Eksperyment z czasem: Aktualizacja daty publikacji artykułów

Zaktualizowano: 2022-12-22
Eksperyment z czasem: Aktualizacja daty publikacji artykułów
System aktualności Google pozycjonuje strony w wynikach wyszukiwania w zależności od tego, jak istotna jest „świeżość” treści dla danego zapytania. Z pomocą eksperymentu określimy, czy sama zmiana daty w kodzie strony jest wystarczającym wskaźnikiem aktualności dla algorytmu Google.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Spis treści:

W związku z rozbieżnymi opiniami specjalistów na temat aktualności treści jako czynnika rankingowego postanowiliśmy przeprowadzić test badający wpływ „świeżości” treści na pozycjonowanie stron w wynikach wyszukiwania. Pamiętając słowa Johna Muellera,

„Changing publishing dates on web pages will not improve search rankings if no significant changes were made to the content”

„zmiana daty publikacji stron internetowych, nie poprawi rankingów wyszukiwania, jeżeli nie zostały wprowadzone istotne zmiany w publikowanych treściach”

postanowiliśmy sprawdzić, czy algorytm Google bierze pod uwagę realne zmiany w treści, jak twierdzi Mueller, czy sama zmiana daty wystarczy, by podstrona została uznana za zaktualizowaną. W tym celu zrealizowaliśmy eksperyment polegający na aktualizacji daty publikacji artykułów bez wprowadzania innych zmian na testowanych podstronach.

System aktualności Google

Aby lepiej zrozumieć istotę naszego eksperymentu, przybliżmy najpierw, czym jest świeżość wg Google’a. Termin pojawił się na scenie SEO w 2011 r. wraz z Google Freshness Update. Aktualizacja algorytmu wyszukiwarki wprowadziła system aktualności Google, który uczynił czas publikacji czynnikiem rankingowym. Wprowadzona aktualizacja zainicjowała podział zapytań do wyszukiwarki na 3 typy, przez wzgląd na istotność czasu publikacji dla wyszukiwanej frazy. Google wydzieliło kontent trendujący, regularnie występujący oraz podlegający częstym aktualizacjom. Współczynnik świeżości określa istotność zindeksowanych stron dla wprowadzanych zapytań (w stopniu zależnym od typu wyszukiwania) na podstawie daty publikacji oraz aktualizacji treści

Google informuje, że używa więcej niż jednego czynnika do określenia daty publikacji artykułu. Obok danych strukturalnych schema algorytmy mają korzystać z alternatywnych, ale niezdefiniowanych źródeł danych, żeby wyeliminować błędy.

Hipoteza — co zmieni aktualizacja daty publikacji

Podstawową hipotezą eksperymentu jest wzrost liczby kliknięć, wyświetleń oraz współczynnika CTR wynikające pośrednio z poprawionej średniej pozycji w wynikach wyszukiwania i zdobycia nowych fraz kluczowych.  

Założeniem naszego eksperymentu jest to, że istotnym z punktu widzenia algorytmów Google wyznacznikiem aktualności stron jest data podana w kodzie HTML, w elemencie <div> ustanawiającym datę oraz dane ustrukturyzowane w formacie JSON. Wobec tego aktualizacja tej daty powinna być wystarczającą przesłanką dla wyszukiwarki Google, by uznać modyfikowane podstrony za istotne dla zapytania przez wzgląd na „świeżość”. 

Wielu specjalistów związanych z Google wskazuje na to, że algorytmy wyszukiwarki rozpoznają czy data publikacji lub aktualizacji pokrywa się z istotnymi zmianami treści. Oznaczałoby to, że jedynie strony, których content uległ modyfikacjom, mogą się cieszyć wyższymi pozycjami. Nasz eksperyment wykaże, jak jest w rzeczywistości.

Warunki eksperymentalne

Aby wyniki eksperymentu były pozbawione błędu, zdefiniowaliśmy środowisko, w którym będziemy przeprowadzać testy, wolne od czynników zewnętrznych w możliwie maksymalnym stopniu. 

Do eksperymentu wybraliśmy domenę wolną od zakłóceń ruchu (poniżej wykres liniowy Google Search Console: Skuteczność w wynikach wyszukiwania), na której: 

Wykres danych z Google Search Console pokazujący ruch i wyświetlenia strony eksperymentalnej do 100 dni przez rozpoczęciem eksperymentu

 • nie prowadzono działań optymalizacyjnych przynajmniej w okresie 90 dni przed wprowadzeniem testowanych zmian;
 • w czasie trwania eksperymentu (14 dni) na stronie nie wprowadzano zmian (innych niż obiekt eksperymentu), które mogłyby wpływać na pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania;
 • nie są prowadzone kampanie płatne SEM.

