Vedomostná báza » Blog » SEO

Aktualizácia dátumu publikovania – experiment s algoritmom Google Freshness

Aktualizované: 2023-08-21  
(9 minút čítania)
Aktualizácia dátumu publikovania – experiment s algoritmom Google Freshness
Google Freshness algoritmus hodnotí webové stránky vo výsledkoch vyhľadávania na základe relevantnosti aktuálneho obsahu pre daný dopyt. Pomocou nášho experimentu určíme, či je aktualizácia dátumu v zdrojovom kóde webovej stránky dostatočným indikátorom aktuálnosti Google algoritmu.

Google Freshness algoritmus zoraďuje stránky v SERP podľa toho, aká dôležitá je aktuálnosť obsahu pre daný dopyt. V našom experimente určíme, či samotná zmena dátumu v zdrojovom kóde stránky je dostatočným indikátorom aktuálnosti pre Google algoritmus.

Vzhľadom na rozdielne názory v SEO odvetví na dôležitosť aktuálnosti obsahu, ako jedného z ranking faktorov, sme sa rozhodli otestovať vplyv „aktuálnosti“ obsahu na pozície stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Ako hovoril John Mueller:

Zmena dátumov publikovania na webových stránkach nezlepší ranking vyhľadávania, ak neboli vykonané žiadne významné zmeny v obsahu.“

Preto sme sa rozhodli zistiť, či Google algoritmus ráta len s podstatnými zmenami v obsahu, ako tvrdí Mueller, alebo či by stačila jednoduchá úprava dátumu na to, aby bola podstránka považovaná za aktuálnu a aktualizovanú. Na dosiahnutie tohto cieľa sme uskutočnili malý experiment – ​​v rámci ktorého sme aktualizovali dátumy publikovania článkov bez ďalších zmien na testovaných podstránkach.

Google Freshness algoritmus

Aby ste lepšie porozumeli nášmu experimentu, najprv si vysvetlime, čo znamená podľa Googlu termín ”freshness”. Termín sa objavil prvýkrát v roku 2011, keď bol vydaný Google Freshness Update.

Aktualizácia algoritmu vyhľadávača uviedla čas zverejnenia ako ranking faktor spolu s rozdelením vyhľadávacích dopytov do troch typov podľa relevantnosti času publikovania pre dopytový výraz: 

 • Nedávne udalosti – zvyčajne dopyty súvisiace so správami, ktoré súvisia s aktuálnymi a trendovými témami alebo udalosťami.
 • Pravidelne sa opakujúce udalosti – výročné alebo pravidelne sa opakujúce udalosti – športové výsledky, televízne relácie, voľby, výročné správy.
 • Časté aktualizácie – dopyty, ktoré sa pravidelne aktualizujú, ale nesúvisia s udalosťami alebo trendovými témami. Môžu súvisieť s webovými stránkami s recenziami alebo stránkami produktov.

Tento "freshness" faktor určuje relevantnosť indexovaných stránok pre zadané dopyty (v závislosti od typu vyhľadávania) na základe dátumu zverejnenia a aktualizácií obsahu.

Google informuje, že na určenie dátumu zverejnenia článku používa viacero faktorov. Okrem štrukturálnych dát, využívajú vyhľadávače na elimináciu chýb aj alternatívne, aj keď nedefinované, zdroje údajov. 

Hypotéza – čo zmení aktualizácia dátumu 

Experimentálna hypotéza hovorí, že aktualizácia dátumu publikovania povedie k vyššej priemernej pozícii v SERP (Search Engine Result Page) a získaniu nových kľúčových slov. Okrem toho to nepriamo pozitívne ovplyvní počet kliknutí, zobrazení a CTR metriku (miera prekliknutia).

V našom experimente predpokladáme, že dátum uvedený v HTML kóde v rámci prvku <div> špecifikujúceho dátum zverejnenia a štruktúrované údaje vo formáte JSON sú relevantnými faktormi, ktoré využívajú Google algoritmy na určenie časovej relevantnosti stránky.

Aktualizácia vybraného dátumu by preto mala byť dostatočným signálom pre Google, aby považoval upravené stránky za relevantné pre dopyt vzhľadom na ich „freshness“.

Veľa odborníkov prepojených so spoločnosťou Google naznačuje, že algoritmus vyhľadávacieho nástroja rozpoznáva, či dátum publikovania alebo dátum úpravy obsahu zodpovedá významným zmenám v obsahu. To by znamenalo, že iba stránky s upraveným obsahom môžu získať vyššie pozície vďaka "freshness" faktoru. Náš experiment ďalej ukáže, či je tento predpoklad správny. 

Experimentálne podmienky

Aby sme sa uistili, že výsledky experimentu budú bezchybné, definovali sme prostredie, v ktorom sme mohli vykonávať testy a v ktorom bolo čo najmenej vonkajších faktorov.

