Rozliczenia z Influencerami i Wydawcami, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej

Zaktualizowano: 2017-12-01
Rozliczenia z influencerami i wydawcami w WhitePress
Działalność Influencerów lub Wydawców polegająca na prowadzeniu bloga podlega opodatkowaniu, także jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. W tym artykule przybliżymy możliwe sposoby rozliczania podatku od dochodów osiąganych z prowadzenia bloga. Szczegółowo przedstawimy jedno z najbardziej optymalnych, a zarazem popularnych i względnie bezpiecznych rozwiązań – rozliczanie dochodów z bloga jako dochodów z najmu.
Zacznij publikować już dziś!
Zarejestruj się bezpłatnie

Rozliczenie dochodów z bloga jako dochodów z najmu to obecnie jedna z najczęściej stosowanych i najbezpieczniejszych metod. Zmiany wprowadzane w regulaminie WhitePress® od 1 stycznia 2018 r. mają umożliwić jej stosowanie przez użytkowników serwisu. Opisane rozwiązanie będzie stosowane przez WhitePress® od 2018 r. wobec wszystkich Influencerów i Wydawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.

Najważniejsze zalety rozliczenia dochodów z bloga jako dochodów z najmu przedstawiliśmy na infografice umieszczonej na końcu artykułu. Warto jednak przyjrzeć się najpierw jakie w ogóle możliwości ma bloger nieprowadzący działalności gospodarczej.
 

Problemy w rozliczeniu podatkowym dochodów z bloga

W praktyce po stronie Influencerów lub Wydawców pojawia się pytanie: W jaki sposób rozliczyć podatek od dochodów z prowadzenia bloga/portalu internetowego? Niestety, jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Istnieje kilka możliwości, a wybór właściwej nie jest prosty. Przepisy prawa nie nadążają za rozwojem Internetu, dlatego wątpliwości mają organy podatkowe i sądy administracyjne. W sprawie tej oficjalną opinię – tzw. interpretację ogólną – opublikował Minister Finansów, ale i ona nie rozwiała wszystkich wątpliwości.
 

Sposoby opodatkowania działalności w Internecie:

1. Kwalifikacja przychodów z prowadzenia bloga/portalu internetowego

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dzielą przychody uzyskiwane przez podatników na kilka kategorii (tzw. źródła przychodów). Źródło przychodu decyduje o sposobie opodatkowania i rozliczenia otrzymanego wynagrodzenia. Wynagrodzenia Influencerów lub Wydawców mogą zostać zaliczone przez urzędy skarbowe do następujących źródeł przychodów:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • działalność gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze
 • tzw. inne źródła.

Zaliczenie do konkretnego źródła decyduje o tym jaki podatek należy zapłacić. Krótkie podsumowanie skutków takiego zaliczenia przedstawia tabela poniżej:

Źródło przychodu

Ile wynosi podatek?

Czy można potrącić koszty?

Kto rozlicza podatek?

Składki ZUS

Działalność wykonywana osobiście (bez przeniesienia praw autorskich)

Skala 17% i 32%

Stała kwota 20% przychodu

Płatnik (zleceniodawca) co miesiąc po potrąceniu z wynagrodzenia.

Podatnik rozlicza podatek
w PIT-36 na podstawie informacji
PIT-11 od płatnika.

Tak

Najem

Skala 17% i 32%,

Tak*

Podatnik samodzielnie
co miesiąc.

Nie

Ryczałt 8,5%

Nie

Podatnik samodzielnie
co miesiąc lub kwartalnie.

Nie

Inne źródła

Skala 17% i 32%,

Stała kwota 20% przychodu

Podatnik na koniec roku na podstawie informacji PIT-8C.

Nie

Działalność gospodarcza

Skala 17% lub 32%, lub liniowo 19%

Tak*

Podatnik samodzielnie co miesiąc lub kwartalnie.

Tak**

*Nie każdy wydatek jest kosztem podatkowym. O wątpliwościach w tym zakresie przeczytasz w dalszej części artykułu.
**Jeżeli bloger jest zatrudniony na umowę o pracę, to prowadząc dodatkową działalność gospodarczą nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Składki te są pobierane z wynagrodzenia o pracę.

Najmniej wątpliwości budzi rozliczenie działalności gospodarczej. Influencer lub Wydawca może rozliczać się jako przedsiębiorca, jeżeli prowadzi działalność na większą skalę. Działalność gospodarcza pozwala na potrącenie rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem bloga i odliczenie podatku VAT od otrzymywanych faktur.
 

2. Kiedy najem? Kiedy inne źródła?

Niestety nie jest jasne do którego źródła przychodów zaliczyć przychody Influencera lub Wydawcy, którzy nie są przedsiębiorcami. Dochody osób nie prowadzących działalności gospodarczej mogą być przez urzędy skarbowe traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, przychody z najmu, lub przychody z tzw. innych źródeł. To jak należy je zakwalifikować zależy przede wszystkim od treści i celu umów, na podstawie których bloger otrzymuje wynagrodzenie.

Działalności wykonywana osobiście. Zaliczamy do niej przychody osiągane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Do tej kategorii zaliczamy również przychody z różnorodnych umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Do działalności wykonywanej osobiście kwalifikują się również przychody uzyskiwane dzięki twórczości artystycznej czy literackiej.

Najem. Kolejnym źródłem przychodów są przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, oraz umów o podobnym charakterze. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez pewien czas, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu określony czynsz. W umowie dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

 

Inne źródła przychodów. Jeżeli nie można jednoznaczne zakwalifikować przychodów do żadnego źródła, to przychody te uznawane są za przychód z tzw. innych źródeł.
 

3. Kiedy działalność wykonywana osobiście? Kiedy najem? Kiedy inne źródła?

Umowy zawierane w związku prowadzeniem bloga nie są typowymi umowami zlecenia czy umowami najmu. Sprawiają więc wiele problemów organom podatkowym. Opodatkowanie zależy od tego w jaki sposób podatnik, urząd skarbowy, czy sąd odczytuje umowę zawartą przez blogera oraz od tego co jest jego zdaniem najważniejszą częścią zawartej umowy.

Z reguły przyjmuje się, że najważniejszym elementem świadczenia blogera jest udostępnienie własnych mediów (bloga, strony). Wówczas wynagrodzenie blogera taktowane jest przez urzędy skarbowe jako przychód z najmu (Interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). Takie rozwiązanie potwierdzał w wielu sprawach Naczelny Sąd Administracyjny (Wyroki NSA i WSA dot. charakteru świadczeń blogerów). Przyjmował on, że zasadniczym celem działań blogerów jest oddanie do używania reklamodawcy „bytu wirtualnego” – części powierzchni bloga lub strony internetowej.

