Surfer SEO Serp Analyzer - nástroj, ktorý by ste mali poznať

Aktualizované: 2021-03-31
Surfer SEO Serp Analyzer
Surfer SEO umožňuje vykonávanie SEO a SEM aktivít pomocou podrobných údajov (SEO založené na dátach). Pomáha optimalizovať webovú stránku poskytovaním rozsiahlej analýzy hodnotiacich faktorov. Umožňuje tiež vykonať analýzu konkurencie a vytvoriť link-buildingovú stratégiu a marketingový obsah.
Vyskúšajte našu platformu. Pôsobíme medzinárodne.
Zaregistrovať sa zadarmo

Obsah

Surfer poskytuje tri nástroje rôznej použiteľnosti. Serp Analyzer sa používa na hĺbkovú analýzu top 50 výsledkov vyhľadávania pre analyzovanú frázu. Content Editor nám pomôže vytvoriť obsah optimalizovaný pre vyhľadávače, ktorý bude mať šancu umiestniť sa vysoko pre vybrané kľúčové slová. Keyword Research nám na druhej strane poskytuje podporu pri analýze kľúčových slov.

Základné schopnosti Surfera:

 • Analýza hodnotiacich faktorov pre mobilné a desktopové verzie;
 • Prieskum mnohých svetových trhov, vrátane prieskumov na miestnej/lokálnej úrovni;
 • Pomoc so štruktúrovaním obsahu;
 • Podpora pre linkbuilding;
 • Vytváranie pokynov pre copywriterov;
 • Prieskum kľúčových slov.

Tento článok sa zameria na praktické využitie nástroja Serp Analyzer. Je k dispozícii iba v anglickej jazykovej verzii, preto podrobne rozoberieme jeho rôzne funkcie, aby sme takto uľahčili používanie Surfera.

Čo znamená data driven?

Data driven je pojem prevzatý z anglického jazyka a doslovne znamená „riadené dátami“. Sú to všetky činnosti vykonávané s využitím tzv. “tvrdých údajov“. Nie je možné, aby ste sa tu riadili citom alebo intuíciou. Čoraz viac ľudí hovorí o marketingu založenom na dátach alebo organizácii založenej na dátach. Tvorcovia Surferu sa zamerali na SEO založené na dátach, ktoré poskytuje celý rad údajov na plánovanie efektívnych opatrení pre zvýšenie viditeľnosti v organických výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google (SERP).

Analýza dát v Surferi - kde začať

Surfer Serp Analyzer - hlavné rozhranie.

Predtým, ako začnete s nástrojom pracovať, mali by ste si stanoviť cieľ aktivít. Môžete sa napríklad zamerať na analýzu existujúcej podstránky z hľadiska požadovaného kľúčového slova alebo frázy a plánovanie činností na zvýšenie jej viditeľnosti v SERP.

Pre začiatok by ste si mali nakonfigurovať report. Po skontrolovaní informácií v službe Google Search Console o zdroji, z ktorého sa k vám používatelia dostávajú, sa rozhodnete, na aký typ údajov sa zamerať - či už pre mobil (mobilné zariadenia) alebo pre desktop (stolové zariadenia). Aj keď návštevnosť prichádza hlavne z jedného zdroja, stojí za to stráviť aspoň niekoľko minút a urobiť hoci len rýchlu komparatívnu analýzu.

Pred vytvorením prvého reportu takisto vyberiete trh alebo oblasť, ktorú chcete preskúmať. Máte tu príležitosť získať informácie o mnohých krajinách po celom svete. Pre vybrané trhy sú tu dokonca regióny alebo mestá. Napríklad, je možné zúžiť výsledky pre 21 miest v Poľsku, čo umožňuje zacieliť lokálne údaje. V prípade takýchto dopytov môžete skontrolovať výsledky výrazu „the best coffee grinders“ s údajmi len pre vybrané mesto.

Surfer Serp Analyzer - príprava dopytu pre výraz „the best coffee grinders“ podľa celonárodných údajov.

NLP tu znamená (v širšom zmysle) prirodzený jazyk pre analýzu spávania sa používateľov. Táto funkcia nie je k dispozícii pre Slovensko.

Výberom možnosti Screenshot pridáte do vygenerovanej analýzy grafiku, ktorá vám ukáže, ako vidí Google skúmanú webovú stránku.

Po výbere možností, ktoré nás zaujímajú, sa kliknutím na možnosť Create a query vygenerujú požadované údaje a váš denný limit pre dopyt sa zníži o jeden bod.

Ako funguje Surfer Serp Analyzer?

