtovanie a platby
  1. Podrobné predpisy týkajúce sa fakturácie za Služby poskytované Poskytovateľom služieb, ako aj sadzby odmien Vydavateľa za poskytnutie priestoru na Portáli a zverejnenie článkov a ďalšie služby Vydavateľa uvedené v týchto Podmienkach sú opísané v jednotlivých dokumentoch uložených v rámci Platformy, v častiach relevantných pre príslušnú Službu v súlade s bodom 12.2 Predpisov nižšie.
    
  2. Službu marketing Influencerov naceňuje Poskytovateľ služieb individuálne podľa pravidiel uvedených v článku 11 Predpisov.
    
  3. Ceny Služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb určuje Poskytovateľ služieb na Platforme a môžu sa z času na čas meniť, avšak na účely vyúčtovania medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb sa za záväzné považujú sadzby platné v čase, keď Inzerent zadáva objednávku na danú Službu.
    
  4. Odmena za poskytovanie Služieb dostupných prostredníctvom príslušných funkcií Platformy sa uhrádza Poskytovateľovi služieb na základe faktúry s DPH vystavenej Poskytovateľom služieb.
    
  5. Inzerent je povinný mať na svojom účte na Platforme dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie objednávky pred jej zadaním. Platby za služby sa uskutočňujú hotovostnými operáciami s prostriedkami Inzerenta s využitím príslušnej funkcie Platformy.
    
  6. Ceny uvedené na Platforme sú čisté ceny a môžu byť zvýšené o daň z pridanej hodnoty (DPH).
    
  7. Inzerent splnomocňuje Poskytovateľa služieb na vystavovanie a zasielanie faktúr elektronicky.
    
  8. Poskytovateľ služieb má výlučný nárok na odmenu, čo znamená najmä to, že Inzerent nesmie vykonávať žiadne platby za Služby priamo Vydavateľovi, Copywriterovi alebo Influencerovi.
    
  9. Inzerent je povinný uhradiť všetky platby, ktoré podľa zákona patria autorom alebo organizáciám, ktoré ich zastupujú.
    
  10. Poskytovateľ služieb je oprávnený meniť ceny, uskutočňovať pravidelné propagačné akcie a ponúkať dodatočné zľavy na poskytované Služby.
 13. Zodpovednosť
  1. Poskytovateľ služieb je zodpovedný voči Inzerentovi za nedostatok náležitej starostlivosti v súvislosti s poskytovaním Služieb.
    
  2. Poskytovateľ služieb je povinný vynaložiť primerané úsilie, aby zabezpečil, že poskytovaná Služba je dostupná vždy, nepretržite a v plnom rozsahu, avšak nezaručuje a nezodpovedá za jej plnú dostupnosť a vyhradzuje si právo zmeniť, stiahnuť, pozastaviť alebo prerušiť akúkoľvek vlastnosť alebo funkciu Služby kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu . Poskytovateľ služieb vás informuje, že úprava, zrušenie, pozastavenie alebo prerušenie akejkoľvek funkcie alebo vlastnosti Služby si nevyžaduje žiadne predchádzajúce oznámenie.
    
  3. Vyššie uvedené ustanovenie bodu 13.2 Podmienok sa primerane použije na zmeny cien Služieb ponúkaných Poskytovateľom služieb, ako ich určuje Platforma.
    
  4. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym používaním Služieb, najmä spôsobenú používaním Platformy alebo Služieb Používateľom alebo inými Používateľmi v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok.
    
  5. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie zmluvy uzavretej pre danú Službu ani za problémy pri používaní Platformy alebo Služieb, ak tieto nastanú v dôsledku udalostí, ktoré Poskytovateľ služieb pri plnení s náležitou starostlivosťou nemohol predvídať ani im zabrániť, alebo v dôsledku náhodných udalostí alebo vyššej moci.
    
  6. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb v žiadnom prípade nezahŕňa zodpovednosť za ušlý zisk Inzerenta.
    
  7. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb za poskytovanie Služieb je obmedzená na hodnotu predmetnej Služby v súlade s ponukou na Platforme s tým, že maximálna výška zodpovednosti Poskytovateľa služieb pri jednej udalosti nepresiahne hodnotu EUR 3.000,00.
    
  8. Obmedzenia zodpovednosti Poskytovateľa služieb uvedené v bode 13.7 Podmienok vyššie neplatia, ak je škoda spôsobená Poskytovateľom služieb úmyselne.
    
  9. Okrem prípadov, v ktorých je výslovne uvedené, že Poskytovateľ služieb je priamo zodpovedný voči Inzerentovi, zodpovednosť za plnenie zmluvy týkajúcej sa konkrétnej Služby realizovanej v mene Poskytovateľa služieb, ale v prospech Inzerenta, ostatnými Používateľmi Platformy, znáša Vydavateľ, Copywriter alebo Influencer, ktorí takúto Službu realizujú. Ak si takýto dôsledok vyžaduje postúpenie akýchkoľvek nárokov voči Vydavateľovi, Copywriterovi alebo Influencerovi, Poskytovateľ služieb má právo uskutočniť primerané postúpenie nároku a svojich práv voči týmto Používateľom týkajúcich sa uplatneného nároku Inzerentovi, v dôsledku čoho si Inzerent môže uplatniť nárok priamo voči týmto Používateľom.
    
  10. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsah, vecnú hodnotu, zákonnosť a súlad so skutočnosťou (faktmi) článkov Inzerentmi predložených na zverejnenie.
    
  11. Inzerent nesmie prostredníctvom Platformy objednať zverejnenie sponzorovaných článkov, článkov hostí, vytváranie Obsahu, zverejnenie odkazov alebo realizáciu marketingových kampaní Influencerov za účelom reklamy produktov alebo služieb, ktorých inzercia je zakázaná platnou legislatívou alebo ktorých inzercia je obmedzená platnou legislatívou, čo by malo za následok nezákonnosť objednaného zverejnenia. Obmedzenia uvedené v predchádzajúcej vete vylučujú využitie Vydavateľa Platformy a Služieb ponúkaných Poskytovateľom služieb na zverejnenie obsahu, ktorý propaguje produkty a služby, ktorých reklama a propagácia je nezákonná, ako napríklad: hazardné hry, alkoholické nápoje a tabakové výrobky, psychoaktívne látky, omamné látky, lieky a iné liečivá, služby súvisiace s disponovaním, získavaním alebo sprostredkovaním transakcií na disponovanie alebo nákup buniek, tkanív a orgánov, zdravotnícke služby, služby právnych zástupcov, obhajcov, notárov a iných profesijných skupín, na ktoré sa vzťahuje zákaz reklamy. V prípade porušenia ustanovení tohto bodu 13.11 Predpisov zo strany Inzerenta sa použijú ustanovenia bodov 13.18 a 13.19 Predpisov.
    
  12. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za výsledky využívania Služieb ponúkaných Poskytovateľom služieb zo strany Inzerenta, čo znamená, že Poskytovateľ služieb žiadnym spôsobom neručí za výsledky v podobe zvýšenia výnosov Inzerenta alebo garancie dosiahnutia akejkoľvek úrovne obratu súvisiaceho s používaním Služieb zo strany Inzerenta.
    
  13. Inzerent je zodpovedný za všetky porušenia Predpisov a podmienok zmlúv uzatvorených na základe Predpisov, ako aj za neplnenie alebo nesprávne plnenie zmluvy uzatvorenej na základe Predpisov.
    
  14. V prípade, že si plnenie zmluvy uzatvorenej Inzerentom na základe Pravidiel a v rámci funkcií Platformy vyžaduje, aby Inzerent poskytol akýkoľvek obsah, najmä fotografie, grafiku, slovný alebo slovno-grafický obsah, ktorý predstavuje diela v zmysle autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom (ďalej len "diela"), je Inzerent povinný v uvedenom rozsahu poskytnúť:
   • Inzerent je držiteľom majetkových autorských práv a súvisiacich práv alebo príslušných licencií na takéto diela;
   • použitie diel za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy nesmie predstavovať porušenie morálnych práv žiadnej tretej osoby;
   • Inzerent má všetky potrebné povolenia na šírenie obrázkov tretích strán zaznamenaných v dielach;
   • použitím diel na plnenie uzatvorenej zmluvy nie sú porušované žiadne práva priemyselného vlastníctva tretej osoby, nie sú porušované žiadne práva na ochranu obchodnej značky alebo renomované obchodné značky;
   • zverejnenie diel nepredstavuje akt nespravodlivej súťaže;
   • zverejnením diel nie je porušený zákon, dobré mravy, poriadok spoločenského styku ani oprávnené záujmy tretích osôb.
     
  15. Inzerent je pri odovzdaní sponzorovaného článku alebo článku hosťa na zverejnenie alebo pri objednaní Obsahu v súlade s článkom 8 Podmienok povinný zabezpečiť, aby odovzdaný článok alebo objednaný Obsah a činnosti súvisiace s objednávkou a zverejnením článku alebo konkrétneho Obsahu nepredstavovali porušenie zákona, najmä čo sa týka zabezpečenia toho, aby článok alebo objednaný Obsah boli v súlade s príslušnými reklamnými alebo propagačnými predpismi s prihliadnutím na príslušné obmedzenia reklamy alebo propagácie špecifických kategórií tovarov a služieb.
    
  16. Ak Poskytovateľ služieb v rámci poskytovania Služieb poskytne Inzerentovi - ako prvok objednaného Obsahu - fotografiu alebo grafiku, na takúto fotografiu alebo grafiku sa vzťahujú autorské práva patriace držiteľom autorských práv na takéto diela (najmä stránky pôsobiace ako image banky). V takom prípade Inzerent:
   • nezíska žiadne vlastnícke práva k takejto fotografii alebo grafike, okrem práva použiť ju pre vlastné účely v rámci použitia objednaného Obsahu na účel, na ktorý bol objednaný;
   • je povinný oboznámiť sa s obsahom licencie udelenej držiteľom majetkových práv autora k takémuto dielu, ako ho označil Poskytovateľ služby, a dodržiavať jej podmienky.
     
  17. Ak Poskytovateľ služieb pri prenose fotografie neuvedie inak, znamená to, že fotografia alebo grafika uvedená v bode 13.16 Podmienok pochádza od spoločnosti Fotolia od Adobe alebo inej fotoslužby využívanej Poskytovateľom služieb a udelená licencia je štandardnou licenciou. Inzerent je povinný si pred použitím fotografie prečítať obsah licencie a ďalšie zákonné požiadavky uvedené na webovej stránke: https://stock.adobe.com/ (alebo inej webovej stránke uvedenej Poskytovateľom služieb) a dodržiavať tieto požiadavky pod hrozbou zodpovednosti za škodu.
    