Stanowisko NSA potwierdził Minister Finansów. W interpretacji ogólnej z dnia 5 września 2014 r., DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, wskazał on, że osoba uzyskująca wynagrodzenie za umieszczenie na własnej stronie treści reklamowej uzyskuje przychód z umowy podobnej do najmu lub dzierżawy.

Jeżeli blogerzy wykonywali wiele dodatkowych czynności, a ich działania nie zawsze były prowadzone na typowych stronach internetowych, to traktowano ich przychody jako przychody z tzw. innych źródeł. Stanowisko takie aprobowała cześć organów podatkowych, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 9 listopada 2016 r. Takie rozwiązanie było zasadne szczególnie wówczas, gdy treść regulaminów lub umów nie odnosiła się do udostępnienia strony internetowej na określony czas, a bloger wykonywał wiele dodatkowych czynności.

Zdarzały się jednak przypadki, w których organy podatkowe uznawały, że najważniejsze są dodatkowe czynności wykonywane przez blogera. Wtedy urzędy skarbowe traktowały wynagrodzenie blogera jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.
 

Rozliczenie dochodów z najmu

rozliczanie dochodu z bloga jako dochodu z najmu

1. Dlaczego najem?

Wydaje się, że najprostszym i najczęściej akceptowanym przez sądy i urzędy rozwiązaniem jest rozliczenie przychodów blogerów jako przychodów z najmu. Taka procedura daje też praktyczne korzyści:

 • bloger może, po zgłoszeniu do urzędu skarbowego, rozliczać najem według obniżonej ryczałtowej stawki – 8,5%,
 • ryczałtowa stawka może być rozliczana miesięcznie lub kwartalnie,
 • bloger nie musi składać comiesięcznych deklaracji,
 • w razie wątpliwości urzędu skarbowego bloger może powoływać się na interpretację ogólną Ministra Finansów, na którą mogą powoływać się wszyscy podatnicy udostępniający na blogach miejsce reklamowe,
 • bloger może powoływać się również na wyroki NSA, który w wielu różnych sprawach potwierdzał, że bloger powinienem rozliczać swoje dochody jako przychody z najmu.

Bezpieczne stosowanie tego rozwiązania wymaga jednak takiego skonstruowania umowy lub regulaminu, aby nie było wątpliwości, że istotą świadczenia blogera jest udostępnienie powierzchni własnego bloga na pewien określony lub nieokreślony czas.
 

2. Co zmieniamy?

WhitePress® dokona zmiany regulaminu, polegającej na jednoznacznym, niebudzącym wątpliwości opisaniu charakteru umów zawieranych przez Influencerów lub Wydawców z WhitePress®. Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. wskazuje, że kluczowym zadaniem Influencera lub Wydawcy jest udostępnienie swoich mediów internetowych dla treści uzgodnionych z Reklamodawcą.

Nowe zapisy są uzasadnione praktyką. Dla Reklamodawcy kluczowe jest pozyskanie miejsca w mediach Influencera lub Wydawcy. Dodatkowe czynności wykonywane przez Influencera lub Wydawcę, choć ważne, nie są kluczowe dla Reklamodawcy. Istotą jego świadczenia jest oddanie do używania „bytu wirtualnego” (bloga, vloga, profilu w social media np. Instagram, Facebook) dla określonych treści i utrzymanie ich na nim przez określony czas.

Nowe postanowienia regulaminu mają dać Influencerom i Wydawcom możliwość wyjaśnienia urzędowi skarbowemu, że przychody otrzymywane przez Influencera lub Wydawcę powinny być zaliczone do przychodów z tytułu umów podobnych do umowy najmu. Regulamin nie przesądza tego całkowicie. Urząd skarbowy w sprawie każdego podatnika może podjąć własną decyzję.
 

3. Jak rozliczyć najem?

Ustawa o PIT przewiduje dwa sposoby opodatkowania dochodów z najmu. Pierwszą z możliwości jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej ze stawkami 17% i 32%. Druga możliwość to opodatkowanie tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) w wysokości 8,5%. Zasady stosowane przy opodatkowaniu ryczałtem najmu bloga są zasadniczo podobne jak w wypadku najmu lokali.
 

4. Ryczałt. Ważne jest oświadczenie

Rozliczanie ryczałtem, wymaga złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Pod linkiem znaleźć można wzór takiego oświadczenia.

W ciągu roku można stosować tylko jedną formę opodatkowania – albo ryczałt albo skalę. Jeżeli podatnik decyduje się na opodatkowanie ryczałtem, może złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu na kolejny rok podatkowy, nie później niż do dnia 20 stycznia tegoż roku.

Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku, składa oświadczenie o wyborze ryczałtu za ten rok podatkowy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.

Jeśli podatnik rozpoczynający najem pierwszy przychód osiągnął w grudniu, to oświadczenie należy złożyć do końca roku podatkowego.

W przypadku nie złożenia w terminie oświadczenia o wyborze ryczałtu, w ciągu roku należy rozliczać się na zasadach ogólnych 17% lub 32% podatkiem. Oświadczenie o wyborze ryczałtu można złożyć dopiero na kolejny rok podatkowy.
 

5. Zapłata i rozliczenie ryczałtu

W przypadku opodatkowania dochodów z najmu ryczałtem podatnik płaci 8,5% podatek od całego otrzymanego przychodu, bez pomniejszania go o koszty.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania, tj. do dnia 31 stycznia.

Ryczałt można rozliczać również kwartalnie, trzeba jednak spełnić pewne warunki:

 • podatnik, planujący opłacanie ryczałtu co kwartał, jest obowiązany do dnia 20 stycznia zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Tutaj wzór oświadczenia,
 • przychody podatnika nie przekroczyły w poprzednim roku równowartości 25.000 Euro,
 • podatnik rozpoczynający działalność może rozliczać ryczałt kwartalnie dopiero od kolejnego roku.

Podatnik, który spełni te warunki, może wpłacać ryczałt do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku w terminie do 31 stycznia roku kolejnego.

Podatnik składa tylko deklarację roczną. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego, na formularzu PIT-28. Nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych lub kwartalnych.
 