Ako experimentálne prostredie sme zvolili doménu bez výrazneho ovplyvnenia návštevnosti (nižšie je čiarový graf z Google Search Console: Efektivita vo výsledkoch vyhľadávania), na ktorej:

Graf Google Search Console

 • najmenej 90 dní pred implementáciou testovanej experimentálnej manipulácie neboli na stránke vykonané žiadne optimalizačné aktivity.
 • počas experimentu (14 dní), neboli na stránke vykonané žiadne iné zmeny, okrem experimentálnej manipulácie, ktoré by mohli ovplyvniť umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania.
 • neboli spustené žiadne kampane s platenou návštevnosťou (SEM).

Ďalej sme v našom experimente rozdelili stránky na experimentálnu skupinu (stránky, na ktorých sme zaviedli experimentálne manipulácie) a kontrolnú skupinu (webové stránky, na ktorých sme nerobili žiadne zmeny).

Pre tento experiment sme vybrali podstránky:

 • publikované najneskôr do 31. decembra 2021;
 • patriace do rovnakej kategórie podstránok: blogové príspevky;
 • generujúce výraznú organickú návštevnosť;
 • indexované spoločnosťou Google;
 • bez vykonania akejkoľvek optimalizácie (on-site alebo off-site).

Podstránky boli rozdelené do dvoch skupín pomocou AB metódy testovania, aby sa zaručilo, že obe sady stránok sú podobné z hľadiska:

 • generovania organickej návštevnosti,
 • počtu kľúčových slov, podľa ktorých sa hodnotia,
 • obtiažnosti kľúčových slov,
 • objemu vyhľadávania pre hodnotené kľúčové slová,
 • backlinkového profilu,
 • umiestnenia v štruktúre stránky.

Na účasť v experimente s aktualizáciou dátumu sme vybrali 64 stránok a rozdelili sme ich do dvoch skupín (kontrolná a experimentálna), každá skupina s 32 podstránkami.

Aby sme zabezepčili, že nedochádza k narušeniu údajov, počas prípravy a trvania testu sme pozastavili navigáciu pre náš tím na vybrané podstránky prostredníctvom Google vyhľadávania. Tým sme eliminovali možnosť rušenia výsledkov experimentu našimi vlastnými vyhľadávaniami a kliknutiami.

Experimentálna manipulácia

Na všetkých stránkach vybraných pre experimentálnu skupinu sme zaviedli zmenu v kóde, ktorá aktualizovala dátum publikovania článkov na dátum začiatku experimentu, 7. novembra 2022.

Dátum bol poskytnutý vo formáte HTML kódu:

HTML kod

a v JSON formáte:

JSON

Počas experimentu sme neurobili žiadne ďalšie zmeny, a to ani v obsahu, kóde, ani v štruktúre stránky.
Okrem toho sme znemožnili zobrazovanie stránok, ktoré boli podrobené experimentu, jednak na domovskej stránke, ale aj najnovšie príspevky. Vďaka nemu zostala štruktúra odkazov nezmenená a nevznikli žiadne ďalšie interné spätné odkazy.

Výsledky experimentu – ako aktualizácia dátumu ovplyvňuje metriky webu

Keď poznáme podmienky experimentu a jeho rozsah, môžeme diskutovať o ich výsledkoch pozorovaných od 7. do 21. novembra 2022 v porovnaní s predchádzajúcim 14-dňovým obdobím.

V experimentálnej skupine sa počet kliknutí zvýšil o 43,8 %. Počet kliknutí na odkazy v SERP sa zvýšil zo 112 v predchádzajúcom období na 161 počas trvania experimentu. V kontrolnej skupine sme zaznamenali pokles o 6,1 %, zo 164 kliknutí v predchádzajúcom období na 154 počas testovania.

 • CTR sa v experimentálnej skupine zvýšilo o 24,5 %, z 1,91 % na 2,38 %. V kontrolnej skupine sme zaznamenali pokles hodnoty CTR o 5 % z 1,82 % na 1,73 %.

Počet zobrazení v experimentálnej skupine sa zvýšil o 15,4 %, z 5 862 pred začiatkom testu na 6 767 počas experimentu. V kontrolnej skupine sa počet zobrazení znížil o 1,2 % z 9 012 na 8 905.

Priemerná pozícia klesla v experimentálnej skupine o 2 %, kým v kontrolnej skupine klesla o 4,2 %. Stručne povedané, priemerná pozícia stránok v kontrolnej skupine sa znížila o 110 %, na rozdiel od skupiny podrobenej experimentu. Je viazaná na 82 nových dopytov získaných pre podstránky zaradené do experimentálnej skupiny. Keďže ranking pre nové dopyty zvyčajne začína na nízkych pozíciách, priemerná pozícia sa znížila aj pre celú skupinu.