  18. V prípade, že bude v súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa služieb podľa uzatvorených zmlúv začaté akékoľvek občianskoprávne, exekučné, trestné alebo správne konanie v dôsledku nepravdivých alebo neúplných vyhlásení v súvislosti s porušením zákona Inzerentom alebo budú voči Poskytovateľovi služieb podané akékoľvek nároky z tohto dôvodu, Inzerent sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi služieb na svoje náklady súčinnosť potrebnú na zamietnutie nárokov alebo obvinení. Inzerent sa okrem toho zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi služieb akúkoľvek škodu, ktorá Poskytovateľovi služieb vznikne v súvislosti s konaním vedeným proti Poskytovateľovi služieb alebo v súvislosti s nárokmi alebo tvrdeniami vznesenými voči Poskytovateľovi služieb, t.j. vysporiadať oprávnené nároky vznesené tretími osobami (pod podmienkou, že ich udelí súd s príslušnou jurisdikciou právoplatným rozsudkom), nahradiť ekvivalent všetkých penále alebo pokút skutočne zaplatených Poskytovateľom služieb, zdokumentovaných penále alebo pokút uložených Poskytovateľovi služieb a pokryť náklady na právne zastupovanie poskytnuté Poskytovateľovi služieb.
    
  19. V prípade uvedenom v bode 13.18 vyššie je Inzerent povinný pripojiť sa k prípadu pri prvej výzve Poskytovateľa služieb, vrátane prevzatia korešpondencie so subjektom alebo treťou osobou, ktorá uplatnila nárok voči Poskytovateľovi služieb. Inzerent je povinný v priebehu celého prípadu spolupracovať s Poskytovateľom služieb v prípade, že nie je možné zo strany Inzerenta prevziať nárok úplne a informovať Poskytovateľa služieb o všetkých štádiách prípadu a jeho výsledku.
    
  20. Poskytovateľ služby nie je autorom článkov ani Obsahu, ktorý si Inzerent objedná alebo zverejní v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej podľa týchto Predpisov a preto je Poskytovateľ služieb povinný zabezpečiť nadobudnutie príslušných práv alebo licencií na základe právnych úkonov uskutočnených za predpokladu súladu vyhlásení strán, od ktorých tieto práva nadobudol, so skutočným stavom veci. V prípade, že sa takéto vyhlásenia účastníka zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom služieb ukážu ako nezhodné so skutočným stavom veci, v dôsledku čoho Inzerent nezíska práva alebo licencie ustanovené v Predpisoch, Poskytovateľ služieb, ako sprostredkovateľ pri vykonávaní jednotlivých úkonov uvedených v Predpisoch, nezodpovedá za škodu Inzerenta, ak podnikne všetky kroky na uplatnenie všetkých prípadných nárokov, na ktoré má Poskytovateľ služieb v tejto súvislosti nárok voči osobám alebo subjektom, vdôsledku konania ktorých, vrátane predloženia nezákonných vyhlásení Poskytovateľovi služieb, vznikla Inzerentovi škoda.
    
  21. V prípade, že Platforma obsahuje akýkoľvek odkaz na obsah na iných webových stránkach, takýto obsah by sa nemal považovať za vyjadrenie postoja Poskytovateľa služieb vo vzťahu k záležitostiam, na ktoré sa takýto obsah vzťahuje. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za takýto obsah ani za obsah webových stránok, na ktoré Platforma odkazuje.
    
  22. Inzerent týmto súhlasí s tým, aby Poskytovateľ služieb previedol na tretie osoby práva alebo povinnosti vyplývajúce z Podmienok alebo zmluvy uzatvorenej pri plnení Podmienok.
 14. Sťažnosti
  1. Sťažnosti týkajúce sa Služby je potrebné podať e-mailom na adresu: slovakia@whitepress.com alebo kontaktovaním správcu špecializovaného účtu Inzerenta na Platforme.
    
  2. Sťažnosť by mala obsahovať minimálne: dátum a čas udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti, e-mailovú adresu sťažovateľa a stručný popis vznesených námietok.
    
  3. Reklamácie budú posúdené do 14 dní od prijatia, v poradí podľa dátumu prijatia. Ak nie je možné dodržať uvedenú lehotu, Poskytovateľ služieb o tom informuje osobu, ktorá sťažnosť podáva, s uvedením dôvodu predĺženia lehoty, ako aj predpokladaného času na odpoveď.
    
  4. O vybavení sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná e-mailom, a to na e-mailovú adresu uvedenú v sťažnosti.
 15. Záverečné ustanovenia
  1. Vo veciach neupravených týmito Predpismi sa použijú príslušné ustanovenia zákona.
    
  2. Akékoľvek spory medzi Inzerentom a Poskytovateľom služieb budú riešené zmierom a v prípade nedosiahnutia dohody budú postúpené súdu s právomocou podľa sídla Poskytovateľa služieb.
    
  3. Poskytovateľ služby má právo meniť tieto Podmienky z opodstatnených dôvodov. Inzerent bude o zmenách Podmienok informovaný najmenej 7 dní vopred zaslaním informácie o zmene na jeho e-mailovú adresu uvedenú v účte Inzerenta. Informácie o zmenách Predpisov budú dostupné aj po prihlásení sa do účtu Inzerenta na Platforme.
    
  4. V prípade, že Inzerent, ktorý má na Platforme zriadený účet, nesúhlasí so zmenami Podmienok, do dňa nadobudnutia účinnosti zmien má právo požiadať o zrušenie tohto účtu a ukončenie spolupráce.
    
  5. Vyhlásenie uvedené v bode 15.4 Predpisov vyššie bude odoslané na: slovakia@whitepress.com.
    
  6. Inzerent vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami, prílohami Podmienok a Zásadami ochrany osobných údajov.
    
  7. Predpisy nadobúdajú účinnosť dňa 28.09.2023.

 

 

Terms and conditions for advertisers on the WhitePress platform (English version)

 1. General provisions
  1. These Terms and Conditions ("Regulations") set out the Regulations for the provision of the service electronically by means of the Internet Platform, located at whitepress.com (hereinafter: "Platform"), for the benefit of Internet end-users visiting the Platform who complete all legal and factual acts provided for in the Terms and Conditions (hereinafter: "Users") and who are at the same time Advertisers within the meaning of section 1.5 of the Regulations below.
    
  2. The Platform brings together a database of Advertisers, Publishers, Influencers and Journalists. The database referred to in the preceding sentence is verified and updated by the Service Provider, and any change to it is not considered a change to the Terms and Conditions.
    
  3. The Services are provided by WhitePress s.r.o. a a limited liability company with its registered office in Slovakia, at Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovakia, registered under the entry number: 52 416 160, TAX ID No.: 212 102 23 21, hereinafter referred to as "Service Provider".
    
  4. [deleted]
    
  5. "Advertiser" is understood to mean a User of the Platform who is an entrepreneur whose situation is governed by these Terms and Conditions and who, within the Platform:
   • places an order for the service of making available the space of the portals in the Platform's portal database for the publication of sponsored articles or guest articles, in accordance with the relevant provisions of these Terms and Conditions;
   • places orders for the service of making available the space of the portals contained in the Platform's database of portals, in order to publish the links provided by the Advertiser, in accordance with the relevant provisions of these Regulations;
   • orders the development of content, including in the form of sponsored articles, guest articles or other types of content or the development of infographics, in accordance with the relevant provisions of these Terms and Conditions;
   • orders the implementation of influencer marketing campaigns in accordance with the relevant provisions of these Terms and Conditions;
   • make use of the other services and functionalities offered via the Platform, in accordance with the relevant provisions of these Terms and Conditions and the documents published on the Platform.
     
  6. A "Publisher" is understood to mean a Platform User placed by the Service Provider in the Publisher database, whose situation is governed by the PUBLISHER REGULATIONS.
    
  7. "Journalist" is understood to mean the Platform User placed by the Service Provider in the Journalist database, whose situation is governed by the JOURNALIST REGULATIONS.
    
  8. An "Influencer" is understood to be a Platform User placed by the Service Provider in the Influencer database, whose situation is governed by the INFLUENCER REGULATIONS.
    
  9. Working days within the meaning of the Regulations shall be understood as any day other than Saturday, Sunday and any other public holiday. Where the Regulations refer to "days" it shall be understood to mean calendar days.
    
  10. The provisions of other documents available on the Platform website to which these Regulations refer shall form an integral part of the Regulations. If the provisions of these documents contradict the provisions of the Terms of Use, the Advertiser shall be bound by the provisions of the Terms of Use, unless the provisions of the Terms of Use or the documents to which the Terms of Use refer expressly indicate otherwise.
    
  11. All Services provided on the basis of the Regulations and connected with the functioning of the Platform are intended for persons who use these Services for purposes connected with their own business activity and, at the same time, are of a professional nature for them. Whenever the Services covered by the Regulations and related to the functioning of the Platform are wished to be used by a consumer or entrepreneur for whom the Services covered by the Regulations are not of a professional nature, then agreements with such consumer or entrepreneur for the provision of the Services offered shall be concluded on individually agreed terms and conditions and these Regulations shall not be directly applicable to such consumer or entrepreneur, subject to clause 2.9 of these Regulations.
    
  12. The Advertiser using the Platform is obliged to:
   • use the Platform in a manner that does not interfere with its functionality;
   • to use the Platform in a manner that is not disruptive to other Users and the Service Provider, and to refrain from any action that may cause harm to other Users of the Platform or the Service Provider;
   • not to provide or transmit on the Platform any unlawful content;
   • not to send or post unsolicited commercial information on the Platform;
   • to comply with the prohibition of web data extraction (web scraping) and the running of any scripts, bots or similar tools within the Platform, the Service Provider's website and all its sub-sites.
 2. Services
  1. The services provided by the Service Provider on the basis of these Terms and(hereinafter referred to as the Service or collectively as Services), consist in particular of making the Platform and its functionalities available, including the possibility to create an account, making communication tools available, and mediation
   • between Advertisers and Publishers in respect of orders placed for the provision of portal space for the publication of paid (sponsored) articles and guest articles, the publication of links or other types of content;
   • between Advertisers and Journalists regarding orders placed for the development of content in the form of sponsored articles, guest articles and other types of content;
   • between Advertisers and Influencers regarding orders placed for the implementation of influencer marketing campaigns.
     
  2. The intermediation of the Service Provider, under the terms and conditions appropriate to the relevant Service, as set out in the Terms and Conditions, may consist of acting for and on behalf of the Platform User or in the Service Provider's own name but on behalf of the Platform User.
    
  3. The conclusion of the contract for the provision of Services between the Advertiser and the Service Provider takes place upon the acceptance of the Regulations by the Advertiser. The scope and manner of use of the Services are specified by the Service Provider in the content of the Regulations and the documents to which the Regulations refer.
    
  4. The service related to the provision of the Platform is provided when access to the Platform or its selected functionalities is obtained.
    
  5. The availability of the features of the Platform selected by the Service Provider is chargeable. Their scope and chargeability are determined by the provisions of the documents on the Platform which relate to the Service in question. The conclusion of the contract for the provision of chargeable Services occurs at the time indicated by the provisions of the Regulations relating to the Service in question.
    
  6. The Service Provider may introduce accessory services and extensions to the Platform, including services or extensions made available for a fee. Changes to the Platform, consisting of the addition, deletion or change of functionality, do not require an amendment to the Terms and Conditions.
    