Nástroj analyzuje prvých 50 výsledkov vyhľadávania v Google pre vybrané kľúčové slová. Hodnotené stránky sú preskúmané z hľadiska obsahu, ako aj ďalších faktorov dôležitých pre Google. V rámci každého elementu sú uvedené korelácie, t. j. vplyv na hodnotenie stránok v SERP. Stručne povedané, toto je report, ktorý vám povie, čo môže byť pre konkrétne kľúčové slovo hodnotné, a to vzhľadom na hodnotiace faktory Googlu pre daný dopyt, lokalitu a špecifické potreby používateľov.

Vytvorenie štruktúry pre dobrý obsah spočíva v analýze čo najväčšieho počtu faktorov a ich zosúladení s vysoko umiestnenou konkurenciou. Keď budete brať do úvahy kľúčové slová (ale aj iné faktory), ktoré sa nachádzajú v obsahu väčšiny top 10 hodnotených webov, môžete zlepšiť viditeľnosť svojich stránok.

Celá analýza je založená na predpoklade, že výsledky v top 10 sú považované za vysoko kvalitné, čo Google algoritmus považuje v konkrétnom dopyte pre používateľa za to najhodnotnejšie. Cieľom teda nie je len zosúladiť sa alebo “spárovať“ s algoritmom, ale aj reagovať na potreby používateľa. Akonáhle nastavíte podobné koeficienty pre svoj obsah, stanete sa podobnými svojej konkurencii a informujete Google, že váš web je rovnako hodnotný.

Príliš vysoký, ale aj príliš nízky koeficient môže mať negatívny vplyv na skúmanú webovú stránku. Napríklad, nízka saturácia kľúčových slov spôsobí, že webu bude chýbať aktuálnosť a relevantnosť podľa frázy, zatiaľ čo príliš vysokú saturáciu môže algoritmus považovať za pokus o manipuláciu s hodnotením Google (spam).

Surfer - koeficient z časti Body - Exact keyword density (Presná hustota kľúčových slov) pre frázu „the best coffee grindersa“. Hustotu 0,013 možno považovať za neprirodzenú, pretože stránky s vyšším umiestnením/hodnotením majú tento koeficient na úrovni nižšej ako 0,004.

Surfer priraďuje hodnotiace faktory segmentom a rozdeľuje ich do logických kategórií. Pre každú z nich je uvedený korelačný koeficient (graf pripomínajúci ikonu pokrytia na mobilných telefónoch), ktorý nás informuje o vplyve daného faktora na výsledky organického vyhľadávania pre skúmanú frázu. Pohybom kurzora nad jeho ikonou skontrolujete presné percento korelácie. Mení sa to v závislosti od rozsahu údajov, ktoré momentálne analyzujeme (napr. pri zapnutí alebo vypnutí zobrazenia jednotlivých URL adries).

Korelačné koeficienty výrazu „the best coffee grinders“ pre faktory z časti Body.

Korelačný koeficient vygenerovaný pre každý faktor sa získa vo forme prehľadného grafu na pravej strane obrazovky. Mení sa, rovnako ako v prípade korelačného koeficientu, v závislosti od rozsahu údajov, ktoré skúmame. Počas analýzy stojí za to zúžiť report na stránky, ktorým reálne konkurujete, aby ste mohli skontrolovať, aká je skutočná korelácia.

Korelačné koeficienty frázy „the best coffee grinders“ pre prvky zo sekcie Body - Partial keywords density, Characters a Partial keywords (Čiastočná hustota kľúčových slov, Znaky a Čiastočné kľúčové slová).

Pri analýze priemerných údajov stojí za to vylúčiť z prehľadu tie stránky, ktoré majú skúmaný faktor na mimoriadne vysokej úrovni vo vzťahu k iným stránkam na podobných pozíciách. Môžu zbytočne navýšiť hodnotu koeficientu a skresliť jeho priemer (údaje potom nebudú spoľahlivé).

Tri domény významne zvyšujú priemerný počet znakov v sekcii Body, pre výsledky v rozmedzí 11-22.

Priemerný korelačný koeficient pre top 50 výsledkov pre frázu „the best coffee grinders“

Koreláciu môžu narušiť aj webové stránky, ktoré nie sú vašimi priamymi konkurentmi. Pri vykonávaní analýzy je preto dôležité pamätať nielen na web, ktorý je predmetom skúmania, ale aj na jeho okolie. V takomto prípade označte na grafe vhodné rozpätie výsledkov vyhľadávania, ktoré chcete analyzovať (napr. od top 20 do top 50). Zúženie údajov je možné aj na úrovni jednotlivých domén - môžete vypnúť zobrazenie tých, ktorým nechcete konkurovať. Máme na mysli stránky, ktoré sa tematicky/obsahovo výrazne líšia od vašich stránok, nadhodnocujú priemer a nie sú vašimi priamymi konkurentmi.

Obzvlášť užitočnou funkciou je možnosť priameho porovnania koeficientov pre váš web s jedným alebo viacerými konkurenčnými webmi.

Surfer - Compare your website to competitors (Porovnať váš web s konkurenciou) - funkcia, ktorá umožňuje analýzu domény, ktorá nerankuje pre skúmané kľúčové slovo.

