ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len: Webová stránka) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je: spoločnosť „WhitePress" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom v Bielsko-Biała at ul. Legionów 26/28, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Bielsko-Biała, 8. ekonomický odbor Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145, a ďalšie spoločnosti skupiny WhitePress Group (ďalej spoločne ako: Správca).
    
  2. Správcu je možné kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: .
    
  3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každú osobu, ktorá navštívi a používa Webovú stránku (ďalej len: Používateľ).
    
  4. Správca informuje, že všetok obsah dostupný na Webovej stránke je chránený zákonom, vrátane autorských práv alebo práv na ochranu obchodných značiek a nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu žiadnym spôsobom použitý pod hrozbou neplatnosti, s výnimkou povoleného osobného použitia diela v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich z autorským právom zo 4. februára 1994.
    
  5. Akékoľvek konanie nad rámec vyššie uvedeného povoleného použitia nie je povolené a môže mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.
    
  6. Správca sa snaží chrániť súkromie Používateľov, najmä uplatňovaním všetkých zákonných opatrení na ochranu údajov Používateľov pred stratou, zničením, sprístupnením, prístupom neoprávnených osôb a zneužitím. Používatelia môžu vhodnými opatreniami tiež prispieť k bezpečnosti svojich údajov, vrátane osobných údajov na internete (napr. častou zmenou prístupového hesla, používaním kombinácií písmen a číslic).
    
  7. Je na každom Používateľovi, aby sa rozhodol, či uplatní svoje práva (viď. časť 5 nižšie) na kontrolu spracovania svojich údajov. Uplatnenie práv, ktoré vedú k tomu, že Správca nemôže spracúvať osobné údaje v rozsahu, ktorý je potrebný na poskytovanie služby zo strany Správcu, sa rovná odhláseniu sa z predmetnej služby.
    
  8. Správca nezodpovedá za praktiky ochrany osobných údajov webových stránok, na ktoré je Používateľ presmerovaný kliknutím na odkazy na Webovej stránke.
    
  9. Správca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov tak, aby boli aktuálne.
    
  10. Ak nesúhlasíte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, prosím nepoužívajte túto Službu.
 2. Spracúvanie osobných údajov, účely spracúvania údajov, právne základy spracúvania údajov
  1. Správca získava osobné údaje Používateľov navštevujúcich Webovú stránku priamo od dotknutých osôb.
    
  2. Osobné údaje sú získavané automatizovanými prostriedkami. Nižšie nájdete kategórie osobných údajov, ktoré Správca spracúva:
    
   Dotknutá osoba Typ osobných údajov Účely spracovania Právny základ spracovania
   Používateľ využívajúci Službu Informácie o návštevnosti internetu Plnenie zákonných povinností Správcu Článok 6(1)(c) GDPR
   Nevyhnutné súbory cookie Prevádzkovanie Služby Článok 6(1)(f) GDPR
   Iné súbory cookie Viď. bod 7 nižšie Článok 6(1)(a) GDPR
   E-mailová adresa (používateľ sa prihlási na odber informačného bulletinu) Zasielanie informačných bulletinov, zasielanie požadovaných obchodných informácií, kontaktovanie na účely priameho marketingu pomocou automatizovaných systémov volania Článok 6(1)(a) GDPR
    
  3. Osobné údaje Používateľov prihlásených na odber Informačného bulletinu dostupného pod záložkou Knowledge Base sú spracúvané za účelom priameho marketingu Správcu a subjektov, ktoré majú záujem o marketing vlastného tovaru alebo služieb – zasielanie komerčných informácií súvisiacich s Webovou stránkou, nového obsahu dostupného prostredníctvom Webovej stránky a obchodných informácií o konferenciách a školeniach súvisiacich so záložkou Knowledge Base Používateľom - základom pre spracovanie je výslovný súhlas Používateľa. Ak Používateľ neudelí súhlas, Správca nebude spracúvať údaje Používateľa na marketingové účely.
    
  4. Služba zasielania informačného bulletinu uvedená v bode 2.3 sa aktivuje prostredníctvom formulára dostupného na Webovej stránke a následne po kliknutí na odkaz zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ uviedol pri prihlásení na odber. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je súhlas Používateľa, pričom Používateľ môže kedykoľvek odvolať predtým udelený súhlas a s okamžitou platnosťou odstúpiť od tejto služby podaním príslušnej žiadosti Správcovi. V každej správe zaslanej Správcom v rámci služby zasielania informačného bulletinu je odkaz umožňujúci ukončenie služby takýmto spôsobom (možnosť odstúpenia/opt-out). Správca potvrdzuje začatie aj ukončenie zasielania informácií príslušnými správami zaslanými na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ uviedol.
    