  7. Proper use of the Platform is possible using a PC, Mac or similar computer connected to the Internet, equipped with an operating system (Windows, Mac OS, Linux or similar) and a web browser (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Some services and tools may require access to an email account, and use of particular Services requires JavaScript unless otherwise noted.
    
  8. When using the Platform, cookies are installed on the User's computer system. The Regulations for the use of cookies are set out in the PRIVACY POLICY.
    
  9. If the Advertiser is a consumer or an entrepreneur for whom the use of the Services is not of a professional nature (hereinafter: Advertiser-consumer), the contract between the Service Provider and the Advertiser-consumer shall be concluded on terms and conditions determined individually, with the reservation that the provisions of the Regulations and the documents to which the Regulations refer shall apply to the Advertiser-consumer with regard to prices and - depending on individual arrangements - accordingly in the remaining scope.
 3. Account registration on the Platform
  1. A Registered User of the Platform is a User who, after accepting the Terms and Conditions, completes the registration procedure on the Platform, ending with the successful creation of an account.
    
  2. The registration procedure consists of filling in an electronic registration form, accepting the Regulations and agreeing to the scope indicated by the Service Provider and reading the PRIVACY POLICY. Acceptance of the Regulations is voluntary but necessary in order for the Advertiser to create an account and use the Services. With the acceptance of these Regulations by the Advertiser, an agreement is concluded between the Advertiser and the Service Provider on the Services provided by the Service Provider, the principles of use of the Platform and its functionality (its accessibility).
    
  3. As a result of registration on the Platform, the Advertiser is assigned an account. Additional sub-accounts may be created for the Advertiser's account, in which case the Advertiser is responsible for the use of the Platform at the level of the individual sub-accounts in the same way as for the main account.
    
  4. The Advertiser declares that, with regard to the material (including sponsored articles, guest articles, images used within the aforementioned articles and any other content) provided by the Advertiser as part of or for the purposes of the publications ordered by the Advertiser using the functionality of the Platform:
   • will hold, to the extent necessary, the copyright and related rights or licences in these materials;
   • the use of such material for the purpose of performing the contract does not infringe on the personal or proprietary copyrights of third parties;
   • will have all the necessary permissions to disseminate the image of the persons indicated in these materials;
   • the use of such material will not infringe the industrial property rights of a third party and, in particular, will not infringe any trademark protection rights or reputable trademarks, will not constitute an act of unfair competition, a case of prohibited advertising, or any other infringement of the brand, reputation or interests of another entrepreneur, and will not constitute a violation of the law, good morals, principles of social coexistence or the legitimate interests of third parties.
     
  5. It is prohibited for an Advertiser to act to the detriment of other Users of the Platform, or to undertake actions which may potentially result in damage to other Users of the Platform. The prohibition referred to in the preceding sentence includes, in particular, actions such as: posting unnatural links to published articles (or other social media posts), stirring up unnatural comments under published articles, directing unnatural traffic to published articles; regardless of the purpose the Advertiser wishes to achieve by undertaking actions of this kind.
    
  6. The Advertiser's account on the Platform may be deleted or suspended by the Service Provider without any prejudice if the Service Provider determines that:
   • the Advertiser is in breach of the Terms and Conditions, including the provisions of law referred to in the Terms and Conditions;
   • the Advertiser fails to fulfil its obligations in a proper manner, in particular if the Advertiser is more than 14 days late with the payment of the ordered Service;
   • the data provided by the Advertiser is false or incomplete;
   • the Advertiser has not logged in to the Platform for a cumulative period of 12 months since the last login; if the interruption lasts longer than 3 months, the account may be suspended.
     
  7. The Advertiser's account may be temporarily suspended, which will prevent the Advertiser from using the Services, if the Advertiser, is more than 7 days late with the payment of the ordered Service.
    
  8. The reinstatement of an Advertiser's account that has been suspended or, the unblocking of an Advertiser's account that has been blocked by the Service Provider, requires the rectification of the violations referred to in clause. 3.6 or sec. 3.7 of the Regulations above, and the consent of the Service Provider, who is not obliged to grant it. If the reason for the liquidation or suspension of the Advertiser's account is a delay in payment for the ordered Services, the condition for the reinstatement of the Advertiser's account is the payment of the delayed payment with statutory interest for delay in commercial transactions.
 4. Placing of orders and conclusion of contracts
  1. The Platform allows Users registered as Advertisers to conclude contracts with the Service Provider on the subject:
   • ordering the development of sponsored articles, guest articles or other content by Users registered on the Platform as Journalists - the detailed conditions for the conclusion and execution of the agreement are set out in these Terms of Use and in the JURNALIST REGULATIONS;
   • ordering the development of sponsored articles or guest articles by Users registered on the Platform as Publishers - the detailed conditions for the conclusion and performance of the agreement are set out in the Regulations and in the Publisher's offer, with the proviso that if the Publisher's offer contains terms different from those set out in the Regulations, the Service Provider is not liable for the Publisher's performance of the terms offered;
   • ordering the service of making available the portal space of a Publisher registered in the Platform Publishers Database in order to publish sponsored articles or guest articles - the detailed terms and conditions of concluding and performing the agreement are set out in these Regulations and in the PUBLISHER REGULATIONS;
   • ordering the service of providing access to the portal area of a Publisher registered in the Publishers Database of the Platform in order to publish links - detailed conditions for the conclusion and performance of the agreement are set out in these Regulations and in the PUBLISHER REGULATIONS;
   • ordering of the service of modification of published articles - detailed conditions for the conclusion and execution of the contract are set out in these Terms and Conditions and in the PUBLISHER REGULATIONS;
   • ordering of publication statistics;
   • ordering the execution of influencer marketing campaigns - detailed conditions for the conclusion and execution of the agreement are set out in these Terms and Conditions and the INFLUENCER REGULATIONS;
   • other services offered by the Service Provider through the Platform, not listed above.
     
  2. In the case of provision by an Advertiser of any content for publication (in particular: sponsored articles, guest articles, links, graphics and others), the Advertiser ensures that such content provided for publication complies with the provisions of the law, in particular in terms of content and in terms of admissibility of publication, as well as that the Advertiser holds the relevant rights to use and dispose of and distribute the content in question, and, if these rights belong to third parties, has obtained the relevant legally required consents for the use and disposal, including distribution of the content in question. The Service Provider is not obliged to verify that the content provided does not infringe rights and that the Advertiser has the relevant rights to use such content. The Advertiser is fully responsible for the possible consequences of publishing content in violation of the provisions of the applicable law or the rights of third parties. The Service Provider is not responsible for the possible consequences of publishing content in violation of the provisions of the applicable law or the rights of third parties.
    
  3. In the event that the Advertiser provides any guidelines for publication or creation of Content (in particular: sponsored articles, guest articles, links), the Advertiser shall ensure that such guidelines comply with the law, in particular with regard to the content and admissibility of the publication, and that, as a result of the publication carried out in accordance with the guidelines of the Advertiser, no violation of the law or personal rights of persons or third parties occurs, in particular with regard to prohibited advertising or acts of unfair competition. The Service Provider is not obliged to verify the guidelines provided by the Advertiser. The Advertiser is fully responsible for the possible consequences of a publication made on the basis of the guidelines provided, if the illegality of the publication is the result of guidelines provided by the Advertiser in violation of the provisions of the applicable law or the rights of third parties.
    
  4. In the case of commissioning the preparation of the Content on the Advertiser's order (in particular: a sponsored article, a guest article, an infographic), the Advertiser, after submitting the Content prepared by a Journalist for acceptance, is obliged to verify the Content in terms of its compliance with the binding provisions of law, including regulations concerning unfair competition, as well as good manners. Acceptance of such Content by the Advertiser is tantamount to confirming that the verification referred to in the preceding sentence has been performed by the Advertiser. An Advertiser, accepting the Content, assumes responsibility for possible violations of law, as well as violations of goods or interests of persons or third parties, resulting from the publication of the Content accepted by an Advertiser.
    
  5. In the event that claims are made against the Service Provider or legal or administrative proceedings are initiated against the Service Provider in connection with any of the Services performed to the Advertiser's order using the content or guidelines provided by the Advertiser, the Advertiser shall be obliged to assume the claims made against the Service Provider, to join the pending proceedings and/or to reimburse any costs incurred by the Service Provider in connection with such claims or proceedings and to compensate the Service Provider for any damage caused.
    
  6. Before concluding the contract within the Platform's functionalities, which takes place at the moment indicated by the relevant provisions of the Regulations, the Advertiser is obliged to confirm the correctness of the order placed.
    
  7. [deleted]
    
  8. The conclusion of the contract and its terms and conditions shall be recorded by means of an email sent to the Parties as part of the functionality of the Platform.
    
  9. None of the contracts provided for by the Regulations, concluded between the Advertiser and the Service Provider through the use of the functionality of the Platform, may be concluded by implication.
    
  10. The Service Provider provides the Advertiser with metrics concerning the Publishers' portals and the Influencers' social media profiles. These data come from Publishers or Influencers or are downloaded from external services when the respective Publisher's portal or Influencer profile is added to the Platform. The Service Provider endeavours to verify this data periodically at different intervals, but does not guarantee or accept any responsibility for its correctness or timeliness on a given day.
 5. Sponsored articles (paid)
  1. Sponsored articles (hereinafter referred to as "sponsored articles" or "paid articles") means texts (together with other works attached) advertising the Advertiser's product, company or service or other texts of an informative nature.
    
  2. When submitting a sponsored article for publication, the Advertiser shall specify whether it is unique content, i.e. previously unpublished on the Internet, or whether it is content previously published on the Internet. Such designation must be unambiguous and will be visible on the Platform to both the Service Provider and potential Publishers.
    
  3. If an Advertiser submits a paid article to the Service Provider in order to fulfil an order for its publications, the Service Provider has the right, but not the obligation, to verify that the paid article meets the condition of uniqueness. This verification may be done in particular on the basis of the CopyScape tool or others. In the event that a paid article is not characterised by uniqueness and at the same time the Advertiser has not indicated the lack of uniqueness in the form when adding the paid article, the Service Provider may refuse to accept the order for publication of such article.
    
  4. A paid article may contain active links to the Advertiser's sites. The number and type of links allowed depends on the Publisher's offer, and the information in this respect is visible to the Advertiser on the Platform, in the relevant tab with a selection of active Publishers' offers.
    
  5. The Publisher's obligations in relation to the provision of portal space and the publication of paid articles are set out in the PUBLISHER REGULATIONS.
    
  6. It is the Advertiser's responsibility to familiarise himself with the information provided by Publishers which relates to the Regulations governing the provision of portal space and the publication of paid articles. This information, visible on the pages of the Platform, may specify, in particular:
   • technical and content requirements for published paid articles;
   • examples of reasons why a Publisher may decline an offer to publish a paid article.
     
  7. Placing an order by an Advertiser signifies acceptance of the terms and conditions of making the portal space available for the publication of a paid article resulting from the Publisher's offer, these Regulations and the PUBLISHER REGULATIONS. In particular, the Advertiser accepts that the published article will be marked by the Publisher as sponsored content or in another equivalent manner. The Service Provider shall not be liable to the Advertiser if the Advertiser's claim arises from the fact that the Advertiser is not familiar with the terms and conditions of the Publisher's offer.
    