6. Rozliczanie na zasadach ogólnych

W przypadku opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód – czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Organy podatkowe zezwalały niekiedy, by za koszty związane z prowadzeniem bloga uznano wydatki niezbędne do napisania artykułu o danej tematyce, np. na podróż, hotel, usługi gastronomiczne, zakup biletu do kina, teatru, na wystawę, zakup produktu do testów, nauki języków obcych itp. Obecnie większość organów podatkowych twierdzi jednak, że takie wydatki mają charakter osobisty i nie mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Według publikowanych ostatnio interpretacji podatkowych, blogerzy mogą bezpiecznie zaliczać do kosztów uzyskania przychodu tylko wydatki ściśle związane z blogiem, takie jak: koszty rejestracji domeny, opłaty za serwer czy oprogramowanie serwisu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

Ponad

Do

 

85.528 zł

17%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł


Od 1 stycznia 2017 r. kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku w zależności od wysokości podstawy opodatkowania wynosi odpowiednio:

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana
w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

Ponad

Do

 

6.600 zł

1.188 zł

6.600 zł

11.000 zł

1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) ÷ 4.400 zł]

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł]

127.000 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek


Kwota zmniejszająca podatek na etapie obliczania zaliczek na wynosi:

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek

Ponad

Do

 

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

 

brak kwoty zmniejszającej podatek


Podatnik musi płacić miesięczne zaliczki na podatek do 20 dnia każdego miesiąca. Pierwszą zaliczkę należy zapłacić do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu pierwszego przychodu. Nie ma konieczności składania deklaracji miesięcznych.

Dochód z najmu rozliczany na zasadach ogólnych wykazywany jest w zeznaniu PIT-36 – tym samym, w którym rozlicza się pozostałe dochody z pracy i działalności gospodarczej. Dochody wykazujemy w deklaracji rocznej, składanej do dnia 30 kwietnia następnego roku.
 

7. Podstawa wypłaty wynagrodzenia

Podstawę wypłaty przez WhitePress® wynagrodzenia na rzecz nieprowadzących działalności gospodarczej Influencerów lub Wydawców stanowić będzie wystawiany przez nich rachunek, przekazany w formie elektronicznej (PDF). Tutaj do pobrania wzór takiego rachunku.
 

8. Opłacanie ryczałtu

Minister Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 20 czerwca 2017 r. wskazał numery rachunków bankowych właściwych do dokonania płatności. Numer rachunku bankowego właściwego do opłacenia ryczałtu można również znaleźć na stronie internetowej właściwego urzędu skarbowego w zakładce „Organizacja” po wybraniu pozycji „Numery rachunków bankowych”.

Opłacając ryczałt przez Internet należy dokonać płatności na numer rachunku bankowego wskazany w Obwieszczeniu w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych wybierając symbol formularza „PPE”, który odnosi się do zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. W dalszej kolejności należy wybrać czy ryczałt opłacany jest w formie miesięcznej czy kwartalnej, właściwy rok, numer okresu (miesiąca), identyfikator okresu (PPE) oraz kwotę.
 

9. Jeżeli ryczałt, to ewidencja

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu – co do zasady, nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji księgowej.

Podatnicy, którzy wybrali rozliczania ryczałtem są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz prowadzić ewidencję przychodów.

W praktyce Influencer i Wydawca powinni przede wszystkim systematycznie prowadzić ewidencję przychodów. Można ją przygotować na podstawie poniższego wzoru ewidencji. Ewidencja powinna być prowadzona odrębnie za każdy rok podatkowy.
 

10. Zakończenie działalności bloga

Jeżeli Influencer lub Wydawca kończy prowadzenie bloga/portalu internetowego i nie osiąga już przychodu z tego tytułu, to zarówno w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, jak i w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu, nie jest zobowiązany do informowania urzędu skarbowego o zaprzestaniu takiej działalności.

W praktyce jednak niektóre urzędy zalecają podatnikom korzystającym z ryczałtu informowanie urzędu o zaprzestaniu uzyskiwania dochodów z najmu. Przekazanie takiej informacji zagwarantuje, że podatnik nie zostanie wezwany do złożenia zeznania PIT-28 na początku kolejnego roku.
 

Podsumowanie

Trudno bez jakichkolwiek wątpliwości wskazać do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dochody z prowadzenia bloga oraz w jaki sposób rozliczać podatek. Sprawia to problemy również organom podatkowym. Wypowiedzi Ministra Finansów wskazują, że pomimo istniejących wątpliwości, najbardziej wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem jest traktowanie dochodów z prowadzenia bloga jako dochodów z najmu. Poniższa infografika przedstawia główne zalety takiego rozwiązania:

infografika o optymalnej formie rozliczania dochodów z bloga

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. w regulaminie WhitePress® mają na celu wskazanie co jest istotą umów zawieranych przez Whitepress® z Influencerami lub Wydawcami. Treść nowych postanowień regulaminu ma dać możliwość wyjaśnienia urzędowi skarbowemu, że otrzymywane przez Influencera lub Wydawcę przychody należy kwalifikować do przychodów z tytułu umów podobnych do umowy najmu.

Trzeba jednak pamiętać, że kwestia ta może podlegać indywidualnej ocenie pracownika urzędu skarbowego. W razie wątpliwości to od organu podatkowego zależeć będzie czy uzna on takie stanowisko za prawidłowe. Materiały, które przedstawiliśmy powyżej mogą jednak pomóc w wykazaniu, że rozliczenie wynagrodzeń jako wynagrodzeń z najmu jest prawidłowe.
 

Autor:
Rafał Bartosik
radca prawny
Czarnik i Wspólnicy
czarnikwspolnicy.pl

 

Wasze komentarze (86)

Redakcja WhitePress zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu obiektu.

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej whitepress.com i wszystkich jej podstron (dalej: Serwis) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest wspólnie „WhitePress” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Legionów 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 oraz pozostałe spółki z Grupy WhitePress (dalej łącznie: Administrator).

Dokonując zapisu na newsletter wyrażacie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej, dotyczących marketingu bezpośredniego usług i towarów oferowanych przez WhitePress sp. z o.o. oraz jej zaufanych partnerów handlowych, zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych uzasadniony interes Administratora oraz jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania oraz podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu uprawnień, znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.