  5. Používateľ môže podľa svojich preferencií udeliť výslovný súhlas aj so zasielaním obchodných informácií na priamy marketing služieb alebo tovaru ponúkaných Správcom prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, najmä e-mailom, a byť kontaktovaný na účely priameho marketingu prostredníctvom automatizovaných systémov volania.
 3. Prenos osobných údajov a príjemcovia
  1. Pri výkone svojich oprávnených záujmov Správca oznámi nasledujúce kategórie údajov nasledujúcim príjemcom na účely uvedené nižšie:
    
   Dotknutá osoba Príjemcovia údajov Kategória údajov Účel prenosu
   Používateľ využívajúci Službu Poskytovatelia internetových služieb, dátové centrá Informácie o návštevnosti internetu Server hosting, zálohovanie údajov
   Poskytovatelia služieb elektronickej pošty (e-mailu) E-mailová adresa (používateľ sa prihlási na odber informačného bulletinu) Zasielanie informačných bulletinov, zasielanie požadovaných obchodných informácií
   Správne orgány, všeobecné súdy, štátne orgány Informácie a údaje, ktoré je Správca povinný zverejniť zo zákona Plnenie zákonných povinností Správcu
 4. Uchovávanie osobných údajov
  1. Osobné údaje Používateľov budú uchovávané dovtedy, kým Používateľ neuplatní svoje práva vedúce k ukončeniu spracúvania jeho/jej osobných údajov (viď. bod 5 nižšie), neodvolá svoj súhlas so spracúvaním (ak je spracúvanie založené výlučne na súhlase) alebo neodhlási službu zasielania informačného bulletinu pomocou možnosti odhlásenia.
    
  2. V prípade existujúceho alebo potenciálneho právneho sporu medzi Používateľom a Správcom, ako aj v prípade existencie oprávnenej povinnosti Správcu, môže Správca naďalej uchovávať také osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje na ochranu a/alebo výkon svojich práv alebo plnenie svojich povinností.
 5. Práva Používateľov služby
  1. Používateľ má právo získať od Správcu potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ho/jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo na prístup k nim aj k nasledujúcim informáciám:
    
   • účel spracovania;
     
   • kategórie dotknutých osobných údajov;
     
   • informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
     
   • pokiaľ je to možné, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
     
   • informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby a namietať proti spracúvaniu;
     
   • informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
     
   • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania ako je uvedené v článku 22(1) a (4) GDPR a príslušné informácie o spôsoboch takéhoto rozhodovania, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu - v súčasnosti Prevádzkovateľ nevykonáva a neplánuje vykonávať tento typ činnosti.
     
  2. Používateľ má právo požiadať Správcu, aby bezodkladne opravil osobné údaje, ktoré sa ho/jej týkajú a ktoré sú nepresné. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
    
  3. Máte právo požadovať od Správcu okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (ďalej len „právo byť zabudnutý“), pričom Správca je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:
    
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
     
   • dotknutá osoba odvolala súhlas, na ktorom je spracovanie založené v súlade s článkom 6(1)(a) a neexistuje iný právny základ pre spracovanie;
     
   • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21(1) GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa článku 21(2) GDPR;
     
   • osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
     
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Členského štátu, ktorému Správca podlieha;
     
   • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, ako je uvedené v článku 8(1) GDPR.
     
   Správca si vyhradzuje právo odmietnuť vymazanie údajov Používateľa, ak je ich uchovávanie nevyhnutné na účely vybavenia reklamácií alebo ak to vyžadujú platné právne predpisy.
    
  4. Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania v týchto prípadoch:
    
   • Používateľ spochybňuje správnosť osobných údajov - na dobu umožňujúcu Správcovi skontrolovať správnosť údajov;
     
   • Spracúvanie je nezákonné a Používateľ namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
     
   • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale potrebuje ich Používateľ na potvrdenie, uplatnenie alebo obhajobu nároku;
     
   • Používateľ vzniesol námietku voči spracovaniu podľa článku 21(1) GDPR - do doby, než sa zistí, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi v súvislosti s námietkou dotknutej osoby.
     
  5. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok zo strany Prevádzkovateľa, ak:
    
   • sa spracúvanie vykonáva na základe súhlasu podľa článku 6 (1)(a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6(1)(b) GDPR; a
     
   • sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
     
  6. Máte právo požadovať, aby Správca zaslal osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
    
  7. Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu Správcu vrátane profilovania v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.
    