  8. Placing an order by an Advertiser constitutes the basis for the Service Provider to collect remuneration and authorises the Publisher to publish a paid article on a selected portal in order to fulfil the contract concluded in this respect between the Advertiser and the Service Provider.
    
  9. The Advertiser shall ensure that the paid article submitted for publication complies with the law, both with regard to its content and admissibility for publication, and that the Advertiser is entitled to the rights to the content and other forms of media used within the framework of such article (in particular: pictures, graphics, infographics, etc.).
    
  10. The Service Provider is not obliged to verify whether the provided sponsored articles, including the potential legal consequences of their publication, do not violate the applicable provisions of law, both in terms of content, admissibility of publication, ownership of rights to the content and other forms of media used by the Advertiser or by order of the Advertiser within the published sponsored article (such as photographs, graphics, infographics, etc.). The Advertiser shall be held liable for any possible violations of the law caused by the publication of the sponsored article. In the event that any claims are made against the Service Provider or any court or administrative proceedings are initiated against the Service Provider in connection with the publication of a sponsored article carried out on behalf of the Advertiser, the Advertiser is obliged to take over the claims made against the Service Provider, join the pending proceedings and/or reimburse all costs incurred by the Service Provider in connection with such claims or proceedings and compensate the Service Provider for the damage caused. The Service Provider's liability referred to in the preceding sentence shall include, in particular, liability for infringement by the content, subject matter or links included in a published sponsored article of applicable regulations concerning the products or services whose advertising is prohibited.
    
  11. The Advertiser acknowledges that the publication of a paid article prepared by the Publisher does not result in the acquisition by the Advertiser of any author's economic rights to the ordered article.
    
  12. The remuneration for making portal space available for the publication of a sponsored article is specified on the Platform, next to the Publisher's respective offer. As a rule, the remuneration is payable to the Service Provider on the basis of a VAT invoice issued by the Service Provider, at the latest at the moment of placing an order by the Advertiser, with the payment of the remuneration being made through the collection of funds from the Advertiser's account on the Platform, using the relevant functionality of the Platform. The provisions of sec. 12 of the Regulations shall apply.
    
  13. Once the payment has been collected from the Advertiser, the Service Provider, through the functionality of the Platform, orders the provision of portal space to the Advertiser for the publication of a sponsored article by the Publisher, provided that the following conditions are met:
   • the content of the sponsored article is ready and available on the Platform for the Publisher's review, including attachments, structure, layout of links (except in the case where the Advertiser's order is the development of a sponsored article by the Publisher);
   • the content of a sponsored article submitted for publication is unique, unless otherwise stated;
   • the sponsored article meets the selected technical conditions indicated by the publisher;
   • the sponsored article complies with the requirements set out in these Regulations;
   • the Advertiser has complied with all requirements of the Terms and Conditions related to the service of making portal space available for the publication of a sponsored article.
     
  14. The Service Provider shall communicate the order to the Publisher no later than 2 working days after receipt of the Advertiser's order.
    
  15. The Advertiser acknowledges that the provision of portal space to the Publisher for the publication of a sponsored article is subject to the prior approval of the Publisher and the Publisher has the right to refuse to provide portal space without giving any reason. For the avoidance of doubt, any representations made by the Service Provider with respect to the publication of a paid article relate only to the Service Provider's verification, within the framework of the Services provided by the Service Provider as referred to in para. 2.1 of these Terms and Conditions, of the potential possibility of publication, and do not constitute any form of promise to publish made on behalf of the Publisher, nor do they constitute a guarantee by the Service Provider of the publication of a paid article by the Publisher.
    
  16. The conclusion of a contract with regard to the provision of portal space and the publication of a paid article shall take place at the time of placing an order by the Advertiser, subject to clause. 5.18 of the Regulations below.
    
  17. An Advertiser is authorised to communicate directly with a Publisher only through the functionalities of the Platform and only for the purposes connected to the fulfilment of the order granted. The Service Provider reserves the right to interfere in the course of communication between the Advertiser and the Publisher in order to ensure the efficient course of the order and compliance with the Regulations.
    
  18. The Service Provider commissions the Advertiser's contract for the publication of the article to the Publisher whose portal was indicated by the Advertiser in the order placed. As a rule, the Publisher is obliged to publish the article within 3 working days from the date of receiving the order for publication, unless a different publication deadline is specified in the Publisher's offer or the Advertiser's order. If the order is not fulfilled by the Publisher within the time limit indicated in the preceding sentence, the contract concluded between the Advertiser and the Service Provider shall be terminated and the Service Provider shall, within 7 working days from the date of the order, return to the Advertiser the funds taken from the Advertiser's account, in accordance with para. 5.12 of the Regulations.
    
  19. In connection with the provision of space on the Portal to the Publisher and the publication of a paid article, the Service Provider, through the automated functions of the Platform, requests the Publisher to indicate on the Platform that the space on the Portal has been made available and that the requested publication has been carried out. Marking" in the aforementioned sense means that the Publisher indicates the Internet address of the sub-page on the Portal on which the article has been published. Marking has the effect of automatically notifying the Advertiser through the Platform or sending information to the Advertiser by e-mail about the fulfilment of the order for the publication of the paid article.
    
  20. Once a paid article has been published and marked on the Platform, the Advertiser verifies the fact that portal space has been made available and the correctness of the publication, while the Service Provider has the right but not the obligation to do so. Verification of publication consists in verifying the compliance of the provision of portal space to the Publisher and the publication of the sponsored article with the agreement concluded in this respect. Verification by the Advertiser must take place no later than 2 working days from the date of marking on the Platform the fact of publication by the Publisher. Failure to approve the publication by an Advertiser within the specified period entitles the Service Provider to approve the publication on behalf of an Advertiser, which is tantamount to a loss of the Advertiser's right to make comments and corrections to the executed publication.
    
  21. If an Advertiser fails to verify the publication of an article within 2 working days from the identification of the fact of making the portal space available and publication by the Publisher, it shall be deemed that the Paid Article has been published correctly and, consequently, any subsequent changes to the publication made by an Advertiser may be treated as an offer to conclude an agreement to modify the published article, in accordance with the provisions of clause. 9 of the Regulations, which may be associated with additional costs for the Advertiser.
    
  22. If, in accordance with the Publisher's offer accepted by the Advertiser, it is the Publisher who prepared a sponsored article, the Advertiser shall be obliged to accept the prepared article or submit comments or amendments within 2 business days of the date of submission of the sponsored article by the Publisher - in this respect, the provisions of clauses 5.19, 5.20, 5.21 and 8.12 of the Regulations shall apply accordingly.
    
  23. In the event of: (i) failure to make portal space available, (ii) publication of a paid article by the Publisher in a manner inconsistent with the contract, or (iii) delay in making portal space available and performing the publication, the Service Provider, together with the Advertiser, shall decide whether:
   • the Publisher shall make the portal space available in accordance with the agreement in the case referred to in (i) or (iii) above;
   • the Publisher shall amend the content of the publication - in which case the Service Provider and the Advertiser shall determine the date and extent of the amendment - in the case referred to in (ii) above;
   • the Service Provider withdraws from the contract with the Contractor as a result of the Advertiser withdrawing from the contract concluded with the Service Provider, in whole or in part; in such a case, the publication price paid by the Advertiser shall be refunded adequately to the extent of the withdrawal - which is possible in each of the cases set out in (i) - (iii) above.
     
  24. If, as a result of the non-compliance of the Service with the contract, one of the circumstances referred to in para. 5.23 of the Terms and Conditions above, the Advertiser shall make any claims on this account against the Publisher. To this end, the Service Provider is obliged to take all steps to enable the Advertiser to assert claims against the Publisher, including assigning all rights on this account and providing the Publisher's address and contact details. These claims may not, however, exceed the amount of remuneration agreed for the publication in question.
    
  25. Within the framework of the remuneration provided for in the contract, the Publisher shall make available the portal space and maintain the publication of the paid article for a period of 12 (twelve) months in unchanged content, unless:
   • the Publisher's offer accepted by the advertiser expressly stipulates a different period for holding the publication on the portal;
   • one of the circumstances indicated in clause. 5.25 of the Regulations;
   • the Advertiser will purchase the Publisher's 36 MONTH GUARANTEE service for the publication.
    At the same time, the provision of portal space by the Publisher and maintaining the publication of a sponsored article for a period longer than the contractual period shall not constitute a breach of contract.
     
  26. The period during which the portal space is made available for the publication of a paid article may be reduced, without the right to make any claim against the Service Provider or the Publisher, including the reimbursement of remuneration or the claim for damages, in the event that:
   • the publication has been removed on the grounds that its content or form violates the law or there was a reasonable suspicion of an infringement of the law;
   • the publication was removed because it infringed the rights of third parties or there was a reasonable suspicion that it infringed the rights of third parties;
   • the publication has been removed at the request of the Advertiser or Service Provider, in accordance with clause 5.27 of the Regulations;
   • the Advertiser acted knowingly to the detriment of the publisher, e.g. by linking the article unnaturally;
   • the Advertiser has breached the provisions of these Terms and Conditions that relate to its obligations after the date of publication;
   • the removal of the article is a consequence of force majeure;
   • the Publisher has terminated the portal whose space was the subject of the agreement and is not continuing with another portal.
     
  27. At the request of the Advertiser, the Service Provider may request the Publisher to remove a paid article in advance. In the event of such a request, the Service Provider, exercising due professional diligence, is obliged to take the necessary measures to ensure that the Publisher removes the paid article from the portal, the surface of which is the subject of the concluded contract, within 3 working days of receiving the Advertiser's request, the indicated deadline being an instructional deadline and exceeding it shall not result in the Service Provider's liability.
    
  28. The Publisher has the right to change the internet address of the provided portal area with the paid article during the publication period referred to in para. 5.25 of the Terms and Conditions. In the event of a change of address or domain, this should be done with a 301 redirect. Such a change will not be considered a breach of the Regulations for the provision of portal space and the publication of the paid article.
    
  29. In the event that the Publisher has received a manual filter "Unnatural links from your site" or an analogous filter (from Google) concerning the portal on which the commissioned publication of the sponsored article took place, the Publisher may change the link attribute of the article to nofollow. Such action will not be considered a breach of the agreement concluded with regard to the provision of portal space and the publication of the paid article, provided that the Publisher demonstrates this by sending the Service Provider a relevant document confirming the receipt of such a filter.
    
  30. If, in accordance with these Terms and Conditions, there is a basis for a refund to the Advertiser (in whole or in part) and the Service Provider does not receive an adequate refund of the remuneration paid to the Publisher within 10 working days from the date on which the basis for the refund occurred (in whole or in part, as the case may be), the Service Provider will withhold a refund of that part of the remuneration to the Advertiser, and the Advertiser will have the right to claim reimbursement of the costs of making the portal space available and publishing the article only directly from the Publisher for the part that constituted the Publisher's remuneration. To this end, the Service Provider is obliged to take all steps to enable the Advertiser to exercise this right, in particular to assign all rights in this respect and to make available the address and contact details of the Publisher.
    