Czytaj całość
 • Nataloa

  Witam. Nie wiedziałam wcześniej o tym że muszę zglosic się do us, dopiero teraz gdy nie otrzymałam pit11 ? mam dwie małe kwoty z sierpnia i pazdziernika , co mam z nimi zrobic? Czy jeszcze mogę coś zdziałać?
  Zgłoś komentarz

  2021-02-18, 17:38
 • Anna

  @Marcin, to się tylko wydaje takie skomplikowane, spokojnie :)
  Odprowadzasz podatek do 20 dnia następnego miesiąca po zleceniu wypłaty. Czyli: jeśli wypłacisz raz w roku, to tylko raz odprowadzasz podatek. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub chcesz dopytać, nasza księgowość jest do Twojej dyspozycji: ksiegowosc@whitepress.pl :)
  Zgłoś komentarz

  2020-04-29, 14:03
 • Marcin Kamyk

  Nie bardzo rozumiem. Jak raz w roku przeleję pieniądze z Whitepress, to i tak będę musiał co miesiąc do skarbówki przelewać wpłatę zaliczki na podatek? Kiedyś to się lepiej rozliczało. Teraz, dla kogoś, kto nie ma pojęcia o podatkach, jest to jak język chiński. Chcę jednorazowo wypłacić pieniądze z Whitepress. Czy to oznacza, że przez to będę się musiał co miesiąc użerać ze skarbówką? Kompletnie nic nie rozumiem, a ten poradnik jeszcze bardziej mi zamieszał w głowie :(
  marcinkaminski.pl
  Zgłoś komentarz

  2020-04-28, 23:42
 • Justyna

  Dzień dobry,
  chciałabym prosić o poradę. Rozliczam się na podstawie umowy o prace oraz na podstawie przychodu z najmu i dzierżawy. Z najmu i dzierżawy była to kwota 434 zł, czy muszę od tego odprowadzać podatek? Czy mogę go pomniejszyć o kwotę pomniejszającą podatek? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? I czy ten podatek muszę zawrzeć w picie? Jeżeli tak, to gdzie? Czy po prostu muszę wpłacić teraz do Urzędu Skarbowego?
  Również zmieniałam urząd skarbowy, wobec czego podatek muszę wpłacić do tego US do którego byłam przypisana w momencie wypłacania wynagrodzenia za najem czy do tego z którym się rozliczam za dany rok?
  Pozdrawiam serdecznie
  Zgłoś komentarz

  2020-03-23, 08:13
 • Ewa

  Proszę poprawić kwotę podatku z 18 % na 17 %
  ew-gotuje.pl
  Zgłoś komentarz

  2020-03-12, 18:58
 • ksiegowosc

  @Magda odpowiedź została wysłana na maila, prosimy o sprawdzenie skrzynki mailowej.
  Zgłoś komentarz

  2020-02-06, 08:49
 • Magda

  Dobry wieczór,
  prosiłabym o pomoc księgowej. W zeszłym roku zarobiłam niespełna 200 zł. Chciałam to opodatkować podatkiem 18%. Czyli co mam zrobić? Jak wypełnić pit? Co w nim wpisać? Czy powinnam coś wpłacić wcześniej w US (nie zrobiłam tego)? Proszę o pomoc!
  Zgłoś komentarz

  2020-02-05, 21:15
 • Greg5000

  Po 1. Najem + ryczałt to nie jest żadne ułatwienie, a utrudnienie, szczególnie dobie automatycznego generowania PIT przez US. Po 2. Nie trzeba składać żadnego oświadczenia o rozliczaniu najmu ryczałtem. "W przypadku osiągania przychodów, o których mowa wart.6 ust.1a, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego –złożenie zeznania, o którym mowa wart.21 ust.2 pkt2."
  Zgłoś komentarz

  2019-05-06, 21:36
 • -- Zablokowany --

  Komentarz został zablokowany przez redakcję

  2019-05-02, 09:39
 • ksiegowosc

  Patrycja, deklarację PIT należy złożyć również w przypadku, gdy zarobione pieniądze nie przewyższają kwoty wolnej od podatku.
  Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów z najmu w trakcie roku, składa oświadczenie o wyborze ryczałtu za ten rok podatkowy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód.
  Zgłoś komentarz

  2019-02-21, 09:12
 • Patrycja Popławska

  Czy jeśli zarobiona przeze mnie kwota jest wolna od podatku to muszę składać pit? Czy najem muszę zgłosić w momencie wypłaty środków?
  Zgłoś komentarz

  2019-02-20, 10:55
 • ksiegowosc

  Dariusz, jeżeli nie jest Pan rezydentem Polski, należy rozliczyć się w kraju w którym posiada Pan rezydenturę.
  Zgłoś komentarz

  2019-01-24, 10:55
 • Dariusz OSINSKI

  Witam serdecznie
  Mam pytanie z forma rozliczenia taka ze jestem Polakiem ale mieszkam caly czas w Niemczech od 7 lat wiec przebywam wiecej jak 180 dni w PL
  Czyli na logike rozliczam sie z Niemcami ? ,gdzie tez place podatek z moich siwadczen Niemieckich i posiadam numer Nip w Niemczech mimo ze posiadam emeryture Polska i mam Polski Nip a nie jestem rezydentem Polski
  Podrawiam Dariusz O
  Zgłoś komentarz

  2019-01-23, 21:53
 • ksiegowosc

  Ewa H., może Pani wypłacić zarobione pieniądze zlecając wypłatę środków z kasy. Po otrzymaniu przelewu należy odprowadzić do 20 dnia następnego miesiąca zaliczkę do US w wysokości 8,5% (w przypadku wyboru ryczałtu - należy pamiętać o złożeniu oświadczenia o którym mowa w artykule) bądź opodatkować przychód 18% lub 32% podatkiem (w przypadku wyboru zasad ogólnych). Na koniec roku podatkowego należy złożyć PIT-28 (w przypadku ryczałtu) bądź rozliczyć się na PIT-36 (w przypadku zasad ogólnych).
  Zgłoś komentarz

  2018-10-25, 07:57
 • Ewa H.