Aké údaje (hodnotiace faktory) vám poskytne Surfer Search Analyzer?

Nástroj skúma faktory organických výsledkov vyhľadávania. Reporty pre Google Ads nie sú dostupné. Analýza by mala byť vykonaná komplexne - pozícia zvyčajne nezávisí iba od hodnoty jedného faktora, je potrebné zohľadniť všetky dostupné faktory. Získané údaje sú iba indikáciou pre ďalšiu analýzu situácie a prijatie vhodných opatrení a pomáhajú porovnávať web s priamymi konkurentmi.

Surfer Search Analyzer rozdeľuje skúmané faktory do 5 sekcií: Search Visibility, Backlinks, Structure, Quality a Media (Viditeľnosť vo vyhľadávaní, Spätné odkazy, Štruktúra, Kvalita a Médiá). Prístup k jednotlivým faktorom získavame po rozšírení vybranej sekcie.

Search Visibility - testovanie viditeľnosti vo vyhľadávaní

Segment SEARCH VISIBILITY - viditeľnosť v organických výsledkoch vyhľadávania Google. Surfer nám poskytuje údaje tak pre celú doménu (for domain), ako aj pre URL adresu (for URL). Pre každú z nich môžete skontrolovať Number of ranked keywords (Počet rankujúcich kľúčových slov) - počet fráz, pre ktoré rankuje, a estimated traffic (Odhadovaná návštevnosť), tj. odhadovaná návštevnosť skúmanej domény (vypočítaná na základe počtu, typu a pozície fráz pre ktoré doména alebo URL rankuje).

Na grafe môžete vidieť počet fráz, podľa ktorých je skúmaná webová stránka a jej konkurencia viditeľná v top 100 výsledkoch vyhľadávacieho nástroja, a objem návštevnosti odhadovaný na základe atraktivity frázy a pozície, na ktorej je stránka umiestnená/rankuje.

Pre doménu - údaje pre celú doménu.

Môžete použiť faktory estimated traffic (odhadovaná návštevnosť) a number of ranked keywords (počet vysoko umiestnených, teda rankujúcich kľúčových slov), aby ste skontrolovali, ako vysoko sú umiestnené „silné“ stránky podľa skúmanej frázy. Ak v SERP nájdeme iba stránky s vysokou návštevnosťou a vysokou viditeľnosťou, je to pre nás informácia, že bude veľmi ťažké alebo dokonca nemožné získať vysokú pozíciu so stránkou, ktorá má nižšiu dôveryhodnosť. Prítomnosť stránok porovnateľnej dôveryhodnosti je signálom, že existuje šanca na vyššie umiestnenie v organických výsledkoch vyhľadávania.

Pre URL - údaje pre rankujúcu URL adresu.

V tomto prípade number of ranked keywords (počet rankujúcich kľúčových slov) označuje počet kľúčových slov, pod ktorými je vo výsledkoch vyhľadávania podstránka viditeľná. Estimated traffic (Odhadovaná návštevnosť) je miera návštevnosti generovanej zadaným záznamom/položkou. Pri nízkej odhadovanej návštevnosti pre frázu s nízkou konverziou (teda takou, ktorá sa nepremieta do predaja) sa môže vytváranie veľmi rozsiahleho obsahu ukázať ako neekonomické.

Backlinks - analýza odkazov

Segment BACKLINKS vám umožňuje preskúmať vplyv odkazov prichádzajúcich na doménu alebo rankujúcu podstránku a na jej pozíciu v organických výsledkoch vyhľadávania Google. Mali by ste pamätať na to, že pozícia webovej stránky závisí nielen od jej obsahu, ale aj od prichádzajúcich odkazov a správania používateľov na webovej stránke (koeficienty správania). Surfer umožňuje základnú analýzu spätných odkazov pre analyzovanú URL a doménu.

Rovnako ako v prípade Search visibility (Viditeľnosti vo vyhľadávaní) kontrolujeme koeficienty pre hlavnú doménu (for domain) ako aj adresu skúmanej podstránky (for URL). Referring domains (Odkazujúce domény) znamená počet odkazujúcich domén, Referring URLs (Odkazujúce URL adresy) znamená celkový počet všetkých prichádzajúcich odkazov.

Surfer - koeficienty zo sekcie Backlinks Referring domains a Referring URLs pre hlavnú doménu - fráza „the best coffee grinders“. Počet odkazov vedúcich na doménu má jednoznačný vplyv na pozície tejto frázy, ale nie je najdôležitejším faktorom. Ideálnym príkladom je Wikipedia, ktorá sa aj napriek značnej dôveryhodnosti (počet odkazov výrazne prevyšuje konkurenciu) nachádza až na 32. pozícii.