  31. The Advertiser undertakes not to contact the Publisher, bypassing the Service Provider, regarding the provision of portal space and the publication of paid articles to be or have been published via the Platform, as well as regarding other services provided through the use of the Platform, except in the cases expressly permitted by the Regulations.
    
  32. In special situations, the Service Provider reserves the right to charge additional fees for non-standard activities, even if these are not provided for in the Platform or the contract for the provision of portal space for the publication of a sponsored article, if they are the fault of the Advertiser or were carried out at the request of the Advertiser.
 6. Guest articles
  1. Guest articles are unique texts (and their appendices) provided by a merchant, which have not yet been published on the internet, are of a professional nature, are not directly of an advertising nature and contain a brand link or a URL in the form of a footer under the content. Guest articles that have previously been subject to a publishing agreement may not be subject to a subsequent agreement for portal space and publication. By submitting a guest article, the Advertiser declares and confirms that it is unique and previously unpublished content.
    
  2. The Publisher's obligations in relation to the provision of portal space for the publication of guest articles are set out in the PUBLISHER REGULATIONS.
    
  3. By submitting a guest article for publication, the Advertiser confirms that it is unique content. Such designations must be unambiguous and will be visible on the Platform to both the Service Provider and potential Publishers. In the event that the Advertiser intends to commission the preparation of a guest article, then the Regulations of intermediation by the Service Provider for this Service are defined in para. 9 of the Regulations.
    
  4. The Service Provider has the right to verify the Advertiser's assertion as to the nature of the guest article. In the event that the Service Provider does not agree with this qualification, it may consider it to be a paid article to which the provisions of para. 5 of the Terms and Conditions, or refuse to accept this material on the Platform at all, in particular if the Service Provider does not agree with the reclassification of such article.
    
  5. If an Advertiser submits a guest article to the Service Provider, the Service Provider has the right, but not the obligation, to verify that such article is unique. This verification may be carried out in particular on the basis of the CopyScape tool or others. In the event that a guest article is not characterised by uniqueness, the Service Provider may not allow the article to be submitted to the Publisher.
    
  6. The Advertiser guarantees that: (a) the guest article and the links contained therein comply with the law, both in terms of their content, permissibility of publication or linking, and that: (b) he will own the rights to the content and other forms of media used (photos, graphics, etc.) in respect of this article.
    
  7. The Service Provider is not obliged to verify whether the submitted guest articles (and the consequences of their subsequent publication) do not infringe the law, both in terms of their content, linking, permissibility of publication or linking, as well as the ownership of the rights to the content and other forms of media used (photos, graphics, etc.) by the Advertiser. The Service Provider is not responsible for possible infringements of the law caused by guest articles submitted by the Advertiser for publication.
    
  8. A link in a guest article which complies with the requirements set out in 6.7 may only appear in the author's footer, the content of which may not bear the hallmarks of advertising and is intended solely to provide information about the provider of the content. The link must comply with the law, in particular it must not infringe the copyright of the author/other third party who owns the copyright in the content to which the link refers, may only appear in the form of a URL or company name and may not additionally contain keyword linking. Additional linking with the nofollow attribute to information provided by public institutions (such as official letters and legal acts) and scientific publications (dictionaries, scientific studies) is permitted. Guest articles, even of an expert nature, are not considered scientific publications.
    
  9. The platform provides Publishers with a database of guest articles. The Publisher has access to part of the content of the article before its publication. The advertiser agrees that the publisher may review the content of the article before publication.
    
  10. It is the Advertiser's responsibility to familiarise himself with the information provided by the Publishers which relates to the Regulations for the publication of guest articles and which can be seen on the pages of the Platform.
    
  11. If, in connection with the provision of portal space and the publication of a guest article, the Advertiser wishes to impose its publication requirements on the Publisher, it should, on pain of invalidity, describe them in detail on the Platform next to the guest article to which they relate. These requirements may relate to:
   • popularity, subject matter, technical parameters of the Publisher's portal to publish the article;
   • exclusion of portals indicated by the Advertiser, including due to their content, opinions about the site or non-acceptance of the publication conditions offered on such a portal by the Publisher;
   • other conditions of publication;
   • the costs of collection of the article in the amount of the handling fee payable to the Service Provider as referred to in paragraph 6.13 of the Regulations below. These costs may be "EUR 0" if they were incurred by the Advertiser. If the handling fee has not been borne by the Advertiser, the Publisher shall pay the amount indicated in accordance with the provisions of the PUBLISHER REGULATIONS before downloading the guest article.
     
  12. The article meets the requirements for guest articles according to of para. 6.1 of the Regulations, then by virtue of making portal space available and publishing the guest article, the Advertiser shall not be obliged to pay the Publisher any remuneration in connection with such publication, other than the payment of a processing fee to the Service Provider, unless such fee, pursuant to Rule 6.12(d) above, is to be charged to the Publisher who publishes such article.
    
  13. The contract for the provision of portal space and the publication of the guest article is concluded when the Publisher downloads the article from the pages of the Platform in order to publish it. Under this contract, the publisher is entitled to publish the guest article on a single publisher portal. The downloading of the guest article does not entail the acquisition by the Publisher of any copyright in the article in question, nor any licence to use the article other than to the extent necessary to fulfil the publication contract.
    
  14. Pursuant to the provisions of these Bylaws and the PUBLISHER REGULATIONS, the Publisher, when deciding to download and publish a guest article (in which case he/she receives its full content and attachments), is obliged to publish it on the made available area of the portal in an essentially unchanged content (only minor changes are allowed if they do not change the substantive message of such article, such as stylistic or grammatical changes or correction of spelling errors) within 3 working days from the moment of its download, under the conditions specified in the requirements of the Advertiser referred to in para. 6.12 of the Terms of Use and under the terms of the Terms of Use and of the ADVERTISER REGULATIONS.
    
  15. In connection with the provision of portal space and the publication of a guest article, the Service Provider, through the automated functions of the Platform, requests the Publisher to indicate in the Platform system that the provision of portal space and the execution of the agreed publication has taken place. Designation" in the aforementioned sense is understood to mean the fact that the Publisher provides the Internet address of the sub-page of the Portal on which the article has been published. Marking has the effect of automatically notifying the Advertiser through the Platform or sending an e-mail to the Advertiser of the completion of the order for the publication of the guest article.
    
  16. Once a guest article has been published and marked on the Platform, the Advertiser verifies the fact that portal space has been made available and the correctness of the publication, while the Service Provider has the right, but not the obligation, to do so. Verification of publication consists in verifying the compliance of the provision of portal space to the Publisher and the publication of the guest article, with the agreement concluded in this respect. Verification by the Advertiser must take place no later than 2 working days from the date of marking on the Platform the fact of publication by the Publisher. Failure to approve the publication by an Advertiser within the specified period entitles the Service Provider to approve the publication on behalf of the Advertiser, which is tantamount to the loss of the Advertiser's right to make comments and corrections to the executed publication.
    
  17. In the event that the Advertiser fails to verify the publication of the article within 2 working days of the indication of the fact that the portal space has been made available and the publication by the Publisher, the Guest Article is deemed to have been published correctly.
    
  18. In the event of: (i) failure to make portal space available, (ii) publication of a guest article by the Publisher in a manner inconsistent with the contract, or (iii) delay in making portal space available and performing the publication, the Service Provider, together with the Advertiser, shall decide whether:
   • the Publisher shall make the portal space available in accordance with the agreement in the case referred to in (i) or (iii) above;
   • the Publisher shall amend the content of the publication - in which case the Service Provider and the Advertiser shall determine the date and extent of the amendment - in the case referred to in (ii) above;
   • the Service Provider shall withdraw from the contract with the Publisher as a result of the Advertiser withdrawing from the contract with the Service Provider, in whole or in part; in such a case, the handling fee paid by the Advertiser shall be reimbursed adequately to the extent of the withdrawal - which is possible in each of the cases set out in (i) - (iii) above.
     
  19. If, as a result of the non-compliance of the Service with the contract, one of the circumstances referred to in para. 6.19 of the Terms and Conditions above, the Advertiser shall make any claims on this account against the Publisher. To this end, the Service Provider is obliged to take all measures to enable the Advertiser to assert claims against the Publisher, including assigning all rights on this account and providing the Publisher's address and contact details.
    
  20. As part of the contractual service, the Publisher shall make available the portal space and maintain the publication of the guest article for a period of at least 12 (twelve) months with unchanged content.
    
  21. The period of access to the portal area and the publication of the guest article may be reduced without the right to make any claim against the Service Provider or the Publisher in the event that:
   • the publication has been removed on the grounds that its content or form violates the law or there is a reasonable suspicion that it violates the law;
   • the publication was removed because it infringed the rights of third parties or there was a reasonable suspicion that it had infringed the rights of third parties;
   • the publication has been removed at the request of the Advertiser or Service Provider, in accordance with clause 5.27 of the Regulations;
   • the Advertiser acted knowingly to the detriment of the Publisher, e.g. by linking the article unnaturally;
   • the Advertiser has breached the provisions of these Terms and Conditions that relate to its obligations after the date of publication;
   • the removal of the article is a consequence of force majeure;
   • the Publisher has terminated the portal whose space was the subject of the agreement and is not continuing with another portal.
     
  22. If a guest article has been downloaded by a given Publisher whose portal has not been excluded under the Regulations described in clause 6.12(b) of the Regulations and meets the other requirements referred to in clause. 6.12 of the Regulations, then the Advertiser, before the expiry of the period indicated in sec. 6.21 of the Regulations and Regulations, the Advertiser may not request the removal of the publication from the Publisher's portal.
    
  23. At the request of the Advertiser, the Service Provider may request the Publisher to remove the guest article. If such a request is made, the Service Provider shall, with due professional diligence, take the necessary steps to ensure that the Publisher removes the guest article within 3 working days of receiving such information. If the removal of the guest article takes place in this manner (which the Publisher is entitled but not obliged to do), then the Advertiser shall not be entitled to claim a refund of all or part of the remuneration paid therefor.
    
  24. The Publisher has the right to change the internet address of the shared space on the portal with the published article, but should use a 301 redirect. Such a change will not be considered a violation of the Regulations for sharing space on the portal and publishing the guest article.
    
  25. In the event that the Publisher has received a manual filter "Unnatural links from your site" or an analogous filter (from Google) concerning the portal on which the commissioned publication of the guest article took place, the Publisher may change the attribute of the links in the article to nofollow. Such action will not be considered a breach of the agreement concluded for the provision of portal space and the publication of the guest article, provided that the publisher demonstrates this by sending the Service Provider an appropriate document confirming the receipt of such a filter.
    
  26. The Publisher has the option of requesting guest articles. Such information is disseminated through the Platform to the Advertisers. If the Advertiser prepares a guest article according to the request, the Publisher is informed of this through the relevant functionalities of the Platform. The Publisher makes the final decision as to whether he publishes the article provided by the Advertiser, which means that he may also refuse to publish it, without having to give a reason.
    