  Witam serdecznie. Poprzez wykonanie swojej pierwszej kampanii zrobiłam kilkadziesiąt zł. Co mam zrobić, jak to rozliczyć skoro w najbliżej przyszłości nie planuję brać udziału w innych kampaniach?
  Zgłoś komentarz

  2018-10-24, 14:22
 • Szczurek

  Jak się ma rozliczanie najmu za reklamy ryczałtem 8,5% do nowych przepisów związanych z działalnością nierejestrowaną, według których jeżeli w ciągu miesiąca przekroczymy przychód 1050 zł (w 2018) to mamy chyba obowiązek w ciągu 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą? Czy możemy zarabiać w ten sposób co miesiąc np. 3000 zł, nie rejestrować działalności i rozliczać się ryczałtem?
  Zgłoś komentarz

  2018-10-10, 17:34
 • ksiegowosc

  Ewelino, chcąc wypłacić środki generuje Pani rachunek, następnie składa oświadczenie w US, w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym odprowadza zaliczkę do US wynoszącą 8,5% - zaliczkę należy odprowadzić od kwoty, jaka wpłynie na Pani konto bankowe, nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia przychodu. Od 2018 roku nie wysyłamy już deklaracji PIT-8C. Podatnik składa deklarację roczną do 31 stycznia roku następnego, na formularzu PIT-28.
  Zgłoś komentarz

  2018-09-12, 08:26
 • Ewelina

  Chciałbym prosić o wyjaśnienie, czy dobrze rozumuję. Załóżmy, że na koncie Whitepress mam zgromadzone środki w wysokości 500 zł. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Chcąc je wypłacić generuję i odsyłam rachunek z kwotą netto , która się na nim pojawia. Następnie powinnam złożyć oświadczenie do Urzędu Skarbowego o wyborze sposobu opodatkowania i wpłacić do nich te 8 % z 500 zł czy z kwoty brutto jaka widnieje kiedy zleceniodawca opłaca zlecenie na Whitepress? Czy po prostu środki netto są wypłacane mi na konto a ja rozliczam się tylko jak co roku z Pit-u ,a Państwo wysyłacie mi roczne rozliczenie?
  Zgłoś komentarz

  2018-09-11, 15:45
 • hejka

  czy influencer musi placic za korzystanie z tej strony?
  Zgłoś komentarz

  2018-07-30, 14:55
 • ksiegowosc

  Piotrze, jeżeli w danym miesiącu nie osiągasz przychodu, wówczas nie płacisz zaliczek.
  Dochód z najmu możesz rozliczyć zarówno za zasadach ogólnych (od osiągniętego dochodu należy odprowadzić zaliczkę do US w wysokości 18% bądź 32% do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu przychodu) jak i wybierając ryczałt (od osiągniętego przychodu odprowadzić należy zaliczkę w wysokości 8,5% do 20 dnia następnego miesiąca, dodatkowo należy złożyć oświadczenie do US o wyborze ryczałtu).
  W razie wątpliwości, prosimy o kontakt na ksiegowosc@whitepress.pl.
  Zgłoś komentarz

  2018-07-19, 08:29
 • Piotr Nalepa

  Niestety, na podstawie tego tekstu nie bardzo wiem jak rozliczyć mój przypadek. Nie mam stałych zleceń publikacji tekstów na swoim blogu. Do tej pory tylko raz się to wydarzyło. Jak to rozliczyć? Z artykułu zrozumiałem, że ryczałt jest stałym podatkiem płatnym co miesiąc, co w moim przypadku jest to totalnie bezsensowne.
  Proszę o wyjaśnienie, mam tylko jedno zlecenie zrealizowane za pomocą Whitepress i chciałbym to rozliczyć. Raczej nie spodziewam się nowych zleceń w przyszłości.
  Zgłoś komentarz

  2018-07-18, 22:27
 • ksiegowosc

  Anno, zaliczkę należy uregulować samodzielnie.
  Zgłoś komentarz

  2018-06-07, 13:41
 • Anna Molska

  Przyznaję, że niewiele z tego rozumiem. Jak to jest? Jeśli osiągnę przychód i chcę się rozliczać normalnie a nie z ryczałyu to od zarobionej kwoty odprowadzam podatek sama czy robk to WP?
  fascynacjeani.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-06-07, 13:20
 • ksiegowosc

  Patrycja Lewandowska, jeżeli całość Pani dochodów osiągniętych w 2018 roku nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, wówczas nie zapłaci Pani podatku.
  Zgłoś komentarz

  2018-04-06, 10:37
 • Patrycja Lewandowska

  Kilka osób mi napisało, że uczniowie się nie rozliczają a inni natomiast, że i tak trzeba to w końcu jak to jest ?? I na innych platformach nie ma jakoś problemu, dają umowę o dzieło.
  Zgłoś komentarz

  2018-04-06, 09:52
 • ksiegowosc

  Karolina, środki uzyskane z programu partnerskiego może Pani wypłacić poprzez wystawienie rachunku. W dniu otrzymania przelewu z WhitePress powstaje przychód, który należy rozliczyć z US oraz wpłacić podatek zgodnie z opisanymi w artykule zasadami.
  Zgłoś komentarz

  2018-04-06, 09:36
 • Karolina

  A jak wygląda sprawa dochodu uzyskanego z programu partnerskiego? Trzeba iść do urzędu skarbowego i wpłacić podatek? Czy jak to wygląda?
  Zgłoś komentarz

  2018-04-05, 11:15
 • Jacek Wykowski

  Ja nic z tego nie rozumiem. 120 zł do wypłaty i masa papierologii. Konkurencja rozlicza na podstawie umowy o dzieło, podaje się nr rachunku, pieniądze są wypłacane i tyle. Nie rozumiem, po co to takie komplikacje. Jaki ryczałt do 20 dnia? Ile tego ryczałtu? Chyba się stąd wypiszę, bez sensu.
  Zgłoś komentarz

  2018-03-24, 17:40
 • ksiegowosc

  Anna K., zgadza się. Do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu przychodu należy złożyć oświadczenie.
  Zgłoś komentarz

  2018-02-19, 10:54
 • Anna K.

  Czy dobrze rozumiem? Skoro w 2017 r przychody z Whitepress były rozliczane jako przychody z działalności blogowej, a dopiero od 1 stycznia 2018 na skutek zmiany regulaminu mogą być rozliczane jako najem, to osiągając przychód w styczniu (rozumiany jako pierwszy z najmu) mogę do 20 lutego złożyć to oświadczenie?
  Zgłoś komentarz

  2018-02-16, 21:42
 • księgowość

  Robert, myślę że żadnych konsekwencji nie poniesiesz, tylko złóż jak najszybciej oświadczenie do US.
  Zgłoś komentarz

  2018-02-13, 08:19
 • Robert

  Witam. Załóżmy że mam po kilka zleceń na miesiąc średnio 1-3 i nie wypłacam co miesiąc pieniędzy tylko będę trzymać je do końca 2018 roku. Czyli nic nie robię oprócz złożenia tej deklaracji? Jeszcze jej nie złożyłem... zapomniałem. Czy będą jakieś konsekwencje?
  Zgłoś komentarz