  8. Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193, Varšava.
    
  9. Ak sa osobné údaje Používateľa spracúvajú na základe súhlasu, súhlas Používateľa môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
    
  10. Kontakt so Správcom vo veciach súvisiacich s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a ochranou osobných údajov vrátane výkonu práv Používateľa je možný prostredníctvom nasledujúcich komunikačných kanálov: - e-mailová adresa:

   − poštová adresa: „WhitePress" sp. z o.o. ul. Legionów 26/28, budova G, 43-300 Bielsko - Biała.
 6. Použité analytické nástroje a reklama
  1. Nástroj Google Analytics

   Webová stránka používa Google Analytics, nástroj poskytovaný spoločnosťou Google LLC (ďalej len: Google). Google Analytics používa svoje vlastné súbory cookie na sledovanie interakcií Používateľov s inými webovými stránkami alebo aplikáciami. Údaje zhromaždené službou Google Analytics sa v zásade zhromažďujú anonymne a neumožňujú identifikáciu Používateľov. Údaje zhromaždené službou Google Analytics môžu zahŕňať napríklad: približnú geolokáciu, demografické údaje, informácie o použitom zariadení, systéme, prehliadači, rozlíšení obrazovky, jazykovom nastavení, ISP, type internetového pripojenia, ako aj o správaní Používateľa na webovej stránke.

   Podrobné informácie o údajoch zhromaždených službou Google Analytics sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov služby Google Analytics, ktoré sú k dispozícii na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.
    
  2. Nástroj Google Ads

   Webová stránka používa nástroj Google Ads, čo je reklamný systém, ktorý umožňuje, aby sa k vám reklamné správy dostali prostredníctvom kanálov vlastnených spoločnosťou Google. Google Ads zhromažďuje napríklad nasledujúce typy údajov: dopyty vyhľadávania zadané do internetového vyhľadávača, sledovanie údajov o aktivite Používateľov na iných webových stránkach. Vo všeobecnosti platí, že údaje zhromaždené službou Google Ads vás neidentifikujú jednoznačne.

   Podrobné informácie o nástroji Google Ads sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na: https://policies.google.com/privacy.

   Používateľ sa môže nezávisle odhlásiť zo sledovania prostredníctvom nástroja Google Ads pomocou príslušných nastavení svojho prehliadača. Podrobné informácie o tom, ako sa odhlásiť zo sledovania prostredníctvom nástroja Google Ads, nájdete po kliknutí na tento odkaz: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.
    
  3. Remarketing

   Webová stránka využíva funkciu remarketingu ponúkanú nástrojom Google Analytics v kombinácii s nástrojom Google Ads poskytovaným spoločnosťou Google.

   Remarketing je spôsob vykonávania reklamných aktivít na internete. Reklamné aktivity sú zamerané na ľudí, ktorí navštívili Webovú stránku. Pomocou mechanizmov založených na súboroch cookie sa zisťuje záujem Používateľa o daný produkt alebo službu, na základe čoho je k Používateľovi smerovaná konkrétna marketingová správa. Marketingové správy sa Používateľovi zobrazujú, keď používa vyhľadávač Google, prehliada webové stránky alebo ako súčasť prítomnosti na sociálnych sieťach.

   Používatelia môžu nezávisle deaktivovať možnosť remarketingu na používaných zariadeniach prostredníctvom možnosti deaktivácie dostupnej pod odkazom: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
    
  4. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google

   Podrobné informácie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Google sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/privacy.
    
  5. Facebook Pixel

   Webová stránka používa funkciu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Meta Platforms Inc. Facebook Pixel je krátky kód umiestnený na vašej webovej stránke na meranie účinnosti vašich reklám na základe analýzy vašich činností. Facebook Pixel sa používa na zacielenie reklám na správne publikum, automatickú konfiguráciu marketingových správ a meranie výkonnosti akcidenčných reklám.

   Podrobné informácie o zásadách spracovania a ochrany osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Meta Platforms Inc. sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/policy.php.
 7. Informácie o súboroch cookie
  1. Cookie je textový súbor, ktorý so súhlasom Používateľov ukladá server webovej stránky do počítača alebo mobilného zariadenia Používateľa. Získanie alebo načítanie obsahu takéhoto súboru cookie je možné iba z úrovne príslušného webového servera. Každý súbor cookie je jedinečný pre webový prehliadač Používateľa a obsahuje anonymné informácie, ako je jedinečný identifikátor a názov webovej stránky.
    