  27. The Advertiser undertakes not to contact the publisher bypassing the service provider with regard to the provision of portal space and the publication of guest articles, as well as with regard to other services carried out through the use of the Platform, which are to be or have been published through the Platform, except in the cases expressly permitted by the Terms and Conditions.
    
  28. The guest article ordering service may not be available on the Platform for all markets, which means that for a particular country or language of publication it may not be possible to place an order for the publication of a guest article. The availability of the service in individual markets is at the discretion of the Service Provider.
 7. Publication of links on the portal
  1. The platform allows Users registered as Advertisers to conclude agreements with the Service Provider on the provision of space on Publishers' portals for the publication of links (hereinafter also: link publication service).
    
  2. As part of the functionality of the Platform, the Publisher generates a link publication offer (hereafter also: link offer), containing at least the following information:
   • link type;
   • time of publication;
   • link parameter;
   • the method of linking - at your choice:
    • linking the indicated phrase in the content;
    • adding short content with a link;
    • adding a sub-linked statement at the end of the article such as "In collaboration with [...]")
   • the offer price;
   • comments on the offer.
     
  3. The Service Provider, via the Platform, orders, on behalf of the Advertiser, the provision of portal space to the Publisher for the publication of a link, whereby the order placed for the publication of a link, in accordance with the Publisher's offer, may relate to:
   • publishing a link in previously published editorial articles, while ensuring that the link is contextualised to the subject of the publication;
   • publication of the link in dedicated sections of the Publisher's portal (category pages, homepage, dedicated subpages),
   • publication of a site-wide link (on all pages of the Publisher's portal).
     
  4. The Advertiser, through the Platform, submits the link to be published on the Publisher's portal. The Advertiser shall ensure that the link submitted for publication complies with the law, and the Service Provider is not obliged to verify whether the publication of the Advertiser's link is lawful. The Advertiser is responsible for the possible consequences of publishing a link in violation of the provisions of the applicable law. The Service Provider is not responsible for the possible consequences of publishing a link in violation of the provisions of the applicable law.
    
  5. Before concluding the contract within the functionality of the Platform, which occurs at the moment indicated in sec. 7.7 of the Regulations below, the Publisher and the Advertiser are obliged to confirm the correctness of the order placed by the Advertiser for the publication of a link on the portal surface and the Publisher's declaration of acceptance of the order, including the linking guidelines indicated by the Advertiser at the stage of placing the order.
    
  6. If an Advertiser or Publisher, before concluding a contract with the Service Provider, confirms to the Publisher or Advertiser respectively the receipt of the offer, which may also take place automatically through the functionality of the Platform, such confirmation does not result in the conclusion of a contract between the Advertiser and the Publisher, but only has the effect that the offer binds the person making the offer.
    
  7. The conclusion of the agreement between an Advertiser and a Service Provider in respect of making the portal space available for the publication of a link ordered by an Advertiser takes place at the moment of acceptance of the Advertiser's order by a Publisher, i.e. at the moment of publication of the link by a Publisher, subject to point. 7.10 of the Regulations below.
    
  8. The conclusion of the contract and its terms and conditions shall be recorded by means of an email sent to the Parties as part of the functionality of the Platform.
    
  9. The Advertiser undertakes not to contact the publisher, bypassing the service provider, with regard to the provision of portal space and the publication of the link, as well as with regard to other services provided through the use of the Platform, except in the cases expressly permitted by the Regulations.
    
  10. The affiliate must publish the link within 3 working days of placing the order to publish the link from the Platform. If the link is not published and at the same time the Publisher does not notify the Service Provider of its refusal to publish the link within 3 working days from the date of the link download, the Publisher is deemed to have accepted the order, which results in the conclusion of the contract in accordance with clause 7.7 of the Terms and Conditions above and the Publisher's possible liability to the Service Provider in connection with the undue performance of the contract.
    
  11. As part of the Platform's functionality, no later than 24 hours after the publisher publishes the link, the publisher must indicate on the Platform that the portal space has been made available and that the agreed publication has been made available. The term "designation" in the aforementioned sense refers to the fact that the publisher states the Internet address of the sub-page of the portal on which the link has been published. Marking has the effect of automatically notifying the Advertiser through the Platform or sending information to the Advertiser by e-mail about the fulfilment of the order for publication of the link.
    
  12. Once the link has been published and marked on the Platform, the Advertiser verifies the fact that the portal has been made available and the correctness of the publication, with the Service Provider also having the right, but not the obligation, to carry out the verification. The verification consists of checking the compliance of the provision of the portal and the publication of the link with the order placed and the agreement concluded in this respect.
    
  13. The verification referred to in para. 7.12 of the Regulations above, must be made no later than 2 working days from the date of marking the publication of the link by the Publisher. If the Advertiser fails to verify the publication of the link within 2 working days from the date of marking the publication by the Publisher, the publication is deemed to have been made correctly and the Service Provider is authorised to accept the publication made by the Publisher on behalf of the Advertiser, which is tantamount to the Advertiser losing the right to make comments and corrections to the publication made.
    
  14. To the extent not covered by the provisions of this clause. 7 of the Terms and Conditions, including with regard to the execution of payments for orders for the publication of links and cases of non-performance or undue performance of the contract, the provisions of sec. 5 of the Terms and Conditions.
 8. Development of articles and infographics
  1. As part of the Service consisting of the publication of articles (sponsored articles or guest articles), the Advertiser may provide articles at its disposal or order their preparation through the Service Provider, which then provides the Advertiser with their publication, according to the Regulations described in clause 5 or sec. 6 of the Regulations. The Advertiser may also order through the Service Provider the preparation of an article or infographic (hereinafter: "Content") for purposes other than publication.
    
  2. When Content is ordered by the Advertiser:
   • the Advertiser specifies the type and guidelines for the Content to be ordered and provides any additional information and comments;
   • the Advertiser shall bear the cost of the remuneration for the preparation of the Content in accordance with the current price list available on the Platform.
     
  3. The Advertiser may also order the development of Content which are articles within one of the article packages offered by the Service Provider. The deadline for the package service, as well as its cost, depends on the type of package ordered by the Advertiser and is each time specified in the Platform next to the description of the given package.
    
  4. The Advertiser assures that the data and other elements provided as part of the order will comply with the law, both in terms of their content and their admissibility for publication, and that in the event of the provision of any works as part of the order (photographs, graphics, etc.), he will have the relevant rights to use them, including the right to change, modify and distribute them.
    
  5. The Service Provider is not obliged to verify whether the materials or other works provided by the Advertiser for the preparation of the commissioned Content do not infringe the law, both with respect to their content, the admissibility of their publication and the possession by the Advertiser of the relevant rights or permissions for their use. The Advertiser shall be liable for any infringements of the law caused by the guidelines or finished works or parts thereof provided by the Advertiser as part of the order for the preparation of the Content. In the event that any claims are made against the Service Provider or any judicial or administrative proceedings are initiated against the Service Provider in connection with any use of the Content created to the Advertiser's order, the Advertiser is obliged to assume the claims made against the Service Provider, to join the pending proceedings and/or to reimburse any costs incurred by the Service Provider in connection with such claims or proceedings and to compensate the Service Provider for any damage caused to the Service Provider. The Service Provider's liability referred to in the preceding sentence shall include, in particular, liability for any violation by the ordered Content of applicable regulations concerning the products or services whose advertising is prohibited.
    
  6. The price of the service consisting of the preparation of the Content is determined by the relevant section of the Platform for this service. The Platform may additionally specify additional benefits provided by the Service Provider without charging separate remuneration, including additional services offered periodically or for selected categories of Advertisers.
    
  7. The placing of an order for the preparation of Content by an Advertiser constitutes acceptance of the terms and conditions for the provision of Content preparation Services provided for herein and is the basis for the Service Provider to collect remuneration in the amount specified each time the order is placed.
    
  8. Once the order for the preparation of the Content has been placed by the Advertiser, the Service Provider makes the corresponding order for the preparation of the ordered Content. The contract for the preparation of the Content between the Service Provider and the Advertiser is concluded once the Service Provider has obtained the acceptance of the order for the preparation of the Content for the Advertiser by the Journalist, of which the Advertiser is notified through the relevant functionality of the Platform or by sending an email to the Advertiser.
    
  9. The Advertiser is entitled to communicate directly with the Journalist exclusively through the functionality of the Platform and exclusively for the purposes of fulfilling the Order granted for the preparation of the Content. The Service Provider reserves the right to intervene in the course of communication between the Journalist and the Advertiser, in order to ensure the smooth course of the Order and compliance with the Regulations.
    
  10. The order for the preparation of the Content is carried out within the timeframe specified in the Platform for the respective order. In the case of difficult subject matter or a large number of orders, the deadline for completion of the Service may be extended, of which the Advertiser shall be immediately notified together with information about the extended deadline. The extension of the order completion deadline referred to in the preceding sentence may not exceed 3 working days, unless otherwise agreed.
    
  11. The prepared Content is made available to the Advertiser through the relevant functionalities of the Platform. The Advertiser, within 7 working days, is obliged to accept the Content made available - which is tantamount to its acceptance, or to make comments on the Content. If the Advertiser does not verify the Content within 7 working days from the date the Content was made available to the Advertiser, it is deemed that the Content was prepared in accordance with the order placed, and the agreement concluded in this respect between the Service Provider and the Advertiser has been properly executed. Any subsequent changes to the prepared Content requested by the Advertiser will be treated as a separate order granted for the modification of the Content, which requires the approval of the Service Provider and may be associated with additional costs for the Advertiser.
    
  12. In the event that the Content is prepared in a manner inconsistent with the contract or is not prepared within the timeframe indicated in the order - which has been notified by the Advertiser in accordance with the provisions of sec. 8.11 of the Regulations and excluding the case referred to in sec. 8.11 last sentence of the Regulations, the Service Provider shall decide together with the Advertiser whether:
   • the Journalist prepares or corrects the Content - in which case the Service Provider and the Advertiser shall specify the deadline for making the changes, which shall not be less than 2 working days, and the extent of the changes required to the Content. If the Journalist refuses to incorporate the amendments, which he/she is entitled to do, then the right of withdrawal referred to in (ii) below will apply;
   • the Advertiser withdraws from the contract in whole or in part - in such a case, the remuneration paid by the Advertiser shall be reimbursed according to the extent of the withdrawal.
     
  13. Any guidelines of the Advertiser concerning the ordered Content must be specified by the Advertiser at the stage of placing the order. Any subsequent modifications made by the Advertiser may result in the rejection of the order for the preparation of the Content or in a change of the price set for the fulfilment of the order, with the Service Provider alone having the right to decide in this respect. It is not possible for the Advertiser to give guidelines on the length and type of Content beyond those standardised in the relevant offer on the Platform. Such guidelines on the part of the Advertiser may also not constitute grounds for a complaint as referred to in sec. 8.12 of the Regulations.
    
  14. If, as a result of the incompatibility of the prepared Content with the agreement concluded on this subject, one of the circumstances referred to in sec. 8.13 of the Regulations, any claims submitted by the Advertiser on this account may not exceed the value of the remuneration agreed for the preparation of the Content to which the submitted claim is connected.
    
