Stav digitálnych agentúr na Slovensku v roku 2022

Aktualizované: 2023-02-06
Stav digitálnych agentúr na Slovensku v roku 2022
Zaujíma vás, aká je aktuálna situácia na trhu s digitálnymi agentúrami? Aká je ich demografia a štruktúra, najčastejšie formy spoluprác, či téma financií? Zistili sme to za vás. V anonymnom prieskume, do ktorého sa zapojilo viac ako 60 slovenských agentúr rôzneho typu, sme v časovom období od 01.09.2021 do 30.05.2022 zozbierali unikátne dáta, ktoré vám odpovedia na všetky vaše otázky. Ponúknu vám ucelený prehľad o tom, aký bol stav digitálnych agentúr na Slovensku v roku 2022 ako aj to, do čoho slovenské agentúry v minulom roku investovali najviac.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Demografia a štruktúra agentúr na Slovensku

V úvodnej fáze prieskumu sme sa pozreli na majiteľov agentúr a ich demografické údaje. Zaujímali nás tiež typy agentúr na Slovensku a ich podiel na trhu, rok založenia, právna forma, veľkosť a organizačná štruktúra. Pozrime sa spolu na výsledky prieskumu! 

Demografia majiteľov agentúr

Z nášho prieskumu vyplýva, že majiteľmi digitálnych agentúr na Slovensku sú prevažne muži (87 %) vo veku medzi 36 a 45 rokov. Zatiaľ sa u nás rozhodlo založiť si vlastnú digitálnu agentúru iba 13 % žien, z čoho vyplýva, že ženské zastúpenie na trhu je približne osminové.

Agentúru si najčastejšie zakladajú muži a ženy stredného veku v spomínanom rozmedzí medzi 36-tym a 45-tym rokom života (51 %), avšak osamostatniť sa v tomto odvetví túži aj čoraz viac mladých ľudí vo veku od 26-35 rokov (39 %). Iba 3 % majiteľov digitálnych agentúr má menej ako 25 rokov, pričom 7 % z nich má nad 45 rokov.

Graf demografia majiteľov agentúr

Typy agentúr na Slovensku a ich podiel na trhu

Keď sme sa pozreli na to, aké typy digitálnych agentúr na Slovensku máme a aký majú podiel na trhu, zistili sme, že až 38 % agentúr poskytuje komplexné služby od PR, cez budovanie značky, copywritingu, až po SEO služby. Pokiaľ tak klient hľadá službu na kľúč, rozhodne si má z čoho vyberať. Nezaostávajú však ani špecializované digitálne agentúry s o niečo presnejším zameraním. V tesnom závese sú totiž agentúry zamerané na výkonnostný marketing (23 %). Stále pomerne široké zastúpenie na trhu majú agentúry sústreďujúce sa na SEO (15 %) a reklamu (10 %). Iba 8 % agentúr sa zameriava vyslovene na content marketing, pričom na Slovensku máme 2 % agentúr zameraných výhradne na tvorbu a budovanie značky.

Typy agentúr a ich podiel na trhu - Slovensko

Počet rokov na trhu

Úspech a postavenie na trhu často, aj keď nie nevyhnutne, záleží od toho, ako dlho daná agentúra na trhu pôsobí. Takmer polovica digitálnych agentúr, ktoré sa zúčastnili nášho prieskumu je na trhu 11 a viac rokov, čo z nich robí etablovaných hráčov a silných partnerov. Medzi ostatnými agentúrami je následne 37.7 % agentúr, ktoré boli založené pred 6 až 10 rokmi. Slovensko tak ponúka možnosť vybrať si na spoluprácu dlhodobo pôsobiace spoločnosti, ktoré dokážu poskytnúť relevantné skúsenosti i potrebné referencie.

Právna forma agentúry

Pokiaľ ide o právnu formu, najviac preferovanou voľbou slovenských digitálnych agentúr je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Vzhľadom na výsledky z predchádzajúcej sekcie, ktorá hovorí, že takmer ¾ spoločností je na trhu už minimálne 6 rokov, tieto výsledky nie sú žiadnym prekvapením. Ostatné agentúry uviedli ako právnu formu akciovú spoločnosť (a.s.) alebo samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO).