Structure - údaje týkajúce sa štruktúry rankujúcich stránok

Ďalším segmentom nástroja Surfer Search Analyzer je STRUCTURE - koeficienty týkajúce sa štruktúry (konštrukciu/stavbu) študovanej podstránky, rozdelené do niekoľkých kategórií. Pri niektorých koeficientoch z tejto časti budeme skúmať podobné prvky, takže o nich budeme diskutovať spoločne.

Body - ako naznačuje názov, nájdeme tu prvky analyzovanej podstránky, ktoré sa nachádzajú v sekcii Body. Toto je základná časť, z ktorej začínate svoju prácu, ale určite by ste tu nemali prestať. Je tiež potrebné zamerať sa na analýzu štatistík nadpisov a odsekov, ako aj faktorov týkajúcich sa rýchlosti načítania stránky.

Title – analýza tagu meta title. Názov podstránky je jedným z najdôležitejších prvkov na webe, ktorý ovplyvňuje umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Tu sú obzvlášť dôležité prvky, ako napríklad výskyt fráz s presnou alebo približnou zhodou.

Strong, b - nejde o nič iné ako obsah v „bolde“, teda tučnom písme v štruktúre webu. Príliš veľa tučného písma v exact alebo partial words (slovách s presnou alebo čiastočnou zhodou) môže znamenať pokus o manipuláciu s hodnotením. Stojí za to porovnať obsah konkurencie na to, aby sme našli zlatú strednú cestu.

Paragraphs - tu nájdete štatistiky odsekov, na ktoré je obsah rozdelený. Aj keď sa tento koeficient môže javiť ako triviálny, nájdete tu veľa o štruktúre obsahu vypracovaného konkurenciou. Správna štruktúra odsekov má určite vplyv na čitateľnosť textu pre používateľov (používateľská prívetivosť).

Meta description – jeden z meta tagov umiestnených v zdrojovom kóde webovej stránky. Momentálne sa mu nepripisuje žiadny vplyv na umiestnenie webu v SERP, ale môže mať určitý vplyv na CTR. Dobre navrhnutý má väčšiu šancu povzbudiť používateľa k návšteve vášho webu.

Img alt – štatistika týkajúca sa použitia značky alt v grafike záznamu. Pridanie fráz do opisu obrázkov s presnou a približnou zhodou môže zvýšiť aktuálnosť vášho webu a ovplyvniť zobrazenie obrázkov v Google Grafika.

Headings – analýza rankujúcich podstránok na základe štruktúry a zloženia nadpisov v obsahu. Prítomnosť kľúčového slova v nadpise H1 je ďalším prvkom popri názve, ktorý nemôžete vynechať. Dôležité sú aj nadpisy nižšieho rádu, ako napríklad H2 a nižšie. Nadpisy nielenže rozdeľujú obsah, čo umožňuje používateľovi rýchle „zoskenovanie“ článku, ale majú tiež významný vplyv na aktuálnosť podstránky a jej umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Kliknutím na ikonu „A“ vedľa každej URL adresy v záložke Search results (Výsledky vyhľadávania) môžete zistiť, aké nadpisy používajú vaši konkurenti.

Above the fold - údaje týkajúce sa obsahu zobrazeného v prvom zobrazení stránky. Štandardne je to asi 700 px. Tu skontrolujete, či je umiestnenie kľúčových fráz vysoko v štruktúre podstránky dôležité pre hodnotenie vyhľadávacieho nástroja v prípade frázy, ktorá vás zaujíma.

Hidden content - skúma prvky, ktoré sú skryté v zdrojovom kóde stránky v CSS štýle prostredníctvom atribútu „hidden“ a nie sú pre používateľa viditeľné.

Nasledujúce údaje je možné preskúmať pre väčšinu vyššie spomenutých faktorov v časti Structure (Štruktúra):

 • Characters označuje počet znakov v skúmanom elemente.
   
 • Missing common words and phrases - skúma kľúčové slová a frázy, ktoré sú spoločné pre top 10 webových stránok. Nájdete ich tiež na paneli Common words (Bežné kľúčové slová). Koeficient vám umožňuje zachytiť tzv. content gap (obsahovú medzeru), teda chýbajúce prvky vo vašom obsahu. Tu nájdeme informácie o tom, ako analyzovaná stránka zapadá do tematického charakteru skúmanej frázy. Pri vykonávaní tohto prieskumu môžete vylúčiť webové stránky z top 10, pretože to je skupina údajov, na ktorých je založená analýza pre tento koeficient. Kontrolujete prítomnosť kľúčových slov a kde a v akej hustote by sa mali používať. Ak to zhrnieme, vykonaním auditu danej stránky získate informácie o tom, ktoré frázy by ste mali doplniť.

Surfer - korelačný koeficient Missing common words and phrases pre frázu „the best coffee grinders“ - priemerné zobrazenie.