  2018-02-12, 18:07
 • katarzyna

  Przydatna garść wiedzy, na pewno się przyda! :)
  licone.eu
  Zgłoś komentarz

  2018-02-08, 16:28
 • ksiegowosc

  Magda, odpowiedź na Twoje pytanie została wysłana na maila.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-24, 08:58
 • Magda

  Szanowni Państwo,
  chciałabym jeszcze podpytać jak wyglądają współprace barterowe - ostatnio mają Pantwo taką opcję. Czy z nich również należy się rozliczać - w jaki sposób?
  Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2018-01-23, 16:05
 • Paweł Strykowski

  Grzegorz - takie mamy przepisy, też płacimy dwa podatki (VAT, PIT), a jako udziałowiec spółki kapitałowej nawet trzy (VAT, CIT, PIT). Jedyne co możesz robić prowadząc działalność gospodarczą to szukać kosztów, które pomniejszą Ci podstawę opodatkowania i pozwolą też odliczyć VAT.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-18, 14:34
 • ksiegowosc

  Grzegorz, odpowiedź na Pana pytanie wysłaliśmy na maila. Prosimy o sprawdzenie skrzynki pocztowej.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-18, 14:25
 • grzegorz szwacinski

  Proszę Was o potwierdzenie, założyłem działalność gospodarczą, nie jestem Vatowcem, na koncie w Whitepress mam 1730 brutto (1410 netto), czyli muszę teraz wystawić Wam fakturę na kwotę 1410 (kwota netto) i z tego zapłacić jeszcze 18% do US w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? czyli moje zarobione pieniądze opodatkuję dwukrotnie?
  kobieco.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-18, 13:58
 • Anna Wojtyna

  Cieszę się, że wszystko wyjasniliście, choć będę musiała wielokrotnie wraca, by ogarnąć temat
  kesycodziennosci.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-18, 12:37
 • księgowość

  Magda, termin jest do 20 stycznia na złożenie oświadczenia.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-17, 08:37
 • Magda

  Rozumiem, a jeżeli wysłałam oświadczenie wczoraj i dzisiaj już doszło. Zdążą to gdzieś wprowadzić czy już za późno?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-16, 16:38
 • księgowość

  Magda, nie koliduje. Rozliczasz dwa osobne PIT-y jeżeli najem chcesz rozliczyć ryczałtem, musisz tylko pamiętać o powiadomieniu Urzędu we właściwym terminie o wyborze takiej formy opodatkowania.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-16, 12:22
 • Magda

  Czy pracując na umowie zlecenie mogę równolegle rozliczać się ryczałtem z tytułu najmu? Jedno nie koliduje z drugim?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-16, 00:01
 • księgowość

  Łukasz, dokładnie tak jest.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-15, 09:56
 • Łukasz

  czyli jest tak, jak napisałem poniżej ?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-13, 15:35
 • księgowość

  Łukasz, w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych zaliczkę wpłaca się dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-12, 15:29
 • Łukasz

  Jeżeli chodzi o rozliczanie na zasadach ogólnych, do wyliczenia zaliczki do US stosujemy wzór : dochód (brutto)*18% - kwota zmniejszająca podatek (556,02 zł ) ? Czyli jeżeli np. dochód (brutto)*18% wyjdzie nam np. 400 zł to znaczy, że nic nie wpłacamy do US ?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-12, 15:12
 • księgowość

  Anna, jeżeli rozliczasz się ryczałtem z dochodów z naszej platformy, to na koniec roku składasz PIT-28 i wraz z mężem PIT-37 lub 36 z uwzględnieniem pozostałych osiągniętych przychodów. W PIT-36 pozycja najem służy do rozliczenia na zasadach ogólnych.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-10, 08:27
 • Anna

  Czy rozliczając się z dochodu na PIT 28 muszę ten dochód później wykazać w PIT 36 wspólnego z mężem rozliczenia w pozycji najem? Czy PIT 28 to rozliczenie roczne z najmu na ryczałcie i nigdzie więcej tego nie ujmuję, a pozycja najem w PIT 36 służy do rozliczania najmu na zasadach ogólnych?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-10, 07:46
 • księgowość

  Magda, bardzo dobrze rozumiesz.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-05, 07:59
 • Magda

  Szanowni Państwo,
  czyli - jeśli dobrze rozumiem - ja rozliczam się co miesiąc ryczałtem z dochodów z Państwa platformy (mąż nic z najmem nie ma wspólnego), a na koniec roku składam PIT-28 i wraz z mężem PIT-37 lub 36 z uwzględnieniem pozostałych osiągniętych przychodów? Czy dobrze wszystko rozumiem?

  Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2018-01-04, 21:02
 • -- Zablokowany --

  Komentarz został zablokowany przez redakcję

  2018-01-04, 17:24
 • księgowość

  Magda, przywileju wspólnego opodatkowania nie tracą małżonkowie, jeżeli osiągają przychody z najmu powierzchni reklamowej opodatkowanych 8,5% ryczałtem; w takim przypadku małżonkowie składają odrębne zeznania podatkowe z najmu prywatnego (pit 28) i wspólne z pozostałych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (pit 37 lub pit 36).
  Zgłoś komentarz

  2018-01-04, 10:28
 • Ania

  Katarzyna Guzdek: po wystawieniu rachunku do 20. dnia kolejnego miesiąca wpłacasz zaliczkę do Urzędu Skarbowego. Na koniec roku składasz deklarację PIT-28. Musisz pilnować tych rachunków na koniec roku do wypełnienia PITu, ale nie martw się, masz je zawsze na swoim koncie WhitePress, z prawej strony w zakładce Kasa sortujesz powiadomienia na Wypłaty i gotowe.
  Jeśli chcesz jeszcze dopytać, zadzwoń proszę do naszej księgowości: +48 33 470 30 40, dziewczyny wytłumaczą Ci wszystko :)
  Zgłoś komentarz

  2018-01-04, 08:55
 • Ania

  Martyna, WhitePress nigdy nie płacił za wykonawców zaliczek na podatek dochodowy, robili to wykonawcy na koniec roku rozliczeniowego. Finansowo nic Wam się nie zmienia :)
  Zgłoś komentarz

  2018-01-04, 08:53
 • Ania

  Sebastian Walczak - jeśli wybierzesz rozliczanie na zasadach ogólnych, to po wystawieniu rachunku powinieneś do 20. dnia następnego miesiąca wpłaci zaliczkę 18% na podatek dochodowy.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-04, 08:51
 • Katarzyna Guzdek

  W takim razie poproszę o jasne wyjaśnienie, w jaki sposób będzie można rozliczyć dochody od Was "na zasadach ogólnych" bez PIT-11 od Was. Przyznaję, że pomimo tylu lat blogowania nigdy nie miałam problemu z rozliczeniem swoich dochodów, a to, co proponujecie, budzi moje wątpliwości.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-04, 08:12
 • Martyna

  Jednym słowem teraz to nie WP, jako zamawiający, ale my, jako wykonawca, będziemy płacić zaliczkę na podatek dochodowy. Warto pamiętać o tym przy wycenie swoich usług...
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 23:06
 • Sebastian Walczak

  Witam, jeżeli nie chcę się bawić w ten najem to w jaki sposób mogę rozliczać się z US, jeżeli nie wyślecie mi już PITA jako dochód z innych źródeł ?