Veľkosť agentúr

Veľkosť agentúr nepriamo súvisí s dĺžkou pôsobenia na trhu a právnou formou, ktorú sme u slovenských digitálnych agentúr zistili. Až 49.18 %, tj. 30 agentúr zapojených do prieskumu, zamestnáva medzi 6-20 ľudí. Takmer jedna štvrtina zamestnáva 21-50 ľudí, pričom takmer 12 % spoločností má viac ako 51 zamestnancov.

Organizačná štruktúra

Ďalším bodom, ktorý sme skúmali, je organizačná štruktúra, ktorá sa odvíja od počtu zamestnancov. Vo väčších agentúrach prevláda funkčná/matičná štruktúra, pričom v mnohých menších agentúrach sa skôr stretnete s plochou štruktúrou. Hierarchickú štruktúru má dokopy iba 18 % slovenských digitálnych agentúr.

Organizačná štruktúra agentúr podľa počtu zamestnancov
 

Formy spoluprác u agentúr

V druhej časti prieskumu sme sa zamerali na to, akým spôsobom slovenské digitálne agentúry fungujú. Skúmali sme dva typy spoluprác – agentúra verzus zamestnanci a agentúra verzus freelanceri. Zisťovali sme tiež, ako agentúry získavajú klientov, aký je počet ich zahraničných klientov, ale tiež ako dlho priemerne trvá ich spolupráca s klientom, a či sa zapájajú do tendrov.

Typy spoluprác: agentúra vs. zamestnanci

Podobne ako v iných digitálnych odvetviach, aj tu viac ako 66 % zamestnancov pracuje na živnosť ako SZČO. Iba 31 % zamestnancov je zamestnaných v trvalom pracovnom pomere a 3 % na dohodu o vykonaní práce.

Typy spoluprác: agentúra vs. freelanceri

Celkom zaujímavé výsledky sa naskytli pri otázke, ako často využívajú agentúry služby freelancerov. Do tejto kategórie radíme všetkých externých pracovníkov, ktorí nie sú v agentúre zamestnaní, a to bez ohľadu na druh dodávanej služby. Až 34.4 % digitálnych agentúr využíva služby freelancerov minimálne raz za týždeň, a takmer polovica minimálne raz mesačne. Ostatné agentúry spolupracujú s freelancermi len málo, zhruba raz ročne alebo dokonca vôbec.

Ako často využívajú agentúry služby freelancerov

Ako agentúry získavajú klientov?

Získavanie nových klientov je pomerne citlivá oblasť, pretože každá digitálna agentúra využíva svoje vlastné know-how. Z toho, s čím sa s nami boli slovenské agentúry ochotné podeliť, však jasne vyplýva, že takmer 60 % z nich získava nových klientov primárne na základe odporúčania. Nasleduje kombinácia (alebo iba jeden z kanálov) webových stránok, Google, PPC apod. (14.75 %), priame oslovovanie vo forme telefonátov alebo mailov (11.48 %) a tendre (8 %). Konferencie a školenia uviedla ako zdroj nových klientov iba jediná agentúra.

Počet zahraničných klientov v závislosti od typu agentúry

Slovenské digitálne agentúry vynikajú svojou kvalitou, o čom svedčí aj fakt, že 80 % z nich má zahraničných klientov. Všimli sme si, že všetky mladé agentúry, ktoré sú na trhu 2-5 rokov majú zahraničných klientov viac. S firmami zo zahraničia však spolupracujú aj agentúry, ktoré sú na trhu viac ako 5 rokov (77 %).

Vo všeobecnosti majú slovenské digitálne agentúry z nášho prieskumu 31 a viac slovenských a zahraničných klientov (až 50.82 % z nich), pričom 31.15 % má medzi 11 až 30 klientov, a 18.03 % má menej ako 10 klientov. V tomto prípade je však dôležité zohľadniť aj veľkosť samotnej agentúry a množstvo zamestnancov, nakoľko menším agentúram bude k zisku stačiť menšie množstvo klientov.

Trvanie spolupráce

Všetky agentúry, ktoré odpovedali na naše otázky, si s klientmi udržiavajú dlhodobé vzťahy. Menšina (18 %) si najdlhšie udržala spoluprácu s klientom po dobu 2-5 rokov, pričom u 82 % agentúr najdlhšia spolupráca trvala 6 alebo viac rokov.