 • How much of the content on the website is hidden koeficient udáva, koľko obsahu v skúmanom elemente je skrytého v kóde stránky.
 • Number of words in hidden elements označuje počet slov skrytého obsahu.
 • Exact keywords ide o počet kľúčových s presnou zhodou (v nezmenenej forme).
 • Exact keyword density hustota kľúčových slov s presnou zhodou so zvyškom obsahu. Ako sme už vysvetlili vyššie, príliš veľká aj príliš malá hustota kľúčových slov s presnou a približnou zhodou môže negatívne ovplyvniť pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Partial keywords počet výskytov fráz s čiastočnou zhodou s analyzovanou frázou. Surfer analyzuje obsah stránky a hľadá slová, ktorých prvé tri znaky sú zhodné so slovami v kľúčovej fáze.
 • Partial keywords density hustota kľúčových slov s čiastočnou zhodou.
 • Words štatistika slov obsiahnutých v analyzovanom obsahu. V záložke Keywords (Kľúčové slová) si môžete stiahnuť podrobný report a zistiť, podľa ktorých kľúčových slov rankujú skúmané URL adresy. Možnosť Select competitors (Vybrať konkurenciu) vám umožňuje nastaviť rozsah údajov. Frázy je možné triediť podľa objemu (odhadovaná mesačná návštevnosť) alebo podľa počtu stránok zo skúmaného rozsahu rankujúcich na dopyt. Pri určovaní dĺžky obsahu je kľúčom zámer používateľa, ktorý hľadá informácie. Nemožno teda predpokladať, že optimálna dĺžka obsahu je rovnaká pre rôzne dopyty.

Dĺžka textov na stránke

Skúmaním toho, aký dlhý by mal byť text, ktorý rankuje pre dopyt, sa vyhnete napísaniu príliš krátkeho textu, ktorý neprinesie dobrý výsledok, a míňaniu rozpočtu za príliš dlhý text, ktorý nemá vplyv na viditeľnosť.

Pripraviť pre nástroj Surfer príliš dlhý text sa môže javiť ako paradoxné. Po analýze počtu slov v obsahu, ktorý rankuje pre dopyt SurferSeo uvidíte, že by postačil materiál s menej ako 1 800 slovami. Tento priemer je skreslený zápisom na 8. pozícii s 5650 slovami. Účelom tejto publikácie však nie je zdvihnúť pozíciu, ale poskytnúť komplexný súhrn, ktorý podrobne popisuje možnosti tohto nástroja.

Pre vyššie spomínané korelačné koeficienty je k dispozícii analýza Query WordsQuery Partial Words. Prvá predstavuje údaje pre každé slovo z analyzovanej frázy, druhá skúma slová začínajúce ich prvými tromi písmenami (podobne ako v Partial keywords). Count vám povie o počte a Ratio o vzťahu skúmaných fráz k zvyšku obsahu.

Tip:

Ako rýchlo pripraviť pokyny pre obsah pomocou programu Surfer? Zanalyzujeme konkurenciu, berúc do úvahy:

1. dĺžku obsahu,

2. štruktúru obsahu:

 • odseky,
 • počet a typ hlavičiek/nadpisov,
 • slová, ktoré by mali byť zahrnuté v obsahu (common words a common phrases bežné slová a bežné frázy),
 • použitie exact match presnej zhody (počet),
 • koľkokrát by ste mali použiť jednotlivé slová (query word count a ratio pre každú frázu).

3. Odkazy – na analýzu odkazov prichádzajúcich na podstránku alebo doménu využívame sekciu spätných odkazov, o ktorých sme už hovorili vyššie. Surfer nám tiež umožňuje podrobne analyzovať vnútorné a aj odchádzajúce odkazy. K dispozícii sú nasledujúce údaje:

 • Dofollow všetky odkazy s parametrom dofollow,
 • External Dofollow odchádzajúce odkazy s parametrom dofollow,
 • External všetky odchádzajúce odkazy,
 • Internal Dofollow vnútorné odkazy s parametrom dofollow,
 • Internal Nofollow vnútorné odkazy s parametrom nofollow,
 • Link Count počet všetkých odkazov,
 • Nofollow všetky odkazy s parametrom nofollow,
 • Sponsored link count odkazy z parametrom sponsored,
 • UGC link count odkazy s parametrom ugc,
 • Unique External unikátne externé odkazy. Tento parameter nám hovorí o počte unikátnych odkazov vychádzajúcich zo študovanej podstránky. Tieto informácie môžete použiť na vytvorenie linkbuildingovej stragégie. Na stránkach rankujúcich na frázu, ktorá vás zaujíma, a s veľkým počtom odchádzajúcich odkazov, je veľmi pravdepodobné, že sa vám podarí získať kvalitný tematický odkaz,
 • Unique Internal – unikátne vnútorné odkazy. Počet vnútorných odkazov vám umožňuje určiť, s akým webom máte do činenia, a skontrolovať jeho vnútornú štruktúru, teda vnútorné prelinkovanie. Veľké množstvo unikátnych vnútorných odkazov môže znamenať, že posudzovaná webová stránka je online obchod alebo rozsiahly web, ktorý nie je v priamej konkurencii a dá sa vylúčiť zo zobrazenia korelačného koeficientu.