  15. In special situations, the Service Provider reserves the right to charge additional fees for non-standard activities, including when information on such fees was not available on the Platform at the ordering stage or as part of the contract for the preparation of the Content, if these are the fault of the Advertiser or were carried out at the request of the Advertiser.
    
  16. From the moment the Content is received by the Advertiser, i.e. from the moment the Content is accepted by the Advertiser through the relevant functionality of the Platform, the Service Provider grants the Advertiser a non-exclusive licence to use the Content.
    
  17. The granting of the licence referred to in clause 8.17 takes place as part of the Service Provider's remuneration for the preparation of the ordered Content. The licence is granted for the fields of use indicated below:
   • recording and reproduction using any technique, including printing, reprography, digital technology and on magnetic, optical and electronic media, including recording and preservation in the form of an electronic book (e-book) and audiobook, in an unlimited number of copies, editions and reprints, both independently and in combination with other works or materials that do not fulfil the characteristics of a work;
   • to market and distribute copies or other media in all distribution channels without quantitative, material or territorial limitation or restrictions as to audience, in all available distribution channels, in particular through retail, kiosk, mail order, retail chains, book clubs, cross-selling, direct marketing, mail order, door to door, press inserts, via the Internet and business to business sales (delivery on request to companies), as well as through free giveaways;
   • the lending, leasing or rental of copies;
   • to be entered into computer memory and stored in computer memory; to be made available to the public by means of information and communication technology networks, particularly in the form of an e-book and a talking book, and in such a way that members of the public may access it from a place and at a time individually chosen by them;
   • broadcasting and re-broadcasting by wire or wireless vision or satellite;
   • public performance, exhibition, display and reproduction;
   • use in all forms of advertising.
     
  18. The licence referred to in sec. 8.17 of the Terms and Conditions is granted in perpetuity and without territorial restrictions.
    
  19. With the granting of the licence, the Service Provider agrees that the Advertiser may use and dispose of the developments of the Content within the scope of the fields of use referred to in Clause. 8.17 of the Regulations.
    
  20. The Service Provider further declares that it has obtained an assurance from the creator of the Content that upon the transfer of the copyrights in the Content to the Service Provider, the creator will not exercise the author's moral rights in the Content, in particular the creator has authorised the use of the Content without indicating his authorship.
    
  21. The Service Provider's liability in respect of the licence granted and consents for the use of the Content by the Advertiser, including in the event of claims for infringement of copyright in the Content submitted against the Advertiser by third parties, is limited to an amount equivalent to the Service Provider's remuneration for the contract concluded for the preparation of the ordered Content.
 9. Modification of published articles
  1. Through the Platform, the Advertiser has the possibility of ordering changes to sponsored articles, the publication of which has previously been ordered through the Platform. Changes to published articles are made by the Publisher, taking into account the Advertiser's guidelines.
    
  2. The service of changing the content in published sponsored articles is payable, and the cost of this service depends on the scope of the changes and the amount of remuneration indicated by the Publisher, with the default value of the remuneration for the Publisher for making changes to the article being determined automatically in the Platform and calculated on the basis of the remuneration received by the Publisher for the publication of the article to which the changes relate. The Publisher, within the functionality of the Platform, may modify the amount of remuneration for making changes to a published article, depending on the type of changes indicated by the Advertiser. The amounts of remuneration indicated on the Platform for the content modification service, prior to their approval or modification by the Publisher for a specific order, are estimates and do not constitute an offer within the meaning of Law.
    
  3. At any stage of negotiations, the Publisher may refuse to make changes to the published article. In such a case, the Advertiser may exercise the rights referred to in para. 5.27 of the Regulations.
    
  4. Pursuant to para. 9.2 of the Regulations above, in the context of determining the remuneration, the Advertiser is obliged to approve or reject the offer received within 2 working days of the Publisher sending an offer of amended remuneration. Failure to approve the offer within the aforementioned time limit shall mean rejection of the offer, which shall result in no agreement being concluded.
    
  5. Acceptance of the Publisher's offer by the Advertiser means that a contract is concluded between the Advertiser and the service provider to make changes to the published article in accordance with the order placed by the advertiser.
    
  6. The scope of the changes made to the article cannot relate to its subject, nor can they concern more than 50% of its content (calculated in characters). Changes that do not meet these requirements constitute an offer by the Advertiser to develop and publish a new sponsored article.
    
  7. Within 3 working days of the conclusion of the agreement to make changes to the published article, which occurs at the time indicated in para. 9.5 of the Terms and Conditions above, the Publisher is obliged to make and publish the requested changes to the content of the article.
    
  8. In connection with the modification and the publication of the modified article by the Publisher, the Service Provider, through the automated functions of the Platform, requests the Publisher to indicate in the Platform system, within 24 hours of the modification of the publication, that there has been such a modification to the publication. The Advertiser is notified of the modification by the Publisher through the Platform or by sending the relevant information to the Advertiser by email.
    
  9. After publication of the ordered changes to an article and marking this fact on the Platform, the Advertiser verifies the fact that the content of the published article has been modified, while the Service Provider has the right but not the obligation to do so. Verification of the publication consists in checking the compliance of the modifications made with the agreement concluded in this respect. Verification by the Advertiser must take place no later than 2 working days from the date of marking on the Platform the fact of publication of the modified content of the article by the Publisher. Failure by the Advertiser to approve the modification of the publication within the specified period entitles the Service Provider to approve the publication on behalf of the Advertiser, which is tantamount to the loss of the Advertiser's right to make comments and corrections to the performed service.
    
  10. Making changes to a published article does not create an obligation on the part of the Publisher to maintain the article on the portal for a longer period of time than it was originally agreed, unless agreed otherwise in a given case. In order for such a change in the period of publication to be possible, the Advertiser's proposal in this respect should be included in the guidelines for changes to an article prepared by the Advertiser and shall each time be an element of negotiations conducted pursuant to Rule 9.2.
    
  11. Communication regarding changes to the published articles shall take place exclusively through the Platform. The Advertiser undertakes not to contact the Publisher bypassing the Service Provider.
    
  12. In matters not regulated by this clause, the provisions of clauses. 5 and 6 of the Regulations, insofar as they do not conflict with this para. 9 of the Regulations.
 10. Statistics generated by the publishers
  1. Selected Publishers and their portals allow the generation of statistics by means of a tracking code developed by the Service Provider. Access to these statistics is free of charge.
    
  2. Advertisers using the Platform may also order statistics on the popularity of published articles generated by the Publishers themselves, i.e. without the involvement of the tracking code developed by the Service Provider. The further provisions of this para. 10 of the Regulations shall apply to the statistics referred to in this sec. 10.2 of the Terms and Conditions.
    
  3. Selected Publishers may indicate that they do not provide a statistics service. In that case, Advertisers are not able to order statistics from them (including for a fee). With respect to Publishers who make the designation referred to in the preceding sentence, the further provisions of para. 10 of the Regulations shall not apply.
    
  4. As part of the Platform's functionality, Advertisers have access to information about Publishers providing statistics and the range of statistics offered.
    
  5. Access to Publishers' statistics is not dependent on the Service Provider and, consequently, the Service Provider does not give any guarantees regarding the permanence of this access and the possible loss of access to statistics by the Advertiser does not constitute grounds for any claims against the Service Provider.
    
  6. The statistics provided by the Publisher should include at least:
   • information on the number of times the article has been viewed, or
   • information on the number of unique users who have visited the sub-page of the portal on which the article is published;
   • a clear indication of the article to which the statistics relate;
   • information on the time period covered by the statistics.
     
  7. As soon as an Advertiser places an order for the provision of statistics and provided that such an order corresponds to the relevant provisions of these Regulations and the PUBLISHER REGULATIONS in terms of its admissibility, scope and payment, a contract is concluded between the Advertiser and the Service Provider on the provision of statistics for the published article.
    
  8. Pursuant to the provisions of the PUBLISHER REGULATIONS, in the case of a Publisher who declares that it is not possible to place on its portal the tracking code developed by the Service Provider referred to in para. 10.1 of the Terms and Conditions above, or places such a tracking code of a published article in a defective manner, the Advertiser is entitled to order once from such Publisher the audience statistics of the article in question free of charge, unless the case referred to in para. 10.3 of the Regulations above.
    
  9. The provision of clause. 10.7 of the Regulations above shall not apply if, according to the Publisher's statement, the Advertiser could have included in the article the tracking code developed by the Service Provider referred to in para. 10.1 of the Regulations, but the Advertiser did not make use of this option. In this case, the Advertiser, each time placing an order, must pay the remuneration for the statistics obtained from the Publisher, unless the case referred to in para. 10.3 of the Regulations above.
    
  10. Access to statistics on a single article generated by Publishers, except where expressly indicated in the Regulations, is paid for and billed according to the current rates indicated in the section of the Platform relevant to this service of Publishers. These rates may change temporarily according to the Regulations described in sec. 12 of the Regulations.
    
  11. Pursuant to the provisions of the PUBLISHER REGULATIONS, the Publisher shall make the statistics available to the Advertiser up to 2 working days after they have been ordered by the Advertiser, provided that the order has been made in accordance with the provisions of the Regulations.
    
  12. The provision of the statistics file by the Publisher is implemented through the relevant functionality of the Platform, with the statistics also automatically sent to the Advertiser by email.
    
  13. Statistics provided by Publishers should be provided in a timely manner, in the form of a PDF or graphic file (JPG, PNG). The publisher is obliged to provide statistics on a specific, indicated article, reliable and, if possible, taking into account special requests of Advertisers. In the event of a breach of this clause. 10.13 of the Terms and Conditions, the Publisher may be liable directly to the Advertiser.
    
  14. The Publisher is not obliged to comply with any special requirements of advertisers with regard to the statistics provided, i.e. other than those expressly stipulated in the Terms and Conditions.
    
  15. Communication concerning the provision of statistics is made exclusively through the Platform. The Advertiser undertakes not to contact the Publisher bypassing the Service Provider.
 11. Influencer marketing
  1. [not applicable]
    
  2. [not applicable]
    
  3. [not applicable]
    
  4. [not applicable]
    
  5. [not applicable]
 12. Clearing and payments
  1. The detailed billing Regulations for the Services provided by the Service Provider, as well as the Publisher's rates of remuneration for the provision of portal space and the publication of articles and the Publisher's other services referred to in these Terms and Conditions, are set out in the individual documents posted within the Platform, in the sections relevant to the relevant Service, subject to clause 12.2 below. 12.2 of the Regulations below.
    
  2. The influencer marketing service is priced individually by the Service Provider, according to the Regulations set out in sec. 11 of the Regulations.
    
  3. The prices of the Services provided by the Service Provider are determined by the Service Provider on Platform and may change from time to time, however, for the purposes of settlements between and the Service Provider, the rates in force at the time the Advertiser places an order for a given Service are considered binding.
    
  4. The remuneration for the performance of the Services available through the relevant functionalities of the Platform is payable to the Service Provider on the basis of a VAT invoice issued by the Service Provider.
    
  5. The Advertiser is required to have sufficient funds in his/her account on the Platform in order to pay for the order before placing the order. Payments for services are made by cash operations on the Advertiser's funds, using the relevant functionality of the Platform.
    