  2. Súbory cookie môžu predstavovať aj osobné údaje, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia týchto Zásad ochrany osobných údajov.
    
  3. Správca používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre prevádzku Webovej stránky. Zostávajúce súbory cookie používa Správca na základe súhlasu Používateľov. Nižšie sú uvedené informácie o súboroch cookie používaných na našej Webovej stránke:
    
   Poskytovateľ súborov cookie Účel používania súborov cookie Typ súborov cookie
   WhitePress Zaistiť bezpečnosť a integritu Stránky Nevyhnutné
   (povinné)
   WhitePress Štatistické účely, zobrazovanie používania Webovej stránky Používateľmi, prispôsobenie a optimalizácia Webovej stránky pre potreby Používateľov, vytváranie štatistík o prezeraní podstránok Webovej stránky Nevyhnutné
   (povinné)
   WhitePress Analýza správania Používateľa na Webovej stránke s cieľom prispôsobiť poskytované služby a obsah individuálnym záujmom, požiadavkám a potrebám dotknutého Používateľa Voliteľné
   Google LLC Analýza správania Používateľa na Webovej stránke, reklamné služby, služby súvisiace s remarketingom a meraniami, analytické služby Voliteľné
   Meta Platforms Inc. Reklamné služby, služby súvisiace s remarketingom a meraniami, analytické služby Voliteľné
   HotJar Ltd. Analýza správania Používateľa na Webovej stránke Voliteľné
   HubSpot Inc. analýza správania používateľov na platforme, analytické a meracie služby, marketing, podpora predajných procesov Voliteľné
   LinkedIn Corporation reklamné služby, re-marketing, služby merania a analýzy Voliteľné
    
  4. Subjektmi, ktoré môžu inštalovať a používať súbory cookie v rámci Služby na základe súhlasu Používateľa, sú Správca a:
    
   • Spoločnosť Google LLC, so sídlom v Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov tohto správcu, kliknite tu: https://policies.google.com/privacy;
     
   • Facebook Inc., so sídlom v Menlo Park, Kalifornia, Spojené štáty. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov tohto správcu, kliknite tu: https://www.facebook.com/policy.php;
     
   • HotJar Ltd, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná podľa maltského práva. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov tohto správcu, kliknite tu: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
     
   • HubSpot Inc. so sídlom v Cambridge, Massachusetts, Spojené štáty. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov tohto správcu, kliknite sem: https://legal.hubspot.com/privacy-policy;
     
   • LinkedIn Corporation so sídlom v Mountain View v Kalifornii, Spojené štáty. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov tohto správcu, kliknite sem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
     
  5. Webová stránka používa krátkodobé súbory cookie (session cookies), ktoré sa vymažú, keď prestanete používať Webovú stránku a zatvoríte okno webového prehliadača, ako aj trvalé súbory cookie (persistent cookies), ktoré sa uložia na zariadeniach, prostredníctvom ktorých Webovú stránku používate počas určitého obdobia alebo kým nebudú vymazané.
    
  6. Údaje pochádzajúce zo súborov cookie budú uložené v závislosti od typu súborov cookie: (i) počas používania Webovej stránky (krátkodobé súbory), (ii) kým Používateľ neuplatní svoje práva vedúce k zastaveniu spracúvania jeho osobných údajov (viď. časť 5 vyššie) alebo (iii) kým Používateľ neodvolá svoj súhlas s ich spracovaním.
    
  7. Používateľ môže nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov cookie, špecifikovať podmienky ukladania a prístupu k súborom cookie na zariadení Používateľa. Používateľ môže zmeniť nastavenia uvedené v predchádzajúcej vete prostredníctvom nastavenia svojho internetového prehliadača alebo pomocou konfigurácie služby. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa v nastaveniach webového prehliadača zablokovala automatická manipulácia so súbormi cookie alebo aby Používateľ zakaždým dostal informácie o ich umiestnení na svojom zariadení. Podrobné informácie o možnosti a spôsoboch používania súborov cookie sú dostupné v nastaveniach vášho softvéru (webového prehliadača).
    
  8. Svoj súhlas so spracovaním súborov cookie môžete kedykoľvek spravovať kliknutím tu.
 8. Vylúčenie zodpovednosti
  1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby a spoločnosti, ktorých kontaktné údaje sú uvedené na Webovej stránke.
    
  2. Akékoľvek oznámenia, inzeráty alebo iný podobný obsah umiestnený na Webovej stránke má čisto informatívny charakter, nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka a nezakladá žiadne nároky voči Správcovi.
 9. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky sú účinné od 04.09.2023.