4. URL - posledná sada koeficientov zo sekcie Structure, ktorá analyzuje prvky obsiahnuté v URL adrese.

 • Exact keywords kľúčová fráza s presnou zhodou. Jeden z najdôležitejších prvkov, opakovane spomínaný vyššie. Skúmame ho vo väčšine elementov štruktúry stránky, takže by nemal byť vynechaný ani v adrese rankujúcej podstránky.
 • Partial keywords frázy s čiastočnou zhodou.

Quality - analýza kvality rankujúcich stránok

V časti QUALITY sa analyzuje rýchlosť skúmaných webových stránok (Page speed) a výskyt takzvaných štrukturálnych údajov v ich zdroji.

Page Speed - rýchlosť načítania stránky je dôležitá pre používateľov (user experience), ktorí hľadajú konkrétne informácie. Čas, ktorý uplynie od kliknutia po načítanie obsahu, je dôležitý nielen na mobilných zariadeniach, ale aj na desktopoch. Ak sa obsah načítava príliš dlho, môže to spôsobiť, že používateľ rýchlo opustí web, čo môže znížiť jeho hodnotenie v Googli. Medzi najčastejšie chyby patrí umiestnenie veľkých (ťažkých) grafických elementov na web a príliš veľa skriptov, ktoré sa aktivujú pri otvorení stránky. Preto stojí za to skontrolovať:

 • HTML size [B] - veľkosť HTML kódu stránky v bajtoch,
 • HTML size/character count - veľkosť HTML kódu webu vo vzťahu k počtu znakov v ňom,
 • Load time (ms) - čas načítania meraný v milisekundách,
 • Total page size [kB] - celková veľkosť stránky meraná v kilobajtoch. Ak je príliš veľká, stránka sa načítava dlhšie, čo môžu používatelia, najmä tí, ktorí majú horšie pripojenie na internet, vnímať negatívne.
 • Total page size/character count - celková veľkosť stránky vydelená počtom znakov,
 • Time to first byte - (TTFB) meraný v milisekundách, je čas potrebný na načítanie prvého bajtu údajov. Čím je hodnota TTFB menšia, tým rýchlejšie sa stránka načíta. Za jeho priemernú optimálnu hodnotu sa považuje 300 ms.

Structured Data - sú značky (tagy) umiestnené v kóde webovej stránky, ktoré popisujú a kategorizujú elementy na webovej stránke spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre Google algoritmus. Surfer vám umožňuje analyzovať použitie mnohých populárnych tagov, ktoré boli zoradené podľa najbežnejšie používaných typov. Okrem kontroly údajov pre každú značku osobitne, máte tiež možnosť určiť typy použitých značiek. Tieto informácie možno nájsť výberom Total structured data types.

Typy použitých značiek sú viditeľné aj v záložke Search Results po posunutí myši nad ikonu označujúcu štrukturálne údaje.

Surfer Serp Analyzer – štúdia korelácie štrukturálnych údajov použitých na webových stránkach s umiestnením vo výsledkoch organického vyhľadávania pre dopyt „the best coffee grinders“.

Tip:

Ako urobiť rýchle zmeny na webe, ktoré pomôžu zlepšiť jeho viditeľnosť (low-hanging fruit) pomocou Surferu? Najprv skontrolujeme správnosť a vykonáme zmeny vo fráze s presnou zhodou v nasledujúcich elementoch:

 • Title,
 • H1,
 • Above the fold,
 • Body stránky (hustota/nasýtenie frázou).

V ďalšom kroku zlepšíme výsledky pre

 • Page speed,
 • TTFB,
 • Load time.

MEDIA - údaje týkajúce sa grafiky obsiahnutej v rankujúcich stránkach

V poslednej časti koeficientov Surfera - MEDIA - môžete analyzovať konkurenciu z hľadiska počtu grafík, ktoré sa nachádzajú v obsahu. V tomto prípade to závisí od typu analyzovaného dopytu. Používateľ, ktorý hľadá informácie o ženských účesoch, bude čakať materiál s mnohými grafikami, na rozdiel od osoby s bolesťou zuba, ktorá chce nájsť kontaktné údaje na najbližšieho zubára. Počet obrázkov na posudzovanej stránke je vyjadrený koeficientom Number of elements (Počet elementov).

Práca s grafom korelačných koeficientov

Prispôsobenie grafu vašej analýze je veľmi jednoduché.

- Filter by URL - v záložke Search results extrahuje URL adresy, ktoré obsahujú nami zadaný reťazec znakov.