  6. The prices indicated on the Platform are net prices and are subject to increase by Value Added Tax (VAT).
    
  7. The Advertiser authorises the Service Provider to issue and send invoices electronically.
    
  8. The Service Provider is exclusively entitled to receive remuneration, which means in particular that the Advertiser may not make any payments for the Services directly to the Publisher, Journalist or Influencer.
    
  9. The Advertiser is obliged to pay all payments that, according to the law, are due to the creators or the organisations that represent them.
    
  10. The Service Provider is entitled to make price changes, apply periodic promotional campaigns and offer additional discounts for the Services provided.
 13. Responsibility
  1. The Service Provider shall be liable to the Advertiser for any lack of due diligence in connection with the performance of the Services.
    
  2. The Service Provider shall make reasonable efforts to ensure that the Service provided is available at all times, continuously and in full, but does not guarantee and is not responsible for its full availability and reserves the right to change, withdraw, suspend or discontinue any feature or function of the Service to any extent and at any time. The Service Provider informs you that the modification, withdrawal, suspension or interruption of any function or feature of the Service does not require any prior announcement.
    
  3. The above provision of para. 13.2 of the Terms and Conditions shall apply mutatis mutandis to changes in the prices of the Services offered by the Service Provider, as determined by the Platform.
    
  4. The Service Provider shall not be liable for damage caused by incorrect use of the Services, in particular caused by the use by the User or other Users of the Platform or the Services in a manner inconsistent with the provisions of these Regulations.
    
  5. The Service Provider shall not be liable for non-performance or improper performance of the contract concluded for a given Service or for problems in the use of the Platform or the Services if these occur as a result of events which the Service Provider, in the exercise of due diligence, could not have foreseen or prevented, or as a result of fortuitous events or force majeure.
    
  6. In no event shall the Service Provider's liability include liability for the Advertiser's lost profits.
    
  7. The Service Provider's liability for the provision of Services shall be limited to the value of the Service in question, in accordance with the offer on the Platform, with the proviso that the maximum amount of the Service Provider's liability per event shall not exceed the value of EUR 3,000.00.
    
  8. The limitations of the Service Provider's liability referred to in sec. 13.7 of the Terms and Conditions above shall not apply if the damage is caused intentionally by the Service Provider.
    
  9. Apart from cases in which it is expressly indicated that the Service Provider is directly liable to the Advertiser, the responsibility for the performance of the contract concerning a specific Service carried out on behalf of the Service Provider, but for the benefit of the Advertiser, by other Users of the Platform, shall be borne by the Publisher, Journalist or Influencer, respectively, carrying out such service. If such a consequence requires the assignment of any claims against a Publisher, Journalist or Influencer, the Service Provider has the right to make an appropriate assignment of the claim and its rights against these Users concerning the claimed claim to the Advertiser, as a result of which the Advertiser may pursue the claim directly against these Users.
    
  10. The Service Provider is not responsible for the content, factual value, legality and conformity with reality (facts) of articles submitted for publication by Advertisers.
    
  11. The Advertiser may not order, through the Platform, the publication of sponsored articles, guest articles, the creation of Content, the publication of links or the implementation of influencer marketing campaigns to advertise products or services the advertising of which is prohibited by generally applicable legislation or the advertising of which is restricted by applicable legislation, resulting in the illegality of the publication ordered. The reservation indicated in the preceding sentence excludes the use by the Publisher of the Platform and the Services offered by the Service Provider to publish content that promotes products and services whose advertising and promotion is unlawful, such as but not limited to: gambling, alcoholic beverages and tobacco products, psychoactive substances, narcotics, medicines and other pharmaceuticals, services for the disposal, acquisition or mediation of transactions for the disposal or purchase of cells, tissues and organs, medical services, services of lawyers, solicitors, notaries and other professional groups covered by the advertising ban. In the event of a breach by the Advertiser of the provisions of this clause. 13.11 of the Regulations, the provisions of secs. 13.18 and 13.19 of the Regulations shall apply.
    
  12. The Service Provider is not responsible for the results of the Advertiser's use of the Services offered by the Service Provider, which means in particular that the Service Provider does not in any way guarantee the results in the form of an increase in the Advertiser's revenue or guarantee the achievement of any level of turnover related to the Advertiser's use of the Services.
    
  13. The Advertiser shall be liable for all breaches of the Regulations and Regulations and the terms and conditions of contracts concluded on the basis of the Regulations and Regulations, as well as for non-performance or improper performance of the contract concluded on the basis of the Regulations and Regulations.
    
  14. In the event that the performance of the agreement concluded by the Advertiser on the basis of the Regulations and within the framework of the functionality of the Platform requires the provision of any content by the Advertiser, in particular photographs, graphics, verbal or verbal-graphic works, constituting works within the meaning of copyright law and related rights (hereinafter: "works"), the Advertiser shall ensure that, within the above scope:
   • will hold the economic copyright and related rights or appropriate licences to such works;
   • the use of the works for the purpose of performing the contract concluded shall not constitute an infringement of the moral rights of any third party;
   • will have all the necessary permissions for the dissemination of third party images recorded within the works;
   • the use of the works for the performance of the concluded contract will not infringe any industrial property rights of a third party, and in particular will not infringe any trademark protection rights or reputable trademarks;
   • publication of the works will not constitute an act of unfair competition;
   • publication of the works will not infringe the law, good morals, the Regulations of social intercourse or the legitimate interests of third parties.
     
  15. The Advertiser, when submitting a sponsored article or guest article for publication or ordering Content in accordance with Clause. 8 of the Terms and Conditions, it is obliged to ensure that the submitted article or ordered Content and the activities related to the order and publication of the article or specific Content do not constitute a violation of the law, which in particular refers to ensuring that the article or ordered Content complies with the relevant advertising or promotional regulations, taking into account the relevant restrictions on advertising or promotion of specific categories of goods and services.
    
  16. If, as part of the provision of the Services, the Service Provider provides the Advertiser - as an element of the ordered Content - with a photograph or a graphic, such photograph or graphic shall be covered by copyright belonging to the holders of the author's economic rights to such works (in particular sites acting as image banks). In such a case, the Advertiser:
   • shall not acquire any property rights in such photograph or graphic, other than the right to use it for its own purposes in the context of the use of the ordered Content, for the purpose for which it was ordered;
   • is obliged to familiarise himself with the content of the licence granted by the holder of the author's economic rights to such work, as indicated by the Service Provider, and to comply with its terms.
     
  17. If the Service Provider does not indicate otherwise when transferring the photo, it means that the photo or graphic referred to in para. 13.16 of the Terms and Conditions comes from Fotolia by Adobe or another stock photo service used by the Service Provider, and the licence granted is a standard licence. The Advertiser, before using the photo, is obliged to read the content of the licence and other legal requirements indicated on the website https://stock.adobe.com/ (or another website indicated by the Service Provider), and to comply with these requirements under pain of liability for damages.
    
  18. In the event that any civil, enforcement, criminal or administrative proceedings are instituted against connection with the Service Provider's performance of its obligations under concluded contracts, as a result of false or incomplete statements in connection with the Advertiser's violation of the law, or any claims are made against the Service Provider on this account, the Advertiser undertakes to provide the Service Provider, at its expense, with the assistance necessary to dismiss the claims or allegations. In addition, the Advertiser undertakes to compensate the Service Provider for any damage suffered by the Service Provider in connection with proceedings brought against the Service Provider or in connection with claims or allegations made against the Service Provider, i.e. to settle legitimate claims made by third parties (subject to their being awarded by a court of competent jurisdiction by a final judgment), to reimburse the equivalent of any penalties or fines actually paid by the Service Provider, documented penalties or fines imposed on the Service Provider and to cover the costs of legal assistance incurred by the Service Provider.
    
  19. In the case referred to in para. 13.18 above, the Advertiser is obliged to join the case at the first call of the Service Provider, including to take over the correspondence with the entity or third party that has made the claim against the Service Provider. The Advertiser is obliged throughout the course of the case to co-operate with the Service Provider in the event that it is not possible for the Advertiser to take over the claim completely and to keep the Service Provider informed of all stages of the case and its outcome.
    
  20. The Service Provider is not the author of the articles or Content which the Advertiser orders or publishes in the performance of the contract concluded under these Regulations, and therefore the Service Provider ensures that it has acquired the relevant rights or licences on the basis of legal actions taken on the assumption of the conformity of the statements of the parties from whom it has acquired such rights with the actual state of affairs. In the event that such declarations of a party to a contract concluded with the Service Provider prove to be inconsistent with the actual state of affairs, as a result of which the Advertiser does not acquire the rights or licences provided for in the Regulations, the Service Provider, as an intermediary in the performance of individual actions provided for in the Regulations, shall not be liable for the Advertiser's damage, provided that he/she takes all steps to assume all possible claims to which the Service Provider is entitled on this account against persons or entities whose actions, including the submission of unlawful statements to the Service Provider, resulted in damage to the Advertiser. 
    
  21. In the event that the Platform contains any reference to content on other websites, such content should not be regarded as an expression of the Service Provider's position with regard to the matters to which such content refers. The Service Provider is not responsible for such content or for the content of websites to which the Platform links.
    
  22. The Advertiser hereby consents to the Service Provider transferring to third parties the rights or obligations arising from the Terms and Conditions or the contract concluded in the performance of the Terms and Conditions.
 14. Complaints
  1. Complaints about the Service should be made by email, to: slovakia@whitepress.com or by contacting the Advertiser's dedicated account manager on the Platform.
    
  2. The complaint should include at least: the date and time of the event that is the subject of the complaint, the e-mail address of the complainant and a brief description of the objections raised.
    
  3. Complaints will be considered within 14 days of receipt, in order of date of receipt.
   If it is not possible to meet the aforementioned deadline, the Service Provider shall inform the person lodging the complaint, stating the reason for the extension of the deadline, as well as the expected time for responding.
    
  4. The person making the complaint will be informed of the handling of the complaint by e-mail, to the e-mail address provided in the complaint.
 15. Final provisions
  1. In matters not regulated, relevant provisions of law shall apply.
    
  2. Any disputes between the Advertiser and the Service Provider will be resolved amicably and, in the absence of an agreement, will be referred to the court having jurisdiction over the Service Provider's registered office.
    
  3. The Service Provider has the right to amend these Terms and Conditions for valid reasons will be informed of changes to the Terms and Conditions at least 7 days in advance by sending information about the change to his/her e-mail address provided within the Advertiser's account. Information about changes to the Regulations will also be available by logging into the Advertiser's account on the Platform.
    
  4. If the Advertiser who has an account on the Platform does not accept the changes to the Terms and Conditions, then until the date on which the changes come into force, the Advertiser has the right to request the termination of this account and the termination of the cooperation.
    
  5. The declaration referred to in para. 15.4 of the Regulations above should be sent to: slovakia@whitepress.com.
    
  6. The Advertiser declares that he/she has familiarised himself/herself with these Terms and Conditions, the appendices to the Terms and Conditions and the Privacy Policy.
    
  7. The regulations enter into force on 28.09.2023.