Dokonaliśmy selekcji stron, które znalazły się w grupie eksperymentalnej (podstrony, na których wprowadzamy manipulacje eksperymentalne) oraz kontrolnej (podstrony, na których nie wprowadzamy żadnych zmian). 

Do eksperymentu wybraliśmy podstrony:

 • opublikowane najpóźniej 31 grudnia 2021;
 • przynależące do tej samej kategorii podstron: wpis blogowy;
 • generujące ruch organiczny;
 • zaindeksowane przez Google;
 • bez działań on-site lub off-site, które mogłyby wpływać na pozycje w wynikach wyszukiwania.

Następnie dokonaliśmy ich podziału na grupy metodą AB/AB tak, by oba zbiory były zbliżone pod względem:

 • generowanego ruchu organicznego,
 • liczby fraz, na które konkurują w rankingach wyszukiwarek,
 • trudności fraz kluczowych,
 • wolumenu wyszukiwań fraz kluczowych, na które rankują,
 • profilu backlinkowego,
 • pozycji w strukturze strony.

Dzięki tej metodzie wyselekcjonowaliśmy 64 podstrony, które wybraliśmy do udziału w eksperymencie aktualizacji daty publikacji, podzielone na 2 grupy (kontrolną i eksperymentalną) po 32.

W czasie przygotowań oraz trwania testu całkowicie wstrzymaliśmy przechodzenie na wybrane podstrony z wyszukiwarki Google przez nasz zespół. Pozwoliło to na wyeliminowanie możliwości zaburzenia eksperymentu przez nasze wyszukiwania i kliknięcia.

Manipulacja eksperymentalna, czyli co zmieniamy i gdzie

Na wszystkich stronach, które przypisaliśmy do grupy eksperymentalnej, wprowadziliśmy zmianę w kodzie polegającą na aktualizacji daty publikacji artykułów do daty rozpoczęcia eksperymentu - 7 listopada 2022 roku.

Data została zapisana w formacie:

Zrzut ekranu zawierający fragment kodu HTML, określający datę publikacji artykułu na stronie eksperymentalnej

oraz w formacie JSON.

Wycinek kodu JSON danych strukturyzowanych zawierający datę publikacji artykułu na stronie eksperymentalnej

Na stronach nie wprowadzono innych zmian — zarówno w treściach publikacji, jak i w kodzie lub strukturze podstron.

Ponadto wyłączyliśmy strony poddane eksperymentowi z wyświetlania na stronie głównej (jako najnowsze wpisy), aby nie zaburzyć obecnej struktury linków i wyeliminować wpływ dodatkowego linkowania wewnętrznego.

Wyniki eksperymentu — jak aktualizacja dat wpłynęła na parametry stron

Znając warunki eksperymentu i samą jego treść, przejdźmy do omówienia wyników uzyskanych w okresie od 7 do 21 listopada 2022 roku, które porównaliśmy do poprzedniego okresu 14 dni.

Liczba kliknięć w URL wzrosła o 43,8% w grupie eksperymentalnej — z 112 kliknięć w okresie poprzedzającym na 161 w czasie trwania eksperymentu. W grupie kontrolnej zauważyliśmy spadek o 6,1%, z 164 kliknięć w okresie poprzedzającym eksperyment na 154 w czasie trwania testów.

CTR wzrósł w grupie eksperymentalnej o 24,5% z poziomu wskaźnika o wartości 1,91% na 2,38%. W grupie kontrolnej zauważyliśmy spadek wartości współczynnika CTR o 5,0% z 1,82% na 1,73%.

Liczba wyświetleń w grupie eksperymentalnej wzrosła o 15,4%, z poziomu 5 862 wyświetleń przed rozpoczęciem testów do 6 767 w czasie trwania testów. W grupie kontrolnej liczba impresji spadła o 1,2% z 9 012 na 8 905.

Średnia pozycja spadła w grupie eksperymentalnej o 2,0%, natomiast w grupie kontrolnej o 4,2%. Co oznacza że w grupie kontrolnej zanotowaliśmy o 110% większy spadek średniej pozycji w wynikach wyszukiwania.