- Averages - predstavuje dva typy zobrazení. Priemerovaná (kolektívna analýza) umožňuje pozorovanie korelácie, poskytuje priemernú hodnotu pre skupinu stránok. Po deaktivácii tejto možnosti poskytuje údaje pre jednotlivé stránky. Pri porovnávacej analýze s konkrétnou stránkou je možné použiť jednotkové (single) zobrazenie.

- Outside links – je analýza len toho obsahu, ktorý nie je prelinkovaný s inými podstránkami webu.

- Exclude all pages/Include all pages- umožňuje vylúčiť alebo povoliť všetky analyzované stránky v záložke Search results. Táto možnosť je užitočná, ak chcete analyzovať iba niekoľko vybraných stránok.

- Export all/Export selected - funkcie sťahovania dát pre všetky/vybrané stránky vo formáte CSV.

Tip:

Priemer pre daný faktor môžeme určiť na základe niekoľkých vybraných webových stránok. Ak chcete generovať údaje pre prvých 6 výsledkov, musíte povoliť funkciu Averages a nastaviť jej hodnotu na 6. Ak chcete vygenerovať priemer pre náhodné stránky, pomocou možnosti Exclude all pages vylúčite zahrnutie údajov pre všetky stránky a potom kliknete na ikonu oka (Include URL in chart and audit), čím zahrniete do reportu URL adresy, ktoré majú byť preskúmané, a rovnako ako v príklade vyššie, použijete funkciu Averages s príslušne priradenou hodnotou.

Záložky pod korelačným grafom umožňujú generovať súhrné údaje pre najdôležitejšie koeficienty.

Surfer Serp Analyzer - záložky s podrobnosťami o najdôležitejších koeficientoch

Záložka Search results

Search results - obsahuje stránky s top 50 výsledkami vyhľadávania pre danú frázu. Compare your website to competitors (Porovnať vašu webstránku s konkurenciou) vám umožňuje pridať k svojej analýze ďalšiu URL adresu. Ikony vedľa každej adresy stránky určujú nasledovné:

- Explore text of important elements (Preskúmajte text dôležitých prvkov) - Title, Meta description, nadpisy H1 - H6, frázy v „bolde“ a skrytý obsah skúmanej stránky,

- Structured data - štrukturálne údaje implementované v kóde stránky,

- Show on chart - čiara v grafe, ktorá uľahčuje porovnanie koeficienta testovanej stránky s konkurenciou,

- Screenshot - grafika zobrazujúca prehľad/report webu načítaný algoritmom Google,

- Audit - Surfer audit obsahuje informácie o relevantných faktoroch ovplyvňujúcich pozíciu webových stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Záložka Keywords

Keywords nám umožňuje skontrolovať, na ktoré kľúčové slová rankuje top 50 stránok, ich počet a odhadovanú organickú návštevnosť, ktorú z týchto kľúčových slov mesačne získavajú. Nájdeme tu tiež odhadovaný mesačný objem vyhľadávania týchto fráz.

Surfer Serp Analyzer - Nástroje na výskum kľúčových slov

Záložka Popular words a Popular phrases

Popular words a Popular phrases - tu nájdete kľúčové slová a frázy, ktoré sa vyskytujú na danej podstránke s najvyššou frekvenciou. Toto je absolútna hodnota a hustota/saturácia slova alebo výrazu vo vzťahu k celému obsahu. Umožňujú vám skontrolovať, či je študovaná fráza hlavnou témou webstránky, alebo či je napríklad súčasťou rozsiahlejšej štúdie diskutujúcej o širších súvislostiach.

Záložka Common words a Common phrases

Common words a Common phrases - tu nájdete slová a frázy, ktoré sú spoločné pre viac analyzovaných stránok, ktoré sa nachádzajú v top 10.

Záložka Prominent words and phrases

Prominent words and phrases - slová a frázy, ktoré sa vo výsledkoch vyhľadávania objavia viac ako raz na najmenej dvoch webových stránkach umiestnených vo výsledkoch vyhľadávania.

Záložka Common backlinks

Common backlinks - zoznam domén, ktoré odkazujú na top 20 stránok. Nájdete tu informácie o tom, na koľko stránok z top 20 výsledkov vyhľadávania odkazujú stránky a URL adresy.

Rýchly audit stránky so Surferom

Pre každú stránku, či už z organických výsledkov alebo ručne zadanú URL adresu, môžete vygenerovať zjednodušený SEO audit, ktorý porovnáva analyzovanú stránku s prvými 5 výsledkami. Poskytuje údaje, ktoré vám pomôžu optimalizovať web. Pozoruhodná je možnosť zdieľania reportu s kolegom, klientom alebo správcom webu. Pomocou vytvoreného odkazu je možné skontrolovať pokyny bez nutnosti prihlásenia sa priamo do Surfera. V audite nájdete koeficienty analyzované Surferom s pokynmi na to, aké zmeny je potrebné vykonať, aby ste sa priblížili k najvyššie umiestnenej konkurencii. Takýto audit vygeneruje kliknutím na tlačidlo Audit, ktoré uvidíte pri analyzovaných webových stránkach v záložke Search results.