Agentúry a tendre

Ako sme uviedli vyššie, pomocou prieskumu sme zistili, že agentúry na Slovensku získavajú klientov aj v rámci tendrov (8 %). Agentúry sa zapájajú do tendrov nasledovne – 21 % agentúr sa zapája pravidelne, 15 % občas, a 36 % sporadicky. Viac ako jedna štvrtina opýtaných agentúr uviedla, že sa nezapája do tendrov vôbec.

Financie v agentúrach

Posledná časť prieskumu bola venovaná financiám. Agentúr sme sa pýtali na ich priemernú maržu za služby, model zúčtovania, zdroj financovania, príjmy, ale tiež do čoho v roku 2021-2022 investovali.

Aká je vaša priemerná marža za služby?

Marža je v biznise citlivá téma, a to sa ukázalo aj v našom prieskume. Až 26 % opýtaných agentúr (16 zo 61) odmietlo na túto otázku odpovedať a uviesť maržu. Priemerná marža slovenských digitálnych agentúr sa však pohybuje medzi 20-50 %. Nižšiu maržu ako 20 % má 18 % opýtaných agentúr, pričom 8 % agentúr uvádza maržu vyššiu ako 50 %.

Agentúry podľa priemernej marže

Aký je váš model zúčtovania?

Každá digitálna agentúra využíva iný model zúčtovania na základe druhu klientov, s ktorými najčastejšie spolupracuje. Na Slovensku si takmer polovica agentúr (49.18 %) účtuje za služby jednotkové ceny a 42.62 % fixnú hodinovú sadzbu. Na základe success fee pracuje iba 8.2 % agentúr.

Zaujímavé je tiež prepojenie medzi výškou marže a modelom zúčtovania, ktorý agentúra využíva. Digitálne agentúry, ktoré uviedli maržu a prevažne si účtujú jednotkové sumy (spolu 22 odpovedí), najčastejšie pracujú s nízkymi maržami pod 20 % (až 41 % z nich). Agentúry využívajúce hodinovú sadzbu (20 odpovedí) sa s priemernou maržou najčastejšie pohybujú v rozmedzí 20-35 % (45 % agentúr) a 35-50 % (35 % agentúr). U oboch typov zúčtovania uviedli priemernú maržu nad 50 % iba 2 agentúry, čo činí 9 % a 10 % z daných vzoriek.

Priemerná marža agentúr podľa modelu zúčtovania

Zdroj financovania agentúr

Takmer všetky slovenské digitálne agentúry (95 %) zúčastnené prieskumu sa spoliehajú na interné zdroje financovania. Zvyšných 5 % agentúr uviedlo kombináciu interných a externých zdrojov (napr. investor).

Príjmy agentúr za posledný rok

Až 81 % agentúr uviedlo, že sa im príjmy za posledných 12 mesiacov zvýšili. Ďalších 11 % agentúr uviedlo, že sa im príjmy nezmenili a u 8 % agentúr sa príjmy dokonca znížili.

Do čoho agentúry investovali v roku 2021-2022?

Nielen pre rozšírenie služieb a pôsobnosti, ale tiež pre získavanie nových klientov, je potrebné, aby spoločnosti neustále investovali do svojho rozvoja. V rokoch 2021-2022 slovenské digitálne agentúry najviac investovali do ľudí (odmeny, noví zamestnanci, školenia zamestnancov), softvérového a hardvérového vybavenia, interného marketingu (branding), či do vlastných projektov. Výrazné zastúpenie v prieskume mali aj investície do e-shopov, obchodu, pracovného prostredia (priestory firmy), akvizícii, či do vytvárania vlastných rezerv.

Záver

Ako môžeme vidieť, slovenský trh má množstvo skvelých digitálnych agentúr, ktoré sa neustále rozrastajú a zlepšujú svoje služby. Mnohé z nich sú otvorené svetu – majú nielen množstvo slovenských, ale aj zahraničných klientov, čo nepriamo svedčí o ich vysokej kvalite. Prieskum ukázal, že väčšinu z nich založili muži v strednom veku. Dobrou správou je, že mnohé agentúry sú sebestačné a snažia sa aktívne investovať do vylepšovania poskytovaných služieb, vzdelania svojich ľudí, ale tiež do zlepšovania pracovného prostredia a vlastných projektov.

Prieskum pripravila a spracovala spoločnosť WhitePress®, text pripravila Ivona Harčárová 

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
  • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články