Liczba fraz, na które pozycjonują się podstrony: wzrosła o 20,3% w grupie eksperymentalnej przy wzroście 0,3% w grupie kontrolnej. W grupie eksperymentalnej liczba zapytań powiększyła się o 82 nowe frazy, z 404 na 486. To oznacza, że przyrost liczby zapytań, na które pozycjonują się podstrony ze zaktualizowaną datą, był większy aż o 6767% niż w grupie kontrolnej.

Weryfikacja hipotezy badawczej 

Przypomnijmy, że postawiona hipoteza zakładała zwiększenie liczby kliknięć, współczynnika CTR oraz liczby wyświetleń. Wszystkie te warunki zostały spełnione.

Natomiast współczynnik średniej pozycji spadł o 2,0%. Czy staje się to podstawą do kwestionowania naszej hipotezy? Absolutnie nie. Jeżeli spojrzymy na grupę kontrolną, zauważymy, że współczynnik średniej pozycji spadł o 4,2% w stosunku do okresu poprzedzającego przeprowadzenie testu. Czyli spadek pozycji było o 110% większy w grupie kontrolnej.

Przyrost liczby zapytań w grupie eksperymentalnej o 20,3% świadczy o pozyskaniu dużej liczby nowych słów kluczowych. Pamiętajmy o tym, że ścieżka pozycjonowania strony na nowe frazy kluczowe zazwyczaj zaczyna się od niskich pozycji w wynikach wyszukiwania. Strony z grupy eksperymentalnej zyskały ponad 80 zapytań, co pośrednio przełożyło się na spadek średniej pozycji w wynikach wyszukiwania o 2,0%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią pozycję fraz, na które pozycjonowały się strony z grupy eksperymentalnej przed wprowadzeniem aktualizacji daty, to możemy zauważyć poprawę pozycji o 12,67%.

Co to oznacza? Algorytm Google prawdopodobnie przydziela pewną wartość „świeżości” wyłącznie na podstawie informacji o dacie zamieszczonej w danych strukturalnych. Ten sygnał może być mocniejszy, w przypadku podstron, których treść także podlegała zmianie, ale modyfikacja jedynie daty publikacji jest wystarczającym sygnałem dla wyszukiwarki Google.

Model statystyczny CausalImpact, a eksperyment aktualizacji daty

Aby potwierdzić, że wzrost ruchu na podstronach eksperymentalnych jest wynikiem wprowadzonych manipulacji eksperymentalnych, odwołaliśmy się do narzędzia udostępnionego przez SearchPilot. Distilled Split Tester wykorzystuje stworzony przez Google model analizy CausalImpact (wpływu przyczynowego), aby określić spodziewany ruch organiczny po wprowadzeniu zmian eksperymentalnych. Narzędzie wykorzystuje skumulowane dane ruchu dla grupy eksperymentalnej oraz kontrolnej z okresu testowania, a także 100 dni poprzedzających rozpoczęcie eksperymentu. Wprowadzone informacje pozwalają na wytyczenie spodziewanego ruchu (w przypadku kiedy nie zostałyby wprowadzone zmiany eksperymentalne) i porównanie ich z aktualnymi osiągami badanych podstron.

W przypadku naszego eksperymentu ruch organiczny w grupie testowej był większy o 183% od spodziewanych wartości — w przypadku gdyby nie wprowadzono zmian eksperymentalnych. Dzięki tej analizie potwierdziliśmy, że wzrost ruchu wynika bezpośrednio z wprowadzonych manipulacji, a nie jest wynikiem tendencji wzrostowej w testowanej domenie.

Na poniższym wykresie liniowym przedstawiliśmy te różnice. Pionowa czarna linia przedstawia początek eksperymentu. Czerwona linia obrazuje rzeczywiste zmiany ruchu na stronie, natomiast niebieska przedstawia prognozowany ruch na podstawie analizy wpływu przyczynowego.Wykres CausalImpact obrazujący dotychcasowy ruch i prognozowany w zestawieniu z realnymi danymi liczby wejść na stronę

Aktualizacja dat artykułów na WhitePress®

Jak bardzo ufamy wynikom naszego eksperymentu? Tak mocno, że wprowadziliśmy aktualizacje dat na stronie whitepress.pl. Wyniki tych zmian okazały się (zgodnie z przewidywaniami) korzystne. Od wprowadzenia aktualizacji:

 • Liczba kliknięć wzrosła o 64,1% na stronach ze zaktualizowaną datą, liczba wyświetleń zwiększyła się o 1758,8% — wg danych Google Search Console. 
 • na podstawie Google Analytics — liczba sesji wzrosła o 58,1%, natomiast liczba użytkowników o 56,4%.