Vo generovanom reporte/prehľade nájdete informácie ako napríklad:

Surfer Serp Analyzer – report auditu zdieľaného cez link, týkajúci sa jednej zo stránok s umiestnením na druhej podstránke výsledkov vyhľadávania pre výraz „the best coffee grinders“.

Missing common backlinks - prehľadávanie zoznamu domén odkazujúcich na konkurenciu nám môže napovedať, kde nájdeme ideálne miesto na pridanie odkazu na našu webovú stránku. Surfer označuje, koľko stránok z top 20 výsledkov vyhľadávania obsahuje odkaz z danej domény. Spoločné prichádzajúce odkazy je možné skontrolovať aj v záložke Common backlinks.

True density - tento element označuje výrazy a slová, ktoré môžu byť relevantné pre danú tému. Nájdete tu príklady použitia frázy v obsahu, počet výskytov frázy na našej webstránke a navrhovaný počet jej výskytov. Pri určovaní dôležitosti analyzovanej frázy pomáha Relevance (relevancia/súvis s tému), ktorá udáva percento jej výskytu v top 10 stránkach. Frázy, ktoré nie sú kotvami, nie sú zahrnuté v analýze kľúčových slov.

Ostatné skupiny ukazovateľov sú koeficienty, ktoré sú nám už známe a súvisia so slovami obsiahnutými na stránke: Words, Exact keywords, Partial keywords a údaje týkajúce sa počtu rôznych elementov prítomných v štruktúre webovej stránky: Number of elements, Time to first byte a Load time (ms) .

Ako tento nástroj využiť v praxi? V službe Google Search Console hľadáme frázy s veľkým počtom zobrazení, ktoré sa umiestňujú na pozíciách 8–15 (príklad rozsahu). Vyberáme tie, ktorých návštevnosť sa bezprostredne premieňa na konverziu, a na základe vygenerovaného auditu a údajov pre jednotlivé koeficienty vykonáme na našej webovej stránke príslušné zmeny. Ak sa priblížime k prvej päťke, zlepší sa tým naša viditeľnosť v rebríčku Googlu pre frázu, ktorá nás zaujíma.

Zhrnutie

Surfer Serp Analyzer je jedným z nástrojov dostupných v Surferi, ktorý umožňuje realizáciu on-page a off-page SEO aktivít založených na podrobnej analýze hodnotiacich faktorov. Informácie zhromaždené nástrojom umožňujú prácu s “tvrdými” dátami. Analyzujeme konkurenciu, ktorá je už vysoko umiestnená pre skúmaný dopyt, aby sme zistili, ktoré faktory algoritmus zohľadňuje pri určovaní poradia.

Pre koho?

Pre ľudí, ktorí pracujú so “široko pojatým” internetovým marketingom a hľadajú pokyny pre optimalizáciu webových stránok, podporu pri vytváraní odkazov a prípravu pokynov pre copywriterov v rámci inbound-marketingovej stratégie.

Koľko stojí Surfer?

Najlacnejší plán (Hobby) stojí od 24,2 USD mesačne pri ročnom predplatnom. Za plány, ktoré budú vyhovovať skôr náročnejším používateľom (SEO a SEM agentúry) zaplatíte mesačne 82,5 USD, 165,6 USD alebo 541,7 USD, v závislosti od zvoleného balíka.

Vaše komentáre (0)
Tím WhitePress® si vyhradzuje právo odstrániť urážlivé komentáre, ktoré obsahujú vulgárne slová alebo nesúvisia s predmetom diskusie.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Viac informácií
 • Článok ešte nebol komentovaný.
Správcom osobných údajov fyzických osôb využívajúcich webovú stránku whitepress.com a všetky jej podstránky (ďalej len Služba) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickými osobami v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: GDPR) je spoločne „WhitePress“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Bielsko-Biała na adrese ul. Legionów 26/28, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, 8. ekonomický úsek Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000651339, NIP: 9372667797, REGON: 243400145 a iné spoločnosti zo skupiny WhitePress Group (ďalej len: Správca).

Registráciou na odber noviniek súhlasíte so zasielaním obchodných informácií prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä e-mailu, týkajúcich sa priameho marketingu služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou WhitePress s.r.o. a jej dôveryhodných obchodných partnerov so záujmom o marketing vlastného tovaru alebo služieb. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je udelený súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Odoslaním formulára vyhlasujete, že ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov.

Kedykoľvek máte právo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely. Pre viac informácií o spracúvaní a právnom základe spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou WhitePress s.r.o., vrátane vašich práv, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Prečítať všetko
Odporúčané články