Počet dopytov generovaných podstránkami stúpol v experimentálnej skupine o 20,3 %. V kontrolnej skupine táto metrika narástla len o 0,3 %, čo znamená, že manipulácia experimentu mala za následok o 6767 % vyšší nárast počtu dopytov. Experimentálna skupina získala 82 nových kľúčových slov, pričom počet narástol zo 404 na 486.

Overenie výskumnej hypotézy

Navrhovaná hypotéza predpokladala zlepšenie v počte kliknutí, CTR metrike a počte zobrazení. Všetky tieto podmienky boli splnené.

Napriek tomu priemerná pozícia v SERP klesla o 2 %, takže podstránky z experimentálnej skupiny zaberajú nižšie pozície v rebríčkoch Google ako pred zavedením manipulácie. Môže ísť o základ pre spochybnenie našej hypotézy? Rozhodne nie. Pri pohľade na kontrolnú skupinu si všimneme, že priemerná pozícia sa v porovnaní s obdobím pred testom znížila o 4,2 %. Takže pokles pozície bol v skutočnosti o 110 % vyšší v kontrolnej skupine.

20,3 % nárast počtu dopytov v experimentálnej skupine znamená získanie značného počtu nových kľúčových fráz. Pripomeňme si, že cesta k hodnoteniu webu pre nové kľúčové slovo zvyčajne začína na nižších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Stránky z experimentálnej skupiny získali cez 80 dopytov, čo nepriamo viedlo k poklesu priemernej pozície vo výsledkoch vyhľadávania o 2 %. Ak zoberieme do úvahy iba frázy, ktoré stránky z experimentálnej skupiny hodnotili pred aktualizáciou dátumu, môžeme zaznamenať zlepšenie pozície o 12,67 %.

Čo to znamená? Google algoritmus pravdepodobne priraďuje hodnotu „freshness“ výlučne na základe informácií o dátume zahrnutých v štruktúrovaných dátach. Toto označenie môže byť silnejšie pri podstránkach, ktorých obsah bol tiež aktualizovaný. No predsa len úprava dátumu zverejnenia je dostatočným indikátorom aktuálnosti pre Google vyhľadávač.

Štatistický model CausalImpact a experiment s aktualizáciou dátumu

Aby sme potvrdili, že nárast návštevnosti na testovacích podstránkach je výsledkom zavedenia experimentálnych manipulácií, použili sme nástroj od SearchPilot. Tester Distilled Split používa model analýzy kauzálneho vplyvu vytvorený spoločnosťou Google na určenie očakávanej organickej návštevnosti po zavedení experimentálnych úprav.

Nástroj využíval nazhromaždené údaje o návštevnosti pre experimentálnu a kontrolnú skupinu počas testovania a 100 dní pred začiatkom experimentu. Poskytnuté údaje umožňujú načrtnúť predpokladanú návštevnosť (v prípade, že neboli zavedené žiadne experimentálne zmeny) a porovnať ju s aktuálnou výkonnosťou testovaných podstránok.

 • V prípade nášho experimentu bola organická návštevnosť v testovacej skupine o 183 % vyššia ako očakávané hodnoty – ak neboli vykonané žiadne experimentálne zmeny. Táto analýza potvrdila, že nárast návštevnosti je priamo výsledkom zavedených zmien, a nie rastúcim trendom pri testovanej doméne.

V lineárnom grafe nižšie uvádzame tieto rozdiely. Vertikálna čierna čiara predstavuje začiatok experimentu. Červená čiara znázorňuje skutočné zmeny v návštevnosti na stránke, zatiaľ čo modrá čiara predstavuje prognózovanú návštevnosť na základe analýzy kauzálneho vplyvu.

Google Search Console graf

Aktualizácia dátumu na WhitePress®

Sú podľa nás výsledky experimentu vhodné do praxe? Podľa nášho názoru sú výsledky experimentu dostatočne presvedčivé na to, aby sme tieto aktualizácie dátumov použili aj na našej stránke: whitepress.sk.

Výsledky uplatnenia týchto zmien boli podľa očakávania priaznivé:

 • Počet kliknutí používateľov na stránky s upraveným dátumom vzrástol o 64,1 %. Počet zobrazení vzrástol o 1758,8 % – podľa údajov Google Search Console.
 • Podľa reportov Google Analytics sa počet relácií zvýšil o 58,1 % a počet používateľov sa zvýšil o 56,4 %.

Preto si myslíme, že výhody zavedenia aktualizácií dátumov sú reálne a majú naozaj pozitívny vplyv na proces hodnotenia webových stránok vo výsledkoch Google vyhľadávania.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť komentáre, ktoré nie sú v súlade s Obchodnými podmienkami pre zverejňovanie komentárov, alebo ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
Článok ešte nebol komentovaný.

Odporúčané články