Korzyści płynące z wprowadzenia aktualizacji dat są więc namacalne i pozytywnie wpływają na budowanie pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Eksperyment przeprowadzony przy współpracy z agencją content marketingową Traffic Peaks.
 

 • Autor: Łukasz Piotrowski

  International SEO Specialist

  Związany z branżą SEO od 2017 roku. Szlifował doświadczenie eksperckie współpracując zarówno z dużymi markami przy budowie omnichannelowych kanałów sprzedaży, jak i mniejszymi — przy różnorodnych projektach na rynku polskim i zagranicznym. Prywatnie entuzjasta nowych technologii, sztuk wszelakich i rzeczy nieprzeciętnych.

Wasze komentarze (5)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Julia

  Świetne badanie i wyjątkowo fajnie opisane. Dzięki, będę podsyłać dalej :)
  Zgłoś komentarz

  2022-12-25, 13:04
 • Dawid

  Temat znany od wielu lat, jeszcze mało osób wie jak to wykorzystać i dobrze data ma olbrzymie znaczenie w innych aspektach SEO
  Zgłoś komentarz

  2022-12-23, 11:00
 • Łukasz Piotrowski - redakcja WhitePress

  Dawidzie — Dziękuję, w imieniu zespołu. Aktualizację daty publikacji przeprowadziliśmy jednorazowo na początku eksperymentu.
  Krzysztofie — W eksperymencie piszemy o jednokrotnej aktualizacji dat. Raczej bym traktował wyniki tego eksperymentu jako przypomnienie dla twórców treści, że aktualizacje artykułów należy poprzeć zmodyfikowaniem daty publikacji, ponieważ jest to dla Google cenny indykator zmian na stronie.
  whitepress.pl
  Zgłoś komentarz

  2022-12-22, 15:41
 • Dawid

  Ciekawy test, dobra robota. Mam jedno pytanie, bo nie jest to jednoznacznie powiedziane w artykule: czy od czasu zmiany daty (7 listopada 2022 roku) była ona zmieniana codziennie w każdym artykule czy tylko 1 raz na początku?
  Zgłoś komentarz

  2022-12-22, 12:28
 • Krzysztof

  Z uwagi na moje doświadczenie liczone od 2000 roku z wyszukiwarką Google, uważam eksperyment za przydatny. Pokazuje kolejną metodę oszukiwania wyszukiwarki. Pytanie jest takie, raz się udało, co da zmiana daty 2x, 3x, 10x, bez modyfikacji treści wewnątrz artykułu ? Co jeśli Google zorientuje się że tak się bawimy ? Czy zostanie to zakwalifikowane jak Black Hat SEO ? W eksperymencie udało się jedynie dowieść że to co pracownicy Googla mówią nie zawsze jest prawdą.
  StowarzyszenieSEO.pl
  Zgłoś komentarz

  2022-12-22, 10:56
Polecane artykuły
anchor tekst
Anchor tekst - czym jest i jakie ma znaczenie w strategii SEO?

Anchor tekst, czyli klikalna część linku, to na pozór banalny element, który odgrywa ważną rolę zarówno w nawigacji po sieci, jak i w pozycjonowaniu stron. Dowiedz się, dlaczego kotwice są ważne dla SEO i jak je stosować, aby zbudować naturalny profil linków oraz poprawić widoczność witryny w wyszukiwarce Google na odpowiednie słowa kluczowe. Poznaj rodzaje anchorów, najlepsze praktyki ich używania i przykłady zastosowań!

search generative experience
Search Generative Experience - jak SGE wpłynie na wyniki wyszukiwania?

SGE potrafi generować odpowiedzi bezpośrednio w wynikach wyszukiwania, eliminując potrzebę klikania w linki. Jest to znaczący zwrot w technologii wyszukiwania, skupiający się bardziej na interakcji z wyszukiwarką. 14 maja rewolucja w Google została ogłoszona dla wszystkich użytkowników w USA. Nie znamy jeszcze globalnej daty wdrożenia Search Generative Experience, ale jedno jest pewne: czekają nas znaczące zmiany w SERPach i optymalizacji stron internetowych.