  "W przypadku nie złożenia w terminie oświadczenia o wyborze ryczałtu, w ciągu roku należy rozliczać się na zasadach ogólnych 18% lub 32% podatkiem. Oświadczenie o wyborze ryczałtu można złożyć dopiero na kolejny rok podatkowy."

  Czyli wystarczy, że na koniec roku rozliczę się na zasadach ogólnych płacąc 18% ze wszystkich rachunków ?
  Na czym polega rozliczanie się na zasadach ogólnych ?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 19:49
 • Paweł

  Kasiu, jeżeli będziesz je uznawała za najem powierzchni reklamowe to raczej tak. Ale oczywiście nie musisz wybierać ryczałtu. Może płacić podatek na zasadach ogólnych.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 19:15
 • Paweł

  Adam: zasadniczo rachunek będzie tak samo wystawiany jak wcześniej, będzie on "netto" dla osób które nie są "vatowcem" (jak ktoś nie ma firmy to na pewno nie jest), a podatek od przychodu (dochodowy lub ryczałt) i tak trzeba będzie zapłacić (jeżeli ryczałt to niższy).
  My robimy PIT'y za 2017 rok, czyli osoby, które zarobiły w 2017 dostaną do końca lutego 2018 od nas PIT. W kolejnym roku już nie przygotowujemy tego dokumentu.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 19:11
 • Katarzyna Guzdek

  Szanowni Państwo,
  Przyznaję, że z tego bełkotu księgowego niewiele rozumiem. Mam jednak jedno pytanie - czy przesłanie oświadczenia o rozliczaniu ryczałtem skutkuje tym, że wszystkie swoje blogowe działania (także poza platformą Whitepress) będę musiała rozliczać ryczałtem?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 17:52
 • Adam

  Mam kilka pytań:
  1. Czy teraz wypłacane będą kwoty brutto i sami płacimy podatek czy dalej netto i dodatkowo płacimy podatek?
  2. Za 2017 r. dostaniemy PIT-a a za 2018 r już nie jeśli będziemy płacić ryczałtem?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 16:08
 • Ania

  Marzenko,
  wybraliśmy ten sposób, bo jest uznawany za bezpieczny. Nie musisz składać oświadczenia i możesz się rozliczać po prostu na zasadach ogólnych, ale wydaje mi się, że nie ma sensu płacić 18% podatku, jak można 8,5%. Jedynie co, to trzeba złożyć jeden papierek w urzędzie, ale niewiele tam wypełniania :)
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 15:40
 • Marzenka

  Droga redakcji,
  a nie możecie zostawić nam wyboru w jakiej formie chcemy się rozliczać - dla tych dla których korzystny jest najem wybór takiego rachunku, dla pozostałych stara forma rozliczeń (w moim przypadku łatwiejsza, bardziej zrozumiała, wzbudzająca mniej wątpliwości i w 100% akceptowalna przez US).
  Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 15:22
 • Magda

  W takim razie będę czekać na odpowiedź dot. wspólnego rozliczenia małżonków. Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 14:33
 • Ania

  Anna Czarniecka: tak, jeśli nie złożysz oświadczenia, będziesz się rozliczała na zasadach ogólnych i zapłacisz 18% podatku. Jeśli złożysz oświadczenie o rozliczeniach ryczałtowych i raz w roku wypłacisz rachunek, to zrobisz 1 przelew do Urzędu Skarbowego o wartości 8,5% wystawionego rachunku.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 12:44
 • Anna Czarniecka

  Czy dobrze rozumiem, że jeśli sporadyczny dochód z najmu (1 rachunek w roku) z WhitePress będę rozliczać na zasadach ogólnych, to mogę podatek wpłacić jednorazowo wraz z rocznym rozliczeniem PIT-36 i nie muszę składać do US żadnych oświadczeń?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 12:34
 • Pawel

  Bogusia: rachunek będzie zawierał podatek, z którego Ty zapłacisz 8.5% do US. Przy okazji (raz w roku) złożysz jedno oświadczenie.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 11:55
 • Paweł

  Magda, odpowiedź co do wspólnych rozliczeń będzie do 48h. Co do samych zaliczek to mnożysz przychód za dany miesiąc x 8.5% i masz wynik.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 11:53
 • bogusia

  Nic z tego nie rozumiem. Przy kolejnym zleceniu jaka kwota będzie wystawiona z podatkiem czy bez?
  sekrety-zdrowia.org
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 11:51
 • Magda

  Dzień dobry,
  proszę o dokładniejsze wyjaśnienie. Do tej pory rozliczałam się wspólnie z mężem, z Państwa platformy rocznie nie uzyskiwałam zbyt wysokich dochodów (niższe niż 500 zł), na dodatek każdego miesiąca była to inna kwota. Jak mam teraz się rozliczyć? Jak mam obliczyć zaliczki - kwoty są różne ciężko ustalić roczny zarobek. Czy będę dalej mogła rozliczać się z mężem pod koniec roku (do tej pory robiłam to na pit-36). Przyznam szczerze, że tylko Państwa platforma wprowadziła takie zmiany. Niestety artykuł bardzo mało wyjaśnia sprawę osobą nie związanym z finansami i ta forma wydaje się być korzystna tylko dla osób osiągających z tego tytułu duże dochody. A co z innymi? Co w moim przypadku. Będę wdzięczna za proste wyjaśnienie.
  Pozdrawiam
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 11:26
 • Ania

  Marcin Kamiński,
  spójrz proszę na infografikę :)
  1. Składasz do Urzędu Skarbowego, pod który należysz, deklarację (wzór masz w punkcie 5 powyższego artykułu). Tam nie ma dużo wypełniania, swoje dane, dane US, data, podpis.
  2. Załóżmy, że w lutym zarobisz i wypłacisz środki. Wtedy do 20. dnia następnego miesiąca, czyli tutaj do 20 marca, robisz przelew z zaliczką na podatek do US.
  3. No i na koniec roku rozliczeniowego składasz deklarację roczną.

  To się wydaje skomplikowane, ale wcale nie jest. Jedyne na co ludzie mogą narzekać, to deklaracja do Urzędu Skarbowego, ale to jest jednorazowe działanie. A potem tylko przelewy z zaliczką na podatek gdy wypłacasz środki, nigdzie nie trzeba chodzić :)
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 11:05
 • Ania

  Paweł,
  dobrze rozumiesz, płatność do US robisz tylko w momencie gdy w danym miesiącu uzyskasz zarobek. Nie ma zarobku, nic nie robisz :)
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 10:57
 • Paweł

  Przechodząc na ryczałt comiesięczny, rozumiem, że jeśli w danym miesiącu nie osiągnę żadnego dochodu z WhitePress, wówczas nie odprowadzam w ogóle podatku, bo nie ma od czego? Czy w takiej sytuacji wykonuję jakieś działania wobec Urzędu Skarbowego?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 10:52
 • Marcin Kamiński

  Masakra :) Biurokratyczny "bełkot" jak dla mnie :) Co ma zrobić bloger, który w ogóle nie zna się na finansach i księgowości? Jak to zrozumieć w prostszy sposób? Jakieś dodatkowe papierki trzeba gdzieś z czymś wypełniać? Nic z tego opisu nie zrozumiałem :(
  marcinkaminski.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 10:18
 • dani76

  Czy możecie w jasny sposób opisać dla Nas jak rozliczać się wg zasad najmu 8,5% kwartalnie. Rozumiem że do 20 stycznia mam wysłać wniosek do US. Nie wiem jak mam rozliczyć się co kwartał? Jaki PIT? Jaki przelew?
  mestetyczna.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 10:01
 • Grzegorz

  Dziwne, iż dopiero teraz wprowadzacie zmiany. U mnie to, czyli rozliczenie PIT 36 (dochód z najmu) funkcjonuje od 2014 roku. Wcześniej był PIT 37 dochody inne. Nawet prowadząc małą stronę newsową miasteczka powiatowego działalność ta nie uszła uwadze miejscowego Urzędu Skarbowego. Uwaga pań z tej instytucji skupiła się na popularnym wówczas wśród blogerów systemie Adtaily, który notabene generował grosze. Skończyło się to na kilku wizytach w US, ustnych i pisemnych wyjaśnieniach. W miłej atmosferze ale jednak sprawdzono roczny wyciąg z rachunku bankowego, każdą pozycję po stronie wpływów. Znalazły 100 zł przelewu z Paypal, które miały być rozliczone w następnym roku podatkowym. A że było miło, no cóż, sama naczelniczka wydziału zadzwoniła na początku owego 2014 roku i poinformowała o zmianach w interpretacji przepisów. Morał z tego jest taki, iż w kontaktach z tym urzędem warto być szczerym i nie kombinować, bo dysponują instrumentarium, którym szybko zweryfikują, co rzeczywiście jest prawdą.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-03, 02:08
 • Natalia

  A jak rozliczyć dochody z Adsense? Jest jakaś kwota od której obowiązuje podatek?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 19:48
 • pawel

  Monika: to rozliczenie właśnie jest najwygodniejsze dla osób, które nie mają regularnych przychodów (nie ma tylu obciążeń jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Większa skala działań i aktywne kreowanie kosztów może dopiero przekonywać (według mnie) do założenia działalności gospodarczej. Innych obowiązków niż powyżej wymienione nie ma.

  Aniu - rozumiem, że ma Pani niewypłacone środki za kampanie za 2017 roku. Możemy zrobić wyjątek, jednak z przyczyn czysto ekonomicznych (mniejszy podatek) oraz większego bezpieczeństwa (interpretacja US) opłaca się Pani zinterpretować tą wypłatę jako najem (a wysłane oświadczenie będzie już dotyczyło kolejnych wypłat w tym roku).
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 17:04
 • Monika

  Dzień dobry,
  Rozumiem, że niezależnie od ilości zleceń można rozliczać się ryczałtem? Czy jednak w pewnym momencie i tak powinno się pomyśleć o założeniu działalności? Zarobi z najmu np. mieszkania co miesiąc są jednakowe, a przy tej metodzie rozliczenia może się okazać, że każdy miesiąc będzie inny. Czy na pewno nie będą do tego potrzebne inne deklaracje?
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 15:46
 • Anna

  Witam,
  czy mogę otrzymać na podstawie rachunku wynagrodzenie i PIT, które otrzymałam w grudniu.2017 przed zmianą regulaminu, a którego nie zdążyłam wypłacić?
  Pozdrawiam,
  Anna
  kuchcikgotuje.pl
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 15:35
 • Pawel

  Pani Kamilo, rozumiem, że wypełnienie i wysłanie do US jednego dokumentu decyduje o braku chęci zarabiania. Jakby jednak zmieniła Pani zdanie to redakcja WhitePress odpowie Pani na pytania i pomoże przejść przez ten (jednak niezbyt skomplikowany) proces.
  Proszę zauważyć, że zmiany nie wynikają z naszych potrzeb czy ułatwień, chronią one przede wszystkich influencerów i wydawców przed ewentualnymi roszczeniami ze strony US, a przy okazji zmniejszają obciążenia podatkowe.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 10:40
 • kamila

  Dziękuję za odpowiedź. W takim razie niestety muszę zrezygnować z dalszego udzielania się na platformie, tak jak i kilka moich znajomych.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 09:55
 • Pawel

  Przestajemy prowadzić tą formę rozliczeń jaką prowadziliśmy do 2017 roku (jako przychody z "innych źródeł", głównie ze względu na niejednoznaczne interpretacje prawne), czyli w 2018 roku należy albo założyć działalność, albo rozliczać najem (a w przypadku najmu, ryczałt jest najprostszy).
  Zgłoś komentarz

  2018-01-02, 08:57
 • kamila

  Witam,
  czyli jak mam to teraz rozumieć? Czy tak jak do tej pory można rozliczyć się raz do roku na pit-36 (Państwo wyślą pit-11)? Czy obowiązkiem będzie teraz rozliczać się ryczałtowo?

  Będę wdzięczna za prostą odpowiedź.
  Zgłoś komentarz

  2018-01-01, 21:32
Polecane artykuły